Сұрақтардың тақырыптары Сызықтық автоматты басқару жүйесінің теориясыжүктеу 59.29 Kb.
Дата17.04.2018
өлшемі59.29 Kb.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ


Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті

БЕКІТЕМІН

«Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті» ШЖҚ РМҚК ректоры

________ Е. Сыдықов

___________ 2014 ж.


6М070200 – Автоматтандыру және басқару мамандығы бойынша

магистратураға қабылдау емтиханына арналған

БАҒДАРЛАМА

Ақпараттық жүйелер факультеті

Жүйелік талдау және басқару кафедрасы


Әзірлеген:


Каф.меңгерушісі ____________________ Бейсенби М.А.

Декан ________________________ Нұрбекова Ж.Қ.Астана, 2014

Сұрақтардың тақырыптары
Сызықтық автоматты басқару жүйесінің теориясы


 1. Негізгі басқару ұстанымдары .

 2. Автоматты басқару жүйелерінің (АБЖ) динамикалық қасиеттеріне қойылатын талаптар.

 3. АБЖ күй кеңістігінде сипаттау.

 4. Басқару жүйесінің теңдеуін сызықтандыру.

 5. Сызықтық жүйелерді күй кеңістігінде сипаттау.

 6. Көп өлшемдік АБЖ беру функциялары .

 7. Бір кірісті және бір шығысты жүйелер (бір өлшемдік жүйелер).

 8. Қарапайым бір өлшемдік АБЖ импульстік өтпелі функциясы.

 9. Қарапайым бір өлшемдік АБЖ беру функциясы.

 10. Қарапайым бір өлшемдік АБЖ тиімділік сипаттамалары.

 11. Тұйықталған және тұйықталмаған АБЖ беру функциялары.

 12. Басқарушы әсер бойынша статикалық және астатикалық жүйелердің беру функциялары.

 13. Қоздырушы жер бойынша статикалық және астатикалық жүйелердің беру функциялары.

 14. Идеалды интегралдаушы және күшейткіш звено.

 15. Апериодикалық звено.

 16. Бірінші ретті дифференциалдаушы звено .

 17. Екінші ретті дифференциалдаушы звено.

 18. Тербелгіш звено.

 19. Тізбектей және паралель жалғасқан звенолардың беру функциялары.

 20. Бірлік және бірлік болмайтын кері байланысты контурдың беру функциялары .

 21. Түйін мен қосқышты буын арқылы алып өту ережесі.

 22. Орнықтылық анықтамалары және сызықтық жүйе орнықтылығы.

 23. Гурвицтің орнықтылық критерийі.

 24. Раустың орнықтылық критерийі.

 25. Михайловтық орнықтылық критерийі.

 26. Тұйықталмаған күйде орнықты жүйе үшін Найквисттің орнықтылық критерийі.

 27. Тұйықталмаған күйде орнықсыз жүйе үшін Найквисттің орнықтылық критерийі.

 28. Фаза және модуль бойынша орнықтылық қоры.

 29. Орнықтылық шекарасы мен аймақтары.

 30. Бір параметр бойынша D-бөлшектеу.

 31. Ескі параметр бойынша D-бөлшектеу.

 32. Есептер.


Бейсызықты автоматты басқару жүйелерінің теориясы.


 1. Бейсызықтық жүйелер мен буындар.

 2. Бейсызықтық жүйелердің теңдеуі.

 3. Фазалық кеңістік. Фазалық портрет тәсілі.

 4. Сызықтық жүйелердің фазалық портреттерінің ерекше нүктелері.

 5. Бейсызықтық жүйелердің фазалық портреттері мен ерекше нүктелері.Изаклин тәсілі.

 6. Нүктелік кескіндеу тәсілі.

 7. Гармоникалық сызықтандыру. Гармоникалық сызықтандыру коэффициенттері.

 8. Гармоникалық теңгерім теңдеуі.

 9. Автотербелісті зерттеудің аналитикалық тәсілі.

 10. Ляпунов функцияы. Ляпунов теоремалы.

 11. Ляпунов теңдеуі. Ляпуновтың матрицалық теңдеуі.

 12. Ляпунов функцияларын құрастыру тәсілдері.

 13. Екі маргиналды орнықты құрылымды, құрылымдық айналмалы жүйелер (ҚАЖ).

 14. Екі орнықсыз құрылымды ҚАЖ.

 15. Сырғанаушы үрдіс.

 16. Сырғанаушы үрдісті ҚАЖ.

 17. Абсолюттік орнықтылық есебі. В.М.Поповтық орнықтылық критерийі.

 18. [0, К2] абсолюттік орнықтылық критерийі.

 19. [ К1, К2]абсолюттік орнықтылық критерийі.

 20. Есептер.

Ақпараттар теориясы


 1. Ақпараттар теориясының негізгі есептері. Ақпарат түсінігі және оның қасиеттері.

 2. Ақпараттық жүйелер. Автоматтандырылған ақпараттық жүйелердің негізгі анықтамалары мен жіктелуі.

 3. Сигналдардың математикалық модельдері. Сигнал түсінігі мен жіктелуі.

 4. Сигналды бейнелеудің уақыттық формасы

 5. Детерминді сигналдарды көрсетілу пішімі.

 6. Сигналдың энергиясы мен қуаты.

 7. Периодты сигналдар. Сигналдарды Фурье қатарына жіктеу.

 8. Корреляциялық талдау. Детерминделген сигналдың корреляциялық функциясы және оның қасиеттері.

 9. Сигналдың физикалық сипаттамалары мен байланыс арнасының келісуі (согласование). Сигнал сыйымдылығы мен арна сыйымдылығы

 10. Гармоникалық сигналдардың модуляциясы. Импульсті модуляция түрлері.

 11. Дикретті сигнал спектрі.

 12. Дискретизация әдістерінің жіктелуі.

 13. Бейімді дискретизация. Бейімді дискретизация әдістері.

 14. Найквист жиілігі. Дискретизацияланған гармоникалық сигнал жиілігі мен Найквист жиілігі арасындағы қатынастар..

 15. Деңгей бойынша үзіліссіз шаманың дискретизациясы. Котельников теоремасы.

 16. Шеннон анықтамасы бойынша энтропия. Энтропия қасиеттері.

 17. Шартты энтропия және біріктіру энтропиясы түсініктері.

 18. Кодтардың негізгі сипаттамалары (негіздемесі, ұзындығы, код қуаты, ақпараттық және тексеру дәрежелерінің саны, код артықшылығы)

 19. Дискретті арна бойынша кедергісіз тасымалдау кезінде ақпаратты кодтау.

 20. Бірқалыпсыз кодтар.Шеннон – Фэно коды.

 21. Тиімді кодтардың префикстілігіне талаптар. Хафман әдістемесі бойынша кодтау.

 22. Шеннонның екінші теоремасы. Кедергіге тұрақты код түрлері.

 23. Блокты кодтар. Блокты кодтарды құру ережелері.

 24. Кодтың түзету қабілеті мен код аралығының байланысы. Максималды ұқсастық әдісі бойынша декодтау.

 25. Циклды кодтарды құру.


Әдебиеттер тізімі:
1 Техническая кибернетика. Теория автоматического регулирования/ Под ред. В.В. Салодовникова. – М.: Машиностроение. Кн.1, 1967.

2 Андриевский Б.Р., Фрадков А.Л. Избранные главы теории автоматического управления. – Спб.: Наука, 1999

3 Попов Е.П. Теория линейных систем автоматического регулирования и управления – М.: Наука, 1978

4 Попов Е.П. Теория нелинейных систем автоматического регулирования и управления. – М.: Наука, 1988

5 Понтрягин Л.С. Математическая теория оптимальных процессов.-М.:Наука,-1974. -392 с.

6 В.Н. Афанасьев, В. Б. Колмановский, В.Р. Носов. Математическая теория конструирования систем управления. - Москва «высшая школа»,1989.-447 с.

7 Ким Д.П. Теория автоматического управления. Т.1: Линейные системы управления, Т.2: Нелинейные системы управления – М.: Физматлит, 2003

8 Поляк Б.Т., Щербаков П.С. Робастная устойчивость и управление. – М.: Изд-во РАН Институтт проблем управления, 2002

9 Воронов А.А., Титов В.К., Новогранов Б.Н. Основы теории автоматического регулирования и управления. Учебное пособие для ВУЗов. – М: Высшая школа

10 Методы классической и современной теории автоматическкого управления. Учебник в 5-ти томах. Т.1: Математические модели, динамические характеристики и анализ систем автоматического управления. Под ред. К.А. Пупкова, Н.Д. Егупова . – М.: изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2004

11 Бейсенби М.А. Учебное пособие по курсу «Системный анализ» Модели методы системного анализа и управления. – Астана, 2004. – 144 с.

12 М.Ә .Бейсенби. Сызықтық автоматты басқару жүйелерінің теориясы.-Астана,2012.-244 с.

13 Вентцель Е.С. Исследование операций. – М.: Советское радио, 1972, 1979, 1980.

14 Таха Х. Введение в ИСО. Книга 1,2 – М.: Мир, 1985, 2000.

15 Дмитриев В.И.Прикладная теория информации.-М.:1989.

16 Сергиенко А. Б. Цифровая обработка сигналов.-Питер, 2002.17 Дмитриев В.И. Прикладная теория информации. – М.: Высшая школа. 1989.

18 Игнатов В.А. Теория информации передачи сигналов. Учебник для высших учебных заведений. М., Радио и связь. 1991.
Каталог: downloads -> ekzameny
ekzameny -> Қазақстанның ежелгі тарихы
ekzameny -> Іштен жану моторлары есептеріі және негізгі қҰрылымы
ekzameny -> «Филология: Қазақ филологиясы. Қазақ тіл білімі», «Қазақ тілі мен әдебиеті: Қазақ тілі» траекториялары бойынша магистратураға түсушілерге арналған бағдарлама
ekzameny -> Программа вступительных экзаменов по специальной дисциплине в магистратуру по специальности 6M042100 «Дизайн» в 2013-2014 учебном году
ekzameny -> Бағдарламасы Пәндер атауы және олардың негізгі бөлімдері Механика
ekzameny -> Сұрақтардың тақырыптары Сызықтық автоматты басқару жүйесінің теориясы
ekzameny -> Бағдарламасы Бейорганикалық химия


Достарыңызбен бөлісу:


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет