Віртуальна виставка «Скажи «Ні» дезінформації»жүктеу 98.34 Kb.
Дата15.02.2019
өлшемі98.34 Kb.


Віртуальна виставка «Скажи «Ні» дезінформації»

ХХ століття продемонстрував серйозні можливості інформаційного впливу. Людство поступово підійшло до нового розуміння інформаційного простору. Інформаційна зброя, на відміну від зброї у звичному розумінні, не вбиває, і тому її набагато складніше розпізнати і спростувати. А інформація та дезінформація є теж рекламою і до неї застосовують ті ж принципи, технології, методи та засоби, що й до звичної реклами.

Книги, які включені в покажчик, дають змогу вивчити історію реклами з найдавніших часів, як працюють рекламні агентства, проаналізувати рекламний менеджмент (постановка цілей, планування, сегментація ринку, вплив на думка споживача, виробництво і реалізація реклами). На цікавих прикладах читач побачить варіанти викривлення інформаційного простору і варіанти захисту у разі інформаційного впливу.

Інформаційна цивілізація змушує нас по іншому подивитись на роль процесів комунікації в суспільстві. Відбувається суттєвий перерозподіл інтелектуальних та матеріальних ресурсів на користь виробництва саме інформаційного продукту.

Інформаційна складова цивілізації, отримуючи перевагу в розвитку, надає серйозні можливості не тільки в області стабілізації соціальних систем, але дестабілізації їх. Сьогодні необхідно постійно нарощувати зусилля в цій області: інтелектуальні, інформаційні, фінансові. Цього вимагає зростаюча роль інформаційної інфраструктури. В іншому випадку країна не буде захищена від впливів як ззовні, так і зсередини.

Література розміщена в алфавітному порядку.


Аллен П. Продажи : пер. с англ. / П.Аллен, Дж.Вуттен.– 5-е изд. – СПб. : Питер, 2003. – 288с.

Продажи – один из главнейших видов предпринимательской деятельности, требующий отличной подготовки, практики и навыков управления. Книга рассказывает о функциях сбыта с точки зрения менеджмента, рассматриваются техники продаж и вопросы, связанные с коммуникациями.


Барроу К. Бізнес-план : пер. з англ. / К.Барроу, П.Барроу, Р.Браун. – К. : Знання, 2002. – 285с.

Це перше видання українською мовою добре відомого фахівця з бізнес-планування. Посібник створено на основі Програми з підприємництва Кренфілдської школи менеджменту. У ньому даються практичні професійні поради, зокрема реклами та просування продукту або послуги на ринку.


Батра Р. Рекламный менеджмент : пер. с англ. / Р.Батра, Дж. Дж.Майерс, Д.А.Аакер. – 5-е изд. – М. ; СПб. ; К. : Изд. дом «Вильямс», 1999. –784с.

Пятое издание книги содержит материал, затрагивающий все аспекты управления сферой современной фирмы. В книге много иллюстративного, текстового и графического материала, который гармонично дополняет результаты исследований и теоретические выводы авторов. Поскольку реклама неотделима от маркетинга и является его составляющей частью, здесь можно найти некоторые фундаментальные принципы маркетинга и его взаимосвязь с рекламой.


Вествуд Дж. Маркетинговый план : пер. с англ. / Дж. Вествуд. – СПб. : Питер, 2001. – 256с. – (Наука делать деньги).

Книга является подробным практическим руководством по подготовке различных маркетинговых планов. В ней последовательно раскрывается весь процесс планирования маркетинга от сбора информации о рынке до составления бюджета маркетинговых мероприятий.


Дем’янчук О. Державна політика і державне управління : політол. аспекти : моногр. / О. Дем’янчук. – К. : Факт, 2008. – 272с.

У монографії розглядаються теоретичні проблеми формування і впровадження державної політики з точки зору політологічних теорій. Запропоновано новий підхід до розгляду політичних процесів у політичній системі, заснований на моделях розподілу політичної влади. В окремих розділах розглянуті проблеми реформування системи державного управління та навчання державних службовців новим підходам до управлінської діяльності, а також перспективи розвитку системи політичної освіти як дієвого засобу залучення громадян до участі в політичних процесах відповідно до норм і цінностей демократичного суспільства.


Діяльність державно-політичних структур України в умовах переходу до ринкової економіки : моногр. / В.Ф.Салабай, Н.М.Довганик, М.В.Борисенко, М.П.Чуб. – К. : КНЕУ, 2004. – 726с.

У монографії на основі залучених документів, літературних джерел розкриваються передумови здобуття Україною незалежності, аналізуються державотворчі процеси, трансформації політичної системи, формування інститутів нової державної влади, характер їхніх взаємин в умовах становлення громадянського суспільства в Україні. Піднімаються проблеми взаємин між владою та засобами масової інформації.


Дойль П. Маркетинг, ориентированный на стоимость : пер. с англ. / П. Дойль. – СПб. : Питер, 2001. – 480с.

Один из самых известных специалистов по маркетингу и бизнес-стратегиям представляет четкую, практичную и современную концепцию маркетинга. Автор показывает, как используя маркетинговые стратегии завоевать новые рынки, создать конкурентные преимущества, улучшить имидж компании, максимизировать доходы и привлечь новых акционеров.


Інформаційна політика України : європейський контекст : моногр. / Л.В.Губерський, Є.Є.Камінський, Є.А.Макаренко та ін. – К. : Либідь, 2007. – 360с.

У монографії розглядаються нові тенденції та перспективи інформаційної політики України в контексті процесів європейської інтеграції, висвітлюються її зовнішньополітичні, правові, безпекові, економічні та іміджеві чинники, аналізується інформаційно-комунікаційний ресурсний потенціал держави, характеризується увесь спектр мас-медійної сфери України.


Кросман Ф.М. Как заработать на консалтинге : пер. с англ. / Ф.М. Кросман. – СПб. : Питер, 2000. – 240с.

На основе обобщения западного опыта, книга расскажет вам о том, как завоевывать клиентов, как преодолевать препятствия, встречающиеся на начальном этапе всякого бизнеса. Вторая часть книги полностью посвящена рекламе и рекламным стратегиям.


Крэнделл Р. 1001 способ успешного маркетинга : пер с англ. / Р. Крэнделл. – М. : ФАИР-ПРЕСС, 2000. – 496с.

В этой книге можно найти множество идей, благодаря которым компании зарабатывали много денег. Остается лишь несколько их переработать к своей ситуации и воплотить на практике.


Кузин Б. Методы и модели управления фирмой / Б.Кузин, В.Юрьев, Г.Шахдинаров. – СПб. : Питер, 2001. – 432с.

В учебном пособии рассматривается маркетинговый, производственный и финансовый менеджмент фирмы. Описываются теоретические основы менеджмента, политика поведения фирмы на рынках товаров, труда и капитала, модели управления различными видами деятельности фирмы, производится анализ моделей и ххарактеризуются области их применения.


Ламбен Ж.-Ж. Стратегический маркетинг. Европейская дисциплина : пер. с фр. / Ж.-Ж. Ламбен. – СПб. : Наука, 1996. – 589с.

Известный европейский маркетолог предлагает наиболее полное и систематическое изложение фундаментальных принципов маркетинга в тесной взаимосвязи с общей стратегией развития фирмы. В числе основных разделов : анализ привлекательности рынка и конкурентоспособности фирмы, стратегические решения по каналам сбыта, коммуникации.


Литвиненко О.В. Інформаційні впливи та операції : теор.-аналіт. нариси : моногр. / О.В. Литвиненко. – К. : НІСД, 2003. – 240с.

Монографії присвячено розробці теоретико-методологічних засад здійснення інформаційних операцій та їх вплив у сучасному світі. У дослідженні здійснено аналіз феномену інформаційних операцій з позиції функціонування ідейно-політичної гегемонії, окреслені перспективні напрями культурологічного аналізу. Проаналізовано системи здійснення інформаційних операцій у провідних країнах світу, підходи до захисту від спеціальних інформаційних операцій, розвинені методи аналізу їхньої структури і сценаріїв. Проаналізовано досвід використання спеціальних інформаційних операцій, досліджено структуру пострадянського суспільства з точки зору інформаційних впливів.


Організація і технологія надання послуг : навч. посібник / за ред. В.В.Апопія. – К. : Вид. центр «Академія», 2006. – 311с.

У навчальному посібнику розкрито економічну сутність послуг, суб’єктивний склад і структуру їх виробництва, основні засади й особливості функціонування ринку послуг, сучасну концепцію його розвитку, цілі й методи регулювання. Систематизовано послуги за різними ознаками, висвітлено специфіку їх надання на внутрішньому і міжнародному ринках.


Основы маркетинга : пер с англ. / Ф.Котлер, Г.Армстронг, Дж.Сондерс, В.Вонг. – 2-е европ. изд. – К. ; М. ; СПб. :Изд. дом «Вильямс». – 1056с.

Книга поможет вам получить представление о маркетинге и его применении в практической деятельности. Продуманный стиль изложения, современный подход, широкое использование практических и наглядных примеров делают книгу легко читаемой, живой и увлекательной, способствуют усвоению знаний и приобретению опыта.


Попов Е.В. Продвижение товаров и услуг : учеб. пособие для вузов / Е.В Попов. – М. : Финансы и статистика, 1999. – 320с.

Пособие полностью посвящено методам продвижения товаров и услуг на рынке. Представлены общая характеристика видов продвижения, основы формирования общественного мнения, техника рекламы и формы стимулирования сбыта. Раскрыты этапы стратегии персональной продажи от поиска покупателей до управления процессом продажи. Приведены направления и разделы управленческого консультирования по маркетинговой деятельности фирмы.


Почепцов Г.Г. Информация&дезинформация / Г.Г. Почепцов. – К. :Эльга ; Ника-Центр, 2001. – 256с.

Проблемы информационной безопасности являются насущными для любой современной страны. В книге рассматривается инструментарий информационного противоборства, который использовался человечеством в разного рода конфликтах военного и мирного времени. Особое внимание уделено информационному пространству и его особенностям, рассмотрены варианты защиты информационного пространства и обход этой защиты в случае информационного воздействия. Детально рассмотрены коммуникативные стратегии дестабилизации/стабилизации социальных систем.


Роджерс Л. Маркетинг в малом бизнесе : пер. с англ. / Л. Роджерс ; под ред. Л.Г.Зайцева, М.И.Соколовой. – М. : Аудит ; ЮНИТИ, 1996. – 256с.

Книга поможет начинающим предпринимателям и менеджерам малого бизнеса приобрести навыки, необходимые для успешного ведения дела в наше время быстрых перемен в деловой жизни. Основные элементы маркетинга : маркетинговые исследования, рынок, ценообразование, реклама, продвижение на рынке, продажи, планирование – рассматриваются на конкретных примерах.


Розвиток демократії та демократична освіта в Україні : матеріали ІІ міжнар. наук. конф. (24-26 травня 2002р.). – К. , 2003. – 729с.

Збірник присвячено проблемам розвитку демократії та освіти про демократію. Тематика збірки віддзеркалює всі рівні й проблеми сучасного розвитку демократичних процесів в Україні – проблеми переходу до демократії, розбудову громадянського суспільства тощо. Окремі розділи присвячені політичним комунікаціям : інформаційній політиці, політичній рекламі та PR.


Ромат Е.В. Реклама / Е.В. Ромат. – 3-е изд. , перераб. и доп. – К. ; Х. : НВФ «Студцентр», 2000. – 480с.

Рассмотрены проблемы рекламы в системе маркетинговой деятельности. Проведен анализ основних этапов становлення рекламы как коммерческой коммуникации. Подробно изучается рекламная коммуникация и ее основные элементы. Рассматриваются процессы формирования рекламного обращения и выбор каналов его распространения. Анализируются процессы рекламного менеджмента.


Росситер Дж.Р. Реклама и продвижение товара : пер. с англ. / Дж.Р.Росситер, Л.Перси. – СПб. : Питер, 2000. – 656с.

Продать можно что угодно и кому угодно. Надо только знать как. Маркетинговые рекомендации обычно начинаються с товара, который надо сделать таким, чтобы потребитель захотел его купить.


Сучасний виборчий PR : навч. посібник / В.В.Лісничий, В.О.Грищенко, В.М.Іванов та ін. – 2-ге вид. , перероб. і доп. – К. : ВД «Професіонал», 2004. – 384с.

Спираючись на світовий та вітчизняний досвід, автори посібника детально розглядають історію становлення та розвитку науки PR, теорію і практику політичного менеджменту, тактику та технологію виборів, механізми створення іміджу та його «розкрутку», роль масової інформації та їх вплив на виборчі перегони. Зібрано й систематизовано інформацію про виборчі системи та світові ідеології, політичні партії та механізми їх діяльності, правові засади виборів в Україні.


Теория маркетинга : пер. с англ. / под ред. М.Бейкера. – СПб. : Питер, 2002. – 464с.

Книга содержит ряд интересных, лаконичных и понятных обзоров аспектов теории маркетинга. Свое внимание авторы сконцентрировали на рассмотрении значения и истории становления маркетинга как науки, вклада в маркетинг других дисциплин и собственных оригинальных теоретических маркетинговых построений, таких как поведение потребителей, сегментирование рынка, определение целевых рынков, позиционирование, концепция маркетинга-микс.


Україна на шляху до Європи / упор. В.І.Шкляр, А.В.Юричко. – К. : Етнос, 2006. – 496с.

Видання об’єднує статті провідних вчених-політологів, журналістів, державних діячів, в яких висвітлюються проблеми інтеграції до ЄС, інформаційна карта світу і засоби масової комунікації у глобалізованому світі, аналізується досвід країн, які пройшли цей шлях, а також проблеми і набутки України в реалізації стратегічної мети.


Уэллс У. Реклама. Принципы и практика : пер. с англ. / У.Уэллс, Дж.Бернет, С.Мориарти. – 2-е изд. , испр. – СПб. : Питер, 1999. – 736с.

Полновесная, разносторонняя книга о рекламе, насыщенная массой жизненных примеров, она может стать замечательным помощником любого специалиста, занятого в рекламном бизнесе.
Достарыңызбен бөлісу:


©kzref.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет