Тәжірибелік-зертханалық сабақтарға арналған әдістемелік өңдеужүктеу 493.07 Kb.
бет1/6
Дата08.10.2018
өлшемі493.07 Kb.
түріСабақ
  1   2   3   4   5   6ҚРДСМ «Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік фармацевтика академиясы» ШЖҚ РМК

Фармакогнозия және химия кафедрасы044 -52/18-( )

беттің -бетіТәжірибелік-зертханалық сабақтарға арналған әдістемелік өңдеу

ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТТІК ФАРМАЦЕВТИКА АКАДЕМИЯСЫ

Фармакогнозия және химия кафедрасы

Пәні: Органикалық химияның теориялық негіздері
Пән коды: OHTN 3220
Мамандығы: 5В074800 - «Фармацевтикалық өндіріс технологиясы»


Тәжірибелік-зертханалық сабақтарға арналған әдістемелік өңдеу

2014 ж.
Әдістемелік өңдеу кафедра мәжілісінде талқыланды


Хаттама № ____ _______ 2014ж.

Кафедра менгерушісі

х.ғ.д., проф. Ә.Қ.Патсаев

Әдістемелік өңдеуді дайындағандар:

х.ғ.д., проф. Патсаев Ә.Қ.

х.ғ.к., проф.м.а Алиханова Х.Б.Êðåäèò №1

Ñàáຠ№1

Òàºûðûáû: Ïðàêòèêóì¹à êiðiñïå. Îðãàíèêàëûº ºîñûëûñòàðäû» æiêòåëói, àòàëóû, º½ðûëûìäûº èçîìåðèÿñû


Ìàºñàòû: Îðãàíèêàëûº ºîñûëûñòàðäû» æiêòåëóií, àòàëóûí (íîìåíêëàòóðàñûí), º½ðûëûìäûº èçîìåðèÿñûí îºûï-¾éðåíó.

Оқыту мақсаты:

1. Îðãàíèêàëûº ºîñûëûñòàðäû æiêòåóäi» íåãiçãi áåëãiëåðií ò¾ñiíó.

2. Îðãàíèêàëûº ºîñûëûñòàðäû àòàóäû» íåãiçãi ïðèíöèïòåðiн ¾éðåíó.

3. Îðãàíèêàëûº ºîñûëûñòàðäû» º½ðûëûìäûº èçîìåðèÿñû òóðàëû ò¾ñiíiêòi ºàëûïòàñòûðó.

Òàºûðûïтың негізгі ñ½ðàºòàðы:


  1. Îðãàíèêàëûº ºîñûëûñòàðдың æiêòåëуі. Ôóíêöèîíàëäûº òîï.

  2. Îðûíáàñàðëàð. Òåêáàñòàóøû º½ðûëûì.Ñèïàòòàóøû òîï.

  3. ²½ðûëûìäûº æ¸íå кеңістіктік èçîìåðлер.

  4. Ãîìîëîãòûº ºàòàð æ¸íå ãîìîëîãòûº àéûðìà.

  5. Îðãàíèêàëûº ðàäèêàë. Íîìåíêëàòóðà. Àòàó ò¾ðëåði: îðûíáàñàðëûº, ðàöèîíàëäûº, ê¸äiìãi ê¼íå àòàó (òðèâèàëäûº).

Білім берудің және оқытудың әдістері: Бастапқы білім деңгейін тексеру, техника қауіпсіздігі туралы ережелер, семинар.

°äåáèåò:

Íåãiçãi:

  1. Ïàòñàåâ À.Ê., Æàéëàó Ñ.Æ. Îðãàíèêàëûº õèìèÿ íåãiçäåði, Øûìêåíò, 2005, 1-êiòàï, -Á. 4-39.

²îñûìøà:

1.Ïàòñàåâ °.Ê., Ñåéòåìáåòîâ Ò.Ñ., С.А. Шитыбаев, Қ.Н. Дауренбеков Áèîîðãàíèêàëûº õèìèÿ, îºó º½ðàëû, 2005, -Á. 4-39.  1. Ïàòñàåâ °.²., Áèîîðãàíèêàëûº õèìèÿíû» ò¸æiðèáåëiê-çåðòõàíàëûº ñàáàºòàðûíà ºîëäàíáà, Øûìêåíò, 2005, -Á.3-26.

  2. À. Ïàòñàåâ, Ñ. Æàéëàóîâ. Îðãàíèêàëûº õèìèÿ íåãiçäåði. Àëìàòû, “Áiëiì”, 1996, -Á. 3-24.Бақылау (тåñò ñ½ðàºòàðû):


1. Изопрен СН2=С(СН3)-СН=СН2 жүйелі атау бойынша … деп аталады.

а) 2-метилбутадиен-1,3

б) 3-метилбутадиен-1,3

с) 2-гидроксипропан қышқылы

д) 2-аминоэтанол

е) бутадиен-1,2

2. Алма қышқылы НООС­ СН­СН2­СООН жүйелі номенклатура

ОН

бойынша ... деп аталады.а) 2-гидроксибутанди қышқылы

б) бутенди қышқылы

с) 2-оксобутан қышқылы

д) бутанди қышқылы

е) 2-гидроксипропан қышқылы

3. Қосылыс СН3-СН(СН3)-СН2-СН3 рационалдық номенклатура бойынша… деп аталады.

а) метилдиэтилметан

б) диметилэтилметан

с) пропилэтилметан

д) метилизопропилметан

е) тетраметилметан

4. Рационалдық номенклатура бойынша аталған қосылыс:

а) 2-метилпропан қышқылы

б) бутанон-2

с) метилфенилкетон

д) 1,3,5-триметилбензол

е) пентанол-2

5. Рационалдық номенклатура бойынша аталған қосылыс:

а) метилэтилкетон

б) 3-метилбутан қышқылы

с) бутанон-2

д) пропанол-2

е) бутаналь

6. Диметил эфирі СН3-О-СН3 орынбасарлық атау бойынша … деп аталады.

а) этанол

б) метоксиметан

с) диэтил эфирі

д) диметилсульфоксид

е) метилэтаноат

7. 2,2-диметилпентандағы біріншілік, екіншілік, үшіншілік және төртіншілік көміртек атомдарының саны:

а) 4,2,0,1;

б) 2,3,1,0;

с) 0,1,5,2;

д) 3,2,2,0;

е) 1,1,2,3;

8. Функционалдық топ (СООСО) ... класына жатады.

а) қүрделі эфирлер

б) альдегидтер

с) қышқыл ангидридтері

д) карбон қышқылдары

е) кетондар

9. Этилбензоатқа тән формула:

а) С6Н5СО2С2Н5

б) С2Н5СО2С6Н5

с) С2Н5СООС2Н5

д) С6Н5СООС6Н5

е) С2Н5СООСН3

10. Бір атомды спирттердің жалпы формуласы:

а) CnH2nO

б) CnH2nO2

с) CnH2n+2

д) CnH2n+2O

е) CnH2n-2O
2 Сàáàº

Òàºûðûáû: Îðãàíèêàëûº ºîñûëûñòàðäû» êå»iñòiêòегі º½ðûëûñû. Конфигурация және конформация- стереохимияның негізгі түсініктері. Îðãàíèêàëûº ºîñûëûñòàðäû» ºûøºûëäûқ – íåãiçäiк қасиеттері:Бренстед және Льюис теориялары.

Ìàºñàòû: Îðãàíèêàëûº ºîñûëûñòàðäû» êåi»iñòiêòегі º½ðûëûñû îëàðäû» ôèçèêàëûº æ¸íå õèìèÿëûº ºàñèåòòåðiìåí ¼çàðà áàéëàíûñû æ¸íå îëàð ê¼ðñåòåòií áèîëîãèÿëûº қасиеттерін îºûï ¾éðåíó. Îðãàíèêàëûº ºîñûëûñòàðäû» ºûøºûëäûëû¹û ìåí íåãiçäiліãi òóðàëû áiëiìäi îºûï- ¾éðåíó.
Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4   5   6


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет