Утвърждавамжүктеу 125.3 Kb.
Дата07.05.2019
өлшемі125.3 Kb.

адрес: улица “Братя Миладинови – юг” № 50

тел.:0336/62201, 62139; факс:0336/62139; 62325


Е:mail obaparv@parvomai.escom.bg

http://www.parvomai.bg/


ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО ЧЛ.20, АЛ.3 ОТ ЗОП С ПРЕДМЕТ: Доставка на въглища тип “Брикети“, въглища тип “Донбас“, дърва за огрев /твърда дървесина/ и дървесни пелети за нуждите на община Първомай за отоплителен сезон 2016-2017 година, обособена в три самостоятелни позиции, както следва:

Позиция № 1 “Доставка на въглища тип “Брикети” и въглища тип “Донбас”;

Позиция № 2 “Доставка на дърва за огрев / твърда дървесина/”;

Позиция № 3 “Доставка на дървесни пелети”

ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ
2016 г.адрес: улица “Братя Миладинови – юг” № 50

тел.:0336/62201, 62139; факс:0336/62139; 62325


Е:mail obaparv@parvomai.escom.bg

http://www.parvomai.bg/І. Описание на предмета на поръчката
Предмет на настоящата поръчка е определяне на изпълнител за „Доставка на въглища тип “Брикети“, въглища тип “Донбас“, дърва за огрев /твърда дървесина/ и дървесни пелети за нуждите на община Първомай през отоплителен сезон 2016-2017 година”, обособена в три самостоятелни позиции, както следва:

Позиция № 1 “Доставка на въглища тип “Брикети” и въглища тип “Донбас”;

Позиция № 2 “Доставка на дърва за огрев / твърда дървесина/”;

Позиция № 3 “Доставка на дървесни пелети”.ІІ Технически изисквания към изпълнението на поръчката:
1. Техническа спецификация - Целта на поръчката е избор на изпълнител, на когото да се възложи доставката на въглища тип “Брикети“, въглища тип “Донбас“, дърва за огрев /твърда дървесина/ и дървесни пелети за нуждите на община Първомай през отоплителен сезон 2016-2017 година.


  1. Технически изисквания към предмета на поръчката по обсобена позиция № 1 “Доставка на въглища тип “Брикети” и въглища тип “Донбас”:


Въглища тип Брикети“ - общо количество – 81 /осемдесет и един/ тона.

Въглища тип “Донбас“ - общо количество – 10 /десет/ тона


   1. Разпределение на количествата по обекти:


Детски заведения:ОбектВъглища
"Донбас"

Ед.мярка /тон/Въглища
"Брикети"

Ед. мярка

/тон/


1

ОДЗ "Осми март" гр.Първомай филиал СЦГ кв. Любеново

-

2

2

ОДЗ "Първи юни" с.Градина2.1

Централна сграда

10

0

2.2

Филиал село Крушево

-

1

3

ЦДГ "Детелина" с.Дълбок извор

-

2

4

ОДЗ “Марица”, филиал с. Виница

-

2

 

Всичко за детски заведения

10

7Кметства и други обекти:
Обект

Въглища тип
"Брикети"

Ед.мярка


/тон/

1

Кметство с. Искра

6

2

Кметство с. Крушево

3

3

Клуб на пенсионера с. Крушево

2

4

Админ. обсл. кв. Дебър

5

5

Кметство с. Православен

3

6

Клуб на пенсионера с.Православен

1

7

Кметство с. Воден

2

8

Кметство с. Караджалово

10

9

Кметство с. Бяла река

2

10

Клуб на пенсионера с. Татарево

2

11

Кметство с. Градина

6

12

Кметство с. Добри дол

1

13

Клуб на пенсионера с. Добри дол

1

14

Кметство с. Езерово

10

15

Клуб на пенсионера с. Градина

1

16

Дейност “Чистота”

10

17

Гробищен парк Първомай

2

29

Клуб на инвалида с. Дълбок извор

2

30

Клуб на пенсионера с. Дълбок извор

3

22

Стадион гр. Първомай

2
Всичко кметства

74

   1. Изисквания към доставката

Доставката на количествата ще се осъществява в петдневен срок от датата на писмената заявка на възложителя в периода от датата на сключване на договора до 30.10.2016 г.. Доставките ще се осъществяват франко складовите бази на описаните по-горе обекти. Всяка една доставка се удостоверява с приемо-предавателен протокол, подписан от представители на възложителя и изпълнителя. Доставките се извършват само в работни дни и в рамките на работното време на съответния обект, но не по-късно от 16:00 часа.Възложителят изисква въглищата тип Брикети да бъдат пакетирани в чували.
1.1.3 Технически спецификации

Възложителят изисква въглищата тип „Брикети” да са с калоричност не по-малка от 4200 ккал/кг. Офертата на участника следва да бъде придружена със сертификат за качество на въглищата, издаден от акредитирана лаборатория. При условие, че сертификатът е издаден от чуждестранна лаборатория, същият трябва да бъде преведен на български език.


Възложителят изисква въглищата тип “Донбас” да са с калоричност не по-малка от 5800 ккал/кг. Въглищата трябва да бъдат пресяти и калибрирани с размер 20 - 50 мм. Офертата на участника следва да бъде придружена със сертификат за качество на въглищата, издаден от акредитирана лаборатория. При условие, че сертификатът е издаден от чуждестранна лаборатория, същият трябва да бъде преведен на български език.
1.2. Технически изисквания към предмета на поръчката по обособена позиция № 2 “Доставка на дърва за огрев / твърда дървесина/”.

Общо количество дърва за огрев - 228 /двеста двадесет и осем/ кубически метра.
1.2.1 Разпределение на количествата по обекти:
Детски заведения:

Обект

Дърва за огрев

Ед. мярка /куб. метър/1

ОДЗ "Осми март" гр.Първомай, филиал СЦГ кв. Любеново

6

2

ОДЗ “Марица”, филиал с. Виница

5

3

ОДЗ "Първи юни" с.Градина:Централна сграда

10
Филиал село Крушево

8

4

ЦДГ "Теменуга" с.Воден

8

5

ЦДГ "Теменуга" с.Воден, филиал с. Езерово

5

6

ЦДГ "Искра" с.Искра

12

7

ЦДГ "Детелина" с.Дълбок извор

6

 

Всичко за детски заведения

60


Кметства и др. обекти:
Обект

Дърва за огрев

Ед. мярка /куб.метър/1

Кметство с. Искра

15

2

Кметство с. Крушево

3

3

Клуб на пенсионера с. Крушево

2

4

Админ. обсл. кв. Дебър

6

5

Кметство с. Православен

5

6

Кметство с. Езерово

15

7

Админ. обсл. кв. Любеново

4

8

Кметство с. Воден

15

9

Кметство с. Караджалово

10

10

Кметство с. Бяла река

3

11

Кметство с. Добри дол

2

12

Клуб на пенсионера с.Добри дол

1

13

Кметство с. Драгойново

6

14

Кметство с. Татарево

4

15

Кметство с. Градина

14

16

Кметство с. Поройна

5

17

Кметство с. Буково

20

18

Стадион в гр.Първомай

5

19

Клуб на инвалида с. Дълбок извор

4

20

Клуб на пенсионера с. Градина

1

21

Дейност “Чистота”

10

22

Обредни домове и зали Първомай

2

23

Клуб на пенсионера с.Брягово

7

24

Клуб на пенсионера с.Дълбок извор

4

25

Читалище с. Искра – „Глобални библиотеки”

5
Всичко кметства и др. обекти

168
   1. Изисквания към доставката:

Доставката на количествата ще се осъществява в петдневен срок от датата на писмената заявка на възложителя в периода от датата на сключване на договора до 30.10.2016 г.. Доставките ще се осъществяват франко складовите бази на описаните по-горе обекти. Всяка една доставка се удостоверява с приемо-предавателен протокол, подписан от представители на възложителя и изпълнителя. Доставките се извършват само в работни дни и в рамките на работното време на съответния обект, но не по-късно от 16:00 часа.
1.2.3. Технически спецификации:

В офертата е необходимо да се посочи вида на дървата, като изискванията на Възложителя са предложението за тази позиция да включва вид дървесина, спадащ към групата на твърдите дървесни видове. Възложителят изисква дървата да са с дължина 1 метър и диаметър не по-малък от 8 см. Доставчикът извършва разтоварването и нарязването на дървата на дължина 0,33 м. за своя сметка.


1.3.Технически изисквания към предмета на поръчката по обособена позиция № 3 “Доставка на дървесни пелети”.

Общо количество на доставяни пелети - 16 /шестнадесет/ тона.
1.3.1 Разпределение на количествата по обекти:Обект

Дървесни пелети

Ед. мярка /тон/1

Дом за възрастни хора с физически увреждания село Езерово /ДВХФУ с.Езерово/

16

 

Всичко за ДВХФУ с.Езерово

16


1.3.2 Изисквания към доставката:

Доставката на количествата ще се осъществява в петдневен срок от датата на писмената заявка на възложителя в периода от датата на сключване на договора до 30.10.2016 г.. Доставките ще се осъществяват франко складовата база на ДВХФУ село Езерово. Всяка една доставка се удостоверява с приемо-предавателен протокол, подписан от представители на възложителя и изпълнителя. Доставките се извършват само в работни дни и в рамките на работното време на съответния обект, но не по-късно от 16:00 часа.Възложителят изисква пелетите да са пакетирани в чували.
1.3.3 Технически спецификации на пелетите:

100% чиста иглолистна дървесина;

Диаметър 6 мм;

Калоричност 5 Kwh/Кg ;

Остатъчна влага 8%;

Съдържание на пепел по-малко от 1%


Офертата на участника следва да бъде придружена със сертификат за анализ на пелетите, издаден от оторизирана лаборатория. При условие, че сертификатът е издаден от чуждестранна лаборатория, същият трябва да бъде преведен на български език.


Достарыңызбен бөлісу:


©kzref.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет