Пәнді оқу үшін әдістемелік ұсыныстарға арналған титул парағыжүктеу 100.86 Kb.
Дата29.04.2019
өлшемі100.86 Kb.

Пәнді оқу үшін

әдістемелік ұсыныстарға арналған титул парағыНысан

ПМУ ҰС Н 7.18.3/40Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі


С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті
Механика және мұнайгаз ісі кафедрасы

«Шельфті кенорындарын игеру» пәнінен

5В070800 – Мұнайгаз ісі мамандығының студенттеріне арналған

ПӘНДІ ОҚУ ҮШІН

ӘДІСТЕМЕЛІК ҰСЫНЫСТАР ЖӘНЕ НҰСҚАУЛАР

ПавлодарПәнді оқу үшін

әдістемелік ұсыныстарға арналған

бекіту парағы


Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.3/41


БЕКІТЕМІН

ОІ жөніндегі проректор

_________ Пфейфер Н.Э.

2011 ж. «___»________Құрастырушы: __________ к.х.н., аға оқытушы Г.Ж.Сейтенова

«Механика және мұнайгаз ісі» кафедрасы

«Шельфті кенорындарын игеру» пәнінен

5В070800 – Мұнайгаз ісі мамандығының студенттеріне арналған
ПӘНДІ ОҚУ ҮШІН

ӘДІСТЕМЕЛІК ҰСЫНЫСТАР ЖӘНЕ НҰСҚАУЛАР

2011 ж. «___»______ кафедра отырысында ұсынылған № _______ хаттама

Кафедра меңгерушісі ______________ Мустафин А.Х.

(қолы)
Металлургия, машинажасау және көлік факультетінің оқу-әдістемелік кеңесімен құпталған 2011 ж. «__» __________ № ____ хаттама

ОӘК төрағасы ____________ Ахметов Ж.Е. «___»________2011ж.

(қолы) (күні)ҚҰПТАЛҒАН:

ЖжӘҚБ бастығы _________ Варакута А.А. «___»__________ 2011ж.

(қолы) (күні)
Университет оқу-әдістемелік кеңесімен құпталған

«___» ______________ 2011ж. № _____ хаттама.


1 Пәннің мақсаттары мен міндеттері, оның оқу үрдісіндегі орны

1.1 Пәнді оқыту мақсаты – Курс бакалаврды теңіздегі мұнай кенорындарын эзірлеу мен іске қосудың ерекшеліктеріне байланысты өздігінен инженерлік шешім қабылдауга қабілетті, қайрандағы көмірсутек шикізаттарын өндіру процесінде қолданатын гидротехникалық қондыргылар мен жабдыктарды жетік білетін маман ретінде қалыптастырудың кезекті кезеңі болып табылады.

1.2 Пәнді оқып білу міндеттері


Осы пәнді меңгеру нәтижесінде студенттерде:

Білу қажет:

- қайраң кенорындары жағдайында мүнай жэне газ өндіру мен эзірлеуді жобалау мэселелері;

теңіз мұнай-газ кенорындарын бұрғылаудың техникалык жаракгары мен бұргылау жабдыктары.

Орындау керек

- қайраң кенорындары жағдайында мүнай жэне газ өндіру мен эзірлеуді жобалау мэселелерімен пайдалану; • теңіз мұнай-газ кенорындарын бұрғылаудың техникалык жаракгары мен бұргылау жабдыктарымен қолдану;

 • теңіз кенорындарын эзірлеу кезінде қауіпсіздік шараларын сақтау, еңбек пен қоршаган органы қорғау бойынша қолдану.2 Пәннің теориялық бөлімінің мазмұны

2.1 Дәріс сабақтарының мазмұны


Пәннің мазмұны логикалық аяқталған материалды қамтитын бөлімдермен тақырыптарға арналған (бөлінген).

1-Тақырып. Кіріспе. «Қайраң кенорындарын игеру» курсының мақсаты мен мазмұны. Курстың негізгі мэселелері мен оның мамандар даярлаудағы ролі. Курстың басқа пәндермен байланысы. Қайраң кенорындарын барлау мен игерудегі отандық ғалымдардың ролі. Континент қайраңындағы мұнай мен газ қорын игерудің қазіргі жағдайы мен маңызы. Қазақстан қайраңындагы болашагы мол кенорындар.

Әдебиет: [1, б. 25-35, 2, б. 12-19, 3, б. 12-23, 4, б. 24-35, 5, б. 18-35, 6, б.12-15,7, б. 23-26, 8, б.14-26]2-Тақырып. Қайраң кенорындарын игерудің кезеңдері

Қайраң мұнай жэне газ кенорындарын әзірлеудің ерекшеліктері. Теңіздегі инженерлік-геологиялық жэне іздеу-барлау жұмыстары. Теңіздегі барлау жұмыстарының техникасы мен технологиясы. Кенорындарды игерудің кезендері.

Әдебиет: [1, б. 35-45, 2, б. 20-23, 3, б. 24-35, 4, б. 36-45, 5, б. 36-45, 6, б.16-19,7, б. 27-37, 8, б.27-38]

3-Тақырып. Теңізде бұрғылауға арналған жабдыктар

Жалпы мэлімет. Теңізде бұргылау жагдайына байланысты жабдықтарга қойылатын негізгі талаптар. Бұргылау жабдықтарының жалпы қолданыстагы және арнайы түрлері. Тұрақты платформалар, олардың негізгі типтері жэне қолдану аясы. Платформаны тұргызу мен тиісті орынга жеткізу жэне жабдықтарды монтаждау.

Қалқыма бұрғылау қондыргылары. Негізгі типтері мен қолдану аясы. Технологиялық жэне энергетикалық жабдықтардың құрамы, оларды орналастыру. Кемедегі жэне арнайы қондыргылар (жүзу, құткару, тұрақтандыру).

Әдебиет: [3, б. 25-48, 4, б. 36-45, 5, б. 45-49, 6, б.25-36,7, б. 27-36]4-Тақырып. Бұрғылау жүмыстарын жүргізудің технологиясы

Үңғыманың конструкциясы. Теңіздегі қалқыма және тұрақты бұрғылау қондыргыларынан бұргылау технологиясы. Қалқыма жэне жартылай баткан платформалар мен кемелерден бұрғылау процесінде тұрақтандыру мен жылыстауды өтемелеу тэсілдері. Ұңгымаларды аяктау. Бұргылау өнімдерін жинау және іске асыру (бұргылау ерітінділері жэне калдыктар).

Әдебиет: [4, б. 46-56, 5, б. 50-56, 6, б.47-49,7, б. 37-45, 8, б.37-56]

5-Тақырып. Теңіз үңғымаларының су асты ернеуі жабдықтары

Теңіз ұңгымаларының ернеуі жабдықтардың кызметі мен типтері. Айрыкша талаптар. Суасты ернеу жабдықтарын монтаждаудың техникасы мен технологиясы. Бағыттау арқандарынсыз суасты срмеу жабдықтары. Суасты ернеу жабдыктарын қашықтықтан басқцру жане бақылау жүйесі.

Әдебиет: [1, б. 46-58, 2, б. 35-56, 3, б. 56-65, 4, б. 60-71, 5, б. 64-78]

6-Тақырып. Қайраң кенорындарын әзірлеу және пайдаляну техникасы мен технологиясы

Қайраң кенорындарын әзірлеудің ерекшеліктері. Техника мем технологияға қойылатын негізгі талаптар. Қайраңда мұнай мсм іт өндіруге арналған техникалық құралдардың жіктемесі. Жабдыкіардык жалпы қолданыстагы жэне арнайы түрлері. Жабдыктарлы пайдаланудың ерекшеліктері. Кенорындарды әзірлсу мем пайдаланудың технологиялық режимдері.

Қабаттардың мұнай беруін көбейту әдістері. Мұнай жәнс гшдм даярлау жүйесі және жинаудың суасты жүйесі.

Теңіз үнгымаларын ағымдагы жэне толық жөндсу. Жомдсу жұмысының түрлері. Суасты-техникалық жұмыстар жүргііулі ұйымдастыру. Қамтамасыз етудің техникалық құралдары.

Әдебиет: [2, б. 57-65, 3, б. 66-69, 4, б. 72-85, 5, б. 79-85, 6, б.50-56]

7-Тақырып. Мүнай мен газды тасымалдау

Қайраң кенорындарынан ендірілген мұнай мен газды жагшшуіп және белгіленген орындарға тасымалдау тэсілдері. Теңіч күбырм, қүбырлар жүйесі конструкциясына қойылатын талаптар. Қүрылыіы мен пайдалануының ерекшеліктері. Жагалау қондырі ыларыиым қызметі мен күрамы. Теңіз кеме көліктері, кеме типтері. Мүмай іпі жэне газ-конденсат кенорындары шикізатын тиейтін ісхмикалык қүралдар мен технология. Қауіпсіздік шаралары.

Әдебиет: [6, б.60-70,7, б. 56-64, 8, б.60-72]

8-Тақырып. Теңіз кенорындарын әзірлеу кезіндегі техника кауіпсіздігі, еңбек пен ортаны қорғау

Барлау мен бұргылау жүмыстарын жүргізу, кайраң кенорындарын эзірлеу мен пайдалану және мүнай мен газды тасымалдау ке іінлсі і қауіпсіздік шаралары. Су беті мен жагалау бойындагы ластануды жою Ластаушыларды жинау және кәдеге жарату техникасы мсн технологиясы.

Әдебиет: [3, б. 70-81, 4, б. 86-100, 5, б. 78-87, 6, б.74-89,7, б. 65-85]
2.2 Тәжеребелік сабақтардың тізімі мен мазмұны.

Тақырыптар атауы

1

Саз ерітіндінің суды серпу өлшеу арналған ВМ-6 приборы

2

Сұйықтықті деңгейі өлшеу арналған Эхолот ЭС-50 приборы

3

Қойнауқат мұнайдің қасиеттерін зерттеу (тереңi үлгi жинағыш)

4

В.П.Яковлев жүйесінің дебитомер

5

Газдың шығыны өлшеу

6

Ұңғыманың фонтандау есебі. Фонтандау үрдісінің пайдалы әсер коэффициенті.

7

Сұйықты алу мөлшерінің есебі. Мөлшерді шектеу критериялары.

8

ОТЭС қабылдау жерінде қысымның тиімді, шектік мәндерін есептеу.


Студенттердің өздігінен оқуына

бөлінген тақырыптардың тізімі

1-Тақырып. Континент қайраңындағы мұнай мен газ қорын игерудің қазіргі жағдайы мен маңызы.

2-Тақырып. Теңіздегі инженерлік-геологиялық жэне іздеу-барлау жұмыстары. Теңіздегі барлау жұмыстарының техникасы мен технологиясы.

3-Тақырып. Қалқыма бұрғылау қондыргылары. Негізгі типтері мен қолдану аясы. Технологиялық жэне энергетикалық жабдықтардың құрамы, оларды орналастыру. Кемедегі жэне арнайы қондыргылар (жүзу, құткару, тұрақтандыру).

4- Тақырып. Бұрғылау жүмыстарын жүргізудің технологиясы. Қалқыма жэне жартылай баткан платформалар мен кемелерден бұрғылау процесінде тұрақтандыру мен жылыстауды өтемелеу тэсілдері. Ұңгымаларды аяктау. Бұргылау өнімдерін жинау және іске асыру (бұргылау ерітінділері жэне калдыктар).

5-Тақырып. Бағыттау арқандарынсыз суасты срмеу жабдықтары. Суасты ернеу жабдыктарын қашықтықтан басқцру жане бақылау жүйесі.

6-Тақырып. Қабаттардың мұнай беруін көбейту әдістері. Мұнай жәнс гшдм даярлау жүйесі және жинаудың суасты жүйесі.

Теңіз үнгымаларын ағымдагы жэне толық жөндсу. Жомдсу жұмысының түрлері. Суасты-техникалық жұмыстар жүргііулі ұйымдастыру. Қамтамасыз етудің техникалық құралдары.7-Тақырып. Мүмай іпі жэне газ-конденсат кенорындары шикізатын тиейтін ісхмикалык қүралдар мен технология. Қауіпсіздік шаралары.

8-Тақырып. Су беті мен жагалау бойындагы ластануды жою Ластаушыларды жинау және кәдеге жарату техникасы мен технологиясы.
Әдебиеттер тізімі

Негізгі

 1. 1. С. С. Жильцов. Геополитика Каспийского региона. - М.: Междунар. отношения, 2003. - 277 с

 2. А. И. Снарев. Расчеты машин и оборудования для добычи нефти и газа : учеб.-практ. Пособие. - М. : Инфра-Инженерия, 2010. - 229 с.

 3. Л. А. Те. Физико-химический анализ парамагнетизма нефтей и пород Прикаспийской впадины. - Алматы : Қазақ университетi, 2007. - 146 с.

 4. Золотухин А.Б., Гудместад О.Т., Ермаков А.И. и др. Основы
  разработки шельфовых нефтегазовых месторождений и строительство
  морских сооружений в Арктике. Учебное пособие. - М.: Изд-во
  «Нефть и газ» РГУНиГ, 2000.

 5. Карабалин У.С., Ермеков М.М. Эксплуатация морских нефтегазовых
  месторождений. - Алматы.: Эверо, 2004.

Қосымша

 1. Бабич В.А., Лисагор О.И., Галкин А.Г. Оборудование для бурения инженерно-геологических скважин на море и на шельфе. - Рига: ВНИИМоргео, 1996.

 2. Вяхирев Р.И., Никитин Б.А., Мизоев Д.А. Обустройство и освоение морских нефтегазовых месторождений. - М.: Изд-во Академии горных наук, 1999.

 3. Эстрин Ю.Я. Техника и технология освоения нефтегазовых ресурсов континентального шельфа.- М.ВШИЦ.

Каталог: arm -> upload -> umk
umk -> Жұмыс бағдарламасы қазақстан тарихының тарихнамасы пәні бойынша 050203-Тарих мамандығының студенттеріне арналған
umk -> Программа дисциплины Форма для студентов ф со пгу 18. 2/07
umk -> Жұмыс бағдарламасы шет елдер тарихының тарихнамасы пәні бойынша 050203-Тарих мамандығының студенттеріне арналған Павлодар
umk -> АќША, несие, банктер
umk -> Жұмыс оқу бағдарламасының титулдық парағы
umk -> Web-технологияныњ ±ѓымдары
umk -> Программа дисциплины для студентов
umk -> Ф со пгу 18. 2/05 Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
umk -> Јдістемелік нўсќаулыќ


Достарыңызбен бөлісу:


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет