В. Ф. Бырька атындағы өндірістік процестерді автоматтандыру кафедрасы Қармту-ң бас корпусында, 131 аудиториясында орналасқан. Байланыс телефоны 56-51-84 (кафедра), 56-53-25 (4 корпус 106 аудитория), оқытушының элежүктеу 322.66 Kb.
Дата01.10.2017
өлшемі322.66 Kb.
түріБағдарламасы

Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі
Қарағанды мемлекеттік техникалық университеті


Бекітемін

Ғылыми кеңес төрағасы, ректор, ҚР ҰҒА академигі

Ғазалиев А.М.

_______________________

«____» _________ 200___ж.
СТУДЕНТКЕ АРНАЛҒАН ПӘН БОЙЫНША ОҚЫТУ БАҒДАРЛАМАСЫ ( SYLLABUS)

«Автоматтандырылған электр жетегінің электрлік аппараттары мен элементтері» пәні бойынша
050718– «Электроэнергетика» мамандығының студенттері үшін

«Энергетика, байланыс және автоматтандыру» факультеті
«Өндірістік процестерді автоматтандыру» кафедрасы

2008


Алғы сөз
Студентке арналған пән бойынша оқыту бағдарламасы (syllabus) әзірленеді: ӨПА кафедрасының доценті Каверин Владимир Викторовичпен, аға оқытушысы Телбаева Шынар Зарыкбековна.


«ӨПА» кафедрасының мәжілісінде талқыланады
«____»___________2008 ж. № _______ хаттама

Кафедра меңгерушісі___________Брейдо И.В. «____»________2008 ж.

(қолы)


Энергетика, байланыс және автоматтандыру факультетінің әдістемелік бюросымен мақұлданады
«____»______________2008 ж. № _______ хаттама
Төраға _____________ Лихачев В.В. «____»___________ 2008 ж.


ӨПА кафедрасымен келісіледі
Кафедра меңгерушісі__________Брейдо И.В. «____»________2008 ж.

(қолы)


Оқытушы туралы мәліметтер және байланыс ақпарат

ҚарМТУ, ӨПА кафедрасының доценті Каверин Владимир Викторович.

Шынар Зарыкбековна ҚарМТУ ӨПА кафедра аға-оқытушы.

В.Ф. Бырька атындағы өндірістік процестерді автоматтандыру кафедрасы ҚарМТУ-ң бас корпусында, 131 аудиториясында орналасқан. Байланыс телефоны 56-51-84 (кафедра), 56-53-25 (4 корпус 106 аудитория), оқытушының электрондық адресі: www kaverinkz@mail.ru.
Пәннің еңбек сыйымдылығы


Семестр

Кредиттер саны

Сабақтардың түрі

СӨЖ сағаттар саны

Жалпы сағаттар саны

Бақылау түрі

Қосылған сағаттар саны

ОСӨЖ сағаттарының саны

Барлығы сағаттар саны

лекциялар

Практикалық сабақтар

Зертханалық сабақтар

2

2

15

-

15

30

90

30

90

емтихан


Пәннің сипаттамасы

«Автоматтандырылған электр жетегінің электрлік аппараттары мен элементтері» пәні жоғарғы оқу орнының бакалаврларына арналған негізгі базалық сабақ циклына кіреді.
Пәннің мақсаты

«Автоматтандырылған электр жетегінің электрлік аппараттары мен элементтері»» пәні электрлік аппараттардың құрылғысын, күштік компоненттердің статикалық және динамикалық қасиетттерін және электржетекті автоматты реттеу элементтерінің жүйесін және теориясын зерттеу мақсатын алға қояды.
Пәннің міндеттері

Берілген пәнді оқу нәтижесінде студенттер міндетті:

– Электрлік аппараттар жұмысының тәртібінің және негізгі сипаттамаларының және автореттеу жүйесінің техникалық сызбалы шешімінің құрастырмасы туралы түсінікке ие болуға;


  • Электрлік аппараттар архитектурасын, өндірістік автоматиканың жүйесін және электрлік жабдықтар үшін компоненттердің қазіргі таңда шығарылатын фирмаларымен және тұтынушыларымен, күштік компоненттердің және электржетекті автоматты реттеу жүйесінің элементтерінің статикалық және динамикалық қасиеттерін білуге;

– Коммутациялық аппаратураларды қолданумен электрлі жабдықтардың жобалық жұмыстарын орындау, сандық және аналогиялық интегралды элементті базада типтік электронды аппаратураның жай схемаларын түсіну және оқу, схемада элементтердің жұмыс істеу шарттарына сәйкес анықтамалық ақпарат бойынша қажет элементтерді таңдауын істей білуге;
– Электржетектің әлсіз нүктелі және күштік компоненттері үшін анықтамалық әдебиет бойынша жұмысты практикалық дағдыларды меңгеруге.
Айрықша деректемелер

Берілген пәнді оқу үшін келесі пәндерді (бөлімдерді (тақырыптарды) көрсетумен) меңгеру қажет:Пән

Бөлімдердің (тақырыптардың) атауы

Физика

Электр жазығы. Тұрақты ток. Электромагнетизм. Ауыспалы ток. Электромагниттік индукция. Электромагниттік тербелістер.

ТОЭ

Тұрақты токтың сызықтық тізбегінің есептеулері. Тұрақты токтың сызықты емес тізбегі. Магниттік тізбектер. Электр және магнит жазығы.Ауыспалы ток тізбегі. Синусоидалы емес токтар.


Электрлік машиналар

Трансформаторлар. Синхронды және синхронды емес электрқозғалтқыштар. Тұрақты токтың электрқозғалтқыштары.


Электроника және

микросызбалы техникаЭлектрониканың базалық элементтері. Электронды күшейткіштер, генераторлар, белсенді фильтрлар, токтың және кернеудің тұрақтандырғыштары. Импульстік және сандық техниканың негіздері. Техникалық сызбаны моделдеудің қазіргі заманғы компьютерлік әдістері.


Автоматты басқару теориясы

Басқару міндетінің мазмұны; басқару жүйесінің классификациясы; басқару жүйесінің моделі және сипаттамасы.


Тұрақты деректемелер

«Автоматтандырылған электр жетегінің электрлік аппараттары мен элементтері» пәнін оқу кезінде алынған білімдер келесі пәндерді меңгеру барысында қолданылады.
Пәннің тақырыптық жоспары

Бөлім атауы, (тақырыптар)

Сабақ түрлері бойынша еңбек сыйымдылығы, сағ.

Дәріс

Зертханалық сабақ

ОСӨЖ

СӨЖ

1 Дәріс. Кіріспе. Мақсаты мен мазмұны. Ұғымы және анықтамасы. Тарихи көзқарас, қазіргі күйі және АЭП даму шаралары. Мамандықтың басқа пәндерімен қазіргі пәннің байланысы

1

1

2

2

2 Дәріс. 1 Бөлім. Автоматиканың жүйелі элементтерінің классификациясы. Негізгі түсініктер мен анықтамалар. Басқарудың және реттеудің негізгі принциптері.

1

1

2

2

3 Дәріс. 2 Бөлім. Автоматиканың жүйелі элементтерін таңдау. АСУ ТП құралын агрегаттау және жекелендіру, типтеу. Автоматизация құрылғысының жекеленген сигналдары. ИИС қазіргі таңдағы интерфейсінің қысқаша сипаттамасы. Мәліметтерді тізбектеп беру.

1

1

2

2

4 Дәріс. Мәліметтерді параллельді беру. АСУ ТП құралы және типтік құрылымы. Агрегатты кешендер. АСУ ТП жалпыланған блок-схемасы.Типтік функциялар кешені. Басқару, реттеу және бақылаудың локалды жүйесі.

1

1

2

2

5 Дәріс. АСУ технологиялық үрдістермен. Функционалды және топологиялық децентрализация принциптері. Өндірістік жабдықтарды және автоматтау құралдарын таңдау. Өлшегіш түрлендіргіштер. Қозғалтқыштардың негізгі сипаттамалары.

3 бөлім. Өлшеу түрлендіргіштері.1

1

2

2

6 Дәріс. 4 бөлім. Өлшеудің және температураны басқарудың техникалық құралдары. Термотүрлендіргіш. Терморезистор. Кедергі термометрі. Термоэлектрлік түрлендіргіштер. Радиациялық пирометрлер

1

1

2

2

7 Дәріс. 5 бөлім. Қысымды бақылау және өлшеудің техникалық құралдары. Манометрлер. Вакуумметр. Қысымды өлшеу түрлендіргіштері. Тензоэффект. Пьезоэлектрлік түрлендіргіштер.

1

1

2

2

8 Дәріс. 6 бөлім. Ортаның деңгейін бақылау және өлшеудің техникалық құралдары. Деңгейлік шынылар. Буйкалық деңгейшелер. Мембраналы дифманометр. Қозғалтқыштар. Акустикалық деңгейшелер . Жоғары және төмен жиілікті деңгейшелер.

1

1

2

2

9 Дәріс. 7 бөлім. Материал шығынын бақылау және өлшеудің техникалық құралдары. Жалпы мағлұматтар. Қисық есептегіштер.Жылдамдықты есептегіштер.Тежелетін құрылғыда қысымның тізбекті төмендеу принципі.Ағу шығының мөлшері.

1

1

2

2

10 Дәріс. 8 бөлім. Реле және релелік элементтер. Жалпы мағлұматтар. ЭМР құрастырмасы. Типтік релейлік сызбалар. Логикалық басқарудың дискреттік сызбасының минимизациясы және синтезі.

1

1

2

2

11 Дәріс. 9 бөлім. Бағдарламаланатын логикалық бақылаушылар. Жалпы мағлұматтар.Шетелдік ПЛК қысқаша шолу.

1

1

2

2

12 Дәріс. 10 бөлім. Автоматика жүйесінің автоматты реттегіштері. Автоматты реттегіш.

1

1

2

2

13 Дәріс. 11 бөлім. Автоматика жүйесінің құрылғысы және орындаушы механизмдері.Жалпы мағлұматтар. Электрлік орындаушы құрылғы.

1

1

2

2

14 Дәріс. 12 бөлім.Автоматтандырудың функционалдықсызбалары. Жалпы мағлұматтар.Технологиялық жабдық және коммуникация суреті.Функционалды сызбада құралдар мен жабдықтардың шартты белгілерін құру мысалдары.

1

1

2

2

15 Дәріс. Автоматика құралдарының және жабдықтарының позициялық белгілері.Автоматтандырудың функционалды сызбасын орындау мысалдары. Автоматтандырудың функционалды сызбасын оқу жүйелілігі.

1

1

2

2

БАРЛЫҒЫ:

15

15

30

30


Практикалық (семинарлық) сабақтардың тізімі

Практикалық (семинарлық) сабақтар оқу бағдарламасында қаралмаған


Зертханалық сабақтардың тізімі

1 Айнымалы токты қосатындардын тексеру.

2 Токпен кернеудің электромагниттік релесін, реле уақытын зерттеу.

3 Контактісіз іске қосу реттегіш аппаратурасы.

4 Токтың және кернеудің автономды инверторын зерттеу.

5 Инерциясыз линейлі каскадтарды зерттеу.

6 Динамикалық түйіндердің сипаттамасын зерттеу.

7 Линейсыз түйіндерді зерттеу.

8 Линейсыз аппроксиматорларды зерттеу.

9 Импульсті жылдамдық датчигін зерттеу.


Курстық жобалардың (жұмыстардың) тақырыбы

Курстық жоба (жұмыс) оқу бағдарламасында қаралмаған.


Оқытушымен студенттің өздік жұмысының тақырыптық жоспары

ОСӨЖ тақырыбының атауы

Сабақтың мақсаты

Сабақтың түрі

Тапсырманың мазмұны

Ұсынылатын әдебиет

1 тақырып.Басқарылатың электрикалық энергия түрлендіргіштерінің классификациясы.

Берілген тақырып бойынша білімді жетілдіру

Ауызша сұраныс, докладтарды талқылау
4-6, 9-11

2 тақырып.Басқарылатың түрлендіргіштердің күш беретін бөлік элементтерінің техникалық сипаттамасы.

Берілген тақырып бойынша білімді жетілдіру

Ауызша сұраныс, докладтарды талқылау

Оқытушының таңдауы бойынша емтихан тестісі түрінде емтиханға дайындық реттінде жүзеге асырылады

4-6, 9-11

3 тақырып. Вентильдердің топтық қосылуы.

Берілген тақырып бойынша білімді жетілдіру

Ауызша сұраныс, докладтарды талқылау

4-6, 9-11

4 тақырып. Тиристорлы түзегіштердің классификациясы.

Берілген тақырып бойынша білімді жетілдіру

Ауызша сұраныс, докладтарды талқылау

4-6, 9-11

5 тақырып. Түзегіштердің фазалық басқарылуының жүйелері.

Берілген тақырып бойынша білімді жетілдіру

Ауызша сұраныс, докладтарды талқылау

4-6, 9-11

6 тақырып. Фазалық басқару жүйесінің элементтер блогын таңдау және принциптілік сұлбасын жобалау.

Берілген тақырып бойынша білімді жетілдіру

Ауызша сұраныс, докладтарды талқылау

4-6, 9-11

7 тақырып. Басқарылатың түзегіштерінің қолдану аумағы.

Берілген тақырып бойынша білімді жетілдіру

Ауызша сұраныс, докладтарды талқылау

4-6, 9-11

8 тақырып. Басқарылатың түрлендіргіштердің даму бағыттарының үміті.

Берілген тақырып бойынша білімді жетілдіру

Ауызша сұраныс, докладтарды талқылау

4-6, 9-11

9 тақырып. Тиристорлы түзегіштерінің басқару бұрышы туралы түсінік.

Берілген тақырып бойынша білімді жетілдіру

Ауызша сұраныс, докладтарды талқылау

4-6, 9-11


СӨЖ арналған бақылау жұмыстарының тақырыбы

1 Басқарылатың электрикалық энергия түрлендіргіштерінің классификациясы.

2 Басқарылатың түрлендіргіштердің күш беретін бөлік элементтерінің техникалық сипаттамасы.

3 Вентильдердің топтық қосылуы.

4 Тиристорлы түзегіштердің классификациясы.

5 Түзегіштердің фазалық басқарылуының жүйелері.

6 Фазалық басқару жүйесінің элементтер блогын таңдау және принциптілік сұлбасын жобалау.

7 Басқарылатың түзегіштерінің қолдану аумағы.

8 Басқарылатың түрлендіргіштердің даму бағыттарының үміті.

9 Тиристорлы түзегіштерінің басқару бұрышы туралы түсінік.


Студенттердің білімін бағалау белгілері

Пән бойынша емтихан бағасы аралық бақылау (60% дейін) және қорытынды аттестаттау (емтихан) (40% дейін) бойынша үлгерімнің ең жоғары көрсеткіштерінің сомасы ретінде анықталады және кестеге сәйкес 100% дейін мәнді құрайды.Әріптік баға бойынша бағалау

Сандық бағалау эквиваленттері

Меңгерілген білімдердің проценттік мәні

Дәстүрлі жүйе бойынша бағалау

А

А-


4,0

3,67


95-100

90-94


Өте жақсы

В+

В

В-3,33

3,0


2,67

85-89

80-84


75-79

Жақсы

С+

С

С-D+

D


2,33

2,0


1,67

1,33


1,0

70-74

65-69


60-64

55-59


50-54

Қанағаттанарлық

F

Z


0

0


30-49

0-29


Қанағаттанарлықсыз

«А» (өте жақсы) деген баға, студент семестр барысында пәннің барлық бағдарламалық сұрақтары бойынша өте жақсы білім көрсеткен, сонымен қатар, өздік жұмыс тақырыптары бойынша жиі аралық білімін тапсырған, оқылатын пән бойынша негізгі бағдарлама бойынша теориялық және қолданбалы сұрақтарды оқуда дербестік көрсете білген жағдайда қойылады.

«А-» (өте жақсы) деген баға негізгі заңдар мен процестерді, ұғымдарды, пәннің теориялық сұрақтарын жалпылауға қабілетін өте жақсы меңгеруін, аудиториялық және дербес жұмыс бойынша аралық тапсырмалардың жиі тапсырылуын болжайды.

«В+» (жақсы) деген баға, студент пәннің сұрақтары бойынша жақсы және өте жақсы білімдер көрсеткен, семестрлік тапсырмаларды көбінесе «өте жақсы» және кейбіреулерін «жақсы» бағаларға тапсырған жағдайда қойылады.

«В» (жақсы) деген баға, студент, пәннің нақты тақырыбының негізгі мазмұнын ашатын сұрақтары бойынша жақсы және өте жақсы білімдер көрсеткен, семестрлік тапсырмаларды уақытында «өте жақсы» және «жақсы» бағаларға тапсырған жағдайда қойылады.

«В-» (жақсы) деген баға студентке, егер ол аудиториялық қалай болса, дәл солай СӨЖ тақырыптары бойынша пәннің теориялық және қолданбалы сұрақтарына жақсы бағытталады, бірақ семестрде аралық тапсырмаларды жиі тапсыратын және пән бойынша семестрлік тапсырмаларды қайта тапсыру мүмкіндігіне ие болған жағдайда қойылады.

«С+» (қанағаттанарлық) деген баға студентке, егер ол аудиториялық сабақтардың және СӨЖ барлық түрлері бойынша зейінділік сипаттағы сұрақтарға ие, пәннің жеке модульдарының мазмұнын аша білген, семестрлік тапсырмаларды «жақсы» және «қанағаттанарлық» бағаға тапсырған жағдайда қойылады.

«С» (қанағаттанарлық) деген баға студентке, егер ол аудиториялық сабақтардың және СӨЖ барлық түрлері бойынша зейінділік сипаттағы сұрақтарға ие, пәннің жеке модульдарының мазмұнын аша білген, семестрлік тапсырмаларды «қанағаттанарлық» бағаға тапсырған жағдайда қойылады.

«С-» (қанағаттанарлық) деген баға студентке, егер ол аудиториялық сабақтардың және СӨЖ барлық түрлері бойынша жалпы мағлұматтандырылған және нақты тақырыптың шеңберінде ғана жеке заңдылықтар мен олардың ұғымын түсіндіре алатын жағдайда қойылады.

«D+» (қанағаттанарлық) деген баға студентке, егер ол аудиториялық сабақтардың және СӨЖ барлық түрлері бойынша семестрлік тапсырмаларды уақытында тапсырмаған және нақты тақырыптың шеңберінде ғана жеке заңдылықтар мен олардың ұғымын түсіндіре алатын жағдайда қойылады.

«D» (қанағаттанарлық) деген баға студентке, егер ол семестрлік тапсырмаларды уақытында тапсырмаған және аудиториялық сабақтар мен СӨЖ бойынша білімі төмен, сондай-ақ, сабақтар босатқан жағдайда қойылады.

«F» (қанағаттанарлықсыз) деген баға студент, СӨЖ және сабақтардың түрлері бойынша теориялық және практикалық білімнің төмен деңгейіне де ие емес, сабақтарға жиі қатыспайтын және уақытында семестрлік тапсырмаларды тапсырмайтын жағдайда қойылады.

«Z» (қанағаттанарлықсыз) деген баға студент, СӨЖ және сабақтардың түрлері бойынша теориялық және практикалық білімнің төмен деңгейіне де ие емес, сабақтардың жартысынан көп қалатын және семестрлік тапсырмаларды ұсынбаған жағдайда қойылады.

Аралық бақылау оқытудың 7-ші, 14-шы апталарында жүргізіледі және бақылаудың келесі түрлерінен шыға отырып, ұйымдастырылады:
Бақылау түрі

%-тік мәні

Оқытудың академиялық кезеңі, апта

Барлығы, %

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Қатысу

15

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

15

Зерт.жұмыстарды қорғау

20
3
3
3
33


5

20

Жазбаша жауап алу

-


-

СӨЖ

15

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

15

Емтихан

5050

50

Жалпы аттестац. байынша

603030
60

Барлығы

100

2

5

2

5

2

5

2

5

2

2

5

2

2

2

57

100


Саясат және рәсімдер

«Автоматтандырылған электр жетегінің электрлік аппараттары мен элементтері» пәнін оқу кезінде келесі ережелерді сақтауды өтінеміз:

1 Сабаққа кешікпей келуді.

2 Дәлелді себепсіз сабақ босатпауды, ауырған жағдайда анықтама, ал басқа жағдайларда түсініктеме хат ұсынуды.

3 Студенттің міндетіне барлық сабақтарға қатысу кіреді.

4 Оқу процесінің күнтізбелік жоспарына сәйкес бақылаудың барлық түрлерін тапсыру.

5 Жіберілген практикалық және зертханалық сабақтар оқытушы белгілеген уақытта қайта тапсыру.


Оқу-әдістемелік қамтамасыз етілушілік

Автордың аты -жөні

Оқу -әдістемелік әдебиет атауы

Баспа, шыққан жылы

Даналар саны

кітапханада

кафедра да

Негізгі әдебиеттер

Чунихин А.А.

Электрические аппараты

М.: Энергоатомздат, 1988.

5


_

Терехов В.М.

Элементы автоматизированного электропривода

М.: Энергоиздат, 1987.

7

-


Сабинин Ю.А.

Электромашинные устройства автоматики.

Л.: Энергоиздат, 1988.

-

2


Шодлипенский B.C., Петренко В.Н.

Электромагнитные и электромашинные устройства автоматики.

Киев: Вища школа1987.

3

1


Под ред. А.Б. Чистякова. М.:

Приводы и их элементы. Каталог-справочник

Машиностроение, 1995


1


Қосымша әдебиеттер

Под ред. В.И. Круповича,

Ю.Г. Барыбина, М.Л. Самовера.Справочник по проектированию автоматизированного электропривода и систем управления технологическими процессами

М.: Энергоиздат, 1982.

-

1


А.В. Баюков, А.Б. Гитцевич, А.А. Зайцев и др.; Под общ. ред. Н.Н. Горюнова

Полупроводниковые приборы: Диоды, тиристоры, оптоэлектронные приборы: Справочник

М.: Энергоатомиздат, 1987.

-

1


Э.Т. Романычева, А.К. Иванова, А.С. Куликов, Т.П. Новикова.


Разработка и оформление конструкторской документации РЭА: Справ. пособие

М.: Радио и связь, - 1984.

3

1

Г.Н.Горбачев, Е.Н. Чаплыгин.

Промышленная электроника.Для студентов вузов

М.:Энергоатомздат, 1988.

5

3Пән бойынша тапсырмаларды орындау және тапсыру кестесі

Бақылау түрі

Тапсырманыңмазмұны және мақсаты

Ұсынылатын әдебиет

Орындау ұзақтығы, сағ.

Басқару формасы

Тапсыру мерзімі

Зертханалық жұмыс

№ 1


Айнымалы токты қосатындардын тексеру

Чунихин А.А. Электрические аппараты

2

Зертханалық жұмыс бойынша есеп беру

2 апта оқытылады

Зертханалық жұмыс

№ 2


Токпен кернеудің электромагниттік релесін, реле уақытын зерттеу


Справочник по проектированию автоматизированного электропривода и систем управления технологическими процессами

Под ред. В.И. Круповича, Ю.Г. Барыбина, М.Л. Самовера.2

Зертханалық жұмыс бойынша есеп беру

3 апта оқытылады

Зертханалық жұмыс

№ 3


Контактісіз іске қосу реттегіш аппаратурасы

Приводы и их элементы. Каталог-справочник / Под ред. А.Б. Чистякова. М.: Машиностроение, 1995,432 с

2

Зертханалық жұмыс бойынша есеп беру

4 апта оқытылады

Зертханалық жұмыс

№ 4


Ток пен кернеудің автономды инверторларын тексеру

Справочник по проектированию автоматизированного электропривода и систем управления технологическими процессами

Под ред. В.И. Круповича, Ю.Г. Барыбина, М.Л. Самовера2

Зертханалық жұмыс бойынша есеп беру

5 апта оқытылады

Зертханалық жұмыс

№ 5


Инерциясыз линейлі каскадтарды зерттеу

Терехов В.М. Элементы автоматизированного электропривода. - М.: Энергоиздат, 1987-224с.

2

Зертханалық жұмыс бойынша есеп беру

7 апта оқытылады

Зертханалық жұмыс

№6


Динамикалық түйіндердің сипаттамасын зерттеу

Терехов В.М. Элементы автоматизированного электропривода. - М.: Энергоиздат, 1987-224с.

2

Зертханалық жұмыс бойынша есеп беру

7 апта оқытылады

Модуль

Жазбаша түрде

Негізгі және қосымша әдебиеттің жалпы тізімі

2 біріккен сағаттар

Аралық

7 апта

Зертханалық жұмыс

№ 7


Линейсыз түйіндерді зерттеу

Терехов В.М. Элементы автоматизированного электропривода. - М.: Энергоиздат, 1987-224с.

1

Зертханалық жұмыс бойынша есеп беру

9 апта оқытылады

Зертханалық жұмыс

№8


Линейсыз аппроксиматорларды зерттеу

Терехов В.М. Элементы автоматизированного электропривода. - М.: Энергоиздат, 1987-224с.

1

Зертханалық жұмыс бойынша есеп беру

11 апта оқытылады

Модуль

Жазбаша түрде

Негізгі және қосымша әдебиеттің жалпы тізімі

2 біріккен сағаттар

Аралық

14 апта

Зертханалық жұмыс

№ 9


Импульсті жылдамдық датчигін зерттеу

Терехов В.М. Элементы автоматизированного электропривода. - М.: Энергоиздат, 1987-224с.

1

Зертханалық жұмыс бойынша есеп беру

15 апта оқытылады

Емтихан

Пән материалының меңгерілу деңгейін тексеру

Негізгі және қосымша әдебиеттің жалпы тізімі

4 біріккен сағаттар

Қоры

тынды


Сессия кезеңін

деӨзін өзі бақылауға арналған сұрақтар

1 Жіберу контактісінің өткізгіш кедергісіні деп не аталады?

2 Жібергіштің доға сөндіретен камераларында электрлік доғаны сөндіру қалай жүзеге асырылады?

3 Сақттандырғышта электрлік доғаны сөндіру қалай жүзеге асады?

4 Шапшаң қимылдайтың электрлік контактісінің шартты графикалық бейнесі қандай түрде болады?

5 Қосылған кездегі бәсеңдетілгеннің шартты графикалық бейнесі қандай түрде болады?

6 Қайтқан кездегі бәсеңдетілгеннің шартты графикалық бейнесі қандай түрде болады?

7 Қайтқан кездегі және қосылған кездегі бәсеңдетілгеннің шартты графикалық бейнесі қандай түрде болады?

8 Ажыратылғандағының шартты графикалық бейнесі қандай түрде болады?

9 Қолмен қайтарылғандағының шартты графикалық бейнесі қандай түрде болады?

10 Қосылған және қайтарылған кездегі бәсеңдетілгеннің шартты графикалық бейнесі қандай түрде болады?

11 Электрлік доғаны сөндіруде қандай әдістер бар?

12 Реленің уақытша қосылуы деп нені атайды?

13 Айнымалы ток қандай датчикпен өлшенеді?

14 Тұрақты ток қандай датчикпен өлшенеді?

15 Басқарылатың түзеткіштердің қолдану аумағы?

16 Аналогты схемотехникада базалы элемент болып не саналады?

17 Электрожетекті реттеу жүйесінде қандай басты реттееіш түрлері қолданылады?

18 Электрожетекті басқару жүйесі қандай басты функционалды біткен түйіндерден тұрады?

19 Электрожетектің күш беретің бөлігі қандай басты функционалды біткен түйіндерден тұрады?

20 Автоматтандырылған электрожетектерде реттеу жүйесінің қандай үлгілері қолданылады?

21 Логикалық аифметикалық қондырғысынан тұратың микросхема қалай аталады?

22 Тұрақты ток түйіні бар жиілік түрлендіргішінің қолданылу аумағы?

23 Импульсті түрлендіргіштердің қолданылу аумағы?

24 Айнымалы кернеу коммутаторларының қолданылу аумағы?

25 Тұрақты кернеу қандай датчикпен өлшенеді?

26 Айнымалы кернеуден тұрақтыға ауыстыру түрлендіргіші қалай аталады?

27 Автоматты сөндіргіш қандай функция атқарады?

28 Электрожетектің бұрыштық жылдамдығы қандай датчикпен өлшенеді?

29 Герконды реле дегеніміз не?30 Тұрақты магнитті не үшін тұрақты ток контакторында қолданады?


Достарыңызбен бөлісу:


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет