Закону України «Про місцеві державні адміні-страції»жүктеу 64.05 Kb.
Дата17.02.2018
өлшемі64.05 Kb.
түріЗаконУКРАЇНА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

голови Хустської районної державної адміністрації


05.06.2013

м.Хуст

№ 203Про Програму реалізації природоохоронних заходів на 2013 рік

Відповідно до статей 6, 39 Закону України «Про місцеві державні адміні-страції», Законів України “Про охорону навколишнього природного середо-вища”, постанови Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1996 року № 1147 “Про затвердження переліку видів діяльності, що належать до природоохорон-них заходів” (зі змінами):


1. Схвалити районну Програму реалізації природоохоронних заходів на 2013 рік, що додається, та подати її на розгляд чергової сесії районної ради.

2. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.


Голова державної адміністрації В.Якубець

СХВАЛЕНО

Розпорядження голови

державної адміністрації

від 05.06.2013 № 203


Програма реалізації природоохоронних заходів на 2013 рік
Збереження та охорона навколишнього природного середовища, раціо-нальне використання природних ресурсів є особливо важливим питанням і не-від’ємною частиною соціального та економічного розвитку району, забезпечен-ня екологічної безпеки населенню краю.

В районі гострою екологічною проблемою залишається відсутність систе-ми та інфраструктури збору та сортування твердих побутових відходів, так як зростає розрив між прогресуючим накопиченням побутових відходів і заходами з їх утилізації і знешкодження.

Географічне розташування району, велика кількість мінеральних джерел та санаторно-курортних і туристично-рекреаційних об'єктів, густота водної ме-режі, малоземелля, велика щільність населення насиченість території транс-портними комунікаціями, також роблять проблему відходів дуже актуальною.

Побутові відходи є ще одним джерелом забруднення водних та земельних ресурсів району.

В районі здійснюються заходи по налагодженню системи збору та виве-зення твердих побутових відходів.

Роздільний збір твердих побутових відходів, скла, пластику та металу по-ступово впроваджується у населених пунктах району.

Особливості геологічної будови території Закарпатської області зумовлю-ють розвиток небезпечних екзогенних геологічних процесів і в Хустському районі.

Однією із складових екологічної безпеки району є система моніторингу навколишнього природного середовища, яка включає в себе спостереження за якістю поверхневих вод, земельних ресурсів, атмосферного повітря.

Спостереження за якісним складом поверхневих вод транскордонних во-достоків басейну ріки Тиса ведуться Державною екологічною інспекцією в За-карпатській області та Виноградівським міжрайонним управлінням по Мелора-ції та водному господарству.

З метою створення регіональної системи моніторингу довкілля, складо-вою якої є також і вивчення впливу на навколишнє середовище в Закарпатській області.

Рішенням Закарпатської обласної ради від 14.01.2009 р. №762 було зат-верджено обласну Програми моніторингу довкілля на 2009-2013 роки, якою передбачається реалізація пріоритетних завдань та заходів в межах Закарпат-ської області за вказаний період та питання щодо її фінансування. Проведення постійного моніторингу навколишнього середовища здійснюється з метою адаптації України до стандартів країн ЄС.

Важливим фактором забезпечення екологічних стандартів є формування екологічної культури та свідомості населення шляхом інформування громад-ськості щодо діяльності природоохоронних органів, стану довкілля, актуальних екологічних проблем та шляхів їх вирішення. Визначальними пріоритетами є залучення громадськості до процесу прийняття рішень, що стосуються охорони довкілля, сприяння роботі недержавних організацій щодо проведення приро-доохоронних кампаній, розробка та впровадження екологічних освітніх про-грам, а також проведення інформаційно-просвітницьких заходів.Мета та основні завдання Програми
Реалізація Програми ставить за мету: впровадження нових технологій у сфері поводження з твердими побутовими відходами, їх використання як вто-ринних матеріальних ресурсів шляхом будівництва сучасного заводу механі-зованої переробки твердих побутових відходів, забезпечення припинення еро-зійних процесів на ярах та інших ерозійно-небезпечних землях, проведення по-стійного моніторингу навколишнього природного середовища району та під-вищення екологічної культури населення.

Завданням Програми є визначення об’єктів, обсягів і вартості робіт, стро-ків виконання та джерел фінансування.


Заходи щодо реалізації Програми
Організаційне забезпечення та координація діяльності з реалізації Про-грами здійснюється місцевими органами виконавчої влади відповідно до їх пов-новажень.

Виконавцем Програми в частині використання коштів є ДанилІвська сільська рада та Вишківська селищна рада.

Виконання технічної документації на реагування (розчищення русел) і берегоукріплення покладається на відділ комплексного проектування виробни-чого управління по меліорації і водному господарству за договорами з рай-держадміністраціями.

Виконання будівельних робіт покладається на спеціалізовані водогоспо-дарські будівельно-монтажні організації та міжрайонні управління водного господарства.

Заходи Програми розроблені на підставі діючої постанови Кабінету мі-ністрів України від 17.вересня 1996 року № 1147 “Про затвердження переліку видів діяльності, що належить до природоохоронних заходів“.

Об’єктами Програми є окремі ділянки регулювання русел малих річок та потічків, а також водовідвідні канали внутрішньогосподарських меліоративних систем.

Впровадження заходів, передбачених Програмою забезпечить регулюван-ня малих річок та потічків, розчистка водовідвідних каналів внутрігосподар-ських меліоративних систем, а саме :

- очищення русел р.Байлово та потічка Кіблер від дерев, що потрапили до них внаслідок проходження весняних повеней та проведення заходів з захисту від підтоплення і затоплення с.с.Данилово, Модьоровш;

- поліпшення гідрологічного режиму та санітарного стану р.Байлово та потічка Кіблер;

- захист від затоплення місцевим стоком населених пунктів і сільсько-господарських угідь с.Данилово та с.Модьоровш, зниження величини можли-вих збитків від шкідливої дії вод у сільській місцевості.Джерела фінансування
Фінансування заходів, передбачених Програмою, здійснюватиметься за рахунок коштів місцевих бюджетів району та з обласного фонду охорони навколишнього природного середовища в межах надходжень коштів у 2013 році згідно чинного законодавства у вигляді субвенції.
Очікувані результати
Реалізація заходів Програми дозволить:

впровадити нові технології у сфері поводження з твердими побутовими відходами, їх використання як вторинних матеріальних ресурсів;

забезпечити припинення ерозійних процесів на ярах та інших ерозійно-небезпечних землях;

забезпечити функціонування системи моніторингу навколишнього при-родного середовища району – контролю за якістю поверхневих вод з метою прийняття ефективних управлінських рішень по зменшенню скидів забороне-них забруднюючих речовин у транскордонні водні об’єкти;

провести заходи щодо пропаганди охорони довкілля із залученням за-собів масової інформації, громадських організацій та навчальних закладів з ме-тою інформування громадськості про стан навколишнього природного сере-довища.

Впровадження заходів, передбачених Програмою забезпечить регулюван-ня малих річок та потічків, розчистка водовідвідних каналів внутрігосподар-ських меліоративних систем та захист від затоплення місцевим стоком насе-лених пунктів і сільськогосподарських угідь с.Данилово та с.Модьоровш, зни-ження величини можливих збитків від шкідливої дії вод у сільській місцевості.Розрахунок видатків на 2013 рік

Код

Назва видатків

Сума

(тис. грн.)1

2

3
Заходи щодо відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану річок
1

Очищення русел р.Байлово та потічка Кіблер від дерев, що потрапили до них внаслідок проходження весняних повеней та проведення заходів з захисту від підтоплення і затоплення с.с.Данилово, Модьоровш.

150,0ВСЬОГО


150,0


Достарыңызбен бөлісу:


©kzref.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет