Т. В. Подгорная әкімшілік кадрлық бөлім жетекшісіжүктеу 331.98 Kb.
Дата30.03.2018
өлшемі331.98 Kb.

М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университетінің кеңейтілген ректорат мәжілісі

20 қараша 2009 жыл.


Күн тәртібінде:


  1. Университетте еңбек тәртібін сақтау туралы. Т.В.Подгорная - әкімшілік кадрлық бөлім жетекшісі

  2. Университет студенттерімен әскери - патриоттық бағыттағы тәрбие жұмысының жағдайы. Т.М.Дәрішева - ТІ және ЖС жөніндегі проректор

  3. Ағымдағы мәселелер


2009 – 2010 оқу жылында университетте еңбек тәртібін сақтау жөнінде ақпарат
Оқу жылының басында 2009 жылғы 11 қыркүйектегі ректордың бұйрығымен 2009-2010 оқу жылына еңбек тәртібінің ережелері бекітілді. Бұйрықта қызметкерлердің жұмыс уақыты мен демалыс уақыты белгіленген.

Еңбек тәртібі ережелерінің орындалуы барлық қызметкерлерге міндетті болып табылады.

Университеттегі жұмыс күні қызметкерлердің әртүрлі категориялары үшін сағат 8.00, 9.30 және 9.00 –де басталады.

Еңбек тәртібі қызметкерлердің еңбекке саналы қатынасын, адал еңбегі үшін марапаттауды, жұмысшылардың еңбек тәртібін бұзғандығы үшін тәртіптік шаралар қолдануды қамтамасыз етеді.

Тәртіптік шаралар ескерту, сөгіс, қатаң сөгіс және еңбек келісім-шартын бұзу түрінде қолданылады.

Әрбір қызметкердің еңбек келісімшартының «Басқа да жағдайлар» тармағында көрсетілгендей, 2 рет тәртіптік шаралары бар қызметкерлермен еңбек келісімшарты бұзылады.

Еңбек тәртібін бұзуға: жұмысқа кешігіп келу, жұмыс орнында болмау, сабақтарын өткізбеу жатады. Университетте қыркүйектің бірінші аптасынан бастап орталық диспетчерлік қызметкерлері күнделікті оқытушылардың еңбек тәртібін тексереді, кесте бойынша апта сайын бекітілген оқу ғимараттары бойынша әкімшілік-кадрлық бөлімінің қызметкерлері және проректорлар тексереді.

2009 жылдың 5 қыркүйегінен бүгінгі күнге дейін еңбек тәртібін бұзғандығы үшін 22 тәртіптік шаралар жасалды.

Кафедралар бойынша:

Құқықтық пәндер – 3

- А.Батыров, А.Самұратова, Э.Наурызғалиева

ҚР тарихы – 1

- Ж.Мұханғалиева

Дүниежүзілік тарихы және ӘСП-1

- Т.Шайхиев

Менеджмент және кәсіпкерлік - 2 сабақ өткізбегендігі үшін

- С.Ихсанов

Есеп және қаржы – 1

- Е.Давлетов

Философия және құқық негіздері – 2

- Г.Қуанышбаева, Н.Ауелбаева

Театрлық-хореографиялық өнер және кітапханатану – 2

- Г.Нығметова, Э.Бақтығалиева

Шетел тілдерін оқытудың теориясы мен практикасы - 1

- зертханашы Р.Есназарова

Мәдениет және өнер институты – 1

- техник –оператор Н.Голохвастова
Бөлімдер бойынша:

ЖОО дейінгі дайындық және қабылдау – 1

- инспектор Д.Сатаев

ЖОО кейінгі дайындық және ҒЗЖ – 2

Ш.Мұхамбетова, С.Бегалиева

БАҚ және баспа орталығы – 4

- А.Павленко, Р.Қожалиева, Е.Штельмухова, С.Бекқожиева
Оқу ғимараттары бойынша:

Оқытушылар кафедрада кідіреді немесе сабақтардан ертерек шығады (07.11.2009 ж. А.Қарасаева – физика, математика және информатика кафедрасы), бірінші сабаққа қоңырау соғылған кезде келеді.

Шетел тілдерін оқытудың теориясы мен практикасы кафедрасының зертханашысы Р.Есназарова жұмысқа жиі кешігіп келеді.

Студенттердің сабаққа қатысуына оқытушылар тарапынан міндетті бақылау жоқ, сабаққа топ студенттерінің 2-3 қатысады.

Ұжымда бастауыш сыныпта оқитын, 1,5 жасқа дейінгі балалары бар қызметкерлер өздерінің кешігулерін осы себептермен түсіндіреді.

Осындай кешігулердің қайталанбауы үшін қолайлы жұмыс уақытының режимін бекіту жөнінде ректордың бұйрығымен хаттап, өтініш жазуы қажет.

Бөлім жетекшілері қызметкерлерді өздерінің қалауы бойынша өтінішсіз жұмыстан босатуға құқықтары жоқ. Ол үшін жалақысы сақталмайтын демалыс беріледі. Қызметкерлер қызметтік нұсқаулықтары бойынша басқа мекемелеріне, басқа оқу ғимараттарына барып тұрады (бухгалтерия, офис-тіркеуші, ІТ бөлімі, ЖОО дейінгі және қабылдау бөлімі, сараманды ұйымдастыру және жұмысқа орналастыру бөлімі, оқу теледидары және графикалық жобалау зертханасы). Бөлім жетекшілері өздерінің қызметкерлерінің қай уақыттан, қай жерде жүргенін нақты біліп отыруы керек, ол үшін бөлім жетекшілерімен немесе проректорлармен бекітілген кесте құрастырылады. (Кафедраларда зертханашылардың жұмыс кестесі.)

Жағымды мысал ретінде колледждегі жұмыс жағдайын келтіремін. Жұмыс күні кезінде оқытушылар кезекшілік атқарады, студенттер уақытында сабаққа келеді.

Еңбекке жарамсыз болған қызметкерлер әкімшілік-кадрлық бөліміне еңбекке жарамсыздық парағын жұмысқа шыққаннан 3-4 күннен кейін емес, уақытымен тапсыруы қажет.

Оқу сабақтарының басталған кезінде кафедра меңгерушілері кафедрада болмаған кездері болады.

Қызметкерлердің іскерлік этикасы әлі төменгі деңгейде.

Еңбек және орындаушылық тәртіпті сақтау – қызметкерлердің негізгі міндеттері. Барлық бөлім жетекшілері еңбек және орындаушылық тәртіпті сақтау үшін жүйелі бақылау жүргізуге міндетті.


Әкімшілік-кадрлық бөлімігің бастығы: Т.В.Подгорная

Информация

о соблюдении трудовой дисциплины в университете

в 2009-2010 учебном году
В начале текущего учебного года приказом ректора от 11 сентября 2009 года утверждены правила трудового распорядка на 2009-2010 учебный год. В приказе установлено рабочее время и время отдыха работников.

Правила трудового распорядка являются обязательными для их выполнения всеми работниками. Рабочий день в университете для разных категорий сотрудников начинается в 8.00, в 8.30, ив 9.00 часов.

Трудовая дисциплина обеспечивается сознательным отношением работников к труду, поощрением за добросовестный труд, а также применением дисциплинарных взысканий за совершение работниками нарушений трудовой дисциплины.

Дисциплинарные взыскания применяются в виде замечания, выговора, строгого выговора и расторжения трудового договора.

В трудовом договоре каждого работника в разделе «Особые условия» указано, что при 2-х дисциплинарных взысканиях, досрочно расторгается трудовой договор.

К нарушениям трудовой дисциплины относятся: опоздания на работу, прогулы, срывы учебных занятий. В университете с первой недели сентября проводятся ежедневные проверки трудовой дисциплины преподавателей сотрудниками диспетчерской службы, по графику еженедельно сотрудниками административно-кадрового отдела и проректорами в закрепленных учебных корпусах.

За период с 5 сентября 2009 года по сегодняшний день за нарушение трудовой дисциплины вынесены 22 дисциплинарных взыскания.
По кафедрам:

Правовые дисциплины – 3

- Батыров А., Самуратова А., Наурзгалиева Э.

История РК – 1

- Мухангалиева Ж.

Всемирная история и СПД-1

- Шайхиев Т.

Менеджмент и предпринимательство- 2 срыва занятий

- Ихсанов С.

Учет и финансы – 1

- Давлетов Е.

Философия и основы права – 2

- Куанышбаева Г., Ауелбаева Н.

Театрально-хореографическое искусство – 2

- Ныгметова Г., Бактыгалиева Э.

Теория и практика обучения иностранным языкам - 1

- лаборант Есназарова Р.

Институт культуры и искусства – 1

- техник –оператор Голохвастова Н.
По подразделениям:

Отдел довузовской подготовки – 1

- инспектор Сатаев Д.

Отдел послевузовской подготовки – 2

Мухамбетова Ш., Бегалиева С.

Издательский центр и СМИ – 4

- Павленко А., Кужалиева Р., Штельмухова Е., Беккужиева С.

По учебным корпусам:

Задерживаются преподаватели на кафедрах, раньше уходят с занятий (Карасаева А. – кафедра физики, математики и информатики 7 ноября 2009 года), приходят к первой паре со звонком. Часто опаздывает к началу работы лаборант кафедры теории и практики обучения иностранным языкам Есназарова Р.

Нет должного контроля со стороны преподавателей за посещаемостью студентов, в группе на занятиях присутствуют по 2-3 человека.

В коллективе работают женщины, у которых дети учатся в начальных классах, дети до 1,5 лет, объясняют опоздания этими причинами. Чтобы подобных опозданий не было, необходимо написать заявление с просьбой установить режим гибкого рабочего времени и оформить приказом ректора. Руководители подразделений не должны на свое усмотрение отпускать с работы сотрудников без заявления. Для этого существует предоставление отпуска без сохранения заработной платы. По должностным обязанностям сотрудники бывают в других организациях, в учебных корпусах (бухгалтерия, офис – регистратора, отдел IT, довузовский отдел, отдел практики, лаборатория учебного телевидения). Руководитель должен четко знать, где и в какое время находится его сотрудник, для этого составляются графики, утверждаемые руководителем или проректором. (Графики работы лаборантов на кафедрах).

Как положительный пример приведу рабочую обстановку в колледже. В течение рабочего дня там дежурит преподаватель, нет опозданий студентов.

Сотрудники, находящиеся на больничном, должны своевременно сдавать в административно-кадровый отдел лист нетрудоспособности, а не через 3-4 дня после выхода на работу.

Не всегда заведующие кафедрами к началу учебных занятий бывают на кафедре.

Деловая этика сотрудников оставляет желать лучшего.

Соблюдение трудовой и исполнительской дисциплины – основная обязанность работника. Руководители всех подразделений обязаны вести систематический контроль за соблюдением трудовой и исполнительской дисциплины.Начальник административно-кадрового отдела: Т.В.Подгорная

Университет студенттерінің арасындағы әскери-патриоттық

тәрбиенің жағдайы туралы

ақпарат

Ректорат, 2009 жыл, қараша


Өз елінің, туған жерінің, өлкесінің абыройын көтеру жолында тәрбиелеу үрдісі жұмысына ерекше мән беріледі. Кураторлық сағаттарда туған өлкенің тарихы, географиясы тақырыптарына арнайы сабақтар, диспуттар мен кештер өткізіледі. Аталмыш кештерде Тәуелсіз Қазақстанның алар орны, әлемде танылуы, бүгіні мен болашағы нақтыланады.

Патриотизмді қалыптастырудың ең басты нысанасы – бұл мемлекетік және атаулы мерекелерді сапалы өткізу. Университеттегі мұндай мерекелер 1-қыркүйек Білім күнінен бастау алады. «Білім күні» мерекелік шарасында оқу мен жұмыста жетістіктерге жеткен ең үздік студенттер, магистрлар мен оқытушылар тілек айтты.

Университеттің Қамқоршылар кеңесінің мүшесі, облыс әкімі (1.09.09ж.) Т.Р.Нигметов Білім күніне арналған мерекелік жиында Елбасы Н.Ә.Назарбаевтың білім саласын жоғарылату мақсатында облыс көлемінде қабылданған шаралар жөнінде мағлұмат беріп, студенттерді жаңа оқу жылымен құттықтады. 6.02.08 жылғы ҚР Президентінің Халыққа Жолдауынан облыста «100 мектеп, 100 аурухана» жобасы бойынша атқарылған жұмыстар жөнінде нақты ақпарат берді.

Алаш Орда қозғалысының 90 жылдығына орай тарихшылармен кездесулер ұйымдастырылды. Атап айтсақ, т.ғ.к., доцент И.Н.Кенжалиев, Ж.А.Исмурзин, т.ғ.к. А.Ш.Журасовалар бұл кездесуде 30-40 жылдардағы оқиғаларға тарихи тұрғыдан баға беріп, өз пікірлерін білдірді. Білім әлеміндегі қалыпты жағдай университеттегі тарихшылардың ұйымдастыруымен өткен «Национальное демократическое движение Алаш: история и современность, посвященная образованию партии Алаш и западного отделения Алаш Орды» атты республикалық ғылыми-тәжірибелік конференцияның өтуі. Аталмыш конференцияға республикамызға танымал тарихшылар қатысты. Олар: М.М.Қойгелдиев, Х.М.Әбжанов, Ө.Озғанбай, Д.Қамзабек, М.Тәжімұрат, немересі Х.Досмұхамедова – М.Досмұхамедов. Конференцияда алғашқы баяндаманы университет ректоры, академик Т.З.Рысбеков оқыды. Облыстық телеарнада Алаш қозғалысына байланысты Ә.Қ.Мұхтар, И.Н.Кенжалиев және Ж.Т.Ерназаровтың қатысуымен әңгіме-дәріс болып өтті. «Жас экономист» жастар қоғамдық бірлестігі мен «Жас Отан» жастар қанатының ұйымдастыруымен «Алаш ардақтылары» атты дөңгелек үстел болып өтті. Дөңгелек үстелде сөз сөйлеген аға оқытушы А.Ш.Журасова «Өршілдікке үндейтін даналықтың тамыры өткенде», аға оқытушы Е.Е.Хаидарова «Елдің кешегісі – бүгіннің кемел ісі» атты тақырыптары бойынша өз ой-пікірлерін айтты. Аталмыш бағыттағы жиындар студент-жастардың бойындағы өз Отанына деген сүйіспеншілігін арттырары сөзсіз.

Университет студенттері еліміздің саяси өмірі туралы жазба шығармаларымен республикалық байқауларда өз бақтарын сынауда. «ХХІ ғасыр студенті» номинациясы бойынша ғылыми жұмыстар байқауында ең үздік реферат мынадай тақырыпта болды: «Жаңа Қазақстанның саяси модернизациясы», «Облыстағы мемлекеттік жастар саясаты дамуының ең үздік ғылыми зерттеу жұмыстары». Бұл байқауға қатысқандар: Л.Бердіғалиева, А.Молдағалиев. Республикалық байқау қорытындысы бойынша студент Л.Бердіғалиева ІІ орынды иеленді. (желтоқсан, 2008 жыл. Астана қаласы).

Қазақстандық патриотизмнің қалыптасуы мен этносаралық байланыстың нығая түсуіне Қазақстан студенттер Альянсының ұйымдастыруымен өткен «Қазақстандық патриотизмді қалыптастырудағы студент жастардың ролі» атты аймақтық ғылыми-тәжірибелік конференцияның өтуі. Аталмыш конференцияға университет студенттері мен оқытушылары белсене қатысты. Аймақтық көшбасшылар екі күнге созылған конференцияда тәжірибе алмасып, мастер-кластар мен тренингтер өткізді. Сонымен қатар конференция қатысушылары университеттің студенттік өзін-өзі басқару бөлімімен де таныс болды. Конференцияда студенттер сана-сезімінің артып, студенттердің шығармашылық біліктілігі айқын көрінді. Сонымен қатар университет студенттерінің конференцияға қатысу белсенділігі Ішкі саясат басқармасынан жақсы баға алды (11.12.08ж.).

Студенттердің қоғамдық-саяси тұрғыдан дамуы барысында «Жас Отан» жастар қанатымен бірге «Елімізде әлеуметтік-экономикалық тұрақтылықтың сақталу мен биліктегі дағдарысқа қарсы шаралар» атты дөңгелек үстел болып өтті. Дөңгелек үстелге Қазақстан Республикасы Мәжілісінің депутаттары Ш.Ә.Өтемісов, В.В.Киянский, К.К.Жакупова және Е.И.Тарасенко қатысты (18.11.08ж.).

Университетте «Қазақстандық қоғамның даму парадигмасы – саяси және экономикалық тұрақтылық» атты облыстық ғылыми-тәжірибелік конференция өткізілді. Конференцияда доцент С.Ғ.Шарабасов – «Студент, оқытушы – жаңарудағы Қазақстанның белсенді күші»; доцент Л.И.Мергалиева – «Развитие и совершенствование государственного предпринимательства в условиях глобального кризиса»; доцент Г.Б.Молдашева – «Послание Президента и задачи гуманитарного образования»; аға оқытушы А.Муттаирова – «Қаржылық дағдарыстан шығудың жолдарының құқықтың жағынан қамтылуы» атты баяндамаларын ұсынды. Өткізілген конференцияда дағдарысқа қарсы бағдарламаға деген көзқарастың күннен-күнге артып келе жатқаны байқалды. (22.04.09 ж.).

Жас буынның дүниетанымын қалыптастыруда Д.А.Аманжолованың «На изломе. Алаш в этнополитической истории Казахстана» деген атпен жарық көрген кітабы ерекше орын алады. Аталмыш кітаптың жарық көруіне байланысты өткен жиын кәсіби мамандарды тәрбиелеуде өзіндік үлесін қосары анық.

Университете республикалық үгіт-насихат тобының мүшесі М.К.Әбусейітовамен және шығыстану институтының директорымен кездесу болып өтті. Кездесу қонақтары ҚР Үкіметінің ғылыми бастамалардың дамуына бөлініп отырған қаражат жөнінде айтты. Сонымен қатар Егемен Қазақстанның жетістіктерін айқындауға септігін тигізетін ғылыми ашылуларға байланысты мәселе де сөз болды. (27.04.09 ж.).

«Нұр Отан» партиясының кезектен тыс ХІІ съезінде «Партия ұйымының қалалық тапсырмасын орындау шешімі» жөнінде қалалық актив жиналысы болып өтті. Жиынға қала әкімі С.Х.Оразов, қалалық мәслихат хатшысы А.К.Ізтілеуов пен қалалық «Жас Отан» жастар қанатының жетекшісі С.Төлепов қатысты. Ола өз сөздерінде «Нұр Отан» партиясы қойған тапсырманың орындалу, шешілу жолдарын атап өтті. (9.06.09 ж.).

ҚР Рәміздері күні қарсаңында мерекелік шаралар ұйымдастырылды. Мәселен, оқу залында өткен көрме мен «Елтаңбам – елдігім, әнұраным – айбыным, көк туым- теңдігім» атты әдеби-сазды кешті атауға болады. Кеш барысында мемлекеттік рәміздердің мән-маңызы ашылды. Ұйымдастырушылар еліміздің әрбір азаматының өмірінде мемлекеттік рәміздердің алатын орны, еліміздің өркендеп, дамуындағы маңызы мен халықаралық байқауларда, фестивальдерде, спортық форумдарда рәміздердің танылуы сияқты мақсатты көздеді. (3.06.09 ж.).

Университеттің 400-ден аса студенті қалалық әкімшілік ұйымдастырған патриоттық акцияға қатысты. Шараның басты мақсаты – қала жастарының бірлігін, азаматтық қоғамдағы орны мен уақыттың тарихи үрдісіне қатысу мүмкіншілігін арттыру болды. «Менің ОТаным - Қазақстан» атты патриоттық акциясына «Жасыл Ел», СҚЖ мен қаланың қоғамдық бірлестіктерінің мүшелері белсене ат салысты.

Практикалық орыс тілі кафедрасының оқытушылары студенттермен бірге М.Мәметова атындағы мұражайға барды. Сонымен қатар көне тарихымыздан хабар беретін, тақырыптық көрмелер мен жаңа экспонаттармен толыққан облыстық тарихи-өлкетану мұражайын тамашалады.

Жас мамандарды жоғары жетістікке жету жолында тәрбиелеу үшін оқу-ғылым-тәрбие жұмысында «Жыл қорытындысы бойынша номинацияларды тағайындау» шарасы болып өтті. 6 номинация бойынша оқу-ғылым-тәрбие бағытында өзіндік жетістікке жеткен оқытушылар номинациялармен марапатталды.

Жыл сайын университет облыс көлемінде Тілдерді дамыту күніне орай өткізілетін шараларға белсене қатысуда. Атап айтсақ, облысымызда өзге ұлт өкілдері студенттерінің қатысуымен қазақ тілінен байқау ұйымдастырылды (8.09.08ж.), байқау қорытындысы бойынша Л.Скородумова республикалық байқауға қатысуға жолдама алып, дипломмен марапатталды (15.09.08 ж., Астана қаласы). «Мен қазақстандықпын» атты облыстық байқауға қатысқандар: В.Сорокина, Е.Машкова, А.Руденко, М.Зрячкина, А.Круглова, О.Парамонова (14.11.08ж.). Республикалық деңгейде өткен байқауға облыс атынан Е.Машкова қатысып, жүлделі 2 орынды иеленді (15.12.08 ж., Астана қаласы). Аталыш байқауларға студенттерді дайындау барысында қазақ тілінің практикалық курсы және құжаттану кафедрасының көмегі зор.2009 оқу жылы облыстық «Мемлекеттік тіл – менің тілім» атты өзге ұлт өкілдерінің арасында өткен байқауда мәдениет және өнер институтының 3 курс студенті Е.Машкова І орынды иеленді (11.09.09). 3 жыл қатарынан Е.Машкова мемлекеттік тіл дамуына байланысты өткізіліп жүрген іс-шараларға қатысып, жеңіс тұғырынан көрініп жүр. 2009 жылы Шығыс Қазақстан облысының Риддер қаласында өткен қазақ тілін жетік меңгерген жастардың республикалық форумының делегаты болды.

2009 жылдың 11 наурызында ҚР Президенті Н.Ә.Назарбаевтың 6.03.09 ж. «Дағдарыстан жаңару мен дамуға» атты Халыққа Жолдауын талқылау бойынша университет ұжымының жиналысы болып өтті. Жиында әлеуметтік-гуманитарлық пәндер кафедрасының аға оқытушысы Т.Т.Шаихиев, экономикалық теория кафедрасының аға оқытушысы Э.С.Кадралиев, доцент С.Ғ.Шарабасов, 3 курс студенті Г.Исмагуловалар сөз сөйледі. Олар өз сөзінде Елбасының жолдауда айтқан мәселелерінің маңыздылығын айтып, дағдарыстан шығудың жолдары жайында өз ойларын айтып өтті. Сонымен қатар жиында Қазақстан халқының қамқорлығына тікелей бағытталған әлеуметтік кепілдіктер де назардан тыс қалған жоқ. Жыл сайынғы ҚР Президенті Н.Ә.Назарбаевтың Халыққа Жолдауы университеттегі тәрбие жұмысын жүзеге асыруға негіз болады. Осы орайда Елбасының «Қазақстан азаматтарының әл-ауқатын арттыру – мемлекеттік саясаттың басты мақсаты» атты Жолдауында қазақстандықтардың өміріндегі негізгі аспектілер айқындалады. Кураторлық сағаттар және студенттермен кездесулерде Қазақстан халқының әл-ауқатын жақсартумен қатар олардың әлеуметтік қамсыздандырылуы жөнінде айтылады. Елбасы бағдарламасын жүзеге асыру мақсатында университет ұжымының нақты атқарған жұмысы жөнінде университет ректоры, академик Т.З.Рысбеков – «Гордость вуза – востребованные выпускники» (Егемен Қазақстан, 27.05.2008ж.); «Во имя народа, на благо страны» (Орал өңірі, 29.03.2008ж.); «Мен Қазақстанның болашағына басымды тіккен адаммын!»: Н.Назарбаев (Орал өңірі, 18.09.2008ж.); «сапа сатысына көтереді» (Егемен Қазақстан, 12.03.2008ж.); «К новым высотам» (Наука и образование Казахстана, №4, 2008 ж.); студент А.Исмагулованың «Ел болашағы біздің қолымызда» (Егемен Қазақстан, 20.01.2009ж.) атты мақаласы.

Университеттің оқу ғимараттарында орналасқан университет мұражайы мен оның бөлімшелері жан-жақты тұлға қалыптастыру мен тәрбиелеу жұмысына өз септигін тигізуде. Оған еңбек ардагері К.Я.Сурованың (20.11.08); Т.Р.Сарманбековтың (11.12.08) қатысуымен өткен кездесулері дәлел. Университет мұражайында өткен кездесулерге жауапты мұражай меңгерушісі – М.Қ.Есикенова (11.12.2008 ж.). Өткізілген іс-шаралар: «По местам боевой славы», «65 лет Сталинградской битве», «Боевой путь П.И.Гусака», «Ближний тыл Сталинградского фронта» тақырыптарында мұражайда өткен жиындар; дөңгелек үстелдер: «Тіл тағдыры – болашақ тағдыры» атты (18.09.08) «М.Әуезовтің көркем әлемі» (Бір ел – бір кітап акциясы) (24.09.08); «Ақжайықтың алып перзенттері» (Т.Жароков, Х.Есенжанов) (17.11.08); «Прошлое, настоящее и будущее исторического факультета» (22.10.08); «Батыс Қазақстан облысындағы әулие архитектура ескерткіштері» (24.11.08); «Жайық өңірінің тарихи-мәдени ескерткіштерінің зерттелу тарихы» (11.12.08); саяхаттар: «Животный мир ЗКО и его охрана»; «Биоразнообразие животного мира ЗКО»; «Птицы, занесенные в Красную книгу РК»; «Экология птиц и животных»; тақырыптық көрмелер: «Университет жетістіктері» (1.09.08; 3.10.08; 23.10.08); «БҚМУ студенттер жетістіктері» (15-17.11.08); «Өнерім - өмірім» (11.12.08). Өткізілген іс-шаралардың барлығы жеке тұлғаға өзінің түп-тамырын, салт-дәстүрін білуге ұмтылыс беретіні анық. Университеттің әскери-тарихи мұражайы жұмысының тәжірибесі жөнінде облыстық «Орал өңірі» газетінде «Непрерывается связь поколений» атты мақала жарық көрді. Мақала авторы – А.Рябинина (15.01.09 ж.).

Педагогика ғылымдарының ардагері, профессор, биолог М.М.Фартушинамен болған кездесуде еңбек пен өз мамандығына деген сүйіспеншілік байқалды. Сонымен қатар «Ғылым» атаулыға бар өмірін арнаған ұстаз-ғалымның жетістігі студент-жастарға үлгі болары анық. М.М.Фартушина болмысынан үлкен ұстаз, тіпті ол табиғаттың қыр-сырын толық меңгерген ұстаз деп айтсақ та қателеспейтін шығармыз. Ұзақ жылдар бойы М.М.Фартушина жер мен Орал өңіріне байланысты биологиялық құбылыстарды зерттеп келеді. Кездесу барысында ұстаз-ғалым жазғы сараман, тәжірибелі зерттеуді ұйымдастыру мен оның қорытындысын алу, келісім бойынша ғылыми-зерттеу жұмыстарын орындауға байланысты өрбіген әңгіме студент-жастарды қызықтыра түсті.

Университет мұражайында спорт ардагері, дене тәрбиесі кафедрасының доценті Қ.И.Исмагуловпен кездесу ұйымдастырылды. Кездесу өте әсерлі өтті. Бұл кездесуде студенттер сапалы білім алған адамның мүмкіндіктерін көрді. Қойылған сұрақтарға жауаптың өзі де шынайы болды, сол себептен кездесу кейіпкері үлкен ілтипатқа бөленді. Кездесуде Қ.И.Исмагулов спортта жеткен жетістіктері мен самбо спортымен айналысатын спортшыларды тәрбиелеу әдісі жайында да ой қозғады. Кездесуде студенттер мен шақырулы қонақтар үлкен қызығушылықпен тыңдап, өздерінің сұрақтарын қойып, қойылған сұраққа жауаптарын алып отырды. Қ.И.Исмагуловтың түлегі С.Ш.Бекбаев сөз сөйледі. Кездесу соңында 4 курс студенті А.Бектасовтың орындауында қазақ халқының күйлері тыңдалды. Жауапты мұражай меңгерушісі М.Қ.Есикенова (27.03.09 ж.).

Көптеген жылдар бойы Ұлы Отан соғысының ардагері, БҚМУ-дың құрметті профессоры, тарих ғылымдарының кандидаты П.Р.Букаткин жастар арасында әскери-патриоттық жұмыс жүргізіп келеді. Әскери- тарихи мұражай университет үшін еліміздің ұлтжанды азаматтарын тәрбиелеудің орталығы болып саналады. Аталмыш мұражайдың құрметті қонақтары (Т .Мұсабаев, О.Шишигина, т.б) және университеттің студенттері құрметті профессор П.Р.Букаткиннің көпқырлы жұмысына жоғары баға берді. Студенттер әскери тақырыптарда курстық және дипломдық жұмыстар орындауда. 2006 жылдан бастап университет студенттері П.Р.Букаткиннің жетекшілігімен Псков жерінде соғысқан жерлестеріміз жөнінде материалдарды жинауда үлкен жұмыстар жүргізді. Болашақта жазылатын еске алу Кітабына енгізу үшін бұл материалдардың барлығы БжҒМ-не берілді. Университеттің әскери-тарихи мұражайы жастардың тұлға болып қалыптасуына зор үлес қосуда.

Еш қиындықтан қорықпай, өз елінің патриоты бола білу, Отанын қорғай білу – осындай мәнде Ұлы Отан соғысының ардагері және еңбек ардагері, георгафия кафедрасының аға оқытушысы Қ.Т.Тұрашевпен кездесу болып өтті. Кездесу өте әсерлі өтті. Қ.Т.Тұрашевтың өткен еңбек жолы құрмет тұтарлық. Кездесу барысында қойылған сұрақтарға нақты жауаптар алынды. С.С.Құлмалиева, С.К.Рамазанов сынды Қ.Т.Тұрашевтың оқушылары өз сөздерінде ұстаздарының сөздерін толықтырды. Қазіргі таңда ұстаздың оқушылары университетте қызмет етіп жүр. Жинақылық, ерекше есте сақтау қабілет пен университеттің құрылуы мен дамуына қосқан ерен еңбек Қ.Т.Тұрашевқа тән қасиеттер. Бүгінгі таңда Қ.Т.Тұрашев еңбек демалысында, десек те ол жас мамандарды тәрбиелеуде өз жұмысын жалғастырып келеді.

Барлық өткізілген шаралар үздіктерге қарап бой түзеуге, өмірлік тәжірибе жинақтауға, өмірде өз орнын таба білуге өз үлесін тигізетіні анық. Аталмыш кездесу университет мұражайында болып өтті. Жауапты мұражай меңгерушісі М.Қ.Есикенова (5.05.09 ж.).

ҚР Қарулы күштерінің 17 жылдығына және Жеңістің 64 жылдығына орай «Мен – Отан қорғаушысымын» атты патриоттық конкурс өткізілді. Аталмыш шараны жүйелі түрде өткізіп отыру керек. Себебі, мұндай шаралар төзімділік, күш-жігер мен өз Отанын қорғауға әрқашан дайын тұратын азаматтарды тәрбиелеуге өз септігін тигізеді. Шарада әскери істі жете меңгерген ең үздік студенттер марапатталды. Сонымен қатар автоматтан ату, қаруды жинау, химиялық және биологиялық түрдегі заттардан қорғану әдістері мен саптық ән негізінде жоғары көрсеткіш көрсеткен студенттер де назардан тыс қалған жоқ. Конкурсты дене тәрбиесінің теориясы мен әдістемесі және БӘД кафедрасы, аға оқытушы А.В.Бобер, А.Молдағалиев ұйымдастырды. (7.05.09 ж.).

«2006-2008 жылдарға арналған ҚР азаматтарының арасында патриоттық тәрбие берудің мемелкеттік бағдарламасы» ерекше маңызға ие. Аталмыш бағдарламада Ұлы Отан соғысының мұрасын насихаттау мәселесі ерекше орын алады. Осыған байланысты «Ұлы Отан соғысының 65 жылдығын тойлауға дайындықтың жүргізілуі туралы» бекітілген жоспар қазіргі таңда өзекті болып келеді. Өткізілетін іс-шаралар жоспарында: университет студенттерінің соғыс, тыл және еңбек ардагерлеріне жәрдемдесу жұмысын жүргізу, университеттің әскери-тарихи мұражайында Сталинград шайқасының Панорамасын дайындау; БАҚ-та соғыс батырлары жөнінде материалдарды баспа бетіне шығаруға дайындық жұмыстарын жүргізу; кездесулер өткізу, «Мен – Отан қорғаушысымын», «Когда поют солдаты» атты байқау өткізу; «Батырлар ерлігі әрқашан жадымызда» тақырыбында кеш ұйымдастыру; Ұлы Отан соғысының 65 жылдығына орай салтанатты шара өткізу; соғыс, тыл, еңбек ардагерлері мен ғалым-тарихшылар араасында облыстық ғылыми-тәжірибелік конференция ұйымдастыру. Университетте жоспарға сәйкес төмендегі бағытттар бойынша іс-шаралар өткізіледі:
_s1051Университетте жастар саясаты жүзеге асырылады: студенттер оқу жылының басынан бастап қоғамдық жұмыстарға белсене ат салысады. Мәселен, «Студенттік қатарға қабылдау»; «Бірінші курс студенті» байқауы; Студенттік жастар апталығы; СҚЖ және «Жасыл ел» еңбек жасақтарының еңбек даңқы слеті; жастар бірлестігінің есеп беру жиналысы; КТК; дебаттық турнирлер; акциялар; фестивальдар; байқаулар; кездесулер; осы атлғандардың барлығы студенттердің сабақта, спортта, ғылымда, шығармашылықта жаңа қырынан көрініп, жұмыстарын жемісті жүзеге асыруға септігін тигізіп қана қоймай, сонымен бірге талантты студенттердің әртүрлі бағытта жаңа қырынан көрінуіне мүмкіншілік береді.

2008-2009 оқу жылдары пәндік олимпиадаларда жоғары жетістіктерге қол жеткізілді, Тараз қаласында өткен республикалық ретро-ән байқауында ІІ орын, Халықаралық «Шабыт» фестивалінде «Хореография» номнациясы бойынша ІІ орын (астана қаласы); республикалық студенттер айтысында Бас жүлде (Талдықорған қаласы); «Дос-Мұқасан» ансамблінің әндерін орындау бойынша республикалық байқауда І орын (Павлодар қаласы); «Еуропа – Азия» балалар мен жасөспірімдер шығармашылығының Бүкілресейлік фестивалінде «Хореография» номинациясы бойынша І орын (Ресей, Орынбор қаласы); Халықаралық Дельфий ойындарына «Бейнелеу өнері» номинациясы бойынша оқытушы А.Бекқалиева 6-орынды иеленсе, ал ІІ турға 19 қатысушы жіберіліп, соның ішінен 4-орын (Саратов қаласы); Халықаралық «На Николаевской» фестивалінде І орын (Орынбор қаласы). Университет студенттері «Нұр Отан» Халықтық Демократиялық партиясының «Жас Отан» Жастар қанатының мүшелері және 5 жастар қоғамдық бірлестіктер ұйымында белсенді жұмыс атқарып келеді.

Бұл – университет ұжымының өз жұмысына деген адалдығы мен кәсібилігінің көрсеткіші болып табылады.

В.И.Даль бұл сөздің мағынасын былайша ашады: «Патриот – любитель Отечества, ревнитель о благе его, отчизнолюб, отечественник или отчизник. Патриотизм- любовь к отчизне».

ҚР Президенті Н.Ә.Назарбаев ұсынған «Қазақстан - 2030» стратегиялық бағдарламасында қазақстандық патриотизмді қалыптастыру қазақстандық қоғамның даму бағыттары ретінде көрсетілген. 2009 жылдың тамыз айында ҚР Конституциясының 14 жылдығына арналған Қазақстан Қарулы Күштерінің өткен шеруінде ел Президенті Н.Ә.Назарбаев өзінің баяндамасында жастарға патриоттық тәрбие берудің маңызын атап өтті.

Қазіргі таңда жас маманның бойына патриоттық сезімді ұялату маңызды болып табылады. Парыз, намыс, ар-ұждан сынды қасиеттерді білім берудің барлық кезеңдерінде тәрбиелеу қажет. Жастардың рухани жағдайын арттыру қажет, оларды өмірлік ұстанымы берік, белгілі бір дәрежеге жеткен аға буын өкілдерімен кездестіру қажет.Тәрбие жұмысы және жастар

саясаты жөніндегі проректор Т.М.Даришева


Информация

по состоянию военно-патриотического воспитания среди студентов университета

Ректорат, ноябрь, 2009 г.

В процессе воспитания будущих специалистов немаловажное значение уделяется привитию у студентов гордости за свою страну, в которой он живет, за родной край, землю, которая его вскормила и вырастила. Поэтому на кураторских часах наставниками раскрываются темы истории, географии родного края; проводятся диспуты, вечера, встречи в которых показывается роль независимого Казахстана, место в мире, его настоящее и будущее.

В осуществлении воспитательного процесса университета главную роль играет авторитет преподавателя, который весь свой учебно-научно-методический потенциал направляет на подготовку специалистов, обладающих широкими фундаментальными знаниями, лидерскими и управленческими качествами, инициативных, умеющих работать в команде.

Одним из форм работы по формированию патриотизма является качественное проведение государственных праздников, который начинается в университете с 1 сентября – со Дня Знаний. Обращение с речью на празднике «День знаний» лучших студентов, магистров, преподавателей, имеющих успехи в работе, определяют основные направления работы педагогического коллектива в новом учебном году.

В выступлении заместителя акима города (1.09.09г.) Нигметова Т.Р. на торжественной линейке, посвященном Дню Знаний были озвучены меры, принятые в области по реализации поручении Главы государства Н.А. Назарбаева в повышении качества образования. Были приведены конкретные цифры о деятельности области, по реализации «проекта 100 школ, 100 больниц» в свете Послания Президента РК от 6.02.08г. В своем обращении он отметил большой вклад профессорско-преподавательского состава и студентов в реализации инновационных проектов в области, в работе по воспитанию и обучению специалистов-патриотов, участие студентов в озеленении и благоустройстве города.

Уважительное отношение студентов к избранной профессии воспитывается при проведении профессионального праздника Дня Учителя. С этой целью в университете проводятся тематические мероприятия с участием ветеранов труда, представителей педагогических династий, где особо подчеркивается роль учителя – личности, патриота - воспитателя будущего страны.

Знание истории страны играет немаловажную роль в становлении будущего специалиста. Мероприятия, проводимые в этом плане всегда вызывают огромный интерес.

К 90-летию деятельности Алаш Орды была организована встреча с учеными историками, к.и.н., доцентом Кенжалиевым И.Н., к.и.н. Исмурзиным Ж.А., к.и.н. Журасовой А.Ш., которые раскрыли суть деятельности организации, дали историческую оценку событиям, касающихся 30-40 годов. Положительный резонанс в ученом мире получила проведенная учеными-историками университета республиканская научно-практическая конференция «Национальное демократическое движение Алаш: история и современность, посвященная образованию партии Алаш и западного отделения Алаш Орды». На конференции участвовали известные историки республики: Койгельдиев М.М., Әбжанов Х.М., Ө.Озғанбай, Д.Камзабек, Тәжмурат М., внук Х.Досмухамедова - Досмухамедов М. Основным докладом на конференции выступил ректор университета, академик Рысбеков Т.З. На областном телевидении проведена лекция – беседа, посвященная движению Алаш с учеными университета: Мухтар А.К., Кенжалиевым И.Н., Ерназаровым Ж.Т.. Молодежные объединения «Жас экономист», «Жас Отан» провели круглый стол по данной теме: ст.преп.Журасовой А.Ш. «Өршілдікке үндейтін даналықтың тамыры өткенде»; ст.преп.Хаидарова Е.Е. «Елдің кешегісі – бүгіннің кемел ісі» были направлены на привитие у студенческой молодежи любви к Родине, беззаветному служению Отечеству, умению защитить, а также продолжить священные дела своих предшественников.

Студенты университета активно участвуют в республиканских конкурсах по написанию о политической жизни страны. В. конкурсе научных работ: «Студент ХХІ века» в номинациях: «Лучший реферат на тему: Политическая модернизация современного Казахстана», «Лучшая научно-исследовательская работа в области развития государственной молодежной политики» приняли участие: Бердигалиева Л., Молдагалиев А. По итогам республиканского конкурса студентка Бердигалиева Л., удостоена ІІ места (декабрь, 2008г. г.Астана)

Формированию казахстанского патриотизма, укреплению межэтнических отношений, на наш взгляд, способствовала региональная научно-практическая конференция: «Қазақстандық патриотизмді қалыптастырудағы студент жастардың ролі», проведенная Альянсом студентов Казахстана ЗКО, при активном содействии студентов и преподавателей университета. Региональные лидеры в течение 2-х дней обменивались опытом, учились урокам нравственности на мастер-классах, тренингах, проведенных студенческим самоуправлением университета. Проведенная конференция показала рост студенческого самосознания, раскрыла творческие способности студентов, укрепило их ряды, способствовала формированию патриотичного профессионала. Конференция прошла при активном участии студентов университета и получила хорошую оценку управления внутренней политики. (11.12.08г.)

Неоценимую помощь в общественно-политическом развитии студентов оказало мероприятие организованное совместно с молодежным крылом «Жас Отан», в частности круглый стол: «Сохранение стабильной социально-экономической обстановки в стране, а также о принимаемых властями антикризисных мерах» с участием депутатов Мажилиса РК Ш.А.Утемисова, В.В.Киянского, К.К.Джакупова, Е.И.Тарасенко. (18.11.08).

Проведенная областная научно-практическая конференция «Қазақстандық қоғамның даму парадигмасы – саяси және экономикалық тұрақтылық». На конференции с докладами выступили: доцент Шарабасов С.Г., «Студент, оқытушы – жаңарудағы Қазақстанның белсенді күші»; доцент Мергалиева Л.И. – «Развитие и совершенствование государственного предпринимательства в условиях глобального кризиса»; доцент Молдашева Г.Б. «Послание Президента и задачи гуманитарного образования»; ст. преподаватель Муттаирова А. «Қаржылық дағдарыстан шығудың жолдарының құқықтың жағынан қамтылуы». Проведенная конференция показала, что внимание к антикризисной программе с каждым днем возрастает и компетентный подход специалистов как никогда является своевременно оказанной помощью (22.04.09).

В становлении мировоззрения молодого поколения сыграла большую роль выход в свет книги Д.А.Аманжоловой «На изломе. Алаш в этнополитической истории Казахстана». Состоявшаяся по данному поводу презентация стала вкладом в патриотическом воспитании молодых специалистов.

В университете было проведено мероприятие с участием члена республиканской пропагандисткой группы М.К.Абусеитовой, директором института востоковедения. Ею было сообщено о выделяемых средствах Правительством РК на развитие научных изыскании, а также ею была затронут вопрос научных открытий, которые способствуют подтверждению достижений Независимого Казахстана. (27.04.09).

На состоявшемся городском партийном активе «О задачах городской парторганизации по выполнению решении внеочередного XII съезда «Нур Отан». Выступили: аким города Уразов С.Х., секретарь городского маслихата Истлюев А.К., руководитель молодежного крыла города «Жас Отан» Тулепов С. В своей речи каждый из них высказал свою точку зрения на решение задач, поставленных партией «Нур Отан» (9.06.09 г.)

Цикл мероприятий был проведен в канун Дня Государственных символов: книжные выставки в читальном зале, литературно - музыкальный вечер «Мой герб, флаг, гимн». Значение государственных символов были раскрыты в ходе вечера, организаторам удалось показать степень важности в жизни каждого человека символов, значимость в реализации потенциала страны, узнаваемость на международных конкурсах, фестивалях, спортивных форумах (3.06.09 г.)

Более 400 студентов приняли участие в патриотической акции, проведенной городским акиматом. Главной целью ставилось – единение молодежи города, их роль в гражданском обществе, возможность участвовать в историческом процессе времени. (4.06.09 г.) Патриотическая акция «Моя Родина- Казахстан» прошла при активном участии бойцов Жасыл ел, ССО, молодежных объединений города.

Студенты групп совместно с преподавателями практического курса русского языка посетили музей М.Маметовой, областной историко-краеведческий музей, где была организована тематическая выставка с архивными материалами, новыми экспонатами.

Для воспитания патриотических чувств, чувства долга стремления достичь высоких результатов в научно – учебно- воспитательной работе в университете ежегодно проводится мероприятие: «Вручение номинации по итогам года». В 6-ти номинациях представляются достойные имена преподавателей, которые имеют успехи в учебно-научно-воспитательном направлениях. Преподавателям вручаются дипломы и медаль «Адал еңбегі үшін», тем самым они получают признание своим способностям, осуществляемой деятельности педагога - ученого.

Особое место в воспитательном процессе занимает участие студентов в мероприятиях, посвященных Дню развития языков, которые проводятся в городе и области, в частности, в областном конкурсе на знание казахского языка приняли участие студенты некоренной национальности (8.09.2008г.), по итогам конкурса Скородумова Л., была направлена для участия в республиканском конкурсе, награждена дипломом. (15.09.08г., г.Астана). В областном конкурсе «Мен қазақстандықпын» участвовали: Сорокина В., Машкова Е., Руденко А., Зрячкина М., Круглова А., Парамонова О.(14.11.08г.). На республиканском конкурсе область представляла студентка Машкова Е., которая заняла почетное 2 место (15.12.08г., г.Астана). Большую помощь в подготовке студентов на конкурсы оказала кафедра казахского языка и документоведения.

В 2009 учебном году в областном конкурсе «Мемлекеттік тіл – менің тілім өзге ұлт өкілдері байқауы» студентка III курса института искусств и культуры Машкова Е. заняла I-ое место (11.09.09). На протяжении 3-х лет Машкова Е. участвует в мероприятиях, добивается успехов, в развитии государственного языка. В 2009 году Машкова Е., избрана делегатом республиканского форума по совершенному владению казахским языком, который состоялся в г.Риддер Восточно- Казахстанской области(13.10.09 г.)11 марта 2009 года в университете состоялось собрание коллектива по обсуждению Послания Президента РК Н.А.Назарбаева «Через кризис к обновлению и развитию» от 6.03.09 г. Выступили: ст. преподаватель кафедры СГД Шаихиев Т.Т., ст. преподаватель кафедры экономическая теория Кадралиев Э.С., доцент Шарабасов С.Г., студентка 3 курса Исмагулова Г. Все они отмечали актуальность высказанных идеи Главой Государства, пути выхода из кризиса, а также было отмечено, что самым главным являются социальные гарантии, которые направлены на заботу народа Казахстана. О конкретной работе коллектива по реализации программы Главы государства опубликованы статьи ректора университета, академика Рысбекова Т.З.: «Гордость вуза – востребованные выпускники» (Каз.правда, 27.05.2008г.); «Во имя народа, на благо страны» (Приуралье, 29.03.2008г.); «Мен Қазақстанның болашағына басымды тіккен адаммын!»: Н.Назарбаев (Орал өңірі, 18.09.2008г.); «Сапа сатысына көтереді» (Егемен Қазақстан, 12.03.2008г.); «К новым высотам» (Наука и образование Казахстана, №4, 2008г.); статья студентки Исмагуловой А. «Ел болашағы біздің қолымызда» (Егемен Қазақстан, 20.01.09г.);

Музей университета и его филиалы, размещенные в учебных корпусах университета выполняют миссию по воспитанию всесторонне развитой личности. Проведенные мероприятия: встречи с ветераном труда ушедший из жизни Суровой К.Я (20.11.08); Сарманбековым Т.Р. Встречи проведены в музее университетаотв. зав. музеем Есикенова М.К. (11.12.08); экскурсии на темы: «По местам боевой славы; «65 лет Сталинградской битве»; «Боевой путь П.И.Гусака»; «Ближний тыл Сталинградского фронта»; круглые столы: « Тіл тағдыры – болашақ тағдыры» ( 18.09.08) «М.Әуезовтің көркем әлемі (Бір ел – бір кітап акциясы) (24.09.08); «Ақжайықтың алып перзенттері» (Т.Жароков, Х.Есенжанов) (17.11.08); «Прошлое, настоящее и будущее исторического факультета» (22.10.08); «Батыс Қазақстан облысындағы әулие архитектура ескерткіштері» (24.11.08); «Жайық өңірінің тарихи – мәдени ескерткіштерінің зерттелу тарихы» (11.12.08); экскурсии: «Животный мир ЗКО и его охрана»; «Биоразнообразие животного мира ЗКО»; «Птицы, занесенные в Красную книгу РК»; «Экология птиц и животных»; тематические выставки «Университет жетістіктері» (1.09.08; 3.10.08; 23.10.08) «БҚМУ студенттер жетістіктері» ( 15-17.11.08); «Өнерім - өмірім» (11.12.08). направлены на воспитание многогранной личности, знающей свои корни, традиции. Об опыте работы военно – исторического музея университета была опубликована статья в областной газете «Приуралье».- «Непрерывается связь поколений»- автор Рябинина А. (15.01.09 г.).

Особое отношение к труду, любовь к своей профессии , посвящение всей своей жизни ее величеству – «Науке» - неполный перечень тем, которые были затронуты на встрече с ученым, биологом, ветераном педагогического труда, к.б.н., профессором Фартушиной М.М. Вся яркая, насыщенная жизнь, успехи в науке является примером для студентов. Она поистине - большой ученый, от природы, ей подвластны все загадки природы. На протяжении многих лет Фартушина М.М. изучает биологические процессы, связанные с землей, ею изучен травяной покров прикаспийской низменности, Приуралья, она тонкий знаток великой степи. Рассказ о полевой практике, о постановке опытных исследований, получение результатов, выполнение научно – исследовательских работ по договору вызвали огромный интерес студенческой аудитории.

Встреча произвела огромное впечатление, студенты убедились в возможностях человека, получившего качественное образование. Ответы на вопросы были настолько правдивые, что вызвали большое уважение к герою мероприятия. Встреча проведена в музее университета. В музее университета проведена встреча ветераном спорта, доцентом кафедры физического воспитания Исмагуловым К.И. На встрече Исмагулов К.И рассказал о своих спортивных достижениях, как он воспитывал спортсменов самбистов. Студенты и приглашенные гости слушали с огромным интересом и задавали вопросы. Получили ответы на поставленные вопросы. Выступил выпускник Исмагулова К.И Бекбаев С.Ш. В конце встречи прозвучали куй казахского народа исполнении студента 4 курса Бектасова.А отв. зав музеем Есикенова М.К (27.03.09 г.)

На протяжении многих лет проводится военно - патриотическая работа среди молодежи ветераном Великой Отечественной войны, почетным профессором ЗКГУ, кандидатом исторических наук П.Р.Букаткиным . Военно – исторический музей для университета - центр по воспитанию патриотов страны. Не только почетные гости (Мусабаев Т., Шишигина О. и многие другие) дали высокую оценку многогранной работе почетного профессора университета Букаткина П.Р., но и студенты, которые посетили музей и лично знакомы с П.Р.Букаткиным навсегда запечатлели в своем сердце уважительное отношение к истории страны, к людям, отдавшим свою жизнь за светлое будущее, за созидательное начало, которые, несмотря на трудности, обеспечили мирную жизнь, 65 лет мира на земле красной нитью проходят в материалах, размещенных на стендах музея. Студенты выполняют курсовые, дипломные работы, освещая военные темы. В 2006 году студенты университета под руководством П.Р.Букаткина провели большую работу по сбору материалов о наших земляках, воевавших, на псковской земле. Все материалы поисковой группы были переданы в МОН РК для обобщения и в последующем создания Книги памяти. Военно-исторический музей университета сегодня выполняет свою миссию по воспитанию личности с твердыми жизненными установками, высокой нравственностью.

Быть патриотом своей страны, не бояться трудностей, быть готовым защитить достояние Родины - такова цель встречи с ветераном Великой Отечественной войны, ветераном труда, отличником просвещения, ст. преподавателем кафедры географии Турашевым К.Т. Трудовой путь, пройденный Турашевым К.Т. достоин подражания. На все заданные вопросы, были получены компетентные ответы. Выступившие его ученики: Кульмалиева С.С., Рамазанов С.К. дополнили рассказ своего учителя

Мероприятие показало, что такие встречи необходимы для того, чтобы равняться на лучших, приобрести жизненный опыт, найти себя в жизни. Встреча была проведена в музее университета отв. зав. музеем Есикенова М.К.(5.05.09 г.)

Ежегодно проводимый патриотический конкурс «Я – защитник Родины», посвященный 17- летию Вооруженных сил РК, 64 –ой годовщине Победы над фашисткой Германией показал необходимость проведения мероприятий, которые воспитывают в молодежи стойкий характер, мужество, силу воли, умение защищать Родину. В рамках конкурсах были поощрены лучшие студенты, осваивающие военное дело, сумевшие показать высокие результаты по итогам конкурса: стрельба из автомата; сбор и разборка оружия; обращение со средствами защиты химического и биологического характера; строевой песне. Конкурс проводили на базе кафедры теории и методики физической культуры, НВП, ст. преподаватель Бобер А.В., Молдагалиев А. (7.05.09 г.)

На необходимость патриотического воспитания, глубокого изучения истории Великой Отечественной войны неоднократно указывается в документах по осуществлению воспитательного процесса. Важное значение имеет «Государственная программа патриотического воспитания граждан РК на 2006- 2008 гг.», значительное место в которой уделено пропаганде наследия Великой Отечественной войны. В этой связи утвержденный план «О подготовке к празднованию 65- летия Великой Отечественной войны» является актуальным на сегодняшний день. В мероприятия включены: осуществление помощи волонтерами из числа студентов университета ветеранам войны, тыла, труда; оформление панорамы о Сталинградской битве в военно- историческом музее университета; подготовка к публикации материалов о героях войны в СМИ; проведение встреч, смотров - конкурсов: «Я – защитник Родины; «Когда поют солдаты; тематических вечеров: «Подвиг героев в сердце каждого живет!»; проведение торжественного мероприятия, посвященного юбилею Победы в Великой Отечественной войне; проведение областной научно- практической конференции с участием ветеранов войны, тыла, труда, ученых- историков, общественности. В университете согласно плана проводятся мероприятия по направлениям:Кураторские часы по плану ВР по теме: «В жизни всегда есть место подвигу»

Лектории: беседы, доклады на конференции

Торжественные мероприятия, посвященные знаменательным датам(7 мая, 9 мая)Экскурсии в военно- исторический музей, областной краеведческий музейВстречи с ветеранами Великой Отечественной войны и Афганистана, с курсантами военных

учебных заведений


Мероприятие

«Я - защитник Родины»

Оформление стенда: «Есть такая профессия - Родину защищать»


Спортивные соревнования


Данные направления в целом положительно воспринимаются обучаемыми в процессе воспитания.

Принятый Закон «О государственной молодежной политике в РК», разработанная программа «Молодежь Казахстана- 2009» направлены на реализацию гражданско-патриотического воспитания, предусматривающего массовое участие молодых людей в крупных социальных проектах, наполненных энтузиазмом, инициативой, любовью к делу. Истинный патриотизм – это не слова, а реальная сопричастность с жизнью страны и собственное активное участие в решении ее проблем по формуле: «Казахстан - мое Отечество, и я за него в ответе, как и оно за меня».

Патриотические чувства воспитываются у студентов с момента поступления в университет. Причастность большому коллективу, ответственность за его успехи, личный вклад в повышении рейтинга вуза у студентов I курса воспитывается на университетском мероприятии «Посвящение в студенты», где в полном объеме представляется успешная деятельность профессорско – преподавательского состава и студентов.

Ректорат университета в течение всех лет обучения студента проводит комплекс мероприятий, по формированию патриотичного профессионала, при этом обеспечивает участие студентов в мероприятиях, которые способствуют воспитанию личности-гражданина Республики Казахстан, любящего свою Родину: направляет для участия в городских, областных, республиканских, международных мероприятиях; конкурсах, фестивалях, дебатных турнирах, спартакиадах, олимпиадах, универсиадах, что в свою очередь обязывает студентов и преподавателей достойно и с честью представлять университет, добиваться результатов, показывая высокий уровень мастерства. Так, в 2008-2009 учебном году достигнуты высокие результаты на предметных олимпиадах, в республиканском конкурсе ретро-песен в г.Таразе - II место); на международном конкурсе «Шабыт» в номинации «хореография» II место (г.Астана); в республиканском студенческом айтысе - Гран- при (г.Талдыкорган); республиканский конкурс на исполнение песен легендарного ансамбля «Дос-Мукасан»

(I место) (Павлодар); Всероссийский фестиваль детей и юношеского творчества «Европа +Азия» «хореография»- I место (г.Оренбург); I место, международный фестиваль Дельфийские игры из 19 участников преподаватель Беккалиева А., заняла 4-ое место (г.Саратов); международный фестиваль «На Николаевской» - I место (г.Оренбург). Студенты университета являются членами молодежного крыла народно- демократической партии «Нур Отан»- Жас Отан, активно работают в 5-ти молодежных объединениях, целью которых является воспитания патриотов страны

Все это - показатель огромной работы коллектива университета, их профессионализм, преданность избранному делу.

В.И.Даль раскрывает смысл этого слова: «Патриот – любитель Отечества, ревнитель о благе его, отчизнолюб, отечественник или отчизник. Патриотизм- любовь к отчизне». В стратегии «Казахстан 2030; выдвинутой Президентом РК Н.А.Назарбаевым, формирование казахстанского патриотизма обозначено как приоритетное направление развития казахстанского общества. На состоявшем в августе 2009 года параде казахстанских вооруженных сил, посвященном 14-летию принятия Конституции РК, Президент Н.А.Назарбаев в своем докладе подчеркнул о необходимости воспитания молодежи в духе патриотизма. Сегодня жизненно важно сформировать в молодом специалисте чувство истинного патриотизма как духовно - нравственную и социальную ценность, воспитывать граждански активные, социально- значимые качества, которые он сможет проявить в созидательном процессе.Долг, честь, совесть - необходимо воспитывать на всех этапах обучения, так как слишком много соблазна у современной молодежи, при этом необходимо укреплять духовное состояние, практиковать встречи молодежи с представителями старшего поколения, которым есть что сказать, на личном примере показать положительный образ современного человека, преуспевающего в жизни, вовлекая студентов в совместную научную, общественную, спортивную деятельность.

Проректор по воспитательной работе и Даришева Т.М.

молодежной политики
Каталог: dmdocuments
dmdocuments -> Халыќаралыќ экономика курсы бойынша баѓдарлама
dmdocuments -> Бқму-да оқу үрдісінде ақпараттық және білім беру технологияларын пайдалану
dmdocuments -> Орта ғасырлардағы Қазақстан тарихы
dmdocuments -> Барлығы – 180 сағат
dmdocuments -> Барлығы – 135 сағат
dmdocuments -> Жаратылыстану-математика факультеті деканы
dmdocuments -> Семинар 30 сағат Оқытушының жетекшілігімен студенттің өзіндік жұмысы (ожсөЖ) 60 сағат СӨЖ 60 сағат
dmdocuments -> Тақырып: Ауыл шаруашылығы тарихы
dmdocuments -> Бастапқы әскери мамандығы бойынша Оқу әдестімілік комплекстік пәні бойынша арналған Атыс дайындығы
dmdocuments -> Бастапқы әскери мамандығы бойынша Оқу әдестімілік комплекстік пәні бойынша арналған Атыс дайындығы


Достарыңызбен бөлісу:


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет