Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост в община кърджали за 2018 г


IІІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СЪСОБСТВЕНОСТ, ЧРЕЗ ПРОДАЖБА НА СОБСТВЕНОСТТА НА ОБЩИНАТАжүктеу 0.75 Mb.
бет2/4
Дата02.04.2019
өлшемі0.75 Mb.
түріПрограма
1   2   3   4
IІІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СЪСОБСТВЕНОСТ, ЧРЕЗ ПРОДАЖБА НА СОБСТВЕНОСТТА НА ОБЩИНАТА


№ по ред

Имот

местонахождение

площ

1.

Сграда за отдих на Община Кърджали, находяща се в поземлен имот № 011152 в землище с.Кутела, местност „Хайдушки поляни”, Община Смолян по КВС на землище с.Кутела, двуетажна с частичен призем, с масивна конструкция и застроена площ 291 кв.м., актувана с Акт за общинска частна собственост № 2856 от 06.06.2011 год., чрез изкупуване от собствениците на земята.

с. Кутела, местност „Хайдушки поляни”,

общ. Смолян

291 кв.м.

2.

1/2 идеални части от УПИ ХVІІ, кв.33 по ПУП на с.Широко поле, община Кърджали, целият с площ 479 кв.м., отреден за жилищно строителство, актуван за частна общинска собственост с Акт № 1779 от 18.10.2006 год., вписан в Служба по вписванията-Кърджали с Дв.вх. № 3536 от 03.11.2006 год., парт.44, Акт 180, том ХІІ, дело 2932/2006 год, чрез изкупуване от Изет Мустафа Керим и Рабие Мустафа Керим, собственици на останалите 1/2 идеални части от УПИ ХVІІ, кв.33 по ПУП на с.Широко поле, община Кърджали, ведно с построената в него жилищна сграда, съгласно договор за продажба на недвижим имот-частна общинска собственост, сключен на 10.08.2007г. и Нотариален акт №141 от 13.04.2005г., том 1, рег.№1660, дело №141/2005г.

с.Широко поле, общ.Кърджали


239,50 кв.м.

3.

1060/1275 идеални части от УПИ І, кв.4а по ПУП на с.Охлювец, община Кърджали, целият с площ 1 275 кв.м., отреден за магазин, ресторант и клуб, чрез изкупуване от Ердинч Емин Хайрула, собственик на останалите 215/1275 идеални части от УПИ І, кв.4а по ПУП на с.Охлювец,община Кърджали, ведно с построената в него търговска сграда, съгласно Нотариален акт №125 от 14.07.2003г., том 2, рег.№3289, дело №429/2003г.

с.Охлювец, общ.кърджали

1 060 кв.м.

4.

1516,58/1639,78 идеални части от УПИ ІІ-95, кв.18 по ПУП на с.Мъдрец, община Кърджали, целият с площ 1639,78 кв.м., актуван с Акт за частна общинска собственост №2052 от 02.08.2007г., вписан в службата по вписвания-Кърджали с Дв.вх.№3194 от 24.08.2007г., парт.44, Акт №123, том 12, дело 2797, чрез изкупуване от Мелек Алиосман Бекир, собственик на останалите 123,20/1639,78 идеални части от УПИ ІІ-95, кв.18 по ПУП на с.Мъдрец, община Кърджали, равняващи се на 123,20 кв.м., ведно със едноетажна търговска сграда със застроена площ 123,20 кв.м.съгласно Нотариален акт №33 от 18.03.2005г., дело №233/2005г., вписан в Службата по вписвания с Вх.рег.№690/18.03.2005г., Акт №58, том 3, дело №530/2005г.

с.Мъдрец, общ.Кърджали

1516,58 кв.м.

5.

679/1834,36 идеални части от УПИ ХІІІ-550,551,552, кв.267 по ПУП на гр.Кърджали, кв.”Възрожденци”-ІІІ част, целият с площ 1 834,36 кв.м., съставляващи поземлен имот с идентификатор 40909.114.552 по Кадастра(лна карта на гр.Кърджали, с площ 679 кв.м., чрез изкупуване от „Електро Гарант”ЕООД гр.Кърджали, предствалявано от инж.Гюркан Сеид Ибрям, собственик на останалите 1156/1834,36 идеални части от УПИ ХІІІ-550,551,552, кв.267 по ПУП на гр.Кърджали, кв.”Възрожденци”-ІІІ част, съставляващи поземлен имот с идентификатор 40909.114.550 и поземлен имот с идентификатор 40909.114.551 по Кадастрална карта на гр.Кърджали,съгласно Нотариален акт №120 от 20.07.2015г., том 1, рег.№2577, дело №120/2015г., Нотариален акт №94 от 11.07.2017г., том 1, рег.№2374, дело №94 и Договор за продажба на общинска недвижим имот, сключен на 19.12.2016г.

гр.Кърджали

кв.”Възрожденци”-ІІІ част

679 кв.м.


IV. ПРОДАЖБА НА ЗЕМЯ-ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ НА СОБСТВЕНИЦИ НА ЗАКОННО ПОСТРОЕНИ СГРАДИ


№ по ред

Имот


Местонахождение

Площ/кв.м.

1.

Застроен УПИ ІІ-3858, кв.76 по ЗРП на кв.”Гледка”, гр.Кърджали, ул.”Яна Лъскова”№2, съставляващ поземлен имот с идентификатор 40909.127.115 с площ 392 кв.м., с начин на трайно ползване: Ниско застрояване /до 10м/ по Кадастрална карта на гр.Кърджали, актуван с Акт за частна общинска собственост №5003 от 16.08.2017г., чрез изкупуването му от Рамадан Хасансабри Йълдъръм, собственик на законно построената в него масивна триетажна жилищна сграда с отстъпено право на строеж, съгласно Постановление за възлагане на недвижим имот ИД № 20108120400199 по описа на ЧСИ Росен Сираков гр.Кърджали от 23.02.2016г., и Нот.акт за собственост № 96 от 12.09.2016г., том І, рег.№2408, нот.дело № 96.


гр. Кърджали, кв. «Гледка», ул. «Яна Лъскова» № 2

392 кв.м.

2.

Застроен поземлен имот с идентификатор 40909.128.222 с площ 367 кв.м., с начин на трайно ползване: Ниско застрояване /до 10м/ по Кадастрална карта на гр.Кърджали, кв.”Горна Гледка№141-а, актуван с Акт за частна общинска собственост №5159 от 10.01.2018г., чрез изкупуването му от Гюлназ Юсеин Хамза, собственик на законно построената в него масивна жилищна сграда-близнак на един етаж и призем с отстъпено право на строеж, съгласно Нот.акт №122 от 11.12.1990г., том ІІ, дело № 496 и Нот.акт №198 от 19.08.2003г., том І, рег.№3151, дело № 183.

гр.Кърджали,

кв.”Горна Гледка”


367 кв.м.3.

Застроен УПИ ІХ-24, кв.10 по ПУП на с.Глухар, Община Кърджали, с площ 595 кв.м., отреден за жилищно строителство, актуван с Акт за частна общинска собственост № 4963 от 27.07.2017г., чрез изкупуването му от Неждет Мехмед Сюлейман, собственик на законно построената в него едноетажна масивна жилищна сграда с отстъпено право на строеж, съгласно Нот.акт за собственост № 131 от 14.05.1997г., том ІІ, дело № 498/1997 г.


с. Глухар, общ. Кърджали

595 кв.м.

4.

Застроен УПИ V-18, кв.5 по ПУП на с.Глухар, Община Кърджали, с площ 605 кв.м., отреден за жилищно строителство, актуван с Акт за частна общинска собственост №5011 от 11.09.2017г., чрез изкупуването му от Меджит Байрямали Мюмюн, собственик на законно построената в него масивна жилищна сграда на един етаж и призем с отстъпено право на строеж, съгласно Нот.акт за собственост № 177 от 21.07.2006г., том ІІ, рег. № 6213, дело № 333/2006 г., вписан в Службата по вписвания с вх.рег.№ 2000 от 21.07.2006г., Акт №143, том VІІ, дело №1670/2006г.


с. Глухар, общ. Кърджали

605 кв.м.


V. УЧРЕДЯВАНЕ ПРАВО НА СТРОЕЖ

№ по ред

Имот

Местонахождение

Площ/ кв.м.

1.

Учредяване право на надстрояване в размер на 114,48 кв.м., съгласно одобрен архитектурен проект с Протокол № 7, Решение №8 от 21.06.2017г. на ЕСУТ при Община Кърджали за изграждане на втори етаж към съществуваща едноетажна масивна жилищна сграда, собственост на Сабит Салихов Топчийски, съгласно Нот.акт №31, том 2, рег.№7200, дело №223 от 25.11.2013г., вписан в Службата по вписвания гр.Кърджали с вх.рег.№ 3670 от 25.11.2013г., Акт №180, том 12, дело 2343, в общински застроен УПИ Х-6, кв.5 по ПУП на с.Петлино, община Кърджали, с площ 670 кв.м., отреден за жилищно строителство, актуван с Акт за частна общинска собственост № 5001 от 16.08.2017г.

с. Петлино, общ. Кърджали

114,48 кв.м.

2.

Учредяване право на надстрояване в размер на 68,30 кв.м., съгласно одобрен архитектурен проект с Протокол № 8, Решение № 13 от 12.07.2017 г. на ЕСУТ при Община Кърджали за изграждане на надстройка върху Апартамент № 9, бул. ”България” № 68, ет. 3, вх.”В”, съставляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 40909.118.29.1.9 по Кадастрална карта на гр.Кърджали, собственост на Георги Любенов Нанев, съгласно Нот.акт № 192 от 23.07.1991 г., том ІІ, дело 652/1991 г., в общински застроен УПИ VІІІ, кв.95 по ПУП на гр.Кърджали,бул.”България” № 68, съставляващ поземлен имот с идентификатор 40909.118.29 с площ 885 кв.м., с начин на трайно ползване: Средно застрояване/ от 10 до 15 м./ по Кадастрална карта на гр.Кърджали, актуван с Акт за частна общинска собственост № 2712 от 13.05.2010 г., вписан с Дв.вх.№ 1292/26.05.2010 г., парт.44,8625, том 5, акт № 72, дело 920/2010 г.

гр. Кърджали, бул. „България” № 68, вх. В, ет. 3, ап. 9

68,30 кв.м.

VІ. ПРОДАЖБИ ПО РЕДА НА ЧЛ. 15, АЛ 3 И АЛ. 5 ОТ ЗУТ И ЧЛ.35, АЛ.4 ОТ ЗОС, ВЪВ ВРЪЗКА С §8 ОТ ПЗР НА ЗУТ, ЗА УРЕЖДАНЕ НА ПРИДАВАЕМИ ЧАСТИ№ по ред

Имот

Местонахождение

Площ/ кв.м.

1.

Поземлен имот с идентификатор 37438.101.140 с площ 89 кв.м., с начин на трайно ползване: за ниско застрояване / до 10 м./ по Кадастрална карта на с.Кобиляне, Община Кърджали, актуван с Акт за частна общинска собственост № 4948 от 08.06.2017г., вписан в Служба по вписванията - Кърджали с Дв. Вх. №2069 от 15.06.2017 г., парт. 47874, Акт № 68, том 7, дело 1317, придаващ се към Урегулиран поземлен имот ІV-43, кв.13 по ПУП на с.Кобиляне, собственост на Сабри Юсеин Сюлейман, съгласно Договор за продажба на общински недвижим имот–частна общинска собственост, сключен на 20.11.2003г., вписан в Службата по вписвания гр.Кърджали с Акт №8, том 2 от 21.11.2003г., за който е отреден новообразуван УПИ ІV-43, кв.13 по ПУП на с.Кобиляне, отреден за търговия и услуги по одобрено изменение на ПУП-ПР на УПИ ІV-43 за търговия и услуги и УПИ ІІ- за читалище в кв.13 по Плана на с.Кобиляне със заповед на Кмета на Община Кърджали № 1164 от 17.11.2016 г.

с. Кобиляне, общ. Кърджали

89 кв.м.

2.

Поземлен имот с проектен идентификатор 37438.101.145 с площ 71 кв.м., с начин на трайно ползване: за ниско застрояване/до 10 м./ по Кадастрална карта на с.Кобиляне, Община Кърджали, попадащ в Урегулиран поземлен имот ІV-19, кв.9 по ПУП на с.Кобиляне, съставляващ предаваема част към поземлен имот с проектен идентификатор 37438.101.147 /стар идентификатор 34438.101.114/ по Кадастрална карта на с.Кобиляне, собственост на Михад Мехмед Исмаил, съгласно нотариален акт №71 от 22.10.2014г., за който е отреден УПИ ІV-19, кв.9 по ПУП на с.Кобиляне, община Кърджали.

с.Кобиляне, общ.Кърджали

71 кв.м.

3.

Незастроен поземлен имот с пл.сн.№ 206, кв.14 по ПУП на с.Миладиново, Община Кърджали с площ 52 кв.м., съставляващ придаваема част към поземлен имот с пл.сн. № 109, кв.14 по ПУП на с.Миладиново, собственост на Хасан Осман Хасан, съгласно Нот.акт за дарения №156/04.03.2013г., том 1, рег.№3538, дело №152, вписан в Службата по вписвания гр.Кърджали с вх.рег.№649, Акт №199, том ІІ, дело №385, за който е отреден УПИ Х-109, кв.14 по ПУП на с.Миладиново.

с. Миладиново, общ. Кърджали

52 кв.м.

4.

Незастроен поземлен имот с пл.сн.№176, кв.4 по ПУП на с.Калоянци, Община Кърджали с площ 220 кв.м., съставляващ придаваема част към поземлен имот с пл.сн. № 220/идентичен със стар пл.сн.№48а/, кв.4 по ПУП на с.Калоянци, собственост на Джевдет Якъб Реджеб, съгласно Нот.акт №37/08.08.2016г., том І, рег.№2298, дело №23, вписан в Службата по вписвания гр.Кърджали с вх.рег.№2769, Акт №160, том 9, дело №182 за който е отреден УПИ І-220, кв.4 по ПУП на с.Калоянци.

с. Калоянци, общ. Кърджали

220 кв.м.VII. ПРОДАЖБА НА ОБЩИНСКИ ЖИЛИЩА


№по ред

Имот

Местонахождение

ПлощАпартамент №42, жил.бл.10, вх.В, ет.1, кв.”Възрожденци”,гр.Кърджали, съставляващ самостоятелен обект с идентификатор 40909.115.38.2.42 по Кадастралната карта на гр. Кърджали, със застроена площ 42.92 кв.м., ведно с избено помещение №65 с полезна площ 1.78 кв.м., ведно с таванско помещение № 42 с полезна площ 3,09кв.м.; както и 1,031% идеални части от общите части на сградата в размер на 4,47 кв.м. и 1,031% идеални части от правото на строеж, актуван с Акт за частна общинска собственост №3580 ОТ 04.07.2013г., вписан в Служба по вписванията под Дв. вх. №2024/10.07.2013г., парт. 21 531, Акт 83, том 7, дело 1283 с наемател ФАТМЕ КАДИР МУСТАФА

гр.Кърджали, кв.„Възрожденци, жил. бл. 10, вх.В, ет. 1, ап. 42

42.92 кв.м.Апартамент №45, жил. бл.10, вх.В, ет.6, кв.Възрожденци, гр. Кърджали, съставляващ самостоятелен обект с идентификатор 40909.115.38.2.45 по Кадастралната карта на гр. Кърджали, със застроена площ 50,27 кв.м., ведно с избено помещение №58 с полезна площ 2,37 кв.м., ведно с таванско помещение №54 с полезна площ 3,49 кв.м.; както и 1,179% идеални части от общите части на сградата и 1,179% идеални части от правото на строеж на сградата, актуван с Акт за частна общинска собственост №2468/31.03.2009г., вписан в Служба по вписванията под Дв. вх. №1110/13.04.2009г., парт. 44 2861, Акт 17, том 5, дело 844 с наемател СИЙКА ДИМИТРОВА ХРИСТОВА

гр. Кърджали,

кв.„Възрожденци”

жил. бл. 10, вх. В,

ет. 1, ап. 4550,27 кв.м.Апартамент №94, жил. бл.11, вх.В, ет.3, кв.Възрожденци, гр. Кърджали, съставляващ самостоятелен обект с идентификатор 40909.115.41.1.94 по Кадастралната карта на гр. Кърджали, със застроена площ 42,73 кв.м., ведно с избено помещение №94 с полезна площ 2,40 кв.м., ведно с таванско помещение №94 с полезна площ 3,48 кв.м.; както и 0,537% идеални части от общите части на сградата в размер на 4,66 кв.м. и 0,537% идеални части от правото на строеж на сградата, актуван с Акт за частна общинска собственост №3535 / 10.06.2013г., вписан в Служба по вписванията под Дв. вх. №1896/01.07.2013г., парт. 27449, Акт 2, том 7, дело 1200 с наемател МЕДИХА БАЙРЯМ АЛИ

гр. Кърджали,

кв.„Възрожденци”

жил. бл. 11, вх. В,

ет. 3, ап. 9442,73 кв.м.Апартамент №19, жил. бл.14, вх.А, ет.3, кв.”Възрожденци”, гр. Кърджали, съставляващ самостоятелен обект с идентификатор 40909.115.137.1.19 по Кадастралната карта на гр. Кърджали, със застроена площ 66,21 кв.м., ведно с избено помещение №19 с полезна площ 2,51 кв.м., ведно с таванско помещение №19 с полезна площ 5,33кв.м.; както и 1,307% идеални части от общите части на сградата в размер на 8,60 кв.м. и 1,307% идеални части от правото на строеж, актуван с Акт за частна общинска собственост №2623/14.12.2009г., вписан в Служба по вписванията под Дв. вх. №4381, парт. 7007 44, Акт 17, том 138, дело 3431 с наемател МУСТАФА КЯЗИМ КАДИР

гр. Кърджали, кв. „Възрожденци”, жил. бл. 14, вх. А, ет.3, ап. 19

66,21 кв.м.Апартамент №79, жил. бл.14, вх.А, ет.12, кв.Възрожденци, гр. Кърджали, съставляващ самостоятелен обект с идентификатор 40909.115.137.1.79 по Кадастралната карта на гр. Кърджали, със застроена площ 66,21 кв.м., ведно с избено помещение №79 с полезна площ 3,52 кв.м., както и 1,286% идеални части от общите части на сградата в размер на 8,46 кв.м. и 1,286% идеални части от правото на строеж, актуван с Акт за частна общинска собственост №3969/ 21.07.2014г., вписан в Служба по вписванията под Дв. вх. №2385, парт. 32 755, Акт 176, том 8, дело 1585с наемател ФИКРИЕ ШУКРИ АХМЕД

гр. Кърджали, кв. „Възрожденци”, жил. бл. 14, вх. А, ет.12, ап. 79

66,21 кв.м.Апартамент №31, жил. бл.17, вх.А, ет.8, кв.Възрожденци, гр.Кърджали, съставляващ самостоятелен обект с идентификатор 40909.115.100.1.31 по Кадастралната карта на гр. Кърджали, със застроена площ 38,71 кв.м., ведно с избено помещение №31 с полезна площ 4,83 кв.м., ведно с таванско помещение №31 с полезна площ 6,90кв.м.; както и 0,410% идеални части от общите части на сградата в размер на 4,38 кв.м. и 0,410% идеални части от правото на строеж, актуван с Акт за частна общинска собственост № 3565/27.06.2013г., вписан в Служба по вписванията под Дв. вх. №1489, парт27 , Акт 59, том 7, дело 1259 с наемател СЕМИХА МЮМЮН ХАМИД

гр.Кърджали, кв.Възрожденци,жил. бл.17, вх.А , ет.8 , ап.31

38,71

кв.м.
Апартамент №2, жил. бл.19, вх.А, ет.1, кв.Възрожденци, гр.Кърджали, съставляващ самостоятелен обект с идентификатор 40909.115.15.1.2 по Кадастралната карта на гр. Кърджали, със застроена площ 62,90 кв.м., ведно с избено помещение №2 с полезна площ 3,61 кв.м., както и 1,076% идеални части от общите части на сградата в размер на 7,03 кв.м. и 1,076% идеални части от правото на строеж, актуван с Акт за частна общинска собственост № 3571/03.07.2013г., вписан в Служба по вписванията под Дв. вх. №2036, парт27 635, Акт 93, том 7, дело 1293 с наемател ФАТМЕ РАМАДАН ЮМЕР

гр.Кърджали, кв.Възрожденци,жил. бл.19, вх.А , ет.1 , ап.2

62,90

кв.м.
Апартамент №30, жил. бл.44, вх.Б, ет.5, кв.Възрожденци, гр.Кърджали, съставляващ самостоятелен обект с идентификатор 40909.114.213.1.30 по Кадастралната карта на гр. Кърджали, със застроена площ 84,39 кв.м., ведно с избено помещение №30 с полезна площ 3,89 кв.м., както и 2,513% идеални части от общите части на сградата в размер на 9,21 кв.м. и 2,513% идеални части от правото на строеж, актуван с Акт за частна общинска собственост № 4163/28.10.2014г., вписан в Служба по вписванията под Дв. вх. №3564/10.11.2014г., парт34037, Акт 171, том 12, дело 2366 с наематели АЙШЕ ЕНВЕР ЮСЕИН и АЛПЕР МИМАН ЮСЕИН

гр.Кърджали, кв.Възрожденци,жил. бл..44, вх.Б , ет.5 , ап.30

84,39

кв.м.
Апартамент №9, жил. бл.52, вх.А, ет.3, кв. “Възрожденци”, гр. Кърджали, съставляващ самостоятелен обект с идентификатор 40909.113.54.1.9 по Кадастралната карта на гр. Кърджали, със застроена площ 65,88 кв.м., ведно с избено помещение №9 с полезна площ 6,04 кв.м., както и 1,263% идеални части от общите части на сградата в размер на 7,32 кв.м. и 1,263% идеални части от правото на строеж, актуван с Акт за частна общинска собственост № 2951/21.12.2011г., вписан в Служба по вписванията под Дв. вх. №87/13.01.2012г., парт. 18528, Акт 59, том 1, дело 60 с наемател КАДРИЕ РУЖДИ ЛЯТИФ

гр. Кърджали, кв. „Възрожденци”,

бл. 52, вх. А, ет. 3,

ап. 9


65,88 кв.м.Апартамент №77, жил. бл. 52, вх. Г, ет.7, кв. “Възрожденци”, гр. Кърджали, съставляващ самостоятелен обект с идентификатор 40909.113.54.1.77 по Кадастралната карта на гр. Кърджали, със застроена площ 65,91 кв.м., ведно с избено помещение №77 с полезна площ 3,51 кв.м., както и 1,148% идеални части от общите части на сградата в размер на 6,65 кв.м. и 1,148% идеални части от правото на строеж, актуван с Акт за частна общинска собственост № 2949/20.12.2011г., вписан в Служба по вписванията под Дв. вх. №88/13.01.2012г., парт. 185 29 , Акт 60, том 1, дело 61 с наемател ТАШКАДЪН ЕМИН МУСТАФА

гр. Кърджали, кв. „Възрожденци”, жил. бл. 52, вх. Г, ет. 7, ап. 77

65,91 кв.м.Апартамент №2, жил. бл.56, вх.А, ет.1, кв. “Възрожденци”, гр. Кърджали, съставляващ самостоятелен обект с идентификатор 40909.113.25.1.2 по Кадастралната карта на гр. Кърджали, със застроена площ 62,90 кв.м., ведно с избено помещение №2 с полезна площ 3,61 кв.м., както и 0,687% идеални части от общите части на сградата в размер на 7,44кв.м. и 0,687% идеални части от правото на строеж, актуван с Акт за частна общинска собственост № 2407/20.02.2009г., вписан в Служба по вписванията под Дв. вх. №607/06.03.2009г., парт. 2177 44, Акт 61, том 3, дело 458 с наемател ДУРДЖАН МУСТАФА БАЙРЯМ

гр. Кърджали, кв. „Възрожденци”, жил. бл. 56, вх. А, ет. 1, ап. 2

62,90 кв.м.Апартамент №3, жил. бл. 85, вх.А, ет.1, кв. “Възрожденци”, гр. Кърджали, съставляващ самостоятелен обект с идентификатор 40909.111.165.1.3 по Кадастралната карта на гр. Кърджали, със застроена площ 80.79 кв.м., ведно с избено помещение №3 с полезна площ 7.36кв.м., както и 8.418% идеални части от общите части на сградата в размер на 8.16 кв.м. и 8.418% идеални части от правото на строеж, актуван с Акт за частна общинска собственост № 2363/16.12.2008г., вписан в Служба по вписванията под Дв. вх. №5158/30.12.2008г., парт.1210 44, Акт 167, том 19, дело 4518 с наемател НУРШЕН МЕХМЕД ХАСАН

гр. Кърджали, кв. „Възрожденци”, жил. бл. 85, вх.А,ет. 1,ап. 3

80.79

кв.м.

Апартамент №11, жил. бл. 95, вх.А, ет.4, кв. “Възрожденци”, гр. Кърджали, съставляващ самостоятелен обект с идентификатор 40909.111.206.1.11 по Кадастралната карта на гр. Кърджали, със застроена площ 62,90 кв.м., ведно с избено помещение №11 с полезна площ 4,03кв.м., както и 1,518% идеални части от общите части на сградата в размер на 6,76 кв.м. и 1,518% идеални части от правото на строеж, актуван с Акт за частна общинска собственост № 2908/29.07.2011г., вписан в Служба по вписванията под Дв. вх. №20461/09.08.2011г., парт.15199, Акт 101, том 7, дело 1359 с наемател ГЮЛДЖАН МУСТАФА ХАЛИЛ

гр. Кърджали, кв. „Възрожденци”, жил. бл. 95, вх.А,ет. 4, ап. 11

62,90

кв.м.

Апартамент №11, жил. бл. 1, вх.А, ет.4, ул.Осми март, гр. Кърджали, съставляващ самостоятелен обект с идентификатор 40909.124.110.3.11 - по Кадастралната карта на гр. Кърджали, със застроена площ 40,83 кв.м., ведно с избено помещение №11 с полезна площ 2,81 кв.м., ведно с таванско помещение №11 с полезна площ 5,94 както и 1,083% идеални части от общите части на сградата в размер на 4,54 кв.м. и 1,083% идеални части от правото на строеж, актуван с Акт за частна общинска собственост № 2372/20.01.2009г., вписан в Служба по вписванията под Дв. вх. №362/12.02.2009г., парт.44 1745, Акт 75, том II, дело 267 с наемател БАХРИЕ РАИМ ЮСЕИН

гр. Кърджали,

ул.Осми март , жил. бл. 11, вх. А,

ет. 4, ап. 11


40,83 кв.м.
Апартамент №17, жил. бл. 13, вх.А, ет.6, ул. Осми март, гр. Кърджали, съставляващ самостоятелен обект с идентификатор 40909.124.101.2.17 - по Кадастралната карта на гр. Кърджали, със застроена площ 38,38 кв.м., ведно с избено помещение №15 с полезна площ 3,42 кв.м., ведно с таванско помещение №4 с полезна площ 4,88 както и 0,941% идеални части от общите части на сградата в размер на 4,17 кв.м. и 0,941% идеални части от правото на строеж, актуван с Акт за частна общинска собственост № 5125/05.12.2017г., вписан в Служба по вписванията под Дв. вх. №100/09.01.2018г., парт51871, Акт 79, том 1, дело 77 с наемател НИКОЛАЙ ЛЮБЕНОВ ПЕНЕВ

гр. Кърджали,

ул.Осми март , жил. бл. 13, вх. А,

ет. 6, ап. 17


38.38 кв.м.
Апартамент №62, жил. бл. «Балатон-3», вх.А, ет.11, ул.Крайбрежна 8, гр. Кърджали, съставляващ самостоятелен обект с идентификатор 40909.124.13.1.62 - по Кадастралната карта на гр. Кърджали, със застроена площ 44,52 кв.м., ведно с избено помещение №28 с полезна площ 3,41 кв.м., ведно с таванско помещение №46 с полезна площ 2,16 както и 1,071% идеални части от общите части на сградата в размер на 6,22 кв.м. и 1,071% идеални части от правото на строеж, актуван с Акт за частна общинска собственост № 2668/02.03.2010г., вписан в Служба по вписванията под Дв. вх. №589/10.03.2010г., парт.44, 7882, Акт195, том 2, дело 412 с наемател ЕМИНЕ МЕТИН САЛИМ

гр. Кърджали,

ул.Крайбрежна 8, жил. бл. Балатон-3, вх. А, ет. 11, ап. 6244,52 кв.м.
Апартамент №59, жил. бл. 1, вх.А, ет.10, ул. Лиляна Димитрова, гр.Кърджали, съставляващ самостоятелен обект с идентификатор 40909.127.30.1.59 - по Кадастралната карта на гр. Кърджали, със застроена площ 50,10 кв.м., както и 1,253% идеални части от общите части на сградата в размер на 18,27 кв.м. и 1,253% идеални части от правото на строеж, актуван с Акт за частна общинска собственост № 3910/24.06.2014г., вписан в Служба по вписванията под Дв. вх. №1909/04.07.2014г., парт32201, Акт 37, том 7, дело 1241 с наемател МЕДИХА ЮСУФ АНДРЕЕВА

гр. Кърджали,

ул.Лиляна Димитрова, жил. бл. 1, вх. А, ет. 10, ап. 5950,10 кв.м.
Апартамент №16, жил. бл. «Люлин», вх.А, ет.4, бул. Беломорски 10 , гр.Кърджали, съставляващ самостоятелен обект с идентификатор 40909.108.198.1.16 - по Кадастралната карта на гр. Кърджали, със застроена площ 64,92 кв.м., ведно с избено помещение №16 с полезна площ 10,85 кв.м., както и 5,335% идеални части от общите части на сградата и правото на строеж върху мястото в размер на 88,65 кв.м., актуван с Акт за частна общинска собственост № 2129/05.03.2008г., вписан в Служба по вписванията под Дв. вх. №904/20.03.2008г., парт44, Акт 44, том IV, дело 805 с наемател САМЕТ ИЛЯЗ ИЗЕТ

гр. Кърджали,

бул.”Беломорски” 10, жил. бл. “Люлин”, вх. А,

ет. 4, ап. 16


64,92 кв.м.
Апартамент №34, жил. бл. «Персенк-1», вх.А, ет.9, ул.Заводска 2, гр.Кърджали, съставляващ самостоятелен обект с идентификатор 40909.117.33.1.34 - по Кадастралната карта на гр. Кърджали, със застроена площ 63,65 кв.м., ведно с избено помещение №3 с полезна площ 2,28 кв.м., ведно с таванско помещение №19 с полезна площ 2,64 както и 2,064% идеални части от общите части на сградата в размер на 15,26 кв.м. и 2,064% идеални части от правото на строеж, актуван с Акт за частна общинска собственост № 2354/15.12.2008г., вписан в Служба по вписванията под Дв. вх. №5151/30.12.2008г., парт441204, Акт 160, том 19, дело 4511 с наемател МАРИАНА СЕВЕРИНОВА ГЛАБАДАНИДУ

гр. Кърджали,

ул.”Заводска” , жил. бл. Персенк-1, вх. А, ет. 9, ап. 3463,65 кв.м.
Апартамент №36, жил. бл. 2 вх.Г, ет.2, ул.Средец 15, гр.Кърджали, съставляващ самостоятелен обект с идентификатор 40909.106.456.1.36 - по Кадастралната карта на гр. Кърджали, със застроена площ 93,66 кв.м., ведно с избено помещение №36 с полезна площ 4,25 кв.м., 1.27% идеални части от общите части на сградата и 1,27% идеални части от правото на строеж, актуван с Акт за частна общинска собственост № 1955/17.05.2007г., вписан в Служба по вписванията под Дв. вх. №2183/13.06.2007г., парт44, Акт 4, том IX, дело 1909 с наемател МЕЛЕК МЮМЮН БАЙРАМ

гр. Кърджали,

ул.Средец 15 , жил. бл. 2, вх. Г, ет. 2, ап. 3693,66 кв.м.
Апартамент №5, жил. бл.1, вх.А, ет.2, УПИ Х,кв.6 по ПУП на с.Перперек, общ.Кърджали, със застроена площ 39,62 кв.м., ведно с избено помещение №4 с полезна площ 18,00 кв.м., както и 6,436% идеални части от общите части на сградата и 6,436% идеални части от правото на строеж, актуван с Акт за частна общинска собственост № 2178/11.04.2008г., вписан в Служба по вписванията под Дв. вх. №1400/25.04.2008г., парт 44, Акт 190, том V, дело 1257 с наемател ДЖЕВДЖЕТ КАДИР КАДИР

с.Перперек,

общ. Кърджали,

жил.бл.1, вх.А, ет.2, ап.5


39,62

кв.м.
Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет