Република българия община нови пазаржүктеу 0.56 Mb.
бет1/3
Дата22.05.2018
өлшемі0.56 Mb.
  1   2   3


REPUBLIC OF BULGARIA

NOVI PAZAR MUNICIPALITY

Mayor’s phone:+ 359 + 0537 / 23466

Fax:: + 359 + 0537 / 24010

http://novipazar.acstre.com

E-mail: npazar@icon.bgРЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ОБЩИНА НОВИ ПАЗАР

КМЕТ телефон:+359 + 0537 /23466

Факс: + 359 + 0537 / 24010

Зам.- кмет :

телефон +359 + 0537 /22266

+359 + 0537 / 22245, 22464


Община Нови пазар е сертифицирана по ISO 9001:2008


Н А Р Е Д Б А

ЗА
ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ

В ОБЩИНА НОВИ ПАЗАР

2014 г.
ГЛАВА ПЪРВА

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

РАЗДЕЛ І


Определяне на размера на общинските такси и цени на услуги
Чл.1. С тази Наредба се уреждат отношенията, свързани с определянето и администрирането на местните такси и цени на предоставяни на физически и юридически лица услуги, реда и срока на тяхното събиране на територията на Община Нови пазар.

Чл.2. /1/ На територията на общината се събират следните местни такси:

1. за битови отпадъци;

2./Реш. № 160-11/31.07.2008.г./ за ползване на паркинги, пазари, тържища, панаири, тротоари, площади, улични платна и терени с друго предназначение;

3. за ползване на детски ясли, детски градини и други общински социални услуги /домашен социален патронаж/;

4. за технически услуги;

5. за административни услуги;

6. за откупуване на гробни места;

7. (отм. с реш. №706-12/17.12.2010г.)

8. Такса за притежаване на куче /ново/

9. други местни такси, определени със закон.

/2/ На територията на общината се събират приходи от предоставените услуги, с изключение на тези по ал. 1, по цени определени с Наредбата.

/3/ Не се определят и събират цени на общински услуги, предоставени за всеобщо ползване.

Чл.3. /1/ Размерът на местните такси и цени на услуги се определя в български лева. Местните такси са прости и пропорционални и се заплащат безкасово или в брой.

/2/ Местните такси и цените на услугите се заплащат предварително или едновременно с предоставяне на услугите, с изключение на тези, за които с нормативен акт е предвидено друго.

Чл. 4. /1/ Размерът на местните такси и цени на услуги се определя при спазване на следните принципи:

1. Възстановяване на пълните разходи на общината по предоставяне на услугата;

2. Създаване на условия за повишаване на качеството на предлаганите услуги;

3. Постигане на по-голяма справедливост при определяне и заплащане на местните такси;

4. Ефективно разпределение на общински ресурси, чрез определяне на такси и цени на услуги.

/2/ За услуга, при която дейностите могат да се разграничат една от друга, се определя отделна такса за всяка от дейностите.

Нова /3/ За комплексната административна услуга /КАУ/, размерът на местните такси и цени се определят като сбор от таксите/цените на отделните услуги, определени за отделните администрации.

Нова /4/ Цената на куриерската /пощенската/ услуга, ако се ползва такава.

1. се заплаща от заявителя /получателя/ при доставяне на пратката, когато имаме заявено получаване на индивидуалният административен акт чрез лицензиран пощенски оператор и е като вътрешна препоръчана пощенска пратка или като вътрешна куриерска пратка;

2. се заплаща при подаване на пратката от административния/компетентния орган след предплащане на цената за пощенските услуги от заявителя, когато имаме заявено получаване на индивидуалният административен акт чрез лицензиран пощенски оператор и е като международна препоръчана пощенска пратка.

Чл. 5. /1/ Пълните разходи на общината по предоставяне на определена услуга включват всички разходи за: работни заплати и осигуровка на персонала; материални, режийни, консултантски; за управление и контрол; по събиране на таксите и други разходи, имащи отношение към формирането на размера на таксата.

/2/ Пълните разходи се определят при спазване изискванията на Закона за счетоводството и актовете по неговото прилагане.

Чл. 6. /1/ Размерът на таксата може и да не възстановява пълните разходи на общината по предоставянето на определена услуга, когато общинският съвет реши, че това се налага за защита на обществения интерес.

/2/ В случаите по ал. 1 разликата между разходите по предоставяне на услугата и размера на таксата е за сметка на общинските приходи.

/3/ Не се допуска разликата между разходите и размера на таксите да е за сметка на споделени данъци, допълваща субсидия, целеви субсидии, заеми и други трансфери от републиканския бюджет.

Чл. 7. Лицата, неползващи услугата през съответната година или определен период от нея, заплащат само такса за периода на ползване на услугата, съгласно реда определен в съответните раздели на тази наредба.

Чл. 8. /1/ Общинския съвет може да освобождава отделни категории граждани изцяло или частично от заплащане на отделни такси.

/2/ В случаите по ал. 1, разходите са за сметка на общинските приходи с изключение на приходите от такси.

/3/ Конкретния размер на облекченията се определя ежегодно с решение на ОбС прието не по-късно от утвърждаването на бюджета на общината за съответната година.

Чл. 9. В случаите, когато едни и същи услуги се предоставят от общината и от други лица, основа за определяне размерите на цените на услуги могат да бъдат пазарните стойности. В този случай размерът на цените не се ограничава до размера на пълните разходи и е възможно получаването на нетни приходи.

Чл. 10. /1/ Събирането на местните такси и цени на услуги се извършва от и за сметка на общината.

/2/ Местните такси се събират от общинската администрация.

/3/ Приходите по ал. 2 постъпват в общинския бюджет.

/4/ Кметът на общината издава разрешение за разсрочване или отсрочване на задължения за местни такси в размер до 30 000 лв. и при условие, че разсрочване или отсрочване се иска със срок до 1 година от издаване на разрешението.

/5/ (доп. с реш. №706-12/17.12.2010г.) Общинският съвет издава разрешение за разсрочване или отсрочване на задължения за местни такси в размер над 30 000 лв. или за срок по-голям от 1 година от издаване на разрешението, се издава от кмета след решение на общинския съвет.

/6/ Отменена с Решение №458-14/18.12.2009г.

/7/ Установените с влязал в сила акт за публично вземане задължения на физически и юредически лица за местни такси се събират принудително след изтичане на срока за доброволно плащане.РАЗДЕЛ ІІ

Промени в размера на местните такси и цените на услугите

Чл. 11. Промените в размера на местните такси и цените на услугите се извършват по реда на тяхното приемане.

Чл. 12. /1/ Кметът на общината внася в общинския съвет анализ на прилаганите такси и цени на услуги не по-малко от веднъж годишно и/или при промяна размера на таксите и цените.

/2/ Анализът по ал. 1 задължително съдържа:  1. оценка, доколко съществуващите такси и цени отразяват измененията в разходите или пазарната цена;

  2. оценка на потребностите от предоставяне на услугите;

  3. информация за привлечени средства от проекти, донорски програми, дарения и завещания.

  4. препоръки за подобряване на администрирането на таксите.

/3/ При необходимост общинският съвет променя размера на местните такси и цените на услугите.
Нов - РАЗДЕЛ ІІІ

Срокове за изпълнение

Чл. 12 А. /1/ Срокът за извършване на административните услуги е съобразен съгласно нормативната база в съответната област.

/2/ Услугите са:

а/обикновенна със срок на изпълнение до 7 дни

б/ бърза със срок на изпълнение до 3 дни

в/ експресна със срок за изпълнение до 1 ден.

Чл. 12 Б. Срокът на изпълнение на комплексните административни услуги се определя, както следва:

/1/Когато изпълнението на комплексната услуга изисква последователно изпълнение на отделните услуги, срокът се определя от сборът на времената за изпълнение на всяка услуга.

/2/ Когато изпълнението на комплексната услуга не изисква последователно изпълнение на отделните услуги, времето за изпълнение се определя от услугата с най-дълъг срок на изпълнение.

/3/ При Комплексните административни услуги бърза и експресна услуга не се извършват.

ГЛАВА ВТОРА

МЕСТНИ ТАКСИ

Раздел ІДостарыңызбен бөлісу:
  1   2   3


©kzref.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет