Задания к контрольной работежүктеу 395.77 Kb.
Дата09.08.2018
өлшемі395.77 Kb.
түріМетодичні вказівки

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Київський технікум електронних приладів
ЗАТВЕРДЖУЮ

Заступник директора з навчальної роботи

_____________________ Корнієнко М.М.

_____ ______________________ _______


Методичні вказівки


до складання звіту з навчальної практики
з дисципліни « Фінансовий облік»

для студентів денної навчання


спеціальності 5.050107 ”Економіка підприємства”

Розроблено та забеспечено ПМК « Бухгалтерський облік»


Складено відповідно до програми затвердженої заступником директора з навчальної роботи

01 вересня 2017 року


Методичні вказівки складені викладачем вищої категорії _____Драмарецькою В.Г.
Методичні вказівки ухвалені і рекомендовані до затвердження на звсіданні ПМК

« Бухгалтерський облік»


Протокол № 1 від 01 вересня 2017р.
Голова предметно- методичної комісії « Бухгалтерський облік»
______ Головненко М.М.

ЗМІСТ
Вступ…………………………………………………………………..3

Завдання 1 Складання балансу на початок звітного періоду………6

Завдання 2 Оформити розрахунково-платіжну відомість….………7

Завдання 3 Оформлення первинних документів та складання

. журналу реєстрації господарських операцій……..……8

Завдання 4 Відкриття рахунків синтетичного обліку………………9

Завдання 5 Складання оборотної відомості…………………………9

Завдання 6 Оформлення балансу підприємства…………………….9

Завдання 7 Оформлення звіту про фінансові результтати… ……..10

Завдання 8 Облік доходів, витрат та визначення

прибутку ( збитку) підприємства………………………10

Завдання 9 Висновки, література……………………………………11

Додаток 1 Вихідні дані для складання журналу реєстрації

господарських операцій…………………………………13

Додаток 2 Реквізити організацій…………………………………….15

Список рекомендованої літератури ………………………………….16

Фінансовий облік є однією з прикладних ( функціональних) экономічних дисципдлін.З його допомогою на практиці реалізується одна із найважливіщих функцій управління: накоплювання інформації про господарську діяльність.

Мета бухгалтерського обліку оволодівання студентими теоретичними знаннями і практичними навиками суцільного , безпереривного, взаємозвязанного, документованого спостереження за господарською діяльністю підприємства і накопичування систематизованої інформації про цю діяльність.

Основні задачі бухгалтерського обліку:

-оволодіти термінологією бухгалтерського обліку( бухгалтерським язиком).

-засвоїти теоретичні основи бухгалтерського обліку ( предмету, об”єкта і метода бухгалтерського обліку).

-засвоїти процедури по оформленню первинних документів і облікових документів та складанню фінансової і іншої звітності.

Бухгалтерський облік займає важливе місце в навчальному процесі. Наряду з іншими дисциплінами бухгалтерський облік дає можливість зрозуміти єкономічну сутність і проблеми управління бізнесом.

З допомогою бухгалтерського обліку проводиться повне( суцільне) відображення господарських операцій і результатів діяльності суб”єктів підприємництва.Бухгалтерський облік дає можливість визначити фінансовий стан підприємства, як за минулий період так и на відповідну дату.

Оволодівання теорією обліку і технікою відображення в ньому господарських операцій , оформлення облікових документів і звітних документів є необхідною умовою для вивчення інших дисциплін.

При вивченні бухгалтерського обліку, необхідно перш за все вивчити теорію бухгалтерського обліку по одному з рекомендованих підручників на основі програми курсу.

Особливу увагу необхідно звернути на те, що при вивченні господарської діяльності і відображенні її в обліку (об”єкти обліку) розглядаються в двох аспектах:

-об”єкти обліку , які забеспечують гоподарську діяльність.

-об”єкти обліку ,які є складовою частиною господарської діяльності.

Гоподарську діяльність забеспечують господарські засоби підприємства та ії джерела.

Необхідно вивчити склад господарських засобів підприємства( основні, оборотні, грошові засоби в розрахунках, відволікаючі), а також джерела їх утворення ( власні чи позичені).

Господарські процеси і їх результати складають господарську діяльність, яка включає слідуючі процеси:

- підготовку (заготовлення матеріалів, полуфабрикатів для організації виробництва ). • виробництво продукції , виконання робіт чи надання послуг;

 • реалізація готової продукції ( робіт, послуг) і визначення результату діяльності.

Особливу увагу студентам слід звернути на вивчення прийомів та способів ведення бухгалтерського обліку. Перш за все необхідно пам”ятати, що облік ведеться на основі правильно оформленних первинних документів. Потім вивчити такі поняття , як:

“ рахунок”, “ подвійна запись”, “ баланс”, “ звітність”.

Необхідно досконально вивчити схеми активних, пасивних, активно- пасивних рахунків, рахунки аналітичного і синтетичного обліку, особливості відображення на них господарських операцій, відкриття та закриття рахунків, складання оборотних відомостей, і балансу.

Потім ознайомитися з планом рахунків бухгалтерського обліку України і перейти до вивчення форм бухгалтерського обліку, особливу увагу звернути на журнально- ордерну форму- як повну так і з спрощеними її варіантами.

При виконанні роботи рекомендується використати одну з прощених форм бухгалтерського обліку.

Оволодівати технікою обліку краще всьго на практичних прикладах роботи з первинними документами. Починати з банківських та касових документів, тобто з обліку грошових коштів і розрахунків.


Визначення варіанту
Варіант визначаеться по поряковому номеру класного журналу.
Вимоги до оформлення звіту з навчальної практики


 1. Звіт з навчальної практики повинен бути виконаний на стандартних листах формату А4 ( 210Х 297 мм), з однієї сторони листа .Можливе використання типових форм бухгалтерського обліку, які повинні бути заповнені і підшиті до роботи, . Сторінки роботи повинні бути пронумеровані, при цьому титульний лист є першою сторінкою. Номер сторінки проставляється в правому нижньому кутку, починаючи з другої сторінки арабськими цифрами ( наприклад: 24).

 2. Виконання завдання повинно бути оформлено по питаннях на окремих листах.

 3. Текст звіту пишеться від руки розбірливо ( або друкується) грамотно та аккуратно.

 4. В звіті дозволяється загально прийняті скорочення слів.

 5. Якщо вступ підрозділяється на розділи , підрозділи, то вони починаються з нової сторінки.Якщо розділ має назву то його пишуть великими буквами.

 6. Всі сторінки звіту нумеруються. Перша сторінка – титульний лист, номер не ставиться. Друга сторінка- зміст ( номер сторінки ставиться) з обовязковим посиланням на відповідні сторінки.).

 7. Заголовки не виділяються другим кольором.

 8. В тексті виділяються абзаци, відступається вліво на 15 мм. При необхідності текст навчальної практики ілюструється схемами. Кожна схема і таблиця повинна мати свій порядковий номер та назву.

 9. В кінці звіту необхідно написати список використанної літературних джерел, який включає нормативно – інструктивні документи та навчальну літературу. Такий список складається в відповідності з правилами бібліографічного описання, згідно яким використання джерел заносяться в список з скрізною нумерацією,але в такі послідовності:

 • закони України

декрети Кабінету Міністрів

 • накази Кабінету Міністрів

 • постанови Кабінету Міністрів

 • нормативно- інструктивні документи міністерств і відомств.

Наприклад:


Податковий кодекс України N 2755 від 02.12.2010 ( із змінами і доповненнями від № 2245-VIII від 07.12.2017року ).

10.Після нормативно – правових документів в список вносять інші джерела

( підручники, навчальні посібники, монографії), які заносяться в список в алфавітному порядку назв і прізвищ авторів .

Наприклад , один із підручників буде показаний так:

Н.М. Ткаченко “Бухгалтерський фінансовий облік на підприемствах України”Підручник для студентів економ. 7- ме видання Спец. Вищих навчальних закладів;-К:, Н.С.К. 2016-928 с

11.Об”єм звіту повинен бути 20-25 сторінок.

12.Титульний лист оформляється згідно Методичних вказівок , розроблених КТЕП, на листі бумаги чи в м”ягкі обгортці.


 1. Звіт повинен бути прошитий нитками чи шнуром ( при використанні металевих скоб , останні повинні бути оброблені так , щоб не царапати меблі,чи інші роботи і не травмувати руки).

 1. Студент на титульному листі ставить : підпис та на другі сторінці роботи підпис та дату виконання роботи.

 2. Звіт провіряє та підписує викладач після чого проводиться залік по роботі.

Вимоги до структури звіту з навчальної практики

Звіт повинен мати логічну структуру і складатися з таких частин:


 • Титульний лист;

 • Зміст;

 • Вихідні дані;

 • Журнал реєстрації господарських операцій;

 • Відкриття рахунків синтетичного обліку;

 • Оборотно- сальдова відомість;

 • Головна книга;

 • Баланс підприємства;

 • Звіт про фінансові результати;

 • Первинні документи;

 • Валові доходи та валові витрати підприємства;

 • Висновок;

 • Література.

 • Додаток1 Первинні документи.Методичні вказівки щодо виконання звіту.
В відповідності з навчальними планами , розробленими по рівню підготовки, студенти повинні виконати звіт з навчальної практики..

Метою звіту є закріплення теоретичних знань , придбаних навиків рішення практичних задач бухгалтерського обліку.

Звіт передбачає рішення скрізної задачі бухгалтерського обліку за один місяць господарської діяльності виробничого підприємства на основі інформації про залишки на рахунках бухгалтерського обліку на початок місяця, вихідні дані для нарахування заробітної плати за звітний місяць, інформації про проведених за місяць операцій , передбаченою в вихідних даних для складання журналу реєстрації господарських операцій.

Звіт виконується по варіантах з 1 по 10ЗАВДАННЯ 1
СКЛАДАННЯ БАЛАНСУ НА ПОЧАТОК ЗВІТНОГО ПЕРІОДУ
Вихідні дані для складання балансу на 1 число звітного місяця ( вхідного чи початкового балансу) наведені в таблиці ( див. Таблиця 1)
Залишки на бухгалтерських рахунках станом на 1-е число

звітного місяця ( завдання для всіх варіант)

Таблиця 1


Стаття

Сума,


грн.

Основні засоби ( первісна вартість)

Знос основних засобів

Довгострокові фінансові вкладення( акції акціонерного товариства, які належать підприємству)

Виробничі запаси, всього

В тому числі:

матеріали

малоцінні швидкозношувальні предмети ( первісна вартість)

Готова продукція

Капітальні вкладення

Статутний фонд

Резервний фонд

Каса


Розрахунковий рахунок

Валютний рахунок ( доллари США по курсу 28,0)

Векселя отримані

Короткострокові позики банку

Товари (по покупні вартості)

Розрахунки з кредиторами, всього:

а) з бюджетом:

По ПДВ


По податку з доходів фізичних осіб

По податку на прибуток

б) по оплаті праці

в) Единий соціальний внесок 22%

Нерозподілений прибуток


100000

10000


80000
30415
27415

3000


38320

5000


230000

5505


100

150000


18000

9400


53000

590


3882
590

497


395

12400


720

118718


ЗАВДАННЯ 2
ОФОРМИТИ РОЗРАХУНКОВО-ПЛАТІЖНУ ВІДОМІСТЬ
За вихідними даними провести нарахування заробітної плати працівникам підприємства з необхідними розрахунками по обов»язковим платежах, базою нарахування яких є сума коштів, направлених на оплату праці, а також утримання із заробітної плати працівників в відповідності до чинного законодавства.
Вихідні дані для розрахунку заробітної плати
Таблиця 2

№ п/п

П.І.Б.

Посада

Стаж роботиПосадовий оклад

Використання робочого часу,

днів.


Відпрацьовано

Пропущено .

1

Васильченко І.І.

Директор

10


10000.00

20

2 хворіла

2

Дубовська Н.І.

Гол. Бух

8.


8000.00

22
3

Іманов З.М.

Касир

5


5000.00

22
4

Іслямов Н.Р.

Інженер

10


6000.00

22
5

Голубенко О.М.

Інженер

15


5500.00

22
6

Калюк А.Ю.

Робітник5000.00

22
7

Кобко О.О

Оператор

5


4500.00

22
8

Алексєєнко П.П.

Оператор

8


4000.00

22

Примітка
Робітники підприємства є членами профсоюзу , але членські внески платять самостійно.

Заробітна плата Васильченко І.І. за останні шість місяців складає 48300.00 грн. Кількість робочих днів- 138.


ЗАВДАННЯ 3
ОФОРМЛЕННЯ ПЕРВИННИХ ДОКУМЕНТІВ

ТА СКЛАДАННЯ ЖУРНАЛУ РЕЄСТРАЦІЇ ГОСПОДАРСЬКИХ ОПЕРАЦІЙ
Скласти журнал реєстрації господарських операцій на основі даних по варіантах

( Додаток1) і результатів виконання попереднього завдання по формі.

Журнал реєстрації господарських операцій

Таблиця 3


Номер опера-

ції

Первин-


ні

докумен-


ти

Господарська операціяКореспонденція рахунків

Сума,

Грн.


Дт

Кт

1

2

3

4

5

6

1

Виписка банку

Оплачено постачальнику за матеріали ( рахунок № 12 від 24.09.2017 р) в т.ч. ПДВ 20%


631

311

2400,00

2

Податко

ва накладнаВідображено податковий кредит по ПДВ ( податкова накладна № 23 від 24.09.2017р)

641/1

644

400,00

3

Накладна

Матеріали оприходовані на склад ( накладна № 45 від

25 .09.2017р)201


631


2000,00


4

Бух.

довідка


Списано податковий кредит

644

631

400,00


5.

Виписка банку

Зараховано на розрахунковий рахунок % банку

311

377

50,00

В графі 2 необхідно вказати назву первинного документу, на основі якого складається Журнал реєстрації господарських операцій і проводиться бухгалтерська запись.

В графі 6 проставляються суми, вказані в завданні чи визначені студентом самостійно. При цьому кількість операцій в Журнал реєстрації господарських операцій може не співпадати з вихідними даними для його складання. В процесі складання Журнала реєстрації господарських операцій студенти самостійно розраховують ті чи інші показники( виділяють суму податкового кредиту по ПДВ і відображають його в обліку, визначають вартість оприходуваних матеріалів на склад, проводять інші розрахунки згідно завдання, враховуючи визначення загальної суми затрат на виробництво, об»єм незавершеного виробництва, фінансового результата діяльності , податкових обов»язків, валових доходів та валових витрат,визначають суму прибутку, яка підлягає оподаткуванню).

Бухгалтерські записи ( проводки) повинні охоплювати необхідний для конкретних умов перелік господарських операцій.

Бухгалтерські документи ( передбачені завданням) повинні бути оформлені на типових бланках з заповненням необхідних реквізитів, передбачених типовими формами бухгалтерського обліку.В роботі необхідно вказати, хто, для чого и коли оформляє данний документ.
ЗАВДАННЯ 4
ВІДКРИТТЯ РАХУНКІВ СИНТЕТИЧНОГО ОБЛІКУ
На основі даних про залишки по рахунках на початок місяця 01.09.20_р і Журналу реєстрації господарських операцій необхідно відкрити облікові регістри по одні з спрощених форм обліку ( Т рахунки чи відомісті , рекомендовані для обліку на малих підприємствах), записати на них проведені за місяць операції , підрахувати обороти по кредиту і дебету рахунків і вивести кінцеві залишки.

В записи по рахунках необхідно обов»язково вказати номер кореспондуючого рахунку.

Т- образні відомості повинні включати:Шифр рахунку і його назву згідно плану рахунків.Сальдо на початок звітного періоду.Перелік операцій по дебету і кредиту рахунка з кореспонденцією.

Обороти за звітний період.Сальдо на кінець звітного періоду.


Наприклад:

Рах. 301 “ Каса в національні валюті”

Дт Кт


____________________________

С1= 20,00 1. 1000,00 300,00 372

600,00 631

_____________________________

Об.1000,00 900,00

______________________________

С2 –120,00


ЗАВДАННЯ 5
СКЛАДАННЯ ОБОРОТНОЇ ВІДОМОСТІ
1. Використовуючи дані облікових регістрів , скласти оборотну відомість .
Таблиця 4


Рахунок

Сальдо на початок місяця

Обороти за місяць

Сальдо на кінець місяця

Дебет

Кредит

Дебет

Кредит

Дебет

КредитРазом


2.Зробити записи в Головну книгу. Всю Головну книгу заповнювати і додавати немає необхідності. Достатньо заповнити її по одному чи двох найбільш показних рахунках

( наприклад : 23; 301; 311; 661).

ЗАВДАННЯ 6
ОФОРМЛЕННЯ БАЛАНСУ ПІДПРИЄМСТВА

(Форма1)
Використовуючи оборотну відомість , необхідно скласти баланс на кінець місяця, тобто на 1 число місяця слідуючого за звітним.

При цьому слід пам»ятати,що в відповідності з міжнародною практикою і діючим законодавством в балансі необхідно надати реальну інформацію про активи і пасиви підприємства.Так , основні засоби , нематеріальні активи , малоцінні швидкозношувальні предмети в балансі відображаються по залишкові вартості. Первинна вартість цих активів і знос показуються в балансі довідково і в його валюту не входять.Прибуток та збиток звітного року в балансі відображається в балансі окремо. Збитки в баласі показуються зі знаком « минус», зменшуючи тим самим власні джерела господарських засобів( капітал) підприємства.

Методика заповнення Бухгалтерського балансу наведена в Додатку 3.
ЗАВДАННЯ 7
ОБЛІК ДОХОДІВ , ВИТРАТ

ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПРИБУТКУ ( ЗБИТКУ)
В роботі необхідно зробити розрахунок доходів та витрат і оподаткованого прибутку.

Дохід від реалізації товарів визнається за датою переходу покупцеві права власності на такий товар. Дохід від надання послуг та виконання робіт визнається за датою складення акта або іншого документа який підтверджує виконання робіт або надання послуг.

При визначенні витрат не враховуються попередні (авансові) платежі. З метою достовірного визначення розміру витрат та дати їх виникнення визначають собівартість товарів (робіт, послуг), до складу якої включають вартість запасів.

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) визначається шляхом вирахування з доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) відповідних податків, зборів

Валовий прибуток (збиток) розраховується, як різниця між чистим доходом і собівартістю реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг).

ЗАВДАННЯ 8
ОФОРМЛЕННЯ ЗВІТУ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

(Форма2)

Звіт про фінансові результати – це звіт про доходи та витрати підприємства.

Метою складання Звіту є надання користувачам повної і правдивої інформації про доходи, витрати, прибутки (збитки) від діяльності підприємства за звітний період. З цією метою Звіт побудовано за функціональним групуванням доходів і витрат (виробництво, управління, збут продукції тощо) і складається з трьох розділів:

І “Фінансові результати” – призначений для визначення чистого прибутку (збитку) за звітний період. У ньому наводиться: інформація про доходи і витрати з погляду власника підприємства; прибуток розглядається як джерело виплат власнику, джерело утворення резервного капіталу, джерело збільшення статутного капіталу; усі витрат, пов’язані з одержанням доходу за звітний період, включаючи податок на прибуток, вважаються витратами звітного періоду.

ІІ “Елементи операційних витрат” – класифікація операційних витрат за звітний період за економічними елементами. Дає можливість провести необхідний аналіз структури витрат на виробництво, керування та інших операційних витрат по економічних елементах.

ІІІ “Розрахунки показників прибутковості акцій” – інформація про прибуток та дивіденди на одну просту акцію, що знаходиться в обороті.Доходи і витрати наводяться у Звіті з метою визначення чистого прибутку.ЗАВДАННЯ 9
ВИСНОВКИ , ЛІТЕРАТУРА
1.В кінці роботи студент повинен надати висновки за кожним розділом

2. В кінці роботи студент повинен надати оформлений в відповідності з правилами бібліографії список використаної літератури, в який необхідно включити основні законодавчі акти, нормативно- інструктивні документи по бухгалтерському обліку, навчальні посібники, посібники та іншу літературу.

Опрацювання літератури необхідно починати з публікацій останнього часу, щоб урахувати зміни , які відбулися з певних питань.

Щодо всіх цитат, цифрового матеріалу чи орігінальних думок, викладених непрямою мовою, необхідно давати вказівку запозичення у порядку, який принятий у літературі.


Додаток 1

ВИХІДНІ ДАНІ ДЛЯ СКЛАДАННЯ ЖУРНАЛУ РЕЄСТРАЦІЇ ГОСПОДАРСЬКИХ ОПЕРАЦІЙ

Дані для варіантів з 1 по 10Таблиця 7

№ п/п

Операції10в

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

Отримані девіденди по акціях,які належать підприємству( дохід від довгострокових фінансових вкладень)

2000

2200

2100

2010

2050

2070

2060

2000

2500

2100

2

Оплачено поставщику за станок в т.ч. ПДВ


12000

18000

24000

30000

36000

42000

48000

54000

60000

72000

3

Відображено податковий кредит

Визначити самостійно по даних рядка 2

4

Оприходованіо станок на склад

Визначити самостійно по даних рядка 2

5

Введено в експлуатацію останок6

Нараховано знос на станок прямолінійним методом

( Строк корисного використання станка 20 років)2000

2100

2150

2120

2110

2100

2000

2150

2120

2100

7

Оплачено рахунок постачальникам матеріалів в т.ч. ПДВ

12000

13200

14400

13800

15000

15600

16800

17400

18000

18600

8

Материали оприходовані на склад

Визначити самостійнопо даних рядка 7

9

Відображено податковий кредит

Визначити самостійнопо даних рядка 7

10

Перераховано в бюджет податок на прибуток

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

11

Перераховано в бюджет ПДВ

600

600

600

600

600

600

600

600

600

600

12

Перераховано в бюджет податок з доходів

фізичних осіб ( ПДФО)300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

14

Перераховано единий соціальний внесок

( ЕВС) нарахований на фонд оплати праці640

640

640

640

640

640

640

640

640

640

15

Оприходовано в касу кошти із банка

10000

10000

10000

10000

10000

10000

10000

10000

10000

10000

16

Видана зарабітна плата

8000

9000

9500

7000

7500

8700

6500

9800

8400

9600

17

Депонована заробітна плата

2000

1000

500

3000

2500

1300

3500

200

1600

400

18

Депоновану суму готівкових здано в банк

2000

1000

500

3000

2500

1300

3500

200

1600

400

19

Видано в підзвіт на господарські потреби.

50

60

70

80

55

62

64

70

72

52

20

Відпущено материали в основне виробництво


8000

8200

8400

9000

12000

12100

13000

13600

14000

14100

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

10в

21

Оприходовано в касу кошти із банка

1000

900

800

700

600

500

400

550

650

750

22

Видані кошти з каси на відрядження

1000

900

800

700

600

500

400

550

650

750

21

Погашено короткостроковий . кредит банку

3300

3200

3100

3220

3230

3110

3150

3160

3117

3170

23

Нараховано витрати % по кредиту

300

200

100

220

230

110

150

160

117

170

24

Затверджено авансові звіти по витратах на відрядження В т.ч. ПДВ


900

900

900

800

500

520

440

500

700

620

25

Залишок по підзвітних сумах здано в касу

( перевитрати будуть виплаченв в наступному місяці)Визначити самостійнопо даних рядка 22, 24

26

Повернені підзвітні суми суми сдано в банк

Прийняти по даних рядка 25

27

Оплачений рахунок по оренді приміщення цеху за поточний місяць В.т.ч. ПДВ

1800

1200

7200

7180

7800

1800

3600

2400

1500

5400

28

Орендну плату віднесено на витрати виробництва

Визначити самостійно

29

Відображено податковий кредит по орендні платі)


Визначити самостійно

30

Затверджено авансові звіти по господарським потребам

Прийняти по даних рядка 19

31

Відображено податковий кредит по підзвітних сумах

Визначити самостійно по даних рядка 19

32

Нараховано зарабітну плату за поточний місяць адміністративним робітникам

По рядках 32-37 визначити самостійно на основі розрахунків по заробітні платі згідно завдання. Таблиця №4
33

Нараховано зарабітну плату за поточний місяць

основним робітникам
34

Нараховано допомогу по тимчасові непрацездатності

35

Утримано податок з доходів фізичних осіб


36

Утримано единий соціальний внесок ( ЕВС)

з заробітної плати працівників
37

Утримано единий соціальний внесок ( ЕВС)

з заробітної плати

на випадок тимчасовії непрацездатності

38

Нараховано единий соціальний внесок ( ЕВС)

на фонд заробітної плати :-працівників основного вирбництва ;

- адміністративних працівників.


39

Перераховано банку за розрахунково - касове обслуговування

120

130

125

121

100

124

126

128

110

115

40

Зараховано % банком за використання грошових коштів на р/р

140

150

130

180

120

125

135

145

115

150

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

10в

41

Оприбутковано на склад готову продукцію ( по фактичні собівартості)


10000

10000

10000

12000

12000

12000

13000

13000

13000

12000

42

Готова продукція реаліізована

( відвантажена замовнику)

В т.ч. ПДВ


60000

72000

54000

30000

36000

42000

90000

8400

72000

48000

43

Нараховані податкові зобо»язання на виручку від реалізації

готової продукціїВизначити самостійно , на основі даних рядка 39

44

Отримані кошти від замовника за реалізовану готову продукцію в т.ч. ПДВ

60000

72000

54000

30000

36000

42000

90000

8400

72000

48000

45

Списано собівартість реализованої готової продукції

17500

12000

18000

19000

25000

26000

19500

17900

13200

20000

46

Списана сума дохода на фінансовий результат


Визначити самостійно як різниця рядка 42 - 43

Визначити самостійно, П(С)БО 15 « Дохід»47

Нарахування банка за розрахунково- касове обслуговування

списано на адміністративні витрати
Визначити самостійно, дані рядка 39

48

Віднесено собівартість реалізованої готової продукції на результат

від основної діятельностіДані рядка 45

49

Списано адміністративні затрати на фінансовий результат

від основної діятельностіВизначити самостійно

(Т образна відомість Оборот за Кт 92 рах )50

Списано доход від звичайної діяльності на фінансовий результат

Визначити самостійно, П(С)БО 15 « Дохід»

Дані рядка 45

51

Нараховано податок на прибуток від основної діяльності


Визначити самостійно в відповідності до Податкового Кодексу України

52

Списано нарахований податок на прибуток на фінансовий результат

від основної діятельності
Визначити самостійно

53

Списано доход

( девиденди) на фінансовий результат
Визначити самостійно дані рядка 1

54

Відображено нерозподілений прибуток

( збиток)від основної діяльностіВизначити самостійно

Додаток 2РЕКВІЗИТИ ОРГАНІЗАЦІЙ
Назва организації


Адрес


Код ЗКПО


Розрахунковий рахунок

Банк


МФО


Индивидуа­льний податковий номер


Номер свідацтва.

ТОВ« Імпульс»м. Київ, ул. З.Гайдай, б. 28


25410851


2600365145


КМФ АБ

ПриватБанк322078


254108523214


24326548

ТОВ « Комета»

(Поставщик, Продавець)
м. Київ, ул. Кіото, д. 22


23456789


26003254621


АКБ Мрія


326052


234567832255


36985233

ВАТ «Айсберг»

( Замовник, Покупець)
м. Київ,вул. Спаська д.З.


345678901


26001236458


АКБ

Форум325036


345678902364


23658922

Пенсійний фонд

( ЕВС)м. Київ,вул. Мате Залки, б.5


326589


2600563


АКБ АЖІО


3260251


X


X

УДК Печерського району

ПДФО,ПДВ, податок на прибуток
Х


32255569


26001256


АКБ АЖІО


3260251


X


XСПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1.Основна  1. Ф.Ф. Бутинець « Бухгалтерський фінансовий облік’ Підручник Житомир ПП Рута 2009– 912с

  2. Р.Л. Хом’як « Бухгалтерський облік в Україні ”:; навч. Підручник , Інтелект- Захід , 2016, 1087с

  3. Н.М. Ткаченко “Бухгалтерський фінансовий облік на підприемствах України”Підручник для студентів економ. 7- ме видання Спец. Вищих навчальних закладів;-К:, Н.С.К. 2016-928 с.С.Ф. Голов « Фінансовий облік’.Підручник , м. Київ-2005 , Лібра 975 с

1.5 Гудзь Н. В. Бухгалтерський облік : навч. посібник для внз / Н. В. Гудзь, П. Н. Денчук, Р. В. Романів ; М- во освіти і науки України. - 2-ге вид., перероб. і допов. - К. : Центр учб. літ., 2016. - 424 с.

Інтернет посилання: chrome-extension://mhjfbmdgcfjbbpaeojofohoefgiehjai/index.html


2.Додаткова:
1.Податковий Кодекс України,Закони України , декрети Кабінету Міністрів України, накази Президента України, постанови Кабінету Міністрів України, нормативно- інструктивні документи міністерств і відомств України по питаннях господарської діяльності ( підприємництва), бухгалтерському обліку, економічному аналізу і аудиту.

2. Гольцова С.Ф. "Звітність підприємств" Навчальний посібник , К -; Центр навчальної літератури, 2017- 292 с.

3. Грабова Н.М. , Кривоносов Ю.Г. “ Облік основних господарських операцій в бухгалтерських проводках” Практичний посібник з коментарієм. К: А,С,К, 2007 – 223 с.

7. С. Голов, В. Костюченко Фінансовий облік- Підручник- Київ ,2015, видавництво " Лібра" 974 с.

8. Журнали “ Бухгалтерський облік і аудит”, Вісник податкової служби”,” Баланс”,

“ Світ бухгалтерського обліку “ , Все про бухгалтерський облік” та

інші.


Достарыңызбен бөлісу:


©kzref.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет