План за защита на населението и националното стопанство при наводнения в община омуртаг



жүктеу 428.1 Kb.
бет1/3
Дата12.06.2018
өлшемі428.1 Kb.
  1   2   3


ПЛАН
ЗА ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО И НАЦИОНАЛНОТО СТОПАНСТВО ПРИ НАВОДНЕНИЯ В ОБЩИНА ОМУРТАГ

П Л А Н




ЗА ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО И НАЦИОНАЛНОТО СТОПАНСТВО ПРИ НАВОДНЕНИЯ В ОБЩИНА ОМУРТАГ

ГР. ОМУРТАГ

2008

І. МЕРКИ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ, НАМАЛЯВАНЕ И ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ПОСЛЕДСТВИЯТА ПРИ БЕДСТВИЯ.

 1. Възстановяване /изграждане на съоръжения.

  1. Критерии за определяне на съоръженията за възстановяване или изграждане

На възстановяване подлежат съоръженията, които не отговарят на изискванията на ЗУТ (чл. 169) и съоръженията, които биха:

 • Довели до намаляване на риска от наводнения;

 • Довели до намаляване на загубите от наводнения;

 • Предотвратили появата на вторични поразяващи фактори

Т.е всички съоръжения, чиято неизправност може да доведе наводняване на населени места или повреждане на обекти от критичната инфраструктура и Националното стопанство.


  1. Набелязване на конкретни съоръжения за възстановяване или изграждане

На възстановяване подлежат облекчителните съоръжения (преливници и изпускателни кранове) на язовирите Беломорци, Горно Козарево и Кестеняво, които не отговарят на изискванията на чл. 169 от ЗУТ. Всички язовири общинска собственост са затлачени с тиня и подлежат на почистване. За мониторинг на водните нива в язовирите е необходимо поставянето на минимум една нивомерна рейка.

С цел предотвратяване на наводненията при проливни дъждове на отделни сгради е целесъобразно да се подобри пропускателната способност на градската смесена канализационна мрежа, която да поеме повърхностните води. Над селата Величка, Плъстина и Церовище е необходимо да се прокопаят охранителни канали, които да предотвратят навлизането на силнотечащи води в съответните населени места.

Обилните и продължителни валежи могат да доведат до активизиране на стари свлачища и прекъсване на път ІV-48004 за село Птичево. Крайно наложително е предприемането на мерки за укрепване на пътя, който е единствен за селото. Корекцията на р. “Палиска” в с. Плъстина и построяването на подпорни стени би предотвратило бреговата ерозия, която застрашава стопанските постройки на 4 домакинства.

Почистването на речните корита от дървета, храсти, наноси и отпадъци би довело до намаляване на риска от повреждане на мостовете и водостоците вследствие на заприщване и недостатъчна пропускателна способност.




  1. Отговорни общински звена и длъжностни лица от общинската администрация за осъществяване на дейността.

Цялостната организация по възстановяването и изграждането на хидротехническите съоръжения се поема от Гл. инженер (Началник отдел БКС) в Община Омуртаг и Началник отдел ОСПК.


 1. Експертиза на състоянието на критичните и потенциално опасни обекти и съоръжения




  1. Определяне на критичните и потенциално опасни обекти, за които е необходимо изготвяне на експертизи.

При възникване на наводнение на територията на общината най-големи щети ще се получат в заливните зони на потенциално опасните хидротехнически обекти.

Язовирите на територията на община Омуртаг не застрашават населени места. От Басейновите дирекции и Гражданска защита се наблюдават язовирите: Красноселци, Царевци, Беломорци, Омуртаг, Горно Козарево и Кестеняво, които застрашават пътни съоръжения и дребни животновъдни ферми, намиращи се по поречията след тях. Причините за скъсване на язовирните стени могат да бъдат – обилни валежи, интензивно снеготопене, силно земетресение, неправилна експлоатация или терористичен акт.



От реките преминаващи през населени места единствено р. Палиска може да създаде опасност за 4 домакинства, разположени в близост до речното корито.


 • Яз. “Красноселци” – изграден през 1969 г. със залята площ около 302 дка., обем 3 160 000 куб. м., време за източване – 15-16 денонощия, застрашава:

 • Мост на път ІV-48311 на км. 8+900 между селата Обител и Г. Църквище с височина на вълата около 6 – 8 м.

 • Време за достигане -10 мин.

 • Заливна площ – 330 дка.




  • Яз. “Омуртаг” – изграден през 1964 год. със залята площ около 77 дка., обем1 240 000 куб. м., време за източване – 6 денонощия, застрашава:

   • Мост на път ІІІ-704, км. 22+490, който се намира на самата язовирна стена над преливника (прекъсване на пътя Омуртаг-Върбица);

   • Цех за рециклиране на полиетилен “Евробалкан – Рецикъл” ЕООД с височина на вълната около 6 м. и ще достигне цеха за около 5-10 сек.

   • Частни животновъдни ферми, намиращи се в поречието на около 700 м. от язовирната стена с височина на вълната около 2 м.

   • Заливна площ около 50 дка.

   • Водите му се вливат в яз. “Беломорци”, което може да доведе до неговото авариране и застрашаване на обектите по поречието.




    • Яз. “Беломорци” – изграден през 1964 г. със залята площ около 156 дка., обем – 700 000 куб. м., време за източване – 4 денонощия, застрашава:

     • Водосток на път ІV-40068, р. Тъпчилещово;

     • Търговски обект, разположен край път І-4

     • Мост на път І-4 София-Варна на км. 208+081;

     • Водосток на път ІV-51637 р. Бостан;

     • Мост на път ІІІ-409, км. 6+750.




      • Яз. “Царевци” – изграден през 1960 г. със залята площ около 112 дка., обем – 995 000 куб. м., време за източване – 6 денонощия, застрашава:

       • Мост на път ІV-53342 р. Царевци;

       • Помпена станция;

       • Частна вила

       • Мост на път І-4 км. 199+031;

       • Мост на път ІV-40045;

       • Водите му се вливат в яз. “Ястребино”




        • Яз. “Горно Козарево” – изграден през 1958 г. със залята площ около 46 дка., обем 300 000 куб. м., застрашава:

         • Частна стопанска постройка с животни край път ІІІ-704 Омуртаг – Върбица;

         • Водосток на път ІІІ-704 км. 16+898

         • Водите му се вливат в яз. “Красноселци”




 • Яз. “Кестеняво” – изграден през 1959 г. със залята площ около 24 дка., обем – 300 000 куб. м., застрашава:

  • Водосток на път ІІІ-704 км. 11+882 и мост на км. 5+660;

  • Пешеходен мост между двете махали на с. Рътлина

  • Мост на ул. “Искър” в с. Плъстина;

  • Селскостопански мост в с. Плъстина;

  • Пешеходен мост между двете махали на с. Плъстина

  • Стопански постройки в с. Плъстина – 4 бр.




   • Микроязовир “Консервна фабрика” застрашава:

    • Наводняване на празни складови бази собственост на Консервна ф-ка гр. Омуртаг;

    • Заливане на водосток на път І-4 при км. 206+173;

    • Наводняване на дребни животновъдни ферми - 2 бр.;

    • Водите му се вливат в яз. Беломорци.




     • Река Палиска – води началото си от района на яз. Кестеняво и застрашава:

  • Водосток на път ІІІ-704 км. 11+882 и мост на км. 5+660;

  • Пешеходен мост между двете махали на с. Рътлина

  • Мост на ул. “Искър” в с. Плъстина;

  • Селскостопански мост в с. Плъстина;

  • Пешеходен мост между двете махали на с. Плъстина

  • Стопански постройки в с. Плъстина – 4 бр.




 • Река “Дере махала” застрашава:




  • Мост на път І-4 при км. 201+811;

  • Мост на път ІІІ-4802 при км. 4+868;

  • Мост на път ІV-40051 р. Панайот Хитово;




 • Река “Ялъдере” води началото си от яз. Беломорци” и застрашава:

  • Водосток на път ІV-40068, р. Тъпчилещово;

  • Търговски обект, разположен край път І-4

  • Мост на път І-4 София-Варна на км. 208+081;

  • Водосток на път ІV-51637 р. Бостан;

  • Мост на път ІІІ-409, км. 6+750.



   • Река “Голяма река” застрашава:

    • Мост на път ІІІ-4802 при км. 8+470;

    • Мостове на път ІV-48004 при км. 0+130 и при км. 1+190;

    • Яз. Царевци и разположените след него - Мост на път І-4 км. 199+031 и Мост на път ІV-40045;




     • Притоци на р. “Голяма река” застрашават:

      • От заливане на водосток на път ІV-48008 р. Змейно при км. 1+500;

      • Мост на път ІV-48012 р. Средище




       • Река “Българаново дере” се влива в р. “голяма Камчия” и застрашава:

        • Мостове на път ІV-48009 при км. 13+120 и при км. 15+750




         • Река “Голяма Камчия” и нейните притоци застрашават:

 • Мост на път ІV-48311 при км. 5+920;

 • Мост на път ІV-48311 при км. 6+550.




  • Река “Гюрла” – води началото си от яз. “Красноселци” и се влива в р. “Голяма Камчия” и застрашава:

   • Мост на път ІV-48311 при км. 8+900




  1. Отговорни длъжностни лица за изготвяне на експертизи.

Отговорност за изготвянето на експертизи носят операторите на водностопанските системи и с разпореждане на Кмета на общината се изграждат комисии за изготвяне на експертизи от наличните общински специалисти и привлечени специалисти от “Напоителни системи” и хидроинженери, както и собственици на обекти.



3. Системи за наблюдение, ранно предупреждение и оповестяване на органите за управление, силите за реагиране и населението.

3.1. Определяне на необходимостта от изграждане /модернизация на съществуващите системи за наблюдение, ранно предупреждение и оповестяване.

Към настоящия момент оповестяването се извършва с наличната КИС на Гражданска защита. Необходимо е изграждане на нова система за оповестяване на базата на сателитните и безжични връзки. Има изградена национална стратегия за модернизиране на АСО и по-точно от ОКИЦ – Дирекция Гражданска защита към общинския център и от там към кметствата, като връзката трябва да бъде двупосочна.


3.2. Набелязване конкретни мерки за изграждане или модернизация

В момента общинската администрация не е в състояние самостоятелно да изгради или модернизира система за мониторинг и ранно оповестяване.

Общината има готовност за съдействие и осигуряване на подходяща база за изграждане на нова система за оповестяване и модернизиране на съществуваща такава по изискванията на специалистите по свръзките от МИС



 1. Обучение на органите за управление, силите за реагиране и населението


4.1. Отговорни длъжностни лица от общинската администрация за организиране и провеждане на обучението.

Съгласно чл. 17 от Закона за защита при бедствия, обучението на населението за начините на поведение и действие и изпълнението на необходимите защитни мерки при бедствия се организира от кметовете на общини, като обучение по желание. За целта се разпространяват брошури с правила за поведение и действие на населението при бедствия, аварии и катастрофи, а така също и чрез лекции по радиовъзел – Омуртаг.

Обучението на органите за управление и ръководителите на силите за реагиране се извършва от гл. инспектор по “Гражданска защита” под ръководството на кмета на общината. За целта се организират и провеждат учебни сборове, щабни тренировки и учения.


 1. Провеждане на учения за отработване на взаимодействието между органите за управление, силите за реагиране и населението при бедствия

Подготовката на съставните части на единната спасителна система се извършва чрез провеждане на тренировки и учения. Целта на тренировките е установяване състоянието на комуникационно-информационната система и готовността на екипите за реагиране при бедствия.

Ученията се планират и провеждат за подобряване на взаимодействието и координацията на съставните части на единната спасителна система и органите на изпълнителната власт за реагиране при бедствия.

Тренировките и ученията се провеждат по заповед на министъра на държавната политика при бедствия и аварии или на областния управител.


 1. Източници на финансиране

Финансирането на обектовите учения се извършва от съответните обекти (предприятия, училища, детски градини). Общинските учения с участието на частите на Единната спасителна система се финансират от Общината и МИС.

Материално техническото осигуряване за ученията се извършва от участвуващите единици в касаещия ги обем.




 1. Дейности за намаляване на риска

5.1. Непрекъснат контрол на техническото състояние на язовирните стени и съоръженията към тях;

5.2. Недопускане на незаконно строителство в заливаемите тераси на реките;

5.3. Прокопаване на охранителни канали над застрашените населени места;

5.4. Изготвяне на аварийни планове за действие (язовири) и обезпечаването им с техника, работна сила и финансови средства;

5.5. Почистване и поддържане на канализационната мрежа;

5.6. Установяване на най-уязвимите места при проливни валежи;

5.7. Планиране на спасителни дейности;

5.8. Почистване на речните корита от наноси, дървета, храсти и отпадъци;

5.9. Поддържане на предписаните контролни обеми в язовирите;

5.10. Поддържане в готовност на системите за оповестяване;


  1. Повишаване на застрахователната култура на населението.



ІІ. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ ОРГАНИТЕ НА

ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА ВЛАСТ
1. Организация на действията на органите за защита при бедствия. Начин на взаимодействие между органите на изпълнителната власт и връзки с областните и национални структури за справяне с бедствията /ОКИЦ/

1.1. Ръководство на организацията на действията на органите за защита при бедствия

Кризисният щаб (КЩ) се привежда в готовност - 20 мин.от подаването на сигнал "Бедствие" в работно време и 60 мин.от подаване на сигнала в извън работно време. Членовете на КЩ заемат работните си места в пункта за управление на общината, стъкмени и осигурени с пособия и справочни материали. Кмета на общината (секретаря) проверяват наличието на членовете на КЩ, след което ги запознава със създалата се обстановка.

За добиване на точна и вярна информация и за непосредствено ръководство на СНАВР в района на бедствието се изпраща оперативна група в състав:

1. Зам.-кмет на община Омуртаг - .........................................................

2. Гл. инспектор “Гр. защита” - .........................................................

3. Началника отдел “БКС” - .........................................................

4. Началник отдел “АУТКР” - .........................................................

5. Директор дирекция “СХД” - .........................................................

6. Представител на РУ на МВР - .........................................................

7. Представител на РУ “ПБС” - .........................................................

8. Представител от МБАЛ - .........................................................

и др.специалисти по решение на Кмета на общината.

За нуждите на оперативната група се придава за ползувяне автомобил “Бедфорд” № Т 92 72 ТТ, оборудван с моб. телефони за връзка. Нейната задача е в най-кратки срокове да предостави информация за степента и характера на наводненията, местонахождението на пострадалите, маршрутите за извеждане, състоянието на водоизточниците. Ст. експерта по ОМП чрез дежурния по ОбССУК изисква от БТК изграждане на преките канали за свръзка с дежурния по Обл.ССУК-Търговище. Поемат се директните канали за връзка с областта и МИС.

При възникване на наводнение, което засяга част или цялата община, Кмета на общината може да обяви “Бедствено положение”. Копие от заповедта се изпраща незабавно на Областния управител и на Министъра на държавната политика при бедствия и аварии. Отправя се искане за допълнителни сили и средства чрез ОКИЦ към Дирекция “Гражданска защита” – област Търговище и БЧК. Кметът на общината, когато осъществява ръководство и координация на СНАВР изпраща на МИС писмена информация за тяхното протичане.

Определените сили, средства и формированията на ГЗ се привеждат в готовност от ч + 2 до ч + 4. Сборно място за явяване на обектовите формирования е в районите на съответните обекти.

Командирите на формирования проверяват наличието на личния състав и техниката, получават задачи за инколониране и изнасяне към района на бедствието за извършване на СНАВР.

Членовете на КЩ след получаване на указанията и задачите за изпълнение от Кмета на общината, всеки в рамките на своята компетентност и законосъобразие привеждат в готовност своите сили и им поставят конкретни задачи според създадената обстановка за провеждане на СНАВР в района на бедствието.

Взаимодействието между областните, общинските и обектовите сили и формирования се организира от Кмета или Зам.-кмета на общината чрез ОКИЦ, като се уточнява: редът за изнасяне; разполагане в района и подхода към мястото на намеса; участъците и режима на работа; реда за преминаване през отделните КПП; видовете осигуряване. Съгласно чл. 65, ал. 2, т. 7 от Закона за защита при бедствия кмета на общината може да поиска координацията на СНАВР да се извършва от областния управител.

При наличие на признаци за наводнение се организира:


 1. Постоянно наблюдение в застрашените райони (предимно по язовирите и в с. Плъстина);

 2. Оповестяване на населението и обектите, попадащи в заливните зони

 3. Вземане на незабавни мерки за евакуиране на хората, животните и опазване на материалните ценности;

 4. Поддържане на постоянна връзка с потенциално-опасните язовири;

 5. Създаване на групировка от сили и средства за извършване на СНАВР;

 6. Създаване на организация за оказване на медицинска помощ, настаняване и изхранване на пострадалото население;

 7. Създаване на организация по доставката на инертни материали за изграждане на диги и строителни материали за възстановителните работи.

При внезапно наводнение спасителните работи започват незабавно чрез оказване на помощ и взаимопомощ на пострадали граждани от силите на единната спасителна система дислоцирани на територията на общината и областа, силите на полицията, териториални сили и последователно нарастване на усилията с предоставените от вън сили и средства, силите на БТК, Е-ОН, В и К и останалите приведени в готовност доброволни формирования.


Спасителните и неотложни аварийно-възстановителни работи се извършват с цел:

- Спасяване на хората и оказване на помощ на пострадалите;

- Отстраняване на аварии и повреди, създаващи опастност за провеждането на спасителните работи, локализиране и ограничаване на последствията.

- Създаване на условия за извършване на възстановителни работи и нормализиране на живота на засегнатите райони.

- Оказване на ветеринарно-медицинска помощ на спасени и пострадали животни и организиране изколването по необходимост на такива.

-Отводняване на наводнени складове и селскостопански постройки и площи и организиране предаването на умрели животни на екарисаж.

Спасителните работи включват:


 1. Провеждане на разузнаване.

  • Наличие на откъснати от сушата хора;

 • Наличие на аварии по КЕМ и кои от тях заплашват живота на хората;

  • Проверка на водоизточниците за състоянието на питейната вода;

  • Уточняване на маршрутите (вкл. и на обходни) за движение и евакуация на пострадалите.




 1. Спасяване на хора, намиращи се във водата. На всеки от тях се хвърля незабавно спасително средство, даже и на тези, които могат да плуват.

 2. Откриване на откъснатите от сушата хора във високите части на сградите и пренасянето им на безопасни места.

 3. Евакуиране на хората от наводнените участъци с помощта на плавателни средства или вертолети;

 4. Оказване на първа медицинска помощ;

 5. Настаняване и изхранване на останалото без подслон население;

 6. Пренасяне на материалните ценности, които може да се повредят или унищожат при заливането им.

 7. Въвеждане на строг санитарно-хигиенен и охранителен режим.

 8. След оттичане на водата медицинските формирования трябва да проведат дезинфекция на района, а специализираните формирования трябва да отстранят авариите и повредите в комунално-енергийните мрежи и да създадат условия за възстановяване на производствения процес и жизнената дейност.

Другите аварийни работи, които се провеждат в интерес на спасителните работи включват:

- Отводняване на залети територии

- Отстраняване на аварии по комунално-енергийните мрежи

- Разчистване на пътищата и улиците от наноси, кал и камъни.

- Укрепване или събаряне на повредени и застрашени от срутване конструкции, сгради и др.

В решението на кмета на общината за провеждане на СНАВР се определят:

- Hаправленията и местата за съсредоточаване на основните усилия.

- Времето, реда и последователността за изпълнение на СНАВР.

- Сили и средства за провеждане на СНАВР;

- Задачите на силите от единната спасителна система, доброволните формирования и придадените сили;

- Реда за спасяване и евакуация на населението и местата за неговото настаняване.

- МТО на силите провеждащи СНАВР, мерките за безопастност, сроковете и способите за представяне на донесенията.

В изпълнение на спасителните и аварийните работи се включва цялата планирана предварително групировка от сили, действувайки непрекъснато и посменно, на широк фронт като се използува наличната инженерна и друга техника.

Действията на силите се осъществяват от:

1.Спасителните работи по откриване и извеждане на пострадалите се осъществява със силите на единната спасителна система и от доброволни групи от населението на общината незасегнато от наводнението.

2. Отводняването на различни сгради се извършва от силите на “Гр. защита” и РУ “ПБС”.

3. Отстраняването на повреди по пътища и пътни съоръжения се осъществява от силите на “Пътинженерингсрой – Т” ООД и РПС, а регулирането на движението по засегнатите пътни участъци и обходни маршрути от силите на РУ на МВР.

4.Укрепването или събарянето на повредени и застрашени от срутване конструкции и сгради се осъществява със силите на РУ “ПБС” и фирмите за строително-ремонтни работи в общината.

5.Отсраняването на авариите по КЕМ се осъществява със силите на "Е-ОН, ВиК и БТК.

6.Оказването на първа помощ на пострадали граждани се осъществявя със силите на ЦСМП и санпостове, а за специализирана, квалифицирана медицинска помощ от екипите и силите на МБАЛ и Медицински център - Омуртаг.

7.Настаняването на останалите без подслон граждани се организира от Секретаря на общината в незасегнати от наводнението сгради, при близки и роднини, фургони (палатки), като се изготвя заявка до МИС и БЧК. Hеобходимите одеяла, облекла и обувки се осигуряват от дирекция СХД, съвместно с органите на БЧК.

8.Изхранването на личния състав на силите участвуващи в СНАВР и населението се осъществява от дирекция СХД, отдел ИП към общината.



Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3


©kzref.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет