С. Боснек, Община Перник, Област Перник глава първа § общи положения § Чл. 1 Народно читалище„Трудолюбие- 1926гжүктеу 109.99 Kb.
Дата19.09.2018
өлшемі109.99 Kb.
түріРегламент

У С Т А В
НА НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „Трудолюбие- 1926г.” с.Боснек,

Община Перник, Област ПерникГЛАВА ПЪРВА
§ ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ §
Чл.1 Народно читалище„Трудолюбие- 1926г.” е самоуправляващо се културно-просветно сдружение на територията на с.Боснек, общ Перник, за изпълнение на държавни задачи в духовната сфера.

Чл.2 С този устав се регламентира устройството, дейността, имуществото, финансирането, издръжката и управлението на Народно читалище.. „Трудолюбие- 1926г.”

Чл.3 Народно читалище„Трудолюбие- 1926г.” юридическо лице с нестопанска цел, регистрирано в Пернишкия окръжен съд в съответствие с чл.9 /1/ от ЗНЧ

Чл.4 В дейността на Народно читалище „Трудолюбие- 1926г.” могат да участват всички физически лица на територията на селото без ограничения за възраст, пол, политически и религиозни възгледи и етническо самосъзнание.
ГЛАВА ВТОРА
§ ОСНОВНИ ЦЕЛИ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ§
Чл.5 Основна задача на Народно читалище„Трудолюбие- 1926г.” е да задоволява потребностите на жителите на селото, свързани с :

 • Развитие и обогатяване на културния живот, социалната и образователната дейност в населеното място.

 • Запазване на местните и националните традиции и обичаи в духовната сфера.

 • Възпитаване и утвърждаване на националното самосъзнание и патриотизъм.

 • Осигуряване на достъп до информация на местното население за най-важните национални и световни новини и постижения в областта на културата, изкуството, науката и останалите сфери на социално-икономическото развитие на обществото, чрез създаване и поддържане на електронни информационни мрежи.


ГЛАВА ТРЕТА
§ СРЕДСТВА ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ§
Чл.6 За постигане на целите на читалищната дейност, записани в чл.5 от Устава, читалището организира:

/1/ - Публична библиотека, читалня и електронно-информационна мрежа.

/2/ - Любителски формации на словесното, песенното и танцовото изкуство, групи за изворен фолклор и народни обичаи.

/3/ - Събира и разпространява, чрез музейни сбирки, школи, кръжоци, клубове по интереси и образователни курсове, знания за миналото и настоящето на родния край.

/4/ - Провежда и организира празници и концерти, художествени и приложни изложби, тържествени чествания на бележити дати и годишнини.

/5/ - Осигурява широк достъп до информация на гражданите на национално и глобално ниво чрез предоставяне на компютърни и интернет услуги.

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА
§ ЧЛЕНСТВО§

Чл.7 В Народно читалище„Трудолюбие- 1926г.” е . членуват индивидуални, колективни и почетни членове.

/1/ Индивидуалните членове на читалището са български граждани – не по-малко от 50 дееспособни физически лица, навършили 18 г. Те биват действителни и спомагателни.

 1. Действителен член на читалището може да бъде всеки гражданин, който заплаща наведнъж годишен членски внос.

 2. Спомагателен член е гражданин до 18 г., който заплаща наведнъж годишен членски внос в размер на 0.50 лв.,

/2/ Колективните членове на народното читалище могат да бъдат: професионални организации, стопански организации, търговски дружества, кооперации и сдружения, културно-просветни организации, любителски клубове, творчески колективи и други сродни организации.

 • Колективният член всестранно съдейства за осъществяване идеалната цел на читалището.

 • Колективният член заплаща наведнъж годишен членски внос в размер на 60 лв.

/3/ Почетен е този член, който има изключителни заслуги към народното читалище, читалищното движение и читалищното дело.

 • Основателите на Народно читалище„Трудолюбие- 1926г.” . по изключително право са почетни членове.

 • Почетните членове се обявяват на общи събрания на читалището.


ГЛАВА ПЕТА
§ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЧИТАЛИЩЕТО §
Чл.8 Действителните, колективните и спомагателните членове при волеизявлението си за членство на читалището внасят определен членски внос.

Чл.9 Всички членове на читалището са длъжни да плащат редовно членския си внос. Неплатилите членове отпадат като такива.

Чл.10 Всеки член на читалището изпълнява задълженията си визирани му от Общите събрания, Настоятелството и Проверителната комисия.

Чл.11 Всеки член на читалището изпълнява Устава, решенията на събранията, на Настоятелството, на Проверителната комисия и способства според възможностите за духовното и материалното благосъстояние на читалището.
Чл.12 Действителните членове имат право:

1..Членуването в читалището е доброволно

2. Кандидатът подава писмена молба до настоятелството, в която декларира, че е запознат с Устава и го приема, и че е съгласен с определения от общото събрание членски внос за съответната календарна година.

3.Да избират органите за управление на читалището.4.Да бъдат избирани в органите за управление на читалището, Настоятелството и Проверителната комисия, ако са членували най-малко две последователни години.
Чл.13 Колективните членове имат право на един глас.

Чл.14 Спомагателните членове не могат да избират и да бъдат избирани в органите за управление на читалището. Имат право на съвещателен глас.

Чл.15 Почетните членове могат да бъдат избирани и да избират, ако отговарят на условията на действителните членове.

Чл.16 Член на читалището осъден за престъпления отпада от състава и губи всички права.

Чл.17 Членовете на читалището ползват предимство и облекчения за ползване собствеността на читалището без да нарушават идеалната му цел.

ГЛАВА ШЕСТА
§ УПРАВЛЕНИЕ НА ЧИТАЛИЩЕТО §
Чл.18 Органи за управление на читалището са : Общото събрание, Настоятелството и Проверителната комисия.

Чл.19 Върховен орган на читалището е Общото събрание на всички членове, които имат право на глас.

Чл.20 /1/ Общото събрание :

 1. Изменя и допълва Устава на читалището.

 2. Избира и освобождава членовете на Настоятелството, Проверителната комисия и Председателя.

 3. Приема основни насоки за дейността на читалището.

 4. Взема решения за членуване или за прекратяване членство в читалищен съюз и сродни сдружения.

 5. Приема бюджета на читалището.

 6. Приема годишния отчет до 30 март на следващата година.

 7. Определя размера на членския внос.

 8. Отменя решения на ръководните органи на читалището.

 9. Взема решения за отнасяне до Съда на незаконосъобразни действия на ръководството – Настоятелството, Проверителната комисия или отделни членове на читалището.

/2/ Решенията на Общото събрание са задължителни за Настоятелството, Проверителната комисия и членовете на читалището.

Чл.21 Редовно Общо събрание на читалището се свиква от Настоятелството най-малко веднъж годишно.

/1/ Извънредно Общо събрание се свиква:

 • по решение на Настоятелството

 • по искане на Проверителната комисия

 • по искане на една трета от действителните членове на читалището

/2/ Поканата за събранието съдържа:

 1. Датата, часа, мястото на провеждане на събранието и кой го свиква.

 2. Поканата се огласява до членовете не по-малко седем дни от датата на провеждането му.

 3. Поканата се огласява на общодостъпни места седем дни преди датата на провеждане на събранието.

/3/ Общото събрание е законно, ако присъстват не по-малко от половината от имащите право на глас членове на читалището. При липса на кворум събранието се отлага с един час и се провежда законно само, ако на него присъстват най-малко една трета от членовете.

/4/ Решенията на събранието се вземат :

 1. По чл.20 ал./1/ т.1 и т.8 с мнозинство най-малко две трети от всички членове на читалището.

 2. Всички останали решения се вземат с мнозинство повече от половината от присъстващите членове.

Чл.22 Членовете на Настоятелството и Проверителната комисия са без право на глас при взимане на решения ат събранието по тяхната дейност.

Чл.23 /1/ Изпълнителен орган на читалището е Настоятелството, което е най-малко от трима членове, избирани за срок от 3 /три/ години. Членовете на Настоятелството не могат да имат роднински връзки по права и сребърна линия до четвърта степен.

/2/ Настоятелството :

 1. Свиква Общо събрание на читалището.

 2. Осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание.

 3. Подготвя и внася в Общото събрание проект за бюджет на читалището.

 4. Утвърждава щата на читалището.

 5. Подготвя и внася в Общото събрание отчет за дейността на читалището.

 6. Утвърждава длъжностната характеристика на Секретаря на читалището и Библиотекаря.

 7. Взема своите решения с мнозинство повече от половината от членовете му.

/3/ Взетите решения се вписват в надлежно оформена протоколна книга, без да се вписват мненията на членовете.

/4/ Новоизбрано Настоятелство приема документите от предшестващото го в 15 дневен срок с надлежно съставени протоколи при участието на Проверителната комисия.

Чл.24 /1/ Председателят на читалището е член на Настоятелството и се избира от Общото събрание за срок от 3 години.

/2/ Председателят :

 1. Представлява читалището пред държавните, стопанските и други организации и институции.

 2. Организира дейността на читалището в съответствие със Закона, Устава и решенията на Общото събрание и Настоятелството.

 3. Свиква по конкретен дневен ред и ръководи заседанията на Настоятелството и Общото събрание.

 4. Отчита дейността си пред Настоятелството и пред Кмета на Община Перник.

 5. Сключва и прекратява трудови договори със служителите на читалището съобразно бюджета на читалището и на основата на решения на Настоятелството.

 6. Подписва официалната кореспонденция на читалището.

 7. Осъществява изключителен надзор на финансовите дела на читалището.

 8. Разрешава по целесъобразност, в случай, че не е в състояние да сезира Настоятелството разходи до 5 000 лв., за които на първо заседание Настоятелството приема решение.

 9. За дейността си в читалището Председателя има право да получава възнаграждение в размер, определен от читалищното Настоятелство.

Чл.25 Секретарят на читалището :

 1. Организира изпълнението на решенията на Настоятелството, включително решенията за изпълнение на бюджета.

 2. Организира текущата основна и допълнителна дейност на читалището.

 3. Отговаря за работата на щатния и хоноруван персонал.

 4. Представлява читалището заедно и поотделно с Председателя.

 5. Събира членски внос.

 6. Води на отчет приходите и разходите от субсидията , евентуална стопанска дейност и услуги и наличното движимо и недвижимо имущество на читалището.

 7. съхранява спестовната книжка, всички ценни книжа и печата на читалището.

 8. Завежда материалните ценности, дарения, завещания и други приходи на читалището.

Чл.26 Членовете на Настоятелството по целесъобразност разпределят отговорностите си по направления за развитието на читалището.

Чл.27 /1/ Общото събрание избира Проверителна комисия с най-малко трима членове в срок до три години.

/2/ Членовете на Проверителната комисия не могат да бъдат лица, които са:

 1. В трудовоправни отношения с читалището или друго читалище.

 2. Роднини на членовете на Настоятелството по права линия, съпрузи, братя, сестри и роднини по сватовство от първа степен.

 3. Осъждани на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ характер.

/3/ Проверителната комисия осъществява контрол върху дейността на Настоятелството и Председателя на читалището за спазване на Закона, Устава и Решенията на Общото събрание.

/4/ При констатирани нарушения Проверителната комисия уведомява Общото събрание на читалището, а при извършено престъпление и органите на прокуратурата.

/5/ Проверителната комисия представя пред Общото събрание отчет за финансовото и материалното състояние на читалището.

/6/ Проверителната комисия при необходимост свиква Общо събрание на читалището.

Чл.28 При подаване на оставка от Настоятелството или на повече от половината от неговите членове, Проверителната комисия поема управлението на читалището и в срок до 30 дни свиква Общо събрание.

ГЛАВА СЕДМА
§ ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСИРАНЕ §
Чл.29 /1/ Имуществото на читалището се състои от : читалищен салон 134кв.м, намиращ се в сградата на кметство Боснек..

/2/ Читалищната недвижима собственост не може да се продава или ипотекира.

Чл.30 Приходите на читалището се формират от :

 1. Членски внос

 2. Дарения и завещания

 3. Субсидия от държавния и общинския бюджет

 4. От наеми на движимо и недвижимо читалищно имущество

 5. от културно-просветна и информационна дейност

 6. от други източници и дейности, разрешени от ЗНЧ

Чл.31 /1/ Разходите на читалището се извършват за :

 1. За заплати и възнаграждения на щатния и хоноруван персонал в читалището.

2. За абонамент на периодични издания и закупуване на книги 3. За организиране на фестивали, тържества, празници, концерти по случай местни и национални чествания

4. За обзавеждане и реквизити за любителско творчество./2/ Разходите на читалището не могат да превишават приходите.

Чл.32 Финансовите средства на читалището се съхраняват в Банка ДСК.

Чл.33 Приемането, влагането и изразходването на финансовите ресурси на читалището се осъществява срещу редовно издавани и надлежно оформени документи.

Чл.34 Разходите на читалището се извършват съгласно Закона, по решение на Настоятелството на основата на утвърдения бюджет.

Чл.35 Читалищното Настоятелство изготвя годишен отчет за приходите и разходите, който се приема от Общото събрание и се представя в Община Перник.

Чл.36 Председателят на читалището представя ежегодно до 31 март пред Кмета на Общината и Общинския съвет – Перник доклад за осъществените читалищни дейности и за изразходваните бюджетни средства през предходната година.

ГЛАВА ОСМА
§ ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ §
Чл.37 Читалище„Трудолюбие- 1926г.” осъществява своята дейност и има за адрес – С.Боснек, общ Перник, обл Перник

Чл.38 Печатът на читалище„Трудолюбие- 1926г.”. е кръгъл. По периферията на кръга е изписано : НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ ТРУДОЛЮБИЕ-1926г. , звезда общ.Перник,звезда , в средата разтворена книга с маслиново клонче и надпис отдолу –с.Боснек

Чл.39 Празникът на Народно читалище„Трудолюбие- 1926г.” е на 24 май – Деня на славянската писменост, на българската просвета и култура.

Чл.40 Този Устав отменя предхождащия го и е обновен на проведено Общо събрание на читалището на 13.09.2013г. и е в съответствие със Закона за народните читалища, приет от Народното събрание на Република България и обнародван в ДВ бр.42 от 5 юни 2009 г. Обн. ДВ. бр.89 от 22 Октомври 1996г., изм. ДВ. бр.95 от 21 Октомври 1997г.,изм. ДВ. бр.90 от 15 Октомври 1999г., изм. ДВ. бр.28 от 1 Април 2005г., изм. ДВ. бр.94 от 25 Ноември 2005г., изм. ДВ. бр.108 от 29 Декември 2006г.,изм. ДВ. бр.42 от 5 Юни 2009г., изм. ДВ. бр.74 от 15 Септември 2009г., изм. ДВ. бр.47 от 22 Юни 2010г., изм. ДВ. бр.97 от 10 Декември 2010г., изм. ДВ. бр.68 от 2 Август 2013г.

Чл.41 При възникване на не упоменати в Устава въпроси, свързани с дейността на Читалището, както и при търсене на административно-наказателни отговорности, решаването им се извършва съгласно разпоредбите на ЗНЧ и останалото българско законодателство.


СПИСЪК НА НАСТОЯТЕЛСТВОТО

Роза Стоилова Панкева - ПРЕДСЕДАТЕЛ


Тодорка Златкова Стоева

Пенка Тачкова Панева

СПИСЪК НА ПРОВЕРИТЕЛНА КОМИСИЯ

Николинка Стоилова Ботева

Славка Борисова Попова

Валентин Йорданов БиковДостарыңызбен бөлісу:


©kzref.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет