Құрастырушы: аға оқытушы Г. Кжүктеу 424.86 Kb.
бет1/3
Дата02.05.2019
өлшемі424.86 Kb.
түріБағдарламасы
  1   2   3

Пән бойынша оқыту бағдарламасының (Syllabus) титулдық парағы

Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.3/37


Қазақстан Республикасының білім және ғылым министірлігі


С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті
Қаржы-экономикалық факультеті
Есеп және аудит кафедрасы

050508 «Есеп және аудит» мамандығының студенттеріне арналған өндірістік-шаруашылық қызметінің «Экономикалық талдау»ПӘНІ БОЙЫНША ОҚЫТУ БАҒДАРЛАМАСЫ

(Syllabus)

ПавлодарПәні бойынша оқыту бағдарламасын (Syllabus) бекіту парағы
Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.3/38
БЕКІТЕМІН

Қаржы экономика факультетінің деканы

___________Т.Я.Эрназаров

20__ж. «___»____________


Құрастырушы: аға оқытушы_____________Г.К. Бейсембаева


Есеп және аудит кафедрасы
050508 «Есеп және аудит» мамандығының студенттеріне арналған өндірістік-шаруашылық қызметінің «Экономикалық талдау»

ПӘНІ БОЙЫНША ОҚЫТУ БАҒДАРЛАМАСЫ

(Syllabus)
Бағдарлама «___» _________20__ж. бекітілген жұмыс оқу бағдарламасының негізінде әзірленді.
Кафедра отырысында ұсынылған 20_ж. «___»____________№_____ Хаттама.
ЕжА кафедрасының меңгерушісі ________ Р.И. Смагулова 20__ж. «___»
Қаржы-экономикалық факультетінің оқу-әдістемелік кеңесімен мақұлданды

20_ж. «_____»____________№____ хаттама


ОӘК төрағасы ____________ А.Б. Темиргалиева 20__ж. «_____»___________
КЕЛІСІЛДІ


1 Оқытушылар туралы мәліметтер және байланысу ақпараттары
Бейсембаева Гульмира Кулханова - есеп және аудит кафедрасының аға оқытушы. Есеп және аудит кафедрасы А корпусында Ломова 64 426 аудиторияда орналасқан, байланысу телефоны 673643 қосымша 1141.
2 Пән туралы мәліметтер

Экономикалық талдау пәнін оқу кезінде кәсіпорынның шаруашылық қызметін талдау болып келеді және оның экономикалық жүйесінің мәліметтерінен көрінген обьективті және субьективті факторларынан құралған, әлеуметтік –экономикалық тиімділігі мен қызметтің қорытынды қаржылық нәтижелері анықтау.


3 Пәннің еңбек сыйымдылығы
семестр

Кредиттар саны

Аудиториялық сабақ түрлері бойынша қарым-қатынас сағаттарының саны

Студенттің өздік жұмысының сағат саны

Бақылау нысаны

барлығы

дәріс

практика

Зертха-налық

студия-лық

жеке

барлығы

СРСП

ЖОБ 6

2

30

15

15

-

-
60

30

Емтихан

Барлығы
30

15

15


60

30

4 Пәннің мақсаты және міндеттері

Сәтті жұмыс атқаратын кәсіпорын өндірістік-шаруашылық қызметін экономикалық талдауын кәсіпорынды басқарудағы барлық деңгейлер мен кезеңдерде пайдаланады.Кәсіпорынның тиімділік және үнемділікті бағалау бухгалтерлердің, экономистердің, кәсіпорынның қаржымен айналысатын аналитикалық жұмыстарын түсіну мен орындауын білуіне байланысты болады

Пәнді жүргізудің мақсаты болып студенттерде кәсіпорынның өндірістік - шаруашылық қызметін экономикалық талдауының әдістері мен тәсілдеріне үйренуіне қол жеткізу табылады.

Пәнді оқудан студент арнайы әдістермен және экономикалық ақпаратты жинаудағы тәсілдермен, шаруашылық субъектісінің қазіргі уақыттағы өндірістік-шаруашылық қызметін экономикалық талдай алуы, бөліктенген талдаудың нәтижелерін бір бүтінге жинай білуі және рационалды басқару шешімдерін қабылдау үшін қорытынды шығара білуі қажет.


5 Білімге, икемділікке және дағды-машықтарға қойылатын талаптар

Бұл пәнді оқыту студенттерге экономикалық, кәсіпорынның техникалық параметрлеріне аналитикалық зерттеу облысында білім алу және оны арттыру, сонымен қатар басқару шешімдерін экономикалық талдау үшін дәлелдеудің арнайы әдістеріне үйрену болып табылады. Осы пәнді меңгеру нәтижесінде студентердің:

- экономикалық жағдайлардың және процесстерінің мәнін, олардың өзара байланысын және өзара тәуелделіктерін;

- экономикалық процесстерді жүйелеуді, моделдеуді және детальдауды;

- факторлардың әсерін, жеткен нәтижелерді бағалай білу, кәсіпорынның функционалдауының тиімділігінің өсуінің резервін шығаруды білуді жөнінде түсініктері болуы.

- ағымдағы өндірістік қызметтің әр түрлі облыстағы талдау;

- алынатын шешімдерді қысқа мерзімді және ұзақ мерзімді жағдайда объективті дәлелдеу;

- толығымен қолданылмаған резервтерді шығару және бағалау жүргізуді білуі;

- Орташа шама мен обсалюттік және салыстырмалы ауытқулыларды табуға икемді болуы;

- Қорлардың пайдасыздығын бағалау және шығару керек;

- өндірістің ағымды түрлі аймақтар қызметтің талдау білу керек.
6 Пререквизиттер

«Экономикалық талдау ПХД» курсын оқу үшін келесі пәндерді білу қажет: «Бухгалтерлік есеп», «Аудит негіздері», «Статистика және ҰШЖ», «Кәсіпорын экономикасы», «Экономикалық статистика», «Басқару есебі», «Экономикалық математикалық модельдеу».


7 Постреквизиттер

Пәнді меңгеру кезінде алынған білім, икемділік және машықтар келесі пәндерді меңгеру үшін қажет: «Басқару талдау», «Қаржылық талдау».


8 Тақырыптық жоспар

8.1 Пәннің тақырыптық жоспары
050508 «Есеп және аудит» білім, жалпы орта білім негізінде күндізгі оқу түрі.

п/п

Тақырыптың атауы

Сағаттар саны

Дәріс

Тәжірибе

СӨЖ

1

Модуль 1 Экономикалық талдаудың теориялық негіздері


2

Тақырып 1 Экономикалық талдаудың пәні мен міндеттері, обьектісі және мазмұны.

1

1

5

3

Тақырып 2 Экономикалық талдаудың әдістері мен тәсілдері.

2
5

4

Тақырып 3 Факторлық талдау

1

1

5

5

Тақырып 4. Қаржылық коэффициентер әдісі

1
5

6

Модуль ІІ. Басқарушылық талдау.


7

Тақырып 1. Басқарушылық талдаудың негізі.

1
5

8

Тақырып 2. Компанияның маркетингілік қызметін алдау

2

1

5

9

Тақырып 3. Өнімді өткізу және өндірісті талдау

4

2

5

10

Тақырып 4. Өндірістік ресурстарды қолдануды талдау

4

2

5

11

Тақырып 5 Өнімнің өзіндік құнын талдау.

4

2
12

Модуль ІІІ. Қаржылық талдау.


13

Тақырып 1. Қаржылық талдаудың негізі.

114

Тақырып 2. Компанияның қаржылық жағдайын жалпы бағалау.

2

2
15

Тақырып 3. Баланс өтімділігін талдау.

2

1
16

Тақырып 4. Қаржылық тұрақтылықты талдау.

2

1
17

Тақырып 5. Ақша ағынын талдау.

1

1
18

Тақырып 6. Компанияның табыстылығын талдау.

2

1
19

Қорытынды

30

15

90


9 Пәннің қысқаша сипаттамасы

Осы пәнді оқу барысында студенттер кәсіпорынның техникалық және технологиялық, экономикалық аналитикалық талдауын дамытуға және білім ала алады.Сонымен қатар басқарушешімдерін экономикалық арнайы әдістерн қолдануын игеруге мүмкіндік береді.


10. Курс компоненттері
10.1 Пән тақырыптарының мазмұны

Модуль 1. Экономикалық талдаудың теориялық негіздері

Тақырып 1 Экономикалық талдаудың пәні мен міндеттері, обьектісі және мазмұны.

Экономикалық талдау мазмұны. Индукция және дедукция әдістері. Шаруашылық үрдістердегі себептік байланыстар. Экономикалық пәні мен обьектісі. Экономикалық талдау мақсаты мен оны пайдаланушылар. Экономикалық талдаудың міндеттері. Экономикалық талдау және шектес ғылымдар.


Тақырып 2 Экономикалық талдаудың әдістері мен тәсілдері.

Экономикалық талдау әдістерінің түсінігі. Экономикалық талдаудың мипаттамалық ерекшеліктері. Экономикалық талдаудың әдістері мен тәсілдері: дәстүрлік(абсолюттік және қатысты айырымдар әдісі, орташа көлем әдісі, салыстыру әдісі, топтастыру әдісі, индекстік әдіс, тізбектелген қойылымдар әдісі, баланстық әдіс) және математикалық (математикалық статистика әдісі, эконометрикалық әдістер, корреционды-регрессиялық талдау әдіс).


Тақырып 3 Факторлық талдау.

Факторларды жүйелендірудің қажеттілігі мен мазмұны. Детерминдік және стохастикалық әдістердегі факторларды жүйелендірудің негізгі тәсілдері. Детерминдік факторлық модельдердің негізгі типтері. Модельдеу ережесі.


Тақырып 4 Қаржылық коэффициенттер әдісі.

Қаржылық коэффициенттер. Төлемқабілеттілік және өтімділік көрсеткіштері. Табыстылық пен пайдалалық коэффициенттері.Қорларды пайдаланудың тиімділік көрсеткіштері. Нарық белсенділігінің көрсеткіштері. Біріктірілген көрсеткіштер.


Тақырып 5 Басқаушылық талдаудың негізі

Басқарушылық талдаудың мақсаты мен міндеті. Басқарушылық талдаудың рөлі мен мәні. Басқарушылық және қаржылық талдау арасындағы байланыс. Басқарушылық талдаудың акпарат көздері. Басқарушылық талдаудың ерекшеліктері мен негізгі кезендері, мазмұны.Тақырып 6 Компанияның маркетингілік қызметін талдау.

Маркетингілік қызметті талдаудың мәні мен міндеті. Өнімге сұранысты және тапсырыстар портфелін қалыптасуын талдау. Сұралмаған өнім тәуекелділігін бағалау. Өнімді жабдықтау нарығын талдау. Баға саясатын талдау. Өнімнің бәсекеге қабілеттілігін талдау.


Тақырып 7 Өнімді өткізі және өндірісті талдау.

Өндірістік нәтижелерді талдаудың ақпарат көздері мен міндеттір. Өнімді өткізу мен өндіріс динамикасын бағалау. Ассортимент және номенклатура бойынша, өндірістегі өнімдерді талдау. Өнім көлеміне әсер ететін әртүрлі факторларды талдау. Өнім көлеміне құрылымдық ілгерілеудің әсерін талдау.Жұмыс ырғақтылығын талдау. Өнім бәсекеге қабілеттілігін талдау және бағалау.


Тақырып 8 Өндірісік ресурстарды қолдануды талдау.

Еңбек ресурстарымен қамтамасыз етілуін талдау. Жұмыс уақыты қорын пайдалануды талдау. Еңбек өнімділігін талдау. Еңбек ресурстарын пайдалану тиімділігін талдау. Өндірістік негізгі құралдар мен қамтамасыз етілгендігін талдау. Негізгі құралдарды пайдаланудың тиімділігі мен қарқындылығын талдау. Материалдық ресурстармен қамтамасыз етілуін талдау. Материалдық ресурстарды пайдалану тиімділігін талдау.


Тақырып 9 Өнімнің өзіндік құнын талдау.

Өнімнің өзіндік құнын талдаудың ақпарат көздері, маңызы және міндеттірі. Өнімнің өзіндік құнының құрамы мен құрылымы. Экономикалық элементтер бойынша, өнімді өткізу мен өндіріске кеткен шығындарды талдау. Шығындардың калькуляциялық баптары бойынша, өнімнің өзіндік құнын талдау. Жеке өнім түлерінің өзіндік құнын талдау.


Тақырып 10 Қаржылық талдаудың негізі.

Қаржылық талдаудың мақсаты мен міндеті. Басқарушылық шешімдеді қабылдауға қаржылық талдаудың рөлі. Қаржылық және басқарушылық талдаудың өзара байланысы . Қаржылықұ талдау әдістері.


Тақырып 11 Компанияның қаржылық жағдайын жалпы бағалау.

Аналитикалық процедураларға сипаттама. Кәсіпорынның активтер мен пассивтерінің құрылымын талдау: пассив құрылымын талдау, актив құрылымын талдау.Балансты тікелей және көлденен талдау. Салыстырмалы талдамалы баланс.


Тақырып 12 Баланс өтімділігін талдау.

Өтімділік және төлемқабілеттілік түсінігінің экономикалық мазмұны. Өтімділіктің абсолюттік көрсеткіштері. Ағымдағы төлем қабілеттілік. Перспективті төлем қабілеттілік. Өтімділіктің қатысты көрсеткіштері. Өтімділіктің негізгі көрсеткіштерінің серпінін экономикалық түсіндіру. Аралық көрсеткіштердің серпінін талдау және есеп айырысу.


Тақырып 13 Қаржылық тұрақтылықты талдау.

Қаржылық тұрақтылықтың абсолюттік көрсеткіштері. Қаржылық тұрықтылықтың ұш факторлы моделі. Қаржылық тұрақтылықтың қатысты көрсеткіштері мен оларды талдау. Каржылық тұрақтылық коэффициенттерінің ерекшеліктерін түсіндірі. Баланстың қанағаттандарылмаған құрылымын бағалау(ішкі және сыртқы) белгілерінің жиынтығы. Компанияның абсолюттік төлем қабілетсіздігі мен тұрақсыздығының түсінігі. Карыз алушының несе қабілеттілігін талда.Тақырып 14 Ақша ағынын талды.

Ақша қаражаттыр және олардың баламаларының түсінігі. Компанияның ақша қаражаттырын талдау мақсаты. Ақша қаражаттырынң қозғалысы туралы есеп, оның талдамалық құндылығы. Ақша қаражаттырының тура және жанама әдістері, олардың жетістіктері мен жетіспеушіліктері. Ақша қаражаттырының қозғалысы туралы есептіліктің құрылымы: компанияның қаржылық, инвестициялық, операциондық қызметімен алынатын ақша ағыны. Ақша қаражаттарының таза ағынын анықтау.Тақырып 15 Компанияның табыстылығын талдау.

Компанияның табыстары мен шығыстарын талдау. Таза табыс(шығын)факторларын бағалау мен қалыптастырудың жалпы сызбасы. Сатудан алынған табыс факторларын талдау. Сатудың залалсыздық шаттарын анықтаудың әдістері. Операциондық табыстар мен шығыстарды талдау. Төтенше табыстар мен шығыстарды талдау. Рентабельділікті факторлық талдау. Дюпон моделі.10.2 Тәжірибелік сабақтар тізімі және мазмұны

Тақырып 1. Экономикалық талдаудың әдістері мен тәсілдері.

Экономикалық талдаудың негізгі әдіс тәсілдерін қолдану: салыстыру тәсілі, элиминирлеу, индексті әдіс, топтастыру әдісі, орташа және салыстырмалы көлемдер, баланстық әдіс.Бақылау сұрақтары:

1. Экономикалық талдаудың негізгі статистикалық тәсілдерін атаңыз?

2. Есеп теру талдау әдістеріне қандай тәсілдер жатады?

3. салыстыру тәсілі экономикалық талдаудың қандай жағдайларында қолданады.

4. Экономикалық талдаудың негізіне не жатады?

5. Элементтеу әдісі қандай мақсатпен қолданады?

6. Көрсеткіштердің баланстық байланыстын мақсаты неде?

7. Қандай жағдайда салыстыру қолданады?

8. қандай мақсатпен топтастыру пайдаланылады?

9. Индексті әдістің іс жүзіндегі қолданылуы неде?


Тақырып 2. Қаржылық коэффициенттің негіздері.

Қаржылық коэффициенттердің есебі. Рентабельділік және табыстылық коэффициенттің динамикасының бағасы. Нарықтық беолеснділік көрсеткіштерінің талдау және есептеу.Бақылау сұрақтары:

1. Қандай қаржылық коэффициенттерді сіз білесіз?

2. Бөлу коэффициенттерді калай есептейді?

3. Координациялық коэффициент өзімен нені құрастырады?

4. Қандай көрсеткіштермен рентабельділік талданады?

5. Кәсіпорынның нарықтық белсенділігін сипаттайтын көрсеткіштерді атаңыз?


Тақырып 3 Басқарушылық талдаудың мазмұны, ерекшеліктері және негізгі кезеңдері.

Басқарушылық талдаудың міндеті мен мақсаты. Басқарушылық және қаржылық талдау арасындағы байланыс. Басқарушылық талдаудың акпарат көздері. Басқарушылық талдаудың ерекшеліктері мен негізгі кезендері, мазмұны.Бақылау сұрақтары:

1. Басқарушылық талдаудың өсу мен пайда болуының негізгі себептер кандай?

2. Басқарушылық талдау мен бухгалтерлік есептің арасындағы байланыс неден байқалады?

3. Кәсіпорынды жүйесіндегі басқарушылық талдаудың маңызы неде?

4. Басқарушылық және қаржылық талдаудың арасындағы байланыс неге негізделген?

5. Талдау жүргізудегі мәліметтер базасын сипаттап беру?

6.Басқарушылық талдау қандай ерекшеліктерден тұрады?
Тақырып 4 Ұйымның техникалық ұйымдастыру өсу деңгейін талдау.

Өндірістік техникалық деңгейін сипаттайтын көрсеткіштердің есебі мен талдауы.Бақылау сұрақтары:

1. Қандай көрсеткіштермен өндірістің техникалық ұйымдастыру деңгейін мипаттайды?

2. Техникалық ұйымдастыру деңгейінің негізгі бағыты қандай?

3.Өндірістік ғылыми техникалық талдаудың негізгісі не болып табылада?

4.Ұйымның өндірісі мен еңбекгін талдаудың мазмұны неден қалыптасқан?

5.Кәсіпорын басқару тиімділігі және ұйымдық жүйесін талдаудың мақсаты неде?


Тақырып 5. «SWOT талдау» әдісі.

«SWOT талдау» түсінігі және оның айрықша ерекшеліктері. «SWOT талдау» факторының классификациясы. «SWOT талдау және болжау.Бақылау сұрақтары:

1. SWOT әдісімен не түсініледі?

2. Бұл әдістің айрықша ерекшеліктері қандай?

3. SWOT факторларының топтарын атаңыз?

4. Болжамдық әдістің маңызы неден байқалады?

5. SWOT талдауының міндеттері қандай?

6. SWOT талдауының негізгі кезеңдері ?
Тақырып 6. Өнімге сұранысты және тапсырыстар портфелін калыптасуын талдау.

Өнімге сұранысты және тапсырыстар портфелін қалыптасуын талдау. Сұралмаған өнім тәуекелділігін бағалау. Өнімді жабдықтау нарығын талдау.Бақылау сұрақтары:

1. Кәсіпорынның маркетингілік қызметінің талдау әдісі?

2. маркетингілік талдаудың негізгі кезеңдері?

3. кәсіпорыннын ішкі және шыртқы ортасын талдау?


Тақырып 7. Өнімнің бәсеке қабілеттілігі мен баға саясатын талдау.

Бақылау сұрақтары:

1. Нарық коьюктурасын талдау

2. Өнімнің бәсеке қабілеттілігінің көрсеткіштерін талдау?

Тақырып 8. Өнімді өткізі және өндірісті талдау

Өнімді өткізу мен өндіріс динамикасын бағалау. Ассортимент және номенклатура бойынша, өндірістегі өнімдерді талдау. Өнім көлеміне әсер ететін әртүрлі факторларды талдау. Өнім көлеміне құрылымдық ілгерілеудің әсерін талдау.Жұмыс ырғақтылығын талдауБақылау сұрақтары:

1. Өнім өндіру мен сату жоспарының орындалыун бағалау?

2. Өнім ассортиментіне түсініктеме беріңіз?

3. Өнім жүйесін талдау кезінде қандай тәсілдер қолданады?

4. Қандай көрсеткіштермен қнім сапасы талданады?

5. Өнім бесеке қабілеттілігін талдауы қалай жүргізіледі?

6. Өндіріс ырғақтылығы дегеніміз не?
Тақырып 9. Еңбек ресурстарын тиімді қолдануын талдау.

Еңбек ресурстарымен қамтамасыз етілуін талдау. Жұмыс уақыты қорын пайдалануды талдау. Еңбек өнімділігін талдау. Еңбек ресурстарын пайдалану тиімділігін талдау.

1. Еңбек ресурстарын талдауының мақсаты мен міндеттері неде?

2. Еңбек ресурстарын талдау кезеңдері?

3. Кәсіпорындағы қызметшілер жұйесі мен құрылымын талдау кезіндегі қолданатын көрсеткіштер?

4. Жұмыс күшінін қозғаоысын талдау әдісі қандай?

5. жұмыс уақыт балансы дегеніміз не?

6. Өндірістік еңбек деп нені түсінуге болады?

7. Өндірістік еңбек факторларын талдау қалай өткізіледі№

8. Өндірістің еңбектін өсу резервтерін атаңыз?

9. Еңбекақы қаражатын талдау тәртібі қандай?


Каталог: arm -> upload -> umk
umk -> Жұмыс бағдарламасы қазақстан тарихының тарихнамасы пәні бойынша 050203-Тарих мамандығының студенттеріне арналған
umk -> Программа дисциплины Форма для студентов ф со пгу 18. 2/07
umk -> Жұмыс бағдарламасы шет елдер тарихының тарихнамасы пәні бойынша 050203-Тарих мамандығының студенттеріне арналған Павлодар
umk -> АќША, несие, банктер
umk -> Жұмыс оқу бағдарламасының титулдық парағы
umk -> Web-технологияныњ ±ѓымдары
umk -> Программа дисциплины для студентов
umk -> Ф со пгу 18. 2/05 Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
umk -> Јдістемелік нўсќаулыќ


Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет