Програма роботи третьої міжуніверситетської наукової конференції молодих вчених з математики та фізикижүктеу 98.08 Kb.
Дата25.04.2019
өлшемі98.08 Kb.
түріПрограма

Програма роботи третьої міжуніверситетської наукової конференції молодих вчених з математики та фізики

Київ, 25-27 квітня 2013

Четвер, 25 квітня

14:00-15:00 Реєстрація

15:00-15:30 Відкриття конференції

Секція 1А (25.04.2013)

15:30-15:45 Дідович М.В., НаУКМА


Точні розв'язки спрощеної моделі Келлєр-Зеґеля

15:45-16:00 Журба Я.В., КНУ ім. Тараса Шевченка


Операторні інтеграли Рімана-Стілтьєса

16:00-16:15 Дзюбак В., НаУКМА


Coherent traveling waves in nonlocally coupled chaotic systems

16:15-16:30 Овчаренко О.В., НТУУ "КПІ"


Some properties of integral operators with generalized hypergeometric functions in the kernel

16:30-17:00 Перерва

17:00-17:15 Бецко І.В., НТУУ "КПІ"
Дослідження структури множини неперервних розв’язків систем лінійних функціонально-різницевих рівнянь

17:15-17:30 Вдовенко Т.І., НТУУ "КПІ"


Інтегральні нерівності Вендрофа

17:30-17:45 Цихан Г.А., НТУУ "КПІ"


Про інтегро-сумарні нерівності типу Беллмана-Біхарі для розривних функцій

17:45-18:00 Бурик К.П., НТУУ "КПІ"


Обмеженість та стійкість розв’язків нелінійних апроксимацій

18:00-18:15 Гончарук І., НТУУ "КПІ"


Обмежені на всій дійсній осі розв'язки систем нелінійних диференціально-функціональних рівнянь

18:15-18:30 Грошева А.О., НаУКМА


Найкращий ітераційний метод розв'язання системи лінійних алгебраїчних рівнянь з додатною матрицею

Секція 1В (25.04.2013)

15:30-15:45 Вареннікова А.Ю., НТУУ "КПІ"


Еквівалетність нерівності про середнє арифметичне та середнє геометричне нерівності Коші-Буняковського

15:45-16:00 Ганиченко Ю.В., КНУ ім. Тараса Шевченка


Оцінка швидкості збіжності послідовності адитивних функціоналів від різницевих апроксимацій багатовимірного дифузійного процесу

16:00-16:15 Грегуль Ю., НТУУ "КПІ"


OSV функції та ряди Спіцера

16:15-16:30 Шалайко Т.О., КНУ ім. Тараса Шевченка


Регулярність у змішаних моделях

16:30-17:00 Перерва

17:00-17:15 Грозян Т.М., НТУУ "КПІ"
Нерівність типу Гаєка-Реньі для випадкових процесів

17:15-17:30 Любасова О.С., НТУУ "КПІ"


Підсилений закон великих чисел для банаховозначних випадкових величин з багатовимірними індексами

17:30-17:45 Павленков В.В., НТУУ "КПІ"


Теорема Карамати для регулярно log-періодичних функцій

17:45-18:00 Мороз А.Г., КНУ ім. Тараса Шевченка


Задача оптимальної зупинки у моделі Леві

18:00-18:15 Тимошенко О.А., НТУУ "КПІ"


Необмеженість розвязків неавтономних СДР з ростом часу

18:15-18:30 Феденко Д.О., НТУУ "КПІ"


Еквівалентність нерівності Коші-Буняковського та нерівності Бесселя

П’ятниця, 26 квітняСекція 1А (26.04.2013)

16:00-16:15 Заболотько Т.О., НТУУ "КПІ"


Про задачу Коші для деяких параболічних рівнянь зі зростаючими коефіцієнтами

16:15-16:30 Іолтухівська Т.І., НТУУ "КПІ"


Узагальнення інтегральних нерівностей неперервних функцій типу Ліпшиця

16:30-17:00 Перерва

17:00-17:15 Крицький В.Я., НаУКМА
Деякі властивості багатокомпонентних систем типу Лотки-Вольтерра

17:15-17:30 Лебідь В.О., ІМ НАНУ


Спектральний аналіз зіркового графа з одним нескінченним променем

17:30-17:45 Карась А.О., КНУ ім. Тараса Шевченка


Наближення гармонічними сплайнами деяких класів функцій

17:45-18:00 Радіоновська М.В., НаУКМА


Про застосування а-методу В.К. Дзядика для наближення розв'язку диференціального рівняння нерегулярною особливістю

18:00-18:15 Турчина Н.І., НТУУ "КПІ"


Про мішані задачі Діріхле та з похідною за часом у крайовій умові для рівняння теплопровідності

18:15-18:30 Чернецька Л.О., ІМ НАНУ


Побудова апроксимант Паде для деяких гiпергеометричних рядiв Гумберта та Аппеля за допомогою методу узагальнених моментних зображень

18:30-18:45 Дуліна А.П., МНУ ім. В. О. Сухомлинського


Применение инверсии к решению частного случая задачи Кастильона

Секція 1В (26.04.2013)

15:00-15:15 Дубовецька І.І., КНУ ім. Тараса Шевченка


Інтерполяція періодично корельованих процесів, збурених шумом

15:15-15:30 Жураковський Б.М., НТУУ "КПІ"


Консистентність періограмних оцінок

15:30-15:45 Капітоненко А.А., НТУУ "КПІ"


Один критерій адекватності моделі регресії, що використовує екстремальні залишки

15:45-16:00 Москвичова К.К., НТУУ "КПІ"


Стохастичний асимтотичний розклад корелограмної оцінки коваріаційної функції випадкового шуму в моделі «сигнал+шум»

16:00-16:15 Приходько В.В., НТУУ "КПІ"


Гранична теорема для екстремальних залишків у моделі регресії з неперервним часом

16:15-16:30 Іщук В.П., НаУКМА


ARIMA-моделі, що породжуються послідовностями динамічного хаосу

16:30-17:00 Перерва

17:00-17:15 Луз М.М., КНУ ім. Тараса Шевченка
Фільтрація функціоналів від стохастичних послідовностей зі стаціонарними приростами

17:15-17:30 Моклячук О.М., НТУУ "КПІ"


Моделювання із заданими надійністю та точністю в C(T) випадкових процесів з Sub(Ω), які допускають розклад в ряди з незалежними членами

17:30-17:45 Остапенко В.І., КНУ ім. Тараса Шевченка


Про інтерполяцію стаціонарних випадкових процесів

17:45-18-00 Савченко А.В., НТУУ "КПІ"


Адаптована T(q)-вірогідна оцінка в узагальненій лінійній моделі регресії з похибками у змінних

18:00-18:15 Синявська О.О., КНУ ім. Тараса Шевченка


Одна оцінка коефіцієнтів регресії гауссових випадкових полів

18:15-18:30 Усольцева О.С., КНУ ім. Тараса Шевченка


Моделі з цензурованими даними та похибками вимірювання

18:30-18:45 Фарфур А.Р., НаУКМА


Оцінка вартості опціонів за моделями Хейді-Леоненка

18:45-19-00 Канєвська Ю.В., НаУКМА


Створення програмного комплексу для прогнозування фiнансових часових рядiв

Секція 2 (26.04.2013)

15:00-15:15 Albeverio S., Кулиба Ю.В., Працьовитий М.В., Торбін Г.М., НПУ ім. М.П. Драгоманова


Методи доведення сингулярної неперервності випадкової величини з незалежними однаково розподіленими символами ланцюгового розкладу

15:15-15:30 Карвацький Д.М., НПУ ім. М.П. Драгоманова


Властивості множини неповних сум одного класу знакододатних рядів, пов'язаних з узагальненими послідовностями Фібоначчі

15:30-15:45 Василенко Н.А., НПУ ім. М.П. Драгоманова


Властивості узагальненої функції Такагі

15:45-16:00 Задніпряний М.В., Лисенко І.М., НПУ ім. М.П. Драгоманова


Асимптотичні властивості характеристичної функції випадкової неповної суми ряду Сільвестера з незалежними доданками

16:00-16:15 Савченко І.О., НПУ ім. М.П. Драгоманова


Фрактальні властивості множин неповних сум знакододатних рядів з деякими умовами однорідності

16:15-16:30 Климчук С.О., НПУ ім. М.П. Драгоманова


Умови існування та відсутності середнього значення цифри числа у -ковому зображенні

16:30-17:00 Перерва

17:00-17:15 Слуцький О.В., Торбін Г.М., НПУ ім. М.П. Драгоманова
Теорема Біллінгслі для пакувальної розмірності

17:15-17:30 Корх В.С., НПУ ім. М.П. Драгоманова


Траєкторії і числа Каталана

17:30-17:45 Лупаїн М.Л., НПУ ім. М.П. Драгоманова


Про суперпозиції абсолютно неперервних та сингулярно неперервних функцій

Субота, 27 квітняПостерна сесія (27.04.2013): секція 1А

11:30-12:00 Драпіковський М.А., КНУ ім. Тараса Шевченка


Вейвлет-аналіз для дослідження кінетики переносу електрона в бактеріальних реакційних центрах

Секція 1В (27.04.2013)

10:00-10:15 Палійчук Л.С., НТУУ "КПІ"


Асимптотична поведінка напівлінійного стохастично збуреного хвильового рівняння без єдності розв’язку

10:15-10:30 Полосьмак О.В., КНУ ім. Тараса Шевченка


Wavelet decompositions of random processes

10:30-10:45 Салацинська Г.В., НаУКМА,


Мулько І.А., НаУКМА,
Пашенковська І.С., КНУ ім. Тараса Шевченка
Лінійний та нелінійний аналіз часових рядів: кореляційна розмірність, показники Ляпунова та прогноз

10:45-11:00 Данилова А.Є., КНУ ім. Тараса Шевченка


Апроксимація кривої, що задана хмарою точок, на площині

11:00-11:15 Дрозденко В.О., НПУ ім. М.П. Драгоманова


Характеризаційні теореми для принципу середнього значення підрахунку вартості страхових контрактів

11:15-11:30 Недужа О.Ю., НТУУ "КПІ"


Оцінювання параметрів системи масового обслуговування

11:30-12:00 Перерва

12:00-12:15 Приходько Ю.Є., НТУУ "КПІ"
Асимптотична поведінка збурених випадкових блукань з неінтегровним збуренням

12:15-12:30 Маловічко Т.В., НТУУ "КПІ"


Некоторые свойства потока Арратья

12:30-12:45 Ренёв А.А., НТУУ "КПІ"


Вероятность осуществления порогового события

12:45-13:00 Шевчук В.В., НаУКМА


Розподіл Ст'юдента в математичному моделюванні ризикованих активів

13:00-13:15 Ребенчук Т.Л., НТУУ "КПІ"


Перехід від рівняння Ландау-Ліфшиця до нелінійного рівняння Шредінгера

Секція 5 (27.04.2013)

15:00-15:15 Диховичний О.О., Дудко А.Ф., Філіппова Г.В., НТУУ "КПІ"


Система автоматизованого аналізу якості тестових завдань

15:15-15:30 Диховичний О.О., Дудко А.Ф., Тарабара І.С., НТУУ "КПІ"


Статистичний аналіз якості тестових завдань для моделі з множинним вибором

15:30-15:45 Калашнікова Є.І., НПУ ім. М.П. Драгоманова


Тригонометричне коло, як глобальний математичний символ

15:45-16:00 Шитова С.Л., НПУ ім. М.П. Драгоманова


Нанофізика та нанотехнології. Історичні відомості.

Секція 2 (27.04.2013)

10:00-10:15 Сухоліт Ю.Ю., НПУ ім. М.П. Драгоманова


Трійково-п'ятіркове зображення натуральних чисел

10:15-10:30 Резникова Ю.С., ІМ НАНУ


Однородные и неоднородные самоподобные фрактальные множества

10:30-10:45 Коваленко В.М., НПУ ім. М.П. Драгоманова


Тополого-метричні властивості множини неповних сум абсолютно збіжного ряду з комплексними членами

10:45-11:00 Замрій І.В., НПУ ім. М.П. Драгоманова


Про зв'язок системи зображення дійсних чисел з трісковим алфавітом та нескінченним алфавітом

11:00-11:15 Калашніков А.В., Працьовитий М.В., НПУ ім. М.П. Драгоманова


Узагальнення функції Мінковського: означення, властивості, застосування

11:15-11:30 Луцак В.В., НПУ ім. М.П. Драгоманова


Марківське зображення чисел зі скінченним та нескінченним алфавітом та його застосування

11:30-12:00 Перерва

12:00-12:15 Скрипник С.В., НПУ ім. М.П. Драгоманова
Модифіковане - зображення, його властивості та застосування

12:15-12:30 Карпенко О.В., НПУ ім. М.П. Драгоманова


Про розподіли значень Трібін-функції від випадкового аргументу

12:30-12:45 Василенко Н.М., Кукуруза А.О., НПУ ім. М.П. Драгоманова


Факторіальне зображення дійсних чисел

12:45-13:00 Корсунь Н.О., НПУ ім. М.П. Драгоманова


Про тополого-метричні властивості множин неповних сум збіжних знакододатних рядів з умовами однорідності

13:00-13:15 Вишняк О.П., НПУ ім. М.П. Драгоманова


Нові властивості чисел трібоначчі

13:15-13:30 Гасай О.М., НПУ ім. М.П. Драгоманова


Про послідовності Штерна-Броко, їх властивості та деякі застосування

13:30-15:00 Перерва

15:00-15:15 Фещенко Б.Г., НТУУ "КПІ"
Действия групп, сохраняющих орбиты потока

15:15-15:30 Сербенюк С.О., ІМ НАНУ


Про одне узагальнення функцій, які задані автоматами зі скінченою пам'яттю

15:30-15:45 Марункевич О.В., НПУ ім. М.П. Драгоманова


Топологія простору-часу

15:45-16:00 Свинчук О.В., Жабровць О.В., НПУ ім. М.П. Драгоманова


Інтегрально-диференціальні властивості самоафінних неперервних функцій

16:00-16:15 Коваленко В.М., Бердянський державний педагогічний університет


Тополого-метричні властивості множини неповних сум абсолютно збіжного ряду з комплексними членами

16:15-16:30 Хворостіна Ю.В., Сумський державний педагогічний університет ім. А.С. Макаренка


Випадкові неповні суми знакозмінного ряду Люрота, доданки якого утворюють однорідний ланцюг Маркова

Секція 3 (27.04.2013)

10:00-10:15 Вавдіюк Д.О., КНУ ім. Тараса Шевченка


Скінченні циклічні самоподібні групи

10:15-10:30 Гердій О.Ю., НаУКМА


Реалізація груп підстановок за допомогою n-напівметричних просторів

10:30-10:45 Гнатюк О.М., КНУ ім. Тараса Шевченка


Differential graded categories with positive quadratic form

10:45-11:00 Десятерик О.О., КНУ ім. Тараса Шевченка


Варіанти решіток

11:00-11:15 Дуденко М.А., НаУКМА


Метричні генератори графів

11:15-11:30 Дяченко С.М., НаУКМА


Зображення деяких напівгруп Рісса у модулярному випадку

11:30-12:00 Перерва

12:00-12:15 Кириченко А.А., КНУ будівничтва і архітектури
Про Z2-індекси зліченних графів

12:15-12:30 Тимошкевич Л.М., КНУ ім. Тараса Шевченка


Аналог теореми Сміта для зліченних графів Кокстера

12:30-12:45 Степух В.В., КНУ ім. Тараса Шевченка


Централізатори елементів в алгебрі Лі W2(K)

12:45-13:00 Климчук Т.В., КНУ ім. Тараса Шевченка


Системи лінійних та напівлінійних відображень

13:00-13:15 Коваленко Д.Ю., КНУ ім. Тараса Шевченка


Підалгебри рангу один алгебр Лі диференціювань

13:15-13:30 Попович Д.Р., КНУ ім. Тараса Шевченка


Діагональні контракції алгебр Лі

13:30-15:00 Перерва

15:00-15:15 Поліжай Ю.К., НаУКМА
Автоматична побудова онтологій за заданою вибіркою текстів

15:15-15:30 Славич Т.М., НаУКМА


Узагальнені вейвлет-перетворення Хаара та їх застосування для компресії зображень та фільтрації сигналів

15:30-15:45 Радченко Н.С., НПУ ім. М.П. Драгоманова


Методика розв’язання задач лінійного програмування в середовищі MICROSOFT EXCEL 2007

15:45-16:00 Русін Н.М., КНУ ім. Тараса Шевченка


Вільні напівгрупи, породжені двостановими ZC-автоматами

16:00-16:15 Самойлович І.О., КНУ ім. Тараса Шевченка


Classification of self-similar groups of finite type over binary alphabet

Секція 4 (27.04.2013)

10:00-10:15 Баликіна А.В., НТУУ "КПІ"


Роз'язок магнітного типу рівняння sin-Гордона за допомогою еліптичних функцій

10:15-10:30 Фролов М.Ю., НТУУ "КПІ"


Iнтерпретація квантових ефектів

10:30-10:45 Боровченкова М.С., КНУ ім. Тараса Шевченка


Кінетичні рівняння одновимірного гранульованого газу

10:45-11:00 Вовк В.С., КНУ ім. Тараса Шевченка


Система Ходжкіна-Хакслі: вивід та актуальність

11:00-11:15 Голобородько А.О., КНУ ім. Тараса Шевченка


Спектроскопія поверхневих станів інтерфейсу Cr/Si

11:15-11:30 Демчишин А.Б., КНУ ім. Тараса Шевченка


Моделювання структур, що утворюються в результаті перекриття іонних треків різних форм у твердих тілах

11:30-12:00 Перерва

12:00-12:15 Денисюк Б.Д., НАУ
Люмінісценція атомів поблизу наноструктур з багаточастотним плазмонним спектром

12:15-12:30 Долгополов М.А., НАУ


Непомітність об'єкту за рахунок використання наноструктур

12:30-12:45 Лі Д.М., НАУ


Лазерна дальнометрія на аеродромах

12:45-13:00 Якимчук М.М., НАУ


Нанолазер на металевих наночастинках

13:00-13:15 Зайченко Ю.А., НПУ ім. М.П. Драгоманова


Наносфери кремнезему

13:15-13:30 Пеньковський Б.А., НаУКМА


Якісне й чисельне дослідження оптоелектронних систем із відкладеним зворотнім зв'язком

13:30-15:00 Перерва

15:00-15:15 Клевцовський А.В., КНУ ім. Тараса Шевченка
Асимптотичні розвинення для розв"язків крайових задач в тонких каскадних областях

15:15-15:30 Корнієнко А.Г., КНУ ім. Тараса Шевченка


Скейлінгова границя Больцмана-Греда дуальної ієрархії ББГКІ для твердих куль

15:30-15:45 Мельник В.М., Паранькіна О.Ю., КНУ ім. Тараса Шевченка


Визначения частот i форм коливань рiдини в порожнинах обертання

15:45-16:00 Скуратівська А.С., КНУ ім. Тараса Шевченка


Solitary waves in nonlocal media

16:00-16:15 Слободянюк Д.В., КНУ ім. Тараса Шевченка


Перпендикулярна накачка в масиві взаємодіючих магнітних наноточок

16:15-16:30 Цимбаленко Ю.О., КНУ ім. Тараса Шевченка


Задача про сумісний рух твердого тіла з рідиною з вільною поверхнею

16:30-16:45 Шийко І.Т., КНУ ім. Тараса Шевченка


Spin tube in strong magnetic field

Достарыңызбен бөлісу:


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет