Заявка на проведение конкурсажүктеу 1.14 Mb.
бет9/11
Дата07.05.2019
өлшемі1.14 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Құпиялылық

 1. Тараптар кепіл болады және олардың Шарт жасауға және орындауға қатысы бар кез-келген ақпаратты ашып пайдалануға, сондай-ақ Шартты орындау мақсатында бір Тараптың екінші Тарапқа кез-келген ақпаратты (бұдан әрі – Құпиялы ақпарат), мына жағдайларды: 1) бұған екінші Тараптың жазбаша рұқсаты алынған; 2) бұл заңнаманың, қолданыстағы бухгалтерлік есеп-қисап ережелерінің талаптарына сай қажет болған немесе аталған ақпаратты сот я болмаса өзге уәкілетті мемлекеттік органының сұратуымен байланысты болған; 3) бұл қызмет сипатымен байланысты болып, Шарттың тиімді орындалуына қажет болған жағдайлардан басқа, ұсынуға құқы жоқ.

 2. Осы баптың мақсаты үшін Құпиялы ақпарат терминіне мына мәліметтер кірмейді: 1) оларды қолдану немесе жариялау уақытында жалпыға ортақ болып табылатындар; 2) жалпыға ортақ болғандар (Тараптардың оларды заңсыз жариялау немесе қолдану жолынан өзгеше); 3) Тараптарға оларды заңды жолмен алуға рұқсаты және осындай мәліметтерді тарату құқығы бар тұлғамен (Тараптардан өзге) ұсынылғандар.

 3. Тараптар Құпиялы ақпараттың кез-келген тұлғаларға таратылмауын және оны өз үлестес тұлғаларының, қызметкерлерінің, кеңесшілерінің, агенттері мен өкілдерінің қандай да болмасын мақсатқа қолданылмауын, осы баптың жағдайларымен мұндай тарату мен қолдануға рұқсат етілгеннен басқа уақытта, қамтамасыз етеді.

 4. Егер Тараптан осы бапта көрсетілген себептерге сәйкес Құпиялы ақпаратты ашу қажеттілігі талап етілсе, онда олар оны алушыдан осы ақпаратты таратпау кепілдігін алуға қажетті барлық күшін салады. 1. Дауларды шешу тәртібі және қолданылатын құқық

  1. Осы шарт бойынша немесе сонымен байланысты туындайтын барлық даулар мен келіспеушіліктер Тараптар арасында келіссөздер арқылы шешіледі.

  2. Келiспеушiлiктер мен даулар келіссөз арқылы шешілмеген жағдайда, олар Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сай Тапсырыс берушінің тұрған орны бойынша сот тәртібімен шешіледі.

  3. Осы Шарт Қазақстан Республикасының құқығына сәйкес реттеледі және түсіндіріледі.


 1. Шарттың әрекет ету мерзімі және бұзу тәртібі

  1. Осы шарт оған Тараптар қол қойған күннен бастап күшіне енеді және ____ қоса алғанда, ал Тараптардың өзіне алған міндеттемелерін орындау бөлігінде – олар толық орындалғанға дейін әрекет етеді.

  2. Шартты орындаудан біржақты бас тартуға немесе оны мерзімінен бұрын біржақты ретте бұзуға осы шарттың тармақтарымен ескерілген, кепілдік мерзімі әрекет еткен кезеңде немесе оны қабылдауда анықталған, Жеткізушімен сапасыз Тауарды ауыстырудан бас тартқан, Жеткізушімен осы шарт талаптары бұзылған жағдайларда, сондай-ақ Қазақстан Республикасының азаматтық заңнамасымен қарастырылған негіздерде рұқсат етіледі.

  3. Тапсырыс беруші кез-келген уақытта біржақты ретте, Шарт әрекетін тоқтатудың болжанған күнінен 30 (отыз) күн бұрын Жеткізушіге бұл жөнінде алдын ала жазбаша хабар бере отырып, Шарттан бас тартуға құқылы. 1. Ерекше жағдайлар

  1. Шартқа қол қойылған күнен бастап 2 (екі) жұмыс күні ішінде, Жеткізуші осы Шарттың № 2 Қосымшасына сай Тапсырыс берушіге ТЖҚ-де қазақстандық үлес жөніндегі ақпарат жіберуге міндеттенеді. Аталған ақпарат берілмеген немесе анық емес ақпарат берілген жағдайда, Тапсырыс беруші бір жақты ретте осы Шартты орындаудан бас тартуға және залалдардың өтелуін талап етуге құқылы.

  2. Жеткізушімен мәлімделген қазақстандық үлес бойынша міндеттемелері орындалмағаны үшін соңғысы Тапсырыс берушіге шарттың жалпы құнының 5 пайыз, ал әрбір 1 пайыз орындалмаған қазақстандық үлес үшін 0,15 пайыз мөлшерінде айыппұл төлейді. – тек қана тендер үшін.
 1. Хабарламалар

  1. Шартқа байланысты Тараптар үшін барлық хабарламалар жазбаша үлгіде ұсынылады, тиісті деңгейде рәсімделеді және Шартта көрсетілген Тараптардың деректемелері бойынша жіберілуі тиіс.

  2. Төлем, пошта және басқа деректемелерінің өзгерісі туралы Тараптар бір-біріне 2 (екі) күн ішінде жазбаша хабарлауға міндетті. Тараптар өздерінің шын мәніндегі деректемелерінің Шартта көрсетілген деректемелерге сәйкес келмеуіне сілтеу жасауға құқықсыз. Тараптардың біреуінің деректемелері өзгергенде |Шартты жасағанда анық емес деректемелері хабарланғанда және бұл жөнінде екінші Тарапқа тиісті деңгейде хабар берілмегенде, Тараптың Шартта көрсетілген деректемелері бойынша жіберілген хабарламалары|хабарлама қағаздары және өзге хат-хабар алмасулары тиісті деңгейде жіберілген хабарламалар|хабарлама қағаздар және өзге хат-хабар алмасулар деп танылады.

  3. Тараптарға осы Шарт бойынша және соған байланысты жіберілетін хабарлама қағаздары оның жіберілуін растайтын тәсілдермен жіберіледі (қолына беру, іс қағаздарын тасушыдан жіберу, тапсыру жөніндегі хабарламасы бар тапсырысты хат, электронды пошта арқылы, факс бойынша).


 1. Қорытынды жағдайлар

  1. Осы шартқа барлық өзгертулер мен қосымшалар, егер олар жазбаша үлгіде, осы шартқа қосымша келісімдер түрінде рәсімделсе Тараптардың уәкілетті өкілдері қол қойған болса және Ереженің 120-122 тармақтарының талаптарына сай болса, заңи күшінде болады. Өзгертулері мен қосымшалары бар жазбаша құжат екі түпнұсқа данада, әрбiр Тарапқа бір-бір данадан жасалады және осы шарттың бөлінбейтін бөлігі болып табылады. Факсимильдік байланыс арқылы қол қойылған құжаттар Тараптар үшін бірдей заңды күшіне ие болады.

  2. Бiрде бiр Тарап осы шарт бойынша өз құқықтары мен мiндеттемелерiн екiншi Тараптың жазбаша келiсiмiнсiз үшiншi тұлғаларға беруге құқығы жоқ.

  3. Осы Шарт заңдық күші бірдей, мемлекеттік және орыс тілдерінде 2 (екі) түпнұсқа данада, әрбiр Тарапқа бір-бір данадан жасалады.

  4. Шарт мәтіні бойынша келіспеушіліктер болған жағдайда орыс тілідегі мәтін басшылыққа алынуы тиіс.

  5. №1 және №2 Қосымша осы шарттың бөлінбейтін бөліктері болып табылады. 1. ___________'>Тараптардың заңды мекенжайлары және банктік деректемелері:Приложение №8
Договор №___________

о закупках (поставки) __________
г. Актау «_____» _________ 2011 г.


АО «Мангистаумунайгаз», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ____, действующих на основании _____, с одной стороны, и _____, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _____, действующего на основании _____, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», в соответствии Правилами закупок товаров, работ и услуг акционерным обществом «Фонд национального благосостояния «Самрук-қазына» и организациями пятьдесят и более процентов акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат ао «ФНБ «Самрук-қазына» на праве собственности или доверительного управления (далее - Правила) и на основании Протокола итогов открытого тендера _____________, заключили настоящий Договор о нижеследующем.


 1. Предмет договора
  1. Поставщик обязуется передать в собственность Заказчика _______ (далее – Товар), а Заказчик обязуется принять и оплатить Товар в порядке и сроки, указанные в настоящем Договоре.

  2. Наименование, полная характеристика (описание), количество, цена за единицу, общая стоимость, сроки и порядок поставки Товара указаны в Приложении №1, являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора.
 1. Гарантии и качество
  1. Поставщик гарантирует, что передаваемый по настоящему Договору Товар новый и годен для использования в соответствии с его целевым назначением.

  2. Качество поставляемого Товара должно подтверждаться оригиналом, либо нотариально засвидетельствованной копией сертификата соответствия, выданного уполномоченным органом Республики Казахстан (в случае, если Товар подлежит обязательной сертификации), при этом ответственность за отсутствие сертификата соответствия на Товар несет Поставщик.

  3. Срок хранения Товара должен быть в соответствии с паспортом качества завода-изготовителя.

 1. Права и обязанности сторон

  1. Поставщик обязан:

   1. передать Заказчику Товар в порядке и на условиях настоящего Договора;

   2. передать Заказчику Товар полностью свободный от прав третьих лиц, не состоящий в споре и под арестом, не являющийся предметом залога и т.п.;

   3. уведомить о поставке Товара контактное лицо Заказчика, указанное в разделе 16 настоящего Договора за 2 (два) рабочих дня до даты планируемой поставки товара на территорию Базы МТС.

   4. одновременно с Товаром передать Заказчику принадлежности Товара, а также относящиеся к нему документы (технический паспорт, сертификат качества, инструкцию по эксплуатации и т.п.), предусмотренные Договором и законодательством; Документы, относящиеся к Товару должны быть представлены на государственном и/или русском языках, а в случае если они оформлены на иностранном языке, должны иметь нотариально засвидетельствованный перевод.

   5. возместить Заказчику понесенные им убытки при изъятии Товара у Заказчика третьими лицами по основаниям, возникшим до исполнения Договора.

  2. Поставщик имеет право:

   1. потребовать от Заказчика оплаты Товара, в случаях, когда Заказчик без установленных законом или Договором оснований не принимает Товар от Поставщика или отказывается от его принятия.

  3. Заказчик обязан:

   1. принять Товар по количеству, качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Договора;

   2. оплатить Товар в размере, в сроки и в порядке в соответствии с условиями Договора.

  4. Заказчик имеет право:

   1. отказаться от приемки Товара, если Поставщик не передает или отказывается передать Заказчику в трехдневный срок со дня обращения Заказчика, относящиеся к Товару принадлежности или документы, которые он должен передать в соответствии с условиями Договора и требованиями законодательства;

   2. отказаться от переданного Товара и от его оплаты, а если товар оплачен, потребовать возврата уплаченной денежной суммы, если Поставщик передал Заказчику в нарушение условий Договора меньшее количество Товара, чем определено Договором. Возврат денежных средств осуществляется Поставщиком в течение 5 банковских дней со дня получения соответствующего требования Заказчика аналогичным способом оплаты по Договору;

   3. приостанавливать оплату по настоящему Договору, если Поставщик ненадлежащим образом выполняет свои обязательства;

   4. в любое время в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора, уплатив Поставщику сумму за фактически поставленный и принятый Товар;

   5. Уведомив Поставщика, отказаться от принятия Товара, поставка которого просрочена.
 1. Сдача-приемка товара

  1. Поставка Товара осуществляется в сроки, согласованные Сторонами в Приложении №1.

  2. Заказчик принимает поставленный Товар на основании Акта приема-передачи при условии отсутствия претензий к качеству, количеству и комплектации поставленного Товара.

  3. Поставщик обязан передать представителю Заказчика (отдел логистики) при приемке Товара следующие документы:

1) оригинал или нотариально удостоверенную копию сертификата соответствия на Товар, выданного уполномоченным органом Республики Казахстан (в случае, если Товар подлежит обязательной сертификации);

2) оригинал счета-фактуры, выписанный на имя Заказчика;

3) оригинал накладной (представляется в двух экземплярах) в соответствии с Актом приема-передачи;

4) оригинал или нотариально заверенную копию сертификата (паспорта) завода-изготовителя;  1. В случае отсутствия какого-либо из перечисленных в подпунктах 1)-4) пункта 4.3 настоящего договора документа Заказчик оставляет за собой право отказаться от приемки Товара или принять его на ответственное хранение за счет Поставщика. В этом случае все расходы, понесенные Заказчиком, оплачивает Поставщик.

  2. Приёмка Товара по количеству производится по фактическому наличию Товара в присутствии уполномоченного представителя Заказчика.

  3. Приемка Товара по качеству осуществляется при условии предоставления Поставщиком паспорта завода-изготовителя и сертификата соответствия на Товар, выданного уполномоченным органом Республики Казахстан (в случае если Товар подлежит обязательной сертификации).

  4. В случае несоответствия Товара условиям Договора по качеству (обнаружения неустранимых недостатков, которые не могут быть устранены без соразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков), Заказчик вправе по своему усмотрению требовать:

1) безвозмездного устранения недостатков Товара в 10-дневный срок с момента получения претензии или уведомления Заказчика;

2) замены Товара ненадлежащего качества на Товар, соответствующий Договору, в 10-дневный срок с момента получения претензии или уведомления Заказчика;

3) соразмерного уменьшения Покупной цены;

4) возмещения своих расходов на устранение недостатков Товара;

5) отказаться от исполнения Договора и потребовать возврата уплаченной за Товар денежной суммы.


  1. В случае передачи некомплектного товара Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Поставщика:

- соразмерного уменьшения покупной цены;

- доукомплектования товара в 3-дневный срок со дня получения Поставщиком указанного требования;

Если Поставщик в указанный в настоящем пункте срок не выполнил требования Заказчика о доукомплектовании Товара, Заказчик вправе по своему выбору:

- потребовать замены некомплектного Товара на комплектный;

- отказаться от исполнения Договора и потребовать возврата уплаченной денежной суммы.


  1. В случае несоответствия Товара условиям Договора по ассортименту Заказчик вправе по своему выбору:

1) принять Товары, соответствующие условиям Договора об ассортименте, и отказаться от остальных Товаров;

2) отказаться от всех переданных Товаров;

3) потребовать замены Товаров, не соответствующих условиям Договора об ассортименте, товарами в ассортименте, предусмотренном Договором;

4) принять все переданные Товары.  1. Тара и (или) упаковка должна соответствовать государственным и международным стандартам (или техническим условиям) по транспортировке, и должна обеспечивать полную безопасность во время разгрузки, хранения и транспортировке авто-, железнодорожным или воздушным транспортом.

  2. Заказчик вправе отказаться от поставленного Товара, если целостность упаковки нарушена.

  3. В случае обнаружения несоответствия качеству, комплектности, маркировке поступившего Товара, тары или упаковки требованиям стандартов, Заказчик приостанавливает дальнейшую проверку Товара и составляет акт, в котором указывает количество осмотренных Товаров и характер выявленных при приемке дефектов. Одновременно с приостановлением приемки Товаров Заказчик обязан вызвать представителя Поставщика. Вызов осуществляется путем направления телеграммы с уведомлением или по факсу в течение 72 (семидесяти двух) часов с момента обнаружения недостатков. Поставщик не позднее, чем на следующий день после получения вызова представителя Заказчика, обязан сообщить телеграммой или по факсу, будет ли направлен представитель Поставщика для участия в проверке количества, качества и комплектности Товара. Неполучение ответа на вызов в указанный срок дает право Заказчику не принимать такой Товар, оформить его на ответственное хранение за счет Поставщика до выяснения обстоятельств.

  4. Поставщик не несет ответственности за недостатки Товара, выявленные Заказчиком после оформления накладной или акта приемки-передачи Товара, за исключением тех недостатков, которые не могут быть выявлены при обычном визуальном осмотре. В случае передачи Товара в упаковке, Поставщик несет ответственность за любые недостатки такого Товара, препятствующие его использованию в соответствие с целевым назначением, вне зависимости от срока их выявления Заказчиком. 1. Упаковка и маркировка Товара

  1. Маркировка производится в соответствии с ГОСТ и ТУ, принятыми заводом-изготовителем Товара.

5.2. Поставщик несет ответственность за все потери и убытки, возникшие из-за ненадлежащей и небрежной упаковки или защиты Товара.

5.3. Упаковка должна полностью предохранять Товар от всяческого рода повреждений во время транспортировки с учетом возможных перегрузок, температурного режима и влажности, совместимости с другими грузами, причем упаковка должна быть приемлема для переноски вручную или с помощью крана. Одна копия упаковочного листа в водонепроницаемом конверте должна быть вложена в каждую упаковку.

5.4. Товар (упаковка) содержит необходимую по содержанию, способу и месту нанесения маркировки: на каждой упаковке должно быть четко определено следующее на русском языке:

ОСТРОЖНО НЕ БРОСАТЬ

ВЕРХ-НИЗ

ДЕРЖАТЬ В СУХОМ МЕСТЕ

КОНТРАКТ №__________

Заказ на покупку (Лот) №_____

ВЕС БРУТТО___________

ВЕС НЕТТО____________

ЯЩИК № _____________

ГАБАРИТЫ (см)________

ОБЪЕМ (см3)__________

Грузополучатель:

__________________Грузоотправитель:


 1. Стоимость товара и порядок расчетов

  1. Общая сумма настоящего Договора определяется в приложении №1 и составляет ___ (___) тенге, с учетом НДС на условиях поставки DDP в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010.

  2. Оплата Товара осуществляется в следующем порядке:

Заказчик перечисляет Поставщику авансовый платеж в размере 30% от общей суммы договора в размере ______ (____) тенге ___ тиын, при условии предоставления Поставщиком, в течение не более 20 рабочих дней с даты подписания Договора, банковской гарантии возврата авансового платежа по форме согласно Приложении №3 к Договору на бумажном носителе на соответствующую сумму авансового платежа, сроком действия до конца месяца, следующего за месяцем последней поставки Товара. В случае не предоставления в указанные сроки банковской гарантии возврата авансового платежа, Заказчик в одностороннем порядке расторгает заключенный Договор и направляет в установленном порядке в уполномоченный орган по вопросам закупок информацию о данном Поставщике для внесения сведений в Перечень ненадежных потенциальных поставщиков АО «Самрук-Казына», удерживая внесенное потенциальным поставщиком обеспечение тендерной заявки.

Дальнейшая оплата производится за фактически поставленный Товар в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента предоставления Заказчику следующих надлежащим образом оформленных документов, подтверждающих поставку Товара, указанного в Приложении № 1 к Договору: • Счет-фактура Поставщика с подписью ответственного бухгалтера Грузополучателя, подтверждающей правильность оформления документа;

 • Акт приема – передачи Товара Заказчику, подписанного обеими Сторонами.

 • Сертификат происхождения Товара по форме СТ-KZ.

На каждом из вышеперечисленных документов должен быть указан номер Договора.

  1. Заказчик вправе удержать сумму пени, штрафов, понесенных Заказчиком убытков и расходов из суммы, подлежащей к оплате за поставку Товара.

  2. Стоимость Товара по настоящему Договору включает все применимые налоги и иные обязательные платежи, подлежащие уплате в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.
 1. Право собственности и риск случайной гибели

  1. Право собственности и риск случайной гибели на Товар переходят от Поставщика к Заказчику с момента подписания уполномоченными представителями Сторон акта приема-передачи Товара.
 1. Обязательства и ответственность Сторон

  1. Стороны обязуются надлежащим образом исполнять принятые на себя обязательства в соответствии с настоящим Договором. В части, не урегулированной настоящим Договором, ответственность Сторон регулируется действующим законодательством Республики Казахстан.

  2. В случае не поставки (недопоставки) (и при необходимости монтажа и наладки) Товара в срок, указанный в настоящем Договоре, Поставщик оплачивает Заказчику пеню в размере 0,1% от общей стоимости Товара (суммы договора) за каждый день просрочки.

  3. В случае просрочки поставки (и при необходимости монтажа и наладки) Товара сроком свыше 10 (десяти) рабочих дней Заказчик вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке, с правом предъявления всех штрафных санкций (пени, неустоек) и понесенных Заказчиком убытков и расходов, возникших в результате расторжения настоящего Договора.

  4. В случае, если Поставщик не произвел замену Товара ненадлежащего качества в установленный срок, Заказчик вправе поручить замену Товара третьему лицу с отнесением всех затрат на Поставщика.

  5. В случае просрочки сроков замены некачественного Товара Поставщик обязан уплатить Заказчику пеню в размере 0,1% от суммы не замененного в срок Товара за каждый день просрочки.

  6. При расторжении Договора в случаях, установленных настоящим Договором, Поставщик обязан возвратить перечисленные Заказчиком деньги в течение 7 (семи) рабочих дней с даты расторжения Договора, удержав сумму за фактически поставленный (принятый Заказчиком) Товар. За просрочку возврата денег Поставщик выплачивает Заказчику пеню в размере 0,1% от суммы, подлежащей возврату, за каждый день просрочки.

  7. В случае задержки оплаты за фактически поставленный Товар, Заказчик оплачивает Поставщику неустойку в размере 0,1% от неоплаченной суммы Договора за каждый день задержки до момента фактической оплаты. Максимальная сумма выплаты неустойки не должна превышать 5% от общей суммы Договора.

  8. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Договору.
 1. Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор)

  1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием действия непреодолимой силы, а именно: пожара, наводнения, землетрясения, военных действий, блокады, запрещения экспорта или импорта и т.д., если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение обязательств Сторон по настоящему договору, и при условии, что Стороны не могли препятствовать таким воздействиям, и приняли все возможные меры и действия, применение которых можно было ожидать в сложившейся ситуации.

  2. В случае возникновения подобных обстоятельств, при соблюдении вышеуказанного условия Сторона, у которой появились такие обстоятельства, обязана:

1) незамедлительно предупредить и в течение 5 (пяти) дней направить письменное уведомление об этом другой Стороне. В уведомлении должны содержаться подробные характеристики обстоятельств, состояния Товара, возможные последствия и меры, которые намерена предпринять Сторона для сведения к минимуму последствий таких обстоятельств;

2) в течение 10 (десяти) дней с момента наступления вышеуказанных обстоятельств обеспечить за свой счет предоставление другой Стороне свидетельства, выданного Торгово-промышленной палатой или иным уполномоченным органом страны нахождения Сторон. Свидетельство должно содержать наименование Сторон, общее описание обязательств, вытекающих из настоящего договора, указание на лицо, по просьбе которого выдано свидетельство, дату и место выдачи свидетельства, предполагаемый срок действия обстоятельств непреодолимой силы.  1. В случае несоблюдения вышеуказанных условий по оформлению свидетельства о действии непреодолимой силы или сроков уведомления или предоставления свидетельства Стороны согласились, что никакие обстоятельства не будут рассматриваться, как непреодолимая сила и обязательства Сторон по настоящему договору не могут быть сняты или ограничены каким-либо образом.

  2. Если эти обстоятельства будут продолжаться более 60 (шестидесяти) дней, то каждая из Сторон будет иметь право отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по настоящему договору, и в этом случае ни одна из Сторон не будет иметь права требовать возмещения возможных убытков другой Стороной. В этом случае настоящий договор может быть расторгнут, а Стороны должны произвести взаиморасчет по фактически исполненным обязательствам.

Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет