Програма „ Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013жүктеу 71.57 Kb.
Дата16.04.2019
өлшемі71.57 Kb.
түріПрограмаЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

Европейски фонд

за регионално развитие

Инвестираме във вашето бъдеще

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА

Развитие на конкурентоспособносттана българската икономика” 2007-2013

www.opcompetitiveness.bg
МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ
За избор на изпълнител на процедура по публична покана за

Доставка на специализирани технологични работни места в състав:Специализирано работно място „Входящ контрол” - 1бр.

Специализирано работно място „Подготовка” - 1бр.

Специализирано работно място „Окомплектоване” - 2бр.

Специализирано работно място „Монтаж на модули” - 1бр.

Специализирано работно място „Тест” - 4бр.

Специализирано работно място „Ремонт” - 2бр.

Специализирано работно място „Монтаж на устройства” - 2бр.

Специализирано работно място „Наработка” - 1бр.

Специализирано работно място „Краен тест и опаковка” - 1бр.”

по проект „Внедряване в производството на иновативния продукт „Касов апарат с криптирана комуникация”

Съгласно чл.14, ал.1, т.2 от Постановление №118 на Министерския съвет от 20.05.2014 г.. при оценка на офертите по настоящата процедура ще се прилага критерият „Икономически най-изгодна оферта”, където класирането на допуснатите до участие оферти се извършва на база на получената от всяка оферта „Комплексна оценка”-(КО), като сума от индивидуалните оценки по определените предварително показатели.

Критерият се прилага за оценки на офертите, които:

1.Отговарят на предварително обявените от бенефициента условия и задължително покриват минималните технически и функционални изисквания към оборудването, специфицирани в Приложение 1 - Техническа спецификация на специализираните работни места.

2.Подадени са от участници, за които не са декларирани налице обстоятелства по чл.22, ал.1 от Постановление №118 на Министерския съвет от 20.05.2014 г.
ПОКАЗАТЕЛИ И ОТНОСИТЕЛНА ТЕЖЕСТ
В настоящата методика за оценка на офертите от документацията за участие са конкретизирани и точно определени отделните показатели и съответните им тегла в комплексната оценка,както следва.:N

Показател -

Относително

Максимално

Символично

по

(наименование)

тегло

възможен брой

обозначение на

ред

 

 

точки

точките по

 

 

 

 

показателя

1

2

3

4

5

1

Най-ниска предложена цена – П1

30%

100

Тц

2

Максимален срок на гаранционна поддръжка – П2

30%

100

Тг

3

Време за реакция при технически проблем

– П3


20%

100

Тр

4

Срок за отстраняване на технически проблем - П4

20%

100

То

В горната таблица:

Колона 1 е номер по ред на показателя;

В колона 2 са дадени наименованията на отделните показатели с тяхните означения;

В колона 3 са посочени относителните тегла на всеки показател, като процент от комплексната оценка (до 100%);

В колона 4 е посочен максимално възможният брой точки за всеки показател;

В колона 5 е дадено символичното обозначение на точките, които ще получи дадена оферта в по конкретен показател.
ОЦЕНКА НА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА НА УЧАСТНИЦИТЕ
Показател 1 ''Най-ниска предложена цена –Тц''
Показател 1 Най-ниска предложена цена –Тц с максимален брой точки 100 и относително тегло в комплексната оценака – 0,30.

Максимален брой точки получава офертата с предложена най-ниска цена- 100 точки.

Точките на останалите участници се определят по следната формула:

Тц=100хCmin/Cn, където:

Cmin е най-ниската предложена обща цена (в лева, без ДДС).

Cn е общата цена на n-тия участник (в лева, без ДДС).


Като се вземе предвид и тежестта на показателя (30%), то точките които ще получи n-тия участник, като се има предвид тежестта на показателя е

П1=ТцХ0,3, където „0,3” е относителното тегло на показателя.


Забележка: Стойността на точките по Показател 1 ''Най ниска предложена цена –П1” се изчислява до втория знак, след десетичната запетая.
Показател 2 ''Максимален срок на гаранционна поддръжка-Тг''
Показател 2 „Максимален срок на гаранционна поддръжка” с максимален брой точки 100 и относително тегло в комплексната оценака – 0,30.

Максимален брой точки получава офертата с предложено най-голям гаранционен срок - 100 точки.

Точките на останалите участници се определят по следната формула:

Тг=100хТг n/Тг, където:

Тг е най-високото предложено време за гаранционна поддръжка в месеци.

Тг n е време за гаранционна поддръжка в месеци, предложено от n-тия участник.


Като се вземе предвид и тежестта на показателя (30%), то точките които ще получи n-тия участник, като се има предвид тежестта на показателя е

П2=ТгХ0,3, където „0,3” е относителното тегло на показателя.

Забележка: Стойността на точките по Показател 2 „Максимален срок на гаранционна поддръжка - П3” се изислява до втория знак, след десетичната запетая.

Показател 3 ''Време за реакция при технически проблем -Тр''
Показател 3 „Време за реакция при технически проблем –Тр”

с максимален брой точки 100 и относително тегло в комплексната оценака – 0,20.

Максимален брой точки получава офертата с предложено наи-малко време за реакция при технически проблем - 100 точки.

Точките на останалите участници се определят по следната формула:

Тр=100хTр/Tр n, където:

Tр е най-ниската предложена стойност на времето за реакция при технически проблем в часове.

Тp n времето за реакция при технически проблем в часове, предложено от n-тия участник.
Като се вземе предвид и тежестта на показателя (20%), то точките които ще получи n-тия участник, като се има предвид тежестта на показателя е

П3=ТрХ0,2, където „0,2” е относителното тегло на показателя.

Забележка: Стойността на точките по Показател 3 “Време за реакция при технически проблем – П3” се изчислява до втория знак, след десетичната запетая.
Показател 4 ''Срок за отстраняване на технически проблем - П4''
Показател 4 ''Срок за отстраняване на технически проблем – П4'' с максимален брой точки 100 и относително тегло в комплексната оценка – 0,20.

Максимален брой точки получава офертата с предложена най-ниска стойност на срока за отстраняване на технически проблем в часове - 100 точки.

Точките на останалите участници се определят по следната формула:

То=100хТоmin/Tоn, където:

Tоmin е най-ниската предложена стойност на срока за отстраняване на технически проблем в часове.

Tоn е срока за отстраняване на технически проблем в часове, предложен от n-тия участник.


Като се вземе предвид и тежестта на показателя (20%), то точките които ще получи n-тия участник, като се има предвид тежестта на показателя е

П1=ТцХ0,2, където „0,2 „ е относителното тегло на показателя.

Забележка: Стойността на точките по Показател 4 „Срок за отстраняване на технически проблем – П4” се изислява до втория знак, след десетичната запетая.
ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ И КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Комплексна оценка

Комплексната оценка (КО) на всеки участник се получава като сума от оценките на офертата по четирите показателя, изчислени по формулата:


КО=П1+П2+П3+П4
Офертата, получила най-висока комплексна оценка, се класира на първо място. Максималната комплексна оценка (КО) е 100 точки.
Забележка: Класирането ще се извърши по стойности, изчислени до втория знак след десетичната запетая. Ако има равни оценки на отделни кандидати, ще се извърши повторна оценка, като всички стойности бъдат пресметнати отново до трети знак след десетичната запетая.

Достарыңызбен бөлісу:


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет