Утвърждавамжүктеу 111.81 Kb.
Дата26.10.2018
өлшемі111.81 Kb.

ОБЩИНА ЯКОРУДА MUNICIPALITY of YAKORUDA

групиране 1


2790 Якоруда, ул.”Васил Левски” № 1 1, V. Levski Str., 2790 Yakoruda, Bulgaria

тел.07442/2328, факс 07442/2628 Phone: +359/7442/2328, Fax: +359/7442/2628

ел. поща: oba_yda@abv.bg e-mail: oba_yda@abv.bg


УТВЪРЖДАВАМ:...........................................

/инж. Нуредин Кафелов/

КМЕТ НА ОБЩИНА ЯКОРУДА

И ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

ОБЩИНСКИЯ ЩАБ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

НА ПЛАНА ЗА ЗАЩИТА

ПРИ БЕДСТВИЯ В ОБЩИНА ЯКОРУДА

разчет
за
организиране и провеждане
на евакуация и разсредоточаванев ОБЩИНА ЯКОРУДА

ОБЩИНА ЯКОРУДА, 2016 г.

I. общи положения
1. Основание за разработване на разчета

Разчета е разработен на основание Наредба за условията и реда за провеждане на евакуация и разсредоточаване, приета с Постановление на МС № 337/20.12.2012 г.2. Цел на разчета

Създаване на оптимална организация за евакуация на хора и животни и разсредоточаване на движими културни ценности, исторически и архивни документи, хранителни продукти, техника и др.


II. обем на мероприятията
1. НА ЕВАКУАЦИЯ В ОБЩИНА ЯКОРУДА подлежи населението и животните от застрашените населени места, както следва:

1.1. ПРИ ЗЕМЕТРЕСЕНИЕ

От град Якоруда - 800 души

село Конарско - 150 души

село Юруково - 150 души

село Бунцево - 100 души

село Смолево-100 души

село Бел Камен - 90 души

село Аврамово - 90 души

село Черна Места - 100 души

- животни, като от тях:

- 500 бр. /вид – едър рогат добитък/

- 1000 бр. /вид- дребен рогат добитък/


1.2. ПРИ НАВОДНЕНИЕ

От град Якоруда - 700 души

село Черна Места - 100 души

село Юруково - 150 души

- животни, като от тях:

- 200 бр. /вид – едър рогат добитък/

- 500 бр. /вид- дребен рогат добитък/
1.3. ПРИ ЯДРЕНА И РАДИАЦИОННА АВАРИЯ

От град Якоруда - 3500 души

село Конарско - 100 души

село Юруково - 100 души

село Бунцево - 100 души

село Смолево - 100 души

село Бел Камен - 90 души

село Аврамово - 150 души

село Черна Места - 100 души

- животни, като от тях:

- 500 бр. /вид - едър рогат добитък/

- 1000 бр. /вид - дребен рогат добитък/


1.4. ПРИ АКТИВИЗИРАНЕ НА СВЛАЧИЩА

От град Якоруда - 100 души

село Черна Места - 70 души

село Юруково - 80 души

- животни, като от тях:

- 200 бр. /вид – едър рогат добитък/

- 400 бр. /вид- дребен рогат добитък/
1.5. На извозване подлежат:

1.5.1. С автомобилен транспорт: - 200 души;- 200 бр. /вид – едър рогат добитък/

- 600 бр. /вид- дребен рогат добитък/


1.5.2. С железопътен транспорт: 200 души;

1.5.3. С лични моторни превозни средства: 400 души;

- 100 бр. /вид – едър рогат добитък/

- 300 бр. /вид- дребен рогат добитък/

1.5.4. Изнасят се пеша: 300 души.
1.6. Общо време за евакуация на населението и животните :

- Напускане района на населеното място за 8 часа;

- Заемане на местата за настаняване за 24 часа.
1.7. Места за настаняване:

Евакуираното население се настанява като правило на територията на съответната или на съседна община. Настаняването в съседни области (общини) се съгласува предварително с Областните комисии по евакуация и съответните областни и общински щабове.

7.1. Приемане и настаняване от други градове на територията на областта.

7.2. Евакуация в рамките на областта.

7.3. От други градове в съседни области.
2. НА РАЗСРЕДОТОЧАВАНЕ В ОБЩИНА ЯКОРУДА подлежат:
2.1. ПРИ ЗЕМЕТРЕСЕНИЕ

- От Общинска администрация гр. Якоруда и кметствата – архиви и технически средства;

- От „Строител 2001” ЕООД град Якоруда архиви и технически средства, резервни части,ценно оборудване, суровини и готова продукция;

- От ДГС – гр.Якоруда архиви и технически средства;

- От ПК „Мусала” хранителни продукти и промишлени стоки от първа необходимост;
2.2. ПРИ НАВОДНЕНИЕ

- От Общинска администрация гр. Якоруда и кметствата – архиви и технически средства;

- От ”Строител 2001”ЕООД град Якоруда архиви и технически средства, резервни части,ценно оборудване, суровини и готова продукция;

- От ДГС – гр.Якоруда архиви и технически средства;

- От ПК „Мусала” хранителни продукти и промишлени стоки от първа необходимост;
2.3. ПРИ ЯДРЕНА И РАДИАЦИОННА АВАРИЯ

- От Общинска администрация гр. Якоруда и кметствата – архиви и технически средства

- От “Строител 2001”ЕООД град Якоруда архиви и технически средства, резервни части,ценно оборудване, суровини и готова продукция

- От ДГС – гр.Якоруда архиви и технически средства

- От ПК „Мусала” хранителни продукти и промишлени стоки от първа необходимост
2.4. ПРИ АКТИВИЗИРАНЕ НА СВЛАЧИЩА

- От Общинска администрация гр. Якоруда и кметствата – архиви и технически средства

- От “Строител 2001” ЕООД град Якоруда архиви и технически средства, резервни части,ценно оборудване, суровини и готова продукция

- От ДГС – гр.Якоруда архиви и технически средства

- От ПК „Мусала” хранителни продукти и промишлени стоки от първа необходимост
2.5. Извозването ще се извърши с:

2.5.1. Автомобилен транспорт – от Община Якоруда, фирма „Строител 2001“ ЕООД и ДГС – Якоруда - 20 броя товарни и лекотоварни автомобили.2.6. Общо време за извършване на разсредоточаването :

- Напускане района на населеното място за 10 часа;

- Заемане на местата за настаняване за 24 часа.


III. ОРГАНИ ЗА РЪКОВОДСТВО НА ЕВАКУАЦИЯТА И РАЗСРЕДОТОЧАВАНЕТО
Съгласно Раздел II чл. 9, ал. 1 от Наредбата, евакуацията и разсредоточаването се планират на общинско, областно и национално ниво .

Решенията за евакуацията и разсредоточаването се вземат от Кмета на общината, от Областния управител или от Министерски съвет, за което се издава съответната Заповед от определения орган на изпълнителната власт.

Ръководството на евакуацията и разсредоточаването се осъществява от Националния щаб, когато е засегната повече от една област.

При пострадала повече от една община процеса по евакуацията и разсредоточаването се осъществява от Областния управител, а когато засегната само една община, ръководството се извършва от Кмета на общината.

Областния управител и Кмета на общината се подпомагат от съответните щабове по чл. 64, ал. 1, т. 10 и чл. 65, ал. 1, т. 7 от Закона за защита при бедствия.
IV. ПРИВЕЖДАНЕ В ГОТОВНОСТ НА ЕВАКУАЦИОННИТЕ ОРГАНИ И ОПОВЕСТЯВАНЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО

Редът за привеждане в готовност на евакуационните органи и оповестяването на населението за провеждане на евакуация и разсредоточаване се осъществяват от ОКИЦ на ОУ „ПБЗН“ - Благоевград, чрез комуникационно-информационна система, наречена „Национална система за ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт и населението при бедствия и за оповестяване при въздушна опасност”, приета с Постановление № 48 от 2012 г. на МС.


Населението се оповестява и чрез:

 • Локални системи за оповестяване в обектите;

 • Електронни съобщителни мрежи;

 • Комуникационна среда на МР и други организации;

 • Ресурсите на ЕСС и местните средства за масово осведомяване;

 • Др. средства за оповестяване.V. ПРОВЕЖДАНЕ НА ЕВАКУАЦИЯТА И РАЗСРЕДОТОЧАВАНЕТО
Провеждането на евакуацията и разсредоточаването се извършва от определена със заповед на Кмета на Общината комисия по евакуация към общинския щаб за изпълнение на ПЗБ.

Организираната евакуация на хора и животни се извършва в т. нар. Сборни евакуационни пунктове /СЕП/, евакуационни центрове /ЕЦ/ и места за настаняване /МН/.

СЕП за гр. Якоруда, както следва:

– Автогара на гр. Якоруда;

– Сграда на ОбА Якоруда;

– Фирма „Строител 2001“ ЕООД.

СЕП за съставните населени места – пред всяко едно от кметствата;

ЕЦ – Общинска администрация-Якоруда, кметства, училища и детски градини;

МН за гр. Якоруда:

– Ул.,,Цар БорисIII’’№70 ,общинска собственост,склад – 50 бр. жители;

– Ул.,,Цар Борис III’’№106 , частна собственост, мазета.- 65 бр.жители;

– Ул.,,Любен Каравелов’’№1, частна собственост,мазета – 55 бр. жители;

– Общинска сграда, ползвана от Дирекция ,,Бюро по труда”–филиал Якоруда и Общинска служба земеделие – гр.Якоруда,ул.,,Цар Борис III”№70 – 100 бр.жители;

– СОУ ,,Св.св.Кирил и Методий” – гр.Якоруда – 200 бр.жители;

– ПГ-м,,П.Р.Славейков” – гр.Якоруда – 200 бр. жители.

МН за съставни населени места:

– с. Юруково - ОУ ,,Васил Левски” – с.Юруково – 250 бр. жители;

– с. Смолево - ОУ ,,Гоце Делчев” – с.Смолево – 200 бр. жители;

– с. Конарско - ОУ ,,Братя Миладинови” – с.Конарско- 60 бр. жители;

– с. Бел Камен - ОУ ,,Неофит Рилски”- с.Бел Камен- 150 бр. жители.

След вземане на решение от Общинската комисия за евакуация, евакуационните комисии по места разкриват и подготвят за непосредствена дейност сборните евакуационни пунктове, където се извършва и товаренето на евакуиращите се.

При подаване на сигнала за началото на евакуацията на сборните евакуационни пунктове се формират пеши и автомобилни колони, които се отправят по посока на местата за настаняване.

Населението със собствен транспорт, преминавайки през сборните евакуационни пунктове допълват празните места с майки с малки деца, болни възрастните хора.

Евакуацията от зоните със степен на радиационно и химическо замърсяване и биологично заразяване се извършва след проведена деконтаминация.

Евакуационните комисии управляват евакуацията и разсредоточаването от:


 • временните пунктове за управление на Общински съвет за сигурност;

 • маршрутите за движение;

 • пунктовете за управление в местата за настаняване


VI. НАСТАНЯВАНЕ И ВРЪЩАНЕ НА ЕВАКУИРАЩИТЕ СЕ

Настаняването на евакуиращите се, се ръководи от комисии по приемане и настаняване, изградени по общини и кметства.

В местата за настаняване се осигурява подслон, снабдяване с храна, вода, дрехи и при необходимост медицинска и психологическа помощ.

Органът на изпълнителната власт, който е разпоредил провеждането на евакуацията и разсредоточаването, със Заповед организира връщането по местата за постоянно местоживеене.VII. ВИДОВЕ ОСИГУРЯВАНЕ
1. Транспортно осигуряване
Цел: Извозване на населението от населените места, подлежащи на евакуация до населените места за настаняване.
Задачи:

 • оповестяване на автотранспортните фирми за начало на евакуационните мероприятия.

 • привеждане в готовност и подаване на транспортните средства до населените места, подлежащи на евакуация

 • насочване на транспортните средства към определените сборни евакуационни пунктове в населените места, подлежащи на евакуация

 • извозване на населението по маршрутите за евакуация до населените места за настаняване

Сили и средства:

- техника от автотранспортни фирми от общината и подадена такава от съседните общини – списък за транспортните фирми в общината и такива включително и товарните.

 • железопътен транспорт

 • лични МПС на населението, подлежащо на евакуация

 • пеша


2. Медицинско осигуряване

Цел: Предотвратяване или снижаване степента на поражение на населението, подлежащо на евакуация, попаднало под вредни въздействия на възникнали бедствия, аварии и катастрофи.

Задачи:

 • оказване на първа помощ на пострадали по маршрутите за евакуация до населените места за настаняване

 • провеждане на лечебно-профилактични, санитарно-хигиенни, лечебно-евакуационни и противоепидемични мероприятия

 • оказване на квалифицирана медицинска помощ на пострадали


Сили и средства:

 • екипи от Център за спешна медицинска помощ – филиал гр.Якоруда

 • квалифицирана медицинска помощ в МБАЛ Благоевград и Разлог

 • оказване на първа помощ от доброволци от общинското доброволно формирование.

 • болнични заведения от съседни Общини.


3. Осигуряване на обществения ред и регулиране на движението по маршрутите
Цел: Спазване на обществения ред, неприкосновеността на имуществото на фирми и граждани, регулиране на движението в населените места, определени за евакуация, по маршрутите за евакуация и в населените места за настаняване
Задачи:

 • да се организира опазване на имуществото на фирмите и гражданите от кражби и разхищения

 • да се регулира движението в населените места, определени за евакуация, по маршрутите за евакуация и в населените места за настаняване


Сили и средства:

 • опазването на имуществото на фирмите и гражданите от кражби и разхищения, регулирането на движението в населените места, определени за евакуация, по маршрутите за евакуация в рамките на Област Благоевград се осъществява ОД на МВР – Благоевград.
 • регулирането на движението по маршрутите за евакуация извън Областта и в населените места за настаняване от ОД на МВР – Благоевград в определената Област за настаняване на евакуираното население


4. Комуникационно осигуряване

Цел: Комуникационно-информационната система се планира да осигури необходимата поддръжка на информационни средства, на национално областно и общинско ниво за нормално провеждане на дейностите по евакуация и разсредоточаване.

Задачи на този вид осигуряване: • Осигуряване на своевременно оповестяване на населението от застрашените райони, органите на комисиите за евакуация и силите за провеждане на евакуационните мероприятия.

 • Осигуряване на устойчива и непрекъсната връзка при информационния обмен между органите за управление, силите и средствата предназначени и заделени за организиране и провеждане на евакуацията.

 • Осигуряване на информационен обмен за ръководство на евакуацията на нас. От застрашените райони.


П Р И Л О Ж Е Н И Я:

1. Таблица на разчет за евакуация и разсредоточаване в Община Якоруда

2. Списък телефонни номера на общински Щаб за изпълнение на плана за ЗБ;

3. Списък налична техника за СНАВР;

4. Схема – оповестяване при бедствия;

5. Пътища и обходни маршрути – община Якоруда.
Изготвил:…………….

/Мехмед Караасан – спец. Гражданска защита и ОМП/Съгласувал:……………

/Ибрахим Карафеиз – Секретар на община Якоруда/


Каталог: wp-content -> uploads -> 2017
2017 -> Жек дуадақтарды аулауды жүргізу туралы «Жануарлар дүниесін қорғау, өсімін молайту және пайдалану туралы»
2017 -> Бағдарламасы өтетін күні: 16 тамыз 2017 жыл Өтетін орны: Шымкент қаласы
2017 -> Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің
2017 -> Мемлекеттік мекеме
2017 -> Қосымша 2 Техникалық ерекшелігі Реанимациялық бригадаларға арналған жылжымалы жедел медициналық көмек комплексі
2017 -> Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі «Кәсіпқор» холдингі» коммерциялық емес акционерлік қоғамы
2017 -> Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетінің Оңтүстік Қазақстан облыстық аумақтық инспекциясының
2017 -> Бос јкімшілік мемлекеттік лауазымдарєа орналасуєа конкурс туралы хабарландыру 17/07/2012г


Достарыңызбен бөлісу:


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет