Сту 01-11 Қосымша Бжүктеу 316.29 Kb.
Дата06.06.2018
өлшемі316.29 Kb.

СТУ 7.01-11
Қосымша Б

(міндетті)Келісілді:

«Кызылорда жылу электр орталығы»

МКК бас инженері

_______________Н.А.Сатханов

«____» ____ 2014 ж.

Қорқыт Ата атындағы Қызылорда мемлекеттік университеті

Политехникалық институты

Сәулет және құрылыс өндірісі кафедрасы

5В075200 - «Инженерлік жүйелер және желілер» мамандығының Ғимараттардың және имараттардың жобалау және есептеу

білім алу траекториясы бойынша


ЭЛЕКТИВТІ ПӘНДЕР КАТАЛОГЫ
Оқуға түскен жылы: 2013ж.


«БЕКІТЕМІН»

Жұмыс оқу жоспарлары мен жұмыс бағдарламалары комитетінің

төрағасы ____________А.Ә.Шомантаев

«____» ___ 2014 ж.Ғылыми-әдістемелік үйлестіру кеңесінің төрағасы

______________ Байтасов К.Н.

«____» ______________2014 ж.


Пән атауыПән коды


Пән циклы


Кредит саны

ECTS бойынша

кредит саныКурс

Академиялық

кезеңі


Бақылау түрі

Бақылау-дың өту түрі (тест, жазбаша, ауызша)

Пәннің сипаттамасы:

1. Пререквизиті; 2. Постреквизиті; 3. Пәннің мақсаты; 4. Қысқаша мазмұны; 5. Құзіреттілігі;

6. Күтілетін нәтиже.


Бағдарлама жетекшіснің

аты-жөні, ғылыми атағы мен дәрежесі
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Мамандық үшін таңдау бойынша модулдар

1

а) Қолданбалы механика

KM 2301

БП

2

3

2

1

Емтихан

Тест

1. Математика, Физика.

2. Материалдар кедергісі.

3. Білім алушыларға конструктивтік элементтердің статикасы және қарапайым деформациялануы негіздерін оқып үйрену.

4. Күш. Иін. Тепетеңдік шарттары. Реакциялар мен байланыс-тыр. Геометриялық сипаттамалар. Материалдар кедергілерінің негізгі гипотезалары. Статитикалық анықталған жүйелердегі созылу мен сығылу. Созылу мен сығылу кезіндегі кернеу мен орын ауыстыру. Майысу. Орнықтылық.

5. Пәнді игергеннен сон білім алушы үйлер мен ғимараттарды есептеу негіздерін оқып үйренеді.

6. Білім алушылардың конструктивтік элементтерді есептеу негіздерін үйренуі.Қодар Е. –

т.ғ.к., доцентб) Теориялық механика

TM 2301

БП

2

3

2

1

Емтихан

Тест

1. Математика, Физика.

2. Материалдар кедергісі.

3. Білім алушыларға конструктивтік элементтердің статикасы және қарапайым деформациялануы негіздерін оқып үйрену.

4. Күш. Иін. Тепетеңдік шарттары. Реакциялар мен байланыс-тыр. Геометриялық сипаттамалар. Материалдар кедергілерінің негізгі гипотезалары. Статитикалық анықталған жүйелердегі созылу мен сығылу. Созылу мен сығылу кезіндегі кернеу мен орын ауыстыру. Майысу. Орнықтылық.

5. Пәнді игергеннен сон білім алушы үйлер мен ғимараттарды есептеу негіздерін оқып үйренеді.

6. Білім алушылардың конструктивтік элементтерді есептеу негіздерін үйренуі.Қодар Е. –

т.ғ.к., доцентв) Инженерлік механика

IM 2301

БП

2

3

2

1

Емтихан

Тест

1. Математика, Физика.

2. Материалдар кедергісі.

3. Білім алушыларға конструктивтік элементтердің статикасы және қарапайым деформациялануы негіздерін оқып үйрену.

4. Күш. Иін. Тепетеңдік шарттары. Реакциялар мен байланыс-тыр. Геометриялық сипаттамалар. Материалдар кедергілерінің негізгі гипотезалары. Статитикалық анықталған жүйелердегі созылу мен сығылу. Созылу мен сығылу кезіндегі кернеу мен орын ауыстыру. Майысу. Орнықтылық.

5. Пәнді игергеннен сон білім алушы үйлер мен ғимараттарды есептеу негіздерін оқып үйренеді.

6. Білім алушылардың конструктивтік элементтерді есептеу негіздерін үйренуі.Қодар Е. –

т.ғ.к., доцент2

а) Құрылыс ма-териалдары

KM 2302

БП

3

5

2

1

Емтихан

Жазбаша

1. Математика, Физика, Химия.

2. Материалдар кедергісі, геология және теориялық механика негіздері.

3. Бұл пәннің оқытылу мақсаты құрылыс өндірісінде, әсіресе құрылыста қолданылатын материалдардың қасиетіне қарай пайдалана білу. Яғни олардың құрылымына қарай қасиеттерін талдай білу және қандай жерде қолдануға болатынын білу.

4. Инженер-құрылысшы табиғи құрылыс материалдар өндірісінің теориялық негіздерін конструкциялар өндірісімен байланыстыра білуі керек.

5. Композиттік құрылыс материалдары пәнін оқытудың қазіргі құрылыстағы ғылыми-техникалық дамуының ролі мен маңызы. Бұйымдарды дайындап шығарғандағы технологиялық процес-стер. Негізгі жабдықтардың түрлері мен типтері.

6. Композиттік құрылыс материалдарын өндіруге жұмсалына-тын шикізаттар, өңдеу тәсілдері, массаларды қалыптауға дайындау.Будикова А.М. – т.ғ.к., аға оқытушы
б) Материалтану

Mat 2302

БП

3

5

2

1

Емтихан

Жазбаша

1. Математика, Физика, Химия.

2. Материалдар кедергісі, геология және теориялық механика негіздері.

3. Бұл пәннің оқытылу мақсаты құрылыс өндірісінде, әсіресе құрылыста қолданылатын материалдардың қасиетіне қарай пайдалана білу. Яғни олардың құрылымына қарай қасиеттерін талдай білу және қандай жерде қолдануға болатынын білу.

4. Инженер-құрылысшы табиғи құрылыс материалдар өндірісінің теориялық негіздерін конструкциялар өндірісімен байланыстыра білуі керек.

5. Қазіргі құрылыстағы ғылыми-техникалық дамуының ролі мен маңызы. Бұйымдарды дайындап шығарғандағы техноло-гиялық процесстер. Негізгі жабдықтардың түрлері мен типтері.

6. Композиттік құрылыс материалдарын өндіруге жұмсалы-натын шикізаттар, өңдеу тәсілдері, массаларды қалыптауға дайындау.Будикова А.М. – т.ғ.к., аға оқытушы
в) Металдар тех-нологиясы

MT 2302

БП

3

5

2

1

Емтихан

Жазбаша

1. Математика, Физика, Химия.

2. «Құрылыс өндіріс технологиясы 1», «Комплексті механика-ландыру және құрылыс автоматтандыруы», «Құрылыста робо-техника», «Жөндеу және құрылыс машиналардың қанауы».

3. «Металлдар технологиясы І» пәнін оқып үйрену нәтижесінде студенттер: болаттарды, шойындарды және түсті металдарды тізбектеу; пісіруге арналған жабдықтарды реттеу; металдарды кесіп өңдеуді есептеп шығаруын білуі керек. Болаттардың, шойындардың және түсті металдардың маркаларының шифрларын шеше білу; болаттарды термиялып өңдеуді білу; пісірудің тәртібін дұрыс таңдай алу; металдарды кесіп өңдегенде құралдарды дұрыс таңдауын істей алуы керек.

4. Металдардың қоспаларын керекті жеріне қолдана білу; металдармен және олардың қоспаларына термиялып өңдеуді дұрыс тағайындай; әр түрлі маркалы болаттарды пісіру жұмыстарын дұрыс жүргізу; металл кескіш станоктарда жұмыс істеуін меңгеру керек.

5. Қазіргі құрылыстағы ғылыми-техникалық дамуының ролі мен маңызы. Бұйымдарды дайындап шығарғандағы технологиялық процесстер. Негізгі жабдықтардың түрлері мен типтері.

6. Композиттік құрылыс материалдарын өндіруге жұмсалынатын шикізаттар, өңдеу тәсілдері, массаларды қалыптауға дайындау.Будикова А.М. – т.ғ.к., аға оқытушы

3

а) Жылу-масса алмастыру

ZhMA 2303

БП

3

5

2

1

Емтихан

Жазбаша

1 . Математика, физика, теориялық механика

2. Жылу тораптары және қазандыққа суды дайындау. Жылу өндіргіш қондырғылар. Орталықтандырылған жылыту жүйесі. Жылыту.

3. Жылу күші және жылуалмастырғыш аппараттар мен қондырғыларда жылудың түрлендіру, тасымалдау және пайдалану заңдылықтарын түсініп алатындай теориялық және практикалық білімдермен студенттерді қамтамасыз ету мақсаты болып табылады.

4. Қарастырылатын кеңістікте температурасы жоғары жақтан температурасы төмен жаққа қарай жылудың өздігінен тасымалдануын, температура айырымы жылу тасымалдау процесінің қоздырушы күшін, ал тасымалданатын жылу шамасы дененің кеңістігіндегі температураның үлестірілу сипаты қарастырылады. Температуралық өріс деп уақыттың белгілі кезеңіндегі дененің (кеңістіктің) барлық нүктелеріндегі температура мәндерінің жиынын айтады. Жылу сәулелену туралы жалпы ұсыныстар. Конвективтік жылу алмасу туралы жалпы ұсыныстар. Жылуды алып беру процесі. Жылу алып беру коэффициенттер.

5. «Жылумассаалмасу» пәнді оқып үйрену негізінде студент білу керек: жылу мен масса тасымалдау процесінің заңдылықтарын. Сонымен қатар сұйық пен газ ағындардың негізгі сиппаттамалары есебін жүргізуін; әр түрлі процесстерді зерттеу үшін термодинамикалық әдістердің қолдануын білу керек.

6. Теориялық білімдер мен дағдыларды іс жүзінде қолдануды; жылудың жылу өткізгіштік, конвективті және сәулелену әдістерімен тасымалдану процестері, жылу алмастырғыш аппараттардың жылуға есептеу негіздері, масса алмасу теориясының негіздері мен есептер шығару жолдарын үйренуді.Абиева Г.С. –

т.ғ.к., аға оқытушы


б) Техникалық термодинамика

TT 2303

БП

3

5

2

1

Емтихан

Жазбаша

1. Математика, физика, теориялық механика

2. Жылу тораптары және қазандыққа суды дайындау. Жылу өндіргіш қондырғылар. Орталықтандырылған жылыту жүйесі. Жылыту.

3. Техникалық термодинамика деп жылу энергиясының қасиет-тері және жылу мен механикалық энергияларының өзара өзгерістері туралы ғылымды айтады. Техникалық термодинамика барлық жылу двигательдерін жетілдіру және зерттеу негізіне арналған.

4. Күй параметрлердің (температура, қысым, меншікті көлем, тығыздық) сипаттамасы. Жылу сыйымдылықтың анықтамасы, түрлері. Жылуды, ішкі энергияның өзгерісін, орындалған жұмысты анықтайтын формулалар. Термодинамика бірінші заңының мағынасы мен математикалық бейнесі. Цикл ( айналма) ұғымы. Термодинамика екінші заңының мағынасы.

5. Жылу мен масса тасымалдау процесінің заңдылықтарын. Сонымен қатар сұйық пен газ ағындардың негізгі сиппаттама-лары есебін жүргізуін; әр түрлі процесстерді зерттеу үшін термодинамикалық әдістердің қолдануын білу керек.

6. Теориялық білімдер мен дағдыларды іс жүзінде қолдануды; Жылу энергияны алу, түрлендіру және тасымалдаудың негізгі заңдылықтарын және теориялық білімдер мен дағды-ларды іс жүзінде қолданудыАбиева Г.С. –

т.ғ.к., аға оқытушы


в) Техникалық тер-модинамика және жылу алмасу

TTZhA 2303

БП

3

5

2

1

Емтихан

Жазбаша

1. Математика, физика, теориялық механика.

2. Жылу тораптары және қазандыққа суды дайындау. Жылу өндіргіш қондырғылар. Орталықтандырылған жылыту жүйесі. Жылыту.

3. Жылу күші және жылуалмастырғыш аппараттар мен қондырғыларда жылудың түрлендіру, тасымалдау және пайдалану заңдылықтарын түсініп алатындай теориялық және практикалық білімдермен студенттерді қамтамасыз ету мақсаты болып табылады. Техникалық термодинамика деп жылу энергиясының қасиеттері және жылу мен механикалық энергияларының өз-ара өзгерістері туралы ғылымды айтады.

4. Қарастырылатын кеңістікте температурасы жоғары жақтан температурасы төмен жаққа қарай жылудың өздігінен тасымалдануын, температура айырымы жылу тасымалдау процесінің қоздырушы күшін, ал тасымалданатын жылу шамасы дененің кеңістігіндегі температураның үлестірілу сипаты қарастырылады. Күй параметрлердің (температура, қысым, меншікті көлем, тығыздық) сипаттамасы. Жылу сыйымдылықтың анықтамасы, түрлері. Жылуды, ішкі энергияның өзгерісін, орындалған жұмысты анықтайтын формулалар.

5. Жылу мен масса тасымалдау процесінің заңдылықтарын. Негізгі жылу мен масса тасымалдау процесінің сиппаттама-лары есебін жүргізуін; әр түрлі процесстерді зерттеу үшін термодинамикалық әдістердің қолдануын білу керек.

6. Жылу энергияны алу, түрлендіру және тасымалдаудың негізгі заңдылықтарын және теориялық білімдер мен дағды-ларды іс жүзінде қолдануды.Абиева Г.С. –

т.ғ.к., аға оқытушы4

а) Гидрогазоди-намика

Gid 2404

БП

3

5

2

2

Емтихан

Жазбаша

1. Физика, химия, математика

2. Сумен жабдықтау және канализация, Сарқынды сулар мен қалдықтарды утилизациялау, Су ресурстарын қорғау, Су алу ғимараттары және су алу бекеттері.

3. Гидрогаз жүйелерінің әр түрлі бөліктерімен сұйықтар мен газдардың қозғалу механизмін, тасымалдау және пайдалану заңдылықтарын түсініп алатындай теориялық және практикалық білімдермен студенттерді қамтамасыз ету мақсаты болып табылады.

4. Сұйық пен газдың тыныштық және қозғалу заңдылықтарын; сонымен қатар сұйық пен газ ағындардың негізгі сиппаттамалары есебін жүргізуін; әр түрлі процесстерді зерттеу үшін әдістері, сұйықтар мен газдардың тепе-теңдік және динамикасының заңдылықтары, Бернулли теңдеуі және оның қолданылуы, идеал және нақты газдар мен сұйықтардың қасиеттері мен күй өзгеру процестері, сұйықтардың бір өлшемді қозғалысы.

5. «Гидрогазодинамика» пәнді оқып үйрену негізінде студент білу керек: сұйық пен газдың тыныштық және қозғалу заңдылықтарын; Сонымен қатар сұйық пен газ ағындардың негізгі сиппаттамалары есебін жүргізуін; әр түрлі процесстерді зерттеу үшін әдістердің қолдануын білу керек.

6. Сұйық пен газдың тыныштық және қозғалу заңдылықтарын, олардың қатты денелермен күштілі әрекеттесуін; теориялық білімдер мен дағдыларды іс жүзінде қолдануды; сұйық пен газ ағындардың негізгі сиппаттамаларының есебін жүргізуді; әр түрлі процестерді зерттеу үшін динамикалық әдістер қолдануды.
Абиева Г.С. –

т.ғ.к., аға оқытушы


б) Гидродинамика және аэродинамика

GA

2404


БП

3

5

2

2

Емтихан

Жазбаша

1. Физика, химия, математика

2. Сумен жабдықтау және канализация, Сораптар мен желдеткіштер., Су ресурстарын қорғау, Су алу ғимараттары және су алу бекеттері

3. Гидродинамика және аэродинамика жүйелердің техникалық құрылғылардың есебін жүргізу әдістерінің жалпы теориялық негізі болып табылады. Гидродинамика және аэродинамика тұтас сұйық және ауа тәрізді орталардың қозғалуы тұралы ғылым. Сұйықтар мен ауа, газдардың қозғалысымен қатар жылудың және заттың тасымалдануы орындалады.

4. Сұйық пен газдың тыныштық және қозғалу заңдылықтарын; Сонымен қатар сұйық пен газ ағындардың негізгі сиппаттамалары есебін жүргізуін; әр түрлі процесстерді зерттеу үшін әдістердің қолдануын білу

5 Сұйық пен газдың тыныштық және қозғалу заңдылықтарын, олардың қатты денелермен күштілі әрекеттесуін; теориялық білімдер мен дағдыларды іс жүзінде қолдануды; сұйық пен газ ағындардың негізгі сиппаттамаларының есебін жүргізуді; әр түрлі процестерді зерттеу үшін динамикалық әдістер қолдануды.


Абиева Г.С. –

т.ғ.к., аға оқытушы


в) Сұйықтық меха-никасы

SM 2404

БП

3

5

2

2

Емтихан

Жазбаша

1. Физика, химия, математика

2. Сумен жабдықтау және канализация, Сарқынды сулар мен қалдықтарды утилизациялау, Су ресурстарын қорғау, Су алу ғимараттары және су алу бекеттері

3. Қоршаған ортада және техникалық құралдарда пайда бола-тын көптеген процестер сұйықтар қозғалуына байланысты. Гидродинамикасы сұйықтық механикасы бірыңғай ғылымның бөлімдерінен тұрады. Сұйықтық механикасы сұйықтардың тепе-теңдік және қозғалыс заңдылықтарын және олардың қатты денелермен әрекеттесулерін зерттеп қарастырады.

4. Гидростатиканың негізгі арақатынастарын, үзіліссіздік тұралы гипотезасы және оның математикалық жазылуын, нақты сұйықтың қозғалыс теңдеулерін қорыту принципін білу. Идеал сұйық элементарлы сорғалауының механикалық энер-гиясы сақталу заңы мен нақты сұйықтың қозғалысы кезіндегі энергия жоғалуын білу керек.

5. Бұл алынған білім оқу жоспары бойынша келесі арнайы курстарды меңгеруге мүмкіндік жасайды Сұйықтың тыныш-тық және қозғалу заңдылықтарын, олардың қатты денелермен күштілі әрекеттесуін; теориялық білімдер мен дағдыларды іс жүзінде қолдануды; сұйық ағындардың негізгі сиппаттама-ларының есебін жүргізуді; әр түрлі процестерді зерттеу үшін динамикалық әдістер қолдануды үйрену.


Абиева Г.С. –

т.ғ.к., аға оқытушы5

а) Материалдар кедергісі

MK

2405


БП

3

5

2

2

Емтихан

Тест

1. Математика, Физика, Инженерлік графика, Инженерлік механика І

2. Инженерлік механика ІІІ, Ғимараттар динамикасы мен орнықтылығы, Құрылыстық конструкциялар І, ІІ, ІІІ, Құрылыс өндірісінің технологиясы І, ІІ.

3. Инженерлік механика қазіргі теориялық механика, материалдар кедергісі және құрылыстық механика пәндерін қосатын комплексті пән болып табылады. студенттерге денелер инерттілігін және әсер етуші күштерді есепке алмай олардың қозғалысының геометриялық қасиеттері туралы, денелер инерттілігін және әсер етуші күштерді есепке ала отырып материалдық денелердің қозғалысу заңдылықтарын анықтау туралы, сыртқы күштер әсеріндегі серпімді денелердің деформациясын зерттеу және конструкция элементтерін беріктікке, қаттылыққа және орнықтылыққа есептеу туралы теориялық білім беру.

4. Пәнді оқыту міндеті ғимараттар мен конструкция элемент-терін жобалағанда пайда болатын практикалық есептерді шешу үшін теориялық білімді қолдану. Бұл алынған білім оқу жоспары бойынша келесі арнайы курстарды меңгеруге мүмкіндік жасайды, сонымен қатар, университетті бітіргеннен кейін еліміздегі инженерлік саласында ғимараттар құрылысын салуға байланысты тапсырмаларды мұқият және тиімді шешуге көмектеседі.

5. Пәнді оқыту міндеті ғимараттар мен конструкция элемент-терін жобалағанда пайда болатын практикалық есептерді шешу үшін теориялық білімді қолдану.

6. Бұл алынған білім оқу жоспары бойынша келесі арнайы курстарды меңгеруге мүмкіндік жасайды, сонымен қатар, университетті бітіргеннен кейін еліміздегі инженерлік сала-сында ғимараттар құрылысын салуға байланысты тапсырма-ларды мұқият және тиімді шешуге көмектеседі.Құлтанов Б.Қ. –

т.ғ.к., доцент


б) Құрылыс ме-ханикасы

KM 2405

БП

3

5

2

2

Емтихан

Тест

1. Математика, Физика, Инженерлік графика, Инженерлік механика І, Материалдар кедергісі, Теориялық механика.

2. Инженерлік механика ІІІ, Ғимараттар динамикасы мен орнықтылығы, Құрылыстық конструкциялар І, ІІ, ІІІ, Құрылыс өндірісінің технологиясы І, ІІ.

3. Құрылыс механика пәнінің мақсаты студенттерге ғимараттардың ұзақ уақыт қауіпсіздігін қамтамасыз етумен қатар, олардың арзан, тиімдісін жобалауды үйретеді. Ғимарат-тарды есептеу дегеніміз оларды сыртқы күштердің әсерінен туатын ішкі күшткрдің эпюрасын тұрғызу мен бүгілуін табу. Ғимараттарды беріктікке есептеу кезінде ішкі күштердің таңбасын, мәнін және олардан туатын кернеулерді табу дегеніміз, егер кернеулер белгілі болса, онда ғимараттардың құлауына, сынуына жол берілмейді, өйткені көлденең қиманың ауданы кез-келген сыртқы күштерге шыдап беретіндігі шамамен анықталады.

4. Ғимараттар мен оның бөлшектерін беріктікке, қаттылыққа және тұрақтылыққа есептеу тәсілдерімен айналысатын ғылымдар саласын құрылыстық механика дейміз. Құрылыстық механика ғылымы ғылымына салаларын да қамтиды: механиканың теориясын; жадығаттардың төзімділігін; серпім-ділік теориясын; пластикалық теория және стерженьді жүйелер-дің құрылыстық механикасы стерженьдерден құралған ғимарат-тарды (ферма, рама, көптопсалы арка) есептеу тәсілімен айналысады. Ғимараттарды есептеу дегеніміз оларды сыртқы күштердің әсерінен тұратын ішкі күштердің эпюрасын тұрғызу мен бүгілуін табу. Механиканың теориясы қатты денелердің тепе-теңдігін және олардың қозғалу заңдылығын зерттеумен айналысады.

5. Пәнді оқыту міндеті ғимараттар мен конструкция элементтерін жобалағанда пайда болатын практикалық есептерді шешу үшін теориялық білімді қолдану.

6. Бұл алынған білім оқу жоспары бойынша келесі арнайы курстарды меңгеруге мүмкіндік жасайды, сонымен қатар, университетті бітіргеннен кейін еліміздегі инженерлік саласында ғимараттар құрылысын салуға байланысты тапсырмаларды мұқият және тиімді шешуге көмектеседі.Құлтанов Б.Қ. –

т.ғ.к., доцент


в) Инженерлік механика ІІ

IM

2405


БП

3

5

2

2

Емтихан

Тест

1. Математика, Физика, Инженерлік графика, Инженерлік механика І

2. «Инженерлік механика ІІІ», «Ғимараттар динамикасы мен орнықтылығы», «Құрылыстық конструкциялар І, ІІ, ІІІ», «Құрылыс өндірісінің технологиясы І, ІІ».

3. Жалпы инженерлік механика ғылымы мына салаларды қамтиды: механиканың теориясын; материалдардың төзімді-лігін; серпімділік теориясын; пластикалық және стерженді жүйе-лердің құрылыстық механикасын. Стерженьді жүйелердің құры-лыстық механикасы стерженьдерден құралған ғимараттарды (ферма, рама, көптопсалы беларқа) есептеу тәсілімен айналы-сады. Механиканың теориясы қатты денелердің тепе-теңдігін және олардың қозғалу заңдылығын зерттеумен айналысады. Ғимараттарды беріктікке есептеу-ішкі күштердің таңбасын мәнін және олардан туатын кернеулерді табу, яғни кернеулер белгілі болса, онда ғимараттардың құлауына, сынуына жол бермейді, өйткені көлденең қиманың ауданы кез-келген сыртқы күштерге шыдап беретіндей шамамен анықталады.

4. «Инженерлік механика ІІ» пәні ғимараттармен оның бөлшектерін беріктікке, қаттылыққа және тұрақтылыққа есептеу тәсілдерімен ғимарат конструкцияларының көпшілігіне ортақ жалпыланған элементтердің өз қызметін сенімді және тиімді атқаруына байланысты мәселелерді шешумен айналысады. Беріктік қаттылық және тұрақтылыққа есептеудің мақсаты ол ғимараттардың ұзақ уақыт қауіпсіздігін қамтамасыз етумен қатар, олардың арзан, тиімдісінде дәлелдеп береді.

5. Пәнді оқыту міндеті ғимараттар мен конструкция элемент-терін жобалағанда пайда болатын практикалық есептерді шешу үшін теориялық білімді қолдану.

6. Бұл алынған білім оқу жоспары бойынша келесі арнайы курстарды меңгеруге мүмкіндік жасайды, сонымен қатар, уни-верситетті бітіргеннен кейін еліміздегі инженерлік саласында ғимараттар құрылысын салуға байланысты тапсырмаларды мұқият және тиімді шешуге көмектеседі.Құлтанов Б.Қ. –

т.ғ.к., доцент6

а) Автокад және Кредо негіздері

AKN 2408

БП

3

5

2

2

Емтихан

Ауызша

1. Инженерлік графика және сызба геометриясы, Компьютерлік біліктілік, Информатика.

2. Автокад ІІ, Кредо

3. Автокад екі өлшемді координаттар жүйесіндегі сызбаларды жасауға, сонымен қатар әртүрлі ғылыми-техникалық салалар-дағы конструкцияларды модельдеуге, геометриялық кеңістік-тегі модельдер мен масштабталған әртүрлі сандардан және символдардан құралған байланыс жүйелерін құруға мүмкіндік береді. Жобалау-сызу жұмыстарын автоматтандыру жүйесін пайдалану арқылы инженерлі ізденістерін өңдеудің, алаңдар мен автожолдарды жобалаудың, жер бетінің сандық моделін жасаудың әдістері мен тәсілдерін оқу. Осы графикалық жүйе арқылы сызудың әр түрлі салада пайдаланатын күрделі кеңістік, көлемдік конструкцияларын есептеуге және құруға болады.

4. Оқу процесінде компьютерлік технологияны кеңінен қол-дану, студенттердің басқа пәндерде алған базалық білім-дерін курста оқып үйренгендерімен ұштастыра білуге үй-рету. Теория жузінде алған білімдерін игеріп, практикалық машықтарын қалыптастыру. AutoCAD бағдарламасын үйрену барысында мамандар болашақта жедел жобалауды үйренеді және сызбалар, жобаларды электрондық почтамен интернет жүйесі арқылы алыстағы орындаушыларға жіберіп, нақты объектілерді жобалаудың орындалу мерзімін тездетеді.

5. Сызу жұмыстарының автоматтандырылған стандарттық жүйесін қолданып, сызбалар құрастыру әдістерін және тәсіл-дерін үйрету. Сондай-ақ студенттердің осы қуатты әрі жетілген программалық графикалық жүйесі бойынша әрі қарай өз бетінше білімдерін тереңдетіп, қыр-сырын меңгерулеріне тура бағыт сілтеу. Графикалық жүйе жазықтықтағы екі өлшемді сызбалармен қатар, ғылым мен техниканың әртүрлі саласында қолданылатын күрделі, көлемді конструкциялар моделін салуға мүмкіндік жасайды. Болашақ инженерлердің кәсіби қызметінде кездесетін мәселелерді шешу барысында, өндірісті жобалауға AutoCAD бағдарламасын пайдаланудың маңызы орасан зор. Заман талабына сай күрделі сұрактарды инженер-лер компьютер көмегімен шешуге тиісті. Жобалау-сызу жұмыстарын автоматтандыру жүйесін пайдалану арқылы ин-женерлі ізденістерін өңдеудің, алаңдар мен автожолдарды жобалаудың, жер бетінің сандық моделін жасаудың әдістері мен тәсілдерін оқу “Credo” бағдарламаның мақсаты болып табылады.

6. Осы графикалық жүйе арқылы сызудың басқа, әр түрлі салада пайдаланатын күрделі кеңістік, көлемдік конструкцияларын есептеуге және құруға болады.Жакапбаева Г.А.-

т.ғ.к., аға оқытушы


б) Инженерлік жүйенің компью-терлік графикасы

IZhKG 2408

БП

3

5

2

2

Емтихан

Ауызша

1. Инженерлік графика және сызба геометриясы, Компьютерлік біліктілік, Информатика.

2. Автокад ІІ, Кредо

3. Автокад екі өлшемді координаттар жүйесіндегі сызбаларды жасауға, сонымен қатар әртүрлі ғылыми-техникалық салалардағы конструкцияларды модельдеуге, геометриялық кеңістіктегі модельдер мен масштабталған әртүрлі сандардан және символдардан құралған байланыс жүйелерін құруға мүмкіндік береді. Жобалау-сызу жұмыстарын автоматтандыру жүйесін пайдалану арқылы инженерлі ізденістерін өңдеудің, алаңдар мен автожолдарды жобалаудың, жер бетінің сандық моделін жасаудың әдістері мен тәсілдерін оқу. Осы графика-лық жүйе арқылы сызудың әр түрлі салада пайдаланатын күрделі кеңістік, көлемдік конструкцияларын есептеуге және құруға болады.

4. Оқу процесінде компьютерлік технологияны кеңінен қол-дану, студенттердің басқа пәндерде алған базалық білімдерін курста оқып үйренгендерімен ұштастыра білуге үйрету. Теория жузінде алған білімдерін игеріп, практикалық ма-шықтарын қалыптастыру. AutoCAD бағдарламасын үйрену барысында мамандар болашақта жедел жобалауды үйренеді және сызбалар, жобаларды электрондық почтамен интернет жүйесі арқылы алыстағы орындаушыларға жіберіп, нақты объектілерді жобалаудың орындалу мерзімін тездетеді.

5. Сызу жұмыстарының автоматтандырылған стандарттық жүйесін қолданып, сызбалар құрастыру әдістерін және тәсіл-дерін үйрету. Сондай-ақ студенттердің осы қуатты әрі жетілген программалық графикалық жүйесі бойынша әрі қарай өз бетінше білімдерін тереңдетіп, қырсырын меңгерулеріне тура бағыт сілтеу. Графикалық жүйе жазықтықтағы екі өлшемді сызбалармен қатар, ғылым мен техниканың әртүрлі саласында қолданылатын күрделі, көлемді конструкциялар моделін салуға мүмкіндік жасайды. Болашақ инженерлердің кәсіби қызметінде кездесетін мәселелерді шешу барысында, өндірісті жобалауға AutoCAD бағдарламасын пайдаланудың маңызы орасан зор. Заман талабына сай күрделі сұрактарды инженер-лер компьютер көмегімен шешуге тиісті. Жобалау-сызу жұмыстарын автоматтандыру жүйесін пайдалану арқылы инженерлі ізденістерін өңдеудің, алаңдар мен автожолдарды жобалаудың, жер бетінің сандық моделін жасаудың әдістері мен тәсілдерін оқу “Credo” бағдарламаның мақсаты болып табылады.

6. Осы графикалық жүйе арқылы сызудың басқа, әр түрлі салада пайдаланатын күрделі кеңістік, көлемдік конструкцияларын есептеуге және құруға болады.Жакапбаева Г.А.-

т.ғ.к., аға оқытушы


в) Инженерлік жүйелерді және жабдықтарды жоба-лау, жинақтау және пайдалану

IZhZhZhZhP

2408


БП

3

5

2

2

Емтихан

Ауызша

1. Инженерлік графика және сызба геометриясы, Компьютерлік біліктілік, Информатика.

2. Автокад ІІ, Кредо

3. Автокад екі өлшемді координаттар жүйесіндегі сызбаларды жасауға, сонымен қатар әртүрлі ғылыми-техникалық салалар-дағы конструкцияларды модельдеуге, геометриялық кеңістік-тегі модельдер мен масштабталған әртүрлі сандардан және символдардан құралған байланыс жүйелерін құруға мүмкіндік береді. Жобалау-сызу жұмыстарын автоматтандыру жүйесін пайдалану арқылы инженерлі ізденістерін өңдеудің, алаңдар мен автожолдарды жобалаудың, жер бетінің сандық моделін жасаудың әдістері мен тәсілдерін оқу. Осы графикалық жүйе арқылы сызудың әр түрлі салада пайдаланатын күрделі кеңістік, көлемдік конструкцияларын есептеуге және құруға болады.

4. Оқу процесінде компьютерлік технологияны кеңінен қол-дану, студенттердің басқа пәндерде алған базалық білімде-рін курста оқып үйренгендерімен ұштастыра білуге үйрету. Теория жузінде алған білімдерін игеріп, практикалық машықтарын қалыптастыру. AutoCAD бағдарламасын үйрену барысында мамандар болашақта жедел жобалауды үйренеді және сызбалар, жобаларды электрондық почтамен интернет жүйесі арқылы алыстағы орындаушыларға жіберіп, нақты объектілерді жобалаудың орындалу мерзімін тездетеді.

5. Сызу жұмыстарының автоматтандырылған стандарттық жүйесін қолданып, сызбалар құрастыру әдістерін және тәсіл-дерін үйрету. Сондай-ақ студенттердің осы қуатты әрі жетілген программалық графикалық жүйесі бойынша әрі қарай өз бетінше білімдерін тереңдетіп, қыр-сырын меңгеру-леріне тура бағыт сілтеу. Графикалық жүйе жазықтықтағы екі өлшемді сызбалармен қатар, ғылым мен техниканың әртүрлі саласында қолданылатын күрделі, көлемді конструкциялар моделін салуға мүмкіндік жасайды. Болашақ инженерлердің кәсіби қызметінде кездесетін мәселелерді шешу барысында, өндірісті жобалауға AutoCAD бағдарламасын пайдаланудың маңызы орасан зор. Заман талабына сай күрделі сұрактарды инженерлер компьютер көмегімен шешуге тиісті. Жобалау-сызу жұмыстарын автоматтандыру жүйесін пайдалану арқылы инженерлі ізденістерін өңдеудің, алаңдар мен автожолдарды жобалаудың, жер бетінің сандық моделін жасаудың әдістері мен тәсілдерін оқу “Credo” бағдарламаның мақсаты болып табылады.

6. Осы графикалық жүйе арқылы сызудың басқа, әр түрлі салада пайдаланатын күрделі кеңістік, көлемдік конструкцияларын есептеуге және құруға болады.Жакапбаева Г.А.-

т.ғ.к., аға оқытушы7

а) Құрылыс жылу-физикасы

KZhF 2410

БП

3

5

2

2

Емтихан

Жазбаша

1. Математика, Физика, Химия, Термодинамика.

2. Құрылыс конструкциялары І, II, III, Өндірістік құрылыс технологиясы I, II, Құрылыс өндірісінің технологиясы, Құрылыс өндірісін ұйымдастыру, Құрылыс өндірісінің процесстері.

3. Тұрмыста адам өмірін қамтамасыз ету үшін дағдыға үйрету болып табылады. Пәнді оқытудың мақсаты болып студент-тердің жылыту, ауа үрлеу және ауаны салқындату жүйелерінің қазіргі жағдайларын және дамуын практикалық және теориялық біліммен бекітуге, әр-түрлі жайларға арналған қажетті температуралық шарттардың метологиясын үйретеді.

4. Техникалық термодинамикадан жалпы мәліметтер. Жылу алмасу негіздері. Жылу өткізгіштік. Сәулелік жылу алмасу. Конвективтік жылу алмасу. Жылуды алып беру. Масса алмасу негіздері. Жылу алмасу аппараттар тұралы жалпы мәліметтер. Жылу тасушылар. Рекуператорлық жылу алмасу аппарат-тардың құрылымы. Регенеративті жылуалмасу аппараттары. Қатпарлы жылу алмасу аппараттары. Бөлмедегі жылуалмасу. Ғимараттың жылулық тәртібі. Қоршаулардың жылу өткізгіш-тігі мен ылғалдылығы. Жылуқорғағыш жүйелердің конструк-тивтік әдістерін жасау. Қоршау арқылы берілетін стационарлы жылу беру. Бір және көпқабатты қоршау арқылы өтетін жылу-беру. Ауалы қабатшаның термиялық кедергісі. Жылуберудің нормативтік көлемдегі кедергісі.

5. Жылу және масса алмасу теориясынан жаңа заманғы түсінік-терді пайдалана отырып, жылу тәртібін тексеру, ғимаратың ауалық тәртібінің құрылысты қоршаушы конструкциялар арқылы ылғалдың, жылудың өтімділігінің жылу физикалық негізін құрастырумен байланысты, процестерді түсіну үшін керек, тәжірибелік жұмыстар мен теориялық білімді студент-тердің алуы «Құрылыс жылутехникасы» пәнінің жүргізілуінің мақсаты болып табылады.

6. Бұл алынған білім оқу жоспары бойынша келесі арнайы курстарды меңгеруге мүмкіндік жасайды, сонымен қатар, университетті бітіргеннен кейін еліміздегі инженерлік саласында ғимараттар құрылысын салуға байланысты тапсырмаларды мұқият және тиімді шешуге көмектеседі.Абиева Г.С. –

т.ғ.к., аға оқытушы


б) Бөлменің микро-климаты және жылу режімі

BMZhR 2410

БП

3

5

2

2

Емтихан

Жазбаша

1. Математика, Физика, Химия, Термодинамика.

2. Құрылыс конструкциялары І, II, III, Өндірістік құрылыс технологиясы I, II, Құрылыс өндірісінің технологиясы, Құрылыс өндірісін ұйымдастыру, Құрылыс өндірісінің процесстері.

3. Негізгі профилдік пәндердің бірі және өнеркәсіпте, тұрмыста адам өмірін қамтамасыз ету үшін дағдыға үйрету болып табылады. Пәнді оқытудың мақсаты болып студенттердің жылыту, ауа үрлеу және ауаны салқындату жүйелерінің қазіргі жағдайларын және дамуын практикалық және теориялық біліммен бекітуге, әр-түрлі жайларға арналған қажетті темпе-ратуралық шарттардың метологиясын үйретеді.

4. Техникалық термодинамикадан жалпы мәліметтер. Жылу алмасу негіздері. Жылу өткізгіштік. Сәулелік жылу алмасу. Конвективтік жылу алмасу. Жылуды алып беру. Масса алмасу негіздері. Жылу алмасу аппараттар тұралы жалпы мәліметтер. Жылу тасушылар. Рекуператорлық жылу алмасу аппарат-тардың құрылымы. Регенеративті жылуалмасу аппараттары. Қатпарлы жылу алмасу аппараттары. Бөлмедегі жылуалмасу. Ғимараттың жылулық тәртібі. Қоршаулардың жылу өткізгіш-тігі мен ылғалдылығы. Жылуқорғағыш жүйелердің конструк-тивтік әдістерін жасау. Қоршау арқылы берілетін стационарлы жылу беру. Бір және көпқабатты қоршау арқылы өтетін жылуберу. Ауалы қабатшаның термиялық кедергісі. Жылу-берудің нормативтік көлемдегі кедергісі.

5 Жылу және масса алмасу теориясынан жаңа заманғы түсінік-терді пайдалана отырып, жылу тәртібін тексеру, ғимаратың ауалық тәртібінің құрылысты қоршаушы конструкциялар арқылы ылғалдың, жылудың өтімділігінің жылу физикалық негізін құрастырумен байланысты, процестерді түсіну үшін керек, тәжірибелік жұмыстар мен теориялық білімді студенттердің алуы.

6. Бұл алынған білім оқу жоспары бойынша келесі арнайы курстарды меңгеруге мүмкіндік жасайды, сонымен қатар, университетті бітіргеннен кейін еліміздегі инженерлік сала-сында ғимараттар құрылысын салуға байланысты тапсырма-ларды мұқият және тиімді шешуге көмектеседі.Абиева Г.С. –

т.ғ.к., аға оқытушы


в) Қолданбалы физика

KF

2410


БП

3

5

2

2

Емтихан

Жазбаша

1. Математика, Физика, Химия, Термодинамика.

2. Құрылыс конструкциялары І, II, III, Өндірістік құрылыс технологиясы I, II, Құрылыс өндірісінің технологиясы, Құрылыс өндірісін ұйымдастыру, Құрылыс өндірісінің процесстері.

3. Негізгі профилдік пәндердің бірі және өнеркәсіпте, тұрмыста адам өмірін қамтамасыз ету үшін дағдыға үйрету болып табылады. Пәнді оқытудың мақсаты болып студенттердің жылыту, ауа үрлеу және ауаны салқындату жүйелерінің қазіргі жағдайларын және дамуын практикалық және теориялық біліммен бекітуге, әр-түрлі жайларға арналған қажетті темпе-ратуралық шарттардың метологиясын үйретеді.

4. Күш. Иін. Тепетеңдік шарттары. Реакциялар мен байла-ныстыр. Геометриялық сипаттамалар. Материалдар кедергіле-рінің негізгі гипотезалары. Статитикалық анықталған жүйелер-дегі созылу мен сығылу. Созылу мен сығылу кезіндегі кернеу мен орын ауыстыру. Майысу. Орнықтылық.

5 Жылу және масса алмасу теориясынан жаңа заманғы түсініктерді пайдалана отырып, жылу тәртібін тексеру, ғима-ратың ауалық тәртібінің құрылысты қоршаушы конструк-циялар арқылы ылғалдың, жылудың өтімділігінің жылу физикалық негізін құрастырумен байланысты, процестерді түсіну үшін керек, тәжірибелік жұмыстар мен теориялық білімді студенттердің алуы «Құрылыс жылутехникасы» пәнінің жүргізілуінің мақсаты болып табылады.

6. Бұл алынған білім оқу жоспары бойынша келесі арнайы курстарды меңгеруге мүмкіндік жасайды, сонымен қатар, университетті бітіргеннен кейін еліміздегі инженерлік сала-сында ғимараттар құрылысын салуға байланысты тапсырма-ларды мұқият және тиімді шешуге көмектеседі.Абиева Г.С. –

т.ғ.к., аға оқытушы(

Кафедра меңгерушісі К.Н.Байтасов


Институт директоры А.Ә.Шомантаев

Достарыңызбен бөлісу:


©kzref.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет