«ватаным татарстан»жүктеу 66.56 Kb.
Дата07.05.2019
өлшемі66.56 Kb.


Татарстан Республикасы Юстиция министрлыгында 2017 елның 21 мартында теркәлде, № 3855

Татарстан Республикасы Хезмәт, халыкны эш белән тәэмин итү һәм социаль яклау министрлыгы

БОЕРЫК
27.02.2017 Казан ш. № 103

Тәрбиягә алынганнарын да кертеп, 18 яшькә кадәрге яшьтәге өч һәм аннан артыграк баласы булган гаиләләргә торакка һәм коммуналь хезмәтләр күрсәтүгә түләү өчен субсидия-ташлама билгеләү буенча дәүләт хезмәте күрсәтүнең Татарстан Республикасы Хезмәт, халыкны эш белән тәэмин итү һәм социаль яклау министрлыгының 01.12.2014 ел, № 670 боерыгы белән расланган административ регламентына үзгәрешләр кертү хакында
Татарстан Республикасында гражданнарның аерым категорияләренә торакка һәм коммуналь хезмәтләр күрсәтүгә түләү өчен субсидияләр-ташламалар бирүнең Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының “Татарстан Республикасында гражданнарның аерым категорияләренә торакка һәм коммуналь хезмәтләр күрсәтүгә түләү өчен субсидияләр-ташламалар бирү турында” 24.03.2006 ел, № 126 карары белән расланган тәртибе һәм шартлары хакында нигезләмәгә үзгәрешләр кертелүгә бәйле рәвештә боерык бирәм:
Кушымта итеп бирелүче, Тәрбиягә алынганнарын да кертеп, 18 яшькә кадәрге яшьтәге өч һәм аннан артыграк баласы булган гаиләләргә торакка һәм коммуналь хезмәтләр күрсәтүгә түләү өчен субсидия-ташлама билгеләү буенча дәүләт хезмәте күрсәтүнең Татарстан Республикасы Хезмәт, халыкны эш белән тәэмин итү һәм социаль яклау министрлыгының “Тәрбиягә алынганнарын да кертеп, 18 яшькә кадәрге яшьтәге өч һәм аннан артыграк баласы булган гаиләләргә торакка һәм коммуналь хезмәтләр күрсәтүгә түләү өчен субсидия-ташлама билгеләү буенча дәүләт хезмәте күрсәтүнең административ регламентын раслау турында” 01.12.2014 ел, № 670 боерыгы белән расланган административ регламентына кертелә торган үзгәрешләрне расларга.
Министр Э.Ә.Зарипова

Татарстан Республикасы Хезмәт, халыкны эш белән тәэмин итү һәм социаль яклау министрлыгының 27.02.2017 ел, № 103 боерыгы белән расландылар

Тәрбиягә алынганнарын да кертеп, 18 яшькә кадәрге яшьтәге өч һәм аннан артыграк баласы булган гаиләләргә торакка һәм коммуналь хезмәтләр күрсәтүгә түләү өчен субсидия-ташлама билгеләү буенча дәүләт хезмәте күрсәтүнең Татарстан Республикасы Хезмәт, халыкны эш белән тәэмин итү һәм социаль яклау министрлыгының “Тәрбиягә алынганнарын да кертеп, 18 яшькә кадәрге яшьтәге өч һәм аннан артыграк баласы булган гаиләләргә торакка һәм коммуналь хезмәтләр күрсәтүгә түләү өчен субсидия-ташлама билгеләү буенча дәүләт хезмәте күрсәтүнең административ регламентын раслау турында” 01.12.2014 ел, № 670 боерыгы белән расланган административ регламентына кертелә торган үзгәрешләр

1. 2.5 пунктның “Стандартка таләпләрнең эчтәлеге” графасын түбәндәге редакциядә бәян итәргә:

“1. Бу Регламентка 1 нче кушымта нигезендәге форма буенча субсидия-ташлама бирү турында гариза.

2. Балаларның туу турындагы таныклыклары күчермәсе (тууны Татарстан Республикасыннан читтә теркәгән очракта).

3. Никахка керү турындагы таныклыкның күчермәсе (никахны Татарстан Республикасыннан читтә теркәгән очракта).

4. Никахны өзү турындагы таныклыкның күчермәсе (никахны өзүне Татарстан Республикасыннан читтә теркәгән очракта).

Күпфатирлы йортлардагы торак бүлмәләрнең милек хуҗалары, өстәмә рәвештә, аңа хокук Күчемсез мөлкәтнең бердәм дәүләт реестрында теркәлмәгән торакка хокукны билгеләүче документларның күчермәләрен тапшыралар.

Законлы вәкилләре (законнар күздә тоткан очракларда) яисә дәүләт хезмәте алучылар тарафыннан вәкаләт бирелгән затлар, өстәмә рәвештә, дәүләт хезмәте алучының мәнфәгатьләреннән чыгып эш итүгә үзләренең вәкаләтләрен раслаучы документларның күчермәләрен тапшыра.

Гариза бирүче, мөрәҗәгать иткәндә, шәхесне таныклаучы документ күрсәтә.

Документларның күчермәләре Россия Федерациясе законына туры китереп расланмаган очракта, алар төп нөсхәләрен күрсәтеп тапшырыла һәм Үзәк бүлеге белгече тарафыннан раслана.

Гариза почта аша җибәрелгәндә, документларның аңа кушып җибәрелүче күчермәләре (шәхесне таныклаучы документ күчермәсеннән гайре) Россия Федерациясе законына туры китереп расланган булырга тиеш.

Дәүләт хезмәте алу өчен гариза бланкын гариза бирүче Идарәгә (бүлеккә) шәхсән мөрәҗәгать итеп алырга мөмкин. Гариза бланкының электрон формасы Министрлыкның рәсми сайтына урнаштырылган.

Гариза бирүче гаризаны һәм аңа кушып бирелә торган документларны кәгазьдә шәхсән яисә, тапшырылуы турындагы хәбәрнамә белән заказлы хат итеп, почта аша тапшыра (җибәрә) ала.

Гариза бирүче гаризаны һәм аңа кушып бирелә торган документларны квалификацияле көчәйтелгән электрон имза белән имзаланган электрон документлар рәвешендә гомуми файдаланудагы мәгълүмат-телекоммуникация челтәре аша, шул исәптән “Интернет” мәгълүмат-телекоммуникация челтәре, Татарстан Республикасы Дәүләт хезмәтләре һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтү порталы, Татарстан Республикасы Электрон Хөкүмәте инфоматлары аша тапшыра (җибәрә) ала.”.

2. 2.6 пунктның “Стандартка таләпләрнең эчтәлеге” графасын түбәндәге редакциядә бәян итәргә:

“Ведомствоара хезмәттәшлек каналлары аша түбәндәге мәгълүматлар кергән документлар алына:

балалар тууны дәүләт теркәве турында (ЗАГС органнарыннан);

никахны дәүләт теркәве турында (ЗАГС органнарыннан);

никахны өзүне дәүләт теркәве турында (ЗАГС органнарыннан);

баланы тәрбиягә алучы гаиләгә тапшыру турында (җирле үзидарә органнарыннан);

ата-аналык хокукыннан мәхрүм ителү турында (җирле үзидарә органнарыннан);

даими яшәү урыны буенча дәүләт хезмәте алучы белән бергә теркәлгән гражданнар турында (йорт кенәгәсеннән өземтә) (вәкаләтле органнардан);

аңа хокук Күчемсез мөлкәтнең бердәм дәүләт реестрында теркәлгән торакка милек хокукы турында (Дәүләт теркәве, кадастр һәм картография федераль хезмәтеннән (алга таба – Росреестр)).

Гариза бирүче Дәүләт хезмәтләре һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтү порталы аша мөрәҗәгать иткәндә, ведомствоара хезмәттәшлек каналлары буенча өстәмә рәвештә алына:

гариза бирүченең паспортының чынлыгы турында мәгълүматлар (Татарстан Республикасы Эчке эшләр министрлыгыннан).

Гариза бирүче бу пунктта күрсәтелгән мәгълүматлардан торган документлар тапшырырга хокуклы, шул исәптән, мөмкинлек булганда – электрон рәвештә.

Гариза бирүченең югарыда күрсәтеп үтелгән мәгълүматларны эченә алган документларны тапшырмавы гариза бирүчегә хезмәт күрсәтүдән баш тартуга нигез булып тормый.

Гариза бирүче тапшыруга хокуклы булган документларны алу ысуллары һәм тапшыру тәртибе бу Регламентның 2.5 пункты белән билгеләнгән.

Дәүләт органнары, җирле үзидарә органнары һәм башка оешмалар карамагында булган югарыда санап кителгән документларны гариза бирүчедән таләп итү тыела.”.

3. 2.6 пунктның “Дәүләт хезмәтен яки таләпне билгеләүче норматив акт” графасында “9.11 п.” сүзләрен “9.10 п.” сүзләренә алмаштырырга.

4. 3.4.2 пунктны түбәндәге редакциядә бәян итәргә:

“3.4.2. Үзәк бүлегендә субсидия-ташлама билгеләү турында (билгеләүдән баш тарту турында) карар кабул итү өчен кирәкле мәгълүматлар булмаганда, Үзәк бүлеге белгече, ведомствоара электрон хезмәттәшлек системасы ярдәмендә, түбәндәге мәгълүматларны бирүне сорап, электрон рәвештә рәсми мөрәҗәгатьләр җибәрә:

балалар тууны дәүләт теркәве турында ЗАГС органнарына;

никахны дәүләт теркәве турында ЗАГС органнарына;

никахны өзүне дәүләт теркәве турында ЗАГС органнарына;

баланы тәрбиягә алучы гаиләгә тапшыру турында җирле үзидарә органнарына;

ата-аналык хокукыннан мәхрүм ителү турында җирле үзидарә органнарына;

даими яшәү урыны буенча дәүләт хезмәте алучы белән бергә теркәлгән гражданнар турында (йорт кенәгәсеннән өземтә) вәкаләтле органнарга;

аңа хокук Күчемсез мөлкәтнең бердәм дәүләт реестрында теркәлгән торакка милек хокукы турында Росреестрга;

әгәр гариза Дәүләт хезмәтләре һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтү порталы аша җибәрелсә, гариза бирүченең паспортының чынлыгы турында мәгълүматлар – Татарстан Республикасы Эчке эшләр министрлыгына.

3.4.1 һәм 3.4.2 пунктлар билгели торган процедуралар гариза һәм документлар кабул ителгән һәм теркәлгән көнне үтәлә.

Процедуралар нәтиҗәсе: электрон рәвештә алынган һәм “Татарстан Республикасы халкының социаль регистры” дәүләт мәгълүмат системасына (алга таба – Система), Системаның “Социаль ярдәм чаралары” кече системасына кертелгән мәгълүматлар, мәгълүматлар бирү турында рәсми мөрәҗәгатьләр.”.


Достарыңызбен бөлісу:


©kzref.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет