През цялата своя история, чрез своя труд, човечеството се е стремяло да осъществява определени цели, за да задоволява своите потребностижүктеу 0.72 Mb.
бет1/5
Дата07.05.2019
өлшемі0.72 Mb.
түріОтчет
  1   2   3   4   5


ОТЧЕТЕН ДОКЛАД

за работата на Районен съд - Първомай

през 2009 година
Увод
Като орган на съдебната власт Районен съд – Първомай осъществява правораздаването в съдебния район, включващ община Първомай – град Първомай и селата Караджалово, Бяла река, Езерово, Воден, Православен, Драгойново, Буково, Искра, Брягово, Татарево, Градина, Крушево, Дълбок извор, Виница, Поройна и Добри дол. Работата на съда е насочена към защитата на правата и законните интереси на гражданите, юридическите лица и държавата, към точното и еднакво прилагане на законите спрямо всички.

Върху броя и характера на образуваните в съда дела влияние оказват спецификата на социално-икономическите условия и процеси в съдебния район и страната.

През отчетната 2009 година се работи в обстановка на продължаване на реформата в съдебната система с оглед на повишаването на професионализма, отчетността и ефективността във връзка с хармонизиране на националното право с правото на Европейския съюз. За приоритетни задачи в работата на Районен съд - Първомай като структурно звено от съдебната система в страната са определени:


 • качествено и срочно решаване на постъпилите и образуваните в съда дела;

 • цялостно качествено и своевременно съдебно-административно обслужване на гражданите;

 • законосъобразно и ефективно изразходване на финансовите средства;

 • създаване на равни възможности за професионална изява и развитие на кадрите;

 • стриктно съблюдаване на изискванията за защита на личните данни и класифицираната информация;

 • стриктно съблюдаване на установения вътрешен ред.

Настоящият отчетен доклад е изготвен в изпълнение на чл. 80, ал. 1, т. 2, буква А от Закона за съдебната власт, съгласно Решение на Висшия съдебен съвет от 11.01.2010 година (Протокол № 1 от заседание на ВСС), Указания с писмо изх. № 91-00-009 / 19.01.2010 година на Председателя на Комисията по правните въпроси към ВСС, Указания с писмо изх. № 864 / 15.01.2010 година на Председателя на Окръжен съд – Пловдив.
1. Кадрова обезпеченост на съда
1.1. Съдии, държавен съдебен изпълнител, съдия по вписванията
Районен съд - Първомай по щатно разписание има трима съдии, един от които е председател, един държавен съдебен изпълнител и един съдия по вписванията.

През последните четири години промени в щатната численост на магистратския състав няма.

През 2006 година той се състои от съдия Елена Запрянова (председател), съдия Елена Калпачка и съдия Спасимир Здравчев, но през посочения период съдия Елена Калпачка ползва отпуск за отглеждане на дете, поради което от 17.04.2006 година при условията на чл. 67, ал. 1, т. 2 във връзка с чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ встъпва в длъжност районен съдия Калин Стефанов Кунчев, младши съдия при Окръжен съд - Пловдив.

През първото шестмесечие на 2007 година работят трима съдии - съдия Елена Запрянова (председател до 12.06.2007 година), съдия Спасимир Здравчев и съдия Калин Кунчев.

От 01.04.2007 година до 28.05.2007 година съдия Калин Кунчев е командирован в Районен съд – Пловдив, а от 29.05.2007 година е назначен там като съдия.

От 01.06.2007 година в Районен съд – Първомай се връща на работа съдия Елена Калпачка, а от 12.06.2007 година съдия Елена Запрянова се пенсионира.

На 12.07.2007 година като административен ръководител на съда встъпва съдия Спасимир Здравчев.

През второто шестмесечие на 2007 година до месец август 2008 година работят само двама съдии – Елена Калпачка и Спасимир Здравчев, тъй като третата щатна бройка за съдия не е заета. Изключение е времето от 01.04.2008 година до 17.04.2008 година, когато делата се разглеждат от три съдебни състава, като единият от тях се оглавява от съдия, командирован от Районен съд – Пловдив.

През 2008 година съдия Калпачка поради дългосрочен отпуск се замества от съдии при Районен съд – Пловдив: Калин Кунчев за времето от 28.01.2008 година до 14.03.2008 година (Заповед № РД 5 / 24.01.2008 година на Председателя на Окръжен съд – Пловдив) и Николай Ангелов за времето от 17.04.2008 година до 21.05.2008 година (Заповед № ЛС 106 / 31.03.2008 година на Председателя на Окръжен съд – Пловдив), като съдия Ангелов е командирован в Районен съд – Първомай от 01.04.2008 година.

На 20.08.2008 година в длъжност съдия в Районен съд – Първомай встъпва Матей Златанов и оглавява третия съдебен състав.

През цялата 2009 година делата се разглеждат от три състава с титуляри: съдия Елена Калпачка, първи състав, съдия Матей Златанов, втори състав, съдия Спасимир Здравчев, трети състав.

Разпределението на делата се извършва съобразно поредността на постъпването им според принципа на случайния подбор чрез електронно разпределяне между титулярите на трите съдебни състава.

При определяне на процентното отношение на броя дела, които следва да се разгледат от всеки един съдия докладчик, Председателят на съда се ръководи от постъпилите през предходния отчетен период, които за 2008 година са 253 наказателни, в т.ч. адмиминстративнонаказателни производства, и 357 граждански. За равномерност на натоварването на магистратите през 2009 година процентното съотношение, залегнало в електронното определяне на съдия докладчик, е:


съдия

вид дело

Елена Калпачка

Матей Златанов

Спасимир Здравчев

Граждански

50 %

50 %

-

Закон за защита срещу домашното насилие

33 %

33 %

34 %

Закон за закрила на детето

-

-

100 %

Заповедно производство

40 %

40 %

20 %

Чл. 12 от Семейния кодекс

-

-

100 %

Наказателни

23 %

23 %

54 %

При предварително посоченото процентно разпределение през 2009 година от общо постъпилите дела съдия Калпачка разглежда 34,13 %, съдия Златанов – 35,68 %, съдия Здравчев – 30,19 % (броят на разпределените на съдия Спасимир Здравчев дела е по-малък от този на другите съдии, поради служебните му ангажименти като административен ръководител – председател на Районен съд – Първомай).

В Районен съд – Първомай от 26.11.2001 година Държавен съдебен изпълнител е Росица Тотева, а Съдия по вписванията от 06.01.2004 година - Даниела Терзиева.

През отчетния период няма промени в ръководния състав, няма нови назначения и преназначения, командировани съдии, съдии, поощрени по реда на Закона за съдебната власт, както и такива, спрямо които е приложен чл. 327 от Закона за съдебната власт.

Към 31.12.2009 година общият брой на съдиите с по-горен ранг в Районен съд – Първомай е трима, като с ранг съдия в окръжен съд са съдия Спасимир Здравчев (от 27.06.2007 година), съдия Елена Калпачка (от 27.06.2007 година), съдия Матей Златанов (считано от 01.05.2006 година – датата на встъпването му в длъжност прокурор в Районна прокуратура – Чирпан).

По предложение на Председателя на Районен съд – Първомай за доказана професионална квалификация и образцово изпълнение на служебните задължения на основание чл. 276, ал. 2 от Закона за съдебната власт от 03.06.2009 година на държавен съдебен изпълнител Росица Тотева е увеличено основното месечно трудово възнаграждение.


1.2. Съдебна администрация
В Районен съд – Първомай на щат работят 13 служители. Незаети щатове в края на 2009 година няма.

В работата си Председателят на съда се подпомага от административен секретар.

Общата съдебна администрация включва старши специалист счетоводител, огняр, който се грижи и за поддръжката на съдебната палата, и чистач, изпълняващ и функции на призовкар.

Всеки от съдебните състави е оформен със съдебен секретар-протоколист.

В съда работят още четирима деловодители (единият от които и архивар, вторият – в регистратурата и завеждащ бюро „Съдимост”, а останалите двама – в общо деловодство), един призовкар и един секретар в съдебноизпълнителна служба.

В служба по вписванията работи главен специалист по имотния регистър.

При осъществяването на своята дейност служителите на съда се ръководят от Правилника за администрацията в районните, окръжните, административните, военните и апелативните съдилища и въведените вътрешни правила по изискванията на Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор, като изпълняват служебните си задължения според длъжностните си характеристики. Между тях има пълна взаимна заменяемост в рамките на една служба. Справят се с работата си, тъй като са с богат опит и отлична координираност помежду си.

През 2009 година не са налагани дисциплинарни наказания на съдебни служители.

В периода 2006 година – 2009 година е постоянно съотношението между броя на служителите и броя на съдиите в това число съдия по вписванията и държавен съдебен изпълнител. Съотношението на тринадесетте служители към тримата съдии е 4,33, а към съдиите, държавния съдебен изпълнител и съдията по вписванията – 2,60.
1.3. Становище за промени в щата
Предвид финансовите ограничения, наложени от икономическата криза върху обществото ни, и действителната натовареност на съдиите, обусловена от годишното постъпление на дела, в Районен съд – Първомай не са наложителни промени в щатната бройка на съдиите, както и на съдебните служители, всеки от които за оптимизиране на работата освен задълженията си по длъжностна характеристика изпълнява и функции, допълнително възложени му от административния ръководител.

Но за подпомагане на административното ръководство на Районен съд – Първомай при въвеждане и работа с информационни и периферни системи, за поддръжка на наличния софтуер и анализ на нуждите от внедряването на нови технологии, предвид бързото им развитие, би било уместно назначаването на системен администратор, тъй като към настоящия момент поддръжката на работоспособността на програмното осигуряване и на компютърните компоненти се извършва по силата на граждански договор, а публикуването на съдебните актове в Интернет и обслужването на страницата на съда се извършва от съдебен секретар-протоколист, поради специфичните умения, които притежава.


2. Анализ на движението на делата. Продължителност на разглеждането. Натовареност на съдиите
Постъплението на делата през 2009 година е общо 583 при 621 за 2008 година, 502 за 2007 година и 564 за 2006 година, като средно на месец през 2009 година постъпват 48,58 броя дела (51,75 за 2008 година, 41,83 за 2007 година и 47,00 за 2006 година), от които 18,50 наказателни (21,08 за 2008 година, 17,33 за 2007 година и 23 за 2006 година) и 30,08 граждански (30,67 за 2008 година, 24,50 за 2007 година и 24,00 за 2006 година).

При сравняване на четирите отчетни периода се наблюдава липса на ритмичност при постъплението на делата – макар и броят на постъпилите дела през 2009 година да е по-малък от този през 2008 година, е по- голям от този през 2006 година, който пък е по-голям от този през 2007 година, т.е. налице е тенденция за увеличаване на броя на постъпилите дела, макар и при незначителен спад през година.


2.1.Постъпили, разгледани и свършени дела
2.1.1. Наказателни дела
През 2009 година постъпват общо 222 (253 за 2008 година, 208 за 2007 година, 276 за 2006 година) наказателни дела, които заедно с несвършените към началото на отчетния период 34 (20 за 2008 година, 25 за 2007 година, 32 за 2006 година) образуват броя на делата на производство – 256 (273 за 2008 година, 233 за 2007 година, 308 за 2006 година.


Отчетен период
Наказателни дела

на производство

2006

2007

2008

2009

Постъпили през периода

276

208

253

222

Несвършени към началото на периода

32

25

20

34

Общо

308

233

273

256

Постъплението на наказателните дела зависи главно от внесените прокурорски актове, като органите на досъдебното производство проявяват активност по приключване на дознания и следствия.

През отчетната година постъпват общо 127 прокурорски акта при 125 за 2008 година, 123 за 2007 година и 188 за 2006 година, съгласно приложената таблица:
Образувани наказателни дела въз основа на прокурорски актове


Вид на внесения акт

2006

2007

2008

2009

Прокурорски акт, въз основа на който се образува НОХД (в това число и споразумение по чл. 381 от НПК)

132

97

96

108

Мотивирано постановление за приложение на чл. 78а от НК

11

-

4

1

Искане

за принудителни медицински мерки по Закона за здравето и чл. 89 от НК

16

12

13

9

за групиране – чл. 25 във връзка с чл. 23 от НК

22

3

-

2

по чл. 68 от НК

1

-

-

-

по чл. 159 – чл. 165 от НПК

2

4

5

1

за разкриване на банкова тайна

-

1

-

1

за вземане на мярка за неотклонение задържане под стража

4

6

7

5

Общо

188

123

125

127

Образувани са 120 наказателни дела от общ характер въз основа на 108 прокурорски акта: • 95 обвинителни акта на Районна прокуратура – Първомай;

 • 12 споразумения за решаване на делото;

 • 1 обвинителен акт на Районна прокуратура – Димитровград, по който е образувано наказателно дело от общ характер по описа на Районен съд – Димитровград, изпратено от ВКС на основание чл. 43, т. 3 от НПК за разглеждане от Районен съд – Първомай.

От наказателните дела, образувани по обвинителен акт, 12 са прекратени и върнати на прокурора за допълнително разследване (11 на Районна прокуратура – Първомай и едно на Районна прокуратура - Димитровград), като сред изправяне на процесуалните недостатъци някои от тях отново са внесени в съда и са образувани наказателни дела от общ характер, както следва:

 • шест са образувани по два обвинителни акта след трикратно прекратяване на всяко от съдебните производства и връщане на делото за допълнително разследване на прокурора, като отново са внесени в съда;

 • три са образувани по три повторно внесени обвинителни акта след връщане за допълнително разследване;

 • за две от прекратените съдебните производства, делата по които са върнати за допълнително разследване, към края на отчетния период не са внесени обвинителни актове;

 • след връщане на дело за допълнително разследване на Районна прокуратура – Димитровград обвинителният акт е внесен отново.

От постъпилите 120 наказателни дела от общ характер през 2009 година (99 за 2008 година, 102 за 2007 година и 133 за 2006 година) и 10 (12 за 2008, 15 за 2007 година и 13 за 2006 година) останали несвършени дела към началото на отчетния период на производство са 130 (111 за 2008 година, 117 за 2007 година и 146 за 2006 година) дела. От тях 108 (96 за 2008 година, 97 за 2007 година и 132 за 2006 година) са новообразувани, от които 33 (30 за 2008 година, 20 за 2007 година и 8 за 2006 година) са бързи производства – 2 приключили с присъда, 31 - със споразумение.

Най-динамично е постъплението на дела за общоопасните престъпления – 58 (52 за 2008 година, 41 за 2007 година и 48 за 2006 година), като най-много от тях са тези по транспорта - 50 (42 за 2008 година, 38 през 2007 година и 46 през 2006 година). Следвани са от престъпления против собствеността - новопостъпили 45 при 37 за 2008 година, 48 за 2007 година и 72 за 2006 година.

Не са типични за съдебния район престъпленията против личността – 7 (4 за 2008 година, 5 за 2007 година), против стопанството – 5 (5 за 2008 година, 1 за 2007 година), престъпления против реда и общественото спокойствие 2 (3 за 2007 година), документни престъпления 2 (3 за 2007 година), против брака, семейството и младежта 1 (1 за 2007 година), а през настоящия отчетен период няма образувани дела против правата на гражданите (1 за 2008 година), против финансовата, данъчната и осигурителната системи, против дейността на държавни органи, обществени организации и лица, изпълняващи публични функции.

От наказателните дела от общ характер за разглеждане са свършени 108 (101 за 2008 година, 105 за 2007 година и 131 за 2006 година), като решени по същество с присъда са 26 (24 за 2008 година, 41 за 2007 година и 66 за 2006 година), прекратени по постигнато споразумение – 69 (72 за 2008 година, 53 за 2007 година и 58 за 2006 година) и прекратени по други причини 13 (5 за 2008 година, 11 за 2007 година и 7 за 2006 година), а несвършените са 22 (10 за 2008 година, 12 за 2007 година, 15 за 2006 година).

Относителният дял на свършените по реда на съкратеното съдебно следствие 19 дела към общия брой свършени дела 108 е 17,59 %.

Относителният дял на прекратените наказателни дела от общ характер със споразумение 69 (72 за 2008 година, 53 за 2007 година, 58 за 2006 година) към общия брой свършени дела 108 (101 за 2008 година, 105 за 2007 година, 131 за 2006 година) е 63,89 % (71,29 % за 2008 година, 50,48 % за 2007 година, 44,27 % за 2006 година).

Относителният дял на прекратените и върнати на прокуратурата поради съществени нарушения на процесуалните правила 12 (3 за 2008 година, 6 за 2007 година, 7 за 2006 година) наказателни дела от общ характер към общия брой свършени дела е 11,11 % (2,97 за 2008 година, 5,71 за 2007 година, 5,34 за 2008 година).

В срок до 3 месеца приключват 101 (94 за 2008 година, 96 за 2007 година и 116 за 2006 година) наказателни дела от общ характер, а в срок над 3 месеца – 7 (7 за 2008 година, 9 за 2007 година и 15 за 2006 година). Обжалвани пред въззивна инстанция са 8 (7 за 2008 година, 7 за 2007 година и 8 за 2006 година) наказателни дела от общ характер.

Може да се направи извод, че за 2009 година постъпват с 10,83 % по-малко наказателни дела от общ характер в сравнение с 2006 година, но със 17,65 % повече в сравнение с 2007 година и с 21,21 % повече отколкото за 2008 година. Същевременно свършените до 3 месеца дела за отчетния период са 93,52 % от общия брой на свършените при 93,07 % за 2008 година, 91,43 % за 2007 година и 88,55 % за 2006 година. В последните четири години се наблюдава тенденция към намаляване на процентното отношение на свършените дела в срок над три месеца спрямо общия брой свършени дела, както следва: за 2006 година – 11,45%, за 2007 година – 8,57 %, за 2008 година – 6,93 %, за 2009 година – 6,48 %, което е показател за продуктивността в работата на съдиите.

За разлика от предходните отчетни периоди, следва да се отчете, че през 2009 година има само един случай, въпреки условията за приложение на чл. 78а от НК по дела от общ характер, същите да се внасят в съда с обвинителен акт и на основание чл. 248, ал. 2, т. 4 от НПК да се насрочват от съдията докладчик за разглеждане по реда на Глава двадесет и осма от НПК.

Трайната тенденция през последните четири години за намаляване на наказателните дела, които се разглеждат по реда на Глава осма, раздел ІV от НК, е обусловена и от липса на законовите предпоставки за това.

През последната година има само едно внесено мотивирано постановление за приложение на чл. 78а от НК, през 2008 година - 4, през 2007 година няма, а през 2006 година – 11.

За липсата на внесени искания за приложение на чл. 68 от НК през 2007 година, 2008 година и 2009 година (при едно за 2006 година) и за наличието само на две за 2009 година искания от прокуратурата за групиране на наказания на осъдени лица е от значение фактът, че голяма част от образуваните преди отчетния период досъдебни производства срещу криминално проявени лица на територията на съдебния район са приключили с реализиране на наказателна отговорност, че новообразуваните приключват в сравнително кратки срокове, както и че според Наказателнопроцесуалния кодекс при решаване на дело със споразумение се прилагат и чл. 23 и чл. 25 от НК (чл. 381, ал. 8 от НПК).

В сравнение с миналата година няма особена промяна в броя на останалите наказателни дела, образувани въз основа на прокурорски актове. Исканията за прилагане на принудителни медицински мерки са с четири по-малко в сравнение с внесените 2008 година, с три по-малко от тези през 2007 година и със 7 по-малко от 2006 година, само по едно са исканията по чл. 159 – чл. 165 от НПК (при 5 за 2008 година, 4 за 2007 година и 2 за 2006 година) и за разкриване на банкова тайна (при едно за 2007 година), относително се запазва и броят на исканията за вземане на мярка за неотклонение задържане под стража (5 за 2009 година при 7 за 2008 година, 6 за 2007 година и 4 за 2006 година).

През 2009 година постъпват общо 58 частни наказателни дела (при 92 за 2008 година, 84 за 2007 година и 93 за 2006 година), които заедно с 1 (1 за 2008 година, 4 за 2007 година и 2 за 2006 година) от миналия отчетен период образуват броя на делата за разглеждане – 59 (93 за 2008 година, 88 за 2007 година и 95 за 2006 година). Общият брой на свършените дела – всички в срок до три месеца - е 56 (92 за 2008 година, 87 за 2007 година и 91 за 2006 година), а над три месеца няма, или 94,92 % (98,92 % за 2008 година, 98,86 % за 2007 година и 95,79 % за 2006 година) от делата са решени в посочения срок - по същество 48 (74 за 2008 година, 69 за 2007 година и 75 за 2006 година) и прекратени 8 (18 за 2008 година, 18 за 2007 година и 16 за 2006 година). Обжалвани са 2 (13 за 2008 годна, 8 за 2007 година и 1 за 2006 година), а останали в края на отчетния период – 3 (1 за 2008 година, 1 за 2007 година и 4 за 2006 година).

От частните наказателни дела за разглеждане през 2009 година 44 (70 за 2008 година, 58 за 2007 година и 50 за 2006 година) са от досъдебното производство, от които всички са свършени (при всички свършени за 2008 година, 57 за 2007 година и 49 за 2006 година и при несвършени 0 за 2008 година и по 1 за 2007 година и 2006 година). В срок до три месеца решени по същество са 40 (66 за 2008 година, 53 за 2007 година и 48 за 2006 година) и 4 са прекратени (4 за 2008 година, 4 за 2007 година и 1 за 2006 година). Обжалвани няма (при 10 за 2008 година, 5 за 2007 година и 1 за 2006 година).

Броят на частните наказателни дела от досъдебното производство, които не се внасят с прокурорски акт, зависи главно от исканията за разпит на обвиняем и свидетел пред съдия и обжалваните прокурорски актове за прекратяване на наказателно производство, които за отчетния период са: по чл. 222 от НПК – 11 (19 за 2008 година, 23 за 2007 година и 22 за 2006 година), по чл. 223 от НПК – 14 (12 за 2008 година, 13 за 2007 година и 11 за 2006 година), по чл. 243 от НПК – 3 (13 за 2008 година, 7 за 2007 година и 9 за 2006 година).

За 2009 година на производство в Районен съд – Първомай са 3 наказателни дела от частен характер, останали от миналия отчетен период при 9 за 2008 година (5 постъпили и 4 от миналата година), 8 за 2007 година (6 постъпили и 2 от миналата година) и 14 за 2006 година (7 постъпили и 7 останали от 2005 година), от които едното е решено по същество, а двете са прекратени (при 4 решени по същество и 2 прекратени за 2008 година, 4 свършени за 2007 година и 12 свършени за 2006 година). И трите дела приключват в срок над 3 месеца (при свършени до 3 месеца 2 за 2008 година, 2 за 2007 година и 3 за 2006 година и над 3 месеца - 4 за 2008 година, 2 за 2007 година и 9 за 2006 година). Обжалвани наказателни дела от частен характер през 2009 година няма (при 4 за 2008 година, 3 за 2007 година и 4 за 2006 година), няма и несвършени дела (при 3 за 2008 година, 4 за 2007 година и 2 за 2006 година).

Наказателните дела от административен характер са общо 64, 44 от които постъпват през 2009 година и 20 от преди началото на отчетния период. За 2008 година общо са 60 – 57 постъпили и 3 останали за разглеждане, за 2007 година са общо 20 – 16 постъпили и 4 останали за разглеждане, а за 2006 година са общо 53 – 43 постъпили и 10 останали за разглеждане. Решените по същество дела са 49 и 7 прекратени (при 34 решени по същество и 6 прекратени за 2008 година, 17 решени по същество за 2007 година, 49 решени по същество и 3 прекратени за 2006 година), като приключилите в срок до три месеца са 33 (19 за 2008 година, 14 за 2007 година и 44 за 2006 година), а в срок над три месеца – 23 (21 за 2008 година, 3 за 2007 година и 5 за 2006 година). Към края на отчетния период несвършените дела са 8 (20 за 2008 година, 3 за 2007 година и 4 за 2006 година).

Внесените жалби срещу наказателни постановления са 42 (при 49 за 2008 година, 13 за 2007 година и 23 за 2006 година), броят на делата по Указ № 904 от 28.12.1963 година за борба с дребното хулиганство е 1 (4 за 2008 година, 3 за 2007 година и 9 за 2006 година), едно е образуваното наказателно дело от административен характер въз основа на мотивирано постановление от прокуратурата за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно наказание (по чл. 78а от НК) - 4 за 2008 година, нито едно за 2007 година и 11 за 2006 година).

Обжалваните съдебни актове по наказателните дела от административен характер са 24 за 2009 година, 9 за 2008 година, 5 за 2007 година и 17 за 2006 година.

Може да се направи изводът, че броят на наказателните дела от административен характер на производство е с 6,25 % повече в сравнение с предходния отчетен период, с 68,75 % повече в сравнение с 2007 година и със 17,19 % повече в сравнение с 2006 година, което се дължи основно на обжалвани наказателни постановления. Същевременно в последните три години се увеличава относителният дял на свършените дела от административен характер спрямо общия им брой на производство – 87,50 % за 2009 година при 66,67 % за 2008 година и 85,00 % за 2007 година (92,45 % за 2006 година), респективно намалява относителният дял на несвършените в края на периода спрямо общия им брой на производство – 12,50 % за 2009 година при 33,33 % за 2008 година и 15,00 % за 2007 година (7,55 % за 2006 година).Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4   5


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет