Звіт про науково-дослідну роботу харківського інституту банківської справи університету банківської справи національного банку україни (М. Київ) за 2015 рікжүктеу 277.84 Kb.
Дата10.04.2019
өлшемі277.84 Kb.
түріЗвіт

ЗВІТ

ПРО НАУКОВО-ДОСЛІДНУ РОБОТУ

ХАРКІВСЬКОГО ІНСТИТУТУ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ

УНІВЕРСИТЕТУ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ

НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ (М. КИЇВ)

ЗА 2015 РІК
Основними завданнями науково-дослідної роботи інституту у 2015 році було забезпечення органічної єдності змісту освіти і досягнень сучасної економічної науки та передових технологій та використання їх в навчальному процесі, інтеграції вузівської, академічної і галузевої науки, забезпечення інтеграції в міжнародний науково-освітянський простір. Науково-дослідна робота інституту протягом 2015 року була скерована на реалізацію основних засад Концепції наукових шкіл «Банківництво в системі сталого економічного розвитку», «Наукові засади руху фінансових потоків економічних агентів» та «Обліково-аналітичне і контрольне забезпечення менеджменту суб’єктів господарювання» згідно з визначеними напрямками, підвищення якості та інноваційної складової наукових досліджень, збільшення кількості наукових розробок, що мають загальнонаціональне та міжнародне визнання, активне залучення та стимулювання припливу творчої молоді в науку та освіту, публікацію результатів наукових досліджень у міжнародних фахових виданнях з можливістю подальшого цитування. Головними напрямками наукових досліджень були науково-дослідні роботи присвячені стабільності та стійкості економічних систем, вивченню процесів розвитку та регулювання банківського та реального секторів економіки.

Протягом року, виконувались: • Науково-дослідні роботи на замовлення – 1;

 • Ініціативні науково-дослідні роботи – 3;

 • Науково-дослідні роботи у рамках договорів про співпрацю – 3.

Науково-дослідні роботи на замовлення:

Завершено виконання науково-дослідної роботи на замовлення ТОВ «Нью Систем АМ» за темою: «Розвиток системи фінансового менеджменту підприємства» (№ 0114U003032). В рамках дослідження: узагальнено концептуальні засади формування сучасного фінансового менеджменту підприємства; розкрито організаційні засади формування фінансового менеджменту підприємства; визначено інформаційне забезпечення фінансового менеджменту підприємства; визначено результативно-орієнтоване забезпечення фінансового менеджменту підприємства; проаналізовано методичні підходи до оцінки фінансового стану підприємства; виконано експрес-оцінку фінансової надійності підприємства; виконано діагностику фінансового стану підприємства в умовах ризику; проаналізовано методичні підходи до оцінки вартості підприємства; надано практичні рекомендації щодо управління грошовими потоками підприємства; удосконалено сучасні методи управління фінансово-господарською діяльністю підприємства; розроблено моделі прогнозування фінансової надійності підприємства; розроблено забезпечення фінансової безпеки підприємства з урахуванням інструментарію фінансового менеджменту.Ініціативні науково-дослідні роботи:

- Тема: Правове забезпечення фінансової безпеки банків України (№0114U003031). В рамках теми: узагальнено теоретичні позиції щодо визначення правової природи фінансової безпеки банків; розкрито зміст та специфіку повноважень органів державної влади та НБУ щодо забезпечення фінансової безпеки банків; визначено та охарактеризовано засоби взаємодії і координації суб’єктів забезпечення фінансової безпеки банків в Україні; окреслено сучасні пріоритети політики, що впливають на забезпечення фінансової безпеки банків; розкрито особливості організації фінансової безпеки банків в умовах проведення антитерористичної операції; обґрунтовано рекомендації, спрямовані на вдосконалення чинного законодавства та практики його застосування з питань фінансової безпеки.

- Тема: «Стратегічний розвиток банківського сектору регіону у контексті забезпечення фінансової стабільності (на прикладі Харківського регіону)» (№ 0114U003033). В процесі виконання теми: досліджено сучасні тенденції макроекономічного розвитку економіки України; систематизовано індикатори макроекономічного розвитку Харківського регіону; визначено вплив показників макроекономічного розвитку на фінансову стабільність банків Харківського регіону; проаналізовано основні тенденції зміни узагальнюючих показників діяльності банків України; визначено ефективність кредитно-інвестиційної діяльності вітчизняних банків; проведено аналіз ефективності стратегічного розвитку банківського сектору у контексті забезпечення фінансової стабільності банків Харківського регіону; проведено діагностику фінансового розвитку банків Харківського регіону та їх вплив на стабільність банківського сектору України; запропоновані організаційно-економічний підхід до управління стратегічним розвитком банків; обґрунтовано доцільність використання сучасних методів моделювання стратегічного розвитку банківського сектору Харківського регіону.

- Тема: «Управління ресурсами машинобудівного підприємства (на прикладі ДНВП «Об'єднання Комунар»)» (№0114U003869).

В рамках теми: оцінено реалізацію демократичних засад управління персоналом; визначено критичні точки професійної компетентності та розроблено програми розвитку професійної компетентності; удосконалено методи та моделі управління людськими ресурсами; проведено аналіз ефективності використання людських ресурсів машинобудівного підприємства з позиції емоційного стану колективу; проаналізовано та узагальнено інформацію щодо впливу виробничої структури підприємства на організацію бухгалтерського обліку; розроблено економічно обґрунтовану класифікацію витрат, в тому числі, статей всіх видів комплексних витрат

Продовжено роботу за укладеними договорами про наукову та творчу співпрацю з Науково-дослідним центром індустріальних проблем розвитку НАН України та двома ВНЗ м. Харкова. Результатами цієї роботи стали публікації наукових статей, тез доповідей на конференціях, підготовка науково-дослідної роботи зі студентами.


Особлива увага приділяється вирішенню проблем підготовки кандидатів і докторів наук. Підготовка науково-педагогічних кадрів в інституті ведеться згідно з планом підготовки і захисту дисертаційних робіт. За підсумками роботи за 2015 рік захищено 1 докторська і 1 кандидатська дисертація:

 • дисертація на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук: «Теоретичні і методичні засади управління взаємодією вищого навчального закладу із зовнішнім середовищем» зі спеціальності 13.00.06 – теорія і методика управління освітою (Малихіна Я.А.);

 • дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук «Управління залученими ресурсами банку» зі спеціальності 08.00.08 - Гроші, фінанси і кредит (Волохата В.Є.).

Станом на 1.12.15 в інституті над дисертаційними дослідженнями працює 19 осіб, з них 2 аспіранта без відриву від виробництва, 5 аспірантів з відривом від виробництва, 7 викладачів, які відраховані, але продовжують підготовку до захисту, (2 з них знаходяться в академічній відпустці), 2 докторанта ДВНЗ «УБС» (м. Київ). Протягом 2015 року було отримано 1 (Іващенко М.В.) вчене звання доцента, 1 (Самородов Б.В.) вчене звання професора. Виконано вимоги та надано документи на отримання вченого звання доцента 2 викладачами (Мірошник О.Ю., Піскунов Р.О.), професора – 1 викладачем (Вядрова І.М).

Провідними вченими інституту було проопоновано 5 кандидатських дисертацій, 1 докторська, надано 48 відгуків на автореферати, 18 монографій, 1 підручник, 8 навчальних посібників, 43 наукових статей.


У 2015 році наукова діяльність викладачів знайшла відбиття у публікації 22 монографій:

 1. Гороховатський В.О. Структурный анализ и интелектуальная обработка данных в компьютерном зрении: монографія – Х.: Компания СМИТ, 2014. – 316 с.

 2. Азаренкова Г.М., Лобігер Н.С., Тридід О.М., Світлична В.В., Головко О.Г., Самородова Н.М., Малихіна Я.А., Жихор О.Б., Дубницький В.Ю., Шкодіна І.В., Погореленко Н.П., Сидоренко О.М., Самородов Б.В., Юрченко Л.І. Современное состояние и проблемы развития бизнеса: монография / авт. кол.; под ред. д-ра экон. наук, профессора Кузнецовой А.Я. – К. : УБД НБУ, 2014. – 306 с.

 3. Мусієнко О.М., Маслова А.Ю. Ресурсна складова в управлінні кредитно-інвестиційною діяльністю банків: монографія / Васюренко О.В., Мусієнко О.М., Маслова А.Ю. – Дніпропетровськ: Форест, 2015. – 207 с.

 4. Гнип Н.О. Планування фінансового потенціалу суб’єктів господарювання: монографія / Васюренко О.В., Гнип Н.О. – Дніпропетровськ: Форест, 2015. – 234 с.

 5. Вядрова І.М., Пашова С.М. Банківське інвестиційне кредитування інноваційної діяльності в Україні: монографія / А. Я. Кузнєцова, І. М. Вядрова, С. М. Пашова. – Дніпропетровськ : Форест, 2015. – 237 с.

 6. Галіч Р.В. Реалізація конституційного права працівника на захист: монографія. – Дніпропетровськ : Форест, 2015. – 177 с.

 7. Доронін А.В. Активність персоналу виробничої організації (поведінкова модель): монографія / А.В. Доронін, М.С. Дороніна. – Х.: ТОВ «Ексклюзив, 2015. – 268 с.

 8. Орєхова К.В. Instrumentary for providing financial security of enterprise: monograph / Kateryna Orekhova. - Lambert Academic Publishing, Saarbruecken, Germany, 2015. – 77 с.

 9. Азаренкова Г. М., Біломістна І.І., Біломістний О.М., Кавун С.В. Рынок банковских платёжных карт: динамика развития и проблематика: монографія / авт. кол.; за ред. д-ра екон. наук, проф. А. И. Барановского. – К. : УБД НБУ, 2015. – 165 с.

 10. Орєхова К.В. та ін. Проблемы социально-экономического развития предпринимательства. Підрозділ: Впровадження методики комплексного оцінювання персоналу в систему забезпечення фінансової безпеки підприємства. – Collective monograph. – Verlag SWG imex GmbH, Nurnberg, Deutschland, 2015. – Vol. 2. – 424 p.

 11. Сергієнко О.А.,Татар М.С, Чуйко І.М., Мілевский С.В. Прикладные аспекты моделирования социально-экономических систем. Підрозділ: Багатокомпонентна модель генерації конкурентних стратегій розвитку металургійних підприємств: часові, просторові та структурні аспекти // Под ред. д.э.н., проф. В.С. Пономаренко, д.э.н., проф. Т.С. Клебановой. - Бердянск, Издатель Ткачук А.В., 2015. - 512 с.

 12. Сергієнко О.А., Чуйко І.М.,Солдатова Я.Ю. Spatial aspects of socio-economic svstems'development:the economv education and health care: the academy of management and administration in opole. Розділ: Models for developing and selecting scenarios for the commercial bank's financial security // Publishing House WSZiA,2015/ - 300 с.

 13. Малихіна Я. А. Теоретико-методологічні засади управління взаємодією вищого навчального закладу із зовнішнім середовищем: монографія / Я. А. Малихіна. – Х. : ФОП Шейніна О.В., 2013. – 420 с.

 14. Лукін В.О., Москаленко О.В., Піскунов Р.О., Козирєва О.В. та ін. Стратегії економічного розвитку: держава, регіон, підприємство: колективна монографія. / За заг. ред. К.С. Шапошникова та ін. У 2 томах. – Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2015. – Т. 2. – 420 с.

 15. Торяник Ж.І. та ін. Інтеграція економічних та інформаційних процесів: сучасний І-73 стан і перспективи розвитку: колективна монографія/ за заг. ред. Л.М. Савчук. – Дніпропетровськ: Герда, 2015. – 500 с. (підрозділ 2.8. «Концептуальні підходи до визначення сутності та складових ділової репутації банку». – С. 148-155.)

 16. Ковальчук В.Г. та ін. Державне та регіональне управління в соціальній сфері : монографія / за заг. ред. А.О. Дегтяря. – Х. : С.А.М. – 2015. – 552 с.

 17. Гур’янова Л.С. Прикладні аспекти прогнозування розвитку складних соціально-економічних систем. Розділ: Моделі прогнозування в системі стратегічного управління фінансовою діяльністю: Монографія / За ред. О.І. Черняка, П.В. Захарченка. – Бердянськ : Видавець Ткачук О.В, 2015. – 384 с.

 18. Носова О.В. Направления и формы импортозамещающей модели модернизации региональной экономики. Колл. моногр. под научн. ред. К.В. Павлова, Г.Н. Васильевой, О.В. Котлячкова. Ижевск: Изд-во «Шелест», 2015. – 400 с.

 19. Лукін В.О., Гороховатський В.О., Москаленко О.В. Кобилін А.М, Дубницький В.Ю. Методи оцінки витрат на розробку програмного забезпечення: монографія. – Х. :ТОВ «Компанія СМІТ», 2016. – 108 с.

 20. Бобрицька Г.С. (у співавторстві). Харківське математичне товариство кінця ХІХ – початку ХХ ст. (історико-педагогічний аспект) / Г.С. Бобрицька, І.К. Кириченко – Харків: Видавництво Харківського Університету цивільного захисту, 2015. – 201 с.

 21. Гурьянова Л.С., Зима А.Г., Трунова Т.Н. Прикладные аспекты моделирования социально-экономических систем: монографія. Розділ: Модели выбора финансовой стратегии предприятия / Под ред. д.э.н., проф. Пономаренко В.С., д.э.н., проф. Клебановой Т.С. – Бердянск: Издатель Ткачук А.В., 2015. – 512 с.

 22. Кавун С.В., Ревак І. О., Швець О. О. Рушійні сили розвитку бізнесу в умовах ринкової взаємодії: Колективна монографія [ Текст] // під ред. д.е.н., професора Г. Г. Савіної. – Херсон: вид-во ПП Вишемирський В.С., 2014. – 288 с.

Підготовлено і надано до друку у видавництво 1 монографія: • Азаренкова Г.М., Орєхова К.В., Головко О.Г., Біломістний О.М., Біломістна І.І. Удосконалення системи фінансового менеджменту підприємств;

Завершено роботу над 3 монографіями: • Орєхова К.В. Фінансова безпека підприємства: теорія, методологія, практика;

 • Погореленко Н.П. Забезпечення стабільного розвитку банківської системи: методологія, теорія,практика;

 • Топалова С.О. Міфологізація як атрибут політичної культури сучасного суспільства.

Завершено запланований на 2015 рік обсяг роботи над 11 монографіями: • Шубіна С.В., Мірошник О.Ю. Забезпечення надійності суб’єктів господарювання;

 • Кавун С.В.(у співавторстві) Security aspects in critical infrastructures: колективна монографія;

 • Сословський В.Г., Ісаян А.М. Банківське кредитування АПК в умовах невизначеності. Підготовка рукопису монографії.;

 • Юрченко Л.І. Біоетика в контексті соціальної відповідальності;

 • Самородов Б.В. Основи діагностики фінансового стану вітчизняних банків;

 • Сидоренко О.М. Механізм функціонування банківського нагляду в Україні;

 • Пасічник І.В., Базадзе К.М. Банківські послуги в контексті підвищення конкурентоспроможності комерційних банків;

 • Вядрова І.М., Волохата В.Є. Управління залученими ресурсами банку;

 • Вядрова І.М., Добровольська І.О. Вплив заощаджень населення на сталість ресурсної бази банків;

 • Орєхова К.В. (у співавторстві) Управління коопераційними зв’язками підприємства;

 • Шипілова М.В. Соціальний капітал в трансформаційній економіці.

Видано та рекомендовано до видання Вченою радою Університету банківської справи 3 підручника і 13 посібників: 1. Тридід О.М., Кавун С.В. Інформаційно-аналітичне забезпечення економічної безпеки суб’єктів господарювання: підручник / О. І. Барановський, О. М. Тридід, С. В. Кавун. – К. : УБС НБУ, 2015. – 512 с.

 2. Тридід О.М., Орєхова К.В., Азаренкова Г.М., Пашова С.М. Стратегічний та інноваційний менеджмент у сфері фінансово-економічної безпеки: підручник / кол. авт. ; за ред. д-ра екон. наук, проф. О. М. Тридіда, канд. екон. наук, доц. К. В. Орєхової. – К. : УБС НБУ, 2015. – 960 с.

 3. Жихор О.Б., Тридід О.М., Жерліцин Д.М., Орєхова К.В., Біломістна І.І., Біломістний О.М., Головко О.Г. Місцеві фінанси: підручник / За ред. Жихор О.Б., Кириленко О.П. – К.: УБС НБУ, 2015. – 600 с.

 4. Шубіна С.В., Мірошник О.Ю. Стратегічний аналіз: [практикум]: навчальний посібник. - Львів : Новий Світ-2000, 2014. - 218 с.

 5. Азаренкова Г.М., Піскунов Р.О. Проектний аналіз в схемах та прикладах: навчальний посібник. – Х.: НТМТ, 2015. – 338 с.

 6. Давидюк Т.В. Управлінський облік: навчальний посібник / Гончаренко О.О., Давидюк Т.В., Саюн А.О., Рогова Н.В. – К.: УБС НБУ, 2014. – 415 с.

 7. Черняк Л.І., Лисенко О.А.,Чернявська І.С. та ін. Professional English: Central Banks and Monetary Policies: навчальний посібник. – Львів: «Новий Світ-2000», 2015. – 123 с.

 8. Тридід О.М., Орєхова К.В.Ринок фінансових послуг: [практикум]: навчальний посібник / О.М. Тридід, К.В.Орєхова. - К.: УБС НБУ, 2015.- 372с.

 9. Тридід О.М., Азаренкова Г.М.. Орєхова К.В., Москаленко О.М. Інвестування: практикум: навчальний посібник. - К.: УБС НБУ 2015 . - 272 с.

 10. Москаленко О.В. Організація бухгалтерського обліку : навч. посібник / О. П. Кундря-Висоцька, О. В. Москаленко, М. О. Сулима. – К. : УБС НБУ, 2015. – 298 с.

 11. Вядрова І.М., Гадецька С.В., Погореленко Н.П., Сердюк Л.В., Сидоренко О.М. Фінансове планування в банку: навчальний посібник – 2-ге вид., доп. і перероб. – Львів : «Новий Світ-2000», 2015. – 196 с.

 12. Вядрова І. М., Карасьова З. М., Погореленко Н. П., Сердюк Л.В., Сидоренко О.М., Федоренко Н.С. Внутрішній аудит у банку: навчальний посібник – 2-ге вид., доп. і перер. – Львів : Новий Світ – 2000, 2015. – 270 с.

 13. Юрченко Л.І (у співавторстві) Українська людина в європейському світі: виміри ідентичності: навч. посібник / кол. авторів ; за ред. д-ра екон. наук, проф.Т. С. Смовженко, д-ра філос. наук, проф. З. Е. Скринник. – К.: УБС НБУ, 2015. – 609 с.

 14. Коржова О.В. (у співавторстві) Елементи комплексного аналізу та операційного числення : навчальний посібник / А.Ю. Пуди, О.В. Коржова, А.І. Прокопенко. – Харків: ХНПУ імені Г.С.Сковороди, 2015. – 415 с.

 15. Клебанова Т.С., Курзенев В.А., Наумов В. М., Гур’янова Л.С., Черняк О.І., Захарченко П.В., Сергієнко О.А. Прогнозування соціально-економічних процесі: навчальний посібник. - Харків: Вид. ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2015. – 656 с.

 16. Пушкар О.І., Завгородня О.С. Мультимедійне видавництво: Навчальний посібник для студентів спеціальності "Технології електронних мультимедійних видань" / О. І. Пушкар, О. С. Завгородня. – Вид. ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2015. – 203 с.

Завершено запланований обсяг робіт над 10 посібниками.Торяник Ж.І. (у співавторстві). Маркетинг у схемах і таблицях: навчальний посібник у схемах і таблицях;

 • Малахов В.А. (сумісно с ЛІБС) Навчальний посібник: Внутрішній аудит;

 • Самородов Б.В. Основи фінансової аналітики та прогнозування в банку: навчальний посібник;

 • Малихіна Я.А., Герасименко М.В. Трудове право: навчальний посібник;

 • Самородов Б.В. Фінансова аналітика в банку: підручник;

 • Новікова Т.В., Добровольська І.О., Базадзе К.М.Бюджетування у банку: навчальний посібник;

 • Вядрова І.М., Самородов Б.В., Волохата К.О., Волохата В.Є. Аналіз банківської діяльності: навчальний посібник;

 • Пасічник І.В., Волохата В.Є., Базадзе К.М. Центральний банк і грошово-кредитна політика: навчальний посібник;

 • Соболєва О.П. Макроекономіка: навчальний посібник;

 • Климова Н.І. Стратегічне управління: навчальний посібник.

Наукові праці викладачів опубліковані в наукових фахових виданнях, таких як «Актуальні проблеми економіки», «Економічний часопис-ХХІ», «Бізнес-інформ», «Фінансовий простір», «Регіональна бізнес-економіка та управління», «Проблеми економіки», «Реєстрація, зберігання і обробка даних», «Інвестиції: практика та досвід», «Сталий розвиток економіки», «Вісник Університету банківської справи Національного банку України», «Проблеми і перспективи розвитку банківської системи», «Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України», «Системи обробки інформації» та інші.

Протягом 2015 року викладачі підготували 182 наукових статей загальним обсягом 105,4 др. арк., у т.ч.:


 1. Погореленко Н.П. Стабильность банковской системы как совокупность стабильностей отдельных микроситуаций в ее функционировании и развитии // Актуальні проблеми економіки. – 2015. – №3(165). – С.345 – 356.

 2. Шкодіна І.В., Карпова І.В., Іващенко М.В. Вплив політики кількісного пом’якшення на розвиток світового фондового ринку в умовах глобальної невизначеності / І.В.Шкодіна, І.В.Карпова, М.В.Іващенко // Економічний часопис-XXI. – 2015. - № 1-2(2). – С.4-7.

 3. Лукін В.О., Дубницький В.Ю. История развития государственного финансового контроляв Российской империи // Бизнес Информ. – Харків, 2015. – № 5. – С. 292-300.

 4. Орєхова К.В., Головко О.Б. Удосконалення методичного підходу до оцінювання професійної майстерності викладачівЕлектронне наукове видання Міжнародний науково-практичний журнал «Фінансовий простір». – 2015. – № 1. - С. 25-32.

 5. Шубіна С.В. Удосконалення управлінського обліку розрахункових операцій на прикладі ПАТ КБ «Приватбанк»/ С.В.Шубіна, О.Ю. Мірошник, Г.І. Горобій // Регіональна бізнес-економіка та управління. – Вінниця, 2015. − № 1 (45), – С. 122–130.

 6. Сергієнко О.А., Філатова Л.Д.Моделювання виживаності та розповсюдження кризових ситуацій на банківському ринку України// Проблеми економіки:Науковий журнал.- № 1'2015.- С 372-381.

 7. Гороховатский В.А. Нейросетевые технологии самообучения в системах структурного распознавания визуальных объектов/ А. Е. Берестовский, А.Н. Власенко, В.А. Гороховатский // Реєстрація, зберігання і обробка даних. – 2015. – Т. 17, № 1. – С. 108–120.

 8. Москаленко О. В., Піскунов Р.О. Елементи теорії управління в системі облікового забезпечення банку // Збірник наукових праць «Проблеми і перспективи розвитку банківської системи». – 2015. – Вип. 40. – С. 90-94.

 9. Шкодіна І.В. Динаміка світового фондового ринку в умовах глобальної невизначеності /І.В.Шкодіна // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду: (збірник наук. праць) / НАН України. Ін-т регіональних досліджень. – Львів, 2015. – вип. 2(112).- С. 54-57.

 10. Азаренкова Г.М., Шкодіна І.В., Кавун С.В. Анализ глобальных тенденций фондового рынка // Journal of Finance and Economics. - 2015, 3 (4), 67-71.

Протягом 2015 року відбулося 143 виступів з доповідями у 58 наукових конференціях, за результатами яких науково-педагогічні працівники інституту опублікували 131 тезу доповідей обсягом 15,6 др.арк., у т.ч.: • Міжнародна науково-практична конференція «Міжнародні стандарти фінансової звітності та інтегрована звітність: сучасне та майбутнє», Business Education Alliance сумісно з Львівським інститутом ДВНЗ «УБС», м. Львів;

 • Міжнародна науково-практична конференція «Економіка сталого розвитку: теоретичні підходи та практичні рекомендації» ,ВСВЕ, Академічна спілка М. Балудянського, Кошице, Словаччина;

 • Міжнародна науково-практична конференція «Трансформація соціальних функцій освіти в сучасному світі», Харківський гуманітарний університет «Народна українська академія», м. Харків;

 • Міжнародна науково-практична конференція «Economics and Management: Challenges and Perspectives», "East West" Association For Advanced Studies and Higher Education, Вена, Австрія;

 • Міжнародна науково-практична конференція «Время вызовов и возможностей: проблемы, решения, перспективы», Міжнародний банківський інститут, м. Рига, Латвія;

 • Міжнародна науково-практична конференція «Перспективи управлінської діяльності суб’єктів господарювання в контексті економічної безпеки», Черкаський національний університет ім. Б.Хмельницького, Черкаси;

 • Міжнародна науково-практична конференція «Фінансові та обліково-аналітичні аспекти розвитку економічних систем»,ЛІБС УБС НБУ, м.Львів;

 • Міжнародна науково-практична конференція «Концептуальні засади економічного і правового забезпечення безпеки держави в умовах євроінтеграції»,Одеський держаний університет внутрішніх справ, м.Одеса;

 • Міжнародна науково-практична конференція «Інтелектуальні системи прийняття рішень і проблеми обчислювального інтелекту (ISDMCI’2015)», Херсонський національний технічний університет, м.Херсон;

 • Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні економічні системи: стан та перспективи», Хмельницький кооперативний торговельно-економічний інститут, м. Хмельницький;

 • Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні кризові явища в економіці і проблеми облікового, контрольного і аналітичного забезпечення управління підприємством», Луцький національний технічний університет, м. Луцьк.

В травні 2015 року в інституту відбулась Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Інформаційна та економічна безпека», за результатами якої підготовлено збірник тез доповідей на електронному носії: Інформаційна та економічна безпека: матеріали Міжнародної наук.-практ. інтернет-конференції – Х. : ХІБС УБС НБУ, 2015. - 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). - Облік.-вид. арк. 14,8

Протягом 2015 року викладачі інституту брали участь у конкурсах. В конкурсі на здобуття стипендії Харківської обласної державної адміністрації ім. М.І. Туган-Барановського в номінації «Економіка» вчений інституту Самородов Б.В. став переможцем; у конкурсі «Кращий викладач-науковець УБС НБУ» Біломістна І.І. стала лауреатом конкурсу. В інститутському конкурс «Професіонал року» переможцями у номінаціях: «Видатний викладач-науковець» став Кавун С.В., «Молодий викладач-науковець» - Піскунов Р.О., «Керівник студентами-переможцями конкурсів» - Головко О.Г.
У 2015 році 10 науковців брали участь у роботі галузевих конкурсних комісій всеукраїнських студентських конкурсів.
Надруковано збірники наукових праць інституту «Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики» №1(18) (2015 р.) обсягом 35,4 др.арк., підготовлено до друку №2(19)/2015. Протягом року для статей збірника «Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики» отриманно індексу DOAJ (Швеція), збірник включено до наукометричної бази EBSCO (США). З метою підвищення популярності збірника до склад редакційної ради включено вчених Литва, Мексика. Створено веб-ресурс (в тому числі англомовний та російськомовний), на якому представлена повна інформація про журнал, забезпечено представлення повних текстів статей у відкритому доступі.

Ведеться робота з наповнення інституційного репозитарію, який сприяє популяризації наукових здобутків інституту, підвищує його рейтинг через зростання рівня цитованості наукових праць працівників шляхом забезпечення вільного, довготривалого та надійного доступу до них через Інтернет. Забезпечено доступ до репозитарію через мережу Інтернет.

З метою вирішення питань щодо ідентифікації наукових робіт, написаних різними вченими з однаковими іменами та прізвищами, полегшення процесу оцінки продуктивності та впливовості конкретного автора для професорсько-викладацького складу, аспірантів, магістрів було запроваджено реєстрацію науковців в системі Google Scholar.
Науково-дослідна робота студентів є невід’ємною складовою наукової діяльності інституту і першим етапом у підготовці наукових кадрів. Вона є одним із важливих засобів підвищення якості підготовки фахівців з вищою освітою, розширення загального та професійного світогляду, найважливішим способом формування у них навичок самостійного творчого пошуку в обраній ділянці знань, допомагає визначити їх рівень конкурентоспроможності на ринку праці. Здійснюється шляхом залучення талановитої молоді до наукових досліджень, до участі студентів в конкурсах студентських наукових робіт, студентських наукових конференціях, олімпіадах, публікації наукових статей і тез доповідей за результатами виступів на науково-практичних конференціях. За результатами наукової роботи студентами підготовлено: наукових статей – 102, тез наукових конференцій – 376, загальний обсяг публікацій становив 74,6 др. арк.

У 2015 році відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України на базі інституту проведено Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт зі спеціальності «Банківська справа», студент інституту та його науковий керівник-викладач нагороджені дипломами І ступеня МОН України. Науковці інституту брали активну участь в експертній оцінці студентських наукових робіт.

У квітні 2015 р. в інституті проведено Міжнародну науково-практичну конференцію молодих вчених та студентів «Наукові дослідження молоді з проблем європейської інтеграції», у роботі якої взяли участь 331 студент з 22 вищих навчальних закладів, 6 з яких - іноземні вищі навчальні заклади. За підсумками конференції підготовлено збірник наукових статей на електронному носії: Наукові дослідження молоді з проблем європейської інтеграції : матеріали ІV Міжнародної наук.-практ. конф. молодих учених та студентів . – Х. : ХІБС УБС НБУ, 2015. — 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). — Облік.-вид. арк. 57,3.
Протягом 2015 року студенти взяли участь у всеукраїнських та міжнародних конференціях, таких як:


 • Міжнародна науково-практична конференція «Розвиток нової економічної системи на світовому, державному та регіональному рівнях», ГО «Львівська економічна фундація»;

 • Міжнародна науково-теоретична інтернет-конференція молодих учених, аспірантів, студентів «Творчий пошук молоді – курс на ефективність», Хмельницький кооперативний торговельно-економічний інститут;

 • Міжнародна наукова конференція аспірантів і студентів «Фінансові та обліково-аналітичні аспекти розвитку економічних систем», ЛІБС УБС НБУ;

 • Міжнародна наукова-практична конференція «Сучасні проблеми моделювання соціально-економічних систем», ХНЕУ;

 • Міжнародна молодіжна науково-практична конференція «Науковий потенціал молоді – майбутньому Білорусі», Поліський державний університет;

 • Міжнародна науково-теоретична конференція студентів та аспірантів: «Україна і світ: гуманітарно-технічна еліта та соціальний прогрес», НТУ «ХПІ»;

 • Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених та студентів «Время вызовов и возможностей: проблемы, решения, перспективы», Балтійська Міжнародна Академія»;

 • Всеукраїнська науково-практичної конференції студентів « Проблеми та перспективи розвитку банківської системи України : погляд на майбутнє», Суми, ДВНЗ «УАБС НБУ»;

 • Всеукраїнська студентська науково-практична конференція «Теорія та практика розвитку банківської справи», ЛІБС УБС НБУ;

 • Всеукраїнська науково-практичній конференції студентів та аспірантів «Фінансово-кредитна система України в умовах інтеграційних і глобалізаційних процесів», Черкаси, ЧІБС УБС НБУ.

Студенти інституту брали участь у 5 Міжнародних, 28 Всеукраїнських, 6 регіональних, 3 університетських конкурсах з наступними результатами:  1. Міжнародному конкурсі з української мови імені Петра Яцика (3 місце в обласному етапі, 2 сертифіката учасника);

  2. Міжнародному мовно-літературному конкурсі ім. Тараса Шевченка (14, 25, 25 місця в обласному етапі);

  3. Міжнародному конкурсі студентських наукових робіт «Время вызовов и возможностей: проблемы, решения, перспективы» (балтійська Міжнародна академія). Отримано 6 грамот за участь у конкурсі;

  4. Міжнародному конкурсі студентських науково-дослідних робіт «10 most acute problems of the present days», організованому на базі Харківського національного автомобільно-дорожнього університету (Отримано 3 диплома першого ступеня, 3 диплома ІІ ступеня, 2 дипломи ІІІ ступеня, 13 грамот);

  5. Міжнародний конкурс студентських наукових робіт «Кредитно-банківська система: історія, сучасність та перспективи розвитку» (диплом переможця);

  6. Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт за напрямом «Банківська справа» (диплом І ступеня);

  7. Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт за напрямом «Фінанси, грошовий обіг і кредит» (сертифіката учасника);

  8. Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт за напрямом «Бухгалтерський облік, аналіз і аудит» (диплом ІІІ ступеня);

  9. Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт за напрямом «Нафтова та газова промисловість» (диплом І ступеня);

  10. Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт за напрямом «Світове господарство і міжнародні економічні відносини» (диплом ІІІ ступеня);

  11. Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт за напрямом «Транспорт (Економіка транспорту та зв'язків)» (диплом ІІ ступеня, сертифікат учасника);

  12. Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт за напрямом «Економіка та управління підприємствами» (диплом ІІІ ступеню, сертифікат учасника);

  13. Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт за напрямом «Менеджмент» (сертифікат учасника);

  14. Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт за напрямом «Інформатика та кібернетика» (сертифікат учасника);

  15. Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт за напрямом «Інтелектуальна власність» (сертифікат учасника);

  16. Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт за напрямом «Економіка природокористування і охорони навколишнього середовища» (диплом ІІІ ступеня, сертифікат учасника);

  17. Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт за напрямом «Маркетинг» (сертифікат учасника);

  18. Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт за напрямом «Управління персоналом і економіка праці» (сертифікат учасника);

  19. Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт за напрямом «Педагогічні науки» (сертифікат учасника);

  20. Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт за напрямом «Соціолінгвістика» (грамота);

  21. Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт за напрямом «Соціологічні науки» (сертифікат учасника);

  22. Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт за напрямом «Педагогічні науки» (сертифікат учасника);

  23. Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт за напрямом «Актуальні питання співробітництва з Європейським Союзом» (2 сертифіката учасника );

  24. Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт за напрямом «Економіка сільського господарства та АПК» (2 сертифіката учасника);

  25. Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт за напрямом «Математичні методи, моделі в економіці» (диплом ІІ ступеня);

  26. Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт за напрямом «Екологія та екологічна безпека» (грамота);

  27. Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт за напрямом «Управління проектами» (грамота);

  28. Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт за напрямом «Державне управління» (диплом ІІІ ступеня);

  29. Всеукраїнському конкурсі в рамках реалізації Стипендіальної програми «Завтра.UA» Фонду Віктора Пінчука (2 сертифікатів учасника IІ етапу, 3 сертифіката учасника І. етапу);

  30. Всеукраїнському конкурсі «Новітній інтелект України» (Фіналіст конкурсу» за результатами другого етапу (номінація «Прикладні дослідження»), 9 сертифікатів учасників І та ІІ етапів);

  31. Всеукраїнському конкурсі бізнес-планів серед молоді у номінації «Виробництво, сфера послуг і торгівля» (сертифікат учасника);

  32. Всеукраїнському відкритому конкурсі інвестиційних бізнес-планів «Малий бізнес та джерела його фінансування» (сертифікат учасника);

  33. Конкурсі студентських наукових робіт в рамках роботи Міжнародної науково-теоретичної інтернет-конференції молодих учених, аспірантів, студентів, учнів 9-11 класів «Творчий пошук молоді – курс на ефективність» (отримано 2 сертифіката учасниів);

  34. Регіональному конкурсі творчих статей «Будь Profi с 4profi!» (сертифікат учасника);

  35. Регіональному конкурсі студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук (7 учасників отримали грамоти за участь від Ради Ректорів вузів Харківського регіону, Головного управління освіти і науки Харківської облдержадміністрації);

  36. Регіональному конкурсі «Міжнародні стандарти фінансової звітності: світова і національна практика, результати та перспективи» (диплом І ступеня, 5 сертифікатів учасників);

  37. Соціальному проекті – Школа лідерства «МОСТ», організованому Департаментом зі справ сім’ї , молоді, спорту Харківської міської ради (сертифікат учасника);

  38. Харківському студентському Чемпіонаті з практичного менеджменту (фіналіст конкурсу);

  39. Регіональному науковому конкурсі молодих вчених «Ґендерна політика очима української молоді: слобожанський вимір» (диплом ІІІ ступеня);

  40. Університетському конкурсі «Світова валюта майбутнього» (диплом ІІ ступеня, учасник конкурсу);

  41. Університетському конкурсі «Аналіз ринку аутсорсінгу бухгалтерських послуг (фінансовий та управлінський облік) в Україні: попит та пропозиція» (4 місце).

  42. В межах Нарбутівських читань тематичний квест ( ІІ місце).

З 2015 року започатковане Наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених Університету банківської справи шляхом реорганізації діючої мережі студентських наукових товариств інститутів та залучення до діяльності товариства аспірантів, докторантів і молодих вчених, які навчаються або працюють в Університеті з метою підвищення якості науково-дослідної роботи, продукування нових знань і ведення наукових досліджень з урахувань реальних потреб та проблем кредитно-фінансової сфери; популяризація серед студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених досягнень науки і техніки; сприяння розвитку міжвузівського та міжнародного наукового співробітництва.


Зведена статистична інформація про виконання основних видів наукової роботи за 2015 рік додається (додаток 1).

Додаток 1

Статистичний звіт

про виконання наукової роботи викладачами Харківського навчально-наукового інституту ДВНЗ «Університет банківської справи» за 2015 рік


№ з/п

Види наукової діяльності

Всього наукових робіт

за 2014

Всього наукових робіт

за 2015

Кількість

наукових робіт

на 1 НПП

за 2014


Кількість

наукових робітна 1 НПП

за 2015
І. Планові наукові дослідження

1.

Наукові звіти

8

4

0,09

0,04

2.


Дисертації:

 • докторські

2

1

0,02

0,01

 • кандидатські

2

1

0,02

0,01

3.

Монографії

17

22

0,18

0,21

4.

Підручник

4

3

0,04

0,03

5.

Навчальні посібники

8

12

0,09

0,13

6.


Наукові статті опубліковані у:

 • журналах, збірниках наукових праць

91


182

0,98

1,22

7.

Тези доповідей на:

 • конференціях

158

143

1,70

1,49
ІІ. Рецензування

1.

Монографії

12

22

0,13

0,19

2.

Навчальні посібники

8

13

0,09

0,08

3.

Підручники
3


4.


Дисертації:

 • кандидатські

8

5

0,09

0,05

 • докторські

1

1

0,01

0,01

5.

Автореферати

38

48

0,40

0,50

6.

Наукові статті

41

43

0,44

0,45
IІІ. Керівництво НДР студентів з підготовкою:

1.

Наукової статті

92

102

1,0

1,06

2.

Конкурсних науково-дослідних робіт

231


245

2,48

2,55

3.

Доповіді на конференцію

400

376

4,3

3,92

Кількість науково-педагогічних працівників (НПП) на кінець 2014 року – 93 осібКількість науково-педагогічних працівників (НПП) на кінець 2015 року – 96 осіб


Каталог: wp-content -> uploads -> 2018
2018 -> Алтын күз Атырау облысы Атырау қаласы Махамбет ауданы Алға орта мектебінің Шағын орталық топ
2018 -> Ысқақова Айнұр Жанболатовқызы, СҚО, Ақжар ауданы, Айсары ауылы, «Айсары негізгі мектебі»
2018 -> Қуыршақты шомылдыру
2018 -> Жарманың өнімдерінің құрамында
2018 -> Мектеп: №46 жобб мектебі Мерзімі: 5. 01. 2018ж №7 Мұғалім Митанова г сынып «Г» Оқушылар саны 12 Тақырып
2018 -> Сабақ тақырыбы: «Дәнекерлеудің мәні қызметі және түрлері»


Достарыңызбен бөлісу:


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет