Українська та рідні мови, інтегровані курси «Література» у загальноосвітніх навчальних закладах з навчанням російською мовою та іншими мовами національних меншинжүктеу 297.77 Kb.
Дата09.08.2018
өлшемі297.77 Kb.


Українська та рідні мови, інтегровані курси «Література»

у загальноосвітніх навчальних закладах з навчанням російською мовою та іншими мовами національних меншин
У 2011/12 навчальному році вчителі­словесники у 5­11 класах загально­ освітніх навчальних закладів з навчанням російською та іншими мовами на­ ціональних меншин працюватимуть за Типовими навчальними планами, ви­ значеними у листі Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 29.04.2011 № 1/9­325.

У 5­9 класах необхідно використовувати нині діючі навчальні програми та підручники.

У старшій школі (10­11 класи), що є профільною, вивчення української мови і літератури, рідних мов та інтегрованих курсів «Література» у загаль­ ноосвітніх навчальних закладах з російською та іншими мовами національ­ них меншин, починаючи з 2010/11 навчального року здійснюється за рівнем стандарту, академічним та профільним рівнями.

У 10­11 класах вивчення мов і літератур національних меншин здійсню­ ватиметься за навчальними програмами зі змінами до них, перелік яких роз­ міщено на веб­сайті міністерства (www.mon.gov.ua).

Підручники з української мови, рідних мов і літератур розроблено від­ повідно до змісту навчальних програм рівня стандарту, але вони є базовими для роботи в профільних класах.

У 11 класах вчителі будуть працювати за підручниками, що пройшли кон­ курс та затверджені наказом МОН від 16.03.2011 р. № 235 «Про надання грифа навчальній літературі» та наказом МОНмолодьспорт від 24.05.2011 р.

№ 473 «Про надання грифа навчальній літературі, що може видаватись за державним замовленням 2011 року».

У зв’язку із проведенням у 2012 році чемпіонату Європи по футболу буде скорочуватися навчальний рік, відповідно змінюватимуться терміни проведен­ ня державної підсумкової атестації у 9 та 11 класах.

З метою повного опанування навчального матеріалу, вчителю необхідно здійснити перерозподіл годин протягом всього навчального року і реалізу­ вати зміст навчання за рахунок резервного часу та інтенсифікації навчаль­ ного процесу, ущільнення навчального матеріалу.
І. Українська мова та література

Вивчення української мови в 11 класах загальноосвітніх навчальних закла­ дів з навчанням російською, польською та кримськотатарською мовами на рів­ ні стандарту здійснюватиметься за програмою «Українська мова» для 10­11 кла­ сів загальноосвітніх навчальних закладів із навчанням російською мовою (авт. Н.В.Бондаренко, О.М.Біляєв, Л.М.Паламар, В.Л.Кононенко); на академічному рів­ ні – за програмою «Українська мова» для 10­11 класів загальноосвітніх навчаль­ них закладів із навчанням російською мовою (авт. Н.В.Бондаренко, Л.М.Паламар, В.Л.Кононенко, С.В.Кос’янчук) – див. на веб­сайті міністерства.

Основним завданням вивчення курсу української мови в 11 класі на рів­ ні стандарту – подальше вдосконалення набутих умінь і навичок на основі здобутих раніше і отриманих нових знань, підняття рівня володіння україн­ ським мовленням на основі засвоєння її комунікативно­стилістичних якостей – точності, логічності, чистоти, виразності, багатства, доречності.

Зміст навчання в 11 класі становлять розділи, присвячені вивченню куль­

тури мови, стилістики й основ публічного мовлення.

У результаті засвоєння розділу «Культура мови і стилістика» учні удоско­ налять власне мовлення відповідно до норм української літературної мови, навчаться аналізувати мовні засоби і свідомо добирати їх для творення сво­ їх власних висловлювань.

Зміст розділу «Культура мови і стилістика» органічно пов’язаний з розді­ лом програми «Основи публічного мовлення», який є другим етапом оволо­ діння комунікативно­стилістичними якостями мовлення. Зміст цього розді­ лу спрямований на формування в учнів поняття про риторику, завдяки якій старшокласники будуть опановувати основи публічного мовлення, вчитимуть­ ся визначати актуальні й цікаві теми, вибудовувати стратегію і тактику ора­ тора, виголошувати промову тощо.

Курс старшої школи в 11 класі закінчується розділом «Узагальнення і сис­ тематизація найважливіших відомостей з основних розділів науки про мову», завданням якого є підбиття підсумків вивченого за курс загальноосвітньої школи і підготовка до зовнішнього незалежного оцінювання.

Основною метою навчання української мови на академічному рівні стає створення оптимальних умов для становлення духовно багатої особистості, яка вільно володіє виражальними засобами української мови, вільно орієн­ тується в інформаційному потоці, вміє формувати власну думку, громадську позицію, самонавчатися і самовдосконалюватися.

Вивчення української мови в 11 класах загальноосвітніх навчальних за­ кладів з навчанням угорською мовою здійснюватиметься на рівні стандар­ ту за навчальною програмою «Українська мова» для 5­11 класів (за ред. Ю.В.Герцога).; на академічному рівні – «Українська мова» для 10­11 класів (автори Є.Е.Борисова, К.М.Лавер, К.В. Рінгер).

Наявність у цих програмах вимог до загальноосвітньої підготовки учнів повинна сприяти практичному спрямуванню викладання української мови, міцному засвоєнню теоретичного матеріалу, вільному володінню учнями укра­ їнською мовою та розумінню ними певних мовних явищ в рідній та укра­ їнській мовах.

Обидві програми передбачають роботу над розвитком мовлення учнів. Цьому має сприяти, в першу чергу, словникова робота, завдяки якій учні зможуть правильно та вільно висловлюватися, практично засвоювати укра­ їнську мову. Окрім того, лексичний запас учнів може збагачуватися завдя­ ки виконанню різних творчих завдань, завдань на переклад, ознайомленню зі словотвором різних частин мови, прилученню до читання текстів україн­ ською мовою тощо.

Обов’язковим компонентом зв’язного мовлення є власне висловлювання, яке передбачає точне слововживання, чітку побудову речень, логічний зв’язок між ними у тексті, правильну вимову й грамотне написання.

Вивчення української мови має будуватися з урахуванням міжпредмет­ них зв’язків, що сприятиме поглибленому розумінню граматики, розширен­ ню кругозору учнів, розвитку в них умінь застосовувати суміжні знання з інших предметів. Звертається увага і на порівняння мовних явищ української та угорської мов. Зміст програм з української мови дібрано з орієнтацією на програмовий матеріал програми з рідної (угорської) мови.

Розподіл годин між темами в кожному класі орієнтовний і вчителеві нада­ ється право змінювати кількість годин на вивчення тієї чи іншої теми залеж­ но від загальної підготовки учнів або необхідності вивчати теми, що мають іс­ тотні розбіжності з аналогами в рідній мові та потребують належної уваги.

Вивчення української мови в 11 класі загальноосвітніх навчальних закла­ дів з навчанням румунською та молдовською мовами здійснюватиметься на рівні стандарту за навчальною програмою «Українська мова» для 10­11 кла­ сів ( за ред. Н.Д.Бабич).; на академічному рівні – «Українська мова» для 10­

11 класів (автори Н.Д.Бабич, С.С.Тодорюк, К.Г.Джука).

Вивчення курсу української мови на рівні стандарту у 11 класі передба­ чається шляхом укрупнених, логічно завершених частин, які органічно поєд­ нують теоретичний матеріал з практичним, присвяченим розвитку культури мовлення. Узагальнення мовного матеріалу блоками забезпечить систем­ ність знань.

В учнів необхідно формувати вміння розуміти відповідну інформацію і складати на основі цього самостійні висловлювання. Можна планувати сис­ тему різнотипних уроків у межах конкретного розділу курсу з урахуван­ ням складних для сприйняття учнями румунського походження явищ укра­ їнської мови.

Метою курсу української мови на академічному рівні є систематизація та узагальнення знань, удосконалення мовленнєвих (комунікативних) умінь і навичок учнів для майбутньої освітньої та суспільної діяльності. Такі умін­ ня стануть навичками лише за умови належних знань лексичної та грама­ тичної систем української мови, їх особливостей у порівнянні з рідною мо­ вою учня.

У 5­9 класах загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням російською та іншими мовами національних меншин вчителі працюватимуть за навчаль­ ною програмою з української літератури за ред. О.М.Івасюк з урахуванням змін, внесених до неї (див. «Методичні рекомендації щодо реалізації галузе­ вої Програми поліпшення вивчення української мови у загальноосвітніх на­ вчальних закладах з навчанням мовами національних меншин на 2008/09 роки» від 08.10.08 № 1/9­647) та нині діючими підручниками.

Вивчення української літератури в 10­11 класах загальноосвітніх навчаль­ них закладів з навчанням мовами національних меншин, починаючи з 2010/11 навчального року, здійснюється за навчальною програмою та підручниками для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання. Тому у своїй роботі слід орієнтуватися на методичні рекомендації до кур­ су української літератури для загальноосвітніх навчальних закладів з укра­ їнською мовою навчання.


ІІ. Російська мова
Вивчення російської мови в 11 класах загальноосвітніх навчальних за­ кладів з навчанням російською мовою здійснюватиметься на рівні стандар­ ту за навчальною програмою «Російська мова» для 10­11 класів (за ред. Н.Г.Озерової); на академічному рівні – «Російська мова» для 10­11 класів (автор Т.Я.Фролова); на профільному рівні – «Російська мова» для 10­11 класів (авт. Є.П.Голобородько та ін.).

У 11 класі навчальною програмою з російської мови на рівні стандарту передбачено повторення, систематизація і поглиблення знань учнів із прак­ тичної та функціональної стилістики, культури мовлення, норм літератур­ ної мови, орфографії й пунктуації, а також уведено для вивчення новий розділ «Риторика». Завдання курсу риторики – сформувати комунікатив­ ну компетенцію учнів на основі знань про риторику як науку та мисте­ цтво слова, специфіку усного публічного мовлення. Вивчення цього курсу має практичну спрямованість, тому на уроках перевагу слід надавати ро­ боті щодо аналізу та обговорення зразків публічних виступів, їх структу­ рування, формування толерантного ставлення до співрозмовника, вміння брати участь у спонтанних та підготовлених діалогах­дискусіях, словесних баталіях, диспутах тощо.

Зміст навчальної програми з російської мови академічного рівня відповідає базовому змісту навчальної програми рівня стандарту та включає додаткові компоненти, які забезпечують практичну підготовку учнів для подальшого навчання у вищих навчальних закладах гуманітарного профілю та сприяють формуванню навичок, необхідних у майбутній практичній діяльності.

Досягненню цієї мети сприятиме реалізація наступних завдань: погли­ блення і розширення теоретичних відомостей про мову; розвиток вмінь і навичок творчого використання виражально­зображальних мовних засобів з урахуванням органічного взаємозв’язку всіх чотирьох змістовних ліній шкіль­ ного курсу російської мови; удосконалення навичок самостійної роботи учнів

з навчально­методичною, науковою, довідниковою літературою; формування вмінь дослідницької діяльності.

Основний курс з російської мови на академічному рівні в 11 класі при­ свячений вивченню риторики. Його мета – формування в учнів загального уявлення про риторику як науку, побудову публічного висловлювання, фор­ ми та методи мовленнєвого впливу на аудиторію. Тому, опановуючи основи публічного мовлення, старшокласники повинні не тільки аналізувати зраз­ ки публічних виступів, а й обирати актуальну та цікаву тему, стратегію і тактику виступу, розробляти предметну основу мовлення, підбирати мате­ ріал, структурувати виступ, добираючи переконливу аргументацію для сво­ їх тезисів тощо. Ці уміння учні мають удосконалювати на уроках розвитку зв’язного мовлення, які спеціально передбачено у програмі. Окрім того, не­ обхідно більш приділяти увагу таким видам робіт, що будуть потрібні у май­ бутній практичній діяльності(складання резюме, ділових листів та різних ви­ дів ділових паперів тощо).

Зміст навчальної програми з курсу російської мови профільного рівня в

11 класі сприяє розвиткові глибокого й гнучкого лінгвістичного мислення в результаті послідовного використання аналізу, порівняння, співставлення, уза­ гальнення, систематизації мовних фактів; відбору яскравих прикладів, скла­ дання аргументації, висновків тощо.

Основи риторики є підґрунтям для розвитку майстерності публічних ви­

ступів, результативного спілкування.

Крім того, профільний курс містить певні аспекти технології професій­ ного успіху, життєво важливих орієнтацій (ознайомлення зі сферою праці, шляхами отримання професійної освіти, раціональною організацією праці і відпочинку, розвитком професійно значимих якостей особистості, проектної діяльності учнів, участі в диспутах, дискусіях, формування кола читання, критичного ставлення до ЗМІ тощо).

У змісті навчальної програми в 11 класі на профільному рівні у спеці­ альному розділі передбачене узагальнення, систематизація та поглиблення загальних відомостей про мову, основні одиниці мови, їх роль в усному та письмовому спілкуванні людей.

Розділ «Культура мовлення та стилістика» містить відомості про компо­ ненти культури мовлення, літературну мову та її властивості, про норму, її ознаки, про основні напрями стилістики, систему функціональних стилів.

Кількість навчальних годин у межах теми, розділу учитель може варіювати у рамках теми або розділу. Під час розробки календарно­тематичного плану­ вання словеснику бажано здійснювати інтегрований підхід до реалізації зміс­ ту всіх чотирьох змістових ліній шкільного курсу російської мови.


ІІІ. Інші мови національних меншин
Вивчення мов і літератур національних меншин в 11 класах здійснюва­ тиметься за навчальними програмами, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 20.10.2010 р. № 1021 «Про надання навчальним

програмам для 11­річної школи грифа «Затверджено Міністерством освіти і науки України» та розміщених на веб­сайті міністерства (www.mon.gov.ua).

Вивчення румунської мови у загальноосвітніх навчальних закладах із на­

вчанням румунською мовою здійснюватиметься за навчальними програмами

«Румунська мова. 10­11 класи. Рівень стандарту», «Румунська мова. 10­11 класи. Філологічний напрям, профільний рівень».

Основною метою вивчення румунської мови на рівні стандарту є підго­ товка молодого покоління до розуміння культур різних народів, спілкування та взаємодії з людьми, ефективного використання набутих навичок для вирі­ шення проблем у повсякденному житті завдяки опануванню рідної мови.

У 11 класах пріоритет у вивченні румунської мови як рідної надаєть­ ся удосконаленню навичок учнів у сфері ділового спілкування (розумін­ ня після слухання, читання, говоріння, письма), розвитку комунікативної компетенції.

Перші розділи навчальної програми присвячені культурі спілкування, функ­ ціональним стилям мови, типам усної та письмової комунікації; прослухову­ ванню та виразному читанню текстів різних стилів, жанрів, а також орфое­ пічним правилам, інтонації під час читання.

Значну увагу в програмі приділено основам ораторського мистецтва, його історії. Учні мають навчитися в усній та письмовій формі будувати влас­ ну промову, використовувати засоби виразності мови, дотримуватись осно­ вних правил контакту з аудиторією. Тому на уроках варто надавати перева­ гу практичній роботі щодо використання знань про ораторську майстерність під час дискусій, дебатів, діалогів. Цікавими і продуктивними для учнів ста­ нуть теми: «Культура дискусії. Як переконати вашого опонента. Методи су­ перечки. Мистецтво відповідати на запитання. Активні форми навчання мис­ тецтва полеміки».

Вивчення румунської мови на профільному рівні спрямовано на реаль­ ні потреби старшокласників у подальшому житті, зокрема, виборі фаху, що вимагає участі і взаємодії у вирішенні конкретних завдань навчання. Мов­ ні проблеми розглядаються через призму тексту, щоб підкреслити їх роль у спілкуванні.

На вивчення розділу «Риторика» відведено 44 навчальні години. Оволо­ діваючи знаннями з основ ораторського мистецтва, учні зможуть викорис­ товувати їх на практиці у власному усному чи письмовому мовленні. Реко­ мендується зосередити увагу на аналітичних видах діяльності учнів (аналіз, узагальнення і систематизація, науковий опис, диференціація тощо). Водно­ час необхідно проводити систематичну роботу щодо вдосконалення орфогра­ фічних, пунктуаційних, орфоепічних навичок старшокласників.

У зміст навчальної програми включено види робіт, що спрямовані на ви­ роблення практичних умінь, необхідних у житті (створення монологу, діалогу, есе, виступу, резюме тощо). Зважаючи на зазначене, належну увагу варто при­ ділити використанню здобутих знань учнями у комунікативних ситуаціях.

Вивчення молдовської мови у загальноосвітніх навчальних закладах із на­

вчанням молдовською мовою здійснюватиметься за навчальною програмою«Молдовська мова. 10­11 класи. Рівень стандарту».

Перший розділ навчальної програми присвячений узагальненню і систе­ матизації знань, здобутих учнями у попередні роки. Розділ розпочинається з теми «Лексика» (словниковий запас, лексичне значення слова, синоніми, ан­ тоніми, омоніми, пароніми тощо). З огляду на це, вчитель на кожному уроці має приділяти значну увагу збагаченню словникового запасу учнів.

Вивчення правил літературної молдовської мови має відбуватися не тіль­ ки під час опанування тем з лексики, словотвору, морфології, синтаксису, а і на уроках розвитку зв’язного мовлення.

Під час роботи з текстом необхідно проводити систематичну роботу щодо розвитку і вдосконалення навичок виразного читання, правильного інтонуван­ ня, говоріння. Велике значення в роботі має розкриття взаємовідносин між різними явищами мови: лексики і словотвору, морфології і словотвору, мор­ фології та синтаксису, орфографії і морфології, пунктуації та синтаксису, що надасть можливість старшокласникам зрозуміти мовну систему.

Особливу увагу слід звернути на зміст навчальних текстів, що утворюють єдину систему. Їхній зміст має сприяти збагаченню лексики учнів, форму­ ванню особистих уявлень про світ, історію, звичаї, традиції, культуру, духов­ ну, художню скарбницю, відомих діячів молдовського народу, загальнолюд­ ські цінності.

Навчальний матеріал програми побудовано з урахуванням міжпредмет­ них зв’язків, що сприяють поглибленню знань, розширенню кругозору учнів, їх інтелектуальному збагаченню.

Вивчення угорської мови в загальноосвітніх навчальних закладах з на­

вчанням угорською мовою здійснюватиметься за навчальними програмами:

«Угорська мова. 10­11 класи. Рівень стандарту»; «Угорська мова. 10­11 кла­ си. Академічний рівень»; «Угорська мова. 10­11 класи. Філологічний напрям, профільний рівень».

Основною метою вивчення угорської мови в школі є розвиток національ­ ної самосвідомості, інтелектуально багатої особистості, яка володіє навичка­ ми та знаннями щодо мовних засобів, їх варіації, стилів і жанрів, а також вільно застосовує ці навички відповідно до мети спілкування (розуміння, чи­ тання, говоріння, письмо).

Курс угорської мови в 11 класі на рівні стандарту зорієнтований на удо­ сконалення усних та письмових вмінь і навичок спілкування учнів. Тому під час вивчення мови варто віддати перевагу інтерактивному навчанню (продук­ тивні форми проведення занять – семінар, колоквіум, рольові ігри, робота в парах і групах, обговорення, завдання проблемного характеру тощо).

Перші розділи навчальної програми присвячені основам знань про рідну мову, особливостям її розвитку, використанню формальних і неформальних можливостей мови у спілкуванні, літературним нормам, правилам правопи­ су угорської мови, а також передбачено повторення, систематизацію і погли­ блення знань учнів із лексики, морфології, синтаксису.

Опановуючи розділ «Риторика», старшокласники не тільки дізнаються про історію ораторського мистецтва, його найяскравіших представників, угор­ ських громадських діячів­ораторів, а й на кращих зразках публічних висту­ пів вчитимуться правильно будувати власні висловлювання.

Під час цієї роботи вчитель має закцентувати увагу учнів на природі слова, засобах переконання опонентів і психологічних факторах вливу на співрозмовників, а також на позитивних якостях оратора, вербальних і не­ вербальних елементах виступу (постава, міміка, жести, інтонація), культурі мовлення і правилах поведінки під час ведення дискусії, діалогу, полеміки, публічного виступу тощо.

Мета вивчення курсу угорської мови на академічному рівні – системне опанування угорської літературної мови на всіх рівнях і в усіх видах мов­ леннєвої діяльності з урахуванням майбутньої професійної орієнтації. Прі­ оритет віддається розвитку усного та письмового мовлення учнів завдяки впровадженню інтерактивних форм навчання. Зміст програми розширений (порівняно з рівнем стандарту), збільшено кількість годин на вивчення роз­ ділів і тем, практичну роботу.

Вивчення угорської мови на профільному рівні зорієнтоване на підготов­ ку старшокласників до майбутньої спеціалізації, тому на опанування курсу відводиться 140 годин навчального часу. Навчальною програмою передбачено узагальнення, систематизація та поглиблення загальних відомостей про мову, розділи мовознавства, основні одиниці мови, їх роль в усному та письмовому спілкуванні людей. Особливу увагу приділено удосконаленню комунікатив­ них навичок учнів через роботу з текстами різних стилів та жанрів, розви­ тку ситуаційного мовлення, використанню міжпредметних зв’язків та само­ стійній практичній роботі учнів.

Вивчення кримськотатарської мови у загальноосвітніх навчальних закла­

дах з навчанням кримськотатарською мовою – «Кримськотатарська мова. 10­

11 класи. Рівень стандарту»; «Кримськотатарська мова. 10­11 класи. Філоло­

гічний напрям, профільний рівень».

Вивчення кримськотатарської мови в 11 класі на рівні стандарту спрямо­ вано на підвищення культури мовлення і рівня грамотності учнів, система­ тизацію і поглиблення вивченого в попередніх класах, удосконалення осно­ вних мовних і мовленнєвих умінь та навичок учнів.

Робота зі зв’язного мовлення має забезпечити дальший розвиток у випус­

кників школи навичок, необхідних у їхній майбутній мовленнєвій діяльності.

У 11­му класі учні здобувають найважливіші відомості з синтаксису і пунктуації, про культуру мовлення, стилі, типи і жанри мовлення. Під час навчання учитель має приділити особливу увагу вдосконаленню вмінь шко­ лярів здійснювати мовний аналіз, уживати вивчені мовні засоби у власних усних і письмових висловлюваннях.

Серед видів учнівської діяльності перевагу слід надати читанню текстів різних стилів, типів і жанрів мовлення, їх відтворенню (усно чи письмово), створенню власних висловлювань, діалогів, розгорнутих відповідей, доповідей, рефератів, творів на суспільну та морально­етичну теми тощо.

У навчальних програмах подано орієнтовний розподіл годин. Учитель має змогу в разі потреби вносити в нього корективи, не скорочуючи при цьому кількість уроків з розвитку зв’язного мовлення.

Основна мета вивчення кримськотатарської мови на профільному рівні по­

лягає у формуванні національно свідомої, духовно багатої мовної особистос­

ті, яка вільно володіє всіма засобами рідної мови у процесі комунікації, від­ значається свідомим ставленням до мови, високою мовною компетентністю і готовністю до подальшого професійно орієнтованого навчання.

Завданнями навчання кримськотатарської мови є забезпечення оволодін­ ня учнями нормами літературної мови, дотримання вимог культури усного й писемного мовлення, навичок комунікативно виправданого користування за­ собами мови в різних життєвих ситуаціях під час створення висловлювань з дотриманням кримськотатарського мовного етикету; формування національно­ мовної свідомості і духовності.

Навчальною програмою профільного рівня для 11 класу передбачено по­ глиблене повторення, систематизація й узагальнення знань із розділів, ви­ вчених у попередніх класах. Лінгвістичний матеріал навчальної програми ви­ вчається укрупненими блоками, чимало місця відведено питанням розвитку зв’язного мовлення.

З метою формування комунікативних умінь учнів варто приділити увагу традиційним творчим роботам. Перекази текстів різних стилів і жанрів ві­ діграють роль підготовчих вправ до оволодіння учнями необхідними у май­ бутньому дорослому житті жанрами мовлення – приміром, виступ на зборах, участь у дискусії, створення реферату, конспекту, доповіді, рецензії.

Робота з текстом стане ефективною, якщо учні активно долучаються до мов­ леннєвої діяльності, тому теми висловлювань мають бути цікавими для школя­ рів, пов’язаними з їх власним життєвим досвідом, реальними обставинами життя. Вчителю необхідно подбати про те, щоб учні успішно оволодівали як монологіч­ ним, так і діалогічним мовленням, різними жанрами і стилями мовлення.

У процесі вивчення курсу необхідно широко практикувати самостійну ро­ боту старшокласників із підручниками, посібниками, словниками та іншою навчальною і довідковою літературою. Робота зі зв’язного мовлення має за­ безпечити подальший розвиток у випускників школи вмінь і навичок, необ­ хідних у їхній майбутній професійній діяльності.

Вивчення польської мови у загальноосвітніх навчальних закладах із на­

вчанням польською мовою здійснюватиметься за навчальними програмами:

«Польська мова. 10­11 класи. Рівень стандарту»; «Польська мова. 10­11 кла­

си. Філологічний напрям, профільний рівень».

Курс польської мови в 11 класі на рівні стандарту розпочинається з роз­ ділу «Стилістика і культура мовлення». У процесі вивчення цього курсу учні дізнаються про основні елементи мови, їх роль в усному й письмовому спіл­ куванні людей, про норми літературної польської мови; поглиблюють знання про стилі (науковий, науково­популярний, публіцистичний, офіційно­діловий). Серед видів робіт учнів мають переважати: створення діалогу на актуальну морально­етичну тему, зразок офіційного листа (приміром, заява), аналіз (зо­ крема, стилістичний) текстів різних стилів, жанрів, типів тощо.

У змісті розділу «Риторика» вміщено питання про основи ораторського мистецтва, видатних ораторів Давньої Греції та Риму, про розвиток оратор­ ського мистецтва в ХХ­ХХІ століттях, зокрема в Польщі.

Вивчення риторики у школі має практичне спрямування, формує в учнів здатність використовувати здобуті знання в навчальних і життєвих ситуаці­

ях для вирішення різноманітних практичних проблем, тому під час роботи на уроках варто віддати перевагу таким видам діяльності учнів, як виразне читання і розуміння текстів різних стилів, створення (усно та письмово) ді­ алогів, власних висловлювань відповідно до навчальної ситуації, доповідь на мовну тему в науковому стилі за попередньо створеним планом, розгорнута відповідь на питання морально­етичної і соціальної тематики; створення кон­ спекту (тез) за темою як спосіб засвоєння тексту, реферату на основі опра­ цювання декількох джерел, написання статті в газету, рецензії на твір.

Метою вивчення польської мови в 11 класі на профільному рівні є за­ безпечення рівного доступу молодого покоління до здобуття профільної осві­ ти, поглиблення, розширення та застосування отриманих знань у майбут­ ній професії.

Курс розпочинається з узагальнення й систематизації отриманих учнями знань з практичної стилістики, фонетики, лексики, фразеології, морфології, культури мовлення, норм літературної польської мови. Робота з текстами різ­ них стилів і жанрів має практичну спрямованість, тому особливу увагу вчи­ тель має приділити удосконаленню набутих навичок учнів у всіх видах ді­ яльності (під час аудіювання, читання, говоріння, письма) щодо оволодіння нормами літературної мови та культури мовлення.

Розвиток логічного і критичного мислення старшокласників має відбува­ тись завдяки удосконаленню вмінь здійснювати аналіз, порівняння, узагаль­ нення мовних фактів на конкретних прикладах, добирати докази (аргумен­ ти), робити висновки, підбирати і систематизувати матеріал відповідно до тематики, складати план власного висловлювання і тези до нього, створю­ вати конспект тощо.

Ці необхідні у житті вміння і навички учні здобудуть під час вивчення розділу «Риторика», якому відведено в програмі значну частину навчально­ го часу. Школярі долучаться до яскравих зразків ораторського мистецтва на прикладах здобутків Сократа, Платона, Цицерона, Демосфена, Аристотеля та інших теоретиків мистецтва красномовства, а також мають навчитися пра­ вильно готуватися до власних виступів.

Учителю необхідно допомогти школярам навчитись обирати тему, визна­ чати ідею, мету, стиль і жанр висловлювання, добирати і систематизува­ ти відповідні матеріали, укладати бібліографію; правильно структурувати і оформлювати виступ із використанням засобів виразності мови; відпрацьо­ вувати поставу, міміку, жести (вербальні і невербальні засоби), інтонацію під час власної промови.

Перевагу слід віддавати груповим формам роботи: діалог, полеміка, диску­ сія, відповіді на питання та їх різновидам – діалог­полеміка, діалог­дискусія, публічний діалог тощо.

Також варто приділити увагу розвитку монологічного мовлення школярів, ознайомивши їх із правилами публічного монологу, ведення телефонних роз­ мов та культурі спілкування в цілому.

Успішній реалізації завдань вивчення української та рідних мов у 11 кла­ сі і старшій школі в цілому сприятиме застосування сучасних освітніх тех­ нологій, що оптимально враховують індивідуальні здібності, нахили і потре­

би старшокласників, аспекти їх особистісного становлення й самооцінки та професійного самовизначення. Це, зокрема, системи розвивального, інтерак­ тивного навчання, технології креативного, дослідницького та інформаційно­ го характеру.


Такі самі підходи до вивчення російської мови та інших мов національ­ них меншин як навчального предмета в 11­му класі закладено у навчаль­ них програмах для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням укра­ їнською мовою:

1. «Російська мова. 5­11класи. Рівень стандарту» (авт. Н.Ф.Баландіна, К.В.Дегтярьова, С.О.Лебеденко).

2. «Російська мова. 5­11 класи (початок вивчення з 5 класу). Рівень стан­

дарту» (автори І.П.Гудзик, В.О.Корсаков).

3. «Мова іврит». 10­11 класи.

4. «Болгарська мова». 10­11 класи.

5. «Гагаузька мова». 10­11 класи.

6. «Словацька мова». 10­11 класи.

7. «Ромська мова». 10­11 класи.
IV. Інтегрований курс «Література» (національної меншини та світова)
В основу інтегрованих курсів «Література (національної меншини та сві­ това)» в 11 класі загальноосвітніх навчальних закладів із навчанням мовами національних меншин покладено особистісно орієнтовану модель навчання. Це дає можливість запропонувати для вивчення якнайширшу палітру різних стилів, тем і жанрів, уникнути монотонності в доборі творів, показати різно­ манітність творчих і світоглядних позицій письменників.

Особистісно орієнтована модель побудови курсу узаконює варіативність у доборі вчителем текстів чи уривків із них. Опрацювання відібраних для цих класів творів дає можливість розширити та поглибити життєвий досвід учнів, формуючи їх читацьку компетенцію, художній смак і моральні принципи.

Оскільки головним завданням вивчення курсу літератури в 11 класі є фор­ мування інтерпретаційної свідомості сучасного учня­читача, то пріоритетним видом діяльності на уроці літератури має стати аналітична робота над тек­ стом літературного твору. Школярі вчаться накопичувати свої спостережен­ ня над текстом, робити узагальнення у ході аналізу твору.

Тому на уроках доцільно більш активно використовувати завдання проблемно­пошукового характеру, що потребують від учнів навичок зістав­ лення та узагальнення. При цьому підвищується значення міжпредметної ін­ теграції.

Враховуючи, що інтегровані курси «Література (національної меншини та світова)» вивчаються паралельно з українською літературою, особлива увага має бути приділена взаємодії різних культур. Тому доцільно у доступній для учнів формі розкривати контактні, типологічні та генетичні міжлітературні зв’язки, виявляти роль українських письменників і перекладачів у творчос­ ті майстрів інших народів.

Під час розгляду програмових творів слід підкреслювати також взаємозв’язки літератури з іншими видами мистецтв, зважаючи, що літера­ турний текст як факт мистецтва відображає ознаки конкретної культурної епохи, її філософські концепції. Вивчення літературних творів на тлі широ­ кого культурологічного контексту сприятиме осмисленню фундаментальних цінностей культури.

Сьогодні перспективи розвитку багатьох шкільних дисциплін закономірно пов’язують з впровадженням у навчальний процес інноваційних технологій. Безперечно, що це стосується і уроків літератури. Отже, використання інтер­ активних прийомів та форм роботи, інформаційно­комунікаційних технологій навчання має знайти своє місце під час вивчення літератури в 11 класі.

Вивчення інтегрованого курсу «Література» в 11 класі загальноосвітніх на­ вчальних закладів з навчанням російською мовою на рівні стандарту та ака­ демічному рівні здійснюватиметься за навчальною програмою «Література» (російська та світова) для 10­11 класів (автори Л. А. Сімакова, В. В. Снєгі­ рьова); на профільному рівні – «Література» (російська та світова) для 10­

11 класів (автори В. І. Силантьєва, Т. Г. Бучацька).

Програмний матеріал навчальної програми інтегрованого курсу «Літера­ тура» в 11 класі на рівні стандарту та академічному рівні розглядається на історико­літературній основі та подається у вигляді блоків. Така система на­ дає можливість глибше засвоїти та осмислити особливості розвитку росій­ ської та світової літератури на кожному історичному етапі, а також сприяє вивченню світового літературного процесу.

Предметом вивчення літератури в 11 класі є окремий художній твір, який розглядається в історико­літературному та загальнокультурному контекстах, тому у програмі передбачається актуалізація знань учнів з літератури, істо­ рії, образотворчого мистецтва, музики.

Для формування в учнів компаративних умінь уведено рубрику «Контекст вивчення». Завдяки рубриці «Розвиток умінь роботи над текстом художньо­ го твору», в якій передбачено навчання різних видів робіт над художнім тек­ стом, буде надана можливість приділити увагу формуванню в учнів старших класів умінь самостійно працювати з текстом та коментувати його, перека­ зувати текст, умінню вести діалог тощо.

У навчальній програмі інтегрованого курсу «Література (російська та світо­ ва)» на профільному рівні учням надається можливість ознайомитися з осо­ бливостями літературного процесу двох століть: у 11 класі вивчається матеріал, пов’язаний з літературними течіями та художніми творами кінця ХІХ – почат­ ку ХХ століття, від модернізму до нових форм у мистецтві ХХ столітя.

Уведено теми, які зорієнтовані на розвиток логічного мислення і в них закладено принцип співвідношення понять та суджень з однієї області (лі­ тератури) з поняттями та судженнями з інших областей (філософія, історія, естетика, музика тощо). Досягти цієї мети допомагає рубрика «Бесіди з ху­ дожньої культури».

У рубриці «Теорія літератури» визначено мінімум теоретико­ літературознавчих понять, необхідних для розуміння, аналізу, інтерпретації художнього тексту.

Рубрика «Для вивчення напам’ять» має сприяти удосконаленню навичок виразного читання, формуванню творчого, емоційного сприйняття тексту.

У деяких темах навчальної програми учителеві запропоновано низку тво­ рів, з якої він самостійно обирає один для текстуального вивчення. Отже, навчальні програми передбачають творчий підхід учителя до викладання лі­ тератури. Вчитель має право змінювати кількість годин для вивчення огля­ дових та монографічних тем (в межах розділу), для проведення бесід з поза­ класного читання та уроків розвитку мовлення. На свій розсуд і враховуючи різні форми тематичного контролю, учитель розподіляє визначені навчаль­ ною програмою години для проведення тематичної атестації.

Зазначені підходи до вивчення інтегрованих курсів «Література (націо­ нальної меншини та світова)» у профільній школі закладено у наступних навчальних програмах для загальноосвітніх навчальних закладів:

– із навчанням румунською мовою – «Література (румунська та світо­ ва)». 10­11 класи. Рівень стандарту; «Література (румунська та світо­ ва)». 10­11 класи. Філологічний напрям, профільний рівень;

– із навчанням молдовською мовою – «Література (молдовська та світо­

ва)». 10­11 класи. Рівень стандарту;

– із навчанням угорською мовою – «Література (угорська та світова)».

10­11 класи. Рівень стандарту, академічний рівень; «Література (угорська та світова)». 10­11 класи. Філологічний напрям, профільний рівень;

– із навчанням кримськотатарською мовою – «Література (кримськота­ тарська та світова)». 10­11 класи. Рівень стандарту; «Література (крим­ ськотатарська та світова)». 10­11 класи. Філологічний напрям, профіль­ ний рівень;

– із навчанням польською мовою – «Література (польська та світова) ».

10­11 класи. Рівень стандарту; «Література (польська та світова). 10­11 класи. Профільний рівень»;

– із навчанням словацькою мовою «Література (словацька та світова)».

10­11 класи. Рівень стандарту.

Підручники з української мови, рідних мов, інтегрованих курсів «Літера­ тура (національної меншини та світова)» розроблені відповідно до навчаль­ них програм рівня стандарту, але вони є базовими в профільних класах.
Відповідно до наказу МОН від 16.03.2011 р. № 235 «Про надання гри­

фа навчальній літературі» та наказу МОНмолодьспорт від 24.05.2011 р. №

473 «Про надання грифа навчальній літературі, що може видаватись за дер­ жавним замовленням 2011 року» в 2011/12 навчальному році вчителі ви­ користовуватимуть наступні підручники для 11 класу загальноосвітніх на­ вчальних закладів:
1. «Українська мова» для загальноосвітніх навчальних закладів із навчан­ ням російською мовою (авт. Заболотний О.В., Заболотний В.В.), видавни­ цтво «Літера ЛТД».

2. «Українська мова» для загальноосвітніх навчальних закладів із на­ вчанням російською мовою (авт. Бондаренко Н.В.), видавництво «Гра­ мота».

3. «Українська мова» для загальноосвітніх навчальних закладів із навчан­ ням російською мовою (авт. Горошкіна О.М., Пентилюк М.І., Попова Л.О.), видавництво «СИЦИЯ».

4. «Українська мова» для ЗНЗ з навчанням румунською та молдовською мовами (авт. Бабич Н.Д.), видавництво «Світ».

5. «Українська мова» для ЗНЗ з навчанням угорською мовою (авт. Бабич Н.Д.)

видавництво «Світ».

6. «Російська мова» (11­й рік навчання) для загальноосвітніх навчаль­ них закладів із навчанням українською мовою (авт. Давидюк Л.В.), видав­ ництво «СИЦИЯ».

7. «Російська мова» (11­й рік навчання) для загальноосвітніх навчальних закладів із навчанням українською мовою (авт. Пашківська Н.А., Михайлов­ ська Г.О., Распопова С.О.), видавництво «Освіта».

8. «Російська мова» (11­й рік навчання) для загальноосвітніх навчальних закладів із навчанням українською мовою (авт. Рудяков О.М., Фролова Т.Я., Маркіна М.Г.) видавництво «Грамота».

9. «Російська мова» (7­й рік навчання) для загальноосвітніх навчальних за­ кладів із навчанням українською мовою (авт. Полякова Т.М., Самонова О.І.), видавництво «Генеза».

10. «Російська мова» (7­й рік навчання) для загальноосвітніх навчальних закладів із навчанням українською мовою (авт. Корсаков В.О., Сакович О.К.), видавництво «Освіта».

11. «Російська мова» для загальноосвітніх навчальних закладів із навчан­ ням російською мовою 11 клас (авт. Давидюк Л.В., Статівка В.І.), видавни­ цтво «Зодіак­ЕКО».

12. «Російська мова» для загальноосвітніх навчальних закладів із навчан­ ням російською мовою (авт. Михайловська Г.О., Корсаков В.О., Барабашова О.В., Камишанська О.Ю.), видавництво «Освіта».

13. «Російська мова» для загальноосвітніх навчальних закладів із навчан­ ням російською мовою (авт. Рудяков О.М., Фролова Т.Я., Бикова К.І.), ви­ давництво «Грамота».

14. «Молдовська мова» для загальноосвітніх навчальних закладів із на­

вчанням молдовською мовою (авт. Фєтєску Л.І., Кьося В.В.).

15. «Польська мова» для загальноосвітніх навчальних закладів із навчан­

ням польською мовою (авт. Іванова М.С.), видавництво «Світ».

16. «Румунська мова» для загальноосвітніх навчальних закладів із навчан­

ням румунською мовою (авт. Криган С.Г.), видавництво «Букрек».

17. «Угорська мова» для загальноосвітніх навчальних закладів із навчан­

ням угорською мовою (авт. Берегсасі А.Ф.), видавництво «Букрек».

18. Інтегрований курс «Література (молдовська та світова)» (авт. Фєтєс­

ку Л.І., Кьося В.В.).

19. Інтегрований курс «Література (польська та світова)» (авт. Лебедь Р.К.), видавництво «Світ».

20. Інтегрований курс «Література (російська та світова)» (авт. Звиняць­

ковський В.Я., Філенко О.М.), видавництво «Генеза».

21. Інтегрований курс «Література (російська та світова)» (авт. Ісаєва О.О., Клименко Ж.В., Мельник А.О.), видавництво «СИЦИЯ».

22. Інтегрований курс «Література (російська та світова)» (авт. Теплін­ ський М.В., Волощук Є.В., Пахарєва Т.А., Кісельова Л.О.), видавництво «Лі­ тера ЛТД».

23. Інтегрований курс «Література (угорська та світова)» (авт. Дебрецені О.О.), видавництво «Світ».

24. Інтегрований курс «Література (румунська та світова)» (авт. Колесни­

кова Д.О., Жар Л.С.), видавництво «Світ».25. Інтегрований курс «Література (кримськотатарська та світова)» (авт. Веліулаєва А.).

26. «Кримськотатарська мова» для загальноосвітніх навчальних закладів із навчанням кримськотатарською мовою (авт. Мемєтов А., Алієва Л.А.).

Достарыңызбен бөлісу:


©kzref.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет