Яны вярнулiся пераможцаміжүктеу 0.89 Mb.
бет1/7
Дата16.05.2019
өлшемі0.89 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7

Яны вярнулiся пераможцамі

Цяжкiмi шляхамi Вялiкай Айчыннай вайны у складзе Чырвонай apмii, парты­занскiх атрадау i падполля прайшлi тыся­чы нашых землякоў. Яны унеслi вялiкi ўклад у разгром нямецка-фашысцкіх за­хопнікаў i дасягненне вялiкай перамогi. Аб ix подзвiгу пераканаўча сведчаць шматлi­кiя баявыя ўзнагароды - ордэны i медалi.

Пройдуць гады, дзесяцiгоддзi, i наступ­ныя пакаленнi будуць ведаць, хто з ix вёскi, раёна ўдзельнiчау ў самай кровапралітнай, жорсткай i цяжкай вайне, хто аддай самае да­рагое - сваё жьщцё на алтар перамогi, а хто вярнуўся дадому пераможцам, залечваў свае франтавыя раны, аддаваў сiлы i здольнасцi справе адбудовы разбуранай фашысцкiмi за­хопнiкамi гаспадаркi, працавау на палях i фермах, фабрыках i заводах, гадавау дзяцей ... Яны скажуць нам вялiкi дзякуй за тое, што мы сваёй кнiгай "Памяць" данеслi да ix iмёны ўдзельнiкау Вялiкай Айчыннай, шмат хто з ix з нашай кнiгi будзе адлiчваць сваю радаслоўную i павядзе яе далей.

Поўнай упэуненасці, што мы назвалі iмёны ўcix нашых землякоу - удзельнікаў Вялiкай Айчыннай вайны, няма. Прайшло шмат часу. 3 кожным годам ветэранаў ста­новiцца усё менш ... Адны з ix памерлi ад франтавых ран у першыя пасляваенныя гады, iншых не стала ужо ў апошнi час. На жаль, захавалiся не усе дакументы аб баявой дзейнасцi франтавікоў, партызан, падпольш­чыкау. Далёка не ўсе звесткi ўдалося знайсцi i ў райваенкамаце. Але кожны з тых, хто названы i не названы тут, зрабiу важкi ўклад у агульную справу разгрому ворага, абараніў Айчыну ад фашысцкай навалы. Усiм iм вя­лiкая i шчырая удзячнасць нашчадкаў за тое, што зроблена iмi ў iмя перамогi.3 пачуццём адказнасцi i пашаны мы га­ворым: "Нізкі паклон табе, слаўнае пака­ленне пераможцау ў Вялiкай Айчыннай! ..."
ГАРАДСКI ПАСЁЛАК УIIIAЧЫ

АЛЬХОЎКА Настасся Ягорауна, н. у 1907, партызанка.

АНКУДОВIЧ Уладзiмiр Iпалiтавiч, н. у 1901, на­чальнiк боезабеспячэння брыгады "Дубава".

АНКУДОВIЧ Уладзiмiр Уладзiмiравiч, н. у 1929, партызан.

АНТОПЫШАЎ Пётр Фёдаравiч, н. у 1904, франтавiк.

АНТУНОВIЧ Пётр Iванавiч, н. у 1924, парты­зан, узнагароджаны медалём "Партызану Айчыннай вайны II ступенi".

АСТАШОНАК Пётр Уласавiч, н. у 1904, авiя­механiк.

АЎДОШКА Васiль Iванавiч, н. у 1927, парты­зан.

АЎТУХ Яфiм Еудакiмавiч, н. у 1915, партызан, камандзiр аддзялення.

БАЛАБОЛКIН Васiль lванавiч, н. у 1925, парты­зан брыгады "Дубава", узнагароджаны медалямi "За адвагу" , "За вызваленне Варшавы" , "За узяцце Бер­ліна".

БАНДАРЭНКА Рыгор Мiхайлавiч, н. у 1914, франтавiк, узнагароджаны ордэнам Айчыннай вай­ны I i II ступеней.

БАРАЗНА Канстанцiн Паўлавіч, н. у 1910, партызан, узнагароджаны медалём "За адвагу".

БАРЫСЕНКА Ефрасiння Іванаўна, н. у 1916, партызанка брыгады iмя В.I.Чапаева.

БРОЎКА Павел Iванавiч, н. у 1919, франтавiк.

БУРАК Фёдар Пятровiч, н. у 1916, франтавiк.

БУТОЎСКI Максiм Пятровiч, н. у 1911, партызан.

БУТОЎСКI Ягор Мiкалаевiч, н. у 1909, парты­зан брыгады "Дубава" , узнагароджаны медалём "За баявыя заслугі" .

БЫКАВА Ганна Канстанцінаўна, н. у 1924, партызанка.

ВАЛАДЗЬКО Пётр Iгнатавiч, н. у 1923, фран­тавiк, узнагароджаны ордэнам Славы III ступенi, медалём "За баявыя эаслугі".

ВАЛЯЎКА Пётр Iванавiч, н. у 1921, партызан.

BACIЛEЎCKI Яўген Пятровiч, н. у 1926, парты­зан, узнагароджаны медалём «За адвагу».

ВАСЬКЕВIЧ Васiль Раманавiч, н. у 1910, парты­зан, узнагароджаны ордэнам Чырвонай Зоркі.

ВОЛАХ Сцяпан Емяльянавiч, н. у 1924, партызан.

ВОЛКАЎ Пётр Iванавiч, н. у 1917, партызан, уз­нагароджаны медалямі "Партызану Айчыннай вай­ны" I ступені, «За адвагу».

ГАВЕНУС Целiсфор Мiхайлавiч, н. у 1914, франтавiк.

ГЛАШЭВIЧ Аляксей Андрэевiч, н. у 1918, фран­тавiк, узнагароджаны ордэнам Чырвонай Зоркi.

ГОЛIК Iociф Платонавiч, н. у 1908, падпольш­чык, узнагароджаны ордэнам Чырвонай Зоркi, меда­лём "Партызану Айчыннай вайны" I ступенi.

ГРУШЭЎСКI Ягор Цiмафеевiч, н. у 1915, фран­тавiк.

ГУСЁНАК Фёдар Фаміч, н. у 1917, франтавiк, узнагароджаны ордэнамi Чырвонай Зоркi, Айчыннай вайны II ступенi.

ДАЎГАПОЛАЎ Васiль Кузъмiч, н. у 1922, партызан.

ДАШКЕВIЧ Дзям'ян Аўрамавiч, н. у 1903, партызан, узнагароджаны медалём "За адвагу".

ДВОРКА Марыя Іванауна, н. у 1925.

ДУК Iван Маркавiч, н. у 1922, франтавiк, узна­гароджаны медалём «За баявыя эаслугі».

ДУК Леанiд Макаравiч, н. у 1925, партызан, уз­нагароджаны ордэнам Славы III ступенi, медалём «За адвагу» .

ДУК Мiкалай Макаравiч, н. у 1922, партызан.

ДУК Цiмафей Андрэевiч, н. у 1908, партызан.

ДУНЕЦ Васiлъ Iванавiч, н. у 1919, партызан.

ЖАЛЕЙКА Iван Васiлъевiч, н. у 1912, партызан.

ЖАРНАСЕК Аляксей lванавiч, н. у 1925, парты­зан, узнагароджаны медалём "Партызану Айчыннай вайны" II ступенi.

ЖАРНАСЕК Васiлъ Вiктаравiч, н. у 1909, партызан.

ЖАРНАСЕК Ганна Віктараўна, н. у 1913, парты­занка.

ЖЛОБА Iван Iванавiч, н. у 1914, франтавiк.

ЖУРКО Любоў Дзмітрыеўна, н. у 1923, парты­занка.

ЗАРУБА Нiна Аляксееуна, н. у 1922, франтавiк.

ЗАХАРАЎ Iван Дзмiтрыевiч, н. у 1925, фран­тавiк, узнагароджаны ордэнам Славы III ступенi, медалём «За баявыя эаслугі».

ЗАХАРЭНКА Марк Цiханавiч, н. у 1920, парты­зан.

IВАНКОВIЧ Iван Карпавiч, н. у 1915, партызан.

IВАНКОВIЧ Mixaiл Аляксеевiч, н. у 1921, фран­тавiк, узнагароджаны ордэнам Чырвонай Зоркi (двойчы).

КАВАЛЕНКА Яфiм Цярэнцьевiч, н. у 1922, партызан, узнагароджаны медалём «За адвагу».

КАЗАЧОНАК Iван Мiхайлавiч, н. у 1918, фран­тавiк.

КАЗЛОЎСКІ Mixaiл Барысавiч, н. у 1923, франтавiк, узнагароджаны медалём «За адвагу».

КАЗЛОЎСКІ Mixaiл Рыгоравiч, н. у 1925, партызан, узнагароджаны медалём "Партызану Ай­чыннай вайны" II ступенi.

КАЗЬЯНIН Сцяпан Сцяпанавiч, н. у 1923, партызан.

KAPПOЎCKАЯ Вольга Васьльеўна, н. у 1916, партызанка.

KAPПOЎCKI Павел Мiхайлавiч, н. у 1916, ка­мiсар атрада партызанскай брыгады iмя П.К.Пана­марэнкi, узнагароджаны ордэнам Чырвонай Зоркi, медалём "Партызану Айчыннай вайны" II ступенi.

КАСЦЮКОВIЧ Марыя Фёдарауна, н. у 1922, партызанка.

КАСЦЮЧЭНКА Ягор Мiкiтавiч, н. у 1917, франтавік, узнагароджаны ордэнам Чырвонай Зоркi, медалём "За баявыя заслу".

КАСЯК Захар Iванавiч, н. у 1927, партызан.

КАТОВIЧ Мiкалай Iосiфавiч, н. у 1923, фран­тавiк.

КIРПIЧОНАК Mixaiл Сямёнавiч, н. у 1916, франтавiк.

КЛОПАУ Анiс Андрэевiч, н. у 1914, франтавiк, узнагароджаны ордэнамi Славы I, II, III ступеней, Чырвонай Зоркi, медалямi "За баявыя заслуп" , "За адвагу".

КЛЮЧОНАК Васiль Сцяпанавiч, н. у 1923, партызан.

КОНТАРАЎ Васiль Мiкалаевiч, н. у 1918, партызан, узнагароджаны медалямі "За баявыя зас­лугі", "За адвагу".

КОНТАРАЎ Mixaiл Мiкалаевiч, н. у 1920, фран­тавiк.

КОНТАРАЎ Цiт Мiкалаевiч, н. у 1920, фран­тавiк, узнагароджаны медалём "За абарону Кіева".

КОРАБАВА Лiзавета Маркаўна, н. у 1918, мед­сястра партызанскай брыгады.

КОРШУН Васiль Iосiфавiч, н. у 1905, партызан.

КОРШУН Ганна Кузьмiнiчна, н. у 1918, парты­занка.

КОРШУН Іван Парфенавiч, н. у 1912, партызан.

КОРШУН Мальвiна Пракопаўна, н. у 1918, партызанка, узнагароджана медалём "За баявыя зас­лугі".

КОРШУН Мiкалай Iльiч, н. у 1925, партызан.

КОРШУН Mixaiл Iльiч, н. у 1928, партызан.

КОРШУН Пётр Парфенавiч, н. у 1921, франтавiк, узнагароджаны медалём "За адвагу".

КУПЧОНАК Данiла Iванавiч, н. у 1912, фран­тавiк, узнагароджаны медалём «За адвагу».

КУХАРЭНКА Рыгор Іванавiч, н. у 1907, парты­зан.

ЛАПIЦКI Iван Iванавiч, н. у 1927, франтавiк.

ЛАРЧАНКА Рыгор Мiкалаевiч, н. у 1904, фран­тавiк.

ЛЕРМАН Барыс Iосiфавiч, н. у 1925, франтавік, узнагароджаны ордэнам Чырвонай Зоркi, медалямі "За вызваленне Варшавы", "За узяцце Берліна".

ЛЁЛЯ Пётр Максiмавiч, н. у 1918, франтавiк.

ЛЁЛЯ Трафiм Яфiмавiч, н. у 1914, франтавiк, узнагароджаны медалём "За адвагу".

ЛУКАШЭВIЧ Вольга Васьльеўна, н. у 1923, пад­польшчьща.

ЛУКАШЭВIЧ Iван Iльiч, н. у 1911, партызан брыгады iмя П.К.Панамарэнкi.

ЛУКАШЭВIЧ Iociф Iльiч, н. у 1906, партызан брыгады iмя В.I.Чапаева.

ЛЯДНЁУ Валянцiн Логiнавiч, н. у 1922, фран­тавiк.

МАЁРНIКАВА Кацярына Якаўлеўна, н. у 1924, партызанка брыгады iмя П.К.Панамарэнкi, узнага­роджана медалём "За баявыя заслугі".

МАЛІШЭЎСКІ Сяргей Аляксеевiч, н. у 1913, партызан, узнагароджаны медалём "Партызану Ай­чыннай вайны" II ступенi.

МАРКОВIЧ Аркадзiй Цiханавiч, н. у 1918, франтавік.

МАРКОВIЧ Iван Iванавiч, н. у 1919, франтавiк, узнагароджаны ордэнамi Чырвонай Зоркi, Айчыннай вайны II ступенi, медалямі "За адвагу", "За баявыя заслугі".

МАРКОВIЧ Мiкалай Iванавiч, н. у 1916, фран­тавiк, узнагароджаны ордэнам Славы III ступенi.

МАРКОВIЧ Цярэнцiй Васiльевiч, н. у 1925, партызан.

МАРОЗАЎ Арсень Iванавiч, н. у 1916, франтавiк, узнагароджаны ордэнам Чырвонай Зоркi.

МАРОЗАУ У ладзiмiр Iванавiч, н. у 1927, фран­тавік.

МАРЦЫНКЕВIЧ Аляксандр lванавiч, н. у 1922, партызан, узнагароджаны медалём "За баявыя зас­лугі".

МУРАВІЦКІ Франц Iосiфавiч, н. у 1926, фран­тавiк.

МЯЛЕШКА Надзея Антонаўна, н. у 1923, парты­занка.

НIЧЫПУРЭНКА Мiкалай Дзмiтрыевiч, н. у 1925, франтавiк.

НОВІКАЎ Iван Пятровiч, н. у 1914, франтавiк.

ПАВАЛ Мацвей Львовiч, н. у 1923, франтавiк, узнагароджаны ордэнам Айчыннай вайны I ступенi, медалём "За баявыя заслугі".

ПАЛЯЧКА Івав Мiкалаевiч, н. у 1919, франтавiк, узнагароджаны медалём "За адвагу".

ПЕРВЯНЁНАК Арсень Клiменцьевiч, н. у 1927, франтавiк.

ПАРШОНАК Аляксей Iльiч, н. у 1904, парты­зан.

ПАРШЭНКА Вiктар Арцёмавiч, н. у 1924, фран­тавiк.

ПАСЕВIЧ Наталля Пятроўна, н. у 1923, парты­занка.

ПАЎЛЕНКА Георгiй Пятровiч, н. у 1902, парты­зан.

ПОЛАЗАВА Любоў Рыгораўна, н. у 1924, мед­сястра, узнагароджана медалём "За баявыя заслугі".

ПОЛАЗАЎ Васiль Сяргеевiч, н. у 1922, фран­тавiк, узнагароджаны медалём "За адвагу" .

ПОЛАЗАЎ Пётр Лявонавiч, н. у 1921, франтавiк.

ПРАНIК Фёдар Iосiфавiч, н. у 1925, партызан, узнагароджаны ордэнамi Славы III ступень, Чырво­най Зоркi.

ПРЬШIЬШАЛКА Мiкалай Фёдаравiч, н. у 1927, партызан брыгады iмя В.I.Чапаева.

ПРЫШЫВАЛКА Фёдар Маркавiч, н. у 1926, франтавiк.

ПУГАЧ Марыя Арцёмауна, н. у 1903, парты­занка.

ПУЗАТКА Iван Iванавiч, н. у 1928, партызан.

пятройскі Вячаслаў Паўлавіч, н. у 1923, партызан, узнагароджаны медалём «Партызану Ай­чыннай вайны» II ступенi.

РАМАНОУСКI Валяр'ян Фабiянавiч, н. у 1912, франтавiк, узнагароджаны медалём «За баявыя эас­лугі».

РУБАНIК Аляксей Кiрылавiч, н. у 1925, парты­зан.

РУДЗЁНАК Уладзiмiр Iванавiч, н. у 1921, партызан, узнагароджаны медалём «Партызану Ай­чыннай вайны» I ступенi.

РЫБIКАЎ Мiкалай Трафiмавiч, н. у 1920, фран­тавiк.

САДКЕВIЧ Наталля Сідараўна, н. у 1908, партызанка.

CAPOKIH Васiль Аляксандравiч, н. у 1910, камандзiр батальёна, узнагароджаны ордэнамi Чыр­вонай Зоркi (двойчы), Чырвонага Сцяга, медалём "За баявыя заслугі".

СЕВЯРЫН Андрэй Пятровiч, н. у 1926, парты­зан.

СЕВЯРЫН Мiкалай Iванавiч, н. у 1921, фран­тавiк.

СЕРПЕР Iociф Хаiмавiч, н. у 1914, франтавiк, узнагароджаны медалём «За баявыя заслугі».

CIMKIH Юрый Аронавiч, н. у 1923, франтавiк, узнагароджаны медалём «За баявыя заслугі».

СПIРЫДЗЁНАК Андрей Майсеевiч, н. у 1914, iнструктар падпольнага РК ЛКСМБ, узнагароджа­ны медалём "Партызану Айчыннай вайны" II сту­пенi.

СЯМЁНАВА Кацярына Мiкiтаўна, н. у 1920, медсястра.

ТАЛАШ Адяксандр Лаўрынавiч, н. у 1917, франтавiк, узнагароджаны медалямі «За адвагу» (двойчы), «За баявыя заслугі».

ТАЛОЧКА Раман Iгнатавiч, н. у 1917, франтавiк, узнагароджаны медалём "Партызану Айчыннай вай­ны" I ступенi.

ТРАШЧАНКА Аляксей Яфiмавiч, н. у 1923, франтавiк.

УСЦIНАЎ Аляксавдр Кузьмiч, н. у 1923, парты­зан брыгады iмя В.I.Чапаева.

УСЦIНАЎ Мiкалай Кузьмiч, н. у 1926, партызан. ·

ФЕДАРЭНКА Зiнаiда Максімаўна, н. у 1929, партызанка.

ФIЛIМОНАЎ Сяргей Фёдаравiч, н. у 1916, партызан брыгады iмя В.I.Чапаева.

ФУРМАН Iсаак Залманавiч, н. у 1925, франтавiк, узнагароджаны ордэнам Чырвонай Зоркi, медалём «За баявыя заслугі».

ХАРЧАНКА Аляксандр Сямёнавіч, н. у 1920, партызан.

ЦВЯЦIНСКI Iван Пiлiпавiч, н. у 1916, фран­тавiк.

ЦВЯЦIНСКI Фiлiмон Сцяпанавiч, н. у 1905, франтавiк.

ЦIТОВА Надзея Сцяпанаўна, н. у 1916, фран­тавiк.

ЧАБАТАР Аляксей Сямёнавіч, н. у 1919, фран­тавiк.

ЧУГУНОЎ Рыгор Васiльевiч, н. у 1919, парты­зан, узнагароджаны медалём "Партызану Айчыннай вайны" II ступенi.

ЧУМАКОЎ Іван Ануфрыевiч, н. у 1924, партызан.

ШАБЗОЎ Iван Маркавiч, н. у 1910, франтавiк.

ШАМУК Захар Пятровiч, н. у 1916, франтавiк, узнагароджаны медалём «За баявыя эаслугі».

ШАМУК Мiкалай Максiмавiч, н. у 1923, парты­зан, узнагароджаны медалём «За адвагу».

ШАМШУРА Фядора Іванаўна, н. у 1913, парты­занка.

ШАРЬIПА Васiль Iванавiч, н. у 1926, франтавiк.

IIIAPЫПA Уладзiмiр Максiмавiч, н. у 1925, партызан.

ШАЎЧЭНКА Дзмiтрый Ягоравiч, н. у 1922, партызан.

ШКЕЦIК Вiктар Якаўлевіч, н. у 1910, палiтрук роты, узнагароджаны ордэнамi Чырвонага Сцяга, Чырвонай Зоркi.

ШНIТКО Васiль Паўлавіч, н. у 1919, франтавтк.

ШЧАГЛОВА Марыя Антонаўна, н. у 1920, фран­тавiк.

ШЧАГЛОУ Пётр Сяргеевiч, н. у 1922, франтавiк.

ЯЗМIР Янкель Iзраiлевiч, н. у 1922, франтавiк, узнагароджаны ордэнам Айчыннай вайны II ступенi, медалямі "За баявыя заслугі", "За ўзяцце

Кёнігсберга".ЯРМАК Дарафей Гаўрылавіч, н. у 1901, Парты­зан брыгады «Дубава».
ВЕЛІКАДОЛЕЦКІ СЕЛЬСАВЕТ
АЗЕВIЧ Iван Герасiмавiч, н. у 1925, партызан.

АЗЕВIЧ Пётр Антонавiч, н. у 1928, партызан.

АЛЕКСIЁНАК Дзмiтрый Ермалаевiч, н. у 1911, партызан.

АЛЕКСIЁНАК Пётр Якаўлевіч, н. у 1921, франтавiк.

АЛЕКСIЁНАК Сяргей Нiчыпаравiч, н. у 1924, партызан, узнагароджаны ордэнам Айчыннай вайны, медалём «Партызану Айчыннай вайны» II ступенi.

АЛЕКСIЁНАК Сяргей Пiлiпавiч, н. у 1927, партызан.

АЛЬБIНОВIЧ Мiкiта Лявонавіч, н. у 1911, партызан.

АНДРОСАВА Малання Максімаўна, н. у 1917, франтавiк.

АНОШКА Адольф Антонавiч, н. у 1921, франтавiк.

АПАНАСЕВIЧ Эдуард Станiслававiч, н. у 1926, партызан.

АПАНАСЁНАК Дзянiс Фёдаравiч, н. у 1925, партызан.

АРЦЮХ Васiлiй Мiхайлавiч, н. у 1903, партызан.

АРЦЮХ Iван Iванавiч, н. у 1920, франтавiк, узнагароджаны медалём «За адвагу».

АЎЛАСЕНАК Мiкалай Кузьмiч, н. у 1910, партызан, узнагароджаны медалём «Партызану Айчыннай вайны» II ступенi.

БАГУМIЯ Вольга Дзмітрыеўна, н. у 1922, партызанская медсястра.

БАРЗЕЕЎ Iван Рыгоравiч, н. у 1922, партызан, узнагароджаны медалём «За адвагу».

БАЯРОНАК Iван Нiчыпаравiч, н. у 1920, франтавiк, узнагароджаны медалём «За баявыя заслугі».

БАЯРОНАК Павел Рыгоравiч, н. у 1927, франтавiк.

БРОЎКА Iван Сяргеевiч, н. у 1920, франтавiк, узнагароджаны медалём «За адвагу».

БРОЎКА Уладзiмiр Пятровiч, н. у 1918, партызан, узнагароджаны медалём «За баявыя заслугі».

БРОЎКА Ульяна Iльiнiчна, н. у 1926, франтавiк, узнагароджана медалём «За баявыя заслугі».

БУГАЙ Аляксандр Аляксандравiч, н. у 1922, франтавiк, узнагароджаны медалём «За баявыя заслугі».

БУГАЙ Iван Мiхайлавiч, н. у 1906, франтавiк, узнагароджаны ордэнам Славы III ступенi.

БУГАЙ Мiкалай Пятровiч, н. у 1925, партызан, узнагароджаны медалямi «За адвагу», «За баявыя заслугі», «Партызану Айчыннай вайны» I ступенi.

БУГАЙ Раман Рыгоравiч, н. у 1924, партызан, узнагароджаны медалём «Партызану Айчыннай вайны» I ступенi.

БУКА Аляксандр Фёдаравiч, н. у 1924, партызан.

БУКА Антон Антонавiч, н. у 1924, партызан.

БУКА Васiлiй Цiмафеевiч, н. у 1922, партызан.

БУКА Mixaiл Захаравiч, н. у 1927, партызан, узнагароджаны медалём «За баявыя заслугі».

БУКА Павел Герасiмавiч, н. у 1913, партызан, узнагароджаны медалём «За баявыя заслугі».


Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4   5   6   7


©kzref.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет