Решение №5 гр. Елена, 26. 01. 2009 г. В името на народажүктеу 55.17 Kb.
Дата30.01.2018
өлшемі55.17 Kb.
түріРешение

Р Е Ш Е Н И Е
№ 5
гр. Елена, 26.01.2009 г.
В ИМЕТО НА НАРОДА

Е Л Е Н С К И Я Т районен съд в публично заседание на двадесети януари през две хиляди и девета година в състав:


Председател: П.П.
при секретаря Д.П., като разгледа докладваното от съдията гр. д. № 135 по описа за 2008 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Иск за делба във фаза на допускането.


Ищцата В.С.Р. *** в исковата молба твърдят, че с ответниците Н.И.К. *** и С.Н.И. *** притежават недвижим имот, находящ се в с. Бадевци, Община Елена, останал им по наследство от С.Н. ***, а именно: жилищна сграда, стопанска сграда /навес без оградни стени/ и дворно място, в което са построени, цялото от 2079 кв. метра, съставляващ поземлен имот № 02169.351.58 по кадастралната карта на НУПИ в с. Бадевци, община Елена, с трайно предназначение на територията – “урбанизирана”, начин на трайно ползване – “ниско застрояване”, при граници на НУПИ: път, имот собственост на Д. Д. В., имот собственост на П. Н. П. и имот собственост на наследници на П. И. Й.. Моли съда да допусне до делба процесния имот при следните права за страните: за ищцата В.С.Р. – 2/4 идеални части, за ответника Н.И.К. – 1/4 идеална част и за ответника С.Н.И. – 1/4 идеална част.

Ответниците Н.И.К. и С.Н.И. чрез процесуалния си представител адв. Д. Г. М. - ВТАК в законоустановения срок са депозирали писмен отговор. Със същия не оспорват, че страните по делото са съсобственици на процесния имот - недвижим имот, находящ се в с. Бадевци, Община Елена, останал им по наследство от С.Н. ***, а именно: жилищна сграда и дворно място, в което са построена, цялото от 2079 кв. метра, съставляващ поземлен имот № 02169.351.58 по кадастралната карта на НУПИ в с. Бадевци, община Елена, с трайно предназначение на територията – “урбанизирана”, начин на трайно ползване – “ниско застрояване”, при граници на НУПИ: път, имот собственост на Д. Д. В., имот собственост на П. Н. П. и имот собственост на наследници на П. И. Й.. Счита, че следва да се допусне до делба процесния имот при следните права за страните: за ищцата В.С.Р. – 2/4 идеални части, за ответника Н.И.К. – 1/4 идеална част и за ответника С.Н.И. – 1/4 идеална част. Ответниците възразяват единствено относно делбата на стопанската сграда – навес без оградни стени, находящ се в дворното място. Излагат, че посочената постройка е тяхна собственост и следва да бъде изключена от делото за делба.

С протоколно определение от 20.01.2009 г. на осн. чл. 232 от ГПК е прекратено производството по делото в частта, касаеща стопанската сграда – навес без оградни стени, находящ се в поземлен имот № 02169.351.58 по кадастралната карта на НУПИ в с. Бадевци, община Елена, поради оттегляне на иска в тази част от ищцата В.С.Р., извършено от процесуалния й представител адв. В.Н. – ВТАК.

Ищцата В.С.Р., редовно призована, не се явява в съдебно заседание. Същата чрез процесуалния си представител адв. В.Н. – ВТАК поддържа предявения иск по отношение на ответниците за делба на имота - недвижим имот, находящ се в с. Бадевци, Община Елена, останал им по наследство от С.Н. ***, а именно: жилищна сграда и дворно място, в което са построена, цялото от 2079 кв. метра, съставляващ поземлен имот № 02169.351.58 по кадастралната карта на НУПИ в с. Бадевци, община Елена, с трайно предназначение на територията – “урбанизирана”, начин на трайно ползване – “ниско застрояване”, при граници на НУПИ: път, имот собственост на Д. Д. В., имот собственост на П. Н. П. и имот собственост на наследници на П. И. Й.. Моли съда да допусне до делба процесния имот при следните права за страните: за ищцата В.С.Р. – 2/4 идеални части, за ответника Н.И.К. – 1/4 идеална част и за ответника С.Н.И. – 1/4 идеална част.

Ответникът Н.И.К., редовно призован, не се явява в съдебно заседание.

Ответникът С.Н.И., редовно призован, се явява в съдебно заседание.

Ответниците Н.И.К. и С.Н.И. чрез процесуалния си представител адв. Д. Г.М. – ВТАК в съдебно заседание поддържат депозирания писмен отговор. Последният излага, че страните по делото са съсобственици на процесния имот - недвижим имот, находящ се в с. Бадевци, Община Елена, останал им по наследство от С.Н. ***, а именно: жилищна сграда и дворно място, в което са построена, цялото от 2079 кв. метра, съставляващ поземлен имот № 02169.351.58 по кадастралната карта на НУПИ в с. Бадевци, община Елена, с трайно предназначение на територията – “урбанизирана”, начин на трайно ползване – “ниско застрояване”, при граници на НУПИ: път, имот собственост на Д. Д. В., имот собственост на П. Н. П. и имот собственост на наследници на П. И. Й.. Адв. М. счита, че следва да се допусне до делба процесния имот при следните права за страните: за ищцата В.С.Р. – 2/4 идеални части, за ответника Н.И.К. – 1/4 идеална част и за ответника С.Н.И. – 1/4 идеална част.

Съдът, като обсъди и прецени събраните по делото доказателства и становището на страните, прие за установено следното:

Видно от Удостоверение за наследници № 02/09.04.2008 г., издадено от км. с. Бадевци, община Елена, С.Н. ***, е починал на 19.04.1986 г., за което обстоятелство е съставен акт за смърт № 01/20.04.1986 г. Същият е оставил законни наследници: Р. Д. Н.– съпруга, починала през 1983 г.; М. С. И. – дъщеря, починала през 2006 г.; В.С.Р. – дъщеря /ищца по делото/.М. С. ***, починала през 2006 г. е оставила за наследници: Н.И.К. – съпруг /ответник по делото/; С.Н.И. – син /ответник по делото/.

Видно от нотариален акт за собственост на недвижим имот, придобит по давностно владение и наследство № 98, том VІІІ, рег. № 5270, дело № 1446/2008 г. на Й. Ц. – нотариус с район на действие ЕРС, Н.И.К. *** с ЕГН ********** *** с ЕГН ********** са признати за собственици на основание давностно владение и наследство на следния поземлен имот, находящ се в с. Бадевци, община Елена, а именно: целия навес без оградни стени, 1/2 идеална част от жилищна сграда и 1/2 идеална от поземлен имот /застроен и незастроен/, целия с площ 2079 кв. метра, с трайно предназначение на територията – “урбанизирана”, начин на трайно ползване – “ниско застрояване”, съставляващ имот № 02169.351.58 по кадастралната карта на НУПИ в с. Бадевци, при граници на НУПИ: П. И. Й., П. Н. П., Д. Д. В. и път.

Представено е удостоверение № 0413000103/12.11.2008 г. на Община Елена. От същото е видно, че Н.И.К. с ЕГН ********** *** е декларирал следните данни относно имот, находящ се в с. Бадевци, община Елена: жилище – собственост 1/4, навес без оградни стени – собственост 3/4, земя – собственост 1/4.

Представена е Скица № 428/03.09.2008 г. на Служба по ГКК гр. Велико Търново. Същата касае поземлен имот № 02169.351.58 в с. Бадевци, община Елена, област Велико Търново, по кадастралната карта, одобрена със заповед № РД-18-04-187/06.08.2008 г. Площта на същия е 2079 кв. м. Поземления имот е с трайно предназначение - “урбанизирана територия”, и начин на трайно ползване – “ниско застрояване” /до 10 м/. Отразено е, че имотът е с неустановен собственик. Границите на поземления имот са: път, имот собственост на Д. Д. В., имот собственост на П. Н. П. и имот собственост на наследници на П. И. Й..

Представено е Удостоверение № 0413001249/15.09.2008 г. на Община Елена. В същото е посочено, че на имената на М. С. И. с ЕГН **********, В.С.Р. с ЕГН ********** и Н.И.К. с ЕГН ********** се води имот находящ се в с. Багалевци, община Елена, представляващ № 351.58 от кадастралния план, представляващ жилище и земя. Данъчната оценка е 4195.70 лв.

При тази фактическа обстановка съдът приема за установено, че страните по делото са законни наследници на С.Н. ***. Същият е бил собственик на процесния имот - поземлен имот, находящ се в с. Бадевци, Община Елена, а именно: жилищна сграда и дворно място, в което е построена, цялото от 2079 кв. метра, съставляващ поземлен имот № 02169.351.58 по кадастралната карта на НУПИ в с. Бадевци, община Елена, с трайно предназначение на територията – “урбанизирана”, начин на трайно ползване – “ниско застрояване”, при граници на НУПИ: път, имот собственост на Д. Д. В., имот собственост на П. Н. П. и имот собственост на наследници на П. И. Й.. Между ищцата и ответниците съществува съсобственост, възникнала по силата на наследяването. Същата следва да се прекрати, като се допусне до делба процесния имот. Правата на страните са както следва: за ищцата В.С.Р. – 2/4 идеални части, за ответника Н.И.К. – 1/4 идеална част и за ответника С.Н.И. - 1/4 идеална част. По всички тези въпроси не съществува спор между страните.

Воден от изложените съображения, Районният съд

Р Е Ш И:


ДОПУСКА да се извърши делба между В.С.Р. с ЕГН ********** *** “А”, Н.И.К. с ЕГН ********** ***, и С.Н.И. с ЕГН ********** ***, на следния поземлен имот, находящ се в с. Бадевци, Община Елена, а именно: ЖИЛИЩНА СГРАДА и ДВОРНО МЯСТО, в което е построена, цялото от 2079 кв. метра, съставляващ поземлен имот № 02169.351.58 по кадастралната карта на НУПИ в с. Бадевци, община Елена, с трайно предназначение на територията – “урбанизирана”, начин на трайно ползване – “ниско застрояване”, при граници на НУПИ: път, имот собственост на Д. Д. В., имот собственост на П. Н. П. и имот собственост на наследници на П. И. Й..

СЪДЕБНАТА ДЕЛБА се допуска при следните права на страните, а именно: за В.С.Р. – 2/4 /две четвърти/ идеални части, за Н.И.К. - 1/4 /една четвърт/ идеална част, и за С.Н.И. – 1/4 /една четвърт/ идеална част.Решението подлежи на обжалване пред ВТОС в 2 – седмичен срок от съобщаването му на страните.

Районен съдия:


Достарыңызбен бөлісу:


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет