През цялата своя история, чрез своя труд, човечеството се е стремяло да осъществява определени цели, за да задоволява своите потребностижүктеу 0.72 Mb.
бет2/5
Дата07.05.2019
өлшемі0.72 Mb.
түріОтчет
1   2   3   4   5

2.1.2. Граждански дела
Новообразуваните граждански дела през 2009 година са 327 (при 357 за 2008 година, 288 за 2007 година и 278 за 2006 година).

Най-голямо е постъплението на дела по чл. 410 и чл. 417 от ГПК – 182 (179 за 2008 година, 78 за 2007 година и 49 за 2006 година). След тях са исковете по Семейния кодекс – 54 (70 за 2008 година, 66 за 2007 година и 75 за 2006 година), облигационните искове - 18 (23 за 2008 година, 19 за 2007 година и 23 за 2006 година), по Закона за закрила на детето – 15 (13 за 2008 година, 15 за 2007 година и 16 за 2006 година), вещните искове - 13 (13 за 2008 година, 22 за 2007 година и 35 за 2006 година), делбите – 5 (17 за 2008 година, 15 за 2007 година и 9 за 2006 година), по Закона за защита срещу домашното насилие – 5 (7 за 2008 година, 5 за 2007 година и 5 за 2006 година), по Кодекса на труда – 5 (5 за 2008 година, 6 за 2007 година и 6 за 2006 година).

През 2009 година в сравнение с 2008 година незначително се увеличава броят на образуваните производства по чл. 410 и чл. 417 от ГПК (чл. 237 от ГПК (отм.) – с 1,68 %, докато спрямо 2007 година увеличението е със 133,33 % и с близо четири пъти в сравнение с 2006 година.

През последните четири години не се наблюдават колебания в постъплението на делата по Закона за закрила на детето, по Закона за защита срещу домашното насилие, по Кодекса на труда.

Еднакъв за 2009 година и 2008 година е броят на образуваните производства по вещни искове, но същият намалява с 41,91 % спрямо 2007 година и е с над два пъти по-малък в сравнение с 2006 година.

През 2009 година намалява броят на образуваните производства по Семейния кодекс (с 22,86 % спрямо 2008 година, с 18,18 % спрямо 2007 година и с 28,00 % спрямо 2006 година), по облигационни искове (с 21,74 % спрямо 2008 година и 2006 година и с 5,26 % спрямо 2007 година), по делби (със 70,59 % спрямо 2008 година, с 66,67 % спрямо 2007 година и с 44,44 % спрямо 2006 година).

Общо за разглеждане през 2009 година са 433 граждански дела при 451 за 2008 година, 350 за 2007 година и 363 за 2006 година, образувани от 72 несвършени (83 за 2008 година, 56 за 2007 година и 75 за 2006 година), 31 получени по подсъдност (11 за 2008 година, 6 за 2007 година и 10 за 2006 година) и 327 новообразувани (357 за 2008 година, 288 за 2007 година и 278 за 2006 година) и 3 върнати за продължаване на съдопроизводствените действия. От тях свършени са 374 (379 за 2008 година, 271 за 2007 година и 307 за 2006 година), като решени по същество са 305 (317 за 2008 година, 241 за 2007 година и 260 за 2006 година), 13 прекратени по спогодба (8 за 2008 година, 8 за 2007 година и 3 за 2006 година) и 56 прекратени по други причини (54 за 2008 година, 22 за 2007 година и 44 за 2006 година) - нередовност на исковата молба, неявяване на ищеца, оттегляне на иска, предявяване на недействителен и недопустим иск, неподсъдност на делото на Районен съд – Първомай и др.

В срок до 3 месеца приключват 315 граждански производства (290 за 2008 година, 221 за 2007 година и 230 за 2006 година), а в срок над 3 месеца – 59 (89 за 2008 година, 50 за 2007 година и 77 за 2006 година). Несвършени към края на отчетния период остават 59 дела при 72 за 2008 година, 79 за 2007 година и 56 за 2006 година. Обжалвани пред въззивна инстанция са 57 съдебни акта (48 за 2008 година, 37 за 2007 година и 30 за 2006 година).

Относителният дял на решените дела спрямо общия брой на делата на производство е 86,37 % (84,04 % за 2008 година, 77,43 % за 2007 година и 84,57 % за 2006 година), а относителният дял на решените до 3 месеца дела спрямо общия брой на делата на производство е 84,22 % (64,30 % за 2007 година и 63,36 % за 2006 година).
2.2. Насрочени и отложени дела
От общо 623 насрочени за разглеждане дела през отчетния период (745 за 2008 година, 768 за 2007 година и 958 за 2006 година) 291 са граждански (461 за 2008 година, 471 за 2007 година и 521 за 2006 година) и 332 са наказателни (284 за 2008 година, 297 за 2007 година и 437 за 2006 година). От тях отложени са 300 (366 за 2008 година, 431 за 2007 година и 492 за 2006 година) – 166 граждански (284 за 2008 година, 326 за 2007 година и 315 за 2006 година) и 134 наказателни (82 за 2008 година, 105 за 2007 година и 177 за 2006 година).


Дела
Отчетен период

Насрочени

Отложени

граждански

наказателни

общо

граждански

наказателни

общо

2006 година

521

737

958

315

177

492

2007 година

471

297

768

326

105

431

2008 година

461

284

745

284

82

366

2009 година

291

332

623

166

134

300

В сравнение с миналия отчетен период в относителния дял на отложените спрямо насрочените дела не се наблюдават резки промени – 48,15 % за 2009 година при 49,13 % за 2008 година, 56,12 % за 2007 година и 51,36 % за 2006 година. Отложените граждански дела са 57,04 % от насрочените (61,61 % за 2008 година, 69,21 % за 2007 година и 60,46 % за 2006 година), а отложените наказателни – 40,36 % (28,87 % за 2008 година, 35,35 % за 2007 година и 40,50 % за 2006 година).


2.3. Свършени дела
През 2009 година от разгледаните 689 дела (724 за 2008 година, 583 за 2007 година и 671 за 2006 година) в Районен съд – Първомай приключват общо 597 (618 за 2008 година, 484 за 2007 година и 590 за 2006 година), от които:

 • решени по същество – 429 (453 за 2008 година, 370 за 2007 година и 453 за 2006 година):

 • наказателни дела от общ характер – 26 (24 за 2008 година, 41 за 2007 година и 66 за 2006 година);

 • наказателни дела от частен характер – 1 (4 за 2008 година, 2 за 2007 година и 6 за 2006 година);

 • частни наказателни дела – 48 (74 за 2008 година, 69 за 2007 година и 75 за 2006 година);

 • наказателни дела от административен характер – 49 (34 за 2008 година, 17 за 2007 година и 46 за 2006 година);

 • граждански дела – 283 (285 за 2008 година, 201 за 2007 година и 211 за 2006 година);

 • административни дела – 0 (0 за 2008 година, 1 за 2007 година и 1 за 2006 година);

 • частни граждански дела (без тези по чл. 410 и чл. 417 от ГПК, чл. 237 от ГПК (отм.), отчетени в общия брой на гражданските дела) – 22 (32 за 2008 година, 39 за 2007 година и 48 за 2006 година).

 • прекратени – 168 (165 за 2008 година, 114 за 2007 година и 137 за 2006 година):

 • наказателни дела от общ характер – 82 (77 за 2008 година, 64 за 2007 година и 65 за 2006 година);

 • наказателни дела от частен характер – 2 (2 за 2008 година, за 2007 година и 6 за 2006 година);

 • частни наказателни дела – 8 (18 за 2008 година, 18 за 2007 година и 16 за 2006 година);

 • наказателни дела от административен характер – 7 (6 за 2008 година, 0 за 2007 година и 3 за 2006 година);

 • граждански дела – 67 (62 за 2008 година, 29 за 2007 година и 46 за 2006 година);

 • частни граждански дела (без тези по чл. 410 и чл. 417 от ГПК, чл. 237 от ГПК (отм.), отчетени в общия брой на гражданските дела) – 2 (0 за 2008 година, 1 за 2007 година и 1 за 2006 година).

През 2009 година броят на приключилите към общо делата на производство е 86,65 % при 85,36 % за 2008 година, 83,02 % за 2007 година и 87,93 % за 2006 година.

През отчетния период са обжалвани съдебни актове по 91 дела, а са върнати с произнасяне от по-горна инстанция 77 съдебни акта на работещите към момента в Районен съд - Първомай магистрати (включително и по дела, обжалвани преди настоящия отчетен период), като потвърдените съдебни актове са 49 (40 за 2008 година, 51 за 2007 година и 26 за 2006 година), изменените – 9 (8 за 2008 година, 15 за 2007 година и 8 за 2006 година), а отменените – 19 (18 за 2008 година, 20 за 2007 година и 12 за 2006 година).

Неприключилите дела към края на отчетния период са 92 (106 за 2008 година, 99 за 2007 година и 81 за 2006 година), от които наказателни дела от общ характер 22 (10 за 2008 година, 12 за 2007 година и 15 за 2006 година), наказателни дела от частен характер 0 (3 за 2008 година, 4 за 20007 година и 2 за 2006 година), наказателни дела от административен характер 8 (20 за 2008 година, 3 за 2007 година и 4 за 2006 година), частни наказателни дела 3 (1 за 2008 година, 3 за 2007 година и 4 за 2006 година), граждански дела 59 (72 за 2008 година, 79 за 2007 година и 56 за 2006 година).
2.4. Натовареност на съдиите и постъпление на дела средно на месец
Средно на месец в Районен съд – Първомай постъпват 48,58 броя дела (51,75 за 2008 година, 41,83 за 2007 година и 47 за 2006 година), от които 18,50 наказателни (21,08 за 2008 година, 17,33 за 2007 година и 23 за 2006 година) и 30,08 граждански (30,67 за 2008 година, 24,5 за 2007 година и 24 за 2006 година), като броят на постъпилите дела средно месечно на един съдия, изчислен при 3 щата, е 16,19 (17,25 за 2008 година, 13,94 за 2007 година и 15,67 за 2006 година), от които 6,17 наказателни (7,03 за 2008 година, 5,78 за 2007 година и 7,67 за 2006 година) и 10,03 граждански (10,22 за 2008 година, 8,17 за 2007 година и 8 за 2006 година).

Средно на месец броят на делата за разглеждане през отчетния период е 57,42 при 60,33 за 2008 година, 48,58 за 2007 година и 55,92 за 2006 година), от които 21,33 наказателни (22,75 за 2008 година, 19,42 за 2007 година и 25,67 за 2006 година) и 36,08 граждански (37,58 за 2008 година, 29,17 за 2007 година и 30,25 за 2006 година), като броят на разгледаните дела средно месечно на един съдия, изчислен при 3 щата, е 19,14 (20,11 за 2008 година, 16,19 за 2007 година и 18,64 за 2006 година), от които 7,11 наказателни (7,58 за 2008 година, 6,47 за 2007 година и 8,56 за 2006 година) и 12,03 граждански (12,53 за 2008 година, 9,72 за 2007 година и 10,08 за 2006 година).

Средно на месец броят на свършените дела през отчетния период е 49,75 (51,50 за 2008 година, 40,33 за 2007 година и 49,17 за 2006 година), от които 18,58 (19,92 за 2008 година, 17,75 за 2007 година и 23,58 за 2006 година) наказателни и 31,17 (31,58 за 2008 година, 22,58 за 2007 година и 25,58 за 2006 година) граждански, като броят на свършените дела, изчислен при три щата на база 12 месеца, средно месечно на един съдия е 16,58 (17,17 за 2008 година, 13,44 за 2007 година и 16,39 за 2006 година), от които 6,19 (6,64 за 2008 година, 5,92 за 2007 година и 7,86 за 2006 година) наказателни и 10,39 (10,53 за 2008 година, 7,53 за 2007 година и 8,53 за 2006 година) граждански.

През 2009 година действителната натовареност на съдиите в Районен съд - Първомай при три заети щатни бройки, изчислена на база 36 реално отработени човекомесеца, е 19,14 към делата за разглеждане и 16,58 към свършените дела.

За предходните три години в сравнение с 2009 година натовареността, изчислена спрямо 3 броя съдии по щат за 36 човекомесеца, е:


Година

Брой дела за разглеждане

Брой свършени дела

Натовареност, изчислена спрямо 3 броя съдии по щат за 36 човекомесеца

към делата за разглеждане

към свършените дела

2009

689

597

19,14

16,58

2008

724

618

20,11

17,17

2007

583

484

16,19

13,44

2006

671

590

18,64

16,39

Действителната натовареност на съдиите в зависимост от реално отработените човекомесеци е, както следва: • за 2008 година на 29 отработени човекомесеца - 24,97 към делата за разглеждане и 21,31 към свършените;

 • за 2007 година на 26 отработени човекомесеца - 22,42 към делата за разглеждане и 18,62 към свършените;

 • за 2006 година на 30 отработени човекомесеца - 22,37 към делата за разглеждане и 19,67 към свършените.

В сравнение с предходните три години само през 2009 година е налице съвпадение между натовареност по щат и действителна натовареност, тъй като през 2009 година и трите щата за съдии са заети.

Реалната натовареност на всеки съдия може да се изчисли единствено при съпоставка на свършените от него дела с действително отработеното време, което и за тримата съдии е 12 месеца през 2009 година.

Съдия Елена Калпачка има свършени средно на месец 17,58 дела, съдия Матей Златанов – 17,67, съдия Спасимир Здравчев – 14,50, или средно на месец за целия отчетен период от един съдия са свършени 16,58 дела.

През отчетния период съдия Елена Калпачка разглежда 259 (202 граждански и 57 наказателни) дела, съдия Матей Златанов – 233 (172 граждански и 61 наказателни) дела, съдия Спасимир Здравчев – 197 (59 граждански и 138 наказателни) дела.

От разгледаните дела всеки съдия в Районен съд – Първомай приключва общо следния брой дела:

Съдия Елена Калпачка през 2009 година има общо 211 свършени дела (163 в срок до три месеца, т.е. 77,25 %), от които: • решени по същество – 149:

  • граждански дела – 123, от които:

 • по общия ред – 31;

 • по чл. 310 от ГПК – 5;

 • частни граждански дела – 6;

 • по чл. 410 и чл. 417 от ГПК – 72;

 • от и срещу търговци – 3;

 • други граждански дела – 6.

  • наказателни дела – 26, от които:

 • наказателни дела от общ характер – 7;

 • частни наказателни дела – 10;

 • наказателни дела от административен характер – 9.

 • прекратени – 62:

  • граждански дела – 38, от които:

 • по общия ред – 21;

 • по чл. 310 от ГПК – 4;

 • по чл. 410 и чл. 417 от ГПК – 8;

 • от и срещу търговци – 2;

 • други граждански дела – 3.

  • наказателни дела – 24, от които:

 • наказателни дела от общ характер – 21;

 • наказателни дела от административен характер – 3.

Потвърдените съдебни актове на съдия Елена Калпачка са 31, от които по граждански дела 26 (12 решения и 14 определения) и по наказателни дела 5 (4 решения и 1 определение).

Изменените съдебни актове са 6 решения по граждански дела с различен предмет (едно по иск за установяване на граници, едно по иск за делба, едно по Кодекса на труда и три по Закона за задълженията и договорите), които от въззивната инстанция са отменени в една част и са потвърдени или оставени в сила в друга.

Отменените, включително обезсилени съдебни актове, са 12 – 11 по граждански дела (6 решения и 5 определения) и едно решение по наказателно дело.

По гражданските дела с акт по същество (по едно по Закона за собствеността и по Закона за задълженията и договорите и по две по Закона за стопанисването и ползването на земеделските земи и по Кодекса на труда) по едно отменено решение е постановено ново, две са обезсилени – едното за произнасяне по нередовна искова молба, а другото за произнасяне по недопустим иск, останалите три решения са отменени, поради представяне на нови доказателства пред въззивната инстанция.

От постановените по граждански дела определения с произнасяне от въззивната инстанция са отменени:


 • разпореждане за оставяне без уважение на Заявление по чл. 417 от ГПК, като след връщане на делото указанията на Окръжния съд незабавно са изпълнени;

 • определение за прекратяване на производство заради непроявена активност от Районния съд за служебно изискване на документи;

 • определение за връщане на искова молба по чл. 86 от СК поради невнасяне на разноски за назначен особен представител – в акта на въззивната инстанция се изтъква, че по чл. 83, ал. 1 т. 2 от ГПК разноски не се дължат, а са от бюджета на съда;

 • определение за оставяне без разглеждане на искане за поправка на явна фактическа грешка по одобрена от съда спогодба от 19.05.2002 година, като след връщане на делото районният съдия се произнася по същество в отчетния период.

Обезсилено е едно разпореждане за оставяне без уважение на Заявление по чл. 410 от ГПК и е прекратено производството, поради представяне на доказателства пред въззивната инстанция за смърт на ответника.

По наказателно дело от административен характер по Закона за административните нарушения и наказания е потвърдено наказателното постановление и е отменено решението на съдия Калпачка, с което е счетено, че се касае за маловажен случай.

Съдия Матей Златанов през 2009 година има общо 212 свършени дела (191 в срок до три месеца, т.е. 90,09 %), от които:


 • решени по същество – 153:

  • граждански дела – 128, от които:

 • по общия ред – 30;

 • по чл. 310 от ГПК – 3;

 • частни граждански дела – 14;

 • по чл. 410 и чл. 417 от ГПК – 76;

 • други граждански дела – 5.

  • наказателни дела – 25, от които:

 • наказателни дела от общ характер – 5;

 • наказателни дела от частен характер – 1;

 • частни наказателни дела – 11;

 • наказателни дела от административен характер – 8.

 • прекратени – 59:

  • граждански дела – 27, от които:

 • по общия ред – 16;

 • по чл. 310 от ГПК – 3;

 • частни граждански дела – 2;

 • по чл. 410 и чл. 417 от ГПК – 6.

  • наказателни дела – 32, от които:

 • наказателни дела от общ характер – 27;

 • наказателни дела от частен характер – 1;

 • частни наказателни дела – 3;

 • наказателни дела от административен характер – 1.

Потвърдените съдебни актове на съдия Матей Златанов са 8, от които по граждански дела 4 (1 решение и 3 определения) и 4 решения по наказателни дела.

Изменено е едно решене по наказателно дело от общ характер с приложение на института на чл. 78а от НК, като е увеличен размерът на наказанието лишаване от права.

Отменените съдебни актове са 4 – 3 определения по граждански дела и едно решение по наказателно дело, както следва:


 • определение за прекратяване на производство по чл. 99 от Семейния кодекс с произнасяне от въззивния съд на 16.11.2009 година, като след връщане за продължаване на съдопроизводствените действия на 14.12.2009 година делото приключва с акт по същество;

 • две определения за обезсилване на Заповед за изпълнение по чл. 410 от ГПК, поради непредставяне на доказателства за предявен иск по чл. 422 от ГПК в законоустановения срок пред Районния съд, и представяне на такива пред въззивната инстанция;

 • по наказателно дело от административен характер по Закона за административните нарушения и наказания решението на съдия Златанов, с което е потвърдено наказателно постановление, е отменено по мнение на касационната инстанция, че случаят е маловажен.

Съдия Спасимир Здравчев през 2009 година има общо 174 свършени дела (151 в срок до три месеца, т.е. 86,78 %), от които:

 • решени по същество – 127:

  • граждански дела – 54, от които:

 • по общия ред – 1;

 • частни граждански дела – 2;

 • по чл. 410 и чл. 417 от ГПК – 37;

 • други граждански дела – 14.

  • наказателни дела – 73, от които:

 • наказателни дела от общ характер – 14;

 • по чл. 78а от НК – 2;

 • частни наказателни дела – 27;

 • наказателни дела от административен характер – 30.

 • прекратени – 47:

  • граждански дела – 4, от които:

 • по чл. 410 и чл. 417 от ГПК – 2;

 • други граждански дела - 2.

  • наказателни дела – 43, от които:

 • наказателни дела от общ характер – 34;

 • наказателни дела от частен характер – 1;

 • частни наказателни дела – 5;

 • наказателни дела от административен характер – 3.

Потвърдените съдебни актове на съдия Спасимир Здравчев са 10 решения по наказателни дела.

Изменени са 2 решения по наказателни дела от административен характер – по едното е намален размерът на наказанията глоба и лишаване от права, наложени по чл. 78а от НК; другото решение, с което е потвърдено наказателно постановление по ЗАНН за две нарушения, е отменено в частта за налагане на едно от наказанията.

Отменени са две решения по ЗАНН по наказателни дела от административен характер, с които районният съдия потвърждава издадени наказателни постановления, и една присъда по наказателно дело от общ характер, постановена за несъставомерно деяние.

От резултатите на върнатите през отчетния период 77 съдебни акта може да се направи извод за добрата работа на съдиите, тъй като в сравнение с предходните три години относителният дял на потвърдените съдебни актове нараства (с 3,03 % спрямо 2008 година, с 4,34 % спрямо 2007 година и със 7,12 % спрямо 2006 година), а значително намалява делът на изменените и отменените - 36,36 % за 2009 година при 39,39 % за 2008 година, 43,21 % за 2007 година и 43,48 % за 2006 година, съгласно приложените диаграми:Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет