Прокуратура на република българияжүктеу 207.49 Kb.
Дата19.05.2018
өлшемі207.49 Kb.ОДОБРЯВАМ

………………………МАРУСЯ ИЛИЕВА-

АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ,

ОКРЪЖЕН ПРОКУРОР НА

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА

ГР. вИДИН


Д О К У М Е Н Т А Ц И Я
ЗА

участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с ПРЕДМЕТ:


Извършване на периодични медицински прегледи за нуждите на Окръжна прокуратура гр.Видин“

гр. Видин, 06.11.2013 г.

Настоящата документация е изготвена съгласно чл. 28, ал. 1 от ЗОП и одобрена на основание чл. 25, ал. 1 от ЗОП с Решение ОПИ № 10/06.11.2013 г. на Окръжния прокурор на Окръжна прокуратура – Видин Маруся Илиева, упълномощена със Заповед № ЛС – 275 от 22.01.2013г. на Главния прокурор.
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
Прокуратурата на Република България - Окръжна прокуратура - Видин с адрес: гр. Видин, пл.“Бдинци“, № 4 на основание Решение 10/06.11.2013 г. на Окръжния прокурор на Окръжна прокуратура гр.Видин, упълномощен със Заповед № ЛС – 275 от 22.01.2013г. на Главния прокурор на Република България, обявява открита процедура за възлагане на обществена поръчка.

Документацията за участие се предоставя безплатно. Същата е достъпна на интернет – страницата на Възложителя http://prb.bg/opvidin/bg след регистрация на e-mail: op_vidin@prb.bg.

Документацията може да бъде получена безплатно и на хартиен носител на адрес: гр.Видин, пл.“Бдинци“ № 4, ет.3, стая № 12 на Окръжна прокуратура – Видин.

Участниците в процедурата следва да прегледат и се съобразят с всички указания, образци, условия и изисквания, представени в документацията.

Комуникацията с участниците ще се извършва по ел. поща, освен ако участник писмено заяви желание за друг вид комуникация. Всеки участник ще бъде уведомен по ел. поща за резултатите от оценяването на представената от него оферта.

Офертите се подават всеки работен ден от 10.00 до 12.00 и от 13.00 до 16.00 часа, в срок до 16.00 часа на 16.12.2013 г. включително, в стая № 12 на Окръжна прокуратура - Видин.

Офертите ще бъдат разгледани от комисия на 17.12.2013 г., 13.00 часа. На заседанието на комисията може да присъстват всички заинтересовани лица.

За допълнителна информация и въпроси се обръщайте на тел. 094/601 051 Полина Младенова Пекачева.
СЪДЪРЖАНИЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА:

Раздел А.
І. Решение № 10/06.11.2013г. за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка.
ІІ. Обявление за обществена поръчка.
Раздел Б.
І. Пълно описание на предмета на поръчката.
ІІ. Техническа спецификация.
ІІI. Изисквания, на които участниците трябва да отговарят.
ІV. Критерий за оценка на офертите.
V. Образец на офертата и указание за подготовката й.
VІ. Проект на договор за възлагане на обществената поръчка.
VІІ. Приложения.

Раздел Б.

I. Пълно описание на предмета на поръчката:

1. Описание на предмета на поръчката: Обществената поръчка е за „Извършване на периодични медицински прегледи за нуждите на Окръжна прокуратура гр.Видин“.

Изпълнението на обществената поръчка се изразява в извършване на периодични медицински прегледи на работещите в Окръжна прокуратура – Видин и Окръжен следствен отдел при Окръжна прокуратура – Видин прокурори, следователи и съдебни служители. Съдържанието на периодичните медицински прегледи и изследвания включва елементи, посочени в Приложение №5 към чл. 8 на Наредба № 3/28.02.1987 г. за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи на работниците, чл. 9 от Наредба № 7/15.08.2005 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с видеодисплеи и предписания от обслужващата Служба по трудова медицина.2. Прогнозната стойност на поръчката е 1430 /хиляда четиристотин и тридесет/ лева без включен ДДС.

3. Срокове:

3.1. Срок на действие на договора: Договорът се сключва за срок от 6 /шест/ месеца, считано от датата на подписването му от двете страни.

3.2. Срок за изпълнение на поръчката: За всички предвидени дейности, включени в настоящата поръчка срокът на изпълнение е 6 /шест/ месеца от сключване на договора.

4. Изисквания към предлаганите услуги: Предложените услуги от участника трябва напълно да отговарят на техническата спецификация.

5. Място на изпълнение на поръчката:

Предоставянето на услугата се извършва на територията на гр. Видин в лечебни заведения за извънболнична/болнична помощ, подробно описан/и в техническото предложение на Участника.6. Количество или обем на поръчката:

6.1. Услугата касае 36 човека, от които 14 мъже и 22 жени, работещи в Окръжна прокуратура – Видин и Окръжен следствен отдел при Окръжна прокуратура по щат към момента на обявяване на поръчката.

6.2. Посочената от Възложителя обща численост на персонала подлежи на промяна по време на изпълнение на поръчката, след изрично писмено уведомление от Възложителя при структурни промени, при напускане и назначаване на магистрати и служители.

7. Начин на плащане – Бюджетно финансиране. По банков път с платежно нареждане в български лева по банкова сметка на Изпълнителя.

ІІ. Техническа спецификация.

1. Участникът следва да осигури провеждането на профилактични медицински прегледи, включващи следните елементи:

1.1. Пакет за жени:

а) Целеви профилактични прегледи от специалисти с изследвания, включващи:

Направа и разчитане на EKГ;

Ехографско изследване на млечна жлеза или мамография;

Офталмолог – преглед с изследване на зрителната острота и рефракция, (изследване с рефрактометър), като при необходимост се издава рецепта за очила на работещите с видеодисплеи (съгласно Наредба № 7/15.08.2005г.);б) Клинико-лабораторни изследвания на:

кръв – ПКК (8 показателя); глюкоза, креатенин, пикочна киселина, липиден профил - холестерол, HDL; триглицериди;

урина – (pH, белтък, захар, кетотела, уробилиноген, билирубин, седимент).
1.2. Пакет за мъже:

а) Целеви профилактични прегледи от специалисти с изследвания, включващи:

Направа и разчитане на EKГ;

Офталмолог – преглед с изследване на зрителната острота и рефракция, (изследване с рефрактометър), като при необходимост се издава рецепта за очила на работещите с видеодисплеи (съгласно Наредба № 7/15.08.2005г.).

б) Клинико-лабораторни изследвания на:

кръв – ПКК (8 показателя); глюкоза, креатенин, пикочна киселина, липиден профил - холестерол, HDL,; триглицериди; PSA;

урина – (pH, белтък, захар, кетотела, уробилиноген, билирубин, седимент).

Извън горното допълнително следва да бъде извършен преглед от дерматолог на 2 /две/ жени.
Всяко лице ще премине периодични медицински прегледи и изследвания, съгласно изискванията за изпълнение на поръчката, еднократно за срока на действие на договора. В тази връзка Възложителят ще предостави на Изпълнителя поименният списък на всички служители, задължени да преминат профилактични прегледи, в 7-дневен срок след сключване на договора за изпълнение на поръчката.

Изискванията по техническите спецификации се считат за задължителни минимални изисквания към офертите. Неспазването им води до отстраняване на участника от процедурата.

ІІI. Изисквания, на които участниците трябва да отговарят.

1. Общи изисквания:

В процедурата за възлагане на обществената поръчка може да участва всеки, който отговаря на изискванията на Възложителя, посочени в документацията за участие и за когото не са налице обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, ал. 2, т. 1- т. 5 и ал. 5 от Закона за обществените поръчки (ЗОП). За целта участниците попълват декларации по образци на Възложителя.1.1. Специфични изисквания:

Участници в процедурата за възлагане на обществената поръчка могат да бъдат лечебни заведения за извън болнична или болнична помощ.

Лечебните заведения следва да бъдат регистрирани и да отговарят на регламентираните в закона условия за придобиването на правоспособност за осъществяване на предоставяните от тях медицински услуги. За целта в съответствие с изискването на чл.49 ал.2 от ЗОП се предоставят заверени копия от документи, съгласно Глава седма, Раздели ІІ и ІІІ от Закона за лечебните заведения, а именно Удостоверение за извършване на лечебната дейност по чл. 40, ал. 9 от Закона за лечебните заведения – представя се в случай, че участниците в поръчката са лечебните заведенията за извън болнична помощ или Заверено копие от Разрешение за осъществяване на лечебна дейност по чл. 46, ал. 1 от Закона за лечебните заведения – представя се в случай, че участниците в процедурата са лечебните заведения за болнична помощ.

2. Изисквания относно икономическото и финансовото състояние:

2.1. Участниците да са реализирали общ оборот и оборот от услугите, които са предмет на поръчката, в която участва – общо за последните 3 (три години) – (2010 г., 2011 г. и 2012 г.) – 1.5 (едно цяло и половина) пъти от прогнозната стойност, съгласно образец - Приложение № 2.1.

Прогнозната стойност на поръчката е 1430 /хиляда четиристотин и тридесет/ лева без включен ДДС.3. Изисквания относно техническите възможности:

3.1. Участникът следва да разполага с екип от лекари с висше медицинско образование с образователно-квалификационна степен „магистър” и признати медицински специалности, както следва – кардиолог, рентгенолог, гинеколог, дерматолог, офталмолог, лекар клинична лаборатория както и с медицински специалисти.

3.2. Участникът следва да представи списък–декларация за работния екип, който ще бъде ангажиран през целия срок на изпълнение на договора, както и копия на документи, удостоверяващи образователен ценз и професионална квалификация.

3.3. Участникът да има изпълнени през последните три години (2010г., 2011г. и 2012г.) минимум два договора, сходни с предмета на поръчката, включително стойностите, дати и получатели, съгласно образец - Приложение № 2.2.

ІV. Критерий за оценка.

Офертите на участниците ще се оценяват и класират според критерия „най-ниска цена”.

В ценовите си предложения участниците следва да посочат следните цени:1. Всеки участник следва да представи начина, по който е формирана предлаганата от него обща цена за осъществяване на изискваните профилактични медицински прегледи, в т.ч. клинични изследвания за пакет профилактичен преглед за 1 жена и за пакет профилактичен преглед за 1 мъж, вкл. и прегледа от дерматолог на 2 /две/ жени.

2. Обща предложена цена за изпълнение на поръчката – получава се като се умножи предложената единична цена за пакет по т.1. по ориентировъчния брой за 14 мъже и за 22 жени, посочени в Ценово предложение (Приложение 10), работещи в Окръжна прокуратура гр.Видин и в Окръжен следствен отдел при Окръжна прокуратура – Видин към момента на обявяване на поръчката, или общо 36 лица, подлежащи на медицински прегледи, вкл. и цената за преглед от дерматолог на 2 /две/ жени.

Най-ниската цена се определя след съпоставка на общата стойност на услугата, предложена от всеки един участник.

Офертата, в която е посочена най-ниска цена за изпълнение на поръчката се класира на първо място.

Когато най-ниската цена се предлага в две или повече оферти, комисията провежда публично жребий за определяне на Изпълнител между класираните на първо място оферти.При наличието на грешки при записване на резултата от умноженията и сумирането, или поправки, Ценовото предложение (Приложение 10) се счита за невалидно и участникът ще бъде отстранен.

V. Образец на офертата и указание за подготовката й.
1. Общи изисквания и условия:

1.1. Офертата да бъде изготвена в съответствие с изискванията на Закона за обществените поръчки и изискванията на Възложителя, посочени в настоящата документация;

1.2. Офертата да бъде подписана от лице, което представлява участника съгласно търговската регистрация на участника или от изрично упълномощено за това лице;

1.3. Пликът /непрозрачен/ с офертата съдържа три отделни запечатани непрозрачни и надписани плика, както следва:

А) плик № 1 с надпис „Документи за подбор“;

Б) плик № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката“;

В) плик № 3 с надпис „Предлагана цена“.

1.4. Предложението за изпълнение на поръчката“ и „Предлаганата цена“ да бъдат подписани от лице, което представлява участника, съгласно търговската регистрация на участника или от изрично упълномощено за това лице.

1.5. Офертите се подават всеки работен ден от 10.00 до 12.00 и от 13.00 до 16.00 часа, в срок до 16.12.2013 г. включително, до 16.00 часа в Окръжна прокуратура – Видин, гр.Видин, пл.“Бдинци“ № 4, ет.3, стая № 12 на Окръжна прокуратура – Видин.

Пликът трябва да бъде маркиран, както следва:


Адрес:

Окръжна прокуратура – Видин, гр.Видин, пл. „Бдинци“ № 4, ет.3, стая № 12 на Окръжна прокуратура – Видин.

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на периодични медицински прегледи за нуждите на Окръжна прокуратура – Видин. “

Име/Фирма на участника, адрес за кореспонденция, телефон, факс и електронен адрес: …….… …………………… ……………………… ……………


Срокът на валидност на офертите е 120 (сто и двадесет) календарни дни, считано от крайния срок за получаване на офертите.2. Изисквания към съдържанието на плик № 1 - „Документи за подбор

Плик № 1 с надпис „Документи за подбор“ съдържа документите, изисквани от възложителя, съгласно чл. 56, ал. 1, т. 1-6, т. 8, т. 12-14 от ЗОП.2.1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника;

2.2. Копие от документ за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец, а когато участник е физическо лице – копие от документа за самоличност.

Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, документите по тази точка се представят за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението.

Когато участникът в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, офертата се подава на български език като документът по тази точка се представя в официален превод.

2.3. Когато участник е обединение – документ, подписан от лицата в обединението, в който задължително се посочва представляващият (Приложение № 1).

2.4. Документ за гаранция за участие – оригинал на банкова гаранция или заверено копие от платежното нареждане, когато гаранцията е парична сума (Приложение № 3.1.).

2.5. Във връзка с минималното изискване на Възложителя, че участниците в процедурата могат да бъдат лечебни заведения за извън болнична или болнична помощ, които да отговарят на регламентираните в закона условия за придобиването на правоспособност за осъществяване на предоставяните от тях медицински услуги следва да се представят:

 Заверено копие от Удостоверение за регистрация на лечебното заведение, издадено директора на съответната Регионална здравна инспекция по чл.40 ал.9 от Закона за лечебните заведения в случай, че участниците в процедурата са лечебни заведения за извън болнична помощ

 Заверено копие от Разрешение за осъществяване на дейността на лечебното заведение, издадена от Министъра на здравеопазването по чл.48 ал.1 от Закона за лечебните заведения в случай, че участниците в процедурата са лечебни заведения за болнична помощ

2.6. Доказателства за икономическото и финансовото състояние, посочени в обявлението за обществената поръчка:

Във връзка с минималното изискване на Възложителя, участникът да е реализирал общ оборот и оборот от услугите, които са предмет на поръчката– общо за последните 3 (три години) – (2010 г. , 2011 г. и 2012 г.) – 1.5 (едно цяло и половина) пъти от прогнозната стойност на поръчката, следва да се представи:

Декларация по образец на Възложителя (Приложение №2.1 към документацията) за реализирания общ оборот и оборот от услугите, които са предмет на настоящата поръчка – общо за последните три години - 2010г., 2011г. и 2012г. – 1,5 (едно цяло и половина) пъти от прогнозната стойност, в зависимост от датата, на която участникът е учреден или започнал дейността си.

2.7. Доказателства за техническите възможности и/или квалификация, посочени в обявлението за обществената поръчка:

2.7.1. Във връзка с минималното изискване на Възложителя - през последните 3 години участникът да е изпълнил минимум 2 (два) договора, сходни с предмета на поръчката, да се представи списък на основните договори за доставки, сходни с предмета на поръчката, включително стойностите, дати и получателите, съгласно образец – (Приложение № 2.2).

Декларацията се подава общо за последните три години – 2010г., 2011г. и 2012г. в зависимост от датата, на която участникът е учреден или започнал дейността си.2.7.2. Във връзка с изискването на Възложителя участникът да може да осигури необходимия квалифициран екип от лекари – специалисти с оглед точното и качествено изпълнение на поръчката, всеки участник предоставя списък на лицата, които ще отговарят за извършването на услугите като представят за същите заверено копие от документи (дипломи, удостоверения и други), удостоверяващи необходимото образование и професионална квалификация за осъществяването на медицинските прегледи и лабораторните изследвания.

2.8. Декларации по образец за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, 2, и ал.5 от ЗОП (Приложение № 4 и Приложение № 5). Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, документите по тази точка се представят за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението.

Когато участникът в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, документите по тази точка, които са на чужд език, се представят и в превод;2.9. Декларация по образец за подизпълнителите, когато участникът предвижда такива, както и видът на работите, които ще извършват и дела на тяхното участие. (Приложение № 6)

Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, документите по т. 2.2, т.2.5., т. 2.6, и 2.7. се представят за всеки от тях, а изискванията към тях се прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие.2.10. Декларация по образец за приемане на условията в проекта на договор (Приложение № 7).

2.11. Договор за създаване на обединение (когато е приложимо).

2.12. Административни сведения за участника по образец (Приложение № 8).
Забележка:

Когато участникът в процедура е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, офертата се подава на български език, документът по чл. 56, ал. 1, т. 1 от ЗОП се представя в официален превод, а документите по чл. 56, ал. 1, т. 4, 5, 6 и 11 от ЗОП, които са на чужд език, се представят и в превод.

Съгласно §1, т. 16а от допълнителните разпоредби на ЗОП „официален превод” е превод, извършен от преводач, който има сключен договор с Министерството на външните работи за извършване на официални преводи.
3. Изисквания към съдържанието на плик № 2 - „Предложение за изпълнение на поръчката“:

1. Плик № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката“, съдържащ техническо предложение за изпълнение на поръчката по образец (Приложение № 9).4. Изисквания към съдържанието на плик № 3 - „Предлагана цена

Плик № 3 с надпис „Предлагана цена“ съдържа ценовото предложение на участника (Приложение № 10).


ГАРАНЦИИ
5. Гаранцията за участие в процедурата e 14.30 (четиринадесет лв. и тридесет ст.) лева. – 1 процент от прогнозната стойност на поръчката.

Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията.

5.1. Гаранцията може да бъде представена в една от следните форми:

а) парична сума, платима по следната банкова сметка на Окръжна прокуратура – Видин,

Банков код UBBSBGSF,

Банкова сметка IBAN: BG98UBBS80023300251610

Като основание за внасяне на сумата, в платежния документ да е посочен номера на решението за откриване на процедурата, за която се внася гаранцията.

б) безусловна и неотменима банкова гаранция за участие в оригинал, издадена в полза на Възложителя, съгласно образец (Приложение № 3.1), представен към настоящата документация и валидна най-малко 30 (тридесет) дни след изтичане срока на валидност на офертите.

Образецът е примерен и в случай, че съответната банка ползва собствени образци е важно те да са съобразени с изискванията на ЗОП и на Възложителя.

5.2. Гаранцията за участие в процедурата се задържа и освобождава от възложителя при условията на чл. 61 и чл. 62 от ЗОП.
6. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 3% (три процента) от стойността на договора без ДДС.

6.1. Гаранцията може да бъде представена в една от следните форми:

а) парична сума, платима по следната банкова сметка на „ОББ”АД,

Банков код UBBSBGSF,

Банкова сметка IBAN: BG98UBBS80023300251610

В платежния документ, като основание за внасяне на сумата, да е посочен номера на решението за определяне на изпълнител на поръчката.б) оригинал на банкова гаранция за изпълнение на договор, издадена в полза на Възложителя, съгласно образец (Приложение № 3.2), представен към настоящата документация и валидна най-малко 30 (тридесет) дни след прекратяване на договора.

6.2. Гаранцията за изпълнението на договора се задържа и освобождава от възложителя в съответствие с условията на договора.
VІ. Проект на договор за възлагане на обществената поръчка:

ДОГОВОР

ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Днес, ............... 2013 г. в гр. Видин, на основание чл. 41 и чл. 74, ал.1 от Закона за обществените поръчки и във връзка с влязло в сила Решение № от …………..г. на Възложителя се сключи настоящия договор за „Извършване на периодични медицински прегледи за нуждите на Окръжна прокуратура гр.Видин.“

между страните, както следва:
1. ПРОКУРАТУРАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ – Окръжна прокуратура гр.Видин ЕИК по БУЛСТАТ 1218173090427, представлявана от Маруся Илиева Николова-Насър, упълномощена със Заповед № ЛС-275 от 22.01.2013г. на Главния прокурор, наричана по-долу за краткост Възложител и

2................................................................................................................................

............................................... вписано в търговския регистър, с ИН по ДДС……………, ЕИК по БУЛСТАТ ................., банкова сметка ......................................., със седалище и адрес на управление гр. ..............................................................., представлявано от ........................................... .................................., наричано за краткост Изпълнител, от друга страна, за следното:


І. ПРЕДМЕТ И СРОК НА ДОГОВОРА
Чл.1. Възложителя възлага, а Изпълнителят се задължава да извърши периодични медицински прегледи за нуждите на Окръжна прокуратура гр.Видин, при условията, посочени в Техническото и Ценовото предложение на Изпълнителя (Приложение № 9 и Приложение № 10), неразделна част от договора, и в съответствие с изискванията на настоящия договор.

Чл.2.(1) Предоставянето на съответните услуги се извършва съобразно изискванията на Възложителя, посочени в документацията за обществената поръчка, включително техническите спецификации, и при всички условия, предложени от Изпълнителя в офертата му, които са неразделна част от настоящия договор.

Ал.(2). Пролактичните прегледи на магистратите и служителите от Окръжна прокуратура – Видин и Окръжен следствен отдел при Окръжна прокуратура - Видин се извършват еднократно за уговорения в договора срок.

Чл.3. Срокът за изпълнение на договора е 6 (шест) месеца, считано от датата на подписването му.
ІІ. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл.4.(1) Възложителя заплаща на Изпълнителя сума съгласно Ценовото предложение на Изпълнителя - Приложение № 10, неразделна част от договора, по банков път по следната банкова сметка на Изпълнителя:

Банка:

IBAN
BIC:


(2) Стойността на договора е в размер до ……………… лв. (………………….. лева ) без включен ДДС.

(3) Плащането се извършва в срок до 30 /тридесет/ работни дни след предоставяне от Изпълнителя на разходооправдателен документ за извършена услуга.

(4) Възложителят заплаща само реално извършените услуги на базата на двустранно подписания протокол от Изпълнителя и Възложителя, съдържащ броя и вида на извършените прегледи, тяхната единична цена, съгласно ценовото предложение и обща сума.
ІІІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
Чл.5. Възложителят има право да получи услугите, предмет на договора при условията, определени в офертата на Изпълнителя.

Чл.6. (1) Възложителят се задължава да заплати на Изпълнителя възнаграждението по договора в сроковете и при условията, уговорени в настоящия договор.

Ал.(2) Възложителят се задължава да предостави на Изпълнителя поименният списък на всички мигистрати и служители, задължени да преминат профилактични прегледи, в 7-дневен срок след сключване на договора за изпълнение на поръчката.

Чл. 7. (1) Възложителят определя следното длъжностно лице, което да отговаря за пълното и точно изпълнение на договора:

Полина Младенова ПекачеваЧл. 8. (1) Изпълнителят определя следното длъжностно лице, което да отговаря за пълното и точно изпълнение на договора:

-
ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ


Чл. 9. (1) Изпълнителят има право:

т.1. Да получи уговореното възнаграждение за извършените от него услуги по изпълнение на настоящия договор.

т.2. Да получава цялата информация и съдействие от Възложителя, необходими за осъществяване предмета на договора.

Чл.10.(1) Изпълнителят е длъжен да изпълнява поръчката добросъвестно, точно, качествено и в срокове, съгласно условията на настоящия договор, както и в съответствие с Техническото си предложение (Приложение № 9);

Ал.(2). Изпълнителят следва да представи план-график за извършване на медицинските прегледи на Възложителя в срок до 14 (четиринадесет) дни от сключването на договора.

Чл.11. Изпълнителят се задължава да не използва данните, съдържащи се в приложенията към настоящия договор и информацията, получена при или по повод неговото изпълнение, за цели, които не са свързани с предмета на този договор, освен с предварителното писмено съгласие на Възложителя.
V. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ. НЕУСТОЙКИ
Гаранция за изпълнение

Чл.12. (1) Изпълнителят представя при подписването на договора гаранция за изпълнение на настоящия договор - парична сума, преведена по банкова сметка на Окръжна прокуратура гр.Видин: IBAN: BG98UBBS80023300251610, или безусловна и неотменима банкова гаранция за изпълнение на настоящия договор в оригинал, издадена от банка в полза на Възложителя.

(2) Размерът на гаранцията по ал. 1 за изпълнение е 3 % от стойността на договора, без включен ДДС, и е със срок на валидност най-малко 30 (тридесет дни) от прекратяването на договора.

(3) Гаранцията за изпълнение се задържа в случаите, предвидени в договора за възлагане на обществената поръчка.

Освобождаване на гаранциите

Чл.13. (1) При неизпълнение на услугата, предмет на настоящия договор от страна на Изпълнителя, Възложителят има право да задържи гаранцията за изпълнение на договора.

(2) Гаранцията за изпълнение на договора по чл. 12 се освобождава в 30 (тридесет) дневен срок от прекратяването на договора. Когато е представен документ за банкова гаранция, той се връща на Изпълнителя.Чл.14. При доказано неточно изпълнение на договора или при неизпълнение на някое от задълженията от страна на Изпълнителя по този договор, Възложителят има право да задържи гаранцията за изпълнение по чл. 12 от настоящия договор.

Неустойки

Чл.15. В случай на забава на Възложителя при плащането на възнаграждението по договора, той дължи неустойка в размер на 0.5 % /нула цяло и пет процента/ на ден върху размера на дължимото.

Чл.16. При забава от страна на Изпълнителя на дейностите по договора, същият дължи неустойка в размер на 0.5 % /нула цяло и пет процента/ за всеки просрочен ден върху неиздължената сума.

Чл.17. Изплащането на неустойки и обезщетения по този договор не лишава изправната страна по договора от право да търси обезщетение за вреди и пропуснати ползи по общия ред.
VІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
Чл.18.(1) Настоящият договор се прекратява с изтичане на срока на договора.

(2)Настоящият договор се прекратява преди изтичане на уговорения срок,

при следните хипотези:1. По взаимно писмено съгласие на страните.

2. Едностранно от Възложителя, с 30 (тридесетдневно) писмено

предизвестие, когато в резултат на обстоятелства, възникнали след сключването на договора, не е в състояние да изпълни своите задължения, включително при невъзможност да осигури финансиране за изпълнението на поръчката по причини, които не е могъл да предвиди или предотврати.3. Едностранно от изправната страна, с 15 (петнадесет) дневно писмено

предизвестие, при неизпълнение на задълженията на другата страна.4. При достигане на стойността на договора преди изтичане на срока му.
VІI. ДРУГИ УСЛОВИЯ
Чл. 19. Техническото предложение и Ценовата оферта на Изпълнителя, са неразделна част от настоящия договор.

Чл. 20. Споровете, възникнали по повод изпълнението и тълкуването на договора ще се решават по взаимно съгласие, а при разногласие – по реда на гражданското производство на Република България от компетентния съд.

Чл. 21. За всички неуредени в този договор въпроси се прилагат разпоредбите на Закона за задълженията и договорите и действащото законодателство.

Чл. 22. Изменение на настоящия договор се допуска само по изключение в случаите на чл. 43, ал. 2 от Закона за обществените поръчки.
Настоящият договор се състави и подписа в два еднообразни екземпляра един за Възложителя и един за Изпълнителя.
ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Съгласувано:

Съдебен администратор

Съгласувано:

Главен счетоводител
VІІ. Приложения:
Приложение № 1-Декларация по Раздел V, т. 2.3. от документацията;

Приложение № 2.1-Декларация по чл. 50, ал. 1, т. 3 от ЗОП;

Приложение № 2.2-Декларация по чл. 51, ал. 1, т. 1 от ЗОП;

Приложение № 3:

Приложение № 3.1-Образец на банкова гаранция за участие;

Приложение № 3.2-Образец на банкова гаранция за изпълнение;

Приложение № 4-Декларация по чл. 47, ал. 1, т. 1, ал. 2, т. 2, т. 5 и ал. 5, т. 1 от ЗОП;

Приложение № 5-Декларация по чл. 47, ал. 1,т. 2, т. 3, ал. 2, т. 1, т. 2а, т. 3 и т. 4 и ал. 5, т. 2 от ЗОП;

Приложение № 6-Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП;

Приложение № 7-Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП;

Приложение № 8-Административни сведения;

Приложение № 9-Техническо предложение;

Приложение № 10-Ценово предложение.
Съгласували:

1. Съдебен администратор Полина Младенова Пекачева ……………..

2. Главен счетоводител Наташа Витанова Петрова ……………..

Достарыңызбен бөлісу:


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет