В. Е. Борейко Писатели дикой природы Борейко Владимир Евгеньевичжүктеу 2.3 Mb.
бет1/10
Дата29.03.2019
өлшемі2.3 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

В. Е. Борейко

Писатели


дикой

природы
Борейко Владимир Евгеньевич

Писатели дикой природы. — К.: Киевский эко­ло­го-куль­тур­ный цен­т­р, 2006. — 168 с. — (Cерия: Охра­на ди­кой при­ро­ды. Вып. 54)

ISBN 966–581–708–6

В кни­ге при­во­дят­ся выс­ка­зы­ва­ния 170 пи­са­те­лей Рос­сии, Укра­и­ны, Поль­ши, США, Ка­на­ды, Ки­тая, Япо­нии, Ве­ли­коб­ри­та­нии, Фран­ции, Гер­ма­нии, Ита­лии, Че­хии, Тай­ва­ня, Австра­лии, Южной Афри­ки, Бе­лару­си, Кир­ги­зии, Ка­зах­с­та­на, Австрии, Шве­ции и Нор­ве­гии о ди­кой при­ро­де.

ББК 74.200.51

ОГ­ЛАВ­ЛЕ­НИ­Е


От авто­ра 5
Пи­са­те­ли ди­кой при­ро­ды
(фи­ло­со­фия, тех­ни­ки, шко­лы)
6
По­яв­ле­ние пи­са­те­лей ди­кой при­ро­ды 9
Крес­то­вый по­ход пи­са­те­лей ди­кой при­ро­ды 11
Пи­са­те­ли ди­кой при­ро­ды Ки­тая,
Япо­нии и Тай­ва­ня
13
Ли Бо, Ван Вэй, Ду Фу, Вэй Юн, Се Да­о­юнь, Бао Чжао,
Цзо Сы, Шэнь Юэ, Оу­ян Сю, Се Тяо, Ба­сё, Тиё, Бон­тё,
Си­ко, Бу­сон, Ки­то, Исса, Яма­бэ, Ака­хи­то, Ото­мо Яко­мо­ти,
Ну­ка­да, К. Доп­по, Чин Хен-Пи­ао, Шен Чен-Чун­га

Пи­са­те­ли ди­кой при­ро­ды Ве­ли­коб­ри­та­нии, Фран­ции, Гер­ма­нии, Италии, Поль­ши, Австрии, Нор­ве­гии,
Шве­ции, Чехии
30
А. Шеф­т­с­бе­ри, Де­лиль, Г. Ре­ем, К. Вин, П. Шеп­пи,
У. Вор­д­с­ворт, С. Коль­ридж, Дж. Хоп­кинс, Дж. Бай­рон,
В. Гю­го, Дж. Рес­кин, А. Миц­ке­вич, Ю. Словац­кий, И. Ваг­нер,
Б. Гржи­мек, Ж. Дорст, Дж. Дар­релл, Дж. Адам­сон, Ж. Кус­то,
А. Сан­дер­сон, Я. Лин­д­б­лад, А. Уве­сен

Пи­са­те­ли ди­кой при­ро­ды Укра­и­ны 41
Н. Го­голь, Л. Ук­ра­ин­ка, В. Та­ли­ев, А. Пя­сец­кий,
А. Шеп­тиц­кий, Б. Лу­ча­ков­с­кий, М. Рыльс­кий, А. Ге­нов

Пи­са­те­ли ди­кой при­ро­ды Кир­ги­зии,
Бе­ла­ру­си и Ка­зах­с­та­на
46
Э. Шу­ку­ров, Я. Ко­лос, М. Зве­рев

Пи­са­те­ли ди­кой при­ро­ды Рос­сии 49
М. Ло­мо­но­сов, Г. Дер­жа­вин, Н. Ка­рам­зин, С. Ак­са­ков,
Е. Бара­тын­с­кий, И. Ве­се­ньев, Н. Прже­вальс­кий,
св. Ио­анн Крон­ш­тад­с­кий, А. Пуш­кин, М. Лер­мон­тов,
А. Бес­ту­жев-Мар­лин­с­кий, Н. Го­голь, К. Ба­тюш­ков, А. Че­хов,
А. Вас­не­цов, В. До­ку­ча­ев, В. Та­ли­ев, А. Се­ме­нов-Тян-Шан­с­кий,
В. Ти­мо­нов, И. Бо­ро­дин, Д. Со­ло­вьев, Х. Ша­пош­ни­ков,
Г. Ко­жев­ни­ков, П. Мель­ни­ков (Пе­чер­с­кий), И. Пу­за­нов,
В. Са­пож­ни­ков, В. Ар­се­ньев, Г. Чо­рос-Гур­кин, А. Бо­ри­сов,
И. Та­ча­лов, В. Хит­ро­во, М. Приш­вин, Н. Клю­ев, А. Львов,
Д. Ан­д­ре­ев, А. Тар­ков­с­кий, М. Ло­бач, Л. Та­тья­ни­че­ва,
Л. Тре­фо­лев, О. Вол­ков, Ф. Штиль­марк,
С. За­бе­лин, Н. Мо­ро­хин, К. Ави­ло­ва, В. Фе­дор­чук

Пи­са­те­ли ди­кой при­ро­ды Австра­лии
и Южной Афри­ки
80
Ю. Райт, Э. Мол­вер, М. По­ланд
Пи­са­те­ли ди­кой при­ро­ды США и Ка­на­ды 81
У. Бра­йант, Ч. Хоф­ф­ман, Г. Гер­берп, Е. Ивенс, Дж. Кэт­лин,
Э. Дю­ранд, Э. Фор­буш, Ф. Ку­пер, В. Мэр­рей, Си­этл,
Т. Ко­ул, Дж. Хэд­ли, В. Ир­винг, С. Хам­монд, В. Кол­вин,
Р. Эмер­сон, Г. То­ро, У. Уит­мен, Г. Ос­борн, Д. Па­у­элл,
Д. Ван Дайк, Т. Кинг, К. Кинг, Ф. Ол­м­с­тед, Дж. Мю­ир,
М. Ос­тин, О. Ле­о­польд, Г. Эб­ботт, Се­рая Со­ва, Э. Миллс,
Э. Се­тон-Том­п­сон, У. Лонг, К. Дат­тон, Р. Мар­шалл,
Д. Бро­у­эр, Г. Ло­у­лесс, И. Берд, Э. Эб­би, Д. Джеймс,
Р. Джеф­ферс, У. Стег­нер, Г. Снай­дер, В. Де­ло­рия,
Д. Тер­нер, Л. Грэ­бер, Д. Кратч, Х. Рол­с­тон III, Р. Пей­ден,
Э. Бер­н­ба­ум, Д. Фор­мэн, Т. Бирч, Р. Нэш, Д. Хей,
М. Фром, Л. Во­тер­мен, Д. Ла Ша­пель, Э. Ти­ле, Д. Чер­ни,
Д. Но­улс, И. Кла­вер, А. Дреп­т­сон, Д. Дор­кер, Ф. Мо­у­эт,
Т. Уи­льямс, У. Дрю, Б. Кол­лис

Пе­ре­ос­мыс­ле­ние нас­ле­дия пи­са­те­лей
ди­кой при­ро­ды
133
Ли­те­ра­ту­ра 134
При­ло­же­ние. Лик Бо­га в ди­кой при­ро­де 140
От авто­ра

Э­та кни­га явля­ет­ся зак­лю­чи­тель­ной в мо­ей при­ро­до­ох­ран­ной исто­ри­ко-куль­ту­ро­ло­ги­чес­кой три­ло­гии («Фи­ло­со­фы ди­кой при­ро­ды и при­ро­до­ох­ра­ны», «Ху­дож­ни­ки ди­кой при­ро­ды», «Пи­са­те­ли ди­кой при­ро­ды»). В ней я рас­с­ка­зы­ваю о пи­са­тельс­ком твор­чес­т­ве 170 по­э­тов, про­за­и­ков, фи­ло­со­фов, пу­те­шес­т­вен­ни­ков, уче­ных-ес­тес­т­вен­ни­ков, при­ро­до­ох­ран­ни­ков из 21 стра­ны ми­ра, пос­вя­щен­ном ди­кой при­ро­де.

Кни­га пред­с­тав­ля­ет со­бой, по су­ти, крат­кую анто­ло­гию основ­ных идей, на­и­бо­лее кра­соч­ных пей­заж­ных опи­са­ний и да­ет общее пред­с­тав­ле­ние о раз­лич­ных сти­лях, нап­рав­ле­ни­ях и пи­са­тельс­ких шко­лах ди­кой при­ро­ды.

Нем­но­го­чис­лен­ные при­ро­до­ох­ран­ни­ки ве­дут сей­час ожес­то­чен­ную борь­бу за ди­кую при­ро­ду. К со­жа­ле­нию, их де­ба­ты не мо­гут быть раз­ре­ше­ны на­у­кой. На­у­ка да­ет со­вет: сто­ит ли ру­бить лес в го­рах или как спас­ти зуб­ра от исчез­но­ве­ния, но вос­п­ри­ни­ма­ют­ся эти проб­ле­мы или нет — за­ви­сит от цен­нос­тей кон­к­рет­ной лич­нос­ти. А эти цен­нос­ти фор­ми­ру­ют­ся те­ми исто­ри­я­ми, ко­то­рые мы впи­та­ли с дет­с­т­ва и ко­то­ры­ми ру­ко­вод­с­т­ву­ем­ся в жиз­ни.

Ско­рее не уче­ные, эко­но­мис­ты и по­ли­ти­ки, а по­э­ты, му­зы­кан­ты, ху­дож­ни­ки, пи­са­те­ли смо­гут пе­ре­дать ми­ру ува­же­ние, лю­бовь и вос­хи­ще­ние ди­кой при­ро­дой. Та­лан­т­ли­вые рас­с­каз­чи­ки — вот кто в ко­неч­ном сче­те смо­жет за­ин­те­ре­со­вать лю­дей и изме­нить к луч­ше­му их отно­ше­ние к ди­кой при­ро­де.
Вла­ди­мир Бо­рей­ко

ди­рек­тор Ки­ев­с­ко­го эко­ло­го-куль­тур­но­го цен­т­ра

Пи­са­те­ли ди­кой при­ро­ды

(фи­ло­со­фия, тех­ни­ки, шко­лы)

Ин­те­рес к охра­не при­ро­ды воз­ни­ка­ет не столь­ко из-за на­уч­ных обос­но­ва­ний и эко­но­ми­чес­ких мо­ти­вов, а сколь­ко бла­го­да­ря тес­ной свя­зи с куль­тур­ны­ми и ду­хов­ны­ми цен­нос­тя­ми. Та­кие цен­нос­ти на­хо­дят свое отра­же­ние в фи­ло­со­фии, ре­ли­гии, на­род­ных тра­ди­ци­ях, жи­во­пи­си, а так­же в ли­те­ра­ту­ре.

О­со­бую роль в их по­пу­ля­ри­за­ции игра­ют пи­са­те­ли ди­кой при­ро­ды. Под тер­ми­ном «пи­са­те­ли ди­кой при­ро­ды» я под­ра­зу­ме­ваю по­э­тов, про­за­и­ков, ли­те­ра­то­ров, фи­ло­со­фов, а так­же пу­те­шес­т­вен­ни­ков, ре­ли­ги­оз­ных мыс­ли­те­лей, альпи­нис­тов, уче­ных-ес­тес­т­вен­ни­ков, при­ро­до­ох­ран­ни­ков и т.п., тво­рив­ших в раз­лич­ных жан­рах: ли­те­ра­ту­ра о пу­те­шес­т­ви­ях, ди­ких жи­вот­ных, при­ро­до­ох­ран­ные ста­тьи, лан­д­шаф­т­ная ли­ри­ка, до­ку­мен­та­лис­ти­ка, ху­до­жес­т­вен­ная про­за, исто­ри­чес­кие, прик­лю­чен­чес­кие по­вес­ти и ро­ма­ны, эссе, пись­ма, авто­би­ог­ра­фии и т.п. В сво­их про­из­ве­де­ни­ях они ху­до­жес­т­вен­но изоб­ра­жа­ют ди­кую при­ро­ду, опи­сывают ее кра­со­ту, бо­жес­т­вен­нос­ть, при­зы­ва­ют к ува­же­нию, бла­го­го­ве­нию, люб­ви, тре­бу­ют за­щи­ты ди­кой при­ро­ды. Эти ли­те­ра­тур­ные про­из­ве­де­ния мо­гут отно­сить­ся к раз­лич­ным нап­рав­ле­ни­ям: сен­ти­мен­та­лиз­му, ро­ман­тиз­му, ре­а­лиз­му.

Пи­са­те­ли ди­кой при­ро­ды мог­ли пос­вя­тить этой те­ме все свое твор­чес­т­во (Дж. Мю­ир, Ф. Штиль­марк), или кос­нуть­ся ее лишь не­на­ро­ком (Н. Го­голь, Н. Ка­рам­зин), вмес­те с тем оста­вив яркий, са­мо­быт­ный след в опи­са­нии или фи­ло­соф­с­ком осмыс­ле­нии дикой природы.

Бла­го­да­ря остро­му вос­п­ри­я­тию и со­пе­ре­жи­ва­нию, пи­са­те­ли ди­кой при­ро­ды чув­с­т­ву­ют то, что дру­гие не за­ме­ча­ют или не хо­тят за­ме­чать. Где бы не на­хо­ди­лись, они бро­са­ют вы­зов тем си­лам в общес­т­ве — биз­не­су, тех­но­ло­гии, ма­ши­нам, день­гам, жад­нос­ти, ци­низ­му, ко­то­рые на­це­ле­ны на то, что­бы по­кон­чить с ди­кой при­ро­дой и за­быть о ней. Острое по­ни­ма­ние не­об­хо­ди­мос­ти за­щи­ты при­ро­ды тол­ка­ет ее пи­са­те­лей на пос­туп­ки, выз­ван­ные чув­с­т­вом дол­га.

Для мно­гих пи­са­те­лей ди­кой при­ро­ды ха­рак­тер­на общая фи­ло­со­фия и тех­ни­ки.

Фи­ло­со­фи­я
Пи­са­те­ли ди­кой при­ро­ды впи­та­ли в се­бя фи­ло­со­фию да­о­сиз­ма, пан­те­из­ма, язы­чес­т­ва, буд­диз­ма, тран­с­цен­ден­та­лиз­ма, ли­бе­ра­лиз­ма, анар­хиз­ма, а так­же эко­ло­ги­чес­кие зна­ния. Вмес­те с тем, прак­ти­чес­ки все они вос­пе­ва­ют кра­со­ту, пер­воз­дан­ность и ве­ли­чие ди­кой при­ро­ды, бла­го­го­ве­ют пе­ред ее бо­жес­т­вен­нос­тью, вос­п­ри­ни­ма­ют ее как храм, лик Бо­га, Со­вер­шен­но Иное, Бо­ги­ню-Мать.

На­и­бо­лее инте­рес­на и сов­ре­мен­на, с мо­ей точ­ки зре­ния, фи­ло­со­фия шко­лы ра­ди­каль­ных пи­са­те­лей ди­кой при­ро­ды. Они по­ла­га­ют, что лю­ди не бо­лее цен­ны, чем часть ди­кой при­ро­ды. Они ве­рят, что ди­кая при­ро­да име­ет пра­во на сво­бо­ду и су­щес­т­во­ва­ние и ей дол­ж­на быть отве­де­на по спра­вед­ли­вос­ти по­ло­ви­на тер­ри­то­рии Зем­ли. Вмес­те с тем те, кто опи­сы­вал ди­кую при­ро­ду как враж­деб­ную сти­хию, или прос­лав­лял ги­бель ее или отдель­ных ее пред­с­та­ви­те­лей (ди­ких рас­те­ний, жи­вот­ных), нап­ри­мер, во вре­мя лю­би­тельс­кой охо­ты (убий­с­т­во ра­ди раз­в­ле­че­ния), не мо­гут быть в пол­ной ме­ре отне­се­ны к пи­са­те­лям ди­кой при­ро­ды. Или по эти­чес­ким при­чи­нам не мо­гут быть отне­се­ны к ним во­об­ще.

Тех­ни­ки
В це­лом для пи­са­те­лей ди­кой при­ро­ды ха­рак­тер­ны не­кие общие тех­ни­ки, ко­то­рые вы­год­но отли­ча­ют их ра­бо­ты от дру­гих про­из­ве­де­ний по схо­жей те­ма­ти­ке.

1. Ди­кая при­ро­да всег­да сто­ит на пер­вом мес­те, че­ло­век же опи­сы­ва­ет­ся как рав­ноп­рав­ный пар­т­нер или не изоб­ра­жа­ет­ся во­об­ще.

2. Прак­ти­чес­ки все про­из­ве­де­ния, пос­вя­щен­ные ди­кой при­ро­де, не­сут не­кую фи­ло­соф­с­кую наг­руз­ку, а не толь­ко огра­ни­чи­ва­ют­ся опи­са­ни­ем ди­ких лан­д­шаф­тов или ди­ких жи­вот­ных.

3. При­ро­да опи­сы­ва­ет­ся как ди­кая, сво­бод­ная, а не окуль­ту­рен­ная.

4. Пи­са­те­ли ди­кой при­ро­ды да­ют не­о­бык­но­вен­но яркие, за­по­ми­на­ю­щи­е­ся опи­са­ния сво­бод­ной при­ро­ды.

5. Осо­бый стиль изло­же­ния, нап­ри­мер, сти­хи хай­ку.

6. Опи­сы­вая свои пу­те­шес­т­вия по ди­кой при­ро­де, мно­гие из них ста­ра­ют­ся не ука­зы­вать точ­ный адрес учас­т­ков сво­бод­ной при­ро­ды.

Шко­лы пи­са­те­лей ди­кой при­ро­ды


На осно­ве фи­ло­со­фии и тех­ник мож­но вы­де­лить сле­ду­ю­щие основ­ные пи­са­тельс­кие шко­лы ди­кой при­ро­ды:

1. Шко­ла аме­ри­кан­с­ких пи­са­те­лей-тран­с­цен­ден­та­лис­тов
(Р. Эмер­сон, Г. То­ро и др.)

2. Шко­ла ста­ро­дав­ней ки­тай­с­кой пей­заж­ной ли­ри­ки — по­э­зия гор и вод (шань шуй ши) — (Ли Бо, Ван Вэй, Ду Фу и др.).

3. Эко­ло­ги­чес­кая шко­ла ди­кой при­ро­ды (О. Ле­о­польд, Э. Шу­ку­ров и др.)

4. Евро­пей­с­кая ро­ман­ти­чес­кая шко­ла ди­кой при­ро­ды (У. Вор­д­с­ворт, А. Миц­ке­вич, В. Гю­го, Дж. Бай­рон и др.).

5. Шко­ла ра­ди­каль­ных пи­са­те­лей ди­кой при­ро­ды (Дж. Тер­нер, Э. Эб­би, Т. Бирч, Д. Фор­мэн и др.).

6. Шко­ла язы­чес­ких пи­са­те­лей ди­кой при­ро­ды (Си­этл, Г. Чо­рос-Гур­кин, Се­рая Со­ва и др.).

7. Шко­ла ста­род­ав­ней япон­с­кой пей­заж­ной ли­ри­ки (Ба­сё, Тиё, Си­ко и др.).

8. До­ку­мен­таль­ная шко­ла ди­кой при­ро­ды (Н. Ка­рам­зин,
В. Мэр­рэй, Н. Прже­вальс­кий и др.).

9. Ани­ма­лис­ти­чес­кая шко­ла ди­кой при­ро­ды (Дж. Дар­релл, Дж. Адам­сон и др.).

10. Шко­ла прак­ти­чес­кой при­ро­до­ох­ра­ны (Г. Ко­жев­ни­ков,
Б. Гржимек, Ф. Штиль­марк и др.).

11. Шко­ла ре­ли­ги­оз­но­го вос­п­ри­я­тия ди­кой при­ро­ды (Дж. Мю­ир, Л. Грэ­бер, Э. Бар­н­ба­ум и др.).

По­яв­ле­ние пи­са­те­лей


ди­кой при­ро­ды

Как и в слу­чае с ху­дож­ни­ка­ми ди­кой при­ро­ды, пер­вые пи­са­те­ли ди­кой при­ро­ды по­я­ви­лись в ста­ро­дав­нем Ки­тае при­мер­но в 5 ве­ке. Это бы­ли по­э­ты, спе­ци­а­ли­зи­ру­ю­щи­е­ся в пей­заж­ной ли­ри­ке «гор и вод» — шань шуй ши. Мно­гие из них явля­лись так­же извес­т­ны­ми ху­дож­ни­ка­ми, фи­ло­со­фа­ми, ве­ли мо­на­шес­кий образ жиз­ни. Они про­по­ве­до­ва­ли да­о­сизм, одним из глав­ных пос­ту­ла­тов ко­то­ро­го бы­ло «ни­че­го не де­ла­ние» в отно­ше­нии ди­кой при­ро­ды. Поз­же ка­но­ны ки­тай­с­кой пей­заж­ной ли­ри­ки рас­п­рос­т­ра­ни­лись на со­сед­ние стра­ны — Ко­рею, Япо­нию.

В Евро­пе пи­са­те­лей ди­кой при­ро­ды соз­да­ло дви­же­ние ро­ман­тиз­ма 18–19 ве­ков. Граф Шеф­т­с­бе­ри, Дж. Бай­рон, С. Коль­ридж, Дж. Рес­кин, В. Гю­го, А. Миц­ке­вич ста­ли пер­вы­ми евро­пей­с­ки­ми пи­са­те­ля­ми ди­кой при­ро­ды.

В 19 ве­ке в Рос­сии о ди­кой при­ро­де на­ча­ли пи­сать ли­те­ра­то­ры И. Ве­се­ньев, Н. Ка­рам­зин, С. Ак­са­ков, Н. Го­голь, в США тра­ди­ции аме­ри­кан­с­ких пи­са­те­лей ди­кой при­ро­ды за­ло­жи­ли фи­ло­со­фы-тран­с­цен­ден­та­лис­ты Р. Эмер­сон, Г. То­ро, а так­же пу­те­шес­т­вен­ни­ки и пи­са­те­ли-ро­ман­ти­ки Ф. Ку­пер, У. Бра­йант, Е. Ивенс, Дж. Хед­ли, С. Хам­монд, В. Кол­вин.

В нас­то­я­щее вре­мя пер­вое мес­то по ко­ли­чес­т­ву и ка­чес­т­ву сво­их про­из­ве­де­ний о ди­кой при­ро­де, не­сом­нен­но, за­ни­ма­ют аме­ри­кан­с­кие пи­са­те­ли. Их ра­бо­ты отли­ча­ет осо­бая фи­ло­со­фич­ность, ре­ли­ги­оз­ное отно­ше­ние к ди­кой при­ро­де. Мож­но с уве­рен­нос­тью ска­зать, что по­доб­ной ли­те­ра­ту­ры о ди­кой при­ро­де, как в США, нет ниг­де в ми­ре.

То­мас Ли­он, сос­та­ви­тель ли­те­ра­ту­ро­вед­чес­ко­го сбор­ни­ка об аме­ри­кан­с­ких пи­са­те­лях ди­кой при­ро­ды пи­сал:


«В ко­рот­кой жур­наль­ной за­мет­ке Бар­ри Ло­пез не­дав­но выс­ка­зал пред­по­ло­же­ние, что ли­те­ра­ту­ра о при­ро­де «од­наж­ды не толь­ко сос­та­вит глав­ное те­ло аме­ри­кан­с­кой ли­те­ра­ту­ры, но и ста­нет осно­вой для ре­ор­га­ни­за­ции аме­ри­кан­с­кой по­ли­ти­чес­кой мыс­ли». В не­ко­то­ром смыс­ле, я ду­маю, это уже про­и­зош­ло, осно­ва за­ло­же­на, если вос­п­ри­ни­мать по­ли­ти­чес­кую мысль как вос­п­ри­я­тие отно­ше­ний. Уи­льям Бар­т­рам, Ген­ри То­ро, Джон Мю­ир, Джон Бер­роуз, Олдо Ле­о­польд, Уин­делл Бе­ри и мно­гие дру­гие сфор­ми­ро­ва­ли ви­де­ние ми­ра пол­нос­тью по­ли­ти­чес­ко­го и де­мок­ра­ти­чес­ко­го. Пра­виль­но по­ни­ма­е­мая по­ли­ти­ка — это не прос­то че­ло­ве­чес­кие де­ла, она вклю­ча­ет рас­по­ло­же­ние каж­до­го эле­мен­та, ко­то­рый сос­тав­ля­ет мир, би­ос­фе­ру, час­тью ко­то­рой мы явля­ем­ся. Пра­виль­но по­ня­тая де­мок­ра­тия да­ет пра­во го­ло­са де­ре­вьям и дру­гим су­щес­т­вам. Де­мок­ра­тия, как её пред­с­тав­ля­ет аме­ри­кан­с­кая ли­те­ра­ту­ра о при­ро­де, рас­ши­ря­ет и на­пол­ня­ет аме­ри­кан­с­кие осно­вы. Это не рас­п­ре­де­ле­ние влас­ти в че­ло­ве­чес­ком общес­т­ве, но бо­лее глу­бо­кое дви­же­ние ра­зу­ма и сер­д­ца, откры­тие сво­е­го «я» в приз­на­нии и по­чи­та­нии все-вк­лю­ча­ю­ще­го боль­шо­го «Я».
(Цит. по: This incomperable..., 1991)

Крес­то­вый по­ход


пи­са­те­лей ди­кой при­ро­ды

Пи­са­те­ли ди­кой при­ро­ды всег­да сто­я­ли в пер­вых ря­дах её за­щит­ни­ков. Аме­ри­ка­нец Дж. Мю­ир являл­ся орга­ни­за­то­ром пер­вых на­ци­о­наль­ных пар­ков США, его со­о­те­чес­т­вен­ник В. Кол­вин до­бил­ся соз­да­ния Ади­рон­дак­с­ко­го на­ци­о­наль­но­го пар­ка. Рос­сий­с­кий при­ро­до­ох­ран­ник и ли­те­ра­тор Ф. Штиль­марк — соз­да­тель бо­лее по­лу­то­ра де­сят­ков рос­сий­с­ких за­по­вед­ни­ков и рес­пуб­ли­кан­с­ких за­каз­ни­ков.

Ка­над­с­кий пи­са­тель Се­рая Со­ва спо­соб­с­т­во­вал при­ня­тию в Ка­на­де За­ко­на о за­щи­те боб­ров и охра­не мест их оби­та­ния.

Б. Гржи­мек, Дж. Адам­сон, И. Ваг­нер, Я. Лин­д­б­лад не­ма­ло сде­ла­ли сво­и­ми кни­га­ми для за­щи­ты ди­ких жи­вот­ных Афри­ки и Индии.

Од­на­ко, глав­ная зас­лу­га пи­са­те­лей ди­кой при­ро­ды, без сом­не­ния ле­жит в про­буж­де­нии дви­же­ния в за­щи­ту ди­кой при­ро­ды, у исто­ков ко­то­ро­го в США сто­я­ли та­кие вы­да­ю­щи­е­ся пи­са­те­ли как Ген­ри То­ро, Джон Мю­ир, Олдо Ле­о­польд, в Рос­сии — Г. Ко­жев­ни­ков, И. Бо­ро­дин, А. Се­ме­нов-Тян-Шан­с­кий, В. Та­ли­ев, ко­то­рые бу­ду­чи би­о­ло­га­ми, не­ма­ло пот­ру­ди­лись и на ли­те­ра­тур­ном поп­ри­ще.

Пи­са­те­ли ди­кой при­ро­ды вос­пи­ты­ва­ли вкус сво­их чи­та­те­лей, учи­ли их лю­бо­вать­ся ди­кой при­ро­дой, бла­го­го­веть пе­ред ней, ува­жать её, вну­ша­ли бес­по­кой­с­т­во по по­во­ду её исчез­но­ве­ния. Они соз­да­ли осо­бую иде­о­ло­гию за­щи­ты ди­кой при­ро­ды, раз­ра­бо­та­ли сов­ре­мен­ную идею ди­кой при­ро­ды. В Рос­сии пи­са­те­ли ди­кой при­ро­ды и уче­ные-ес­тес­т­вен­ни­ки ста­ли авто­ра­ми осо­бо­го эти­ко-эс­те­ти­чес­ко­го под­хо­да в охра­не ди­кой при­ро­ды и за­по­вед­но­го де­ла.

О­дин из на­и­бо­лее са­мо­быт­ных сов­ре­мен­ных аме­ри­кан­с­ких пи­са­те­лей ди­кой при­ро­ды Джек Тер­нер пи­шет, что спа­сая ди­кую при­ро­ду, мы преж­де все­го дол­ж­ны спа­сать её ау­ру:
«Пер­вич­ная за­да­ча по­э­тов, и мыс­ли­те­лей, и ху­дож­ни­ков, как мне ка­жет­ся, сос­то­ит в том, что­бы рас­ши­рить ее цен­ность (ди­кой при­ро­ды — В.Б.), ко­то­рые мы це­ним глуб­же все­го — источ­ник на­шей мо­ра­ли и ду­хов­ной прак­ти­ки...(...).

Рас­п­рос­т­ра­ним эти мо­раль­ные и ду­хов­ные цен­нос­ти на при­ро­ду, и ду­хи каж­до­го ле­ле­ян­но­го как сок­ро­ви­ще мес­та за­го­во­рят, как они го­во­ри­ли всег­да — че­рез искус­с­т­во, ми­фы, сны, та­нец, ли­те­ра­ту­ру, по­э­зию, мас­тер­с­т­во».(Тер­нер, 2003)
Каж­дый из ци­ти­ру­е­мых мной в этой кни­ге пи­са­те­лей ди­кой при­ро­ды со­вер­шил свой пер­со­наль­ный крес­то­вый по­ход в её за­щи­ту. Не всег­да этот оди­ноч­ный по­ход ока­зывал­ся удач­ным. Одна­ко все они вмес­те сде­ла­ли огром­ное де­ло: раз­бу­ди­ли ми­ро­вое дви­же­ние в за­щи­ту ди­кой при­ро­ды.
Пи­са­те­ли ди­кой при­ро­ды
Ки­тая, Япо­нии и Тай­ва­ня

По­э­зия на да­ос­с­ко-ре­ли­ги­оз­ные и да­ос­с­ко-фи­ло­соф­с­кие те­мы при­ве­ла к воз­ник­но­ве­нию в Ки­тае осо­бой пей­заж­ной ли­ри­ки («по­э­зия гор и вод» — шань шуй ши), вы­де­лив­шей­ся в V ве­ке. Пер­вым сре­ди ста­ро­дав­них ки­тай­с­ких пи­са­те­лей ди­кой при­ро­ды по пра­ву счи­та­ет­ся вы­да­ю­щий­ся по­эт Ли Бо.

Ли Бо на­зы­вал се­бя «из­г­нан­ным ся­нем» (из­г­нан­ным не­бо­жи­те­лем), то есть свя­тым отшель­ни­ком, пос­ти­га­ю­щим тай­ны ди­кой при­ро­ды. Ли Бо жил в про­вин­ции Шу, сла­вя­щей­ся сво­ей ди­кой при­ро­дой, с 5-ти лет­не­го воз­рас­та. Имен­но на фо­не сво­бод­ной при­ро­ды сфор­ми­ро­ва­лись его эсте­ти­ка и фи­ло­со­фия.
Пы­та­ли однаж­ды:

мол что за нуж­да

В неф­ри­то­вых ска­ла­х

г­нез­до се­бе вью?


В ответ улыб­нул­ся

и про­мол­чал

А сер­д­це за­пе­ло:

сво­бо­ду люб­лю...


Стрем­ни­на

пер­си­ко­вых ле­пес­т­ко­в

Ле­тя­щих с обры­ва

в уще­лье те­ней,


Лишь здесь — не­бе­са

и зем­ля — толь­ко здесь

А не сре­ди

лю­дей.


(Ки­тай­с­кая, 1984)

Ли Бо про­вел нес­коль­ко лет в го­рах Минь­шань вмес­те с да­ос­с­ким отшель­ни­ком, пос­ти­гая та­ин­с­т­во да­о­сиз­ма. Пос­ле не­дол­го­го пе­ре­ры­ва он вновь вер­нул­ся ту­да. Осо­бен­но его прив­ле­ка­ли Го­ры Крутых бро­вей — Эмей­шань. «В цар­с­т­ве Шу не­ма­ло гор, где оби­та­ют бес­с­мер­т­ные, но с та­ин­с­т­вен­ны­ми Круты­ми Бро­вя­ми ни одна не срав­нит­ся», — пи­сал Ли Бо (Ки­тай­с­кая, 1984).

В ми­ну­ты осо­бой ду­шев­ной рас­к­ре­по­щен­нос­ти, ко­то­рую при­но­си­ло ви­но или лю­бо­ва­ние при­ро­дой, Ли Бо играл на лют­не, ста­ра­ясь до­вес­ти най­ден­ную с ди­ки­ми го­ра­ми гар­мо­нию до со­вер­шен­с­т­ва.

Из­вес­т­ный ки­тай­с­кий по­эт Хэ­ Ч­жи-Чжан как-то ска­зал Ли Бо: «Ты бес­с­мер­т­ный ка­кой-то ге­ний, с не­бес в на­ка­за­нье на зем­лю по­вер­жен­ный» (Ли Бо, 2000).


Вы­со­кие пи­ки взды­ма­ют­ся в не­бо ря­да­ми,

Чуть вы­ше и вот уж кос­нут­ся они обла­ков.

Вы­со­кие сос­ны над про­пас­тью к ска­лам при­жа­лись,

Ру­чьи и по­то­ки спле­та­ют­ся, гроз­но шу­мя.

Вне­зап­но ва­лун испо­лин­с­кий сры­ва­ет­ся свер­ху,

И гор­ное эхо ему отве­ча­ет как гром...(Цит. по: Фиш­ман, 1958)
Сов­ре­мен­ни­ки го­во­ри­ли о Ли Бо: «Опус­тит кисть — и устра­ша­ет вет­ры и лив­ни. А на­пи­шет стих — и вы­зо­вет сле­зы у злых и доб­рых ду­хов (...). Ему нуж­ны не укром­ные угол­ки, чуть осве­щен­ные ве­чер­ним сол­н­цем, а кру­тые вер­ши­ны, ле­ту­чие во­до­па­ды, бур­ные ре­ки» (По­э­зия, 1987).
Смот­рю на во­до­пад в го­рах Лу­шань
За си­зой дым­кою вда­ли

Го­рит за­кат.


Гля­жу на гор­ные хреб­ты,

На во­до­пад.


Ле­тит он с облач­ных вы­со­т

С­к­возь гор­ный лес —


И ка­жет­ся, то Млеч­ный Путь

У­пал с не­бес.


Храм на вер­ши­не го­ры
На гор­ной вер­ши­не

Но­чую в по­ки­ну­том хра­ме.

К мер­ца­ю­щим звез­да­м

Мо­гу при­кос­нуть­ся ру­кой.


Бо­юсь раз­го­ва­ри­вать гром­ко:

Зем­ны­ми сло­ва­ми


Я жи­те­лей не­ба

Не смею тре­во­жить по­кой.(По­э­зия, 1987)
Песнь лу­не Эмей­шаньс­ких го­р
Лу­на Эмей­шаньс­ких гор,

по­лу­ме­сяц осен­ний!


В ре­ке усми­рен­ных Ця­но­в

ку­па­ют­ся те­ни...


От Чис­тых Ру­чьев плы­ву

по до­ро­ге к Трем Без­д­на­м


Тос­кую... к Юй­чшо­ю

с­пус­ка­юсь вниз по те­че­нью.


В оди­но­чес­т­ве си­жу на го­ре Цзин­ти­шань
Рас­та­я­ла стая,

из­ве­дав пре­дел вос­хож­де­нья.


Од­но толь­ко облач­ко

п­раз­д­но плы­вет в отда­ле­нье.


Гля­дим друг на дру­га —

и наг­ля­деть­ся не мо­жем...


Во­ис­ти­ну это

Бе­сед­ка Бла­го­го­ве­нья.(Ки­тай­с­кая, 1984)
В го­рах Лу­шань смот­рю на ю­го-вос­ток

на пик Пя­ти Ста­ри­ко­в
С­мот­рю на пик Пя­ти Ста­ри­ков,

На Лу­шань, на юго-вос­ток,


Он под­ни­ма­ет­ся в не­бе­са,

Как зо­ло­той цве­ток.

С не­го я ви­дел бы все кру­го­м

И всем лю­бо­вать­ся мог...


Вот тут бы жить и окон­чить мне

Пос­лед­нюю из до­рог.


О том, как Юань Дань-ую жил отшель­ни­ком в го­рах
В вос­точ­ных го­ра­х

Он выс­т­ро­ил до­м

К­ро­шеч­ный —

Сре­ди скал.

С вес­ны он ле­жал

В ле­су пус­то­м

И да­же днем

Не вста­вал.

И ру­чей­ка

Он слы­шал зво­н

И пе­сен­ки

Ве­тер­ка.

Ни дрязг и ни ссо­р

Не ве­дал он —

И жить бы ему

Ве­ка.


(Ли Бо, 2000)
Ве­сен­ним днем бро­жу у ру­чья Ло­фу­тань
О­дин, в го­ра­х

Я на­пе­ваю пес­ню,

Здесь, на­ко­нец,

Не встре­чу я лю­дей.

Все кру­че скло­ны, ска­лы все отвес­ней.

Бре­ду в уще­лье.

Где те­чет ру­чей (...)
Осо­бая му­зы­ка, оча­ро­ван­ность сво­бод­ной при­ро­дой слы­шит­ся в сти­хах дру­гих ста­ро­дав­них ки­тай­с­ких пи­са­те­лей ди­кой при­ро­ды.
В­ку­шаю по­кой.

От­ц­ве­та­ет ко­ри­ца вок­руг.

За­тиш­ная ночь.

Го­ры пус­тын­ны вес­ной.

Я­ви­лась лу­на,

Вспо­ло­ши­ла дрем­ных пи­чуг:

По­ют — не смол­ка­ю­т

Над веш­ней вла­гой реч­ной.Ван Вэй

В­зи­рая на свя­щен­ную вер­ши­ну

Ве­ли­кая гор­ная цепь —

К острию — острие!
От Ци и до Лу

Зе­ле­не­ет Тай­шань на прос­то­ре


Как буд­то при­ро­да

Соб­ра­ла искус­с­т­во свое,


Чтоб се­вер и юг

Раз­де­лить здесь на сум­рак и зо­ри.Ду Фу
Ро­див­шись на скло­нах,

Плы­вут обла­ка без тру­да,


За­ви­дую пти­цам

И в тре­пе­те див­ном не­мею.


Но я на вер­ши­ну взой­ду

И уви­жу тог­да


Как го­ры дру­ги­е

Ма­лы по срав­не­нию с нею.Ду Фу (По­э­зия, 1987)
Каталог: wp-content -> uploads -> 2013
2013 -> Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан 010 000, г
2013 -> Бір көзден алу тәсілімен мемлекеттік сатып алу қорытындысы туралы №21 хаттама
2013 -> Бір көзден алу тәсілімен мемлекеттік сатып алу қорытындысы туралы №2 хаттама
2013 -> Бір көзден алу тәсілімен мемлекеттік сатып алу қорытындысы туралы №6 хаттама
2013 -> Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан 010 000, г
2013 -> Тақырыптың өзектілігі
2013 -> «Алаш» либералдық-демократиялық қозғалысы идеологиясының маңызд


Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет