Тауарды сатып алу туралыжүктеу 438.83 Kb.
бет1/3
Дата06.05.2019
өлшемі438.83 Kb.
  1   2   3

Тауарды сатып алу туралы

____шарт


Астана қ. «___»_______20____ж.

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын «ҚазМұнайГаз-Сервис» ЖШС атынан Жарғы негізінде әрекет ететін бас директор Кеулімжаев С.Ж.бір тараптан және

бұдан әрі «Жабдықтаушы» деп аталатын ______________________ атынан _____________________ негізінде әрекет ететін __________________________екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар», жеке-жеке «Тарап» деп аталып, «ҚазМұнайГаз-Сервис» ЖШС бас директорының 2010 жылғы 28 қаңтардағы №20 бұйрығымен бекітілген «Самұрық Қазына» ҰӘҚ» АҚ және акцияларының (қатысу үлесінің) елу және одан да көп пайызы «Самұрық Қазына» АҚ-ға меншік немесе сенімгерлік басқару құқығы бойынша тікелей немесе жанама тиесілі ұйымдардың тауарларды, жұмыстарды және көрсетілетін қызметтерді сатып алу Ережесінің _________ тармағы басшылыққа ала отырып, тауарды сатып алу туралы осы шартты (бұдан әрі - Шарт) жасасты және төмендегілер туралы келісімге келді:


 1. Шарттың мәні

1.1. Жабдықтаушы бағасы, саны, атауы Шарттың ажырамас бөлігі болып табылатын №1 Қосымшада көрсетілген тауарды (бұдан әрі - Тауар) Тапсырыс берушінің меншігіне тапсырады, ал Тапсырыс беруші оны қабылдайды және төлейді.

1.2. Төменде санамаланған құжаттар мен шарттар Шартты құрайды және оның ажырамас бөлігі болып табылады, атап айтқанда:

1) осы Шарт;

2) Тауар тізімі (Шарттың №1 Қосымшасы);

3) Тауарды қабылдау-тапсыру актісінің үлгісі (Шарттың №2 Қосымшасы);

4) Тауардың Қазақстандық қамту үлесі бойынша есептілік кестесі (Шарттың №3 Қосымшасы).


 1. Тараптардың құқықтары мен міндеттері

Шарттың басқа бөлімдеріндегі міндеттер мен құқықтардан өзге Тараптардың мынадай міндеттері мен құқықтары бар:2.1. Тапсырыс беруші құқылы:

2.1.1. Жабдықтаушыдан Тауарды тиісті сапада және Шарттың 3.1. тармағында көрсетілген мерзімде жеткізуді талап етуге;

2.1.2. жеткізілетін тауардың санын тексеруге және саны Шарттың №1 Қосымшасында көрсетілген санға сәйкес болмаған жағдайда оны қабылдамауға;

2.1.3. жеткізілетін тауардың сапасын тексеруге және Шарттың №1 Қосымшасында санамаланған тауарлар үшін Қазақстан Республикасы заңнамасымен белгіленген стандарттар мен талаптарға сәйкес болмаған жағдайда оны қабылдамауға;

2.1.4. Тауар тиісті емес сапада жеткізілген жағдайда Жабдықтаушыға мынадай талаптар қоюға:

1) сатып алу бағасын мөлшерлес төмендету;

2) Тауардың кемшіліктерін ақылға қонымды мерзімде өтеусіз жою;

3) Тауардың кемшіліктерін жоюға шығарған өзінің шығындарын Өнім берушінің өтеуін;

4) тиісті емес сападағы Тауарды Шартқа сәйкес Тауарға айырбастау;

5) Тапсырыс берушіден жеткізілген Тауардың кемшіліктері туралы хабарлама алған Жабдықтаушы жеткізілген Тауарды тиісті сападағы тауарға кешеуілдетпей айырбастаған жағдайды қоспағандағы басқа жағдайда

Шартты орындаудан бас тарту және Тапсырыс беруші Жабдықтаушыдан Тауар үшін төлеген қаржы сомасын Тапсырыс берушіге қайтаруды талап етуге құқылы;

2.1.5. жинақталымға кіретін Тауардың бөлігі тиісті емес сапада болған жағдайда Тапсырыс беруші Тауардың осы бөлігіне қатысты осы Шарттың 2.1.4. тармақшасында көзделген құқықтарды жүзеге асыруға құқылы;

2.1.6. Қазақстан Республикасы заңнамасында және осы Шартта көзделген жағдайларда осы Шартты орындаудан бас тартуға құқылы.

2.2. Тапсырыс беруші міндетті:

2.2.1. осы Шартқа қол қойылған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күн ішінде Шарт бойынша іс-әрекеттерді Жабдықтаушымен үйлестіру үшін өзінің уәкілетті өкілін тағайындауға;

2.2.2. Жабдықтаушы Тауарды тиісті сапада жеткізген жағдайда Тауарды Жабдықтаушыдан Шарттың №2 Қосымшасына сәйкес ресімделген қабылдау-тапсыру актісі бойынша қабылдап алуға;

2.2.3. жеткізілген Тауардың Шарттың №1 Қосымшасында санамаланған тауарлар үшін Қазақстан Республикасы заңнамасымен белгіленген стандарттар мен талаптарға сәйкес еместігі анықталған жағдайда Тауарды жеткізген сәттен бастап 5 (бес) жұмыс күн ішінде Жабдықтаушыға тиісті хабарлама жіберуге;

2.2.4. Шарттың 4 бөліміне сәйкес Тауардың құнын төлеуге міндетті.

2.3. Жабдықтаушы құқылы:

2.3.1. Тапсырыс берушіден тиісті сападағы жеткізілген Тауар үшін уақытылы төлеуді талап етуге;

2.3.2. егер Шарт Шарттың 10.2 және 10.3 тармақтарында көзделген жағдайларға байланысты бұзылатын болса, Шарт бұзылған күнге Шартты бұзуға байланысты шыққан нақты шығындарды өтеуді талап етуге құқылы.

2.4. Жабдықтаушы міндетті:

2.4.1. осы Шартта баяндалған барлық шарттарды сақтай отырып, сондай-ақ Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес Тараптардың уәкілетті тұлғалары қол қоятын қабылдау-тапсыру актісі бойынша тиісті сападағы Тауарды уақытылы, Шарттың 3.1. тармағында белгіленген мерзімде жеткізуге;

2.4.2. Шарт бойынша Тауарды жеткізуге қатысты кез-келген өзгертулер немесе толықтырулар жөнінде Тапсырыс берушіге уақытылы хабарлауға және келісуге;

2.4.3. техникалық сипаттамаға және МемСТ-ға сәйкес келетін сапалы және жинақы Тауарды жөнелтуді жүзеге асыруға;

2.4.4. Тапсырыс берушіге тауардың техникалық құжаттамасы мен сертификатын тапсыруға;

2.4.5. Тауарды тасымалдау кезінде зақымданудан сақтауды қамтамасыз ететін орамада жөнелтуге;

2.4.6. Тауарды немесе оның бөлігін жеткізгеннен кейін Тапсырыс беруші Тауар санының Шарттың №1 қосымшасында көрсетілген санға сәйкес еместігін және сапасының Қазақстан Республикасы заңнамасы тауардың осы түріне қоятын сапасына сәйкес еместігін анықтаған жағдайда Тапсырыс берушіден Шарттың 2.2.3. тармақшасында көрсетілген хабарламаны алған сәттен бастап 3 (үш) жұмыс күн ішінде өз күшімен және өз есебінен жетпейтін Тауарды жеткізуге және (немесе) сапасыз Тауарды тиісті сападағы Тауарға ауыстыруға, Шарттың 7.2. тармағында көзделген айыппұлды төлеуге;

2.4.7. Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес төлем шоттарды, шот-фактураларды, тауарды қабылдау-тапсыру актісін ұсынуға;

2.4.8. осы Шартқа қол қойылған күннен бастап 2 (екі) жұмыс күн ішінде Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2009 жылғы 20 наурыздағы №367 Қаулысымен бекітілген ұйымдардың тауарларды, жұмыстарды және қызметтерді сатып алу кезінде қазақстандық қамтуды есептеуінің бірыңғай әдістемесіне сәйкес қазақстандық қамту жөнінде мәліметті осы Шарттың №3 Қосымшасына сәйкес ұсынуға міндетті.

2.5. Жоғарыда көрсетілген тармақтың бірде-біреуі Жабдықтаушы мен Тапсырыс берушіні Шарт бойынша кепілдемеден немесе басқа міндеттерден босатпайды.
 1. Тауарды жеткізу мерзімі және шарттары

3.1. Тауарды жеткізу мерзімі Жабдықтаушының есеп айырысу шотына ақшалай қаражат түскен күннен бастап 30 (отыз) жұмыс күн.

3.2. Тауарды жеткізу орны Астана қ., Республика даңғ.,26.

3.3. Тауардың тізімі мен саны Шарттың №1 Қосымшасына нақты сәйкес келумен және Тараптардың уәкілетті тұлғалары Тауарды қабылдау-тапсыру актісіне қол қоюмен Жабдықтаушы Тапсырыс берушіге Тауарды толық тапсырған және құрастырған жағдайда Тауарды жеткізу жүзеге асырылды деп есептелінеді.

3.4. Тапсырыс беруші Тауарды қабылдау-тапсыру актісіне қол қойған күн Тауарды жеткізген күн болып есептелінеді, Тауарды қабылдап-тапсырған сәттен бастап Тауарға деген меншік құқық Тапсырыс берушіге өтеді.

3.5. Тауарды жеткізу кезінде Тапсырыс берушінің тарапынан өкілдің қатысуы міндетті.

3.6. Тауардың орамасы тасымалдау кезінде оның сақталуын қамтамасыз етуі және механикалық зақымнан қорғауы тиіс.

3.7. Жабдықтаушы Тауарды жеткізілім орнына жеткізуі тиіс. Тауарды белгіленген орынға дейін тасымалдауды Жабдықтаушы жүзеге асырады және төлейді, ал осыған байланысты шығындар Шарт бойынша Тауардың Жалпы құнына енгізілген.
 1. Тауардың құны және есеп айырысу тәртібі

4.1. Осы Шарт бойынша Тауардың жалпы құны (бұдан әрі – Жалпы құн) ______________________ (_____________________________) теңгені құрайды.

4.2. Жалпы құн кесімді болып табылады және ұлғайту жағына өзгертілмейді және оның ішіне тауардың, оның орамасының, таңбалаудың құны, ҚҚС, тасымалдау, тиеу-түсіру жұмыстарының және құрастыру шығындары, Жабдықтаушының Шарт бойынша Тауарды жеткізуге байланысты басқа да шығындары, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасымен көзделген бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер кіреді.

4.3. Өнім беруші Тауарға қосымша Шарттың №2 Қосымшасына сәйкес үлгі бойынша жасалған Тауарды қабылдау-тапсыру актісі қоса береді.

4.4. Төлем екі сатыда жүзеге асырылады:

4.4.1. Тауардың жалпы құнының 50% мөлшерінде Жабдықтаушы төлем шот ұсынған сәттен бастап 5 (бес) банк күні ішінде алдын ала төлеу;

4.4.2. Тауардың жалпы құнының 50% мөлшеріндегі қалған сомасын төлеу Тараптар тауарды қабылдау-тапсыру актісіне қол қойған және Жабдықтаушы шот-фактура ұсынған сәттен бастап 10 (он) банк күні ішінде Тауарды жеткізу фактісі бойынша жүзеге асырылады.

4.5. Жабдықтаушының Тауарды қабылдау-тапсыру актісін және шот-фактураны уақытылы ұсынбауы Тапсырыс берушіні Шарт бойынша уақытылы төлем жүргізу жауапкершілігінен босатады.
 1. Тауардың сапасы және кепілдеме

5.1. Жабдықтаушы Тапсырыс берушіге жеткізілетін Тауардың сапасы МемСТ стандарттарына және талаптарына, сондай-ақ дайындаушы-зауыттың сапа сертификатына сәйкес келетініне кепілдік береді.

5.2. Тауарды қабылдау кезінде зақымдалған Тауар және өндірістік ақау табылған жағдайда Жабдықтаушы ақау актісіне қол қойған сәттен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде оны ақысыз айырбастауға міндетті. Айырбасталған Тауарды жеткізу шарты осы Шартта келісілген жеткізілім шарттарына сай.

5.3. Жабдықтаушы Тапсырыс берушіге жеткізілетін Тауар Жабдықтаушыға меншік құқығы бойынша тиесілі екеніне, оны қалыпты пайдалануды қамтамасыз ететін күйде екеніне, оған тыйым салынбағанына, кепілде емес екеніне және үшінші жақтармен болған даулы қатынастардың мәні емес екеніне кепілдік береді.

5.4. Тауар тауардың осы түрін тасымалдау үшін белгіленген талаптарға сай оралуы тиіс.

5.5. Жабдықтаушы Тапсырыс берушіге жеткізетін Тауарға Тауардың құжатында көрсетілген кепілді мерзімді ұсынады. Тауардың кепілді мерзімі Тапсырыс беруші Жабдықтаушы жеткізген Тауарды қабылдау-тапсыру актісіне қол қойған күннен бастап басталады. Тауардың кепілді мерзімі ішінде Тапсырыс беруші Тауардың ақауын, кемістігін тапқан жағдайда Жабдықтаушы Тапсырыс беруші жеткізілген Тауарға қатысты шағымын түсірген сәттен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде жарамсыз Тауарды немесе оның бөлігін өз қаржысының есебінен жарамды Тауарға ауыстырады.
 1. Құпиялылық және ақпаратты жариялау

6.1. Тараптар Шарт бойынша бір-біріне тапсыратын құжаттама мен кез-келген ақпарат, оның ішінде коммерциялық, келісім-шарттық, қаржылық және басқа да ақпарат құпия ақпарат болып табылады.

Тараптардың бірде-біреуі Шарт бойынша Құпия ақпаратты екінші Тараптың алдын-ала жазбаша келісімісіз үшінші тұлғаға жария етпеуі тиіс. Шарт Тараптары Шарт бойынша Құпия ақпаратты төмендегі жағдайларда жария етеді:

6.1.1. Шарт шеңберінде Қызмет көрсетумен айналысатын байланысы бар тараптарға, жұмыскерлерге және басқа да үшінші тұлғаларға немесе Шартта көзделген мақсаттарға қол жеткізу үшін жария етеді.

Бұл ретте Шарт бойынша Құпия ақпаратты жария етуші Тарап Шарт бойынша Қызмет көрсету шеңберінде Құпия ақпаратты жария етпеу туралы міндеттемеге Шарт бойынша Құпия ақпаратты алушы барлық тұлғалардың қол қоюын ұйымдастыруға және қамтамасыз етуге жауапкершілік артады.

6.1.2. Шарт бойынша Құпия ақпаратты жария етуді талап етуге заңды негізі бар тиісті уәкілетті органға жария етеді.

Бұл ретте Шарт бойынша тиісті Құпия ақпаратты жария ету мәселесі уәкілетті орган сұраған Шарт бойынша Құпия ақпаратты жіберуден 3 (үш) жұмыс күн бұрын Шарттың тиісті Тарапына Шарт бойынша нақты Құпия ақпаратты жария етуді талап ету құқығы негізін растайтын құжаттарды қоса отырып, жазбаша ескертпе хат жіберу арқылы Тараптар арасында келісілуі тиіс.

6.2. Шарттың осы бөлімінде көрсетілген Құпиялылық туралы ереже Шартты тоқтату (әрекет ету мерзімінің аяқталуы) негізінен тәуелсіз, мерзімсіз болып табылады.

6.3. Тараптар Шарттың ажырамас бөлігі болып табылатын құпиялылық туралы жеке Келісім жасауға құқылы.


 1. Тараптардың жауапкершілігі және дауларды шешу тәртібі

7.1. Тараптар осы Шарт бойынша өздерінің міндеттемелерін орындамағаны немесе тиісті орындамағаны үшін Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жауапкершілік артады.

7.2. Жабдықтаушы сапасыз және (немесе) саны Шарт талаптарына сай емес Тауарды жеткізген жағдайда Жабдықтаушы Тапсырыс берушіге Шарт бойынша Тауардың Жалпы құнының 10% мөлшерінде айыппұл төлейді.

7.3. Жабдықтаушы Шарт бойынша Тауарды жеткізу мерзімін бұзғаны үшін Тапсырыс берушіге Тауарды жеткізу мерзімінің әрбір өткен күні үшін Шарттың 4.1. тармағында көрсетілген Тауардың жалпы құнының 0,1% мөлшерінде өсімпұл төлейді.

7.4. Айыпақы төлеу Тараптарды осы Шарт бойынша міндеттемелерін толық көлемде орындаудан босатпайды.


 1. Еңсерілмейтін күш жағдайлары

8.1. Тараптардың Шарт бойынша міндеттемелерін орындамауы немесе тиісті орындамауы «форс-мажор» жағдайлары салдарынан болса, онда Тараптар бұл үшін жауапкершіліктен босатылады. Осы Шарттың мақсаты үшін «форс-мажор» жағдайы Жабдықтаушы мен Тапсырыс беруші тарапынан бақылауға алынбайтын, Тараптардың жаңсақтығына немесе немқұрайдылығына байланысты емес және күтпеген сипатқа ие жағдай болып табылады. Мұндай жағдайларға мынадай іс-әрекеттер кіреді: әскери әрекеттер, табиғи немесе дүлей апаттар, эпидемия. Бұл ретте Шарт бойынша міндеттемелерді орындау мерзімі осындай жағдайлардың әрекет ету мерзіміне тең уақытқа жылжытылуы мүмкін. Егер форс-мажор жағдайлары бір айдан көп уақытқа созылса, Тараптар Шартты одан әрі орындаудан бас тартуға құқылы. Бұл ретте Тараптар өзара есеп айырысуды жүргізуі тиіс.

8.2. Еңсерілмейтін күш жағдайларына сілтеме жасайтын Тарап басқа Тарапты осындай жағдайлардың туындағаны туралы олар туындаған күннен бастап 3 (үш) күнтізбелік күн ішінде хабардар етуге және Қазақстан Республикасының құзыретті мемлекеттік органының тиісті құжатын ұсынуға міндетті.

8.3. Шарт бойынша міндеттемелерді орындау мерзімі еңсерілмейтін күш жағдайларының әрекет ету мерзіміне ұзартылады.

8.4. Егер Тапсырыс берушіден басқа жазбаша нұсқаулар түспесе, Жабдықтаушы Шарт бойынша өзінің міндеттемелерін орынды орындауды жалғастыра береді және Шартты орындаудың форс-мажор жағдайларына тәуелді емес баламалы әдістерін іздестіреді.

8.5. Тараптар еңсерілмейтін күш жағдайларының салдарын болдырмауға немесе жеңілдетуге және тездетіп жоюға бар күшін салуға міндетті.

8.6. Егер еңсерілмейтін күш жағдайлары 3 (үш) ай бойы әрекет етсе, Тараптар бірлескен шешіммен былайғы іс-әрекетті анықтайды, Шарттың қолданылуын тоқтата тұрады немесе мүлдем тоқтатады. Екі Тарап да Шартты әрі қарай орындаудан бас тартқан жағдайда Тараптар Шартты бұзу туралы тиісті келісімге және Шарт бойынша өзара есеп айырысуды салыстыру актісіне қол қоюмен осы Шарт бойынша барлық өзара есеп айырысуды жүргізуге міндетті.

8.7. Шарт бойынша міндеттемелерді тиісті орындауға әсер еткен жағдайларды көрсете отырып, еңсерілмейтін күш әсері туралы басқа Тарапты тиісті түрде уақытылы хабардар етпеген Тарап міндеттемелерді бұзғаны үшін жауапкершіліктен босатылу негіздемесі ретінде еңсерілмейтін күш әсеріне сілтеме жасау құқығынан айырылады.
 1. Қолданылатын құқық және дауларды қарастыру тәртібі

9.1. Шарттың әрекеттігі, түсіндірілуі және орындалуы Қазақстан Республикасының заңнамасымен реттеледі.

9.2. Шарт бойынша даулар туындаған жағдайда Тараптар араларында Шарт бойынша немесе соған қатысты туындаған барлық келіспеушіліктерді немесе дауларды тікелей келіссөз арқылы шешуге бар күштерін салулары керек.

9.3. Осындай келіссөз басталғаннан кейін 30 (отыз) күнтізбелік күн ішінде Тапсырыс беруші мен Жабдықтаушы Шарт бойынша шыққан дауды шеше алмаса, кез-келген Тарап бұл мәселенің Қазақстан Республикасы заңнамасына сәйкес шешілуін талап ете алады.

9.4. Шартта көзделмеген басқа жағдайларда Тараптар Шарт бойынша міндеттемелерін орындамағаны немесе тиісті орындамағаны үшін Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес бір бірінің алдында жауапкершілік артады.


 1. Шарттың қолданылу мерзімі және Шартты бұзу тәртібі

10.1 Осы Шарт Тараптар қол қойған күннен бастап  күшіне енеді және Тараптар Шарт бойынша өз міндеттемелерін толық орындағанға дейін қолданылады.

10.2. Жабдықтаушы банкрот немесе төлеуге қабілетсіз болып қалса, Шарт Тапсырыс берушінің бастамасымен кез-келген уақытта бұзыла алады. Бұл ретте Тапсырыс беруші Жабдықтаушыға тиісті жазбаша хабарлама жібереді. Бұл жағдайда Шартты бұзу дереу жүзеге асырылады, егер Шартты бұзу Тапсырыс берушіге қатысты қолданылған немесе ақырында қолданылатын әрекет етуге немесе санкция қолдануға байланысты қандай-да бір құқығына зиян келтірмесе, онда Тапсырыс берушінің Жабдықтаушының алдында қандай-да бір қаржылық міндеттері болмайды.

10.3. Шартты әрі қарай орындау жөнсіз болса, Шарт Тапсырыс берушінің бастамасымен бұзыла алады. Бұл ретте Тапсырыс беруші Жабдықтаушыға тиісті жазбаша хабарлама жібереді. Хабарламада Шартты бұзу себебі көрсетілуі тиіс, күші жойылған Шарттық міндеттемелердің көлемі, сондай-ақ Шартты бұзудың күшіне ену мерзімі алдын-ала келісілуі тиіс. Шарттың күші осындай жағдайлар себепті жойылған кезде Жабдықтаушы Шарт бұзылған күнге нақты жеткізілген Тауарға ғана төлем талап етуге құқығы бар.

10.4. Егер қандай-да бір Тараптың Шартты елеулі бұзғаны Шартты бұзуға немесе өзгертуге негіз болса, басқа Тарап Шартты бұзу немесе өзгерту себебінен келген зиянды өтеуді талап етуге құқылы.


 1. Қорытынды шарттар

11.1. Осы Шартпен реттелмеген барлық мәселелер Қазақстан Республикасының заңнамасымен регламенттелінеді.

11.2. Шартта көзделмеген жаңа міндеттемелерге және құқықтарға алып келетін Тараптардың арасындағы кез-келген келісім Шартқа Қосымша келісім ретінде жазбаша түрде Тараптармен ресімделуі тиіс.

11.3. Шарт Тараптардың шешімі бойынша өзгертілуі және/немесе толықтырылуы мүмкін. Кез-келген өзгертулер мен толықтырулар жазбаша түрде ресімделеді, оған Тараптардың уәкілетті өкілдері қол қояды және ол Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады.

11.4. Басқа Тараптың хабарламаны алғандығы туралы жазбаша дәлел болған жағдайда барлық хабарламалар тиісті түрде жөнелтілген болып есептелінеді, олай болмаған жағдайда хабарламалар жөнелтілмеген болып есептелінеді.

11.5. Шарт орыс және қазақ тілдерінде, бірдей заңды күші бар 2 (екі) түпнұсқа данада, әр Тарап үшін бір данадан жасалды. Шарт мәтіндері арасында айырмашылық болған жағдайда Шарттың орыс тіліндегі мәтіні айрықша басымдыққа ие болады.

11.6. Тараптардың бірде біреуінің Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасымен көзделген жағдайлардан тыс басқа Тараптың жазбаша келісімісіз осы Шарттың шарттарын және ережесін, сондай-ақ осы Шартты орындау кезінде алынған қандай-да бір ақпаратты басқа біреуге ауызша, жазбаша немесе басқа түрде жария етуге құқығы жоқ.

11.7. Шарт бойынша құқықтар мен міндеттемелерді үшінші жаққа беруге келесі Тараптың жазбаша келісімі болғанда және үшінші Тарап Шарттың барлық шарттарын толық сақтауға кепілдік берген жағдайда ғана жол беріледі.

11.8. Қандай-да бір Тараптың заңды (нақты) мекен-жайы немесе басқа да деректемелері өзгерген жағдайда, ол мұндай өзгеріс енген сәттен бастап 10 (он) күнтізбелік күн ішінде келесі Тарапты жазбаша ескертуге міндетті.
12. Тараптардың мекенжайы, банктік деректемелері, қолдары және мөрлері


Договор

о закупках товара №_________
г.Астана «____» ___________2010г.

ТОО «КазМунайГаз-Сервис», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Кеулимжаева С.Ж., действующего на основании Устава, с одной стороны, и

_________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице __________________________________, действующей на основании ______________________, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», руководствуясь пунктом ____________ Правил закупок товаров, работ и услуг акционерным обществом «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» и организациями, пятьдесят и более процентов акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Қазына» на праве собственности или доверительного управления, утвержденных приказом генерального директора ТОО «КазМунайГаз-Сервис» №20 от 28 января 2010 года, заключили настоящий договор о закупках товара (далее – Договор) о нижеследующем: 1. Предмет Договора
  1. Поставщик передает в собственность Заказчика, а Заказчик принимает и оплачивает товар (далее – Товар), цена, количество, наименование которого указано в Приложении №1 к Договору, являющимся его неотъемлемой частью.

  2. Перечисленные ниже документы и условия, оговоренные в них, образуют Договор и считаются его неотъемлемой частью, а именно:

1) настоящий Договор;

2) перечень Товара (Приложение №1 к Договору);

3) образец акта приема-передачи Товара (Приложение №2 к Договору);

4) таблица отчетности по доле Казахстанского содержания Товара (Приложение №3 к Договору).2. Права и обязанности Сторон
Помимо обязательств и прав, которые содержатся в других разделах Договора, Стороны имеют следующие обязанности и права:

2.1. Заказчик имеет право:

2.1.1. требовать от Поставщика поставки Товара надлежащего качества и в сроки, указанные в пункте 3.1. Договора;

2.1.2. проверить количество поставляемого Товара и не принимать его в случае несоответствия количества, указанного в Приложении №1 к Договору Заказчика;

2.1.3. проверить качество поставляемого Товара и не принимать его в случае несоответствия стандартам и требованиям, установленным законодательством Республики Казахстан для товаров, перечисленных в Приложении №1 к Договору;

2.1.4. в случаях, если Товар поставлен ненадлежащего качества, предъявить Заказчику следующие требования:

1) соразмерного уменьшения покупной цены,

2) безвозмездного устранения недостатков Товара в разумный срок,

3) возмещения Поставщиком своих расходов на устранение недостатков Товара,

4) замены Товара ненадлежащего качества на Товар, соответствующий Договору,

5) отказа от исполнения Договора и возврата Поставщиком уплаченной последнему Заказчиком за Товар денежной суммы,

за исключением случаев, когда Поставщик, получивший уведомление от Покупателя о недостатках поставленного Товара, без промедления заменит поставленный Товар товаром надлежащего качества;

2.1.5. в случае ненадлежащего качества части Товара, входящего в комплект, Заказчик вправе в отношении этой части Товара осуществить права, предусмотренные в подпункте 2.1.4. настоящего Договора;

2.1.6. отказаться от исполнения настоящего Договора в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан и настоящим Договором.

2.2. Заказчик обязан:

2.2.1. в течение 3 (три) рабочих дней с момента подписания настоящего Договора назначить своего уполномоченного представителя для координации действий по Договору с Поставщиком;

2.2.2. принять Товар от Поставщика по акту приема-передачи, оформленному согласно Приложению № 2 к Договору, при условии его поставки Поставщиком надлежащего качества;

2.2.3. в случае выявления несоответствия поставленного Товара стандартам и требованиям, установленным законодательством Республики Казахстан для товаров, перечисленных в Приложении №1 к Договору, в течение 5 (пять) рабочих дней с момента поставки Товара, направить Поставщику соответствующее уведомление;

2.2.4. оплатить стоимость Товара согласно разделу 4 Договора;

2.3. Поставщик имеет право:

2.3.1. требовать от Покупателя своевременной оплаты за поставленный Товар надлежащего качества.

2.3.2. в случае, если Договор аннулируется в силу обстоятельств, предусмотренных пунктами 10.2 и 10.3 Договора, требовать оплату только за фактические затраты, связанные с расторжением Договора, на день расторжения.

2.4. Поставщик обязан:

2.4.1. своевременно, в сроки, определенные в п.3.1. Договора, поставить Товар надлежащего качества с соблюдением всех условий, изложенных в настоящем Договоре, а также в соответствии с действующем законодательством Республики Казахстан, по акту приема-передачи, который подписывается уполномоченными лицами Сторон;

2.4.2. своевременно информировать и согласовывать с Заказчиком любые предполагаемые изменения или дополнения, касающиеся поставки Товара по Договору;

2.4.3. осуществлять отгрузку качественного и комплектного Товара, соответствующего техническим характеристикам и ГОСТам;

2.4.4. передать Заказчику всю техническую документацию и сертификаты на Товар;

2.4.5. отгрузить Товар в упаковке, обеспечивающей сохранность Товара от повреждений при транспортировке;

2.4.6. в случае выявления Заказчиком после поставки Товара или его части несоответствия количеству, указанному в Приложении №1 к Договору Заказчика и (или) качеству, предъявляемому законодательством Республики Казахстан к данному виду товара, своими силами и за свой счет в течение 3 (три) рабочих дней с момента получения уведомления от Заказчика, указанного в подпункте 2.2.3. Договора, поставить недостающий Товар и (или) заменить некачественный Товар на Товар соответствующего качества, с выплатой штрафных санкций, предусмотренных в пункте 7.2.Договора;

2.4.7. выписывать счета на оплату, счета-фактуры, акты приема-передачи товара в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

2.4.8. представить в течение 2 (два) рабочих дней со дня подписания настоящего Договора сведения по казахстанскому содержанию в соответствии с Единой методикой расчета организациями казахстанского содержания при закупке товаров, работ и услуг, утвержденной Постановлением Правительства Республики Казахстан от 20 марта 2009 года № 367 согласно Приложению №3 к настоящему Договору.

2.5. Ни один пункт вышеуказанного не освобождает Поставщика и Заказчика от гарантий или других обязательств по Договору.
 1. Сроки и условия поставки Товара
  1. Срок поставки Товара 30 (тридцать) рабочих дней с даты поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

  2. Место поставки Товара - г.Астана, пр.Республики, 26.

  3. Поставка считается выполненной при условии полной передачи и сборке Товара Поставщиком Заказчику в точном соответствии с перечнем и количеством Товара согласно Приложению №1 к Договору, и подписанием уполномоченными лицами Сторон акта приема-передачи Товара.

  4. Датой поставки считается дата подписания акта приема-передачи Товара Заказчиком, с момента приема-передачи Товара право собственности на Товар переходит к Заказчику.

  5. При поставке Товара обязан присутствовать представитель со стороны Заказчика.

  6. Упаковка Товара должна обеспечивать сохранность его при транспортировке и предохранять от механических повреждений.

3.7. Поставщик должен поставить Товар к месту поставки. Транспортировка Товара до пункта назначения осуществляется и оплачивается Поставщиком, а связанные с этим расходы включены в Общую стоимость Товара по Договору.
4. Стоимость Товара и порядок расчетов


  1. Общая стоимость Товара по настоящему Договору (далее - Общая стоимость) составляет ­_____________________ (_____________________________) тенге.

  2. Общая стоимость является окончательной и изменению в сторону увеличения не подлежит, и включает в себя стоимость Товара, его упаковки, маркировки, НДС, расходы на транспортировку, погрузочно-разгрузочные работы и сборку, другие расходы Поставщика, связанные с поставкой Товара по Договору, а также иные обязательные платежи в бюджет, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.

  3. Дополнительно Поставщик прилагает к Товару акт приема-передачи Товара, составленный по образцу согласно Приложению № 2 к Договору.

  4. Оплата производится в два этапа:

4.4.1. предоплата в размере 50% от общей стоимости Товара в течение 5 (пять) банковских дней с момента выставления Поставщиком счета на оплату;

4.4.2. оплата оставшейся суммы в размере 50% от общей стоимости Товара осуществляется по факту поставки Товара в течение 10 (десять) банковских дней с момента подписания Сторонами акта приема-передачи Товара и выставления Поставщиком счета-фактуры.  1. Несвоевременное предоставление Поставщиком акта приема-передачи Товара и счета-фактуры освобождает Заказчика от ответственности за несвоевременную оплату по Договору.


5. Качество Товара и гарантия
5.1. Поставщик гарантирует Заказчику соответствие качества поставляемого им Товара стан­дартам и требованиям ГОСТа, а также сертификату качества завода-изготовителя.

5.2. В случае обнаружения поврежденного Товара и производственных дефектов при приемке Товаров Поставщик обязан произвести бесплатную его замену в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания дефектного акта. Условия поставки замененного Товара аналогичны условиям поставки, оговоренным в настоящем Договоре.

5.3. Поставщик гарантирует, что Товар, поставляемый им Заказчику, принадлежит Поставщику на праве собственности, находится в состоянии, обеспечивающим его нормальную эксплуатацию, не обременен арестом, залогом и не является предметом спорных и претензионных отношений с третьими лицами.

5.4. Товар должен быть упакован в соответствии с требованиями, установленными для транспортировки данного вида Товара.

5.5. Поставщик предоставляет Заказчику на поставляемый им Товар гарантийный срок, указанный в документах на Товар. Гарантийный срок на Товар наступает со дня подписания Заказчиком акта приема-передачи поставленного Поставщиком Товара. В течение гарантийного срока на Товар в случае выявления Заказчиком дефектов, недостатков Товара, Поставщик в течение 3 (три) рабочих дней с момента предъявления претензии Заказчиком в отношении поставленного Товара, осуществляет замену непригодного Товара или его части на пригодный, за свой собственный счет.
6. Конфиденциальность и разглашение информации
6.1. Конфиденциальной информацией является вся документация и любая информация, передаваемая Сторонами друг другу по Договору, включая коммерческую, контрактную, финансовую и другую информацию.

Если иное явным образом не оговорено Договором, ни одна из Сторон не должна разглашать Конфиденциальную информацию по Договору третьим лицам без предварительного письменного согласия другой Стороны. Исключением является разглашение Конфиденциальной информации по Договору Сторонами Договора:

6.1.1. своим связанным сторонам, служащим и другим третьим лицам, занятым оказанием Услуг в рамках Договора, или для достижения целей, предусмотренных Договором.

При этом Сторона, разглашающая Конфиденциальную информацию по Договору, несёт ответственность за организацию и обеспечение подписания обязательства о неразглашении Конфиденциальной информации в рамках оказания Услуг по Договору всеми лицами (получателями) Конфиденциальной информации по Договору;

6.1.2. соответствующему уполномоченному органу, имеющему законные основания требовать разглашения Конфиденциальной информации по Договору.

При этом, вопрос разглашения соответствующей Конфиденциальной информации по Договору должен быть согласован между Сторонами путем направления письменного уведомления соответствующей Стороне Договора за 3 (три) рабочих дня до дня направления запрашиваемой уполномоченными органами Конфиденциальной информации по Договору с приложением документов, подтверждающих основания права требования раскрытия конкретной Конфиденциальной информации по Договору.

6.2. Положение о конфиденциальности, указанное в настоящем разделе Договора, действует бессрочно, независимо от оснований прекращения (окончания срока действия) Договора.

6.3. Стороны вправе заключить отдельное Соглашение о конфиденциальности, которое будет являться неотъемлемой частью Договора.
 1. Ответственность Сторон и порядок разрешения споров

7.1. За неисполнение или ненадлежащие исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

7.2. В случае поставки Поставщиком Товара несоответствующего качества и (или) в несоответствующем требованиям Договора количестве, Поставщик выплачивает Заказчику штраф в размере 10 % от Общей стоимости Товара по Договору.

7.3. За нарушение срока поставки Товара по Договору, Поставщик выплачивает Заказчику пеню из расчета 0,1 % от общей стоимости Товара, указанной в пункте 4.1 Договора, за каждый день просрочки поставки Товара.

7.4. Оплата неустойки не освобождает Стороны от выполнения обязательств по настоящему Договору в полном объеме.
8. Обстоятельства непреодолимой силы


  1. Стороны не несут ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение явилось следствием наступления обстоятельств «форс-мажора». Для целей настоящего Договора «форс-мажор» событие, неподвластное контролю со стороны Поставщика и Заказчика, не связанное с просчетом или небрежностью Сторон, и имеющее непредвиденный характер. Такие события могут включать, но не ограничиваться действиями, такими как: военные действия, природные или стихийные бедствия, эпидемия. При этом срок исполнения обязательств по Договору может быть продлен соразмерно времени действия таких событий. В случае если форс-мажорные обстоятельства длятся более одного месяца, Стороны вправе отказаться от дальнейшего исполнения Договора. При этом Стороны должны произвести взаимные расчеты.

  2. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 3 (три) календарных дней с момента наступления таких обстоятельств уведомить о них другую Сторону, и представить соответствующий документ компетентного государственного органа Республики Казахстан.

  3. Срок исполнения обязательств по Договору, продляется на время действия обстоятельств непреодолимой силы.

  4. Если от Заказчика не поступает иных письменных инструкций, Поставщик продолжает исполнять свои обязательства по Договору, насколько это целесообразно, и ведет поиск альтернативных способов исполнения Договора, не зависящих от форс-мажорных обстоятельств.

  5. Стороны обязаны предпринять необходимые усилия для предотвращения или смягчения и скорейшей ликвидации последствий наступления обстоятельств непреодолимой силы.

  6. Если обстоятельства непреодолимой силы, действуют в течение 3 (три) последовательных месяцев, Стороны совместным решением определяют дальнейшие действия, приостанавливают или прекращают действие Договора. В случае отказа обеими Сторонами от дальнейшего исполнения Договора, Стороны обязуются произвести все взаиморасчеты по настоящему Договору с подписанием соответствующего соглашения о расторжении Договора и акта сверки взаиморасчетов по Договору.

  7. Сторона, своевременно надлежащим образом не уведомившая другую Сторону о действии непреодолимой силы, с указанием соответствующих обстоятельств, которые повлияли на надлежащее исполнение обязательств по Договору, лишается права ссылаться на действие непреодолимой силы, как на основание для освобождения от ответственности за нарушение обязательств.


9. Применимое право и порядок рассмотрения споров
9.1. Действительность, толкование и исполнение Договора регулируются законодательством Республики Казахстан.

9.2. В случае возникновения споров по Договору, Стороны должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать в процессе прямых переговоров все разногласия или споры, возникающие между ними по Договору или в связи с ним.

9.3. Если в течение 30 (тридцать) календарных дней после начала таких переговоров Заказчик и Поставщик не могут разрешить спор по Договору, любая из Сторон может потребовать решения этого вопроса в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

9.4. Во всех остальных случаях, не предусмотренных Договором, за неисполнение или ненадлежащие исполнение обязательств по Договору, Стороны несут ответственность друг перед другом в соответствии с законодательством Республики Казахстан.


10. Срок действия и порядок расторжения Договора
10.1. Настоящий Договор вступает в силу в день его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.

10.2. Договор может быть расторгнут по инициативе Заказчика в любое время, при этом Заказчик направляет Поставщику соответствующее письменное уведомление, если последний становится банкротом или неплатежеспособным. В этом случае расторжение осуществляется немедленно, и Заказчик не несет никакой финансовой обязанности по отношению к Поставщику при условии, если расторжение Договора не наносит ущерба или не затрагивает каких-либо прав на совершение действий или применение санкций, которые были или будут впоследствии предъявлены Заказчику.

10.3. Договор может быть расторгнут по инициативе Заказчика в силу нецелесообразности его дальнейшего выполнения, при этом Заказчик направляет Поставщику соответствующее письменное уведомление. В уведомлении должна быть указана причина расторжения Договора, должен оговариваться объем аннулированных договорных обязательств, а также дата вступления в силу расторжения Договора. Когда Договор аннулируется в силу таких обстоятельств, Поставщик имеет право требовать оплату только за фактически поставленный Товар на день расторжения.

10.4. Договор сохраняет свое действие, в том числе при досрочном расторжении, до тех пор, пока Стороны полностью не выполнят свои обязательства по настоящему Договору.


11. Заключительные условия

11.1. Все, что не урегулировано настоящим Договором, регламентируется законодательством Республики Казахстан.

11.2. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обязательства и права, не предусмотренные Договором, должна быть оформлена Сторонами в письменной форме в виде Дополнительного соглашения к Договору.

11.3. Договор может быть изменен и/или дополнен по решению Сторон. Любые изменения и/или дополнения оформляются в письменном виде, подписываются уполномоченными представителями Сторон и являются неотъемлемой частью Договора.

11.4. Все уведомления считаются отправленными надлежащим образом в случае, если имеется письменное подтверждение от другой Стороны о получении уведомления, в противном случае уведомления считаются не отправленными.

11.5. Договор составлен на казахском и русском языках в 2 (два) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. При разночтении русского и казахского текстов Договора предпочтение отдается русскому варианту Договора.

11.6. Ни одна из Сторон не имеет права устно, письменно или иным образом разглашать кому-либо условия и положения настоящего Договора, а также любую информацию, полученную в ходе выполнения настоящего Договора, без письменного согласия на то другой Стороны, кроме случаев предусмотренных действующим законодательством Республики Казахстан.

11.7. Переуступка прав и обязательств по Договору допускается только при письменном согласии другой Стороны, и при условии, что третья Сторона гарантирует полное соблюдение условий Договора.

11.8. В случае изменения юридического (фактического) адреса и других реквизитов какой-либо Стороны, она обязана в течение 10 (десять) календарных дней с даты таких изменений письменно уведомить об этом другую Сторону.

12. Адреса, банковские реквизиты, подписи и печати Сторон


Тапсырыс беруші:

«ҚазМұнайГаз-Сервис» ЖШС

Заңды мекенжайы:

Қазақстан Республикасы, 010000,

Астана қ., Әуезов көш., 18 (66)

Пошталық мекенжайы:

Қазақстан Республикасы, 010000,

Астана қ., Республика даңғ., 26

СТТН 620 200 002 179

«Қазақстан жинақтаушы халық банкі» АҚ-ның Астаналық аймақтық

№ 119 900 филиалындағы

теңгедегі ЖСК KZ616010111000003602

БСК HSBKKZKX

БСН 990440000296
Бас директор
_________________ С. Кеулімжаев

Сатушы:


Заказчик:

ТОО «КазМунайГаз-Сервис»

Юридический адрес:

Республика Казахстан, 010000, г.Астана, ул.Ауэзова, д. 18 (66)

Почтовый адрес:

Республика Казахстан, 010000, г.Астана,

пр. Республики, 26

РНН 620 200 002 179

ИИК в тенге KZ616010111000003602

в Астанинском Региональном филиале

№119 900 АО «Народный сберегательный Банк Казахстана» г.Астана

БИК HSBKKZKX

БИН 990440000296Генеральный директор
___________________С.Кеулимжаев

Продавец:


__________________

_________________ Ф.А.Ж.

Должность

_________________ Ф.И.О.Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет