Прокурорлар, тергеушілер, µкілді органдардыњ депутаттары сотта µкіл бола ала мажүктеу 264.67 Kb.
Дата30.07.2018
өлшемі264.67 Kb.

$$$ 1


Єкімшілік ќ±ќыќ б±зушылыќ туралы іс бойынша ќаулыѓа прокурор ќаулыныњ кµшірмесін алѓан к‰ннен бастап неше к‰нде сотќа наразылыќ келтіре алады:

A) 5 к‰н ішінде

B) 7 к‰н ішінде

C) 10 к‰н ішінде

D) 15 к‰н ішінде

E) 1 ай ішінде


$$$ 2

Прокурорлар, тергеушілер, µкілді органдардыњ депутаттары сотта µкіл бола ала ма?

A) иє

B) жоќ


C) шарт бойынша болады

D) болады, егер ќ±ќыќ ќорѓау органдарынан шыѓып кетсе

E) олар зањды µкілдер болса
$$$ 3

Соњѓы реплика ќ±ќыѓына кім ие болады:

A) талапкер

B) жауапкер жєне оныњ µкілі

C) адвокат

D) прокурор

E) судья
$$$ 4

Дереу орындауѓа жататын шешімдерге ќайсысы жатады:

A) алимент алып беру туралы

B) ќызметкерге жалаќы, біраќ 3 айдан аспайтын уаќытќа алып беру туралы

C) ж±мысќа ќайта орналастыру туралы

D) мертігуден немесе денсаулыќты µзгедей заќымданудан, сондай – аќ асыраушысынан айрылуынан келген зиянды, біраќ 3 айдан аспайтын уаќытќа µтеу туралы

E) жоѓарыда аталѓандардыњ барлыѓы д±рыс
$$$ 5

Сот отырысыныњ (мєжілісі) хаттамасын кім толтырады жєне оныњ д±рыс жазылуын кім ќадаѓалайды:

A) сот отырысы (мєжілісі) хатшысы

B) судьяныњ кµмекшісі

C) судья

D) жаќтар жєне оныњ адвокаттары

E) тµраѓалыќ етуші судья жєне сот отырысы хатшысы
$$$ 6

Азаматтыќ іс бойынша µндірісті ќалпына келтіру туралы арыз ... беріледі:

A) даудыњ мєнісі бойынша шешім шыѓарѓан сотќа

B) арызданушыныњ т±рѓылыќты жеріндегі сотќа

C) жоѓары т±рѓан сотќа

D) жауапкердіњ т±рѓылыќты жеріндегі сотќа

E) дєлелдемелердіњ кµбісі орналасќан жердегі сотќа
$$$ 7

Атќару µндірісін ќозѓаѓан кезде сот орындаушысы ќандай ќ±жат шыѓарады:

A) шешім

B) ќаулы

C) ±йѓарым

D) б±йрыќ

E) н±сќау
$$$ 8

Талап ќоюшы µзініњ т±рѓылыќты жері бойынша некені ќию туралы арызды бере ала ма:

A) бере алады, себебі тањдау ќ±ќыѓы талап ќоюшыѓа тиесілі

B) бере алмайды, себебі жалпы тєртіп бойынша арыз жауапкердіњ т±рѓылыќты жері бойынша беріледі

C) егер онымен бірге кємелетке толмаѓан балалары болса, бере алады

D) жауапкердіњ келісімі бойынша бере алады

E) егер жауапкердіњ жері белгісі болса, бере алады
$$$ 9

Соттылыќтыњ ережелерін б±за отырып сотќа берілген арызбен судья не істеу керек:

A) талап арызды ќозѓалыссыз ќалдырады

B) талап арызды ќараусыз ќалдырады

C) арызды ќабылдаудан бас тартады

D) судья талап ќоюшыѓа талап арызды ќайтара отырып, ќай органѓа ж‰гінуге болатындыѓын т‰сіндіреді

E) істі соттылыѓы бойынша басќа сотќа береді
$$$ 10

Іс ж‰ргізудіњ ќандай сатысында іс прокурордыњ міндетті ќатысуымен ќаралады:

A) істі ќарау сатысында

B) єзірлеу сатысында

C) жањадан наќталѓан мєн – жайларѓа байланысты зањды к‰шіне енген сот актілерін ќайта ќарау сатысында

D) ќадаѓалау тєртібімен зањды к‰шіне енген сот актілерін ќайта ќарау сатысында

E) атќарушылыќ іс ж‰ргізуде
$$$ 11

Ата – аналыќ ќ±ќыќтардан айыру туралы істерді сот кімніњ ќатысуымен ќарау керек:

A) кємелетке толмаѓандардыњ істері бойынша комиссияныњ µкілі

B) прокурор мен ќамќоршы, ќорѓаншы органдардыњ ќатысуымен

C) кµршілер жєне ќызметтестерініњ ќатысуымен

D) ќамќоршы мен ќорѓаншы органдарыныњ ќатысуымен

E) прокурордыњ ќатысуымен
$$$ 12

Нотариалдыќ єрекеттер туралы мєліметтерді адвокат µз атынан с±рай ала ма:

A) ол кез - келген µтіммен кез – келген органѓа ж‰гіне алады

B) зањда оныњ б±л ќ±ќыѓы ќарастырылмаѓан

C) б±л туралы прокурордан с±рай алады

D) ол ќажетті мєлєметтерді тек зањ консультациясы арќылы с±рай алады

E) ол тек сот арќылы с±рай алады
$$$ 13

Жањадан аныќталѓан мєн – жаларѓа байланысты істі ќайта ќарау туралы арызды кім бере алады:

A) талап ќоюшы

B) жауапкер, оныњ µкілі

C) іске ќатысушы т±лѓалар мен прокурор

D) ‰шінші т±лѓалар мен тењ ќатысушылар

E) соттыњ шешімімен ќ±ќыѓы б±зылѓан т±лѓалар
$$$ 14

Жањадан аныќталѓан мєн – жаларѓа байланысты істі ќайта ќарау туралы арыз ќандай мерзім ішінде берілуі тиіс:

A) іске ќатысушы т±лѓалар шешімді ќайта ќарауѓа негіз болып табылатын мєн – жайлар аныќталѓан к‰ннен бастап арызды 5 к‰нніњ ішінде бере алады

B) іске ќатысушы т±лѓалар шешімді ќайта ќарауѓа негіз болып табылатын мєн – жайлар аныќталѓан к‰ннен бастап арызды 10 к‰нніњ ішінде бере алады

C) іске ќатысушы т±лѓалар шешімді ќайта ќарауѓа негіз болып табылатын мєн – жайлар аныќталѓан к‰ннен бастап арызды 1 айдыњ ішінде бере алады

D) іске ќатысушы т±лѓалар шешімді ќайта ќарауѓа негіз болып табылатын мєн – жайлар аныќталѓан к‰ннен бастап арызды 3 айдыњ ішінде бере алады

E) іске ќатысушы т±лѓалар шешімді ќайта ќарауѓа негіз болып табылатын мєн – жайлар аныќталѓан к‰ннен бастап арызды 6 айдыњ ішінде бере алады
$$$ 15

Сырттай іс ж‰ргізу тєртібімен істі ќарау ‰шін сот ќандай іс ж‰ргізушілік ќ±жат шыѓарады:

A) жеке ±йѓарым

B) сот б±йрыѓы

C) жеке ќаулы

D) ±йѓарым

E) шешім
$$$ 16

Ќадаѓалау саты сотыныњ актісі:

A) ќадаѓалау ±йѓарымы

B) ќадаѓалау шешімі

C) бас тарту туралы хат

D) облыстыќ немесе оѓан тењестірілген соттыњ тµралќасыныњ 3 м‰шесініњ ќорытындысы

E) ќаулы
$$$ 17

Б±йрыќ арќылы іс ж‰ргізу тєртібінде істі ќарау нєтижесінде ќабылданатын сот актісі:

A) шешім

B) ќаулы


C) сот б±йрыѓы

D) н±сќау

E) шешім
$$$ 18

Апелляциялыќ соттаѓы µндірісті ќозѓаудыњ ќ±ралын атањыз:

A) шаѓым немесе арыз

B) апелляциялыќ шаѓым

C) ќадаѓалау тєртібімен наразылыќ келтіру туралы µтінім

D) ќадаѓалау шаѓымы немесе наразылыќ

E) соттыњ ±сынысы
$$$ 19

Атќару µндірісініњ органын атањыз:

A) сот орындаушысы

B) сот


C) прокуратура

D) сот отырысыныњ хатшысы

E) адвокат
$$$ 20

Азаматтыќ іс бойынша µндірісті ќалпына келтіру туралы арыз ... беріледі:

A) арызданушыныњ т±рѓылыќты жеріндегі сотќа

B) даудыњ мєнісі бойынша шешім шыѓарѓан сотќа

C) жоѓары т±рѓан сотќа

D) жауапкердіњ т±рѓылыќты жеріндегі сотќа

E) дєлелдеменіњ кµбісі орналасќан жердегі сотќа
$$$ 21

Орындау бойынша єрекеттерді жасаудыњ мерзімдерін атањыз:

A) атќару µндірісі ќозѓалѓаннан кейін 1 ай ішінде

B) мерзімдер тараптардыњ келісімімен аныќталады

C) атќару µндірісі ќозѓалѓаннан кейін 2 ай ішінде

D) мерзімдерді сот орындаушысы аныќтайды

E) мерзімдерді сот аныќтайды
$$$ 22

Тиісті жауапкер дегеніміз кім:

A) талап ќоюшыныњ арызында жауапкер ретінде кµрсетілген т±лѓа

B) талап арыз ќойылѓан т±лѓа

C) талап ќоюшыныњ мєлємдеуі бойынша оныњ ќ±ќыѓын б±зѓан т±лѓа

D) талап арыз бойынша жауап беруге міндетті даулы ќ±ќыќтыќ ќатынастыњ субъектісі

E) даудыњ нысанасына талап – тілегі бар т±лѓа
$$$ 23

Егер µндіруші µндіруден бас тартса сот орындаушысы не істеу керек:

A) атќарушылыќ іс ж‰ргізу тоќтатыла т±рады

B) атќарушылыќ іс ж‰ргізу тоќтатылады

C) атќарушылыќ єрекеттер кейінге ќалдырылады

D) атќарушылыќ ќ±жат µндіріп алушыѓа ќайтарылады

E) атќарушылыќ ќ±жат сотќа ќайтарылады
$$$ 24

Бірінші сатыдаѓы соттыњ шешімі апелляциялыќ тіртіппен ќашан жойылады:

A) істер апелляциялыќ шаѓымды берген тарап сот шешіміне ќанаѓаттанбаса

B) егер сот пен судьяѓа ќарсылыќ жариялау туралы с±рау ќанаѓаттандырылмаса

C) егер соттыњ шешімі зањдылыќ пен негізділік талаптарына сєйкес келмесе

D) егер судья шешімді орындауды ќамтамасыз ету туралы шараларды ж‰зеге асырмас

E) егер сот істі ќарау мерзімін б±зса
$$$ 25

Ќандай жаѓдайда соттыњ шешімі зањсыз деп жойылуѓа жатады:

A) егер сараптама таѓайындау туралы с±рау ќанаѓаттандырылмаса

B) егер істі сот талќылауына дайындау мерзімі б±зылса

C) егер іс соттылыќтыњ ережелерін б±за отырып ќаралѓан болса

D) егер іс сот отырысыныњ орны мен уаќыты жайлы д±рыс хабарланбаѓан тараптыњ ќатысуынсыз ќаралса

E) егер дєлелдемелер д±рыс баѓаланбаса
$$$ 26

Бµтен біреудіњ зањсыз иеленуінен м‰лікті талап ету талаптыњ ќандай т‰ріне жатады:

A) тану туралы

B) туындаушыѓа

C) таѓайындау туралы

D) виндикациялыќќа

E) негаторлыќќа
$$$ 27

Азаматтыќ сот ісін ж‰ргізудіњ т‰рін атањыз (соттыњ бірінші инстанциясында іс ж‰ргізу ) :

A) тµрелік іс ж‰ргізу

B) ерекше іс ж‰ргізу

C) атќару µндірісі

D) ќадаѓалау µндірісі

E) конституциялыќ µндіріс
$$$ 28

Азаматтыќ істі жабыќ т‰рде ќарауѓа негіз болмайды:

A) жалаќыныњ ќ±пиясы

B) комерциялыќ ќ±пия

C) жеке хат алмасудыњ ќ±пиясы

D) мемлекеттік ќ±пия

E) отбасылыќ ќ±пия
$$$ 29

Азаматтыќ істегі тараптардыњ міндеттерін кµрсетіњіз:

A) сот шыѓындарын µтеу

B) іс материалдарымен танысу

C) сот шешіміне шаѓымдану

D) бітімгершілік келісімін жасау

E) талаптыњ мµлшерін азайту немесе ±лѓайту
$$$ 30

Азаматтыќ процесте тиісті емес жауапкерді ауыстыруѓа келісімін беру керек:

A) негізгі жєне ќосымша

B) талап ќоюшы

C) тиісті жєне тиісті емес жауапкер

D) тиісті жауапкер

E) талап ќоюшы жєне тиісті жауапкер
$$$ 31

Азаматтыќ істі адвокат арќылы ж‰ргізу сотта µкілдік етудіњ ќай т‰ріне жатады:

A) ќ±ќыќ ќорѓаушылыќ

B) зањды


C) ќоѓамдыќ

D) ерікті (тапсырма бойыншA)

E) мамандандырылѓан
$$$ 32

Азаматтыќ істі ќараудыњ жалпы мерзімін атањыз:

A) єзірлеу аяќталѓаннан кейін 1 айѓа дейін

B) арыз сотќа т‰скеннен кейін 10 к‰ннен кейін

C) арыз сотќа т‰скеннен кейін 15 к‰ннен кейін

D) арыз сотќа т‰скеннен кейін 20 к‰ннен кейін

E) арыз сотќа т‰скеннен кейін 2 айѓа дейін
$$$ 33

Ќойылѓан талаптыњ мµлшерін ±лѓайтќанда мемлекеттік баж:

A) µзгеріссіз ќалдырылады

B) талап ќоюшы оны тµлеуден босатылады

C) ±лѓайтылѓан талап ќ±нына сєйкес баж ќосымша тµленеді

D) тµленген баж ќайта ќайтарылады

E) сот т±лѓаны мемлекеттік баж тµлеуден босатады
$$$ 34

Сараптама µткізудіњ нєтижесі ... рєсімделеді:

A) ќаулымен

B) ќорытындымен

C) µкіммен

D) б±йрыќпен

E) ескертумен
$$$ 35

Сот тапсырмаларын орындау мерзімі:

A) ±йѓарымды алѓан уаќыттан бастап 5 к‰н ішінде

B) ±йѓарымды алѓан уаќыттан бастап 10 к‰н ішінде

C) ±йѓарымды алѓан уаќыттан бастап 15 к‰н ішінде

D) ±йѓарымды алѓан уаќыттан бастап 20 к‰н ішінде

E) ±йѓарымды алѓан уаќыттан бастап 1 ай ішінде
$$$ 36

Тµменде келтірілгенніњ ќайсысы куєніњ ќ±ќыѓы емес:

A) келтірілген шыѓындарды талап ету

B) µзі барѓан жерінде жауап алуды соттан с±рауы

C) жазбаша материалдарды пайдалану

D) сот отырысына келу

E) ана тілінде т‰сіндірме беру
$$$ 37

Бейнежазба азаматтыќ іс бойынша дєлелдемелердіњ ќай т‰ріне жатады:

A) дєлелдеменіњ дербес т‰рі

B) жазбаша дєлелдемелерге

C) заттай дєлелдемелерге

D) дєлелдеме болып табылмайды

E) аралас дєлелдемелерге жатады
$$$ 38

Жањадан аныќталѓан мєн – жаларѓа байланысты істі ќайта ќарау туралы арыз ќандай мерзім ішінде берілуі тиіс:

A) іске ќатысушы т±лѓалар шешімді ќайта ќарауѓа негіз болып табылатын мєн – жайлар аныќталѓан к‰ннен бастап арызды 5 к‰нніњ ішінде бере алады

B) іске ќатысушы т±лѓалар шешімді ќайта ќарауѓа негіз болып табылатын мєн – жайлар аныќталѓан к‰ннен бастап арызды 10 к‰нніњ ішінде бере алады

C) іске ќатысушы т±лѓалар шешімді ќайта ќарауѓа негіз болып табылатын мєн – жайлар аныќталѓан к‰ннен бастап арызды 1 айдыњ ішінде бере алады

D) іске ќатысушы т±лѓалар шешімді ќайта ќарауѓа негіз болып табылатын мєн – жайлар аныќталѓан к‰ннен бастап арызды 3 айдыњ ішінде бере алады

E) іске ќатысушы т±лѓалар шешімді ќайта ќарауѓа негіз болып табылатын мєн – жайлар аныќталѓан к‰ннен бастап арызды 6 айдыњ ішінде бере алады
$$$ 39

Заттай дєлелдемелер ќашан т±лѓаѓа ќайтарылады:

A) сот отырысыныњ аяѓында

B) сот шешімі шыѓарылѓаннан кейін

C) шешім зањды к‰шіне енгеннен кейін

D) сот шешімі жарияланѓаннан кейін

E) дєлелдемелерді ќараѓаннан кейін
$$$ 40

Азаматтыќ іс бойынша дєлелдемелерді ќамтамасыз етеді:

A) сот жєне нотариаттыќ органдар

B) сот жєне прокуратура

C) сот жєне жауапкер

D) сот жєне талапкер

E) сот жєне адвокат
$$$ 41

Ќай уаќытта ќайталама сараптама таѓайындалады:

A) сарапшыныњ ќорытындысыныњ айќындыѓы жетіспегенде

B) µткізілген сараптаманыњ д±рыстыѓына к‰мєн туѓанда

C) сарапшыныњ ќорытындысы толыќ болмаѓанда

D) жања с±раќтар туындаѓанда

E) сараптама к‰рделі болѓанда
$$$ 42

Ќандай жаѓдайда ќарсы талап ќойылуы м‰мкін:

A) іс сотта ќозѓалѓанѓа дейін

B) істі сотта ќарауѓа єзірлеу барысында

C) кез – келген сатыда

D) сот шешімі шыѓарылѓанѓа дейін

E) шешім шыѓарылѓаннан кейін
$$$ 43

Азаматтыќ істерді ќарауѓа єзірлеудіњ жалпы мерзімі:

A) талап арыз ќабылданѓаннан кейін 3 к‰н ішінде

B) талап арыз ќабылданѓаннан кейін 5 к‰н ішінде

C) талап арыз ќабылданѓаннан кейін 7 к‰н ішінде

D) талап арыз ќабылданѓаннан кейін 10 к‰н ішінде

E) талап арыз ќабылданѓаннан кейін 15 к‰н ішінде
$$$ 44

Азаматтыќ істі ќарауѓа ќатысушы т±лѓалар тєртіпті жаппай б±зѓанда сот ... ќ±ќылы:

A) іс бойынша µндірісті тоќтата т±руѓа

B) іс бойынша µндірісті ќысќартуѓа

C) арызды ќараусыз ќалдыруѓа

D) шешімді шыѓарусыз ќалдыруѓа

E) істі жабыќ сот отырысында ќарауѓа
$$$ 45

Ќандай єрекеттен кейін сот шешім шыѓару ‰шін кењесу бµлмесіне кетеді:

A) дєлелдемелерді зерттеп болѓаннан кейін

B) істі мєнісі бойынша ќарап болѓаннан кейін

C) маманныњ кењесін тыњдаѓаннан кейін

D) мемлекеттік органныњ ќорытындысын тыњдаѓаннан кейін

E) сот жарыссµздері немесе прокурордыњ ќорытындысынан кейін
$$$ 46

Соттаѓы жарыссµз ќай т±лѓалардыњ сµздерінен т±рады:

A) прокурор мен мемлекеттік органдардыњ µкілдерініњ

B) прокурор мен µкілдердіњ

C) талап ќоюшы мен жауапкердіњ

D) іске ќатысушы т±лѓалар мен µкілдердіњ

E) куєлардыњ, сарапшыныњ, маманныњ
$$$ 47

Ќадаѓалау тєртiбiндегi ќайта ќарау пєнi болып зањ к‰шiне енген ќаулылыр табылады. Олар болуы м‰мкiн:

A) сот бiрiншi инстанциясыныњ аныќтамасы ±йѓарымы жєне шешiм

B) соттыњ аппеляциялыќ инстанция аныќтамасы (±йѓарымы)

C) сот ќадаѓалау инстанциясы ќаулысы, аныќтамасы (±йѓарымы)

D) сот бiрiншi инстанциясыныњ аныќтамасы (±йѓарымы)

E) кассациялыќ инстанция шешiмi
$$$ 48

Аппеляциялыќ шаѓым неше к‰н iшiнде берiлуi м‰мкiн:

A) 15 к‰н

B) 20 к‰н

C) 25 к‰н

D) 1 ай

E) 2 ай
$$$ 49

Єкімшілік ќ±ќыќ б±зушылыќ туралы іс бойынша ќаулыѓа прокурор ќаулыныњ кµшірмесін алѓан к‰ннен бастап неше к‰нде сотќа наразылыќ келтіре алады:

A) 5 к‰н ішінде

B) 7 к‰н ішінде

C) 10 к‰н ішінде

D) 15 к‰н ішінде

E) 1 ай ішінде
$$$ 50

Соттылыќтыњ ережелерін б±за отырып сотќа берілген арызбен судья не істеу керек:

A) талап арызды ќозѓалыссыз ќалдырады

B) талап арызды ќараусыз ќалдырады

C) арызды ќабылдаудан бас тартады

D) судья талап ќоюшыѓа талап арызды ќайтара отырып, ќай органѓа ж‰гінуге болатындыѓын т‰сіндіреді

E) істі соттылыѓы бойынша басќа сотќа береді
$$$ 51

Тµмендегі жауаптардыњ ќайсысы азаматтыќ іс ж‰ргізу ќ±ќыѓыныњ жарыспалылыќ принципіне сипаттама береді:

A)тараптардыњ ќ±ќыќтыќ кµзќарастарын ќолдау бойынша мєлімдеген талабы мен ќарсылыќтарыныњ негізін дєлелдеу міндеттері мен м‰мкіндіктері;

B)тараптар мен іске ќатысушы т±лѓалардыњ дауды объектісіне ќатысты µкім ету м‰мкіндігі;

C)тараптар µз ќ±ќыќтары мен м‰дделерін ќорѓаудаѓы тек м‰мкіншіліктері;

D)істі ашыќ сот отырысында ќарау жєне шешу;

E)талапкердіњ талабынан бас тарту м‰мкіндігі
$$$ 52

Тµмендегі жауаптардыњ ќацсысы азаматтыќ сот ісін ж‰ргізудіњ зањдылыќ принципіне сипаттама береді:

A)Конституцияныњ,АІЖК-ніњ жєне халыќаралыќ келісімдердіњ нормаларын саќтау;

B)Конституцияныњ,АІЖК-ніњ нормаларын саќтау;

C)материалдыќ ќ±ќыќтыќ нормаларын саќтау;

D)іс ж‰ргізушілік ќ±ќыќтыќ нормаларын саќтау;

E)материалдыќ ќ±ќыќтыќ жєне іс ж‰ргізушілік ќ±ќыќтыќ нормаларын саќтау
$$$ 53

Азаматтыќ істі жабыќ т‰рде ќараѓан кезде:

A)азаматтыќ іс ж‰ргізудіњ ережелерінен ішінара шегінуге болады;

B)азаматтыќ іс ж‰ргізудіњ барлыќ ережелері саќталады;

C)азаматтыќ іс ж‰ргізудіњ ерекше ережелері саќталады;

D)азаматтыќ іс ж‰ргізудіњ ережелерін саќтау соттыњ ќарауына байланысты;

E)азаматтыќ іс ж‰ргізу ережелерін соттыњ тµраѓасыныњ н±сќауына ќарай саќталады
$$$ 54

ЌР-да сот тµрелігін ж‰зеге асырады:

A)сот;

B)сот жєне аралыќ сот;C)аралыќ сот;

D)Конституциялыќ Кењес;

E)прокуратура
$$$ 55

Азаматтыќ істі жабыќ т‰рде ќарауѓа негіз болмайды:

A)коммерциялыќ ќ±пия;

B)жеке хат алмасудыњ ќ±пиясы;

C)жалаќыныњ ќ±пиясы;

D)мемлекеттік ќ±пия;

E)отбасылыќ ќ±пия
$$$ 56

Сот актілерініњ міндеттілігі тарамайды:

A)арнайы жабыќ мекемелерге;

B)зањмен белгіленген лауазымды т±лѓаларѓа;

C)ќоѓамдыќ бірлестіктерге;

D)т±лѓалардыњ бєріне тарайды;

E)азаматтардыњ кейбір категорияларына
$$$ 57

Азаматтыќ істер бойынша шешімдерге жєне іс ж‰ргізушілік єрекеттерге шаѓымдану м‰мкіндігі сипаттама береді:

A)азаматтыќ іс ж‰ргізудіњ диспозитивтілік ќаѓидасына;

B)зањ жєне сот алдындаѓы тењділік ќаѓидасына;

C)тараптардыњ іс ж‰ргізудегі тењділігі ќаѓидасына;

D)азаматтыќ іс ж‰ргізудіњ тілі ќаѓидасына;

E)сот талќысыныњ жариялыѓы ќаѓидасына
$$$ 58

Тµменде келтірілген жауаптардыњ ќайсысы азматтыќ істер бойынша сот тµрелігін ж‰зеге асыру кезінде судьялардыњ тєуелсіздігі принципін ашады:

A)судья тєуелсіз,тек ќана ЌР Президентіне баѓынады;

B)судья тєуелсіз, тек ќана соттыњ тµраѓасыныњ µкімдеріне ѓана баѓынады;

C)судья тєуелсіз, тек ќана Бас Прокурорѓа баѓынады;

D)судья тєуелсіз, тек ќана ЌР Жоѓары Сотыныњ тµраѓасына баѓынады;

E)судья тєуелсіз, тек ќана ЌР Конституциясына жєне Зањѓа баѓынады
$$$ 59

Азаматтыќ іс ж‰ргізушілік ќ±ќыќтыќ ќатынастыњ алѓышарттарын атањыз:

A)іс ж‰ргізушілік ќ±ќыќтар мен міндеттер;

B)зањды фактілер, азаматтыќ іс ж‰ргізушілік ќ±ќыќтыќ субъектілік азаматтыќ іс ж‰ргізушілік нормалар;

C)сотта ќозѓалѓан істіњ болуы;

D)істіњ аќырына зањды м‰дделіктіњ болуы;

E)талапкердіњ мемлекеттік баж тµлеуі
$$$ 60

Судьяѓа азаматтыќ процесте ќарсылыќ білдірудіњ негізі бола алмайды:

A)талапкермен туыс болуы;

B)сот µкілімен туыс болуы;

C)прокурормен таныстыѓы;

D)істіњ аќырына жеке м‰дделігі;

E)істі б±рын ќараѓан кезде ќатысуы
$$$ 61

Азаматтыќ іс ж‰ргізушілік ќ±ќыќтыќ ќатынастардыњ ерекшелігін атањыз.

A)ќ±ќыќтыќ жєне ќ±ќыќтыќ емес нысанда болады;

B)наќты нысан белгіленбеген;

C)ерік білдіру нысанында болады;

D)тек ќана ќ±ќыќтыќ нысанда болады;

E)соттыњ н±сќаулары нысанында болады
$$$ 62

Сот тµрелігін ж‰зеге асыруѓа кµмектесуші т±лѓалар тобына жатпайтын азаматтыќ процестіњ субъектісін атањыз:

A)сарапшы;

B)‰шінші т±лѓа;

C)кує;

D)куєгер;E)аудармашы
$$$ 63

Азаматтыќ іс ж‰ргізушілік ќ±ќыќтыќ ќатынастардыњ міндетті субъектісін атањыз:

A)прокурор;

B)талапкер;

C)сот;

D)жауапкер;E)кує
$$$ 64

Азаматтыќ іс ж‰ргізушілік ќ±ќыќ ќатынасыныњ мазм±нын ќ±райды:

A)сот пен іс ж‰ргізуге басќа да ќатысушылардыњ міндеттері мен ќ±ќыќтары жєне іс ж‰ргізу єрекеті;

B)тараптардыњ іс ж‰ргізушілік ќ±ќыќтары мен міндеттері;

C)іс ж‰ргізуге ќатысушылардыњ ќызметі;

D)материалдыќ ќ±ќыќтыќ дау;

E)іске ќатысушы т±лѓалардыњ єрекеттері
$$$ 65

Істіњ аќырына м‰дделілік танытатын т±лѓаларды атањыз:

A)прокурор азаматтыќ іс ж‰ргізушілік ќ±ќыќтыќ ќатынастардыњ субъектісі болмайды;

B)сот отырысына ќатысушы т±лѓалар;

C)єділеттілікті атќарушы т±лѓалар;

D)єділеттілікті орнатуѓа ыќпалын тигізуші т±лѓалар;

E)іске ќатысушы т±лѓалар
$$$ 66

Іске ќатысатын т±лѓалардыњ ќ±рамына кірмейтін т±лѓаларды атањыз:

A)судья;

B)прокурор;

C)тараптар;

D)‰шінші т±лѓалар;

E)ерекше µндірістіњ істері бойынша арызданушылар
$$$ 67

Азаматтыќ істер бойынша тараптарды айќындайтын белгісін кµрсетіњіз:

A)іс ж‰ргізуге басќа т±лѓалардыњ ќ±ќыѓын ќорѓау маќсатында ќатысады;

B)іс ж‰ргізуге µз атынан жєне µз м‰дделерін ќорѓау маќсатында ќатысады;

C)іс ж‰ргізуді µкілденушініњ атынан ж‰ргізеді;

D)іс ж‰ргізуге ќоѓамдыќ м‰ддені ќорѓау маќсатында ќатысады;

E)іс ж‰ргізуге µкілденушініњ м‰ддесін ќорѓау ‰шін ќатысады
$$$ 68

Іске ќатысушы т±лѓалар тµмендегі ќай ќ±ќыќќа ие емес:

A)бітім келісімін бекіту;

B)дєлелдемелер ±сыну;

C)ќарсылыќ білдіру;

D)іс бойынша дєлелдеу нысанын аныќтау;

E)соттыњ шешімі мен ±йѓарымына шаѓымдану;
$$$ 69

Іске ќатысушы т±лѓаларды сипаттайтын белгілерді кµрсетіњіз:

A)істіњ аќырына зањды м‰дделілік танытады;

B)іс ж‰ргізуге басќа т±лѓалардыњ м‰ддесін ќорѓау ‰шін кіріседі;

C)іс бойынша сот шыѓындарын µтейді;

D)іс ж‰ргізуге жеке м‰дделерін ќорѓау ‰шін кіріседі;

E)іс ж‰ргізуге ќоѓам м‰ддесін ќорѓау ‰шін кіріседі
$$$ 70

Азаматтыќ істе тµмендегі ќ±ќыќтардыњ ќайсысы тараптарда жоќ:

A) бітім келісімге келу ќ±ќыѓы;

B) басќа тараптыњ µтінімдеріне дєлелдері мен т±жырымдауларына ќарсылыќ білдіру ќ±ќыѓы;

C) істіњ мєні бойынша ќорытынды беру ќ±ќыѓы;

D) сот орындаушысыныњ шешімді орындау барысында атќаратын єрекеттеріне ќатысу ќ±ќыѓы;

E) ќарсылыќ білдіру ќ±ќыѓы
$$$ 71

Азаматтыќ іс ж‰ргізудіњ ќай сатысында тараптар арасында бітімгершілік келісімін жасау м‰мкін болады:

A)процестіњ кез келген сатысында

B)істі ќарау барысында;

C)істі сотта ќарауѓа єзірлеу сатысында;

D)аппеляциялыќ сатыда сот отырысы басталѓанѓа дейін;

E)сот шешімін орындау сатысында
$$$ 72

Азаматтыќ істегі тараптардыњ міндеттерін кµрсетіњіз:

A)талаптыњ мµлшерін ±лѓайту немесе азайту;

B)бітімгершілік келісімін жасау;

C)сот шешіміне шаѓымдану;

D)іс материалдарымен танысу;

E)сот шыѓындарын µтеу
$$$ 73

Азаматтыќ процесте тиісті емес жауапкерді ауыстыруѓа келісімін беру керек:

A)тиісті емес жауапкер;

B)талап ќоюшы;

C)тиісті жєне тиісті емес жауапкер;

D)тиісті жауапкер;

E)талап ќоюшы жєне тиісті жауапкер
$$$ 74

Тењ ќатысудыњ т‰рлерін кµрсетіњіз:

A)негізгі жєне ќосымша;

B)дара жєне кµптік;

C)міндетті жєне міндетті емес;

D)тиісті жєне тиісті емес;

E)талап ќоюшы жєне тиісті жауапкер
$$$ 75

Іс ж‰ргізу ќ±ќыќ мирасќорлыѓы процестіњ ќай сатысында орын алады:

A)кез келген сатысында

B)сот шешім шыѓарѓанѓа дейін;

C)сот отырысы басталѓанѓа дейін;

D)істіњ мєні бойынша ќараѓанѓа дейін;

E)апелляциялыќ тєртіппен сот шешіміне шаѓым бергенге дейін
$$$ 76

Азаматтыќ іс ж‰ргізудегі ‰шінші т±лѓаларды айќындайтын белгіні кµрсетіњіз:

A)талап ќою ќ±ќыѓы немесе жауап беру ќ±ќыѓы бір-бірін жоймайды;

B)тараптар арасында ќозѓалѓан іске кіреді/тартылады;

C)іс ж‰ргізуге µкілденушініњ атынан жєне µкілденушініњ м‰дделерін ќорѓау ‰шін ќатысады;

D)іс ж‰ргізуге басќаныњ м‰ддесін ќорѓау ‰шін кіреді;

E)азаматтыќ іс ќозѓайды
$$$ 77

Даудыњ пєніне дербес талабы бар ‰шінші т±лѓаныњ тењ талапкерден айырмашылыѓын атањыз:

A)айырмашылыѓы жоќ;

B)‰шінші т±лѓаѓа сот шыѓындарын µтеу міндеті ж‰ктелмейді;

C)‰шінші т±лѓаныњ сот шешіміне шаѓымдануѓа ќ±ќыѓы жоќ;

D)‰шінші т±лѓа прцеске кейін кіреді;

E)‰шінші т±лѓаныњ істіњ аќырына материалдыќ-ќ±ќыќтыќ м‰дделілігі болмайды
$$$ 78

Даудыњ нысанына дербес талабы жоќ ‰шінші т±лѓалардыњ азаматтыќ процеске ќатысу негіздерін атањыз:

A)регрестік ќ±ќыќ болу м‰мкіндігі:

B)талапкер мен ‰шінші т±лѓаныњ талаптарыныњ толыќ бір-бірімен сай болуы;

C)талапкер мен ‰шінші т±лѓаныњ талаптарыныњ жартылай сай болуы;

D)талапкер мен ‰шінші т±лѓаныњ талаптарыныњ бірдей болуы;

E)талапкер мен ‰шінші т±лѓаныњ талаптары ќ±ќыќ туралы даудыњ бір объектісіне баѓытталѓаны
$$$ 79

Даудыњ нысанасына тдербес талаптарын мєлімдемейтін ‰шінші т±лѓалар ќандай ќ±ќыќќа ие емес:

A)соттаѓы жарыссµзге ќатысу;

B)µтінім мєлімдеу;

C)сот отырысы хаттамасымен танысу;

D)дєлелдемелер ±сыну;

E)соттыњ шешімін к‰штеп орындату
$$$ 80

Азаматтыќ іске ќатысатын прокурорѓа тµменде келтірілген ќ±ќыќтардыњ ќайсысы берілмеген:

A)басќа т±лѓаныњ ќ±ќыѓын ќорѓау ‰шін берілген талап арыздан баыс тарту ќ±ќыѓы;

B)бітімгершілік келісімін жасау ќ±ќыѓы;

C)істіњ мєнісі бойынша ќорытынды беру ќ±ќыѓы;

D)µтінім жасау ќ±ќыѓы;

E)талаптыњ негізін µзгерту ќ±ќыѓы
$$$ 81

Азаматтық іс бойынша мемлекеттік орган қорытынды беру мүмкін:

A)заңда белгіленген жағдайда;

B)мемлекеттік органныњ басшысыныњ н±сќауы бойынша;

C)прокурордыњ њ±сќауы бойынша;

D)мемлекеттік органныњ бастамасы бойынша;

E)істіњ мєн-жайларымен алдын-ала аныќталѓан жаѓдайларда
$$$ 82

Талап ќойѓан прокурордыњ іс ж‰ргізушілік жаѓдайын кµрсетіњіз:

A)іс ж‰ргізуде талап;

B)іс ж‰ргізушілік талап ќоюшы;

C)іске ќатысушы т±лѓа;

D)сот тµрелігін атќаруѓа ыќпалын тигізуші т±лѓа;

E)ќ±ќыќ ќорѓаушы
$$$ 83

Прокурордыњ азаматтыќ процеске ќатысуыныњ нысандарын атањыз:

A)талап ќою жєне азаматтыќ істі ќозѓау;

B)басталып кеткен іске кіру жєне ќорытынды беру;


C)іс бойынша µндірісті ќозѓау жєне ќорытынды беру маќсатында кіру;
D)істіњ мєнісі бойынша толыѓымен жєне жеке мєселелер бойынша ќорытынды беру;
E)ќатысуыныњ нысандары кµп

$$$ 84


Прокурордыњ азаматтыќ іске ќатысу негіздерін атањыз:
A)істіњ аќырына зањды м‰дделігі;
B)егер іс бойынша сараптама таѓайындалса;
C)егер сот µкілі µтінім білдірсе;
D)прокурордыњ ќатысуы зањмен кµзделген;
E)іске ќатысушы т±лѓалардыњ µтінімімен
$$$ 85

Азаматтыќ процестіњ аталѓан субъектілерініњ ќайсысы іс ж‰ргізуді сот µкіліне тапсыра алады:

A)‰шінші т±лѓа;
B)сарапшы;
C)кує;
D)прокурор;
E)аудармашы

$$$ 86


Сот µкілі азаматтыќ процестіњ ќай сатысында кіргізіледі:

A)Сот шешім шыѓарѓанѓа дейін;

B)Сот отырысы басталѓанѓа дейін;

C)Процестіњ кез келген сатысында;

D)Азаматтыќ істі ќарауѓа єзірлеу барысында;

E)Азаматтыќ істі ќарау кезінде


$$$ 87

ҚР АІЖК-сі бойынша соттағы өкілдіктің түрлері:


A)зањды,тапсырма бойынша;
B)жарѓылыќ, шарттыќ;
C)ќоѓамдыќ, зањды;
D)шартты, міндетті;
E)ќоѓамдыќ тапсырма бойынша

$$$ 88


Азаматтыќ істі адвокат арќылы ж‰ргізу сотта µкілдік етудіњ ќай т‰ріне жатады:

A)ќ±ќыќ ќорѓаушылыќ;


B)ерікті/тапсырма бойынша;
C)зањды;
D)ќоѓамдыќ;
E)мамандандырылѓан

$$$ 89


Аяќталмаѓан іс ж‰ргізушілік мерзімдер тоќтатыла т±рады:

A)Азаматтыќ іс бойынша µндірісті кейінге ќалдырѓан кезде;

B)Талап арызды ќозѓалыссыз ќалдырѓан кезде;

C)Талап арыз ќараусыз ќалдырылѓан кезде;

D)Азаматтыќ іс бойынша µндіріс аяќталѓан кезде;

E)Азаматтыќ іс бойынша µндіріс тоќтатыла т±рѓан кезде


$$$ 90

¤кілге берілген сенімхатта тµменде келтірілген єрекеттердіњ ќайсысын жасау ќ±ќыѓы арнайы кµрсетілуі тиіс:

A)µтінім жасау;

B)µкілеттілікті басќа т±лѓаѓа µткізу;

C)іс материалдарымен танысу;

D)іске ќатысушы т±лѓалардыњ µтінімдері мен дєлеледеріне ќарсылыќ жариялау;

E)дєлелдемелерді ±сыну, оларды зерттеуге ќатысу
$$$ 91

Азаматтыќ істі ќараудыњ жалпы мерзімін атањыз:

A)Арыз сотќа т‰скеннен кейін екі айѓа дейін;

B)єзірлеу аяќталѓаннан кейін бір айѓа дейін;

C)арыз сотќа т‰скенннен кейін жиырма к‰нге дейін;

D)арыз сотќа т‰скеннен кейін он бес к‰нге дейін;

E)арыз сотќа т‰скеннен кейін он к‰нге дейін
$$$ 92

Ќандай азаматтыќ іс ж‰ргізушілік мерзімдер ќалпына келтіруге жатады:

A)Сот таѓайындаѓан мерзімдер;

B)µткізіп алынѓан мерзімдер ќалпына келтіруге жатпайды;

C)зањмен белгіленген мерзімдер;

D)кез келген µткізіп алынѓан мерзім;

E)мерзімдер жартылай ќалпына келтіріледі
$$$ 93

Себепті салдардыњ негізінде сот таѓайындаѓан мерзімді µткізіп алѓан жаѓдайда ол мерзімдер:

A)¦зартылады;

B)Ќалпына келтіріледі;

C)Ќысќартылады;

D)Уаќытша тоќтатылады;

E)Кері ќайтарылады
$$$ 94

¤кілдіњ µкілеттіліктері … рєсімделеді:

A)Жеке куєлігімен:

B)Сенімхатпен;

C)Ењбек шартымен;

D)Контрактпен;

E)Ќолхатпен
$$$ 95

Тµленген мемлекеттік баж … ќайтарылуѓа жатады:

A)Талап ќоюшы талабынан бас тартса;

B)Істі тараптыњ бітім келісіммен аяќталѓанда;

C)Іс аралыќ сотќа берілгенде;

D)Талап ќоюшы талабыныњ мµлшерін азайтќанда;

E)Талап ќоюшы талабыныњ мµлшерін ±лѓайтќанда
$$$ 96

Азаматтыќ іс ќозѓалѓанѓа дейін мемлекеттік бажды толейді:

A)Жауапкер;

B)Прокурор;

C)Дербес талабын мєлімдемейтін ‰шінші т±лѓа;

D)Талап ќоюшы;

E)Сот µкілі
$$$ 97

Ќандай шыѓындар азаматтыќ іс бойынша іс ж‰ргізуге байланысты шыѓындарѓа жатпайды:

A)Аудармашыѓа тµленетін сомалар;

B)Жауапкерге іздеу салу шыѓындары;

C)Куєлар мен сарапшыѓа тµленуге тиісті тµлемдер;

D)Т±рѓан жерде ќарауѓа байланысты сомалар:

E)Сот шешімін орындауѓа байланысты сомалар
$$$ 98

Талап ќоюшы талабынан бас тартќанда ол кµтерген сот шыѓындарын:

A)Жауапкер т‰гелдей µтейді;

B)µтелмейді;

C)ішінара µндіріледі;

D)мєселе тараптардыњ келісімімен шешіледі;

E)сот шешеді
$$$ 99

Мемлекеттік баж т‰сінігін кµрсетіњіз:

A)Азаматтыќ істі ќараумен байланысты шыѓындар;

B)Сот тµрелігін ж‰зеге асыруѓа кµмектесуші т±лѓаларѓа тµленуге тиісті аќшалай сомалар;

C)Куєлар, аудармашылар жєне сарапшыѓа тµленуге тиісті тµлемдер;

D)Азаматтыќ істі ќарау барысында келтірілген барлыќ шыѓындар;

E)Сотта зањды мањызѓа ие єрекеттер орындаѓаны ‰шін мемлекетке тµленетін міндетті тµлем
$$$ 100

Ќойылѓан талаптыњ мµлшерін ±лѓайтќанда мемлекеттік баж:

A)¦лѓайтылѓан талап ќ±нына сєйкес баж ќосымша тµленеді;

B)µзгеріссіз ќалдырылады;

C)талап ќоюшы оны тµлеуден босатылады;

D)баж азайтылѓан мµлшерде ќосымша µндіріледі;E)сот т±лѓаны мемлекеттік баж тµлеуден босатуѓа ќ±ќылы
Каталог: ebook
ebook -> Ќазаќстан республикасыныњ білім жєне ѓылым министірлігі
ebook -> Ќазаќстан Республикасы Білім жєне ѓылым министрлігі
ebook -> Бағдарламасы «Мектептегі атыс дайындығы»
ebook -> Семей мемлекеттік педагогикалыќ институты
ebook -> «Кәсіптік қазақ тілі» ПӘнінің ОҚУ-Әдістемелік кешені
ebook -> Ќазаќстан республикасыныѕ білім жјне єылым министірлігі
ebook -> Тест сұРАҚтары мемлекеттік кәсіпорынның ақша қорларының ең басты- сы?
ebook -> Ќазаќстан республикасы
ebook -> «Инженерлік-технологиялыќ факультеттіњ»
ebook -> Ќазаќстан республикасыныњ білім жєне ѓылым министрлігі


Достарыңызбен бөлісу:


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет