Правила ос гпо ао 01. 06. 2017жүктеу 188.17 Kb.
Дата02.05.2019
өлшемі188.17 Kb.

«МҰНАЙ САҚТАНДЫРУ КОМПАНИЯСЫ» АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ

Заңды мекенжайы: Қазақстан Республикасы, Астана қ., Бараев к.

Нақты мекенжайы: Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Алмагүл ықшам ауданы, 15а

Телефон: (727) 258-18-00, 258-18-02; факс: (727) 258-18-01

АУДИТОРЛЫҚ ҰЙЫМДАРДЫҢ

АЗАМАТТЫҚ-ҚҰҚЫҚТЫҚ ЖАУАПКЕРШIЛIГІН МIНДЕТТI САҚТАНДЫРУ

ЕРЕЖЕСІ

«Мұнай сақтандыру компаниясы» АҚ

Директорлар кеңесімен бекітілген

«24» желтоқсан 2018 жылғы №02-01/110 хаттама
2019 жылғы 1 қаңтардан бастап күшіне енеді


Директорлар кеңесінің төрағасы _________________ Савельев А.Н.

(қолы)

Алматы қ., 2018 жыл
МАЗМҰНЫ: 1. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

  1. «Мұнай сақтандыру компаниясы» АҚ, бұдан әрі – «Сақтандырушы», Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 13 маусымдағы № 440-II «Аудиторлық ұйымдардың азаматтық-құқықтық жауапкершiлiгін мiндеттi сақтандыру туралы» заңы (бұдан әрі – Заң), осы Аудиторлық ұйымдардың азаматтық-құқықтық жауапкершiлiгін мiндеттi сақтандыру ережелері (бұдан әрі – Сақтандыру ережесі) және Қазақстан Республикасының заңнамасы негізінде аудиторлық ұйымның аудиттi өткiзу кезiнде мүлiктiк зиян келтiрiлген аудиттеу субъектiлерiнiң мүлiктiк мүдделерiн қорғауды сақтандыру төлемдерiн жүзеге асыру арқылы қамтамасыз ету мақсатында аудиторлық ұйымдардың азаматтық-құқықтық жауапкершiлiгін мiндеттi сақтандыру шартын (бұдан әрі – Сақтандыру шарты) жасады.

  2. Сақтандыру ережелерінде мынадай негiзгi ұғымдар пайдаланылады:

   1. Аудиттеу субъектiсi – аудиторлық ұйыммен аудит жүргiзуге шарт жасасқан заңды тұлға;

   2. Пайда алушы – осы Заңға сәйкес сақтандыру төлемiн алушы болып табылатын тұлға;

   3. Аудиторлық ұйымның азаматтық-құқықтық жауапкершiлiгi – аудиторлық ұйымның аудит жүргізу кезiнде аудиттеу субъектiлерiне келтiрiлген мүлiктiк зиянды өтеуінің Қазақстан Республикасының азаматтық заңнамасында белгiленген мiндетi;

   4. Сақтанушы – Сақтандырушымен Сақтандыру шартын жасасқан аудиторлық ұйым;

   5. Сақтандыру омбудсманы - «Сақтандыру қызметі туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес сақтандыру нарығына қатысушылар арасындағы келіспеушіліктерді реттеуді жүзеге асыратын, өз қызметінде тәуелсіз жеке тұлға;

   6. Сақтандырушы - сақтандыру ұйымы ретінде тіркелген және сақтандыру қызметін жүзеге асыру құқығына лицензиясы бар, сақтандыру жағдайы басталған кезде Сақтанушыға немесе пайдасына шарт жасалған өзге тұлғаға (пайда алушыға) шартта айқындалған сақтандыру сомасы шегінде сақтандыру төлемін жүргізуге міндетті заңды тұлға;

   7. Сақтандыру төлемi – Сақтандырушы сақтандыру жағдайы басталған кезде Сақтанушыға (Пайда алушыға) сақтандыру сомасы шегiнде төлейтiн ақша сомасы;

   8. Сақтандыру сыйлықақысы – Сақтанушы Сақтандырушыға соңғысы аудиторлық ұйымның азаматтық-құқықтық жауапкершiлiгiн мiндеттi сақтандыру шартында айқындалған мөлшерде Сақтанушыға (Пайда алушыға) сақтандыру төлемiн жүргізу мiндеттемесін қабылдағаны үшiн төлеуге мiндеттi ақша сомасы;

   9. Сақтандыру сомасы – сақтандыру объектiсi сақтандырылған және сақтандыру жағдайы басталған кезде Сақтандырушы жауапкершiлiгiнiң шектi көлемiн бiлдiретiн ақша сомасы;

   10. Сақтандыру жағдайы – басталуына орай Сақтандыру шарты Сақтанушыға (Пайда алушыға) сақтандыру төлемiн жүзеге асыруды көздейтiн оқиға;

   11. Франшиза – Сақтандырушыны белгiлi бiр мөлшерден аспайтын залалды өтеуден босату.
 1. САҚТАНДЫРУ ОБЪЕКТIСI

  1. Аудиторлық ұйымның Қазақстан Республикасының азаматтық заңдарында белгiленген, аудиттi өткiзу кезiнде аудиттеу субъектiлерiне келтiрiлген мүлiктiк зиянды өтеу мiндетiне байланысты мүлiктiк мүддесi аудиторлық ұйымдардың азаматтық-құқықтық жауапкершiлiгiн мiндеттi сақтандыру (бұдан әрi - аудиторлық ұйымдардың жауапкершiлiгiн мiндеттi сақтандыру) объектiсi болып табылады.
 1. САҚТАНДЫРУ ЖАҒДАЙЫ

 1. Сақтандыру шарты бойынша аудиттi өткiзу кезiнде аудиттеу субъектiлерiнiң мүлiктiк мүдделерiне келтiрiлген зиянды өтеу бойынша Сақтанушының азаматтық-құқықтық жауапкершiлiгiнiң басталу фактiсi сақтандыру жағдайы деп танылады.

 2. Сақтандыру жағдайы Сақтанушы келтiрген зиянды өтеу туралы соттың шешiмi заңды күшiне енген не Сақтанушы аудиттеу субъектiлерiнiң зиянды өтеу туралы талаптарын негiздi деп таныған және Сақтанушының талаптарды тануына Сақтандырушы келiскен күннен басталған деп есептелiнедi.
 1. АЗАМАТТЫҚ-ҚҰҚЫҚТЫҚ ЖАУАПКЕРШIЛIГI МIНДЕТТI САҚТАНДЫРЫЛУҒА ЖАТАТЫН ТҰЛҒАЛАР

  1. Қазақстан Республикасының заңдарында белгiленген тәртiппен аудиторлық қызметтi жүзеге асыруға арналған лицензия алған аудиторлық ұйымдардың азаматтық-құқықтық жауапкершiлiгi мiндеттi сақтандырылуға жатады.
 1. САҚТАНДЫРУ ШАРТЫ ЖӘНЕ ОНЫ ЖАСАСУ ТӘРТІБІ

  1. Аудиторлық ұйымдардың жауапкершiлiгiн мiндеттi сақтандыру Қазақстан Республикасының Заңына және Азаматтық кодексiне сәйкес Сақтандырушы мен Сақтанушы арасында аудиттi өткiзу кезiнде мүлiктiк мүдделерiне зиян келтiрiлуi мүмкiн аудиттеу субъектiсiнiң пайдасына жасалатын Сақтандыру шартының негiзiнде жүзеге асырылады.

  2. Сақтандыру шартында, Сақтанушының аудиттi өткiзу кезiнде аудиттеу субъектiлерiне келтiрiлген зиян салдарынан туындаған мiндеттемелер бойынша, моральдық шығынды, ала алмаған пайданы өтеудi және тұрақсыздық айыбын төлеудi қоспағанда, сақтандыру төлемiн жүзеге асыру көзделедi.

  3. Сақтандыру шарты Сақтандырушының сақтандыру полисін электрондық нысанда ресімдеуі арқылы жасалады.

  4. Сақтандыру шартында көрсетiлуге тиiстi талаптардың толық болмағаны үшiн Сақтандырушы жауапты болады. Сақтандыру шарты бойынша оның жекелеген талаптарының толық болмауы салдарынан дау туындаған жағдайда, дау Сақтанушының пайдасына шешiледi.

  5. Аудиторлық ұйымдардың жауапкершілігін міндетті сақтандыру шарты сақтанушының қалауы бойынша сақтандырушыға жазбаша өтініш жасау не сақтанушы мен сақтандырушы арасында сақтандырушының интернет-ресурсын пайдалана отырып электрондық нысанда ақпарат алмасу арқылы жасалуы мүмкін.

  6. Егер Сақтандыру шарты Сақтанушының немесе аудиттеу субъектiсiнiң жағдайын Заңда көзделгенмен салыстырғанда нашарлататын талаптармен жасалса, онда сақтандыру жағдайы басталған кезде Сақтандырушы Сақтанушы мен аудиттеу субъектiсiнiң алдында Заңда белгiленген талаптар бойынша мiндеттi болады.
 1. САҚТАНДЫРУ ШАРТЫНЫҢ МЕРЗІМІ ЖӘНЕ ҚОЛДАНЫЛУ ОРНЫ

  1. Егер Сақтандыру шартында өзгеше көзделмесе, онда ол Сақтанушы сақтандыру сыйлықақысын төлеген, ал оны мерзiмiн ұзартып төлеген кезде - бiрiншi сақтандыру жарнасын төлеген кезден бастап күшiне енедi және тараптар үшiн мiндеттi болады.

  2. Сақтандыру шарты күшiне енгiзiлген күннен бастап он екi ай мерзiмге жасалады.

  3. Сақтандырушылық қорғаудың қолданылу кезеңi Сақтандыру шартының қолданылу мерзiмiмен сәйкес келедi.

  4. Егер Сақтандыру шартында өзгеше көзделмесе, Сақтандыру шартының қолданылуы Қазақстан Республикасының аумағымен шектеледi.
 1. САҚТАНДЫРУ ШАРТЫНЫҢ ҚОЛДАНЫЛУЫН ТОҚТАТУ

  1. Сақтандыру шарты мынадай жағдайларда:

   1. Сақтандыру шартының қолданылу мерзiмi аяқталғанда;

   2. Сақтандыру шарты мерзiмiнен бұрын тоқтатылғанда;

   3. Сақтандырушы сақтандыру төлемiн (сақтандыру төлемдерiн) Сақтандыру шартында белгiленген сақтандыру сомасы мөлшерiнде жүзеге асырғанда өзiнiң қолданылуын тоқтатады.

  1. Сақтандыру шарты Қазақстан Республикасының азаматтық заңдарында белгiленген тәртiппен және жағдайларда мерзiмiнен бұрын тоқтатылады.

  2. Егер Сақтандыру шартын мерзiмiнен бұрын тоқтату оның талаптарын орындамаған Сақтандырушының кiнәсiнен туындаса, соңғысы Сақтанушыға ол төлеген сақтандыру сыйлықақысын не сақтандыру жарналарын толық қайтаруға мiндеттi. Сақтандыру шартын мерзiмiнен бұрын тоқтатудың өзге жағдайларында Сақтандырушының сақтандыру сыйлықақысының бiр бөлiгiн сақтандырудың қолданылуы iшiндегi уақытқа барабар алуға құқығы бар.
 1. ТАРАПТАРДЫҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МIНДЕТТЕРI

  1. Сақтанушы құқылы:

   1. Сақтандырушыдан аудиторлық ұйымдардың жауапкершiлiгiн мiндеттi сақтандырудың талаптарын, Сақтандыру шарты бойынша өзiнiң құқықтары мен мiндеттерiн түсiндiрудi талап етуге;

   2. сақтандыру төлемiн Заңда көзделген тәртiппен және жағдайларда алуға;

   3. Сақтандыру шартынан туындайтын мәселелерді реттеу үшін Сақтандыру ережесінің 13 тарауында көзделген ерекшеліктерді ескере отырып Сақтандырушыға не сақтандыру омбудсманына немесе сотқа жүгінуге;

   4. өтінішті және қоса берілетін құжаттарды сақтандыру омбудсманына (тікелей сақтандыру омбудсманына, оның ішінде оның интернет-ресурсы арқылы не сақтандырушы, соның ішінде оның филиалы, өкілдігі арқылы) жіберуге құқылы;

   5. Сақтандыру шартында Сақтанушының Қазақстан Республикасының заң актiлерiне қайшы келмейтiн басқа да құқықтары көзделуi мүмкiн.
  1. Сақтанушы міндетті:

   1. сақтандыру сыйлықақысын Сақтандыру шартында белгiленген мөлшерде, тәртiппен және мерзiмдерде төлеуге;

   2. Сақтандыру шартын жасасқан кезде Сақтандырушыға Сақтандыру шартын жасасу үшiн қажеттi мәлiметтердi ұсынуға;

   3. сақтандыру жағдайының басталуына жауапты тұлғаға керi талап қою құқығының Сақтандырушыға өтуiн қамтамасыз етуге.

   4. аудиттi өткiзу нәтижесiнде келтiрiлген зиянды өтеу туралы талап немесе талап-арыз бергені туралы өзiне белгiлi болғаннан бастап, шұғыл түрде, бiрақ бес жұмыс күнiнен кешiктiрмей, қолдан келетiн тәсiлмен (ауызша, жазбаша) бұл туралы Сақтандырушыға хабарлауға;

   5. басталуына орай Сақтанушыда келтiрiлген зиянды өтеу мiндетi пайда болған оқиғаның себептерi, барысы және салдары, сондай-ақ келтiрiлген зиянның сипаты мен мөлшерлерi туралы талдау жасауға мүмкiндiк беретiн, өзiнiң қолы жеткен барлық ақпаратты және құжаттаманы Сақтандырушыға ұсынуға;

   6. аудиттеу субъектiсiнiң зиянды өтеу туралы талаптарына байланысты мәселелердi реттеуге қатысуы үшiн Сақтандырушыға мүмкiндiк жасауға;

   7. сақтандыру жағдайынан болатын шығындарды болдырмау немесе азайту жөнiндегi шараларды қолдануға;

   8. Сақтандыру шартында Сақтанушының Қазақстан Республикасының заң актiлерiне қайшы келмейтiн басқа да мiндеттерi көзделуi мүмкiн.
  1. Сақтандырушы құқылы:

 1. сақтандыру шартын жасасқан кезде Сақтанушыдан алдындағы аудиторлық ұйымдардың жауапкершiлiгiн мiндеттi сақтандыру шарттары, сақтандыру жағдайлары, сақтандыру төлемдерi туралы ақпаратты және аудиторлық ұйымдардың жауапкершiлiгiн міндетті сақтандыру шартын жасасу үшiн қажеттi өзге де мәлiметтердi беруiн талап етуге;

 2. Қазақстан Республикасының заңдарында белгiленген тәртiппен тиiстi мемлекеттiк және өзге де органдар мен ұйымдардан, олардың құзыретiне орай, сақтандыру жағдайының басталу фактiсiне және сақтандыру жағдайының басталуы нәтижесiнде келтiрiлген зиянның мөлшерiн анықтауға байланысты құжаттар мен мәлiметтердi сұратуға;

 3. аудиттеу субъектiлерiнiң Сақтанушының аудиттi өткiзуге байланысты өз мiндеттерiн орындауы нәтижесiнде келтiрген зиянын өтеу туралы талаптарына байланысты мәселелердi реттеуге қатысуға;

 4. Сақтандыру ережелерінің 14-тарауында көзделген жағдайларда келтiрiлген зиянға жауапты тұлғаға керi талап құқығын қоюға;

 5. Сақтандыру ережелерінің 13-тарауында көзделген негiздер бойынша сақтандыру төлемiн толық немесе ішінapa жүзеге асырудан бас тартуға.

 6. Сақтандыру шартында Сақтандырушының Қазақстан Республикасының заң актiлерiне қайшы келмейтiн басқа да құқықтары көзделуi мүмкiн.
  1. Сақтандырушы міндетті:

 1. Сақтанушыны аудиторлық ұйымдардың жауапкершiлiгiн мiндеттi сақтандыру талаптарымен таныстыруға, оның аудиторлық ұйымдардың жауапкершiлiгiн мiндеттi сақтандыру шартынан туындайтын құқықтары мен мiндеттерiн түсiндiруге;

 2. аудиторлық ұйымдардың жауапкершiлiгiн мiндеттi сақтандыру шарты мерзiмiнен бұрын тоқтатылған кезде Сақтанушыға Қазақстан Республикасының азаматтық заңдарында белгiленген жағдайларда және тәртiппен сақтандыру сыйлықақысын толық немесе iшiнара қайтаруға;

 3. сақтандыру жағдайының басталу фактісін және Сақтандырушы өтеуге тиісті зиянның мөлшерін растайтын құжаттар жеткіліксіз болған кезде жетіспейтін және (немесе) дұрыс ресімделмеген құжаттардың толық тізбесін көрсете отырып, оларды алған күннен бастап үш жұмыс күні ішінде бұл туралы өтініш берушіге хабарлауға;

 4. сақтандыру жағдайы басталған кезде сақтандыру төлемiн Заңда көзделген тәртiппен және шарттар бойынша жүргiзуге;

 5. Сақтанушыға оның сақтандыру жағдайынан болатын шығындарды болдырмау немесе азайту мақсатында жұмсаған шығыстарын өтеуге;

 6. сақтандыру құпиясын қамтамасыз етуге;

 7. Сақтанушыдан (Пайда алушыдан) өтінішті алған кезде бес жұмыс күні ішінде Сақтанушының (Пайда алушының) талабын қарауға және дауды одан әрі реттеу тәртібін көрсете отырып, жазбаша жауап беруге;

 8. Сақтанушыдан (Пайда алушыдан) сақтандыру омбудсманына жіберілетін өтінішті алған кезде осы өтінішті, сондай-ақ оған қоса берілетін құжаттарды алынған күнінен бастап үш жұмыс күні ішінде сақтандыру омбудсманына қайта жіберуге міндетті;.

 9. Сақтандыру шартында Сақтандырушының Қазақстан Республикасының заң актiлерiне қайшы келмейтiн басқа да мiндеттерi көзделуi мүмкiн.
 1. САҚТАНДЫРУ СОМАСЫНЫҢ ЖӘНЕ САҚТАНДЫРУ СЫЙЛЫҚАҚЫСЫНЫҢ МӨЛШЕРЛЕРI

  1. Сақтандыру сомасының мөлшерi тараптардың келiсiмi бойынша Сақтандыру шартында белгiленедi, бiрақ, бұл ретте сақтандыру сомасының мөлшерi Сақтандыру шарты бойынша тиiстi қаржы жылына арналған республикалық бюджет туралы заңда шарт жасасқан күнгi белгiленген 10 000 еселенген айлық есептiк көрсеткiштен кем болмауға тиіс.

  2. Сақтандыру сыйлықақысының мөлшерi тараптардың келiсiмi бойынша Сақтандыру шартында белгiленедi, бiрақ, бұл ретте сақтандыру сыйлықақысының мөлшерi Сақтандыру шартында белгiленген сақтандыру сомасының 4,5 пайызынан аспауға тиiс.

  3. Сақтандыру шарты бойынша сақтандыру сыйлықақысын төлеудiң тәртiбi мен мерзiмдерi тараптардың келiсiмiмен белгiленедi.

  4. Егер Сақтандыру шартында өзгеше көзделмесе, онда кезектi сақтандыру жарнасының уақтылы төленбегенi үшiн Сақтанушы Сақтандырушыға өзгенiң ақшасын заңсыз пайдаланғаны ретiнде Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексiнде белгiленген тәртiппен және мөлшерде тұрақсыздық айыбын төлеуге мiндеттi.

  5. Сақтандырушы сақтандыру сыйлықақысын сақтандырушының интернет-ресурсы арқылы қолма-қол ақшасыз тәсілмен төлеу мүмкіндігін береді.
 1. САҚТАНДЫРУ ТӨЛЕМIНIҢ МӨЛШЕРIН АЙҚЫНДАУ

  1. Сақтандыру төлемiнiң мөлшерiн Сақтандырушы аудиттеу субъектiсi талап еткен сомаға орай немесе соттың Сақтандыру ережелерінің 5.2-тармағының ережелерiн ескере отырып, келтiрiлген зиянды өтеу туралы шешiмi заңды күшiне енуiне орай айқындайды.

  2. Сақтанушының шығынды болдырмау немесе азайту мақсатында шеккен шығыстары, егер мұндай шығыстар қажеттi болса немесе Сақтандырушының нұсқауларын орындау үшiн жұмсалса, егер тиiстi шаралар тiптi сәтсiз болса да, Сақтандырушының өтеуiне жатады.

  3. Мұндай шығыстар нақты мөлшерiнде өтеледi, бiрақ сақтандыру төлемiнiң және шығыстар өтемiнiң жалпы сомасы Сақтандыру шартында көзделген сақтандыру сомасынан аспауға тиiс, егер шығыстар Сақтанушы Сақтандырушының нұсқауларын орындауы нәтижесiнде туындаған болса, олар сақтандыру сомасына қатыссыз толық мөлшерiнде өтеледi.

  4. Әрбір сақтандыру жағдайы бойынша франшиза мөлшерi тараптардың келiсiмi бойынша белгiленедi, бiрақ бұл ретте франшиза мөлшерi Сақтандыру шартында белгiленген сақтандыру сомасының бес пайызынан аспауға тиiс.

  5. Келтiрiлген зиянның мөлшерi франшизаның белгiленген мөлшерiнен асып кететiн жағдайларда сақтандыру төлемi толық мөлшерде жүзеге асырылады.
 1. САҚТАНДЫРУ ЖАҒДАЙЫНЫҢ БАСТАЛУЫН ЖӘНЕ ШЫҒЫНДАР МӨЛШЕРІН РАСТАЙТЫН ҚҰЖАТТАРДЫҢ ТІЗІМІ

  1. Сақтандырушыға сақтандыру төлемi туралы талапты Сақтанушы не аудиттеу субъектiсi сақтандыру төлемiн жүзеге асыру үшiн қажеттi құжаттармен қоса жазбаша нысанда ұсынады.

  2. Өтініш берушінің қалауы бойынша сақтандыру төлемі туралы талап сақтандыру төлемін жүзеге асыру үшін қажет құжаттар қоса беріле отырып, электрондық көшірмелер немесе электрондық құжаттар түрінде электрондық нысанда жіберілуі мүмкін. Бұл ретте электрондық нысандағы сақтандыру төлемі туралы талаптар өтініш берушіні Сақтандырушыға құжаттардың түпнұсқаларын Сақтандырушының орналасқан жері бойынша ұсынудан босатпайды.

  3. Сақтандыру төлемi туралы өтiнiшке мынадай құжаттар қоса берiледi:

   1. Сақтандыру шарты;

   2. аудиттеу субъектiсiнiң келтiрiлген зиянды және оның мөлшерiн растайтын, зиянды өтеу туралы Сақтанушы таныған құжаттар қоса берiлген талабы немесе соттың аудиттi өткiзу кезiнде Сақтанушы келтiрген зиянды өтеу туралы заңды күшiне енген шешiмi;

   3. заңды тұлғаның өкiлiне берiлген сенiмхат;

   4. Сақтанушы мен аудиттеу субъектiсi арасында жасалған, аудит жүргiзуге арналған шарттың нотариат куәландырған көшiрмесi;

   5. зиянды болдырмау немесе мөлшерiн азайту жөнiнде шаралар қолдануға байланысты шығыстарды растайтын құжаттар (бар болса);

   6. аудиторлық есептің көшiрмесi, аудиттеу субъектiсiнiң келiсiмiмен.

  4. Құжаттарды қабылдаған Сақтандырушы өтiнiш берушiге ұсынылған құжаттардың толық тiзбесiн және олар қабылданған күндi көрсете отырып анықтама беруге мiндеттi.

  5. Сақтанушы (Пайда алушы) сақтандыру төлемі туралы талабын электрондық нысанда жөнелткен жағдайда, Сақтандырушы оған осы анықтаманы электрондық нысанда ұсынуы мүмкін.
 1. САҚТАНДЫРУ ТӨЛЕМIН ЖҮЗЕГЕ АСЫРУ ТӘРТІБІ

  1. Сақтандырушы сақтандыру төлемiн жүзеге асырған кезде Пайда алушыдан оның Сақтандырушыға талап қою құқығын шектейтін шарттар қабылдауын талап eтугe құқылы eмec.

  2. Аудиттi өткiзу нәтижесiнде Сақтанушы зиян келтiрген аудиттеу субъектiсi, ал аудиттеу субъектісі қайта ұйымдастырылған жағдайда - оның құқық мирасқоры Пайда алушы болып табылады.

  3. Аудиттеу субъектiсiне (оның құқық мирасқорына) келтiрiлген зиянды Сақтандырушының Заңда белгiленген жауапкершiлiгi көлемiнiң шегiнде өтеген және өз шығыстарының Сақтандырушыдан өтелуiне құқық алған Сақтанушы немесе өзге де тұлға Пайда алушы болып табылуы мүмкiн.

  4. Сақтандырушы сақтандыру төлемiн Сақтандыру ережелерінің 11-тарауында көзделген құжаттарды алған күннен бастап жетi жұмыс күнiнен кешiктiрмей жасайды.

  5. Сақтандыру төлемiнiң мөлшерiне Сақтандыру шартының тараптары немесе Пайда алушы дау айтқан жағдайларда Сақтандырушы сақтандыру төлемiн Сақтандыру ережелерінің 12.4-тармағында белгiленген мерзiм iшiнде аталған тұлғалардың бiрде-бiрi дау айтпаған бөлiгiнде жүзеге асыруға мiндеттi.

  6. Сақтандыру төлемiнiң дау айтылған бөлiгiн Сақтандырушы бiтiм келiсiмi жасалған және оны сот бекiткен күннен бастап үш жұмыс күнi iшiнде не, егер сот шешiмдi шұғыл түрде орындауды ұйғармаса, осы дау бойынша соттың шешiмi заңды күшiне енген күннен бастап төлеуге тиiс.

  7. Сақтандыру шартының қолданылу кезеңiнде келтiрiлген зиян үшiн сақтандыру төлемi туралы талап Сақтандырушыға сақтандыру жағдайы басталған кезден бастап үш жыл iшiнде қойылуы мүмкiн.

  8. Сақтандыру төлемi уақтылы жүзеге асырылмаған кезде Сақтандырушы Пайда алушыға Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексiнде белгiленген тәртiппен және мөлшерде тұрақсыздық айыбын төлеуге мiндеттi.
 1. САҚТАНДЫРУШЫНЫ САҚТАНДЫРУ ТӨЛЕМIН ЖҮЗЕГЕ АСЫРУДАН БОСАТУДЫҢ НЕГІЗДЕРІ

  1. Сақтандырушы, егер сақтандыру жағдайы:

   1. аудиттеу субъектiсiнiң сақтандыру жағдайының туындауына бағытталған не оның басталуына ықпал ететiн қасақана iс-әрекеттерiнiң;

   2. аудиттеу субъектiсiнiң Қазақстан Республикасының заңнамалық актiлерiнде белгiленген тәртiппен сақтандыру жағдайымен себептiк байланыстағы қасақана қылмыстық немесе әкiмшiлiк құқық бұзушылықтар деп танылған әрекеттерiнiң салдарынан болса, сақтандыру төлемiн толық немесе iшiнара жүзеге асырудан бас тартуға құқылы.

  1. Сақтандырушының сақтандыру төлемiн жүзеге асырудан бас тартуы үшін мыналар:

   1. Сақтанушының шығынды келтiруге кiнәлi тұлғадан шығынның тиiстi өтемiн алуы;

   2. Заңда көзделген жағдайларды қоспағанда, сақтандыру жағдайының басталуы туралы Сақтандырушыға хабарламау немесе уақтылы хабарламау;

   3. Сақтанушының сақтандыру жағдайы басталуының мән-жайларын тексеру және келтiрiлген зиянның мөлшерiн белгiлеу кезiнде Сақтандырушыға кедергi келтiруi;

   4. аудиттеу субъектiсiнiң аудит жүргiзуге арналған шартта көзделген мiндеттердi бұзуы;

   5. Сақтанушының аудиторлық ұйымның Қазақстан Республикасының аудиторлық қызмет туралы заңдарында белгiленген функцияларына және мiндеттерiне сәйкес келмейтiн қызметтi жүзеге асыруы;

   6. аудиттеу субъектiсiнiң Сақтанушыға аудит жүргiзу үшiн қажеттi толық емес және (немесе) расталмаған құжаттаманы және басқа да ақпаратты ұсынуы негiз болуы мүмкiн.

  1. Сақтандыру жағдайының басталуы туралы Сақтандырушыға хабарламау немесе уақтылы хабарламау, егер Сақтандырушының сақтандыру жағдайының басталғаны туралы уақтылы бiлгендiгi дәлелденбесе не Сақтандырушыда бұл туралы мәлiметтердiң болмауы Сақтандырушының сақтандыру төлемiн жүзеге асыру мiндетiне әсер етпесе, ол сақтандыру төлемiнен бас тартуға құқылы.

  2. Сақтандыру төлемiнен бас тарту үшiн негiздер бар кезде Сақтандырушы Сақтандыру ережелерінің 11-тарауында көзделген құжаттарды алған күннен бастап жетi жұмыс күнi iшiнде сақтандыру төлемi туралы өтiнiш берген тұлғаға бас тартудың себептерiне жазбаша нысанда, дәлелдi негiздемемен келтiрген сақтандыру төлемiнен толық немесе iшiнара бас тарту туралы тиiстi шешiмдi жiберуге мiндеттi.

  3. Сақтандырушының осы Тарауда көзделмеген негiздер бойынша сақтандыру төлемiнен бас тартуға құқығы жоқ.
 1. АУДИТОРЛЫҚ ҰЙЫМДАРДЫҢ АЗАМАТТЫҚ-ҚҰҚЫҚТЫҚ ЖАУАПКЕРШІЛІГІН МІНДЕТТІ САҚТАНДЫРУ ЖӨНІНДЕГІ ДАУЛАРДЫ РЕТТЕУ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ

 1. Аудиторлық ұйымдардың жауапкершілігін міндетті сақтандыру шартынан туындайтын дау болған кезде сақтанушы (пайда алушы):

 1. талаптарын көрсете отырып және оны талап етуін растайтын құжаттарды қоса бере отырып, жазбаша өтінішін сақтандырушыға (оның ішінде, сақтандырушының филиалы, өкілдігі, интернет-ресурсы арқылы) жіберуге не

 2. аудиторлық ұйымдардың жауапкершілігін міндетті сақтандыру шартынан туындайтын дауларды реттеу үшін өтінішін сақтандыру омбудсманына (тікелей сақтандыру омбудсманына, соның ішінде оның интернет-ресурсы арқылы не сақтандырушы, оның ішінде оның филиалы, өкілдігі арқылы) немесе сотқа жіберуге құқылы.

 1. Сақтандырушы Сақтанушыдан (Пайда алушыдан) өтінішті алған кезде бес жұмыс күні ішінде қарайды және дауды одан әрі реттеу тәртібін көрсете отырып жазбаша жауап береді.

 2. Сақтанушы (Пайда алушы) сақтандыру омбудсманына өтініш жасаған жағдайда, сақтандырушы сақтанушының (пайда алушының), сақтандыру омбудсманының сұрау салуы бойынша дауды қарауға және шешуге қатысты құжаттарды сұрау салу алынған күннен бастап үш жұмыс күні ішінде ұсынуға міндетті. 1. ЗИЯН КЕЛТIРГЕН ТҰЛҒАҒА КЕРI ТАЛАП ҚҰҚЫҒЫ

  1. Сақтандыру төлемiн жүзеге асырған Сақтандырушының Сақтанушыға жүзеге асырылған сақтандыру төлемі шегінде мынадай жағдайларда:

   1. Сақтанушы сақтандыру жағдайының туындауына бағытталған, не оның басталуына ықпал ететiн қасақана iс-әрекеттер жасағанда;

   2. Сақтанушы Қазақстан Республикасының заңнамалық актiлерiнде белгiленген тәртiппен сақтандыру жағдайымен себептiк байланыстағы қасақана қылмыстық не әкiмшiлiк құқық бұзушылықтар деп танылған әрекеттер жасағанда;

   3. Сақтанушы сақтандыру жағдайы кезiндегi шығынды азайту жөнiнде шараларды қасақана қолданбағанда;

   4. Сақтанушы Сақтандырушыға сақтандыру объектiсi, сақтандыру тәуекелi, сақтандыру жағдайы және оның салдары туралы бiле тұра жалған мәлiметтердi хабарлағанда;

   5. Сақтанушы сақтандыру жағдайының басталуына жауапты тұлғаға өзiнiң талап қою құқығынан бас тартқанда, сондай-ақ Сақтандырушыға талап қою құқығының өтуi үшiн қажеттi құжаттарын беруден бас тартқанда керi талап қоюға құқығы бар.

  1. Сақтандыру төлемiн жүзеге асырған Сақтандырушыға Сақтанушының сақтандыру нәтижесiнде Сақтандырушы өтеген шығындар үшiн жауапты тұлғаға керi талап құқығы төленген сома шегiнде ауысады.
 1. ДАУЛАРДЫ ШЕШУ ТӘРТІБІ

  1. Сақтандыру шартынан туындайтын даулар Қазақстан Республикасының заңдарында белгiленген тәртiппен қаралады.
 1. ҚОСЫМША ШАРТТАР

  1. Қазақстан Республикасының аудиторлық ұйымдардың азаматтық-құқықтық жауапкершiлiгiн мiндеттi сақтандыру туралы заңдарын бұзуға кiнәлi тұлғалар Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес жауаптылықта болады.

Достарыңызбен бөлісу:


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет