Упуство за израду техничке документације за баште отвореног типажүктеу 87.49 Kb.
Дата05.05.2018
өлшемі87.49 Kb.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ГРАД БЕОГРАД

ГРАДСКА ОПШТИНА САВСКИ ВЕНАЦ

Одељење за грађевинске и комуналне послове

Б е о г р а д, Кнеза Милоша бр. 69
УПУСТВО ЗА ИЗРАДУ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА БАШТЕ
Башта угоститељског објекта је монтажно-демонтажни објекат отвореног или затвореног типа у функцији угоститељске делатности која се обавља у угоститељском објекту.
Башта отвореног типа је отворени монтажно-демонтажни објекат, који се може постављати и користити у току целе године.
Башта затвореног типа је затворени монтажно-демонтажни објекат који се може посатвљати и користити у периоду од 1. новембра до 1 марта.
Техничку документацију чине:

1. графички и фотографски приказ површине коју башта заузима, њене димензије – волумен и положај у односу на елементе јавне површине, (коловоз, паркинг, пешачки прелаз, стајалиште јавног градског превоза, електростуб, шахт, степеник, дрворед и сл.), опрему јавне површине (клупа, жардињера, ђубријера), привремене и сталне објекте у непосредној близини (киоск, телефонска говорница, рекламни објекат, зграда, улаз у зграду, колски улаз, елементи фасаде над јавном површином), који је израђен од стране лица које поседује лиценцу одговорног пројектанта саобраћаја и саобраћајне сигнализације. Графички приказ положаја баште састоји се од ширег приказа у размери 1:500 и детаљног приказа у размери 1:100),

2. Пројекат баште израђен од лица које поседује лиценцу дипл. инж. архитектуре – одговорног пројектанта и садржи:

- графички приказ баште (три пројекције и карактеристични пресеци) са

размештајем свих елемената који је чине у размери 1:50 – 1:100;

- приказ елемената баште (цртеж фотографија и проспект);

- технички опис елемената баште и начин монтаже
(документације из тачке 1. и тачке 2. пакује се заједно)
Башта се поставља у дужини угоститељског објекта, а највише у дужини зграде у којој се угоститељски објекат налази.

Дужина баштe не може прелазити дужину угоститељског објекта, ако се у приземљу зграде испред којег се башта поставља налази стамбени простор.

За постављање баште изван дужине угоститељског објекта, а у границама дужине зграде у чијем приземљу нема стамбеног простора, прибавља се сагласност корисника пословног простора испред којег се башта поставља.


За башту која се поставља у пешачкој зони и на тргу није потребна сагласност корисника пословног простора приземља зграде испред којег се поставља.
Башта се, по правилу, поставља тако да буде одвојена од зграде у којој се угоститељски објекат налази, а када се поставља уз грађевиснку линију зграде не сме ометати главне пешачке токове, нити нарушавати архитектонске и урбанистичке карактеристике и вредности зграде.
Сви елементи баште постављају се тако да се налазе унутар одобреног волумена баште.

Ивица површине баште обележава се на тлу.


Постављање баште испред високог објекта врши се у складу са прописаним нормативима за заштиту високих објеката од пожара, тако да омогућава:

 • приступ ватрогасног возила објекту испред којег се налази са две стране на којима постоје отвори;

 • коришћење платоа за гашење у минималној ширини од 5,5 m и минималној дужини од 15 m.

Башта у пешачкој зони и на тргу поставља се тако да растојање од зграде буде најмање: • 3 m за кретање пешака;

 • 3,5 m за пролаз ватрогасног возила.

Башта отвореног типа je отворени монтажно-демонтажни објекат и поставља се тако да: • ширина тротоара за кретање пешака буде минимално 1,6 m;

 • ширина тротоара код улица са интензивним кретањем пешака буде минимално 2,5 m;

 • ширина тротоара за кретање пешака код баште дуже од 6 m, баште у низу и баште постављене у непосредној близини пешачког прелаза , стајалишта јавног градског превоза и раскрснице, буде минимално 2 m;

 • ивица баште буде удаљена од ивице коловоза минимално 0,3 m;

 • ивица баште буде удаљена од пешачпког прелаза минимално 2 m;

 • ивица башет буде удаљена од аутобуског стајалишта минимално 2 m;

 • ширина дела колонаде за кретање пешака буде минимално 1,6 m;

 • ширина дела пасажа за кретање пешака буде минимално 3 m.

Башта затвореног типа поставља се тако да:
 • ширина тротоара за кретање пешака буде минимално 3 m;

 • ширина тротоара за кретање пешака код баште дуже од 6,0 m буде минимално 4 m;

 • ивица баште буде удаљена од ивице коловоза минимално 1 m;

 • ивида баште буде удаљена од пешачког прелаза минимално 10 m;

 • ивица баште буде удаљена од аутобуског стајалишта минимално 10 m;

 • ивица баште буде удаљена од раскрснице (најближе ивице попречног коловоза) минимално 10 m.

Башта затвореног типа мора испуњавати противпожарне услове и бити пројектована тако да : • има врата која се отварају у поље;

 • поседује светиљку противпаничне расвете изнад врата;

 • поседује апарат за гашење пожара минималног пуњења од 6 kg.;

 • примењени материјали имају побољшане карактеристике отпорности на пожар.


Башта се може постављати на делу површине :


 1. Пешачке зона;

 2. Трга (изузев баште затвореног типа);

 3. Тротоара и дела тротоара уређеног за паркирање (ниша за паркирање);

 4. Уређене стазе и платои у оквиру јавне зелене површине;

 5. Друге отворене површине намењене за јавно коришћење;


Башта се не може постављати:


 1. На коловозу и делу коловоза уређеном за паркирање (ниша за паркирање)

 2. На паркинг површини изван улице;

 3. У зони раскрснице

 4. На стајалишту јавног градског превоза;

 5. У ширини пешачког прелаза;

 6. У ширини колског и пешачког улаза у зграду или дворишта;

 7. На траси против пожарног пута и на платоу за гашење пожара;

 8. На зеленој површини;

 9. На Тргу (изузев баште отвореног типа);


Башта затвореног типа не може се постављати :


 1. На Тргу;

 2. У колонадама и пасажама зграда и другим наткривеним површинама;

 3. На тротоару ужем од 7 метара;

 4. У улици просторно културно историјске целине Светозара Марковића;


Елементи баште и начин постављања:


 1. Башту чине столови и столице а по потреби сенило, подна платформа, ограда, жардињера, расвета, расхладна витрина, пано за излагање менија и ценовника и други елементи утврђени правилником)

У периоду од 1. марта до 1. новембра башта отвореног типа може да садржи уређај за хлађење а у периоду од 1. новембра до 1. марта уређај за загревање и елементе заштите од ветра, без спајања са сенилом баште.


Башта затвореног типа садржи бочне елементе који затварају простор баште и може да садржи уређај за загревање и вентилацију.
Пројектовање и одабир елемената врши се тако да башта обликом, димензијама, материјалом и бојом представља складну и функционалну целину, поседује чисте, сведене геометријске форме, правилних линија, јасно дефинисане висинске регулације, садржи транспарентне облике и материјале неутралног, сведеног колорита и буде у складу са карактеристикама и вредностима зграде испред које је постављена и простора у којем се налази.
Елементи баште пројектују се и постављају тако да својим димензијама, тежином и међусобним везама,омогућавају брзу монтажу, демонтажу и транспортовање,не оштећују јавну површину, објекте њеног уређења опремања и зеленила фиксирањем за њих или на неки други начин и буду подобни за несметано кретање деце, старих, хендикепираних и инвалидних лица.
Елементи баште који престављају изворе светла и звука постављају се тако да својим положајем и интензитетом светла и звука не угрожавају саобраћајну, стамбену и другу намену околних површина и објеката.
Огласне поруке на елементима баште истичу се у складу са посебном Одлуком, али тако да димензијама и колоритом не доминирају баштом и простором у којем се башта налази.
Постављање баште врши се тако да се комунални објекти (стуб јавне расветe и контактне мреже, хидрант, шахт и други ) налазе на безбедном растојању изван површине баште и буду доступни за несметано коришћење и одржавање.
На површини чији нагиб захтева нивелисање, као под баште користи се монтажно-демонтажна подна платформа. Подна платформа се тако пројектује да на најуздигнутијем делу од тла буде до висине 45 цм, а њене каскаде до 20 цм.
Приликом постављања баште у близини дрвета, саднице, живе ограде, ронделе, жардињере и другог објекта зеленила оставља се простор за њихово одржавање. Елементи баште постављају се тако да око стабала дрвета или саднице остане слободан простор у димензијама површине садног места – елемената хоризонтале заштите.
Сенило се поставља тако да око дрвета чија се крошња налази изнад сенила постоји слободан простор у димензијама површине елемената хоризонтале заштите, а око саднице и дрвета код којих се крошња налази у висини сенила простор у димензијама површине елемената хоризонталне заштите увећаним са сваке стране за 4о цм и више.
Сенило се по правилу поставља на тло као слободно стојеће. Кад се башта поставља уз грађевинску линију зграде у којој се налази угоститељски објекат сенило може бити конзолно причвршћено на фасаду, на висини најамње 3 метра изнад тротоара, и у том случају потребна је сагласност власника односно корисника зграде.

Сенило прислоњено или причвршћено на високи објекат поставља се у складу са прописаним нормативима за заштиту високих објеката од пожара, тако да не омета евакуацију објекта, поштује прекидно растојање између спратова од 1 метра, а израђено је од материјала који не преносе пожар на виште спратове.


Сенило баште отвореног типа по правилу је сунцобран, расклопиво сенило на слободностојећем носачу или шатор, а сенило постављено на фасади зграде типа расклопиво сенило.
Код баште затвореног типа и код баште отвореног типа које садржи подну платформу, може се поставити сенило лаке монтажно-демонтажне конструкције покривене лаким материјалом. Средња висина оваквог сенила мора бити најмање 2,8 метара, а минимална висина у односу на подну платформу баште 2,2 метра.
На деловима баште отвореног типа код које постоји потреба заштите од колског и пешачпког саобраћаја или ради одржавања ширине пешачког коридора обавезно се поставља ограда.

Код баште са подном платформом ограда се поставља по ободу платформе и дуж њених каскада.


Ограда мора бити транспарентна и висине до 1 метра у односу на под баште.
Када се башта отвореног типа поставља у зони интезивног моторног саобраћаја, на ограду баште може се поставити елемент заштите од буке и издувних гасова, израђен од прозирног и безбедног материајла, висине до 1,6 метара у односу на под баште без спајања са сенилом.
Заштита од ветра баште отвореног типа у периоду од 1. новембра може се остварити постављањем елемената израђених од потпно прозирног и безбедног материјала висине до 1,6 метара у односу на под баште, без спајања са сенилом.
Код баште затвореног типа затворен простор баште формирају бочни елементи који са подном платформом и сенилом чине конструктивну целину, у функцији су ограде, заштите од буке и издувних гасова и заштите од ветра, морају бити транспарентни и израђени од прозирног и безбедног материјала.
Заштита баште од ниских температура у периоду од 1. новембра до 1. марта може се остварити постављањем и коришћењем опреме за загревање у складу са пројектном документацијом. Опрема за загревање баште може биту уграђена у елемент баште или постављена као самосталан елемент.

Загревање баште течним нафтним пшлином (у даљем тексту ТНГ), врши се у складу са посебним прописима тако да се обезбеди стабилна инсталација напајања, одговарајући капацитет и број боца ТНГ, димњак или вентилациони отвор, тако да се : • по правилу користе самосталне боце ТНГ са трошилом;

 • у башти затвореног типа запремине до 7о м3 држи само једна боца ТНГ до 10 кг, а у башти запремине веће од 70 м3 на сваких даљих 50 м3 запремине још по једна боца капацитета пуњења до 10 кг.;

 • гас употребљава само преко трошила за гас, који има пламенике израђене за ТНГ;

 • трошила за гас намењена за употребу у покрету или за употребу уз премештање спајају се са боцом за гас помоћу савитљиве цеви и њихова потрошња не прелази о,8 кг/х уколико се користе у башти затвореног типа и

 • преглед уређаја и опреме за коришћење гаса врши периодично на позив корисника а најмање једанпут годишње.

Уз захтев поред наведене докуметације означене у формулару за подношење захтева подноси се у зависности од захтева следећа документација: • писмена сагласност Скупштине зграде или Савета зграде ако се сенило причвршћује на објекат (зграду и др.);

 • писмена сагласност субјекта који управља површином на коју се башта поставља;

 • писмена сагласност корисника суседног пословног простора

испред којег се башта поставља

Oбрађивач:Стијепчић Душан, дипл. прав.

Достарыңызбен бөлісу:


©kzref.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет