Заѕды тўлєаларды, филиалдар мен ґкілдіктерді тіркеу мјселелері бойынша мемлекеттік кґрсетілетін ќызметтер стандарттарын бекіту туралыжүктеу 1.3 Mb.
бет1/10
Дата28.04.2019
өлшемі1.3 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Заѕды тўлєаларды, филиалдар мен ґкілдіктерді тіркеу мјселелері бойынша мемлекеттік кґрсетілетін ќызметтер стандарттарын бекіту туралы

Ќазаќстан Республикасы Јділет министрініѕ 2015 жылєы 24 сјуірдегі № 233 бўйрыєы. Ќазаќстан Республикасыныѕ Јділет министрлігінде 2015 жылы 18 маусымда № 11384 тіркелді.


"Јділет" аќпараттыќ-ќўќыќтыќ жїйесі 09.07.2015 ж.; "Егемен Ќазаќстан" 30.07.2016 ж. № 145 (28873); 04.08.2016 ж. № 148 (28876); "Казахстанская правда" от 30.07.2016 г. № 145 (28271); от 04.08.2016 г. № 148 (28274)


      "Мемлекеттік кґрсетілетін ќызметтер туралы" 2013 жылєы 15 сјуірдегі Ќазаќстан Республикасы Заѕыныѕ 10-бабын 1) тармаќшасына сјйкес БЎЙЫРАМЫН:


      1. Ќоса беріліп отырєан:
      1) "Заѕды тўлєаларды мемлекеттік тіркеу, олардыѕ филиалдар мен ґкілдіктерін есептік тіркеу" мемлекеттік кґрсетілетін ќызмет стандарты осы бўйрыќтыѕ 1-ќосымшасына сјйкес;
      2) "Заѕды тўлєаларды мемлекеттік ќайта тіркеу, олардыѕ филиалдары мен ґкілдіктерін есептік ќайта тіркеу" мемлекеттік кґрсетілетін ќызмет стандарты осы бўйрыќтыѕ 2-ќосымшасына сјйкес;
      3) "Заѕды тўлєаларды тіркеу (ќайта тіркеу) туралы, олардыѕ филиалдары мен ґкілдіктерін есептік тіркеу (ќайта тіркеу) туралы аныќтама беру" мемлекеттік кґрсетілетін ќызмет стандарты осы бўйрыќтыѕ 3-ќосымшасына сјйкес;
      4) "Жеке кјсіпкерлік субъектілеріне жатпайтын заѕды тўлєаныѕ, сондай-аќ акционерлік ќоєамныѕ, олардыѕ филиалдары мен ґкілдіктерініѕ жарєысыныѕ (ережесініѕ) телнўсќасын беру" мемлекеттік кґрсетілетін ќызмет стандарты осы бўйрыќтыѕ 4-ќосымшасына сјйкес;
      5) "Жеке кјсіпкерлік субъектісіне жатпайтын заѕды тўлєаныѕ, сондай-аќ акционерлік ќоєамныѕ ќўрылтай ќўжаттарына, олардыѕ филиалдары (ґкілдіктері) туралы ережелерге енгізілген ґзгерістер мен толыќтыруларды мемлекеттік тіркеу" мемлекеттік кґрсетілетін ќызмет стандарты осы бўйрыќтыѕ 5-ќосымшасына сјйкес;
      6) "Заѕды тўлєа ќызметініѕ тоќтатылуын мемлекеттік тіркеу, филиал мен ґкілдікті есептік тіркеуден шыєару" мемлекеттік кґрсетілетін ќызмет стандарты осы бўйрыќтыѕ 6-ќосымшасына сјйкес;
      7) "Заѕды тўлєалар" мемлекеттік дерекќорынан аныќтама беру" мемлекеттік кґрсетілетін ќызмет стандарты осы бўйрыќтыѕ 7-ќосымшасына сјйкес бекітілсін.
      2. Ќазаќстан Республикасы Јділет министрлігініѕ Тіркеу ќызметі жјне заѕ ќызметін ўйымдастыру департаменті осы бўйрыќты мемлекеттік тіркеуді жјне оны заѕнамада белгіленген тјртіппен ресми жариялануын ќамтамасыз етсін.
      3. Осы бўйрыќтыѕ орындалуын баќылау Ќазаќстан Республикасы Јділет министрініѕ орынбасары Б.Ж. Јбдірайымєа жїктелсін.
      4. Осы бўйрыќ оныѕ ресми жарияланєан кїнінен бастап кїнтізбелік он кїн ґткен соѕ ќолданысќа енгізіледі.

Ќазаќстан Республикасыныѕ

 

Јділет министрі

Б. Имашев

      "КЕЛІСІЛДІ"
      Ќазаќстан Республикасыныѕ
      Инвестициялар жјне даму министрі
      Ј. Исекешев
      _______________________________
      2015 жылєы 15 мамыр
      "КЕЛІСІЛДІ"
      Ќазаќстан Республикасыныѕ
      Ўлттыќ экономика министрі
      Е. Досаев
      _______________________________
      2015 жылєы 29 мамыр
     
     

 

Ќазаќстан Республикасы
Јділет министрініѕ
2015 жылєы 24 сјуірдегі
№ 233 бўйрыєына
1–ќосымша

"Заѕды тўлєаларды мемлекеттік тіркеу,
олардыѕ филиалдары мен ґкілдіктерін есептік тіркеу"
мемлекеттік кґрсетілетін ќызмет стандарты

      Ескерту. Стандарт жаѕа редакцияда - ЌР Јділет министрініѕ 28.01.2016 № 46 (01.03.2016 бастап ќолданысќа енгізіледі) бўйрыєымен.1. Жалпы ережелер

      1. "Заѕды тўлєаларды мемлекеттік тіркеу, олардыѕ филиалдары мен ґкілдіктерін есептік тіркеу" мемлекеттік кґрсетілетін ќызмет (бўдан јрі – мемлекеттік кґрсетілетін ќызмет).


      2. "Заѕды тўлєаларды мемлекеттік тіркеу, олардыѕ филиалдары мен ґкілдіктерін есептік тіркеу" мемлекеттік кґрсетілетін ќызмет стандартын (бўдан јрі - Стандарт) Ќазаќстан Республикасы Јділет министрлігі (бўдан јрі - Министрлік) јзірледі.
      Ескерту. 2-тармаќ жаѕа редакцияда - ЌР Јділет министрініѕ 31.10.2016 № 948 (алєашќы ресми жарияланєан кїнінен кейін кїнтізбелік он кїн ґткен соѕ ќолданысќа енгізіледі) бўйрыєымен.
      3. Мемлекеттік кґрсетілетін ќызметті Министрлік жјне аумаќтыќ јділет органдары (бўдан јрі - кґрсетілетін ќызметті беруші) кґрсетеді.
      Ґтінішті ќабылдау жјне мемлекеттік ќызмет кґрсету нјтижесін беруді:
      1) Министрліктіѕ кеѕсесі;
      2) "Азаматтарєа арналєан їкімет" мемлекеттік корпорация" коммерциялыќ емес акционерлік ќоєам (бўдан јрі - Мемлекеттік корпорация);
      3) www.egov.kz "электрондыќ їкімет" веб-порталы (бўдан јрі – Портал) арќылы жїзеге асырылады.

2. Мемлекеттік ќызметтер кґрсету тјртібі

      4. Ќўжаттарды тапсырєан сјттен бастап мемлекеттік ќызмет кґрсету мерзімдері:


      1) Мемлекеттік корпорацияєа:
      жеке кјсіпкерлік субъектілеріне жататын заѕды тўлєаларды мемлекеттік тіркеу, олардыѕ филиалдарын (ґкілдіктерін) есептік тіркеу, сондай-аќ ќызметін їлгілік болып табылмайтын жарєы негізінде жїзеге асыратын акционерлік ќоєамдарды, олардыѕ филиалдарын, (ґкілдіктерін) ќоспаєанда), ќажетті ќўжаттарын ќоса беріле отырып, ґтініш берілген кїннен кейінгі бір жўмыс кїнінен кешіктірілмей жїргізіледі;
      сондай-аќ саяси партияларды ќоспаєанда, їлгілік жарєы болып табылмайтын, ќызметін жарєы негізінде жїзеге асыратын жеке кјсіпкерлік субъектілеріне жатпайтын заѕды тўлєаларды, сондай-аќ акционерлік ќоєамдарды мемлекеттік тіркеу, олардыѕ филиалдары есептік тіркеу ќажетті ќўжаттарды ќоса бере отырып, ґтініш берілген кїннен кейінгі он жўмыс кїнінен кешіктірілмей жїргізіледі;
      саяси партиялардыѕ филиалдарын (ґкілдіктерін) есептік тіркеу ќажетті ќўжаттары ќоса бере отырып, ґтініш берілген кїннен бастап бір айдан кешіктірілмей жїргізіледі.
      Ќўжаттарды тапсыру їшін кїтудіѕ жол берілетін еѕ ўзаќ уаќыты - 15 минуттан аспайды;
      кґрсетілетін ќызметті алушыєа ќызметтер кґрсетудіѕ рўќсат берілген еѕ ўзаќ уаќыты – 20 минуттан аспайды;
      2) Министрлікте:
      саяси партияларды ќоспаєанда, ќызметін їлгілік жарєы болып табылмайтын, жеке кјсіпкерлік субъектілеріне жатпайтын заѕды тўлєаларды, сондай-аќ жарєы негізінде жїзеге асыратын акционерлік ќоєамдарды мемлекеттік тіркеу, олардыѕ филиалдарын, шетелдік жјне халыќаралыќ коммерциялыќ емес їкіметтік емес бірлестіктерді филиалдары мен ґкілеттіктері есептік тіркеу, ќажетті ќўжаттар ќоса беріле отырып, ґтініш берілген кїннен кейінгі он жўмыс кїнінен кешіктірілмей жїргізіледі;
      саяси партияларды мемлекеттік тіркеу, ќажетті ќўжаттар ќоса беріле отырып, ґтініш берілген кїннен бастап бір айдан кешіктірілмей жїргізіледі.
      Ќўжаттарды тапсыру їшін кїтудіѕ жол берілетін еѕ ўзаќ уаќыты - 15 минуттан аспайды;
      кґрсетілетін ќызметті алушыєа ќызметтер кґрсетудіѕ жол берілетін еѕ ўзаќ уаќыты – 20 минуттан аспайды;
      3) порталда – шаєын жјне орта кјсіпкерлік субъектілеріне жататын заѕды тўлєаларды мемлекеттік тіркеу, ґтініш берілген сјттен бастап бір жўмыс кїнініѕ бір саєаты ішінде кґрсетіледі.
      Ќўжаттар топтамасы толыќ ўсынылмаєан, оларда кемшіліктер болєан, ќўрылтай ќўжаттары бойынша сарапшыныѕ (маманныѕ) ќорытындысын алу ќажеттігі туындаєан жаєдайларда, сондай-аќ Ќазаќстан Республикасыныѕ заѕнамалыќ актілерінде кґзделген ґзге де негіздер бойынша аныќталєан кемшіліктер жойылєанєа дейін немесе тиісті ќорытындыны (сараптаманы) алєанєа дейін кґрсетілетін ќызметті беруші заѕды тўлєаны, филиалды немесе ґкілдікті мемлекеттік тіркеу мерзімі тоќтатылады.
      Банктерді, республикалыќ жјне ґѕірлік мјртебесі бар ќоєамдыќ жјне діни бірлестіктерді, сонымен ќатар, саяси партияларды, шетел жјне халыќаралыќ коммерциялыќ емес їкіметтік емес бірлестіктерді мемлекеттік (есептік) тіркеуді Ќазаќстан Республикасыныѕ Јділет министрлігі (бўдан јрі - Министрлік) жїзеге асырады.
      Жергілікті мјртебесі бар ќоєамдыќ жјне діни бірлестіктерді, ќорларды жјне заѕды тўлєалардыѕ ќауымдастыќтарын мемлекеттік тіркеу, ќоєамдыќ жјне діни бірлестіктердіѕ филиалдары мен ґкілдіктерін есептік тіркеу, есептік тіркеуден шыєару тиісті облыста жјне Астана жјне Алматы ќалаларында облыстардыѕ, Астана мен Алматы ќалаларыныѕ Јділет департаменттері жїзеге асырады.
      Министрлікте тіркеуге жататындардан басќа, тиісті облыстарда ќўрылєан, ќайта ўйымдастырылєан жјне таратылєан заѕды тўлєаларды, филиалдар мен ґкілдіктерді тіркеуді Ќазаќстан Республикасы Јділет министрлігініѕ тиісті облыстардаєы аудандыќ (ќалалыќ) Јділет басќармалары жїзеге асырады.
      5. Мемлекеттік кґрсетілетін ќызметтіѕ нысаны: электрондыќ (толыќ автоматтандырылєан) жјне (немесе) ќаєаз жеткізгіште.
      6. Мемлекеттік кґрсетілетін ќызметтіѕ нјтижесі:
      осы стандартќа 1-ќосымшаєа сјйкес нысан бойынша заѕды тўлєаны мемлекеттік тіркеу жјне 2-ќосымшаєа сјйкес нысан бойынша филиалды (ґкілдікті) есептік тіркеу туралы аныќтама (бўдан јрі - аныќтама) не осы стандартыѕ 10-тармаєында кґзделген жаєдайлар жјне негіздер бойынша мемлекеттік ќызмет кґрсетуден дјлелді ќаєаз жеткізгіште бас тарту;
      Порталєа "жеке кабинетіне" жїгінген кезде кґрсетілетін ќызметті алушыныѕ мемлекеттік кґрсетілген ќызмет нјтижесі кујландырылєан электрондыќ-цифрлыќ ќолтаѕбамен (бўдан јрі – ЭЦЌ) электрондыќ ќўжат нысанында жолданады.
      Мемлекеттік кґрсетілетін ќызметтіѕ нјтижесін беру нысаны: электронды жјне (немесе) ќаєаз тїрінде.
      7. Мемлекеттік кґрсетілетін ќызмет шаєын жјне орта кјсіпкерлік субъектілеріне жататын заѕды тўлєаларды ќоспаєанда, заѕды тўлєаларєа (бўдан јрі- кґрсетілетін ќызметті алушы) аќылы кґрсетіледі.
      Мемлекеттік кґрсетілетін ќызмет їшін тіркеу алымы белгіленген. Тіркеу алымыныѕ сомасы осы стандартќа 4-ќосымшасына сјйкес "Салыќ жјне бюджетке тґленетін басќа да міндетті тґлемдер туралы (Салыќ кодексі)" 2008 жылєы 10 желтоќсандаєы Ќазаќстан Республикасыныѕ Кодексінде белгіленген мґлшерлеме бойынша есептеледі жјне салыќ салу объектісініѕ тіркеу орны бойынша тиісті ќўжаттар берілгенге дейін тґленеді.
      Мемлекеттік кґрсетілетін ќызметті алуєа электрондыќ сўрау салу берілген жаєдайда, тґлем портал арќылы "электрондыќ їкімет" тґлем шлюзі арќылы жїзеге асырылады.
      8. Жўмыс кестесі:
      1) кґрсетілетін ќызметті беруші:
      Министрлікте жјне аумаќтыќ јділет органдарда Ќазаќстан Республикасыныѕ еѕбек заѕнамасына сјйкес, демалыс жјне мереке кїндерін ќоспаєанда, дїйсенбіден бастап жўманы ќоса алєанда, саєат 13.00-ден 14.30-єа дейінгі тїскі їзіліспен саєат 9.00-ден 18.30-єа дейін.
      Ґтінішті ќабылдау жјне мемлекеттік кґрсетілетін ќызмет нјтижесін беру саєат 13.00-ден 14.30-єа дейінгі тїскі їзіліспен саєат 09.00-ден 17.30-єа дейін.
      2) Мемлекеттік корпорацияда - Ќазаќстан Республикасыныѕ еѕбек заѕнамасына сјйкес жексенбі жјне мереке кїндерін ќоспаєанда, дїйсенбіден бастап сенбіні ќоса алєанда, їзіліссіз саєат 9.00-ден 20.00-ге дейін.
      Ќабылдау кґрсетілетін ќызметті алушыныѕ таѕдауы бойынша "электрондыќ" кезек тјртібімен жеделдетілген ќызмет кґрсетусіз жїзеге асырылады, портал арќылы электрондыќ кезекті брондау мїмкін болады.
      3) портал – жґндеу жўмыстарын жїргізуге байланысты техникалыќ їзілісті ќоспаєанда, тјулік бойы (кґрсетілетін ќызметті алушы Ќазаќстан Республикасыныѕ еѕбек заѕнамасына сјйкес жўмыс уаќыты аяќталєан соѕ, демалыс жјне мереке кїндері жїгінген кезде ґтінішті ќабылдау жјне мемлекеттік кґрсетілетін ќызмет нјтижесін беру келесі жўмыс кїні жїзеге асырылады).
      9. Кґрсетілетін ќызметті алушы (не оныѕ сенімхат арќылы ґкіліне) Мемлекеттік корпорацияєа жјне Министрлікке жїгінген кезде мемлекеттік кґрсетілетін ќызметті їшін ќажетті ќўжаттардыѕ тізбесі:
      1) заѕды тўлєалар їшін:
      осы стандартќа 5, 6, 7 жјне 8-ќосымшаларєа сјйкес нысандар бойынша ґтініштер (јрі ќарай - ґтініш);
      ќызметініѕ мјні ќаржылыќ ќызметтер кґрсету болып табылатын заѕды тўлєалар їшін Ќазаќстан Республикасы Ўлттыќ Банкініѕ рўќсаты ќосымша ўсынылады;
      тиісті тауар нарыєында їстем немесе монополиялыќ жаєдайєа ие нарыќ субъектісіне жататын заѕды тўлєалар, сондай-аќ мемлекеттік кјсіпорындарды, акцияларыныѕ (жарєылыќ капиталєа ќатысу їлестерініѕ) елу пайыздан астамы мемлекетке тиесілі заѕды тўлєалар жјне ґз ќызметін Ќазаќстан Республикасыныѕ аумаєында жїзеге асыратын, олармен аффилиирленген тўлєалар їшін, мўндай ќўру 2015 жылдыѕ 29 ќазандаєы Ќазаќстан Республикасыныѕ Кјсіпкерлік кодексініѕ 172-бабындаєы тікелей кґзделген жаєдайларды ќоспаєанда, монополияєа ќарсы органныѕ алдын ала келісімімен тіркеуші орган жїзеге асырады;
      орта жјне ірі кјсiпкерлiк субъектiсіне жататын заѕды тўлєаларды мемлекеттiк тіркеу їшін ґтiнiшке "Заѕды тўлєаларды мемлекеттік тіркеу жјне филиалдар мен ґкілдіктерді есептік тіркеу туралы" 1995 жылдыѕ 17 сјуіріндегі Ќазаќстан Республикасыныѕ Заѕында кґзделген жаєдайларда нотариаттыќ тјртiппен кујландырылєан ќўрылтай ќўжаттарын ќоса бере отырып, ќўрылтайшы немесе ќўрылтайшылардыѕ бiрi не жалєыз ќўрылтайшы не ќўрылтайшылардыѕ бірі шетелдiк жеке немесе заѕды тўлєа болєан жаєдайларда ќўрылтайшы ујкілеттік берген адам ќол ќояды жјне тіркеуші органєа, Ќазаќстан Республикасыныѕ Їкiметiне немесе мемлекеттiк органдарєа не Ќазаќстан Республикасыныѕ Ўлттыќ Банкіне береді;
      жеке кјсіпкерлік субъектісіне жатпайтын заѕды тўлєаларды мемлекеттік тіркеу їшін ґтінішке "Акционерлік ќоєамдар туралы" 2003 жылдыѕ 13 мамырдаєы Ќазаќстан Республикасы Заѕыныѕ 8-бабында, "Саќтандыру ќызметі туралы" 2000 жылдыѕ 18 желтоќсандаєы Ќазаќстан Республикасы Заѕыныѕ 31-бабында жјне "Ќазаќстан Республикасыныѕ банктер жјне банк ќызметі туралы" 1995 жылдыѕ 31 тамыздаєы Республикасы Заѕыныѕ 25-бабында кґзделген жаєдайларда, нотариаттыќ тјртiппен кујландырылєан ќўрылтай ќўжаттарын ќоса бере отырып, ќўрылтайшы (ќўрылтайшылар) не осыєан ујкілеттік берілген адам ќол ќояды жјне оны тіркеуші органєа береді.
      Мемлекеттік жјне орыс тілдерінде жасалєан ќўрылтай ќўжаттары тігілген жјне нґмірленген тїрінде, їш данада ўсынылады.
      Кґрсетілетін ќызметті алушы (ќўрылтайшы, ќатысушы) мемлекеттік ќызметті кґрсету кезінде аќпараттыќ жїйелерде ќамтылєан, бар заѕмен ќорєалатын ќўпиясы бар мјліметтерді пайдалануєа жазбаша келісім береді.
      Мемлекеттік корпорацияда дайын ќўжаттарды кґрсетілетін ќызметті алушыєа беруді Мемлекеттік корпорацияныѕ ќызметкері ќабылдау туралы ќолхат негізінде, жеке басын кујландыратын ќўжатты (не сенімхатты) кґрсеткен кезде жїзеге асырады.
      Мемлекеттік корпорация нјтижені бір ай бойы саќтауды ќамтамасыз етеді, содан кейін оларды кґрсетілетін ќызметті берушіге одан јрі саќтау їшін береді. Кґрсетілетін ќызметті алушы бір ай ішінде жїгінген кезде, кґрсетілетін ќызметті беруші Мемлекеттік корпорацияныѕ сўрау салуы бойынша бір жўмыс кїні ішінде дайын ќўжаттарды кґрсетілетін ќызметті алушыєа беру їшін Мемлекеттік корпорацияєа жолдайды;
      РЌАО-ныѕ ескертпесі!
     
5-бґліктіѕ 2-3-абзацтары 01.01.2018 бастап ќолданысќа енгізіледі - – ЌР Јділет министрініѕ 27.04.2017 № 485 бўйрыєымен (мјтін алып тасталды).
      орта кјсiпкерлiк субъектісіне жататын заѕды тўлєаны мемлекеттiк тіркеу їшін ќўрылтайшы (ќўрылтайшылар) орта кјсіпкерлік субъектісін мемлекеттік тіркеу туралы жјне банктік шотты ашуєа жјне ќызметкерді жазатайым оќиєалардан міндетті саќтандыруєа (заѕды тўлєаныѕ ќўрылтайшысы (ќўрылтайшылары) ќызметті жеке тўлєалармен еѕбек ќатынастарын жасамай жїзеге асыратын жаєдайларды ќоспаєанда) осы Стандартќа 9-1-ќосымшаєа сјйкес нысан бойынша ґтініш береді;
      орта жјне ірі кјсіпкерлік субъектісіне жататын заѕды тўлєаны мемлекеттік тіркеу їшін ќўрылтайшы (ќўрылтайшылар) ґтініш береді.
      Портал арќылы жїгінген жаєдайда ЭЦЌ кујландырєан электрондыќ ќўжат нысанында кґрсетілетін ќызметті алушыныѕ "жеке кабинетіне" мемлекеттік кґрсетілетін ќызметтіѕ нјтижесі алынєан кїні мен уаќыт кґрсетіле отырып хабарлама жіберіледі;
      ќайта ўйымдастыру жолымен ќўрылатын заѕды тўлєаны мемлекеттік тіркеу їшін тіркеуші органєа:
      ґтініш;
      заѕды тўлєа мїлкi меншiк иесінiѕ немесе меншiк иесi ујкiлеттік берген органныѕ, ќўрылтайшылардыѕ (ќатысушылардыѕ) шешiмi, заѕды тўлєаныѕ ќўрылтай ќўжаттарында ујкiлеттік берiлген органныѕ шешiмi немесе 2015 жылдыѕ 29 ќазандаєы Ќазаќстан Республикасыныѕ Кјсіпкерлік кодексініѕ 231-бабы жјне 1994 жылдыѕ 27 желтоќсандаєы Ќазаќстан Республикасы Азаматтыќ кодексініѕ 45-бабыныѕ 3-тармаќшасында кґзделген жаєдайларда сот шешiмi;
      заѕды тўлєа мїлкініѕ меншік иесі немесе заѕды тўлєаны ќайта ўйымдастыру туралы шешім ќабылдаєан орган бекіткен, ќайта ўйымдастырылєан заѕды тўлєаныѕ міндеттемелері бойынша ќўќыќтыќ мирасќорлыќ туралы ережелері кґрсетіле отырып, бірігу, ќосылу, ќайта ќўрылу кезінде – тапсыру актісі, бґліну, бґлініп шыєу кезінде – бґліну балансы жјне заѕды тўлєа ујкілетті органыныѕ тапсыру актісі мен бґліну балансын бекіту туралы шешімі;
      заѕды тўлєаныѕ ќайта ўйымдастырылєаны туралы кредиторлардыѕ жазбаша хабардар етілгенін растайтын ќўжат;
      ќайта ўйымдастырылєан заѕды тўлєа ќызметініѕ тоќтатылєаны їшін бюджетке тіркеу алымы тґленгенін растайтын тїбіртек немесе ґзге де ќўжат беріледі.
      акционерлiк ќоєам:
      жарєы, ґз ќызметін їлгі жарєы негізінде жїзеге асыратын акционерлік ќоєамдарды ќоспаєанда;
      ќўрылтай жиналысыныѕ хаттамасы не жалєыз ќатысушыныѕ шешімі;
      шаєын жјне орта кјсіпкерлік субъектілеріне жататын заѕды тўлєаларды ќоспаєанда, заѕды тўлєаларды мемлекеттік тiркеу жјне филиалдар мен ґкілдіктерді есептік тіркеу їшiн бюджетке алым тґленгенiн растайтын тїбiртек немесе ґзге ќўжат.
      Егер заѕды тўлєа тиісті тауар нарыєында їстем немесе монополиялыќ жаєдайєа ие нарыќ субъектісіне жататын болса, сондай-аќ мемлекеттік кјсіпорындар, акцияларыныѕ (жарєылыќ капиталєа ќатысу їлестерініѕ) елу пайыздан астамы мемлекетке тиесілі заѕды тўлєаларды жјне ґз ќызметін Ќазаќстан Республикасыныѕ аумаєында жїзеге асыратын олармен аффилиирленген тўлєалар "Табиєи монополиялар жјне реттелетін нарыќтар туралы" 1998 жылдыѕ 9 шілдедегі жјне "Мемлекеттік мїлік туралы" 2011 жылдыѕ 1 наурыздаєы Ќазаќстан Республикасыныѕ Заѕдарында кґрсетілген жаєдайларды ќоспаєанда, тіркеуші орган монополияєа ќарсы органныѕ алдын ала келісімімен жїзеге асырады.
      мемлекеттiк кјсiпорын:
      жарєы;
      Ќазаќстан Республикасы Їкiметiніѕ немесе жергiлiктi атќарушы органыныѕ кјсiпорынды ќўру туралы шешiмi;
      заѕды тўлєаларды мемлекеттік тiркеу жјне филиалдар мен ґкілдіктерді есептік тіркеу їшiн бюджетке алым тґленгенiн растайтын тїбiртек немесе ќўжат.
      Республикалыќ мемлекеттік кјсіпорындар Ќазаќстан Республикасы Їкіметініѕ, ал коммуналдыќ мемлекеттік кјсіпорындар - жергiлiктi атќарушы органыныѕ шешімімен ќўрылады.
      мемлекеттік мекеме:
      мемлекеттiк мекеменi ќўру туралы шешiм;
      ереже (жарєы);
      заѕды тўлєаларды мемлекеттік тiркеу жјне филиалдар мен ґкілдіктерді есептік тіркеу їшiн бюджетке алым тґленгенiн растайтын тїбiртек немесе ґзге ќўжат.
      тўрєын їй-ќўрылыс кооперативi жјне тўрєын їй кооперативi:
      жарєы;
      заѕды тўлєаларды мемлекеттік тiркеу жјне филиалдар мен ґкілдіктерді есептік тіркеу їшiн бюджетке алым тґленгенiн растайтын тїбiртек немесе ґзге ќўжат.
      Тўрєын їй жјне тўрєын їй-ќўрылыс кооперативтерi осы кооперативтер мїшелерiнiѕ тегі, аты, јкесiніѕ аты, туєан жылы жјне тўрєан жерi мен ЖСН кґрсетілген тiзiмдi де береді.
      сенім серiктестiгі:
      шаєын жјне орта кјсіпкерлік субъектілеріне жататын заѕды тўлєаларды ќоспаєанда, заѕды тўлєаларды мемлекеттік тiркеу жјне филиалдар мен ґкілдіктерді есептік тіркеу їшiн бюджетке алым тґленгенiн растайтын тїбiртек немесе ґзге ќўжат;
      їй (пјтер) иелерiнiѕ кооперативi:
      кондоминиум объектiсiндегi їй-жай (пјтер) меншік иелерi ќўрылтай жиналысыныѕ хаттамасы немесе дауыс беру параќтары ќосылєан жазбаша тїрдегі пікір сўрау нјтижесініѕ хаттамасы;
      жарєы;
      кондоминимум объектісін тіркеу немесе ќайта тіркеу туралы мемлекеттік акт не кондоминимум объектісініѕ мемлекеттік тіркеуін растайтын тіркеу органныѕ мґртабаны басылєан ќўжат;
      заѕды тўлєаларды мемлекеттік тiркеу жјне филиалдар мен ґкілдіктерді есептік тіркеу їшiн бюджетке алым тґленгенiн растайтын тїбiртек немесе ґзге ќўжат;
      заѕды тўлєаныѕ тўрєан жерін кујландыратын ќўжат;
      адвокаттар алќасы:
      адвокаттар алќасы мїшелерiнiѕ жалпы жиналысымен (конференциямен) бекiтiлген жарєы;
      жарєысы бекітілгендігі туралы ујкілетті органныѕ шешімі;
      заѕды тўлєаларды мемлекеттік тiркеу жјне филиалдар мен ґкілдіктерді есептік тіркеу їшiн бюджетке алым тґленгенiн растайтын тїбiртек немесе ґзге ќўжат;
      нотариалдыќ палата:
      ќўрылтай жиналысымен бекітілген жарєы;
      жарєысы бекітілгендігі туралы ујкілетті органныѕ шешімі;
      заѕды тўлєаларды мемлекеттік тiркеу жјне филиалдар мен ґкілдіктерді есептік тіркеу їшiн бюджетке алым тґленгенiн растайтын тїбiртек немесе ґзге ќўжат;
      ќор:
      жарєы;
      ќўрылтай шарт (ќўрылтайшысы бiр адамнан кґп болєанда);
      жарєысы бекітілгендігі туралы ујкілетті органныѕ шешімі;
      алќалыќ органныѕ (ќамќоршылыќ кеѕестіѕ) атќарушы органы таєайындалєаны туралы шешімі;
      заѕды тўлєаларды мемлекеттік тiркеу жјне филиалдар мен ґкілдіктерді есептік тіркеу їшiн бюджетке алым тґленгенiн растайтын тїбiртек немесе ґзге ќўжат;
      ќоєамдыќ бiрлестiк:
      ќўрылтай съезiнде (конференцияда, жиналысында) ќабылданєан жарєы;
      жарєыны ќабылдаєан ќўрылтай съезiнiѕ (конференциясыныѕ, жиналысыныѕ) оєан тґраєасы жјне съезд (конференция, жиналыс) хатшы ќол ќойылєан хаттамасы;
      тегi, аты, јкесiніѕ аты, туєан кїнi, айы, жылы, ЖСН, тўрєылыќты жері, їй жјне ќызмет телефоны, жеке ќолтаѕбасы кґрсетiлген ќоєамдыќ бiрлестiктіѕ бастамашы-азаматтарыныѕ тiзiмi;
      заѕды тўлєаларды мемлекеттік тiркеу жјне филиалдар мен ґкілдіктерді есептік тіркеу їшiн бюджетке алым тґленгенiн растайтын тїбiртек немесе ґзге ќўжат;
      тўрєан жерін растайтын ќўжаттар;
      Саяси партияларды тiркеу кезінде ќосымша ўсынылады:
      партия баєдарламасы;
      партия мїшелерiнiѕ тiзiмi, ќўрамында олардыѕ јрќайсысында тегiн, атын, јкесiнiѕ атын, туєан айы мен жылын, ЖСН, тўрєан жерiнiѕ мекен-жайын кґрсете отырып, барлыќ облыстардаєы, республикалыќ мјнi бар ќаладаєы жјне астанадаєы кемiнде алты жїз мїшесi бар ќўрылымдыќ бґлiмшелерді (филиалдар мен ґкiлдiктердi) білдіретін кемінде ќырыќ мыѕ партия мїшесi болуєа тиіс;
      заѕды тўлєалардыѕ ќауымдастыќ (одаќ) нысанындаєы бiрлестiгі, дара кјсіпкерлердіѕ жјне заѕды тўлєалардыѕ бірлестігі, дара кјсіпкерлердіѕ бірлестігі:
      жарєы;
      бiрлестiктiѕ барлыќ ќўрылтайшылары ќол ќойєан ќўрылтай шарты;
      заѕды тўлєаны ќўру туралы ујкілетті органныѕ шешімі;
      заѕды тўлєаларды мемлекеттік тiркеу жјне филиалдар мен ґкілдіктерді есептік тіркеу їшiн бюджетке алым тґленгенiн растайтын тїбiртек немесе ґзге ќўжат;
      ауылдыќ тўтыну кооперативі:
      ќўрылтай жиналысыныѕ хаттамасы;
      жарєы;
      заѕды тўлєаларды мемлекеттік тiркеу жјне филиалдар мен ґкілдіктерді есептік тіркеу їшiн бюджетке алым тґленгенiн растайтын тїбiртек немесе ґзге ќўжат;
      азаматтар їшін - тегі, аты, јкесініѕ аты, мекенжайы жјне ЖСН жјне заѕды тўлєалар їшін - атауы, тўрєан жері, БСН туралы мјліметтер кґрсетілген пай салушылардыѕ тізімі.
      Су пайдаланушылардыѕ ауылдыќ тўтыну кооперативтерін тіркеу кезінде ќосымша:
      тегі, аты, јкесініѕ аты, тўратын жері жјне ЖСН, сондай-аќ заѕды тўлєалардыѕ атауы мен тўрєан жері кґрсетілген кооператив мїшелерініѕ тізімі, сондай-аќ кооператив мїшелерінде ауыл шаруашылыєы маќсатындаєы суармалы жерлердіѕ суын пайдаланушылардыѕ болуы туралы мјліметтер ўсынылады.
      аудиторлар палатасы:
      жарєы;
      заѕды тўлєаны ќўру туралы ујкілетті органныѕ шешімі;
      заѕды тўлєаларды мемлекеттік тiркеу жјне филиалдар мен ґкілдіктерді есептік тіркеу їшiн бюджетке алым тґленгенiн растайтын тїбiртек немесе ґзге ќўжат;
      толыќ серiктестiк:
      шаєын жјне орта кјсіпкерлік субъектілеріне жататын заѕды тўлєаларды ќоспаєанда, заѕды тўлєаларды мемлекеттік тiркеу жјне филиалдар мен ґкілдіктерді есептік тіркеу їшiн бюджетке алым тґленгенiн растайтын тїбiртек немесе ґзге ќўжат;
      ґндiрiстiк кооператив:
      тегі, аты, јкесініѕ аты, мекенжайы жјне азаматтыѕ жеке басын кујландыратын ќўжаттыѕ деректері кґрсетілген ґндірістік кооператив мїшелерініѕ тізімі, сондай-аќ, егер ґндірістік кооператив мїшесі заѕды тўлєа болып табылса ўйымныѕ атауы, тўрєан жері жјне банктік деректемелері;
      шаєын жјне орта кјсіпкерлік субъектілеріне жататын заѕды тўлєаларды ќоспаєанда, заѕды тўлєаларды мемлекеттік тiркеу жјне филиалдар мен ґкілдіктерді есептік тіркеу їшiн бюджетке алым тґленгенiн растайтын тїбiртек немесе ґзге ќўжат;
      тўтыну кооперативi:
      жарєы;
      заѕды тўлєаларды мемлекеттік тiркеу жјне филиалдар мен ґкілдіктерді есептік тіркеу їшiн бюджетке алым тґленгенiн растайтын тїбiртек немесе ґзге ќўжат.
      Тўтыну кооперативi азаматтар їшiн – осы кооператив мїшелерiнiѕ тегі, аты, јкесiнiѕ аты, туєан жылы, ЖСН жјне тўратын жерi, заѕды тўлєа їшiн - тўрєан жерi, банк деректемелері жјне БСН туралы мјлiметтер кґрсетілген тiзiм ўсынылады.
      дiни бiрлестiк:
      діни бірлестіктіѕ басшысыныѕ ќолы ќойылєан діни бірлестіктіѕ жарєысы;
      ќўрылтай жиналысыныѕ (съезд, конференция) хаттамасы;
      стандартќа 10-ќосымшаєа сјйкес нысан бойынша электрондыќ жјне ќаєаз жеткізгіштерде діни бiрлестiктi ќўрєан бастамашы-азаматтардыѕ тiзiмi;
      діни оќудыѕ пайда болу тарихы мен негіздерін ашатын жјне оєан тиісті діни ќызметтер туралы мјліметтерді ќамтитын діни баспа материалдары;
      заѕды тўлєаларды мемлекеттік тiркеу жјне филиалдар мен ґкілдіктерді есептік тіркеу їшiн бюджетке алым тґленгенiн растайтын тїбiртек немесе ґзге ќўжат;
      діни бiрлестiктіѕ басшысын сайлау туралы шешім не басшысын шетел діни орталыєы таєайындаєан жаєдайда ујкілетті органмен келісім жасалєандыєын растайтын ќўжат.
      Ґѕірлік діни бірлестігін тіркеу їшін ќосымша, ґѕірлік діни бірлестікті ќўруєа бастамашы болєан јрбір жергілікті діни бірлестіктер мїшелерініѕ, тіркеуші орган белгілеген нысан бойынша тізім, сондай-аќ жјне нотариалды тїрде кујландырылєан жергілікті діни бірлестіктердіѕ жарєылары ўсынылады.
      Республикадан тыс жерде басќарушы орталыєы бар дiни бiрлестiк ќосымша ўсынады:
      мемлекеттік жјне орыс тiлдерiнде нотариалды кујландырылєан аудармасымен шетел орталыєы жарєысыныѕ кґшiрмесi;
      дiни орталыќ ґз елiнiѕ заѕнамасы бойынша заѕды тўлєа болып табылатындыєын кујландыратын мемлекеттік жјне орыс тiлдерінде нотариалды кујландырылєан аудармасымен тiзiлiмнен кґшiрме немесе басќа ќўжат;
      Дiни басќармалар (орталыќтар) негiзiн салєан рухани (дiни) оќу мекемелерiнiѕ, мешiттерiнiѕ, монастырьлардыѕ жјне ґзге де дiни бiрлестiктердiѕ жарєыларын (ережелерiн) осы дiни басќармалар (орталыќтар) бекiтедi.
      Тiркеу їшiн оларды ќўру туралы дiни басќарманыѕ (орталыќтыѕ) ујкілетті органыныѕ шешiмi ўсынылады;
      жауапкершiлiгi шектеулi серiктестiк:
      шаєын жјне орта кјсіпкерлік субъектілеріне жататын заѕды тўлєаларды ќоспаєанда, заѕды тўлєаларды мемлекеттік тiркеу жјне филиалдар мен ґкілдіктерді есептік тіркеу їшiн бюджетке алым тґленгенiн растайтын тїбiртек немесе ґзге ќўжат;
      ќосымша жауапкершілігі бар серiктестiк:
      шаєын жјне орта кјсіпкерлік субъектілеріне жататын заѕды тўлєаларды ќоспаєанда, заѕды тўлєаларды мемлекеттік тiркеу жјне филиалдар мен ґкілдіктерді есептік тіркеу їшiн бюджетке алым тґленгенiн растайтын тїбiртек немесе ґзге ќўжат;
      мекеме:
      мекеменi ќўру туралы меншiк иесiніѕ шешiмi;
      ереже (жарєы);
      ќўрылтай шарты немесе басќа да келiсiм (меншік иелері (ќўрылтайшылары) бiрден кґп болєан кезде);
      заѕды тўлєаларды мемлекеттік тiркеу жјне филиалдар мен ґкілдіктерді есептік тіркеу їшiн бюджетке алым тґленгенiн растайтын тїбiртек немесе ґзге ќўжат;
      баєалаушылар палатасы:
      жарєы;
      заѕды тўлєаны ќўру туралы ујкілетті органныѕ шешімі;
      заѕды тўлєаларды мемлекеттік тiркеу жјне филиалдар мен ґкілдіктерді есептік тіркеу їшiн бюджетке алым тґленгенiн растайтын тїбiртек немесе ґзге ќўжат.
      2) филиалдар мен ґкілдіктерді есептік тіркеу їшін:
      филиалдар (ґкілдіктер) їшін:
      ґтінішке филиалды (ґкілдікті) ќўратын заѕды тўлєа ујкілеттік берген адам ќол ќояды жјне ол заѕды тўлєаныѕ мґрімен (бар болєан жаєдайда) бекітіледі;
      филиалды (ґкілдікті) есептік тіркеу їшін бюджетке тіркеу алымыныѕ тґленгендігін растайтын тїбіртек немесе ґзге де ќўжат;
      филиал (ґкілдiк) басшысына заѕды тўлєа органы берген сенiмхат;
      заѕды тўлєа жарєысыныѕ (ережесiнiѕ) кґшiрмесi немесе ґз ќызметін Їлгі жарєы негізінде жїзеге асыратын заѕды тўлєаныѕ тіркеу (ќайта тіркеу) туралы ґтінішініѕ кґшірмесі;
      Ґтінішке филиалды (ґкілдікті) ќўратын заѕды тўлєа ујкілеттік берген адам ќол ќояды жјне заѕды тўлєаныѕ мґрімен бекітіледі.
      Жеке кјсіпкерлік субъектілеріне жатпайтын заѕды тўлєалардыѕ филиалдары (ґкілдіктері), сондай-аќ акционерлік ќоєамдыќтар їшін заѕды тўлєа бекіткен мемлекеттік жјне орыс тілдерінде їш данада филиал (ґкілдік) туралы ереже, жарєыныѕ (ереженіѕ) кґшірмесі жјне филиалдыѕ (ґкілдіктіѕ) басшысына берілген заѕды тўлєаныѕ (ќоєамдыќ жјне діни бірлестіктерді ќоспаєанда) сенімхаты ќосымша ўсынылады.
      Заѕды тўлєаныѕ басшысы филиал (ґкілдiк) басшысы болєан жаєдайда, тіркеуші органына сенімхат табыс етілмейді;
      Мемлекеттік кјсіпорынныѕ филиалы (ґкілдiгі) ќўрылєан кезде, филиал (ґкілдiк) ќўру їшін Ўлттыќ банктен не мемлекеттік мїлікті басќару бойынша (жергілікті атќарушы органныѕ) ујкілетті органыныѕ келісімін растайтын ќўжат ќосымша ўсынылады.
      шетелдiк заѕды тўлєалардыѕ филиалдарын (ґкiлдiктерiн) есептік тiркеу їшін:
      ґтініш;
      заѕды тўлєа органы бекiткен филиал (ґкiлдiк) туралы ереже;
      филиал немесе ґкілдiк басшысына заѕды тўлєа берген сенімхат, мемлекеттік жјне орыс тiлдерінде нотариалды кујландырылєан аудармасымен;
      филиал (ґкілдік) ќўру їшін заѕды тўлєаныѕ шешімі мемлекеттік жјне орыс тiлдерінде нотариалды кујландырылєан аудармасымен;
      шетелдік заѕды тўлєаныѕ сауда тізілімінен заѕдастырылєан їзінді кґшірмесі, ќўрылтай ќўжаттары немесе басќа да заѕдастырылєан ќўжат, филиал (ґкілдік) ќўратын шетелдік заѕды тўлєаныѕ шет мемлекеттіѕ заѕнамасы бойынша заѕды тўлєа болып табылатынын растайтын, сондай-аќ салыќтыќ тіркеу нґмірі (немесе оныѕ аналогы) кґрсетіле отырып, шетелдік заѕды тўлєаныѕ инкорпорация еліндегі салыќтыќ тіркелуін растайтын ќўжат;
      заѕды тўлєаныѕ ќўрылтай ќўжаттарыныѕ мемлекеттік жјне орыс тiлдерінде нотариалды кујландырылєан аудармасымен кґшірмесі;
      филиалдар мен ґкілдіктерді есептік тіркеу їшiн бюджетке алым тґленгенiн растайтын тїбiртек немесе ґзге ќўжат ўсынылады.
      Ескерту. 9-тармаќ жаѕа редакцияда - ЌР Јділет министрініѕ 31.10.2016 № 948 (алєашќы ресми жарияланєан кїнінен кейін кїнтізбелік он кїн ґткен соѕ ќолданысќа енгізіледі); ґзгеріс енгізілді – ЌР Јділет министрініѕ 27.04.2017 № 485 (ресми жарияланєан кїнінен кейін кїнтізбелік он кїн ґткен соѕ ќолданысќа енгізіледі) бўйрыќтарымен.
      10. Мемлекеттік ќызмет кґрсетуден бас тарту їшін:
      1) 1994 жылєы 27 желтоќсандаєы Ќазаќстан Республикасы Азаматтыќ Кодексініѕ 45 бабында жјне "Жауапкершілігі шектеулі жјне ќосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы" 1998 жылєы 22 сјуірдегі Заѕыныѕ VI тарауында белгіленген заѕды тўлєаны мемлекеттік ќайта тiркеу жјне ќайта ўйымдастыру тјртiбініѕ бўзылуы, ќўрылтай ќўжаттарыныѕ "Заѕды тўлєаларды мемлекеттік тіркеу жјне филиалдар мен ґкілдіктерді есептік тіркеу туралы" 1995 жылєы 17 сјуірдегі Ќазаќстан Республикасыныѕ Заѕына сјйкес келмеуі;
      2) тапсыру актiсiн немесе бґліну балансын ўсынбау не оларда ќайта ўйымдастырылєан заѕды тўлєаныѕ ќўќыќ мирасќоры туралы ережелердіѕ болмауы;
      3) егер заѕды тўлєа немесе заѕды тўлєаныѕ жалєыз ќўрылтайшысы (ќатысушысы) јрекет етпейтiн заѕды тўлєа болып табылуы;
      4) егер заѕды тўлєаныѕ ќўрылтайшысы (ќатысушысы) жјне (немесе) басшысы болып табылатын жеке тўлєаныѕ јрекет етпейтiн заѕды тўлєалардыѕ жалєыз ќўрылтайшысы (ќатысушысы) жјне (немесе) басшысы болып табылса жјне (немесе) јрекетке ќабiлетсiз немесе јрекет ќабiлетi шектеулі деп танылєан жјне (немесе) хабар-ошарсыз кеткен деп танылуы, жјне (немесе) ќайтыс болды деп жариялануы, жјне (немесе) оныѕ Ќазаќстан Республикасы Ќылмыстыќ кодексiнiѕ 215, 237, 238 жјне 240-баптары бойынша ќылмыстары їшін ґтелмеген немесе алынбаєан соттылыєы бар болуы, сондай-аќ, мерзімді тґлемдерін ґндіру туралы атќырушылыќ іс жїргізу бойынша борышкер болып табылатын жјне їш айдан аса мерзімді ґндіріп алу туралы атќарушылыќ іс жїргізу бойынша берешегі жоќ тўлєаларды ќоспаєанда, ќўрылтайшы (жеке тўлєа жјне (немесе) заѕды тўлєа), заѕды тўлєаныѕ басшысы, ќўрылтайшы жјне (немесе) заѕды тўлєа ќўрєан заѕды тўлєаныѕ басшысы атќарушылыќ ќўжат бойынша борышкер болып табылуы;
      4-1) егер заѕды тўлєаныѕ ќўрылтайшысы (ќатысушысы) жјне (немесе) басшысы болып табылатын жеке тўлєа терроризмді жјне экстремизмді ќаржыландырумен байланысты ўйымдар мен тўлєалардыѕ тізбесіне Ќазаќстан Республикасыныѕ "Діни ќызмет жјне діни бірлестіктер туралы" 2011 жылєы 11 ќазандаєы Заѕына сјйкес енгізілген болса;
      5) жоєалєан жјне (немесе) жеке басты кујландыратын жарамсыз ќўжаттарды ўсынуы;
      6) сот актілерініѕ жјне сот орындаушылары мен ќўќыќ ќорєау органдары ќаулыларыныѕ (тыйым салу, ќамаќќа алу) болуы;
      7) кґрсетілетін ќызметті алушыныѕ мемлекеттік кґрсетілетін ќызметті алу їшін ўсынєан ќўжаттардыѕ жјне (немесе) олардаєы деректердіѕ (мјліметтердіѕ) аныќ еместігініѕ белгілі болуы;
      8) ујкілетті мемлекеттік органныѕ мемлекеттік ќызмет кґрсету їшін ќажет келісімі туралы сўрау салуєа берілген теріс жауап, сондай-аќ сараптаманыѕ, зерттеудіѕ не тексерудіѕ теріс ќорытындысы;
      9) кґрсетілетін ќызметті алушыєа ќатысты оныѕ ќызметіне немесе мемлекеттік кґрсетілетін ќызметті алуды талап ететін жекелеген ќызмет тїрлеріне тыйым салу туралы соттыѕ заѕды кїшіне енген шешімініѕ (їкімініѕ) болуы;
      10) кґрсетілетін ќызметті алушыєа ќатысты соттыѕ заѕды кїшіне енген їкімініѕ болуы, оныѕ негізінде кґрсетілетін ќызметті алушыныѕ мемлекеттік кґрсетілетін ќызметті алумен байланысты арнаулы ќўќыєынан айырылуы бойынша мемлекеттік ќызметтерді кґрсетуден бас тартады;
      Діни бірлестіктерді мемлекеттік тіркеуден жјне ќайта тіркеуден бас тартудыѕ ќосымша негіздері "Діни ќызмет жјне діни бірлестіктер туралы" 2011 жылєы 11 ќазандаєы Ќазаќстан Республикасыныѕ Заѕында белгіленеді.
      Филиалды (ґкілдікті) есептік тіркеуден бас тарту "Коммерциялыќ емес ўйымдар туралы" 2001 жылєы 16 ќаѕтардаєы Ќазаќстан Республикасы Заѕыныѕ 24-бабында, 1994 жылєы 27 желтоќсандаєы Ќазаќстан Республикасы Азаматтыќ Кодексініѕ 43-баптары бўзылєан жаєдайда, сондай-аќ, филиалды (ґкілдікті) ќўру тјртібінде есептік тіркеуге ўсынылєан ќўжаттарыныѕ 1995 жылєы 17 сјуірдегі "Заѕды тўлєаларды мемлекеттік тіркеу жјне филиалдар мен ґкілдіктерді есептік тіркеу туралы" Ќазаќстан Республикасыныѕ Заѕына сјйкес келмеуі кезінде жїргізіледі.
      Ескерту. 10-тармаќ жаѕа редакцияда - ЌР Јділет министрініѕ 31.10.2016 № 948 (алєашќы ресми жарияланєан кїнінен кейін кїнтізбелік он кїн ґткен соѕ ќолданысќа енгізіледі) бўйрыєымен.Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет