През цялата своя история, чрез своя труд, човечеството се е стремяло да осъществява определени цели, за да задоволява своите потребностижүктеу 0.59 Mb.
бет1/3
Дата07.05.2019
өлшемі0.59 Mb.
түріОтчет
  1   2   3


ОТЧЕТЕН ДОКЛАД

за работата на Районен съд - Първомай

през 2008 година
Увод
Като орган на съдебната власт Районен съд – Първомай осъществява правораздаването в съдебния район, включващ община Първомай – град Първомай и селата Караджалово, Бяла река, Езерово, Воден, Православен, Драгойново, Буково, Искра, Брягово, Татарево, Градина, Крушево, Дълбок извор, Виница, Поройна и Добри дол. Работата на съда е насочена към защитата на правата и законните интереси на гражданите, юридическите лица и държавата, към точното и еднакво прилагане на законите спрямо всички.

Върху количеството и характера на образуваните в съда дела влияние оказват спецификата на социално-икономическите условия и процеси в съдебния район и страната.

През отчетната 2008 година се работи в обстановка на динамични промени, свързани с реформата в съдебната система след скорошното приемане на Република България за членка на Европейския съюз. За приоритетни задачи в работата на Районен съд - Първомай като структурно звено от съдебната система в страната са определени:


  • качествено и срочно решаване на постъпилите и образуваните в съда дела;

  • цялостно качествено и своевременно съдебно-административно обслужване на гражданите;

  • законосъобразно и ефективно изразходване на финансовите средства;

  • създаване на равни възможности за професионална изява и развитие на кадрите;

  • стриктно съблюдаване на изискванията за защита на класифицираната информация;

  • стриктно съблюдаване на установения вътрешен ред.

Настоящият отчетен доклад е изготвен в изпълнение на чл. 80, ал. 1, т. 2, буква А от Закона за съдебната власт и съгласно указанието на Висшия съдебен съвет относно обхвата и структурата на доклада, приети с Решение от 12.01.2009 година (Протокол № 2 от заседание на ВСС).
1. Кадрова обезпеченост на съда
1.1. Брой на работещите в Районен съд – Първомай съдии, държавни съдебни изпълнители, съдии по вписванията и служители
Районен съд - Първомай по щатно разписание има трима съдии, един от които е председател.

До месец август на отчетната година едната щатна бройка е незаета и работят само двама съдии – Елена Калпачка, която поема разглеждането на граждански дела и по необходимост – на наказателни, и Спасимир Здравчев, който разглежда наказателни дела и при необходимост – граждански. Изключение е времето от 01.04.2008 година до 17.01.2008 година, когато делата се разглеждат от три съдебни състава, като единият от тях се оглавява от съдия, командирован от Районен съд – Пловдив.

В посочения период съдия Калпачка поради дългосрочен отпуск се замества от съдии при Районен съд – Пловдив: Калин Кунчев за времето от 28.01.2008 година до 14.3.2008 година (Заповед № РД 5 / 24.01.2008 година на Председателя на Окръжен съд – Пловдив) и Николай Ангелов за времето от 17.04.2008 година до 21.05.2008 година (Заповед № ЛС 106 / 31.03.2008 година на Председателя на Окръжен съд – Пловдив), като съдия Ангелов е командирован в Районен съд – Първомай от 01.04.2008 година.

На 20.08.2008 година в длъжност съдия в Районен съд – Първомай встъпва Матей Златанов и оглавява третия съдебен състав.

От месец октомври 2008 година разпределението на делата се извършва по принципа на случайния избор между титулярите на трите съдебни състава.

Трите съдебни състава са оформени със съдебен секретар и деловодител.

Съдия по вписванията е Даниела Терзиева, а в служба по вписванията работи главен специалист по имотния регистър.

Съдебноизпълнителната служба има титуляр държавен съдебен изпълнител Росица Тотева и секретар.

В Районен съд – Първомай работят още административен секретар, старши специалист счетоводител, четирима деловодители, един от които и архивар, втори – в регистратурата, трима съдебни секретар-протоколисти, призовкар, призовкар-чистач и огняр.

При осъществяването на своята дейност служителите на съда се ръководят от Правилника за администрацията в районните, окръжните, военните и апелативните съдилища и въведените вътрешни правила по изискванията на Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор, като изпълняват служебните си задължения според актуализираните си през отчетната година длъжностни характеристики. Справят се с работата си, тъй като са с богат опит и отлична координираност помежду си. Между тях има пълна взаимна заменяемост в рамките на една служба.


1.2. Становище за промени в щата
За подпомагане на административното ръководство на Районен съд – Първомай при въвеждане и работа с информационни и периферни системи, за поддръжка на наличния хардуер и софтуер и анализ на нуждите от внедряването на нови технологии, предвид бързото им развитие, е необходимо назначаването на системен администратор.

Съгласно указанието на Висшия съдебен съвет за изпълнение на чл. 64 от ЗСВ (Протокол № 28 / 12.09.2007 година) от края на 2007 година е регистрирана и функционира интернет страница на Районен съд – Първомай.

На 19.09.2008 година е сключен Договор между Районен съд – Първомай и „Информационно обслужване” АД – София, клон Пловдив за поддръжка на внедрената през 1998 година информационна система за автоматизиране на движението на делата САС „Съдебно деловодство” – Районен съд и е предоставено правото на ползване на програмен модул „Подготовка на съдебните актове за публикуване в Интернет”, а от 20.10.2008 година на Интернет страницата се публикува информация за решените през отчетния период дела.

Публикуването на съдебните актове в Интернет е свързано с големи трудности. Актуализацията на информацията и поддръжката на страницата на съда се извършва от съдебен секретар-протоколист, поради специфичните умения, които притежава, но това не са функции, типични за заеманата от него длъжност, а назначаването на системен администратор би довело до облекчаване на изпълнението на това задължение на съда.

Необходимостта от назначаването на системен администратор е продиктувана и от факта, че за по-голяма сигурност и защита на информацията в Районен съд - Първомай в края на 2008 година бе закупено сървърно устройство, върху което да се инсталират всички използвани от администрацията на съда програмни продукти, и се налага създаване и поддръжка и администриране на нов тип компютърна мрежа, инсталация на антивирусни пакети, периодично архивиране на натрупаната информация, което досега в Районен съд – Първомай не се осъществява.

Внедряването на системата за звукозаписна техника и поддръжката й също налага постоянно ангажиран в съда служител, а работата с нововъведени програмни продукти е свързана и с необходимостта от методическа помощ за правилното им използване, която може да бъде оказана само от специалист в областта на информатиката и информационните технологии.

В Районен съд – Първомай са инсталирани и работят 15 компютърни станции. Поддръжката на работоспособността на програмното осигуряване и на компютърните компоненти към момента се извършва по силата на граждански договор, но тъй като изпълнителят не е постоянно ангажиран само с дейностите на съда, понякога се забавя отстраняването на възникнали проблеми, което е пречка в нормалното протичане на работата на служителите.

Ако бъде назначен системен администратор, той ще обслужва не само петнадесетте компютърни работни места в Районен съд – Първомай, а и пет в Районна прокуратура - Първомай, както и три в Първомайското териториално отделение на Окръжна следствена служба – Пловдив, съгласно Указание на Висшия съдебен съвет от 12.11.2008 година (Протокол № 46).


2. Анализ на движението на делата. Продължителност на разглеждането. Натовареност на съдиите
Постъплението на делата – общо 621 за 2008 година - е по-голямо в сравнение с постъпилите 502 за 2007 година и 564 за 2006 година и с оглед на броя на съдиите, работили пълноценно през отчетния период, действителната им натовареност е много по-голяма.

Тази работа, отнесена към задълженията на служителите, може да се приеме за нормална, тъй като от тяхна страна няма продължителни отсъствия по болест или други причини с изключение на секретаря в Съдебноизпълнителната служба, който ползва отпуск по болест от 19.05.2008 година до 14.11.2008 година.

Обобщено може да се направи изводът, че има тенденция към увеличение постъплението на делата - постъпилите граждански дела са със 74 повече от миналата година и с 80 повече от 2006 година, а наказателните – с 23 по-малко от 2006 година, но с 45 повече от 2007 година.
2.1.Постъпили, разгледани и свършени дела
2.1.1. Наказателни дела
През 2008 година постъпват общо 253 наказателни дела, които заедно с несвършените към началото на отчетния период 20 образуват броя на делата на производство – 273, или наказателните дела на производство през отчетния период са с 40 повече, отколкото тези през 2007 година.

Постъплението на наказателните дела зависи главно от внесените прокурорски актове, като органите на досъдебното производство проявяват активност и по приключване на старите дознания и следствия.

През отчетната година постъпват общо 125 прокурорски акта при 123 за 2007 година и 188 за 2006 година, съгласно приложената таблица:
Образувани наказателни дела въз основа на прокурорски актове


Вид на внесения акт


2006


2007

2008

Прокурорски акт, въз основа на който се образува НОХД (в това число и споразумение по чл. 381 от НПК)

132

97

96

Мотивирано постановление за приложение на чл. 78а от НК

11

-

4

Искане

за принудителни медицински мерки по Закона за здравето и чл. 89 от НК

16

12

13

за групиране – чл. 25 във връзка с чл. 23 от НК

22

3

-

по чл. 68 от НК

1

-

-

по чл. 159 – чл. 165 от НПК

2

4

5

за разкриване на банкова тайна

-

1

-

за вземане на мярка за неотклонение задържане под стража

4

6

7

Общо

188

123

125

Новообразуваните през отчетния период наказателни дела от общ характер са въз основа на постъпили от Районна прокуратура – Първомай 83 обвинителни акта (два от които внесени след връщане на досъдебното производство за доразследване) и 13 споразумения за решаване на делото, а едно - на основание чл. 80, ал. 4 от ПАРОАВАС.

От постъпилите 99 наказателни дела от общ характер през 2008 година (102 за 2007 година и 133 за 2006 година), и 12 (15 за 2007 година и 13 за 2006 година) останали несвършени дела към началото на отчетния период на производство са 111 (117 за 2007 година и 146 за 2006 година) дела. От тях 96 (97 за 2007 година и 132 за 2006 година) са новообразувани, от които 30 (20 за 2007 година и 8 за 2006 година) са бързи производства – 1 приключило с присъда, 29 - със споразумение.

Най-динамично е постъплението на дела за общоопасните престъпления – 52 (41 за 2007 година и 48 за 2006 година), като най-много от тях са тези по транспорта - 42 (38 през 2007 година и 46 през 2006 година). Следвани са от престъпления против собствеността - новопостъпили 37 при 48 за 2007 година и 72 за 2006 година.

Не са типични за съдебния район престъпленията против стопанството – 5 (1 за 2007 година) и против личността – 4 (5 за 2007 година), против правата на гражданите – 1, а за разлика от 2007 година през настоящия отчетен период няма образувани дела за престъпления против реда и общественото спокойствие (3 за 2007 година), документни престъпления (3 за 2007 година), против брака, семейството и младежта (1 за 2007 година), против финансовата, данъчната и осигурителната системи, против дейността на държавни органи, обществени организации и лица, изпълняващи публични функции.

От наказателните дела от общ характер за разглеждане са свършени 101 (105 за 2007 година и 131 за 2006 година), като решени по същество с присъда са 24 (41 за 2007 година и 66 за 2006 година), прекратени по постигнато споразумение – 72 (53 за 2007 година и 58 за 2006 година) и прекратени по други причини 5 (11 за 2007 година и 7 за 2006 година), а несвършените са 12 (15 за 2006 година). В срок до 3 месеца приключват 94 (96 за 2007 година и 116 за 2006 година) наказателни дела от общ характер, а в срок над 3 месеца – 7 (9 за 2007 година и 15 за 2006 година). Обжалвани пред въззивна инстанция са 7 (7 за 2007 година и 8 за 2006 година) наказателни дела от общ характер.

Може да се направи извод, че за 2008 година постъпват с 2,94 % по-малко наказателни дела от общ характер, отколкото за 2007 година (25,56 % по-малко в сравнение с 2006 година), като при съответното незначително намаляване на броя на делата за разглеждане с 5,13 % (23,98 % в сравнение с 2006 година) намалява и съотношението на останалите несвършени дела в сравнение с миналата година – 9,01 % за 2008 година и 10,26 % за 2007 година (10,27 % за 2006 година), но свършените до 3 месеца дела за отчетния период са 93,07 % от общия брой на свършените при 91,43 % за 2007 година и 88,55 % за 2006 година, т.е. броят им ежегодно се увеличава, което е показател за продуктивността в работата на съдиите - само разгледаните бързи производства са с 50 % повече в сравнение с миналата година и с близо четири пъти повече в сравнение с 2006 година.

Следва да се отчете, че през 2008 година се запазва тенденцията от 2007 година, въпреки условията за приложение на чл. 78а от НК по някои от наказателните дела от общ характер, същите да се внасят в съда с обвинителен акт и на основание чл. 248, ал. 2, т. 4 от НПК да се насрочват от съдията докладчик за разглеждане по реда на Глава двадесет и осма от НПК. През миналия отчетен период няма внесени мотивирани постановления за приложение на чл. 78а от НК, а през настоящия - само 4.

За липсата на искания от прокуратурата за групиране на наказания на осъдени лица е от значение фактът, че според Наказателнопроцесуалния кодекс при решаване на дело със споразумение се прилагат и чл. 23 и чл. 25 от НК (чл. 381, ал. 8 от НПК), че голяма част от образуваните преди отчетния период досъдебни производства срещу криминално проявени лица на територията на съдебния район са приключили с реализиране на наказателна отговорност, че новообразуваните приключват в сравнително кратки срокове.

В сравнение с миналата година няма особена промяна в броя на останалите наказателни дела, образувани въз основа на прокурорски актове. Исканията за прилагане на принудителни медицински мерки са с едно повече в сравнение с внесените през 2007 година, с по едно повече са и исканията по чл. 159 – чл. 165 от НПК и за вземане на мярка за неотклонение задържане под стража. За 2007 година и за 2008 година няма внесени искания за приложение на чл. 68 от НК, а през 2008 няма и искания за разкриване на банкова тайна при едно за 2007 година.

През 2008 година постъпват общо 92 частни наказателни дела (при 84 за 2007 година и при 93 за 2006 година), които заедно с 1 (4 за 2007 година и 2 за 2006 година) от миналия отчетен период образуват броя на делата за разглеждане – 93 (88 за 2007 година и 95 за 2006 година). Общият брой на свършените дела – всички в срок до три месеца - е 92 (87 за 2007 година и 91 за 2006 година), а над три месеца няма, или 98,92 % (98,86 % за 2007 година и 95,79 % за 2006 година) от делата са решени в посочения срок - по същество 74 (69 за 2007 година и 75 за 2006 година) и прекратени 18 (18 за 2007 година и 16 за 2006 година). Обжалвани са 13 (8 за 2007 година и 1 за 2006 година), а останалите в края на отчетния период – 1 (1 за 2007 година и 4 за 2006 година).

От частните наказателни дела за разглеждане през 2008 година 70 (58 за 2007 година и 50 за 2006 година) са от досъдебното производство, от които всички са свършени (при 57 за 2007 година и 49 за 2006 година и при несвършени по 1 за 2007 година и 2006 година). В срок до три месеца решени по същество са 66 (53 за 2007 година и 48 за 2006 година) и 4 са прекратени ( 4 за 2007 година и 1 за 2006 година). Обжалвани са 10 (5 за 2007 година и 1 за 2006 година).

Броят на частните наказателни дела от досъдебното производство, които не се внасят с прокурорски акт, зависи главно от исканията за разпит на обвиняем и свидетел пред съдия и обжалваните прокурорски актове за прекратяване на наказателно производство, които за отчетния период са: по чл. 222 от НПК – 19 (23 за 2007 година и 22 за 2006 година), по чл. 223 от НПК – 12 (13 за 2007 година и 11 за 2006 година), по чл. 243 от НПК – 13 (7 за 2007 година и 9 за 2006 година).

За 2008 година на производство в Районен съд – Първомай са 9 наказателни дела от частен характер (5 постъпили и 4 от миналата година) при 8 за 2007 година (6 постъпили и 2 от миналата година) и 14 за 2006 година (7 постъпили и 7 останали от 2005 година). От деветте дела за 2008 година 4 са решени по същество и 2 са прекратени (4 свършени за 2007 година и 12 свършени за 2006 година), като за настоящия период 2 от делата са свършени до 3 месеца (2 за 2007 година и 3 за 2006 година) и 4 - над 3 месеца (2 за 2007 година и 9 за 2006 година). Обжалвани са 4 наказателни дела от частен характер, а несвършени остават 3 (съответно 3 обжалвани и 4 несвършени за 2007 година и 4 обжалвани и 2 несвършени за 2006 година) – т.е. за 2008 година наказателните дела от частен характер на производство са с едно повече от тези за 2007 година и с 5 по-малко в сравнение с 2006 година и съотношението на броя свършени дела към броя на делата на производство за отчетния период е с 16,67 % повече отколкото за 2007 година.

Наказателните дела от административен характер са общо 60, 57 от които постъпват през 2008 година и 3 от преди началото на отчетния период. За 2007 година общо са 20 – 16 постъпили и 4 останали за разглеждане, а за 2006 година са общо 53 – 43 постъпили и 10 останали за разглеждане. Решените по същество дела са 34 и 6 прекратени (при свършени за 2007 година 17, решени по същество и за 2006 година 49, от които 46 - по същество и 3 прекратени), като приключилите в срок до три месеца са 19 (14 за 2007 година и 44 за 2006 година), а в срок над три месеца – 21 (3 за 2007 година и 5 за 2006 година). Към края на отчетния период несвършените дела са 20 (3 за 2007 година и 4 за 2006 година).

Внесените жалби срещу наказателни постановления са 49 (при 13 за 2007 година и 23 за 2006 година), броят на делата по Указ № 904 от 28.12.1963 година за борба с дребното хулиганство е 4 (3 за 2007 година и 9 за 2006 година), а образуваните наказателни дела от административен характер въз основа на мотивирано постановление от прокуратурата за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно наказание (по чл. 78а от НК) са 4 (нито едно за 2007 година и 13 за 2006 година).

Може да се направи изводът, че броят на образуваните наказателни дела от административен характер се увеличава в сравнение с предходния отчетен период с над три пъти и половина, което се дължи основно на обжалвани наказателни постановления.
2.1.2. Граждански дела
Новообразуваните граждански дела през 2008 година са 357 (при 288 за 2007 година и 278 за 2006 година).

Най-голямо е постъплението на дела по чл. 237 и сл. от ГПК (отм.), чл. 410 и чл. 417 от ГПК – 179 (78 за 2007 година и 49 за 2006 година). След тях са исковете по Семейния кодекс – 70 (66 за 2007 година и 75 за 2006 година), облигационните искове - 23 (19 за 2007 година и 23 за 2006 година), делбите – 17 (15 за 2007 година и 9 за 2006 година), вещните искове - 13 (22 за 2007 година и 35 за 2006 година), по Закона за закрила на детето – 13 (15 за 2007 година и 16 за 2006 година), по Закона за защита срещу домашното насилие – 7 (5 за 2007 година и 5 за 2006 година), по Кодекса на труда – 5 (6 за 2007 година и 6 за 2006 година).

Броят на образуваните производства по чл. 237 и сл. от ГПК (отм.), чл. 410 и чл. 417 от ГПК нараства с над два пъти в сравнение с 2007 година и с над три пъти в сравнение с 2006 година, по Закона за защита срещу домашното насилие – с 40,00 % в сравнение с 2007 и 2006 година, на облигационните искове – с 21,05 % в сравнение с 2007 година, на делбите – с 13,34 % в сравнение с 2007 година и с 88,89 % в сравнение с 2006 година, на исковете по Семейния кодекс – с 6,06 % в сравнение с 2007 година, като само новообразуваните дела за развод и недействителност на брака са с 21,62 % повече в сравнение с 2007 година.

Намалява броят на образуваните производства по вещни искове – с 40,91 % спрямо 2007 година и с над два пъти в сравнение с 2006 година, по Кодекса на труда – с 16,67 % по-малко в сравнение с 2007 и 2006 година, по Закона за закрила на детето – с 13,33 % по-малко в сравнение с 2007 година и с 18,45 % в сравнение с 2006 година.

Общо за разглеждане през 2008 година са 451 граждански дела при 350 за 2007 година и 363 за 2006 година, образувани от 83 несвършени (56 за 2007 година и 75 за 2006 година), 11 получени по подсъдност (6 за 2007 година и 10 за 2006 година) и 357 новообразувани (288 за 2007 година и 278 за 2006 година). От тях свършени са 379 (271 за 2007 година и 307 за 2006 година), като решени по същество са 317 (241 за 2007 година и 260 за 2006 година), 8 прекратени по спогодба (8 за 2007 година и 3 за 2006 година) и 54 прекратени по други причини (22 за 2007 година и 44 за 2006 година) - нередовност на исковата молба, неявяване на ищеца, оттегляне на иска, предявяване на недействителен и недопустим иск, неподсъдност на делото на Районен съд – Първомай и др.

В срок до 3 месеца приключват 290 граждански производства (221 за 2007 година и 230 за 2006 година), а в срок над 3 месеца – 89 (50 за 2007 година и 77 за 2006 година). Несвършени към края на отчетния период остават 72 дела при 79 за 2007 година и 56 за 2006 година. Обжалвани пред въззивна инстанция са 48 съдебни акта (37 за 2007 година и 30 за 2006 година).

Относителният дял на решените дела спрямо общия брой на делата на производство е 84,04 % (77,43 % за 2007 година и 84,57 % за 2006 година), а относителният дял на решените до 3 месеца дела спрямо общия брой на делата на производство е 64,30 % (63,14 % за 2007 година и 63,36 % за 2006 година).
2.2. Насрочени и отложени дела
От общо 745 насрочени за разглеждане дела през отчетния период (768 за 2007 година и 958 за 2006 година) 461 са граждански (471 за 2007 година и 521 за 2006 година) и 284 са наказателни (297 за 2007 година и 437 за 2006 година). От тях отложени са 366 (431 за 2007 година и 492 за 2006 година) – 284 граждански (326 за 2007 година и 315 за 2006 година) и 82 наказателни (105 за 2007 година и 177 за 2006 година).

В сравнение с миналия отчетен период в относителния дял на отложените спрямо насрочените дела не се наблюдават резки промени – 49,13 % за 2008 година при 56,12 % за 2007 година и 51,36 % за 2006 година с уточнението, че през първите осем месеца на отчетния период в Районен съд - Първомай реално работят двама съдии, което е показател за продуктивността в работата им. Отложените граждански дела са 61,61 % от насрочените (69,21 % за 2007 година и 60,46 % за 2006 година), а отложените наказателни – 28,87 % (35,35 % за 2007 година и 40,50 % за 2006 година).Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3


©kzref.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет