Тестовые задания по дисциплинежүктеу 0.74 Mb.
бет1/5
Дата07.04.2019
өлшемі0.74 Mb.
  1   2   3   4   5

«Мектеп оқушыларын ғылыми-зерттеу жұмысына дайындау әдістемесі» пәні бойынша тест тапсырмалары

5В011000- «Физика» мамандығы үшін

Құрастырушы: Сыдықова Ж.Қ., физика кафедрасының доцент м.а., п.ғ.к., физика-математика факультеті

@@@ Негізгі физикалық ұғымдар, қатынастар, физикалық шамалардың өлшемдері


$$$1Е

Мектеп оқушыларын зерттеу түрлері: 1-Екі және одан да көп аналогиялық объектілерді, процестерді, құбылыстарды салыстыру, олардың айырмашылығын анықтау; 2-шарттар өзгерген кезде құбылыстардың немесе процестердің, объектілердің сипатын зерттеу; 3-берілген ғылым аумағында жалпы классификациялық жүйедегі құбылыстардың және процестердің, объектілердің орнын анықтау

A.1

B.2


C.1,2

D.2,3


E.1,2,3
$$$2D

Зерттеу типіне байланысты:

A.міндеттерді қою

B.әдебиеттерді зерттеу

C.зерттеулердің және аналитикалық жұмыстардың түрлері

D. міндеттерді қою, әдебиеттерді зерттеу, зерттеулердің және аналитикалық жұмыстардың түрлері

E. міндеттерді қою, әдебиеттерді зерттеу
$$$3A

Оқушылардың зерттеу іскерлігін ұйымдастыру құрылымына жатады: 1-базалық курста зерттеу; 2- «Ғылыми зерттеу әдістері» курсы, 3-жеке зерттеушілік жұмыстары; 4-мамандандырылған жұмыстар

A.1,2,3,4,

B.1,2


C.1, 3

D.4


E.2,4
$$$4C

Мамандандыруға кіреді: 1- ұжымдық және жеке жұмытар; 2- дәрістік және машықтану сабақтары; 3-ғылыми зертханаларға экскурсия; 4-таңдалған тақырып бойынша реферат, жеке зерттеу жұмыстары;

A. 1,2,

B.2,3,4


C.1,2,3,4

D.4


E.1,2,4
$$$5A

Зерттеу тақырыбы бойынша оқушының жеке жұмысы.... басталады

A.міндеттер қоюдан

B.құралдарды таңдау және дайындаудан

C. ғылыми зертханаларға экскурсиядан

D. таңдалған тақырып бойынша реферат жазудан

E. таңдалған тақырып бойынша дәрістік және машықтану сабақтарынан
$$$6C

Зерттеу құрылымына кіреді: 1-міндеттерді қою; 2 – зерттеу әдістерін таңдау; 3-тікелей зерттеу және эксперименттер; 4-нәтижелерді талдау; 5-қорытындылар

A.1.2

B.3,4


C.1.2.3.4.5

D.3,4.5


E.3.5
$$$7B

Баяндамашыға қойылатын сұрақтар: 1-терминологиялық; 2-жұмыстың өзектілігі және практикалық маңыздылығы; 3-қарастырылған мәселеге кіргізілмеген қолданған әдебиеттердегі басқа фактілерді білу; 4-дәл осы әдісті таңдау принципі.

A.2.4

B.1,2,3,4,C.1,3

D.2,3


E.4
$$$8A

Зерттеу іскерлігі элементтерін бар білімдер алгоритмін былайша беруге болады: 1-қандай да бір заңдылықты тұжырымдау; 2- тәжірибелік тексеру мүмкіндіктерін талдау, эксперименттің міндеттерін қою, әдістерді және материалдық базаны талдаутаңдау; 3- нәтижелерді, қателіктер көзін және оларды ескеру әдістерін талдау; 4 – эксперииментті қою; 5 -. Алынған мәліметтерді өңдеу, эксперимент қателіктерін есептеу; 6 – алынған нәтижелер негізінде қорытынды жасау, эксперимент жасау алдында күтілген нәтижемен салыстыру.

A.1.2.3,4,5,6

B.4,5,6


C.1,3,6

D.1,2,3,6

E.2,4,6
$$$9B

Зерттеу жұмысының тақырыбы бойынша эксперимент нәтижелерін баяндау жалғасымдылығы: 1-кіріспе, әдеби шолу; 2 – эксперимент мақсатын сипаттау; 3 – құралдар мен өлшеулерді сипаттау; 4 – өлшеулер барысы; 5 – тұжырымдамалар; 6 - қорытынды

A.1,3,4.5

B.1,2,3,4,5,6,

C.2,3,5,6

D.3,5,6,


E.4,5
$$$10C

Зерттеушілік оқу формалары:

A. мәселелік дәріс, мәселелік семинар

B. мәселелік-зерттеушілік компоненті бар экскурсия

C. мәселелік дәріс, мәселелік семинар, мәселелік-зерттеушілік компоненті бар экскурсия, лабораториялық жұмыс

D. лабораториялық жұмыс

E. мәселелік дәріс, лабораториялық жұмыс
$$$11B

Зерттеу іскерлігі процесінде келесі түйінді компетенциялар ққалыптасады:

1 –құнды-мағыналық компетенция; 2 – жалпы мәдени компетенция; 3 – оқу-танымдық; 4 - ақпараттық; 5 - коммуникативтік; 6 - әлеуметтік-еңбектік; 7 – тұлғалық компетенция

A.2,3,7


B.1,2,3,4,5,6,7

C.3,4,6


D. 4,5,6,7

E.1,3,7
$$$12A

Инженерлік жобамен жұмыс істеуде келесі кезеңдерді жетекке алу ұсынылады:

1. қажеттілікті негіздеу; 2. конструктивті критерилерді жасау;. 3. әдебиеттерге шолу жүргізу. Осы аумақта бұрын не істелгенін анықта;. 4. алдын-ала жобалық есептеулерді дайындау; 5. Прототипті жаса және тәжірибеден өткіз; 6. тағы бір рет сынақ жүргіз және қажет болған жағдайда конструкцияға өзгеріс енгіз.

A. 1,2,3,4,5,6

B. 1,4,6


C. 2, 3,4,

D. 1,2,3,4

E. 3,4,5
$$$13C

Зерттеу іскерлігі нәтижесінде оқушылада мындай маңызды іскерліктер қалыптасады: 1 – ақпаратты таба білу; 2 – материалды өз бетінше меңгеру; 3 – талдау жасай, салыстыра білу; 4 – проблеманы қоя және тұжырымдай білу; 5 – ұйымдастыру-басқару іскерлігін жүргізу, өзін-өзі бақылай және бағалай білу..

A. 5

B. 1,4,


C.1,2,3,4,5

D.1,2


E.2,4,5
$$$14A

Ғылыми-зерттеу жұмысы ақпаратты ұйымдастыруға мүмкіндік береді және келесі бөлімдерді қамтиды: 1 –титул беті; 2 – мазмұны; 3 – кіріспе; 4 – экспериментті сипаттау; 5 – талқылау; 6- тұжырымдар; 7 – алғыс жариялау; 8 - библиография

A. 1-8

B. 4,5,6


C. 4,5,8

D. 1,2,4,6

E. 1-6
$$$15B

Төмеде келтірілген сөздердің қайсысы физикалық құбылысты білдіреді? 1. Сызғыш

 2. Балқу

C. Алюминий

D. Су


E. Килограмм
$$$16C

Төмеде келтірілген сөздердің қайсысы физикалық құбылысты білдіреді? 1. Күш

 2. Секунд

C. Қозғалыс

D. Уақыт


E. Жылдамдық
$$$17B

Төмеде келтірілген сөздердің қайсысы физикалық құбылысты білдіреді? 1. Спидометр

 2. Жаңғырық

 3. Атом

 4. Метр

 5. Қысым

$$$18D


Төменде келтірілгендердің қайсысында физикалық құбылыс жайында айтылмаған?

 1. Суды қыздыру

B. Оттынның жануы

C. Лампының жарқырауы

D.Өзеннің ағуы

E. Мұздың түзілуі


$$$19D

Төменде келтірілгендердің қайсысында физикалық құбылыс жайында айтылмаған? 1. Айдың тұтылуы

 2. Балауыздың балқуы

 3. Планердың ұшуы

 4. Автомобил астының коррозиясы

 5. Толқындардың пайда болуы

$$$20B


Екі бидонда сүт бар. Біріншісіндегі сүт ашып кетті, ал екіншісінде кілегей түсті. Қайсы немесе битондардың қайсысында физикалық құбылыс өтті?

A.Олардың бірде бірінде

B.Екіншісінде

C.Біріншісінде де, екіншісінде де

D.Біріншісінде

E.Жауап беру үшін қосымша анықтаулар керек


$$$21C

Электрлік лампылардың жануы кезінде төменде келтірілген құбылыстардың қайсысы бақыланады? I-механикалық, II-жылулық, III-дыбыстық, IV-электрлік, V-жарық

A.IV, V

B.II , V


C.II, IV, V

D.I, III, V

E.I , IV
$$$22D

Отын жанған кезде төменде келтірілген құбылыстардың қайсысы бақыланады?

A.Жылулық

B. Жылулық және механикалық

C.Магниттік

D. Жылулық және жарық

E.Механикалық
$$$23C

Төменде келтірілген сөздердің қайсысы физикалық денені білдіреді?

A.Ұзындық

B.Секунд


C.таразы

D.жану


E.көлем
$$$24B

Төменде келтірілген сөздердің қайсысы физикалық денені білдіреді?

A.Килограмм

B.Мензурка

C.Электр тогы

D.Аудан


E.Күш
$$$25D

Төменде келтірілген сөздердің қайсысы физикалық денені білдіреді?

A.Қайнау

B.Кернеу


C.Ампер

D.Самолет

E.Дыбыс
$$$26D

Төменде келтірілген сөздердің қайсысы физикалық денені білдіреді?

A.Жылдамдық

B.Бензин жанған кезде алынған энергия

C.Ылғалдылық

D.Атом


E.Күш
$$$27C

Төменде келтірілген сөздердің қайсысы физикалық денені білдіреді? I-Карандаш; II-темір; III- Мұнай; IV- Құс

A.I, III

B.II, III

C.I

D.II, IV


E.IV
$$$28A

Төменде келтірілген сөздердің қайсысы физикалық денені білдіреді? I. Рельс II. Құм. III. Астероид IV. Сынап V. Қағаз

A.I, III, V

B.II, IV


C.II, IV,V

D.I, II, III

E.I, II, V
$$$29C

Төменде келтірілген сөздердің қайсысы затты білдіреді?

A.Секунд

B.Ай


C.Мұз

D.Терезе

E.Қозғалыс
$$$30A

Төменде келтірілген сөздердің қайсысы затты білдіреді?

A.Бензин

B.Чашка


C.Килограмм

D.Күннің тұтылуы

E.Ұзындық
$$$31D

Төменде келтірілген сөздердің қайсысы затты білдіреді?

A.Жел

B.Телевизиялық сигналдарC.Таразы

D.Оттегі


E.Минут
$$$32E

Төменде ккелтірілген заттардың қайсысы табиғатта кездеспейді? I- Құм, II- Бензин, III- Мұнай, IV- Әйнек, V- шарик түріндегі темір

A.I, II, V

B.I, III


C.I ,III, V

D.II, IV


E.II, IV, V
$$$33D

Төменде келтірілген заттардың қайсысынан термометр жасауға болады?

A.Әйнек

B.Сынап


C.әйнек және шкала жасау үшін қандай да бір металл

D.Әйнек, сынап және шкала үшін қандай да бір металл

E.Әйнек және сынап
$$$34E

Төменде келтірілген табиғата бар заттардан түскі ас ішетін тарелка жасауға болады?

A.Фарфор.

B.Әйнек.


C.Пластмасса.

D.Хрусталь.

E.Алюминий

$$$ 35E


Төменде келтірілген формулалардың қайсысымен фотонның импульсін есептеуге болады?( Е-фотон энергиясы; с- жарық жылдамдығы)

A.

B.

C.

D.

E.


$$$36C

Төменде келтірілген шамалардың қайсысына шамасы сәйкес келеді, мұндағы -шығу жұмысы, - орынауыстыру, - үдеу, - Планк тұрақтысы

A. Энергия

B. Жылдамдық

C. уақыт

D. жиілік

E. Масса
$$$37A

Катодқа түсетін сәуленің толқын ұзындығын 4 есе арттырғанда шығу жұмысы қалай өзгереді?

A. Өзгермейді

B. 4 есе артады

C. 4 есе кемиді

D. екі есе артады

E. екі есе кемиді
$$$38A

Төменде келтірілген ұйғарымдарды қайсысы дұрыс (берілген электрод үшін)?

A. түсетін сәуленің жиілігін арттыру фотоэлектрондардың жылдамдығын арттыруға әкеледі

B. Шығу жұмысы түсетін сәуленің толқын ұзындығына байланысты

C. «Тыйымсалынған» кернеу шығу жұмысына тәуелді

D. Түсетін сәуленің толқын ұзхындығын арттыру ұшып шығатын фотоэлектрондардың жылдамдығын арттыруға әкеледі

E. Ұшып шығатын фотоэлектрондардың максимал жылдамдығы тек шығу жұмысына тәуелді
$$$39E

Пластина «қызыл шекарасы» спектрдің көгілдір аумағына түсетін материалдан жасалған. Осы пластинаны қандай сәулелермен жарықтандырғанда фотоэффект байқалады?

A. қызғылт сары (Оранжевыми)

B. Қызыл


C. Сары

D. Инфрақызыл

E. Ультракүлгін
$$$40Е

Төменде келтірілген формулалардың қайсысымен фотонның импульсін есептеуге болады?( Е-фотон энергиясы; с- жарық жылдамдығы)

A.

B.

C.

D.

E.
$$$41C

Фотон металына түсетін энергия шығу жұмысынан 4 есе үлкен. Фотоэлектрондардың кинетикалық энергиясы шығу жұмысынан қанша есе ерекшеленеді?

A. 4 есе үлкен

B. 4 есе кіші

C. 3 есе үлкен

D. 2 есе үлкен

E. 3 есе кіші
$$$42E

Қандай физикалық шамаға өрнек сәйкес келеді, мұндағы - магнит индукция векторы, - ток күші, - масса.

A. Импульсқа

B. Периодқа

C. Зарядқа

D. ЭҚК


E. Жиілікке
$$$43B

Қандай физикалық шамаға: өрнек сәйкес келеді, мұндағы - магнит индукция векторы, - ток күші, - масса.

A. Үдеуге

B. Жылдамдыққа

C. Зарядқа

D. Ток күшіне

E. Электрсыйымдылыққа
$$$44C

Қандай физикалық шамаға: өрнек сәйкес келеді, мұндағы - магнит индукция векторы, -ұзындық; -жылдамдық; - кедергі.

A. Қуатқа

B. Магнит индукция ағынына

C. Жұмысқа

D. Зарядқа

E.Ток күшіне
$$$45A

Қандай физикалық шамаға: өрнек сәйкес келеді, мұндағы - магнит индукция векторы, -ұзындық; -жылдамдық; - кедергі.

A. Күшке

B. Қуатқа

C. Энергияға

D. Индуктивтілікке

E. Ток күшіне
$$$46B

Қандай физикалық шамаға: өрнек сәйкес келеді, мұндағы - масса, - үдеу, - кедергі, - магнит индукция векторы, -ұзындық.

A. Үдеуге

B. Жылдамдыққа

C. Импульске

D. Магнит индукция ағынына

E. Зарядқа
$$$47B

Қандай физикалық шамаға: өрнек сәйкес келеді, мұндағы -диаметр, -аудан, - магнит индукция векторы, -меншікті кедергі, -уақыт.

A. Жұмысқа

B. Қуатқа

C. Күшке

D. Электрсыйымдылығына

E. Индуктивтілікке
$$$48D

Қандай физикалық шамаға: өрнек сәйкес келеді, мұндағы - магнит индукция векторы , -ұзындық, -уақыт.

A. Импульске

B. Ток күшіне

C. Электрсыйымдылыққа

D. Кернеуге

E. Жұмысқа
$$$49 C

Қандай физикалық шамаға: өрнек сәйкес келеді, мұндағы - молярлық масса; j – ток тығыздығы; -ұзындық, -уақыт; - Фарадей тұрақтысы;.

A. Ауданға

B. Массаға

C. Тығыздыққа

D. Ток күшіне

E Зарядқа
$$$50A

Қандай физикалық шамаға: өрнек сәйкес келеді, мұндағы - электрохимиялық эквивалент; - индуктивтілік, - ток күші; - масса.

A. Кедергіге

B. Магнит индукция векторына

C. Көлемге

D. Электрсыйымдылыққа

E Уақытқа
$$$51D

Қандай физикалық шамаға: өрнек сәйкес келеді, мұндағы - кернеу, - электрлік тұрақты, -аудан, және қашықттық, - масса.

A. Үдеуге

B. Зарядқа

C. Ток күшіне

D. Жылдамдыққа

E Индуктивтілікке
$$$52B

Қандай физикалық шамаға: өрнек сәйкес келеді, мұндағы - ЭҚК, - электрлік тұрақты, -жылдамдық, - уақыт, -кедергі, -электрлік сыйымдылық, -ұзындық.

A. Энергияға

B. Қуатқа

C. Күшке

D. Индуктивтілікке

E Магнит индукция векторына
$$$53E

Қандай физикалық шамаға: өрнек сәйкес келеді, мұндағы - энергия; -меншікті кедергі, - индуктивтілік; -ток күші; - аудан, - жыламдық.

A. Магнит индукция ағынына

B. Электр сыйымдылығына

C. Кедергіге

D. Күшке


E Магнит индукция векторына
$$$54B

Қандай физикалық шамаға: өрнек сәйкес келеді, мұндағы - көлем, S – жол, - қуат, -кедергі, - магнит индукция векторы; t – уақыт, - жыламдық

A. Массаға

B. Тығыздыққа

C. Ток күшіне

D. Меншікті кедергіге

E Индуктивтілікке
$$$55B

Қандай физикалық шамаға: өрнек сәйкес келеді, мұндағы - магнит индукция векторы; - ұзындық, - бұрыштық жылдамдық, -кедергі.

A. Жұмысқа

B. Күшке


C. Энергияға

D. Индуктивтілікке

E Электр сыйымдылығына
$$$56A

Қандай физикалық шамаға: өрнек сәйкес келеді, мұндағы - импульс; - заряд; және қашықтық, - электрлік тұрақты, - энергия.


Каталог: ebook
ebook -> Ќазаќстан республикасыныњ білім жєне ѓылым министірлігі
ebook -> Ќазаќстан Республикасы Білім жєне ѓылым министрлігі
ebook -> Бағдарламасы «Мектептегі атыс дайындығы»
ebook -> Семей мемлекеттік педагогикалыќ институты
ebook -> «Кәсіптік қазақ тілі» ПӘнінің ОҚУ-Әдістемелік кешені
ebook -> Ќазаќстан республикасыныѕ білім жјне єылым министірлігі
ebook -> Тест сұРАҚтары мемлекеттік кәсіпорынның ақша қорларының ең басты- сы?
ebook -> Ќазаќстан республикасы
ebook -> «Инженерлік-технологиялыќ факультеттіњ»
ebook -> Ќазаќстан республикасыныњ білім жєне ѓылым министрлігі


Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4   5


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет