Република българия министерство на земеделието и хранитежүктеу 51.41 Kb.
Дата14.04.2019
өлшемі51.41 Kb.
түріЗакон

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на земеделието и храните


Областна дирекция “Земеделие”- гр.Враца


З А П О В Е Д

19 - 194ПГр. Враца/18.01.2016 год.
На основание чл.37в, ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), във връзка чл.37в, ал.16 от ЗСПЗЗ (ДВ, бр.14/20.02.2015г.) и Протокол № 4/18.12.2015 г. на Общински съвет Криводол за предоставяне на имотите – полски пътища, включени в заповедта по ал. 4, по цена в размер на средното рентно плащане за землището на с. Големо Бабино, ЕКАТТЕ 15494, община Криводол, област Враца, съгласно доброволно сключено споразумениe на масивите за ползване за стопанската 2015/2016 г.
ОПРЕДЕЛЯМ :
І. Цената на имотите – полски пътища, включени в разпределените масиви на ползване, в размер на средното годишно рентно плащане, определено по реда на § 2е от ДР на ЗСПЗЗ от комисия, назначена със Заповед № 101/04.08.2015г. на Директора на ОД "Земеделие" – Враца, съгласно Протокол от 14.04.2015 г. за отглеждане на едногодишни полски култури в размер на 31.00 лв./дка за землището на с. Големо Бабино, ЕКАТТЕ 15494, общ. Криводол за стопанската 2015/2016 г.

ІІ. Включвам към площта на определените масиви за ползване съгласно Заповед с № 194/01.10.2015г. по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ и площта на имотите – полски пътища, както следва:

Ползвател

Имот №

НТП

Ползвана площ

Дължимо плащане /лв./

МИРОСЛАВ ВЕСЕЛИНОВ ИВАНОВ

120

Полски път

0.237

7.35

МИРОСЛАВ ВЕСЕЛИНОВ ИВАНОВ

193

Полски път

1.361

42.19

МИРОСЛАВ ВЕСЕЛИНОВ ИВАНОВ

36016

Канал

0.149

4.62

МИРОСЛАВ ВЕСЕЛИНОВ ИВАНОВ

37017

Канал

0.569

17.64

МИРОСЛАВ ВЕСЕЛИНОВ ИВАНОВ

37018

Полски път

1.141

35.37

ОБЩО за ползвателя

3.457

107.17

ЙОРДАН ЖЕЛЯЗКОВ ИВАНОВ

79

Полски път

0.968

30.01

ЙОРДАН ЖЕЛЯЗКОВ ИВАНОВ

93

Полски път

0.299

9.27

ЙОРДАН ЖЕЛЯЗКОВ ИВАНОВ

22057

Полски път

0.054

1.67

ОБЩО за ползвателя

1.321

40.95

СВЕТЛИН СЛАВЧЕВ ВАСИЛЕВ

228

Полски път

1.97

61.07

СВЕТЛИН СЛАВЧЕВ ВАСИЛЕВ

50041

Полски път

0.035

1.09

ОБЩО за ползвателя

2.005

62.16

ТПЗК "ИМПУЛС"

20039

Полски път

0.636

19.72

ТПЗК "ИМПУЛС"

20039

Полски път

0.843

26.13

ТПЗК "ИМПУЛС"

193

Полски път

0.212

6.57

ОБЩО за ползвателя


1.691

52.42


ІІІ. Дължимите суми за ползване на земите по чл.37в, ал.16 от ЗСПЗЗ за землището на с. Големо Бабино, ЕКАТТЕ 15494, общ. Криводол, обл. Враца се заплащат от съответния ползвател по банкова сметка на Община Криводол в едномесечен срок от издаването на настоящата заповед.
БАНКОВА СМЕТКА ОБЩИНА КРИВОДОЛ

ОБЩИНСКА БАНКА ФЦ - ВРАЦА

IBAN: BG 51 SOMB 9130 3344 1274 01

BIC: SOMB BGSF
Съгласно чл. 37в, ал. 17 от ЗСПЗЗ ползвателите, на които са предоставени за ползване полски пътища, осигуряват достъп до имотите, декларирани и заявени за ползване в реални граници през следващата стопанска година.

ІV. Настоящата заповед да се обявяви съгласно чл. 37в, ал. 5 от ЗСПЗЗ, в кметство с. Големо Бабино, общ.Криводол и на информационното табло в сградата на Общинската служба по земеделие - гр. Криводол. Същата да се публикува на интернет страницата на Община Криводол и на Областна дирекция "Земеделие" - гр. Враца.

V. Заповедта може да бъде обжалвана по реда на Административнопроцесуалния кодекс – в 14-дневен срок от обявяването й пред Районен съд – гр.Враца, като обжалването не спира изпълнението й.Стр. от
Враца-3000 тел. 092/64-93-28

бул.Хр.Ботев-78,ет.1 факс 092/64-93-29 odzg_vraca@mzh.government.bg


Достарыңызбен бөлісу:


©kzref.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет