План за защита на населението и националното стопанство при наводнения в община омуртагжүктеу 428.1 Kb.
бет1/3
Дата12.06.2018
өлшемі428.1 Kb.
  1   2   3


ПЛАН
ЗА ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО И НАЦИОНАЛНОТО СТОПАНСТВО ПРИ НАВОДНЕНИЯ В ОБЩИНА ОМУРТАГ

П Л А Н
ЗА ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО И НАЦИОНАЛНОТО СТОПАНСТВО ПРИ НАВОДНЕНИЯ В ОБЩИНА ОМУРТАГ

ГР. ОМУРТАГ

2008

І. МЕРКИ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ, НАМАЛЯВАНЕ И ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ПОСЛЕДСТВИЯТА ПРИ БЕДСТВИЯ.

 1. Възстановяване /изграждане на съоръжения.

  1. Критерии за определяне на съоръженията за възстановяване или изграждане

На възстановяване подлежат съоръженията, които не отговарят на изискванията на ЗУТ (чл. 169) и съоръженията, които биха:

 • Довели до намаляване на риска от наводнения;

 • Довели до намаляване на загубите от наводнения;

 • Предотвратили появата на вторични поразяващи фактори

Т.е всички съоръжения, чиято неизправност може да доведе наводняване на населени места или повреждане на обекти от критичната инфраструктура и Националното стопанство.


  1. Набелязване на конкретни съоръжения за възстановяване или изграждане

На възстановяване подлежат облекчителните съоръжения (преливници и изпускателни кранове) на язовирите Беломорци, Горно Козарево и Кестеняво, които не отговарят на изискванията на чл. 169 от ЗУТ. Всички язовири общинска собственост са затлачени с тиня и подлежат на почистване. За мониторинг на водните нива в язовирите е необходимо поставянето на минимум една нивомерна рейка.

С цел предотвратяване на наводненията при проливни дъждове на отделни сгради е целесъобразно да се подобри пропускателната способност на градската смесена канализационна мрежа, която да поеме повърхностните води. Над селата Величка, Плъстина и Церовище е необходимо да се прокопаят охранителни канали, които да предотвратят навлизането на силнотечащи води в съответните населени места.

Обилните и продължителни валежи могат да доведат до активизиране на стари свлачища и прекъсване на път ІV-48004 за село Птичево. Крайно наложително е предприемането на мерки за укрепване на пътя, който е единствен за селото. Корекцията на р. “Палиска” в с. Плъстина и построяването на подпорни стени би предотвратило бреговата ерозия, която застрашава стопанските постройки на 4 домакинства.

Почистването на речните корита от дървета, храсти, наноси и отпадъци би довело до намаляване на риска от повреждане на мостовете и водостоците вследствие на заприщване и недостатъчна пропускателна способност.
  1. Отговорни общински звена и длъжностни лица от общинската администрация за осъществяване на дейността.

Цялостната организация по възстановяването и изграждането на хидротехническите съоръжения се поема от Гл. инженер (Началник отдел БКС) в Община Омуртаг и Началник отдел ОСПК.


 1. Експертиза на състоянието на критичните и потенциално опасни обекти и съоръжения
  1. Определяне на критичните и потенциално опасни обекти, за които е необходимо изготвяне на експертизи.

При възникване на наводнение на територията на общината най-големи щети ще се получат в заливните зони на потенциално опасните хидротехнически обекти.

Язовирите на територията на община Омуртаг не застрашават населени места. От Басейновите дирекции и Гражданска защита се наблюдават язовирите: Красноселци, Царевци, Беломорци, Омуртаг, Горно Козарево и Кестеняво, които застрашават пътни съоръжения и дребни животновъдни ферми, намиращи се по поречията след тях. Причините за скъсване на язовирните стени могат да бъдат – обилни валежи, интензивно снеготопене, силно земетресение, неправилна експлоатация или терористичен акт.От реките преминаващи през населени места единствено р. Палиска може да създаде опасност за 4 домакинства, разположени в близост до речното корито.


 • Яз. “Красноселци” – изграден през 1969 г. със залята площ около 302 дка., обем 3 160 000 куб. м., време за източване – 15-16 денонощия, застрашава:

 • Мост на път ІV-48311 на км. 8+900 между селата Обител и Г. Църквище с височина на вълата около 6 – 8 м.

 • Време за достигане -10 мин.

 • Заливна площ – 330 дка.
  • Яз. “Омуртаг” – изграден през 1964 год. със залята площ около 77 дка., обем1 240 000 куб. м., време за източване – 6 денонощия, застрашава:

   • Мост на път ІІІ-704, км. 22+490, който се намира на самата язовирна стена над преливника (прекъсване на пътя Омуртаг-Върбица);

   • Цех за рециклиране на полиетилен “Евробалкан – Рецикъл” ЕООД с височина на вълната около 6 м. и ще достигне цеха за около 5-10 сек.

   • Частни животновъдни ферми, намиращи се в поречието на около 700 м. от язовирната стена с височина на вълната около 2 м.

   • Заливна площ около 50 дка.

   • Водите му се вливат в яз. “Беломорци”, което може да доведе до неговото авариране и застрашаване на обектите по поречието.
    • Яз. “Беломорци” – изграден през 1964 г. със залята площ около 156 дка., обем – 700 000 куб. м., време за източване – 4 денонощия, застрашава:

     • Водосток на път ІV-40068, р. Тъпчилещово;

     • Търговски обект, разположен край път І-4

     • Мост на път І-4 София-Варна на км. 208+081;

     • Водосток на път ІV-51637 р. Бостан;

     • Мост на път ІІІ-409, км. 6+750.
      • Яз. “Царевци” – изграден през 1960 г. със залята площ около 112 дка., обем – 995 000 куб. м., време за източване – 6 денонощия, застрашава:

       • Мост на път ІV-53342 р. Царевци;

       • Помпена станция;

       • Частна вила

       • Мост на път І-4 км. 199+031;

       • Мост на път ІV-40045;

       • Водите му се вливат в яз. “Ястребино”
        • Яз. “Горно Козарево” – изграден през 1958 г. със залята площ около 46 дка., обем 300 000 куб. м., застрашава:

         • Частна стопанска постройка с животни край път ІІІ-704 Омуртаг – Върбица;

         • Водосток на път ІІІ-704 км. 16+898

         • Водите му се вливат в яз. “Красноселци”
 • Яз. “Кестеняво” – изграден през 1959 г. със залята площ около 24 дка., обем – 300 000 куб. м., застрашава:

  • Водосток на път ІІІ-704 км. 11+882 и мост на км. 5+660;

  • Пешеходен мост между двете махали на с. Рътлина

  • Мост на ул. “Искър” в с. Плъстина;

  • Селскостопански мост в с. Плъстина;

  • Пешеходен мост между двете махали на с. Плъстина

  • Стопански постройки в с. Плъстина – 4 бр.
   • Микроязовир “Консервна фабрика” застрашава:

    • Наводняване на празни складови бази собственост на Консервна ф-ка гр. Омуртаг;

    • Заливане на водосток на път І-4 при км. 206+173;

    • Наводняване на дребни животновъдни ферми - 2 бр.;

    • Водите му се вливат в яз. Беломорци.
     • Река Палиска – води началото си от района на яз. Кестеняво и застрашава:

  • Водосток на път ІІІ-704 км. 11+882 и мост на км. 5+660;

  • Пешеходен мост между двете махали на с. Рътлина

  • Мост на ул. “Искър” в с. Плъстина;

  • Селскостопански мост в с. Плъстина;

  • Пешеходен мост между двете махали на с. Плъстина

  • Стопански постройки в с. Плъстина – 4 бр.
 • Река “Дере махала” застрашава:
  • Мост на път І-4 при км. 201+811;

  • Мост на път ІІІ-4802 при км. 4+868;

  • Мост на път ІV-40051 р. Панайот Хитово;
 • Река “Ялъдере” води началото си от яз. Беломорци” и застрашава:

  • Водосток на път ІV-40068, р. Тъпчилещово;

  • Търговски обект, разположен край път І-4

  • Мост на път І-4 София-Варна на км. 208+081;

  • Водосток на път ІV-51637 р. Бостан;

  • Мост на път ІІІ-409, км. 6+750.   • Река “Голяма река” застрашава:

    • Мост на път ІІІ-4802 при км. 8+470;

    • Мостове на път ІV-48004 при км. 0+130 и при км. 1+190;

    • Яз. Царевци и разположените след него - Мост на път І-4 км. 199+031 и Мост на път ІV-40045;
     • Притоци на р. “Голяма река” застрашават:

      • От заливане на водосток на път ІV-48008 р. Змейно при км. 1+500;

      • Мост на път ІV-48012 р. Средище
       • Река “Българаново дере” се влива в р. “голяма Камчия” и застрашава:

        • Мостове на път ІV-48009 при км. 13+120 и при км. 15+750
         • Река “Голяма Камчия” и нейните притоци застрашават:

 • Мост на път ІV-48311 при км. 5+920;

 • Мост на път ІV-48311 при км. 6+550.
  • Река “Гюрла” – води началото си от яз. “Красноселци” и се влива в р. “Голяма Камчия” и застрашава:

   • Мост на път ІV-48311 при км. 8+900
  1. Отговорни длъжностни лица за изготвяне на експертизи.

Отговорност за изготвянето на експертизи носят операторите на водностопанските системи и с разпореждане на Кмета на общината се изграждат комисии за изготвяне на експертизи от наличните общински специалисти и привлечени специалисти от “Напоителни системи” и хидроинженери, както и собственици на обекти.3. Системи за наблюдение, ранно предупреждение и оповестяване на органите за управление, силите за реагиране и населението.

3.1. Определяне на необходимостта от изграждане /модернизация на съществуващите системи за наблюдение, ранно предупреждение и оповестяване.

Към настоящия момент оповестяването се извършва с наличната КИС на Гражданска защита. Необходимо е изграждане на нова система за оповестяване на базата на сателитните и безжични връзки. Има изградена национална стратегия за модернизиране на АСО и по-точно от ОКИЦ – Дирекция Гражданска защита към общинския център и от там към кметствата, като връзката трябва да бъде двупосочна.


3.2. Набелязване конкретни мерки за изграждане или модернизация

В момента общинската администрация не е в състояние самостоятелно да изгради или модернизира система за мониторинг и ранно оповестяване.

Общината има готовност за съдействие и осигуряване на подходяща база за изграждане на нова система за оповестяване и модернизиране на съществуваща такава по изискванията на специалистите по свръзките от МИС 1. Обучение на органите за управление, силите за реагиране и населението


4.1. Отговорни длъжностни лица от общинската администрация за организиране и провеждане на обучението.

Съгласно чл. 17 от Закона за защита при бедствия, обучението на населението за начините на поведение и действие и изпълнението на необходимите защитни мерки при бедствия се организира от кметовете на общини, като обучение по желание. За целта се разпространяват брошури с правила за поведение и действие на населението при бедствия, аварии и катастрофи, а така също и чрез лекции по радиовъзел – Омуртаг.

Обучението на органите за управление и ръководителите на силите за реагиране се извършва от гл. инспектор по “Гражданска защита” под ръководството на кмета на общината. За целта се организират и провеждат учебни сборове, щабни тренировки и учения.


 1. Провеждане на учения за отработване на взаимодействието между органите за управление, силите за реагиране и населението при бедствия

Подготовката на съставните части на единната спасителна система се извършва чрез провеждане на тренировки и учения. Целта на тренировките е установяване състоянието на комуникационно-информационната система и готовността на екипите за реагиране при бедствия.

Ученията се планират и провеждат за подобряване на взаимодействието и координацията на съставните части на единната спасителна система и органите на изпълнителната власт за реагиране при бедствия.

Тренировките и ученията се провеждат по заповед на министъра на държавната политика при бедствия и аварии или на областния управител.


 1. Източници на финансиране

Финансирането на обектовите учения се извършва от съответните обекти (предприятия, училища, детски градини). Общинските учения с участието на частите на Единната спасителна система се финансират от Общината и МИС.

Материално техническото осигуряване за ученията се извършва от участвуващите единици в касаещия ги обем.
 1. Дейности за намаляване на риска

5.1. Непрекъснат контрол на техническото състояние на язовирните стени и съоръженията към тях;

5.2. Недопускане на незаконно строителство в заливаемите тераси на реките;

5.3. Прокопаване на охранителни канали над застрашените населени места;

5.4. Изготвяне на аварийни планове за действие (язовири) и обезпечаването им с техника, работна сила и финансови средства;

5.5. Почистване и поддържане на канализационната мрежа;

5.6. Установяване на най-уязвимите места при проливни валежи;

5.7. Планиране на спасителни дейности;

5.8. Почистване на речните корита от наноси, дървета, храсти и отпадъци;

5.9. Поддържане на предписаните контролни обеми в язовирите;

5.10. Поддържане в готовност на системите за оповестяване;


  1. Повишаване на застрахователната култура на населението.ІІ. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ ОРГАНИТЕ НА

ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА ВЛАСТ
1. Организация на действията на органите за защита при бедствия. Начин на взаимодействие между органите на изпълнителната власт и връзки с областните и национални структури за справяне с бедствията /ОКИЦ/

1.1. Ръководство на организацията на действията на органите за защита при бедствия

Кризисният щаб (КЩ) се привежда в готовност - 20 мин.от подаването на сигнал "Бедствие" в работно време и 60 мин.от подаване на сигнала в извън работно време. Членовете на КЩ заемат работните си места в пункта за управление на общината, стъкмени и осигурени с пособия и справочни материали. Кмета на общината (секретаря) проверяват наличието на членовете на КЩ, след което ги запознава със създалата се обстановка.

За добиване на точна и вярна информация и за непосредствено ръководство на СНАВР в района на бедствието се изпраща оперативна група в състав:

1. Зам.-кмет на община Омуртаг - .........................................................

2. Гл. инспектор “Гр. защита” - .........................................................

3. Началника отдел “БКС” - .........................................................

4. Началник отдел “АУТКР” - .........................................................

5. Директор дирекция “СХД” - .........................................................

6. Представител на РУ на МВР - .........................................................

7. Представител на РУ “ПБС” - .........................................................

8. Представител от МБАЛ - .........................................................

и др.специалисти по решение на Кмета на общината.

За нуждите на оперативната група се придава за ползувяне автомобил “Бедфорд” № Т 92 72 ТТ, оборудван с моб. телефони за връзка. Нейната задача е в най-кратки срокове да предостави информация за степента и характера на наводненията, местонахождението на пострадалите, маршрутите за извеждане, състоянието на водоизточниците. Ст. експерта по ОМП чрез дежурния по ОбССУК изисква от БТК изграждане на преките канали за свръзка с дежурния по Обл.ССУК-Търговище. Поемат се директните канали за връзка с областта и МИС.

При възникване на наводнение, което засяга част или цялата община, Кмета на общината може да обяви “Бедствено положение”. Копие от заповедта се изпраща незабавно на Областния управител и на Министъра на държавната политика при бедствия и аварии. Отправя се искане за допълнителни сили и средства чрез ОКИЦ към Дирекция “Гражданска защита” – област Търговище и БЧК. Кметът на общината, когато осъществява ръководство и координация на СНАВР изпраща на МИС писмена информация за тяхното протичане.

Определените сили, средства и формированията на ГЗ се привеждат в готовност от ч + 2 до ч + 4. Сборно място за явяване на обектовите формирования е в районите на съответните обекти.

Командирите на формирования проверяват наличието на личния състав и техниката, получават задачи за инколониране и изнасяне към района на бедствието за извършване на СНАВР.

Членовете на КЩ след получаване на указанията и задачите за изпълнение от Кмета на общината, всеки в рамките на своята компетентност и законосъобразие привеждат в готовност своите сили и им поставят конкретни задачи според създадената обстановка за провеждане на СНАВР в района на бедствието.

Взаимодействието между областните, общинските и обектовите сили и формирования се организира от Кмета или Зам.-кмета на общината чрез ОКИЦ, като се уточнява: редът за изнасяне; разполагане в района и подхода към мястото на намеса; участъците и режима на работа; реда за преминаване през отделните КПП; видовете осигуряване. Съгласно чл. 65, ал. 2, т. 7 от Закона за защита при бедствия кмета на общината може да поиска координацията на СНАВР да се извършва от областния управител.

При наличие на признаци за наводнение се организира:


 1. Постоянно наблюдение в застрашените райони (предимно по язовирите и в с. Плъстина);

 2. Оповестяване на населението и обектите, попадащи в заливните зони

 3. Вземане на незабавни мерки за евакуиране на хората, животните и опазване на материалните ценности;

 4. Поддържане на постоянна връзка с потенциално-опасните язовири;

 5. Създаване на групировка от сили и средства за извършване на СНАВР;

 6. Създаване на организация за оказване на медицинска помощ, настаняване и изхранване на пострадалото население;

 7. Създаване на организация по доставката на инертни материали за изграждане на диги и строителни материали за възстановителните работи.

При внезапно наводнение спасителните работи започват незабавно чрез оказване на помощ и взаимопомощ на пострадали граждани от силите на единната спасителна система дислоцирани на територията на общината и областа, силите на полицията, териториални сили и последователно нарастване на усилията с предоставените от вън сили и средства, силите на БТК, Е-ОН, В и К и останалите приведени в готовност доброволни формирования.


Спасителните и неотложни аварийно-възстановителни работи се извършват с цел:

- Спасяване на хората и оказване на помощ на пострадалите;

- Отстраняване на аварии и повреди, създаващи опастност за провеждането на спасителните работи, локализиране и ограничаване на последствията.

- Създаване на условия за извършване на възстановителни работи и нормализиране на живота на засегнатите райони.

- Оказване на ветеринарно-медицинска помощ на спасени и пострадали животни и организиране изколването по необходимост на такива.

-Отводняване на наводнени складове и селскостопански постройки и площи и организиране предаването на умрели животни на екарисаж.

Спасителните работи включват:


 1. Провеждане на разузнаване.

  • Наличие на откъснати от сушата хора;

 • Наличие на аварии по КЕМ и кои от тях заплашват живота на хората;

  • Проверка на водоизточниците за състоянието на питейната вода;

  • Уточняване на маршрутите (вкл. и на обходни) за движение и евакуация на пострадалите.
 1. Спасяване на хора, намиращи се във водата. На всеки от тях се хвърля незабавно спасително средство, даже и на тези, които могат да плуват.

 2. Откриване на откъснатите от сушата хора във високите части на сградите и пренасянето им на безопасни места.

 3. Евакуиране на хората от наводнените участъци с помощта на плавателни средства или вертолети;

 4. Оказване на първа медицинска помощ;

 5. Настаняване и изхранване на останалото без подслон население;

 6. Пренасяне на материалните ценности, които може да се повредят или унищожат при заливането им.

 7. Въвеждане на строг санитарно-хигиенен и охранителен режим.

 8. След оттичане на водата медицинските формирования трябва да проведат дезинфекция на района, а специализираните формирования трябва да отстранят авариите и повредите в комунално-енергийните мрежи и да създадат условия за възстановяване на производствения процес и жизнената дейност.

Другите аварийни работи, които се провеждат в интерес на спасителните работи включват:

- Отводняване на залети територии

- Отстраняване на аварии по комунално-енергийните мрежи

- Разчистване на пътищата и улиците от наноси, кал и камъни.

- Укрепване или събаряне на повредени и застрашени от срутване конструкции, сгради и др.

В решението на кмета на общината за провеждане на СНАВР се определят:

- Hаправленията и местата за съсредоточаване на основните усилия.

- Времето, реда и последователността за изпълнение на СНАВР.

- Сили и средства за провеждане на СНАВР;

- Задачите на силите от единната спасителна система, доброволните формирования и придадените сили;

- Реда за спасяване и евакуация на населението и местата за неговото настаняване.

- МТО на силите провеждащи СНАВР, мерките за безопастност, сроковете и способите за представяне на донесенията.

В изпълнение на спасителните и аварийните работи се включва цялата планирана предварително групировка от сили, действувайки непрекъснато и посменно, на широк фронт като се използува наличната инженерна и друга техника.

Действията на силите се осъществяват от:

1.Спасителните работи по откриване и извеждане на пострадалите се осъществява със силите на единната спасителна система и от доброволни групи от населението на общината незасегнато от наводнението.

2. Отводняването на различни сгради се извършва от силите на “Гр. защита” и РУ “ПБС”.

3. Отстраняването на повреди по пътища и пътни съоръжения се осъществява от силите на “Пътинженерингсрой – Т” ООД и РПС, а регулирането на движението по засегнатите пътни участъци и обходни маршрути от силите на РУ на МВР.

4.Укрепването или събарянето на повредени и застрашени от срутване конструкции и сгради се осъществява със силите на РУ “ПБС” и фирмите за строително-ремонтни работи в общината.

5.Отсраняването на авариите по КЕМ се осъществява със силите на "Е-ОН, ВиК и БТК.

6.Оказването на първа помощ на пострадали граждани се осъществявя със силите на ЦСМП и санпостове, а за специализирана, квалифицирана медицинска помощ от екипите и силите на МБАЛ и Медицински център - Омуртаг.

7.Настаняването на останалите без подслон граждани се организира от Секретаря на общината в незасегнати от наводнението сгради, при близки и роднини, фургони (палатки), като се изготвя заявка до МИС и БЧК. Hеобходимите одеяла, облекла и обувки се осигуряват от дирекция СХД, съвместно с органите на БЧК.

8.Изхранването на личния състав на силите участвуващи в СНАВР и населението се осъществява от дирекция СХД, отдел ИП към общината.Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3


©kzref.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет