ҚҰрамы жоғары органы Жалғыз акционер; Басқару органы Директорлар кеңесіжүктеу 258.08 Kb.
Дата13.05.2019
өлшемі258.08 Kb.
түріҚұрамы

ҚОҒАМ ОРГАНДАРЫНЫҢ ҚҰЗІРЕТІ МЕН ҚҰРАМЫ
Жоғары органы - Жалғыз акционер;

Басқару органы - Директорлар кеңесі;

Атқарушы органы - Басқарма.

“Самрұқ-Қазына” ұлттық әл-ауқат қоры” акционерлік қоғамы – Жалғыз акционер болып табылады.


Жалғыз акционердің айрықша құзіретіне мыныдай мәселелер:
1) Қоғамның Жарғысына өзгерістер мен толықтырулар негізу немесе оны жаңа редакцияда бекіту;

2) корпоративтік басқару кодексін, сондай-ақ оған енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды бекіту;

3) Қоғамның жариялаған акцияларының санын ұлғайту немесе Қоғамның орналастырылмаған жарияланған акциялар түрін өзгерту туралы шешім қабылдау;

4) Қоғамның дивидендт саясатын бекіту;

5) Қоғамды ерікті түрде қайта ұйымдастыру немесе тарату;

6) Директорлар кеңесінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін айқындау, оның Төрағасын, мүшелерін сайлау және олардың өкілеттігін мерзімнен бұрын тоқтату, сондай-ақ Директорлар кеңесінің мүшелеріне сыйақы төлеу мөлшері мен шарттарын айқындау;

7) Басқарма Төрағасы өкілеттігін тағайындау және мерзімнен бұрын тоқтату, осы шешімнің Қоғам директорлар кеңесінің қарастыруына шығару;

8) Қоғамның аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды анықтау және аудиторлық ұйымның қызмет көрсетуіне төлеу мөлшерін айқындау;

9) Қоғамның жылдық қаржылық есептілігін бекіту;

10) Қоғамның есептік қаржылық жылдағы таза кірісін бөлу тәртібін бекіту, жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау және Қоғамның бір жай акциясына есептегенде дивидендтер мөлшерін бекіту;

11) Қазақстан Республикасы «Акционерлік қоғамдар туралы» заңнамасының 22-бабының 5 тармағында көзделген жағдайлар болған кезде, Қоғамның жай және артықшылығы бар акциялар бойынша дивидендтер төлемеу туралы шешім қабылдау;

12) Қоғамға тиесілі барлық активтердің жиырма бес және одан көп пайызын құрайтын сомада активтердің бір бөлігін немесе бірнеше бөлігін беру арқылы басқа да заңды тұлғаларды құруға немесе олардың қызметіне Қоғамның қатысуы туралы шешім қабылдау;

13) Қоғам акцияларды Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» заңнамасына сәйкес сатып алған кезде олардың құнын анықтауын өзгерту әдістемесін бекіту;

14) Осы Жарғыға сәйкес Жалғыз акционердің құзіретіне кіретін мәселелер бойынша Қоғамның ішкі құжаттарын бекіту;

15) Қоғамның лауазымды тұлғасының кінәсі бойынша Қоғамға келтірілген шығынды өтеу туралы Қоғамның сотқа арыз жазу туралы шешім қабылдауға;

16) Жалғыз акционерге Қоғамның қызметі туралы мәліметі ұсыну тәртібін анықтау, сонымен бірге, егер Қоғам Жарғысымен ондай тәртіп реттелмесе бұқаралық ақпаратты анықтау;

17) “Алтын акция” еңгізу мен жою;

18) Қоғамның директорлар кеңесінің жүргізген жұмысы туралы есепті бекіту;

19) Қоғамның жылдық есебін бекіту;

20) Қоғамның бағалы қағаздарының айырбастау тәртібі мен шартын және де олардың өзгерілуін анықтау;

21) шешім қабылдау заңнамада және Қоғамның Жарғысында Жалғыз акционердің айрықша құзіретіне жатқызылған өзге де мәселелер жатқызылады.

Директорлар Кеңесі
Анар Тілеубайқызы Қалиевадиректорлар Кеңесінің торағасы;

Ғалымбек Алтынбекұлы Нұрахметов – директорлар Кеңесінің мүшесі;

Бекболат Жұмашұлы Химеденов – тәуелсіз директор, директорлар Кеңесінің мүшесі.


Директорлар кеңесінің айрықша құзыретіне мыналар:

1) Қоғам қызметінің басым бағыттарын айқындау және Қоғамның даму стратегиясын бекіту;

2) Сұрақты Қоғамның Жалғыз директорының қарастыруына шығару;

3) жариялаған акциялардың саны, оларды орналастыру (өткізу) тәсілі мен бағасы шегінде акцияларды орналастыру (өткізу) туралы, оның ішінде орналастырылатын (өткізілетін) акциялардың саны туралы шешім қабылдау;

4) Қоғамның орналастырылған акцияларды немесе басқа да бағалы қағаздарды сатып алуы және оларды сатып алу бағасы туралы шешім қабылдау;

5) Қоғамның жылдық қаржы есептілігін алдан ала бекіту;

6) Қоғамның Директорлар кеңесінің жанындағы комитеттер, Қоғамның Басқармасы, Ішкі аудит қызметі, Қоғам қызметінің тиімділігін бағалау жүйесін бекіту;

7) Директорлар Кеңесінің комитетерін құрастыру, ол туралы Ережелерін бекіту, және де комитет мүшелерін тағайындау;

8) Қоғамның облигацияларын және туынды бағалы қағаздарын шығару талаптарын анықтау;

9) Басқарманың сандық құрамын, өкілеттік мерзім анықтау, Басқарма Төрағасынан басқа Қоғам Басқармасының төрағасын және мүшелерін сайлау, сондай-ақ олардың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату;

10) Басқарма төрағасы мен оның мүшелерінің лауазымдық жалақыларының мөлшерін және оларға еңбекақы төлеу мен сыйақы беру шарттарын анықтау;

11) Ішкі аудит қызметінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін анықтау, оның Басқармасын және мүшелерін тағайындау, сондай-ақ олардың өкілеттігін мерзімнен бұрын тоқтату, Ішкі аудит қызметінің жұмыс тәртібін, Ішкі аудит қызметі қызметкерлеріне еңбекақы төлеу және сыйақы берудің мөлшері мен шарттарын анықтау;

12) Ішкі аудит қызметінің жылдық аудиторлық жоспарын бекіту, ішкі аудит қызметінің жылдық және тоқсандық есептерін қарастыру және сол бойынша шешім қабылдау;

13) Қоғамның корпоративтік хатшысын тағайындау, өкілеттік мерзімін анықтау, оның өкілеттігін мерзімнен бұрын тоқтату, сондай-ақ лауазымдық жалақысының мөлшері мен сыйақы беру шарттарын анықтау;

14) Қоғамның ішкі қызметін реттейтін құжаттарды бекіту (Қоғамның қызметін ұйымдастыру мақсатында Басқарма қабылдайтын құжаттарды қоспағанда), соның ішінде Қоғамның бағалы қағаздарына қол қою және аукцион өткізудің шарты мен тәртібін белгілейтін ішкі құжатты бекіту;

15) Қоғамның филиалдары мен өкілдіктерін құру және жабу туралы шешімдерді қабылдау және олар туралы ережелерді бекіту;

16) Қоғаммен басқа заңды тұлғалардың 10 (он) және одан жоғары пайыз акцияларын (жарғылықты капиталда үлесі бар) сатып алу туралы шешім қабылдау;

17) Он немесе одан әрі пайыз акциялар Қоғамға тиесілі заңды тұлғалы (қатысушылар) акционерлердің жалпы отырысының құзіретіне қатысты қызметтің сұрақтары бойынша шешім қабылдау;

18) Қоғамның басқа ұйымдарды құруға қатысуы туралы шешім қабылдау;

19) Қоғамның міндеттемеленін өзінің меншік капиталы мөлшерінің 10 (он) және одан жоғары пайызын құрайтын шамаға ұлғайту;

20) Ірі мәмілелер немесе сондай-ақ жасау кезінде Қоғамның мүддесі бар мәмілелер жасау туралы Жалғыз акционердің тобына жатпайтын заңды және жеке тұлғалармен шешім қабылдау;

21) Қоғамның есеп саясатын бекіту;

22) Қоғамның орталық ақпаратының құрылымын және қызметкерлерінің штатын (жалпы санын) сондай-ақ корпоративтік хатшы мен ішкі аудит қызметінің штаттық кестесін бекіту;

23) қызметтік жеңіл автомобильдердің тиістілік нормативтері мен әкімшілік аппаратын орналастыруға алаң нормасын анықтау;

24) қызметтік іссапарға жіберілетін Қоғам қызметкерлерінің шығыстарын өтеу тәртібі мен шартын анықтау;

25) ұялы байланысты пайдалану құқығын қызметкерлерге беру кезінде Қоғамның қаражаты есебінен өтелетін шығыстырдың лимиттерін, өкілдік шығыстардың лимиттерін анықтау және акционердің шешімі бойынша басқа да лимиттерді анықтау;

26) тәуекелдерді басқару бойынша Қоғамның ішкі рәсімдерін бекіту, тиімділікті сақтау және талдауды қамтамасыз ету, сондай-ақ мұндай рәсімдерді жетілдіру;

27) Қоғамның қызметі, оның ішінде қаржылық қызметі туралы ақпаратты директорлар Кеңесі мүшелерімен алу мерзімі мен тәртібін белгілеу;

28) Қоғамның басшы қызметкерлерінің лауазымдар тізбесін, сондай-ақ Қоғамның Директорлар кеңесі бекітетін немесе келісетін еншілес және тәуелді заңды тұлғаларды анықтау;

29) Қоғамның даму жоспарын (орта мерзімді бизнес-жоспарын) бекіту;

30) Директорлар Кеңесі мүшелерімен (мемлекеттік қызметкер болып табылатын директорлар Кеңесінің мүшелерінен өзге), басқарма мүшелері, Қоғамның өзге де қызметкерлері тағайындалу мен тағайындаудың келісімі директорлар кеңесімен іске асырылса басқа ұйымдарда жұмыс істеу немесе лауазым атқаруына қатысты келісімді ұсыну туралы шешім қабылдау.

31) Қазақстан Республикасының заңнамасында және Қоғамның Жарғысында көзделген Жалғыз акционердің айрықша құзыретіне жатпайтын өзге де мәселелер жатқызылады.Басқарма
Владимир Иванович ЮдинБасқарма Төрағасы;

Марат Ғалымұлы ШишовБасқарма Төрағасының өндіріс жөніндегі бірінші орынбасары;

Сансызбай Қапарұлы Сейтахметов – авиациялық қауіпсіздік бойынша Басқарма Төрағасының орынбасары.
Қоғамның құзыретіне Қоғамның ағымдағы қызметіне басшылық жасаудың мынадай мәселелері:

1) Директорлар Кеңесі бекіткен Қоғамның орталық аппараты, Қоғамның филиалдары мен өкілдіктері қызметкерлері мен құрылым штаты (штат саны) ескерілген Қоғам штат кестесі мен Қоғамның құрылымын бекіту;

2) Қоғамның даму стратегиясын директорлар кеңесінің қарастыруына шығару және мақұлдау;

3) Қоғамның даму жоспарын (орта мерзімді бізнес-жоспарын) дайындау және іске асыру, сондай-ақ олардың орындалуына жауапты болады.

4) Қоғамда тәукелдерді басқару және ішкі бақылау рәсімдерін әзірлеу және қолдану;

5) Қоғамда тәуекелдерді басқару жүйесінің біршама кемшіліктері туралы Директорлар кеңесіне уақытылы хабарлау;

6) Директорлар кеңесінің немесе Жалғыз акционердің құзыретіне жатпайтын Қоғамның ағымдағы қызметі мәселелерін реттейтін ішкі құжаттарын бекіту және олардың орындалуына бақылау жасау;

7) Қоғамның шұғыл қызметіне басшылық ету, Директорлар кеңесі, Жалғыз акционер шешімдерінің орындалуын қамтамасыз ету;

8) Қоғамның филиалдары және басқа бөлімшелерімен жұмыс саясатын әзірлеп, бекіту (рентабельділік, еңбекақы төлеу қоры, кіріс және шығыс сметасы және т.б.);

9) баспа басылымдарында жылдық қаржылық есептілікті, акцияларды сатып алу туралы Қоғамның ұсыныстарын, ірі мәмлелер жасасу туралы мәліметтерді және Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес басқа деректемелерді жариялау;

10) Ішкі (қызметтік) мәліметтің сақтауын және қорғауын қамтамасыз ету;

11) Директорлар кеңесінің, Қоғамның Жалғыз акционерінің шешімдерінің, жылдық қаржылық есептіліктің аудит жүзеге асыратын аудиторлық ұйымның ұсыныстарының, сондай-ақ Ішкі аудит қызметінің ұсыныстарының орындауын бақылау;

12) статистикалық есептілікті жасау;

13) Директорлар қеңесінің құзіретіне жататын мәселелерді бекітуге дайындау және ұсыну;

14) Басқарма Төрағасының, Қоғамның өзге органдарының құзіретіне Қазақстан Республикасының заңнамасымен және (немесе) Жарғымен жатқызылмаған мәмілелерден басқа, Қоғаммен мәмілелер жасау туралы шешім, сонымен бірге Қоғамның Жалғыз акционерінің тобына кіретін жеке тұлғаға мүдделігі бар мәмілелер жасау туралы шешім қабылдау;

15) Директорлар кеңесін Қоғамның бюджеті шегіндегі өзінің қызметтерін толық атқаруға қажетті ресурстармен қамтамасыз ету;

16) Қоғам меншігіне қатысты заңсыз әрекеттер туғызатын себептер мен шарттарды анықтау жөніндегі жұмыстарды ұйымдастыру;

17) Қоғамның акциясына төлеуге берілген немесе ірі мәміле жасалған болып табылған мүліктің нарықтық құнын бағалауы бойынша бағалаушының қызметіне ақы төлеу мөлшерін анықтау;

18) бұрынғы тіркеушімен шартты бұзған жағдайда, Қоғамның тіркеушісін таңдау;

19) Қоғам немесе оның қызметтік, комерциялық немесе Қоғамның заңмен қорғалатын өзге де құпиясын құрайтын қызметі туралы ақпаратты анықтау;

20) Қоғамның Директорлар кеңесі немесе Жалғыз акционердің ерекше құзыретіне жатқызылатынан басқа, Қоғам қызметінің басқа барлық мәселелерін шешу жатады.
Директорлар Кеңесінің Комитеті
Аудит бойынша Комитет.

Аудит бойынша Комитет, белгіленген тәртіппен келесі функцияларды орындайды:


1) Қаржы есептілігі мәселелер бойынша:


а) Қоғамның басшылығы және сыртқы аудитормен қаржы есептілігін талқылайды және де қаржы есептіліктің қолданылған жүйелі және тиімді принциптерін, есептіліктін түзетулерін талқылайды;

б) Қоғамның басшылығы, ішкі және сыртқы аудиторлармен Қоғамның есеп саясатындағы ұсынылған (болжамды) өзгерістерді талқылайды және осы өзгерістер есептіліктің мазмұнында қалай шығатынын талқылайды;

в) ішкі аудитор мен Қоғамның басшылығы арасындағы Қоғамның қаржы есептілігіне қатысты кез келген келіспеушіліктерді қарастырады;

г) Қоғамның есеп саясатын алдын ала мақұлдайды;

д) Қоғамның жылдық қаржы есептілігін алдын ала мақұлдайды.


2) Ішкі бақылау және тәуекелдерді басқару мәселелері бойынша:


а) сыртқы және ішкі аудиторлардың ішкі бақылау және тәуекелдерді басқару жүйесінің жағдайы туралы есепті талдайды;

б) ішкі бақылау және Қоғамның тәуекелдерін басқару жүйесінің тиімділігін талдайды, осы және аралас сұрақтар бойынша ұсыныс береді;

в) ішкі бақылау жүйесі және тәукелерді басқару бойынша Қоғамның сыртқы және ішкі аудиторларының ұсынысын орындау бойынша бақылау жүргізеді;

г) Қоғамның Басшылығымен тәукел жене бақылау мәселелері мен Қоғамның ішкі бақылауы мен тәукелдерді басқару бойынша жоспарды қарастыруға жүйелі кездесулер өткізеді;

д) Қоғамның саясаты мен процедурасын ішкі бақылау жүйесі және тәукелдерді басқару бойынша алдын ала мақұлдайды;

е) Қоғаммен дамытылған ішкі бақылау жүйесін және тәуекелдерді басқаруды жетілдіру бойынша іс-шаралардын орындалған нәтижесі мен сапасын талдайды.


3) Сыртқы аудит мәселелері бойынша :


а) Қоғамның сыртқы аудиторын ауыстыру және тағайындау бойынша мәселені қарастырады және осы мәселе бойынша ұсыныстар дайындайды;

б) сыртқы аудитордан Қоғамға көрсететін (көрсетуге жобалайтын) қызметтің тізімін алып оны сыртқы аудитормен талқылайды. Осы қызметтер аудитордың тәуелсіздігіне қаншалықты жарайтының бағалайды. Қоғамның директорлар Кеңесіне сыртқы аудитордың тәуелсіздігін қамтамасыз ететін шараларды қолдануды Ұсынады;

в) сыртқы аудитордан алған қызметтерді алдын ала мақұлдайды;

г) Қоғамның жылдық қаржы есептілік аудитін өткізуге сыртқы аудитормен келісім-шарт (контракт) жобасының маңызды шарттарын алдын ала мақұлдайды.

д) сыртқы аудитормен аудиттің көлемі мен ұсынған жоспар Жалғыз акционер мен Қоғамның директорлар Кеңесінің қажеттілігіне жауап береді;

е) Сыртқы аудитормен бірлесіп жыл сайынғы және аралық аудит нәтижелерін Қоғам басқармасының аудит қорытындылары бойынша ақпаратты қоса қарастырады;

ж) Қоғам басшылығының өкілеттігі қатыспауысыз сыртқы аудитормен жарты жылда бір рет кездесулер өткізеді.

4) Ішкі аудит мәселелері бойынша:


а) ішкі аудиттің қызметін бақылайды;

б) ішкі аудит қызметінің саңдық құрамын, өкілеттік мерзімін анықтау, оның басшысы мен қызметкерлерін сайлау туралы және де олардың өкілеттігін мерзімнен бұрын тоқтату, ішкі аудит қызметінің жұмыс тәртібі туралы ұсыныстар енгізеді;

в) директорлар Кеңесіне, Ішкі аудит қызметі қызметкерлеріне еңбекақы төлеу және сыйлық берудің мөлшері мен шарттарын анықтау, сондай-ақ Ішкі аудит қызметінің қызметкерлеріне біліктілік талаптарын бекіту туралы ұсыныс енгізеді;

г) Ішкі аудит қызметі, саясаты, ішкі аудит процедурасы және басқа ішкі аудит қызметінің жұмысын реттейтін және де оларға толықтырулар мен өзгертулер Қоғамның басшылығынан ішкі аудит қызметінің тәуелсіздігін қамтамасыз ететін құжаттар туралы ережені алдын ала мақұлдайды;

д) Ішкі аудит қызметінің жылдық аудиторлық жоспарын бюджет (шығын сметасын) алдын ала бекіту;

е) Ішкі аудит қызметінің жұмыс нәтижелерін және нақты аудиторлық коментарилар ұсынған жүйелі есептерін алдын ала мақұлдайды;

ж) Ішкі аудит қызметіне қойылған міндеттерді тиімді орындауға кедергі ететін шектеуліктер туралы сұрақта қарастырып, ондай шектеуліктерді болдырмауға тырысу;

з) Қоғам басшылығының өкілеттігі қатысуысыз Ішкі аудит қызметінің басшысымен тоқсанына бір рет кездесулер жүргізеді;

и) Ішкі аудит қызметінің алдын ала бағалауын жүргізеді;

к) Ішкі аудит қзметімен керекті мәселелер бойынша тәуелсіз тексерулер (бағалау) өткізуді талап етеді;

Қоғамның атқарушы органында ішкі аудит қызметімен керкті сұрақ бойынша тәуелсіз тексеру (бағалау) жүргізудін қатеттілігі туса, онда Қоғамның атқарушы органының басшысы тәуелсіз тексеру (бағалау) өткізуге алдын ала рұқсат алуға аудит бойынша Комитетке жолығу керек.

5) Заңнаманы сақтау мәселелері бойынша:


а) Қоғаммен заңнаманы сақтауды қамтамасыз етуге талап етілген Қоғамның ішкі процедурасының тиімділігін бағалайды;

б) заңнаманы қолдану мәселелері бойынша уәкілетті органдардың (оның ішінде салық), ішкі және сыртқы аудиторлардың, Қоғам басшылығының есептерін алады және талқылайды;

в) "горячяя линия" процедурасы бойынша сол арқылы Қоғам қызметкерлері конфиденциалды негізде немесе аты-жөнін көрсетпей болжалды заңнаманың бұзылуы немесе қиянаттану туралы, оның ішінде қаржы есептілігінің толықтығы мен нақтылығжәне де осындай үндеулерді қарастыру тәртібі бойынша ұсыныс енгізеді.

6) Қызмет туралы есеп:


а) директорлар Кеңесінің алдында өз қызметі туралы жүйелі жылына бір рет есеп береді;

б) Аудит бойынша Комитеттің жұмыс нәтижесі туралы директорлар Кеңесінің есебіне қосуға және Жалғыз акционердің алдындағы есепте ашу үшін ақпарат дайындауды жүзеге асырады.


7) Басқа міндеттер:


а) директорлар кеңесіне қажетінше арнайы тексерістер өткізу бойынша соның ішінде тәуелсіз консультанттарды (сарапшылар) қатыстырумен ұсыныстар шығарады;

б) алаяқтық жағдайларды талдайды және жалпылайды және Қоғамның атқарушы органымен келешекте алаяқтықты ескерту бойынша қолданған іс-шаралардың парапарын бағалайды;

в) директорлар Кеңесінің тапсырмасы бойынша Комитеттің құзіретіне қатысты басқа да міндеттерді орындайды.
Аудит бойынша Комитет келесілерден тұрады:

Комитеттің Төрағасы – Бекболат Жұмашұлы Химеденов, Қоғамның директорлар Кеңесінің тәуелсіз директоры;

Комитеттің мүшесі – Ғалымбек Алтынбекұлы Нұрахметов, Қоғамның директорлар Кеңесінің мүшесі.
Өткізілген отырыстың саны - 3

Тағайындау мен сыйақылар жөніндегі Комитет.

Тағайындау мен сыйақылар жөніндегі Комитеттің құзіретіне келесі мәселелер қатысады:

1) директорларға, Басқарма мүшелеріне, ішкі аудит қызметі басшыларына, корпоративті хатшыға және Қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес басқа қызметкерлеріне сыйақы беру құрылымы мен саясаты бойынша ұсыныстар;

2) директорларды, Басқарма мүшелерін, ішкі аудит қызметі басшыларын, корпоративті хатшыны және Қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес басқа қызметкерлерді жыл сайын негізде жеке сыйақы беру беруді анықтау бойынша ұсыныстарды ұсыну;

3) директорларға, Басқарма мүшелеріне, ішкі аудит қызметі басшыларына, корпоративті хатшыға директорлар Кеңесіне сыйақы мөлшерін өзгерту бойынша ұсыныс енгізу;

4) Қоғамның кызметкерлерінің категорияларына, Қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес жыл қорытындылары бойынша сыйақы төлеу туралы сұрақты қарастыру;

5) көрсетілген тұлғалар өкілеттіктерін мерзімнен бұрын тоқтату кезінде директорлар мен Басқарма мүшелеріне төленетін сомма бойынша шараларды дамыту;

6) директорларға, Басқарма мүшелеріне, ішкі аудит қызметінің басшысы мен корпоративті хатшыға қазақстандық және шет елдерінде, қызмет түрі мен маштабы бойынша ұқсастық сый ақы беру саясаты мен деңгейінің салыстырмалы талдауын жүргізу, және директорлар Кеңесін ақпараттандыру;

7) Тәуелсіз директордың, ішкі аудит қызметі басшысының лауазымына және Корпоративті хатшының үміткерлеріне квалификациялық талаптарды дайындау;

8) ішкі аудит қызметі құрамының үміткерлеріне дамытылған және ішкі аудит қызметінің басшысымен ұсынылған квалификациялық талаптарға ұсыныстарды құрастыру және жетілдіру;

9) тәуелсіз директорға, басқарма құрамына, ішкі аудит қызметі басшысының лауазымына, корпоративті хатшыға үміткерлер бойынша ұсыныстар. Лауазымға үміткерлердің тағайындалуы Жалғыз акционердің құзіретіне қатысты Қоғамның ішкі құжаттарының ережелеріне сәйкес негізінде немесе Жалғыз акционердің тапсырмасының негізінде тағайындау мен сыйақылар жөніндегі Комитетпен қарастырылады;

10) жаңадан қабылданған директорларға Қоғам туралы мәлімет, директорлардың міндеттері мен құқықтары белгіленген нұсқауларды дамыту;

11) директорлар Кеңесі мүшелерінің, Басқарманың, Комитеттің, Ішкі аудит қызметі басшысының және Корпоративті хатшының қолайлығын жоспарлау саясатын дамыту;

12) директорлар Кеңесіне тағайындау мен сыйақылар жөніндегі Комитеттің жұмысы туралы жылдық есепті ұсыну;

13) Директорлар Кеңесіне өзге сұрақтар бойынша өз құзіретінің шегінде директорлар Кеңесінің тапсырмасына немесе Қоғамның ішкі құжаттарының ережелеріне сәйкес ұсыныстар береді.
Тағайындау мен сыйақылар жөніндегі Комитет келесілерден тұрады:

Комитеттің Төрағасы – Бекболат Жұмашұлы Химеденов, Қоғамның директорлар Кеңесінің тәуелсіз директоры;

Комитеттің мүшесі – Ғалымбек Алтынбекұлы Нұрахметов, Қоғамның директорлар Кеңесінің мүшесі.

Өткізілген отырыстың саны - 2
Өткізілген директорлар Кеңесі отырысының саны -26.
Директорлар Кеңесі отырысының қатысушылығы 100 % құрайды.
Директорлар кеңесі Комитетінің өткізілген алты отырысының бір отырысы, сырттай түрде өткізілді.

Директорлар Кеңесі.
Директорлар кеңесінің мүшесіне үміткерлер және директорлар кеңесінің мүшелері Қоғам мен Жалғыз акционердің мүддесіне міндеттемелерді орындауға қажетті және директорлар кеңесінің жұмысын тиімді ұйымдастыруға сәйкестік жұмыс тәжірибемен, біліктілікпен, позитивті жетістіктермен және іскер немесе салалық ортада мұнсыз беделдікке ие болу керек.

Директорлар кеңесінің мүшесіне Қоғамның акционері болып табылмайтын жеке тұлға және акционерлердің мүддесін ұсыну ретінде Директорлар кеңесінің тағайындауына ұсынылмаған тұлға тағайындалады. Сондай тұлғалардың саны директорлар кеңесінің құрамынан елу пайыздан аспау керек.

Қоғамның Директорлар кеңесінің өкілдік мерзімі Жалғыз акціонер белгілейді. Директорлар кеңесі мүшелерінің саны кем дегенде 3-еу (үшеу) болу керек. Директорлар кеңесі мүшелерінің кем дегенде үштен бірі тәуелсіз болу керек.

Директорлар кеңесінің мүшесі болып:

заңнамамен белгіленген тәртіппен өтелмеген немесе шешілмеген сотталғандығы болған тұлға;

белгіленген тәртіппен банкрот болып танылған мәжбүрлі тарау туралы немесе акцияларды мәжбүрлі сатып алуға, немесе басқа заңды тұлғаны тоқтату шешімі қабылданғанға дейін 1 жылға жетпейтін аралықта басқа заңды тұлғаның бұрын директорлар кеңесінің төрағасы, бірінші басшысы (Басқарма Төрағасы), басшының орынбасары, бас бухгалтері болған түлға тағайындалмайды. Белгіленген тәртіппен банкрот болып танылған мәжбүрлі тарау туралы немесе акцияларды мәжбүрлі сатып алуға, немесе басқа заңды тұлғаны тоқтату шешімі қабылданған күннен бастап 5 (бес) жыл аралығында белгіленген тәртіп қолданылады.

Қоғамның директорлар Кеңесі мүшесінің құрамына тағайындалатын тұлғаларға қойылатын талаптар Қазақстан Республикасының заңнамасымен және Қоғамның Жарғысымен анықталады;

Қоғамның директорлар кеңесі мүшелерінің өкілеттік мерзімі Жалғыз акционермен белгіленеді және 3 (үш) жылдан аспау керек. Директорлар Кеңесінің құрамына 6 (алты) жылдан астам тағайындалу мерзімі айырықша қарастыруға директорлар Кеңесінің құрамын сапалық жаңартуға жатады. Бір тұлға директорлар Кеңесіне 9 (тоғыз) жыл бойы тағайындалмайды. Айрықша жағдайда 9 (тоғыз) жылға тағайындау рұқсатталады, бірақ сондай тұлғаны директорлар кеңесіне жыл сайын болу керек.

Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімі, жаңа директорлар қеңесінің құрамы тағайындалу кезінен тоқтайды.

Егер директорлар Кеңесінің өкілеттігі мерзімге дейін аяқталса, жаңадан тағайындалған директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттігі директорлар кеңесінің өкілеттігі аяқталғанда бір мезгілде бірдей аяқталады.

Қоғамның Жалғыз акционері өз ынтасы бойынша немесе Қоғамның директорлар кеңесі мүшесінің ынтасы бойынша Қоғамның директорлар кеңесінің жазбаша хабарландыруының негізінде барлық немесе бөлек қоғамның директорлар мүшелерінің өкілеттігін тоқтатуға құқылы.

Директорлар кеңесінің өкілеттігі Қоғамның директорлар кеңесімен хабарлама алынған уақыттан бастап тоқтатылады.

Директорлар кеңесінің отырысы оның Төрағасының немесе Басқармасының бастамасы бойынша не:

1) Директорлар кеңесінің кез келген мүшесінің;

2) Қоғамның Ішкі аудит қызметінің;

3) Қоғамға аудитті жүзеге асыратын аудиторлық ұйымның;

4) Жалғыз акционердің талабы бойынша шақырылуы мүмкін.

Директорлар кеңесінің отырысының жиналуы туралы талап директорлар кеңесінің төрағасына директорлар кеңесінің күн тәртібі бар жазбаша хабарлама арқылы жіберіледі.

Директорлар кеңесінің төрағасы отырысты жинаудан бас тартса, бастамашы сол талаппен директорлар кеңесінің отырысын шақыруға құқылы Қоғамның Басқармасына жолығуына құқылы.

Директорлар кеңесінің отырысы директорлар кеңесінің төрағасымен немесе Басқармамен он күннен кешікпей отырыс туралы талап түскен күннен бастап шақырылады.

Директорлар кеңесінің отырысы көрсетілген талапты ұсынған тұлғаны міндетті түрде шақырып өткізіледі.

Қоғамның директорлар кеңесінің мүшелеріне Қоғамның директорлар кеңесінің отырысы өткізілу туралы хабарламаның жіберу тәртібі Қоғамның директорлар кеңесімен анықталады.

Директорлар кеңесінің отырысы өткізілу туралы хабарламада отырыстын өтетін орыны, уақыты, күні және де күн тәртібі туралы мәлімет болу керек.

Директорлар кеңесінің отырысында қойылған сұрақтардың қарастыру мерзімі он жұмыс күн ішінде. Сонымен бірге кейбір сұрақтар бойыша қарастыру мерзімі сұраққа қарай көбейтілу мүмкін.Директорлар кеңесінің мүшесі директорлар кеңесінің отырысына қатысалмайтыны туралы Басқарманы алдын ала хабарландыруға міндетті.


Достарыңызбен бөлісу:


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет