През цялата своя история, чрез своя труд, човечеството се е стремяло да осъществява определени цели, за да задоволява своите потребностижүктеу 0.59 Mb.
бет2/3
Дата07.05.2019
өлшемі0.59 Mb.
түріОтчет
1   2   3

2.3. Свършени дела
През 2008 година от разгледаните 724 дела (583 за 2007 година и 671 за 2006 година) в Районен съд – Първомай приключват общо 618 (484 за 2007 година и 590 за 2006 година), от които:

 • решени по същество – 453 (370 за 2007 година и 453 за 2006 година):

 • наказателни дела от общ характер – 24 (41 за 2007 година и 66 за 2006 година);

 • наказателни дела от частен характер – 4 (2 за 2007 година и 6 за 2006 година);

 • частни наказателни дела – 74 (69 за 2007 година и 75 за 2006 година);

 • наказателни дела от административен характер – 34 (17 за 2007 година и 46 за 2006 година);

 • граждански дела – 285 (201 за 2007 година и 211 за 2006 година);

 • административни дела – 0 (1 за 2007 година и 1 за 2006 година);

 • частни граждански дела (без тези по чл. 237 от ГПК (отм.), чл. 410 и чл. 417 от ГПК, отчетени в общия брой на гражданските дела) – 32 (39 за 2007 година и 48 за 2006 година).

 • прекратени – 165 (114 за 2007 година и 137 за 2006 година):

 • наказателни дела от общ характер – 77 (64 за 2007 година и 65 за 2006 година);

 • наказателни дела от частен характер – 2 (2 за 2007 година и 6 за 2006 година);

 • частни наказателни дела – 18 (18 за 2007 година и 16 за 2006 година);

 • наказателни дела от административен характер – 6 (0 за 2007 година и 3 за 2006 година);

 • граждански дела – 62 (29 за 2007 година и 46 за 2006 година);

 • частни граждански дела (без тези по чл. 237 от ГПК (отм.), чл. 410 и чл. 417 от ГПК, отчетени в общия брой на гражданските дела) – 0 (1 за 2007 година и 1 за 2006 година).

През 2008 година броят на приключилите към общо делата на производство е 85,36 % при 83,02 % за 2007 година и 87,93 % за 2006 година.

През отчетния период са обжалвани съдебни актове по 81 дела, а в Районен съд – Първомай са върнати с произнасяне от по-горна инстанция 66 съдебни акта (включително и по дела, обжалвани преди настоящия отчетен период), като потвърдените съдебни актове са 40 (51 за 2007 година и 26 за 2006 година), изменените – 8 (15 за 2007 година и 8 за 2006 година), а отменените – 18 (20 за 2007 година и 12 за 2006 година).

Неприключилите дела към края на отчетния период са 106 (99 за 2007 година и 81 за 2006 година), от които наказателни дела от общ характер 10 (12 за 2007 година и 15 за 2006 година), наказателни дела от частен характер 3 (4 за 20007 година и 2 за 2006 година), наказателни дела от административен характер 20 (3 за 2007 година и 4 за 2006 година), частни наказателни дела 1 (3 за 2007 година и 4 за 2006 година), граждански дела 72 (79 за 2007 година и 56 за 2006 година).
2.4. Натовареност на съдиите и постъпление на дела средно на месец
Средно на месец в Районен съд – Първомай постъпват 51,75 броя дела (41,83 за 2007 година и 47 за 2006 година), от които 21,08 наказателни (17,33 за 2007 година и 23 за 2006 година) и 30,67 граждански (24,5 за 2007 година и 24 за 2006 година), като броят на постъпилите дела средно месечно на един съдия, изчислен при 3 щата, е 17,25 (13,94 за 2007 година и 15,67 за 2006 година), от които 7,03 наказателни (5,78 за 2007 година и 7,67 за 2006 година) и 10,22 граждански (8,17 за 2007 година и 8 за 2006 година).

Броят на свършените дела, изчислен на база 12 месеца, е 51,50 (40,33 за 2007 година и 49,17 за 2006 година), от които 19,92 (17,75 за 2007 година и 23,58 за 2006 година) наказателни и 31,58 (22,58 за 2007 година и 25,58 за 2006 година) граждански, като броят на свършените дела, изчислен при три щата на база 12 месеца, средно месечно на един съдия е 17,17 (13,44 за 2007 година и 16,39 за 2006 година), от които 6,64 (5,92 за 2007 година и 7,86 за 2006 година) наказателни и 10,53 (7,53 за 2007 година и 8,53 за 2006 година) граждански.

В срок до 3 месеца приключват 80,42 % (86,78 % за 2007 година, 82,03 % за 2006 година) от свършените в Районен съд – Първомай дела, което е с 6,36 % по-малко в сравнение с миналия отчетен период и с 1,61 % по-малко в сравнение с 2006 година, но това е обяснимо с увеличения брой дела на производство: с 24,19 % повече в сравнение с 2007 година и със 7,90 % повече в сравнение с 2006 година. Същевременно с 2,34 % нараства процентът на решените дела спрямо делата на производство през отчетния период в сравнение с 2007 година.

Тъй като през 2008 година на трите щата за съдии работят петима съдии през различни периоди от време, реалната натовареност на всеки един от тях може да се изчисли единствено при съпоставка на свършените от него дела с действително отработеното време, което за съдия Елена Калпачка е 8 месеца, за съдия Калин Кунчев – месец и половина, за съдия Николай Ангелов – месец и половина, за съдия Матей Златанов – 4 месеца, за съдия Спасимир Здравчев – 11 месеца, т.е. съдия Елена Калпачка има свършени средно на месец 30,63 дела, съдия Калин Кунчев – 62, съдия Николай Ангелов – 20,67, съдия Матей Златанов – 17,75, съдия Спасимир Здравчев – 25,82, или средно на месец за целия отчетен период от един съдия са свършени 27,85 дела (18,62 за 2007 година), изчислени на база 26 човекомесеца.

През отчетния период съдия Елена Калпачка разглежда 245 (213 граждански и 32 наказателни) дела, съдия Калин Кунчев – 93 дела (83 граждански и 10 наказателни) дела, съдия Николай Ангелов – 31 (29 граждански и 2 наказателни) дела, съдия Матей Златанов – 71 (53 граждански и 18 наказателни) дела, съдия Спасимир Здравчев – 284 (73 граждански и 211 наказателни) дела.

От разгледаните дела всеки един от съдиите в Районен съд – Първомай приключва общо следния брой дела:

Съдия Елена Калпачка през 2008 година има общо 185 свършени дела (112 в срок до три месеца, т.е. 60,54 %), от които:


 • решени по същество – 131

  • граждански дела – 119, от които:

 • брачни дела - 26

 • по Кодекса на труда – 4

 • по чл. 410 и чл. 417 от ГПК и чл. 237 от ГПК (отм.) – 31

 • други частни граждански дела – 13

 • по чл. 310 от ГПК - 2

 • други граждански дела - 43

  • наказателни дела – 12, от които:

 • наказателни дела от общ характер – 4

 • наказателни дела от административен характер – 1

 • частни наказателни дела – 7

 • прекратени – 54

  • граждански дела – 42, от които:

 • брачни дела - 8

 • по чл. 410 и чл. 417 от ГПК и чл. 237 от ГПК (отм.) – 1

 • по чл. 310 от ГПК - 2

 • други граждански дела - 31

  • наказателни дела – 12, от които:

 • наказателни дела от общ характер – 9

 • наказателни дела от частен характер - 1

 • частни наказателни дела – 2

Потвърдените съдебни актове на съдия Елена Калпачка са 12, от които 10 по граждански дела и 2 по частни наказателни дела.

Изменените съдебни актове са 3 по граждански дела: две от решенията на първоинстанционния съд, с които е допусната делба, са изменени в частта за квотите и съделителите, а третото – в частта относно размера на присъдената издръжка.

Отменените съдебни актове са 14 – 12 по граждански дела, 1 по наказателно дело от общ характер и 1 по частно наказателно дело. Две са отменените решения, приключващи граждански дела, като по едно от тях първоначалният акт на първоинстанционния съд е потвърден от горната инстанция, но Върховният касационен съд го отменя и връща делото на въззивната инстанция със задължителни указания, след което с последващо решение на Окръжен съд – Пловдив актът на Районен съд – Първомай е отменен като неправилен и незаконосъобразен. Две са и отменените определения по частни граждански дела, по които въззивната инстанция се произнася с окончателен акт.

Останалите осем отменени съдебни акта по граждански дела (един от които потвърден от въззивния съд и отменен от касационната инстанция, а друг - отменен, поради представяне на нови доказателства пред въззивната инстанция) са определения за прекратяване на производството, като делата са върнати за продължаване на съдопроизводствените действия и / или за произнасяне по същество.

От тези осем граждански дела в края на отчетния период едно е обявено за решаване, останалите седем приключват със съдебен акт, като по 5 от тях актът е в сила (2 определения и 3 решения), а 2 са обжалвани и изпратени на въззивната инстанция.

По наказателното дело от общ характер присъдата е отменена за допуснати съществени нарушения на процесуалните правила, довели до ограничаване на правата на страните, и делото е върнато за ново разглеждане от друг състав, а по частното наказателно дело е отменено определение за потвърждаване на частично прекратяване на наказателното производство и дознанието е върнато на прокуратурата за продължаване на разследването.

Съдия Калин Кунчев през 2008 година има общо 93 свършени дела (87 в срок до три месеца, т.е. 93,55 %), от които:


 • решени по същество – 87

  • граждански дела – 79, от които:

 • брачни дела - 1

 • по чл. 410 и чл. 417 от ГПК и чл. 237 от ГПК (отм.) – 73

 • други частни граждански дела – 2

 • други граждански дела - 3

  • наказателни дела – 8, от които:

 • наказателни дела от административен характер – 2

 • частни наказателни дела – 6

 • прекратени –

  • граждански дела – 4

  • наказателни дела от общ характер - 2

Потвърдените съдебни актове на съдия Калин Кунчев са 4, от които 1 по наказателно дело от общ характер, 2 по частни наказателни дела и 1 по брачно дело. Отменено е 1 решение по гражданско дело с произнасяне на въззивната инстанция по същество.

Съдия Николай Ангелов през 2008 година има общо 31 свършени дела (24 в срок до три месеца, т.е. 77,42 %), от които: • решени по същество граждански дела – 25, от които:

 • брачни дела - 3

 • по Кодекса на труда – 2

 • по чл. 410 и чл. 417 от ГПК и чл. 237 от ГПК (отм.) – 11

 • други частни граждански дела – 2

 • други граждански дела - 7

 • прекратени – 6

  • граждански дела – 4, от които 1 брачно

  • наказателни дела от общ характер – 2

Потвърдените съдебни актове на съдия Николай Ангелов са 2 по граждански дела. Изменени са 2 решения по граждански дела – едното с отхвърляне на предявения иск в частта, в която пред въззивната инстанция ответникът се позовава на изтекла погасителна давност, а другото – с отмяна на решението в частта за отхвърляне на предявения иск.

Съдия Матей Златанов през 2008 година има общо 47 свършени дела (47 в срок до три месеца, т.е. 100 %), от които: • решени по същество – 39

  • граждански дела – 31, от които:

 • брачни дела - 6

 • по чл. 410 и чл. 417 от ГПК и чл. 237 от ГПК (отм.) – 24

 • други граждански дела - 1

  • наказателни дела – 8, от които:

 • наказателни дела от общ характер – 1

 • наказателни дела от административен характер – 1

 • частни наказателни дела – 6

 • прекратени – 8

  • граждански дела – 5, от които:

 • по чл. 410 и чл. 417 от ГПК и чл. 237 от ГПК (отм.) – 2

 • по чл. 310 от ГПК - 1

 • други граждански дела - 2

  • наказателни дела от общ характер – 3

Потвърдените съдебни актове на съдия Матей Златанов са 2 по частни наказателни дела.

Съдия Спасимир Здравчев през 2008 година има общо 262 свършени дела (227 в срок до три месеца, т.е. 86,64 %), от които: • решени по същество – 171

  • граждански дела – 63, от които:

 • брачни дела - 2

 • по чл. 410 и чл. 417 от ГПК и чл. 237 от ГПК (отм.) – 31

 • други частни граждански дела – 15

 • по чл. 310 от ГПК - 2

 • други граждански дела - 13

  • наказателни дела – 108, от които:

 • наказателни дела от общ характер – 19

 • наказателни дела от частен характер - 4

 • наказателни дела от административен характер – 30, от които 3 по чл. 78а от НК

 • частни наказателни дела – 55

 • прекратени – 91

  • граждански дела – 7, от които:

 • брачни дела - 1

 • по чл. 410 и чл. 417 от ГПК и чл. 237 от ГПК (отм.) – 5

 • други граждански дела - 1

  • наказателни дела – 84, от които:

 • наказателни дела от общ характер – 61

 • наказателни дела от частен характер - 1

 • наказателни дела от административен характер - 6

 • частни наказателни дела – 16

Потвърдените съдебни актове на съдия Спасимир Здравчев са 20, от които 3 по наказателни дела от общ характер, 3 по наказателни дела от частен характер, 7 по частни наказателни дела, 6 по наказателни дела от административен характер и 1 по частно гражданско дело. Изменените актове са 3 по наказателни дела от общ характер: по едното е отменено приложението на чл. 78а от НК за престъпление по чл. 343б, ал. 1 от НК и е наложено наказание пробация, по второто условно наложеното наказание лишаване от свобода за престъпление по чл. 343б, ал. 1 от НК е заменено с пробация с приложение на чл. 55 от НК, а по третото размерът на условно наложеното наказание лишаване от свобода е намален с приложение на чл. 55 от НК.Отменените съдебни актове са 3 – един по частно наказателно дело, един по наказателно дело от частен характер и един по наказателно дело от общ характер. Първият съдебен акт е отменен и делото е върнато за ново разглеждане от друг състав и произнасяне по същество, поради оставяне без уважение на молба на осъдено лице за групиране на наложените му наказания. Вторият съдебен акт е отменен и делото е върнато за ново разглеждане от друг състав, поради съществени процесуални нарушения. Третият съдебен акт, с който лицето е намерено за невинно да е извършило престъпление по чл. 343, ал. 1, буква Б, предложение 2 във връзка с чл. 342, ал. 1 от НК, е отменен като неправилен в нарушение на изискването на чл. 107, ал. 5 от НПК и на лицето е ангажирана административнонаказателна отговорност на основание чл. 78а от НК.

От резултатите на върнатите през отчетния период 66 съдебни акта може да се направи извод за добрата работа на съдиите, тъй като в сравнение с 2007 и 2006 година относителният дял на потвърдените съдебни актове нараства, а намалява делът на изменените и отменените, съгласно приложените диаграми:


Съдебни актове, върнати с произнасяне от въззивна инстанция

2.5. Структура на наказаната престъпност
Анализът на наказаната престъпност обхваща случаите на образувани наказателни дела от общ характер, защото престъпните посегателства, свързани с личността и правата на гражданите и в цялост на установения в страната правов ред, за които се образуват този вид дела, законодателят въздига до степен на значимост да се преследват от държавата, за да бъде наложена следващата им се наказателна санкция.

От внесените 97 прокурорски акта през отчетния период, от които са образувани 97 наказателни дела от общ характер, 6 са прекратени и върнати за доразследване на Районна прокуратура – Първомай, от тях 5 отново са внесени в съда и са образувани 5 нови наказателни дела от общ характер, по 4 от които съдът се е произнесъл по същество, а едно е насрочено за разглеждане през 2008 година.

От общо постъпилите 102 наказателни дела от общ характер Съдът се произнася по същество по 95 от тях, като по 94 налага наказания (включително по чл. 78а от НК) и по 1 – оправдателна присъда.

От предадените на съд 129 лица за престъпления от общ характер през 2007 година броят на наказаните е 123.

За останалите 6 лица пет от наказателните дела от общ характер са прекратени, както следва:


 • едно по чл. 382, ал. 8 от НПК – неодобряване на внесеното от Окръжна прокуратура – Пловдив споразумение за решаване на делото;

 • две по чл. 43, т. 3 от НПК – изпратени на Върховен касационен съд за решение делото да се разгледа от друг съд, поради невъзможност Районен съд – Първомай да образува състав;

 • две по чл. 24, ал. 1, т. 9 от НПК – поради направено искане на пострадалото лице за прекратяване на наказателното производство.

Поради недоказаност на обвинението по несъмнен начин, едно лице е оправдано, въпреки упражненото в максимална степен от страна на съда служебно начало за събиране и проверка на доказателства. Делото, по което е произнесена оправдателна присъда, е образувано за престъпление по чл. 343, ал. 1, буква Б, предложение второ във връзка с чл. 342, ал. 1 от НК, насрочено е за разглеждане по реда на Глава двадесет и осма от НПК, като за всестранното му изясняване, въпреки разпоредбата на чл. 378, ал. 2 от НПК, доказателствата са събирани непосредствено в хода на съдебното следствие, при което се установява извършването на престъпление, но не и участието на обвиняемия в него. Като причина за неразкриване на извършителя в конкретния случай може да бъде посочена недобрата работа на органите на предварителното разследване. Съдебният акт не е влязъл в сила и се обжалва пред въззивната инстанция.

През отчетния период структурата на наказаната престъпност по глави от НК може да бъде онагледена в следния вид:


Видове и брой на наказателните дела от общ характер

със съдебен акт по същество


Видове престъпления по глави от НК

брой дела

брой наказани лица

брой оправдани лица

със съдебен акт по същество

решени със споразумение

Глава ІІ. Престъпления против личността

2

1

3

0

Глава V. Престъпления против собствеността

15

24

58

0

Глава VІ. Престъпления против стопанството

2

3

5

0

Глава ХІ. Общоопасни престъпления

5

44

49

0


общо


24

72

115

0

По всички наказателни дела от общ характер, решени през 2008 година с налагане на наказание, съдебният акт влиза в сила, като за три обжалвани дела от 24-те със съдебен акт по същество има и произнасяне от въззивната инстанция.

През 2008 година в Районен съд – Първомай се връщат три наказателни дела от общ характер, обжалвани преди началото на отчетния период, по които два от съдебните актове на първоинстанционния съд (с наказани общо 4 лица) са потвърдени, а единият (с намерен за невинен през 2007 година обвиняем) е отменен и на лицето е наложено наказание по чл. 78а от НК - т.е. през 2008 година влизат в сила още 3 съдебни акта с общо 5 наказани лица.

Относителният дял на наказаните през 2008 година 115 лица (123 за 2007 година) спрямо 117 предадени на съд (129 за 2007 година) е 98,29 % (95,35 % за 2007 година). Увеличаването с 2,94 % на наказаната престъпност е показател за ефективност в работата на органите на досъдебното производство, за добра координация и взаимодействие със съда при защита на правата на гражданите срещу престъпни посегателства.

През 2008 година в Районен съд – Първомай от Прокуратурата не са внасяни наказателни производства със значим обществен интерес, свързани с организирана престъпност, корупционни престъпления, изпиране на пари, с фондове на Европейския съюз, за деяния, извършени от народни представители, магистрати, членове на Министерския съвет и други лица, заемащи ръководни обществени и държавни длъжности, данъчни престъпления, престъпления, свързани с изготвяне, прокарване в обращение и използване на неистински и преправени парични знаци и кредитни карти и престъпления с предмет незаконен трафик на хора.

Пет са наказателните дела от общ характер, образувани през 2008 година с предмет чл. 354а, ал. 3, т. 1, предложение 1 от НК, 3 от които приключват през отчетния период с три наказани лица за посоченото престъпление.


3. Сравнителен анализ на движението на делата през периода 2006 – 2008 година


Движение на делата

2006

2007

2008

брой дела

общо

брой дела

общо

брой дела

общо

НОХД

постъпили през годината

133

146

102

117

99

111

останали от миналия отчетен период

13

15

12

свършени

1. решени по същество с присъда

66

131

41

105

24

101

2 .прекратени по споразумение

58

53

72

3. прекратени по други причини

7

11

5

1. в срок до 3 месеца

116

131

96

105

94

101

2. в срок над 3 месеца

15

9

7

несвършени в края на отчетния период

15

12

10

обжалвани

8

7

7


Движение на делата

2006

2007

2008

брой дела

общо

брой дела

общо

брой дела

общо

НЧХД

постъпили през годината

7

14

6

8

5

9

останали от миналия отчетен период

7

2

4

свършени

1. решени по същество

6

12

2

4

4

6

2 .прекратени

6

2

2

1. в срок до 3 месеца

3

12

2

4

2

6

2. в срок над 3 месеца

9

2

4

несвършени в края на отчетния период

2

4

3

обжалвани

4

3

4


Движение на делата

2006

2007

2008

брой дела

общо

брой дела

общо

брой дела

Общо

ЧНД

постъпили през годината

93

95

84

88

92

93

останали от миналия отчетен период

2

4

1

свършени

1. решени по същество

75

91

69

87

74

92

2 .прекратени

16

18

18

1. в срок до 3 месеца

91

91

87

87

92

92

2. в срок над 3 месеца

0

0

0

несвършени в края на отчетния период

4

1

1

обжалвани

1

8

13


Движение на делата

2006

2007

2008

брой дела

общо

брой дела

общо

брой дела

общо

НАХД

постъпили през годината

43

53

16

20

57

60

останали от миналия отчетен период

10

4

3

свършени

1. решени по същество

46

49

17

17

34

40

2 .прекратени

3

0

6

1. в срок до 3 месеца

44

49

14

17

19

40

2. в срок над 3 месеца

5

3

21

несвършени в края на отчетния период

4

3

20

обжалвани

17

5

9Движение на делата

2007

2006

2008

брой дела

общо

брой дела

общо

брой дела

общо

Граждански дела

Постъпили

новообразувани

288

294

350

278

288

363

357

368

458

получени по подсъдност

6

10

11

върнати за ново разглеждане

0

0

0

останали от миналия отчетен период

56

75

83

свършени

1. решени по същество

241

271

260

307

317

379

2. прекратени

2.1. прекратени по спогодба

8

30

3

47

8

62

2.2. прекратени по други причини

22

44

54

1. в срок до 3 месеца

221

271

230

307

290

379

2. в срок над 3 месеца

50

77

89

несвършени

79

56

72

обжалвани

37

30

48

От приложената информация в табличен вид може да се направи извод, че през последните три години има разнообразие в постъплението на делата - през 2006 година общо постъпват 564 дела, от които 276 наказателни и 288 граждански, през 2007 година - общо 502 дела, от които 208 наказателни и 294 граждански, а през 2008 година - общо 621 дела, от които 253 наказателни и 368 граждански.
През 2006 година общо на производство са 671 дела, от които 308 наказателни и 363 граждански, през 2007 година - общо 583 дела, от които 233 наказателни и 350 граждански, а през 2008 година - общо 724 дела, от които 273 наказателни и 451 граждански.
Свършени са за 2006 година общо 590 дела, от които 283 наказателни и 307 граждански, за 2007 година - общо 484 дела, от които 213 наказателни и 271 граждански, за 2008 година - общо 618 дела, от които 239 наказателни и 379 граждански.
В инструктивния срок от три месеца за 2006 година приключват 484 дела (82,03 % от свършените дела), от които 254 наказателни и 230 граждански, за 2007 година приключват 420 дела (86,78 % от свършените дела), от които 199 наказателни и 221 граждански, за 2008 година приключват 618 дела (80,42 % от свършените дела), от които 239 наказателни и 379 граждански, което води до извода, че през 2008 година процентът на свършените в тримесечния срок дела към общия брой решени дела намалява с 6,36 % спрямо 2007 година и с 1,61 % спрямо 2006 година, но това се дължи на увеличения брой на делата за разглеждане и респективно на решените, тъй като броят на решените дела в инструктивния период от три месеца през отчетния период се увеличава със 77 в сравнение с 2007 година и с 13 в сравнение с 2006 година.
Относителен дял на решените дела в срок над и до 3 месецаСредно месечно (на база 12 месеца при три щата) са свършени от съдия през 2006 година по 16,39 дела, през 2007 година – 13,44 дела, през 2008 година – 17,17 дела.

Останали несвършени дела към началото на следващия отчетен период за 2006 година са 81, от които 25 наказателни и 56 граждански, а за 2007 година са 99, от които 20 наказателни и 79 граждански, за 2008 година са 106, от които 34 наказателни и 72 граждански.Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет