През цялата своя история, чрез своя труд, човечеството се е стремяло да осъществява определени цели, за да задоволява своите потребностижүктеу 0.59 Mb.
бет3/3
Дата07.05.2019
өлшемі0.59 Mb.
түріОтчет
1   2   3

4. Съдебно изпълнение
В съдебноизпълнителната служба работят държавен съдебен изпълнител Росица Тотева и секретар, като първият поема и деловодната дейност при отсъствие на секретаря.

През отчетния период секретарят на службата отсъства по болест в продължение на 6 месеца (от 19.05.2008 година до 14.11.2008 година), което налага държавният съдебен изпълнител да поеме и голяма част от деловодната работа.

Ниската събираемост на вземанията по изпълнителни дела през настоящия отчетен период се обуславя от редица предпоставки:


 • призоваването на длъжниците изключително се затруднява след влизането в сила на новия ГПК, особено по делата, по които няма редовно връчена призовка за доброволно изпълнение по реда на ГПК (отм.) и по образуваните след 01.03.2008 година производства - много от длъжниците не могат да бъдат намерени нито на посочения по делото адрес, нито на регистрираните постоянен и настоящ адреси, а прилагането на разпоредбата на чл. 47 от ГПК (връчване чрез залепване на уведомление) значително забавя първоначалното призоваване по делата и предприемането на изпълнителни действия;

 • голям е броят на длъжниците, напуснали за неопределено време пределите на Република България, за да работят в чужбина - те нямат имущество и доходи в страната;

 • липсват официални данни за доходи на длъжниците и регистрирано на тяхно име движимо и недвижимо имущество;

 • взискателите изключително рядко предприемат предварителни действия за налагане на обезпечителни мерки, гарантиращи събираемост на вземанията им.

Трудностите в изпълнителното производство се обуславят и от факта, че голям брой взискатели не ангажират адвокатска защита, което налага държавният съдебен изпълнител често да обездвижва молбите за изпълнение и нееднократно да дава указания за посочване на способ на изпълнение и за внасяне на дължими държавни такси и разноски, както и от увеличения брой постъпили молби за образуване на изпълнително производство, в които няма посочен начин на изпълнение, не са представени необходимите доказателства и документи за внесени държавни такси, липсват достатъчно данни за имуществото, за което е поискано налагане на запор или възбрана.

Ежемесечно по сметка на съда по много изпълнителни дела постъпват малки суми, което налага държавният съдебен изпълнител често да извършва преизчисления за общия размер на събраната част от вземането по съответно дело с оглед начисляването и събирането на дължимите държавни такси върху събраната сума по чл. 53 от Тарифа за държавните такси, които се събират от съдилищата по Гражданския процесуален кодекс.

През 2008 година се увеличава броят на исканията от взискатели за цялостно проучване на имущественото състояние на длъжници – самото проучване е свързано с изготвяне на голям брой писмени запитвания (до 40 в някои от случаите), изчакване и администриране на постъпилите в отговор справки, които често се бавят и се налага изпращането на напомнителни писма до съответните институции.

През последните три години се увеличават молбите заплащането по дела с предмет дължима издръжка за деца да става по реда на Наредбата за изплащане от държавата на присъдена издръжка и пристъпването към този ред на съдебно изпълнение също изисква изготвяне на голям брой справки и запитвания за установяване на имуществото и доходите на длъжниците.

През отчетния период намалява броят на насрочените от държавния съдебен изпълнител публични продажби, а продажби на недвижими имоти не са насрочвани.
4.1. Анализ на постъпилите, свършените и останалите неприключили към края на отчетния период изпълнителни производства
През отчетния период постъпват 51 изпълнителни дела (144 за 2007 година и 84 за 2006 година), от които в полза на държавата – 0 (55 за 2007 година и 8 за 2006 година), в полза на юридически лица – 13 (43 за 2007 година и 26 за 2006 година), в полза на граждани – 37 (45 за 2007 година и 48 за 2006 година), изпълнение на обезпечителни мерки – 1 (0 за 2007 година и 2 за 2006 година) т.е. средно месечно постъпват 4,25 дела (при 12 за 2007 година и 7 за 2006 година).

Останалите към началото на отчетния период изпълнителни дела са 317, от които в полза на държавата - 41, в полза на юридически лица – 67, в полза на граждани – 208, изпълнения на чуждестранно решение - 1.

През отчетния период общо на производство са 368 изпълнителни дела (472 за 2007 година и 463 за 2006 година), от които са приключили 44 - свършени чрез реализиране на вземането са 22, прекратени по други причини – 13 и изпратени на друг съдебен изпълнител – 9.

Средно на месец през отчетния период приключват 3,67 дела, изчислено на база 12 месеца, а като се има предвид реално отработеното време (9 месеца) броят на делата е 4,89. На база 12 месеца средно месечно за 2007 година делата са 12,92 и 11,25 за 2006 година.

Несвършени в края на отчетния период остават 324 изпълнителни производства.

Всичко дължими суми по делата на производство за отчетния период са 3441009 лева, от които 2081198 лева от образуваните дела преди 2008 година и 1359811 лева за постъпилите през 2008 година, като само по едно дело, образувано на 11.12.2008 година, по което срокът за доброволно изпълнение изтича през месец февруари 2009 година, се дължи сума от 1258452 лева.

Общата събрана сума през настоящата година е 27123 лева.
4.2. Сравнителен анализ на движението на изпълнителните производства през периода 2006 – 2008 година


Движение на делата

2006

2007

2008

брой дела

общо

брой дела

общо

брой дела

общо

Изпълнителни дела

постъпили

1. в полза на държавата

8

84

463

56

144

472

0

51

368

2. в полза на юридически лица и търговци

26

43

13

3. в полза на граждани

48

45

37

4. изпълнение на чуждестранни решения

0

0

0

5. изпълнение на обезпечителни мерки

2

0

1

останали от

миналия отчетен период1. в полза на държавата

6

379

1

328

41

317

2. в полза на юридически лица и търговци

98

83

67

3. в полза на граждани

274

243

208

4. изпълнение на чуждестранни решения

1

1

1

5. изпълнение на обезпечителни мерки

0

0

0

свършени

прекратени

свършени чрез реализи-ране на вземането

78

135

89

155

22

44

прекратени по други причини

44

40

13

изпратени на друг съдебен изпълнител

13

26

9

несвършени

328

317

324

брой жалби

уважени

1

3

1

2

1

2

отхвърлени

2

1

1

Видно от информацията, представена в табличен вид, през 2008 година постъпват с 39,29 % по-малко изпълнителни дела в сравнение с 2006 година и с близо 3 пъти по-малко в сравнение с 2007 година, което е свързано и с реалната конкуренция, създадена от действащите в последните години частни съдебни изпълнители.

През отчетния период няма постъпило нито едно дело в полза на държавата (при 56 за 2007 година и 8 за 2006 година). Налице е намаляване на постъплението на изпълнителни дела в полза на юридически лица и търговци – с 69,77 % по-малко от 2007 година и с 50% по-малко от 2006 година, както и на дела в полза на граждани – с 64,58 % по-малко от 2007 година и с 39,29 % по-малко от 2006 година.

В зависимост от постъплението намалява и общият брой изпълнителни дела на производство – с 22,03 % по-малко от 2007 година и с 20,52 % по-малко от 2006 година.

По описаните по-горе причини, затрудняващи изпълнителното производство, намалява и относителният дял на свършените дела спрямо общия брой изпълнителни производства – 11,96 % за 2008 година, 32,84 % за 2007 година и 29,16 % за 2006 година, т.е. през 2008 година приключват със 71,61 % по-малко изпълнителни дела в сравнение с 2007 година и с 67,41 % по-малко в сравнение с 2006 година.
5. Анализ на дейността на съдията по вписванията при Районен съд - Първомай
В Районен съд – Първомай работи един съдия по вписванията Даниела Терзиева.

През отчетния период с разпореждане на съдията по вписванията са извършени 2316 вписвания, от които по 1684 са образувани нотариални дела; издадени са 1568 удостоверения за тежести, 607 преписа от документи на архив в службата по вписванията и 19466 други писмени справки.

През 2008 година съдията по вписванията издава 25 определения за отказ за вписване на депозирани в службата по вписванията документи и книжа:


През настоящата година в периода на заместване на действащия в района нотариус съдията по вписванията изповядва 3 сделки – договорни ипотеки.

По време на ползване на платен годишен отпуск от съдия Даниела Терзиева функциите й се изпълняват от съдия Елена Калпачка, съдия Спасимир Здравчев и съдия Николай Ангелов.


6. Сграден фонд и техническа обезпеченост
6.1. Сграда, оборудване, проблеми
Районен съд - Първомай се помещава в сграда, собственост на Министерството на правосъдието, построена като съдебна палата през 1933 година в дворно място от 2070 кв.м. Притежава и акт за публична държавна собственост на Министерството на правосъдието за нуждите на Районен съд - Първомай № 4903 / 22.10.2002 година.

Сградата се отоплява с локално газово отопление, а през лятото се използват климатици.

Съдът разполага с 12 работни помещения, три от които се заемат от районната прокуратура.

Заседателната зала е една и заседанията се насрочват така, че да не съвпадат по време за отделните съдебни състави.

Председателят на съда е в самостоятелен кабинет, а двамата съдии - в общ.

Административният секретар и старши специалист-счетоводителят също делят един кабинет.

В отделни стаи са настанени тримата съдебни секретар-протоколисти, както и двамата деловодители на трите съдебни състава.

Деловодителят архивар, деловодителят в регистратурата на съда, изпълняващ и функциите на завеждащ бюрото по съдимост, призовкарят и призовкар-чистачът са в обща канцелария с четири работни места.

От месец февруари 2008 година държавният съдебен изпълнител (който работеше заедно със секретаря си), и съдията по вписванията (който работеше със специалиста по имотния регистър) се помещават в един кабинет – в бившата стая на съдебноизпълнителната служба. Тази реорганизация се наложи, за да могат съдията по вписванията и държавният съдебен изпълнител по-качествено и ефективно да изпълняват задълженията си, без да имат постоянен досег (освен при необходимост) с потока от граждани, които оглавяваните от тях канцеларии обслужват, а съдебноизпълнителна служба се преустрои в стаята, в която се разпределяше кореспонденцията на съда. За целта двете помещения се оборудваха с нова мебелировка.

Ново мебелно обзавеждане имат също деловодството и кабинетите на съдиите и председателя.

През отчетния период всички работни помещения в сградата на съда са оборудвани с нови климатични системи (две от които закупени в края на 2007 година). С подмяната на шестте стари климатика (от 1998 година – морално остарели, амортизирани, прекалено шумни, без възможност за регулиране на температурата) и с поставянето на два нови в съдебната зала се цели постигане на икономия в преходните периоди (пролет и есен), отпадане на необходимостта от допълнително включване на конвенционални електрически уреди, регулиране на микроклимата на работните места и избягване на затрудненията през летните горещини при работата на компютърната техника.

С приемно-предавателен протокол от 27.05.2008 година заетите от Щаба на гражданска защита помещения в приземния етаж окончателно са освободени.

През отчетния период там с налични стари мебели и офис техника е оборудвана зала за публични продажби. Организирано е и създаването на секретно деловодство – изграден е параван за обособяване на зони за сигурност, закупени и монтирани са пожарогасител и метална огнеупорна каса с трети клас на сигурност, поставен е метален шкаф.

Но в сутерена има изградени стени по начин, непригоден за функционално използване на помещенията, част от които са в много лошо състояние – пукнатини по зидовете, влага и мухъл, неравности по пода, прозорците са единични с прогнила дървена дограма, изграденият санитарен възел е без течаща вода и негоден за използване. Липсва и отопление на приземния етаж.

В отговор на писмо № 11 – 05 – 16 / 12.06.2008 година за необходимите за периода 2009 – 2011 година капиталови разходи по § 51-00, § 52-02 и § 52-06 Министерство на правосъдието е уведомено за гореописаните проблеми в сутерена на сградата, както и за необходимостта от подмяна на дограмата и ремонт на покрива на съдебната палата.

При проверка на 03.12.2008 година Силвия Димитрова, старши инспектор в Инспектората към Министерство на правосъдието, установява нуждата от спешен ремонт на покрива и сутерена, както и от подмяна на дограмата на съдебната палата, за което е съставен протокол.

Във връзка с отпускане на средства за капиталови разходи за адаптиране на сградата на Районен съд – Първомай за осигуряване на равен достъп на хора с увреждания в отговор на писмо № 11-00-129 / 10.04.2008 година на Министерство на правосъдието през месец юни 2008 година е изпратена количествено-стойностна сметка, изготвена от лицензиран експерт, за дейностите по проектиране, доставка и монтаж на два броя стълбищна платформа.

През 2008 година от Районна прокуратура – Първомай са предприети мерки за преместването й в част от сградата на “Банка ДСК” АД – Първомай (съседна на съдебната палата). За целта е инициирано закупуване на самостоятелно обособени помещения на банката след ремонта и преустройството им и в началото на 2009 година чрез администрацията на Главния прокурор на Република България, Апелативна и Окръжна прокуратури – Пловдив е уведомен Главният секретар на Висшия съдебен съвет за планиране на необходимите капиталови разходи.6.2. Компютърна техника и софтуер
6.2.1. Компютърни конфигурации и периферни устройства
Районен съд - Първомай разполага със 17 компютъра, като 6 от тях са получени през 2007 година от Министерство на правосъдието на Република България и са инсталирани с необходимите програмни продукти.

През 2008 година са закупени и инсталирани по работните места 3 нови компютърни конфигурации, които заменят морално остарелите. Подменени с нови са и 5 монитора.

Съдът разполага с три лазерни мултифункционални устройства (принтер, скенер и копир), 13 лазерни принтера, 4 от които закупени през 2008 година, и с 2 лазерни мултифункционални устройства (принтер, скенер, копир и факс), също закупени през настоящата година с цел подобряването на ефективността на работата в отделните служби.

На 19.05.2008 година от Министерство на правосъдието е получено звукозаписно оборудване за подпомагане на работата на съдебните секретар-протоколисти при изготвяне на протоколите от съдебни заседания.

Досега действащата локална компютърна мрежа между заседателната зала и работните места на съдиите, деловодителите и съдебните секретари се оказа неспособна да задоволи нуждата от защита на информацията и от оптималното използване на автоматизираната деловодна програмна система в Районен съд – Първомай, което наложи закупуването на сървър с цел промяна на топологията й – контролиран достъп на всеки потребител до ресурсите на мрежата според изпълняваните от него дейности, като сървърът осигурява и ресурс за архивиране на базите на работните програми и техните приложения.
6.2.2. Правноинформационни системи и приложни програми


 • Сиела (инсталирана въз основа на Протокол от 27.12.2005 година към Рамков договор от 07.11.2002 година, сключен между “Сиела Софт енд Паблишинг” АД – София и Висш съдебен съвет), като през отчетния период е внедрена на всички компютърни работни места с възможност за актуализиране по Интернет;

 • Апис 6 (инсталирана за първи път на 29.09.2004 година), внедрен на шест компютърни работни места с абонамент за една година и ежемесечна актуализация по Интернет;

 • Съдебно деловодство (внедрена от “Информационно обслужване” – Варна на 28.12.1998 година) включва модули: „Регистратор”, „Деловодител”, „Секретар”, „Съдия”, „Администратор”. На 19.09.2008 година е сключен Договор № ПО-16-198 / 24.09.2008 година с „Информационно обслужване” АД, клон Пловдив, в сила от 01.10.2008 година, за поддръжка на информационната система за автоматизиране на движението на делата САС „Съдебно деловодство” – Районен съд и са предоставени правото на ползване на програмен модул „Архивар” и опция за подготовка на съдебните актове за публикуване в Интернет.

 • Бюро съдимост (внедрена през 2000 година от ЕТ “Темида 2000 – Еди Чакъров” - Варна) с последна актуализация на договора от 12.03.2005 година за поддръжка на продукта.

С констативен протокол от 21.11.2005 година в изпълнение на Договора от 30.11.2004 година по Лот 4 “Разработване и внедряване на система CSCS (Conviction Status Certificate System) е инсталирана системата АИС “Бюра съдимост” и е трансформирана съществуващата база данни.

На 13.08.2008 година е сключен Договор за следгаранционно системно обслужване на АИС “Бюра съдимост” с „Индекс – България” ООД – София. • Съдебно изпълнение (внедрен през 2000 година от ЕТ “Темида 2000 – Еди Чакъров” - Варна) с последна актуализация на договора от 12.03.2005 година за поддръжка на продукта;

 • Личен състав, ТРЗ и движение по набирателната и бюджетната сметки (внедрен на 01.12.1998 година от ЕТ „Марсти” – Пловдив) с годишен абонамент по следенето, отчитането, ежемесечната проверка на информационната база и оказване на методическа помощ на ползвателите на продукта;

 • Бизнес навигатор (внедрен през 1999 година от “Комплекс-Фе” ООД – Пловдив), обслужващ работата на старши специалист-счетоводителя, с абонамент за актуализация от “Комерс Финанс” АД – София.

След предоставената от „Информационно обслужване”, клон Пловдив, опция за подготовка на съдебните актове за публикуване в Интернет от 20.10.2008 година информацията за решените дела през отчетния период се публикува на функциониращата от 2007 година интернет страница на Районен съд – Първомай и ежемесечно се обновява.
7. Състояние на системата за финансово управление и контрол в Районен съд – Първомай през 2008 година
7.1. Общо състояние на системата за финансово управление и контрол
През 2008 година в Районен съд – Първомай се работи в съответствие със Закона за съдебната власт, Правилника за администрацията в районните, окръжните, административните, военните и апелативните съдилища, Кодекса на труда, Закона за финансово управление и контрол на публичните средства, Закона за защита на личните данни, Закона за класифицираната информация и други нормативни актове, касаещи пряко дейността на организационната единица.

Спазват се утвърдените със заповеди Правилник за вътрешния трудов ред и Етичен кодекс на служителите, в които са регламентирани правата и отговорностите на работещите в Районен съд - Първомай във връзка със запазване и повишаване на доверието на обществото в съдебната система като ефективна, безпристрастна и независима.


7.2. Области на финансовото управление и контрол, в които са предприети дайствия, насочени към развитие и подобрение
За въвеждане на финансовото управление и контрол като цялостен процес, интегриран в дейността на Районен съд – Първомай, през отчетния период активно се разработват и прилагат политики и процедури по осигуряване на разумна увереност, че целите на организацията като орган на съдебната власт ще бъдат постигнати.

Със заповеди на Административния ръководител са утвърдени: 1. Вътрешни правила за механизмите на обработване на лични данни, защитата им от незаконни форми на обработване в съдебната администрация на Районен съд – Първомай – Заповед № 8А / 11.01.2008 година;

 2. Правила за организацията на дейността по регистриране на книжата, провеждане и извършване на публична продан в Районен съд – Първомай (в сила от 10.05.2008 година – Заповед № 47 / 10.05.2008 година;

 3. Вътрешни правила за отпускане на суми на подотчетни лица в Районен съд – Първомай (в сила от 12.05.2008 година) – Заповед № 49 / 12.05.2008 година;

 4. Правила за организация на средства за работна заплата в Районен съд – Първомай (в сила от 12.05.2008 година) – Заповед № 50 / 12.05.2008 година;

 5. Вътрешни правила за финансово управление и контрол в Районен съд – Първомай (в сила от 12.05.2008 година) – Заповед № 51 / 12.05.2008 година;

 6. Стратегически цели и приоритети в работата на Районен съд – Първомай (в сила от 12.05.2008 година) – Заповед № 52 / 12.05.2008 година;

 7. Вътрешни правила за организация на човешките ресурси в администрацията на Районен съд – Първомай (в сила от 01.06.2008 година) – Заповед № 56 / 29.05.2008 година;

 8. Вътрешни правила за използване на програмни продукти и Интернет в Районен съд – Първомай (в сила от 01.06.2008 година) – Заповед № 57 / 29.05.2008 година;

 9. Вътрешни правила относно реда за извършване на инвентаризация, бракуване, ликвидиране и преоценка на дълготрайни материални, нематериални и задбалансови активи и пасиви в Районен съд – Първомай (в сила от 01.06.2008 година) – Заповед № 59 / 30.05.2008 година;

 10. Вътрешни правила относно реда за заявяване, регистриране и унищожаване на печати и щемпели в Районен съд – Първомай (в сила от 01.06.2008 година) – Заповед № 60 / 30.05.2008 година;

 11. Вътрешни правила относно реда и документооборота при плащане на средства за вещи лица, съдебни заседатели, възстановяване на гаранции и освободени държавни такси в Районен съд – Първомай (в сила от 01.06.2008 година) – Заповед № 61 / 30.05.2008 година;

 12. Вътрешни правила за документооборота на счетоводните документи в Районен съд – Първомай (в сила от 01.06.2008 година) – Заповед № 64 / 04.06.2008 година;

 13. Правилник за организация на работата в Районен съд – Първомай (в сила от 05.06.2008 година) - Заповед № 65 / 05.06.2008 година;

 14. Вътрешни правила за контрол на процесите по събиране на дължими държавни такси и присъдени публични държавни вземания в Районен съд – Първомай (в сила от 29.08.2008 година) – Заповед № 110 / 29.08.2008 година;

 15. Длъжностни характеристики на съдебните служители в администрацията на Районен съд – Първомай – Заповед № 113 / 05.09.2008 година;

 16. Стратегия за управление на риска – Заповед № 114 / 05.09.2008 година;

Наред с вътрешните правила са предприети допълнителни мерки за документиране на операциите и действията, за проследимост на процесите в организацията и са създадени условия съдиите и служителите да изпълняват коректно задълженията си чрез издадени заповеди от административния ръководител, регламентиращи развитието на дейностите в Районен съд – Първомай по законов ред: за определяне на лимит на касовата наличност, за организация във връзка с получени сигнали от граждани по повод на наличие на корупционни действия в органите на съдебната власт, за разпределяне на делата по случаен принцип, за атестиране на съдебните служители, за контрол по ефективно използване на финансовите средства, за система за двоен подпис при поемане на финансово задължение и извършване на плащане и др.
7.3. Области на финансово управление и контрол, които се нуждаят от развитие и подобрение
Системата за финансово управление и контрол е въведена и вече функционира в Районен съд – Първомай, но като се изхожда от презумпцията, че това е динамична система, в процеса на приложението й непрекъснато се следи необходимостта от конкретни подобрения. За доразвитието й предстои да се разработят и утвърдят вътрешни правила за достъп до обществена информация, за подбор и наемане на съдебни служители, за организация на пропускателния режим и сигурността в сградата на съдебната палата, за работата на съдебните заседатели.
Заключение
През изминалата 2008 година колективът на Районен съд - Първомай работи съзнателно и отговорно. Трудовата дисциплина се спазва от всички служители, които удостоверяват началото на работното време с подписа си в присъствена книга, водена ежедневно и проверявана от председателя на съда периодично.

Работното време и функциите на отделните служби са съобразени с изискванията на Правилника за администрацията в районните, окръжните, административните, военните и апелативните съдилища, пригодени към наличния щат и условията за работа.

Във всяка от службите гражданите се обслужват без прекъсване през целия работен ден, а съдиите не приемат граждани за справки и консултации.

Има причини, водещи до отлагане на делата, но те са обективни - връчването на призовки и съобщения от служители извън съдебната система не винаги става по законоустановения ред, много от страните по делата не могат да бъдат призовани, поради отсъствие от страната и пр.

Опитът на съдебните служители, които акуратно и в срок изпълняват задълженията си, създава сигурност у съдиите и помага за по-ефективната дейност на съда.

Извършената работа по качество на съдебните актове и бързина на постановяването им е белег за добрата теоретическа подготовка и постоянния стремеж на съдиите към усвояване на промените в законодателството и съдебната практика, за което способстват и организираните от Окръжен съд – Пловдив семинари, както и провежданите неформални събирания за обсъждане на по-сложни казуси - основания да се очаква по-успешно справяне с високоотговорната правораздавателна дейност в община Първомай за изготвяне на правилни и законосъобразни съдебни актове.

Създадените и поддържани коректни професионални отношения с другите правозащитни органи на територията на съдебния район са предпоставка за успешната работа на съда и за борбата срещу престъпността.

Съществува добро взаимодействие между Районен съд - Първомай и Окръжен съд – Пловдив – всички възникнали проблеми от правен и организационен характер се решават максимално бързо и с необходимото разбиране.


Председател: (п)Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет