«-», 050713 «-», 050730 «-» 050732 «-»мамандықтарының студенттеріне арналған «Eңбeк қopғay»жүктеу 1.19 Mb.
бет6/7
Дата21.04.2019
өлшемі1.19 Mb.
түріБағдарламасы
1   2   3   4   5   6   7

Есеп мазмұны


Орындалған жұмыстың есебінде жұмыс тақырыбы мен мақсаты болуы керек; сонымен қатар ОХП-10, ОУ-2, ОП-1 өртсөндіргіштердің схемалары мен техникалық мінездемелері, «Өрт сөндіргіш заттарды қолдану облысы» мен «Берілген мектеп үшін алғашқы өрт сөндіру құралдарының» нормалары атты кестелер болу керек.

үшін алғашқы өрт

(оқу объектісі)

сөндіру құралдарының нормасы


өрт сөндіру құралдары

мөлшері

қосымша

1

2
3


4

5


Өртсөндіргіштер:

а) көпіріктер

ә) көмірқышқылды

б) ұнтақты

Құм толтырылған жәшіктер (көлемі 0,5м.кв.)

Сумен бөшкелер

Киіз, кошма немесе асбест

Күрек


багром

балта


шелекпен жабдықталған өрт жайма тақтасы4-жұмыс Өрт болған жағдайда адамдарды эвакуациялау инструкциясы мен эвакуация жоспарын құру

Жұмыс мақсаты: 1. Өрт болған жағдайда іс-әрекет реті мен тізбегін оқу. 2. Белгіленген ғимаратқа эвакуациялау жоспарын құру.

Жұмыстың орындалу реті


  1. Өрт болған ғы іс-әрекет ретін оқу әдебиеттерінен оқу.

  2. Өрт жағдайда адамдарды эвакуациялау жоспарымен таныстыру.

  3. Өрт жағдайда адамдарды аяқталмаған эвакуациялау инструкциясымен таныстыру.

  4. Оқытушы тапсырмасы бойынша кез келген бір ғимаратта өрт жағдайда адамдарды эвакуациялау жоспарын сызу және оған инструкция құру.
Есеп мазмұны

Есепте жұмыс мақсаты, студенттердің өрт жағдайындағы адамдарды эвакуациялау жоспары мен оған келтірілген инструкция, жұмыс бойынша қысқаша қорытынды болу керек.

Инструкцияны құрастырды. Эвакуация және қызметтерді тағайындау жоспарымен таныстым:

Іс-әрекет атауы

Іс-әрекет реті мен тізбегі

Жауапты адам аты-жөні, қызметі

1

2
3


4

5


6

Өрт туралы хабарлау

Жанып жатқан жерден студенттер мен қызметкерлерді түрлі нұсқа бойынша эвакуациялау


Эвакуацияланғандар санын тексеру
Эвакуацияланғандардың орналастырылған пунктері жайлы хабар
Өрт сөндірушілер келгенге дейін ртті қызмет етушілер құрамының сөндіруі
Өрт сөндірушілер командасы келген соң өрт сөндіруге қатысу

Өрт басталғанда міндетті түрде 01 телефонына соғып, жаргілікті ерікті дружинаға белгі беру
Эвакуацияны өрт болып жатқан және жайылуы мүмкін бөлімдерден бастау жөн. Эвакуацияланғандар міндетті түрде коридор мен қосымша есіктен шығу керек

Эвакуацияланғандарды тізім бойынша тексеру

Барлық студенттер мен қызметкерлерді қауіп төнбейтін жерлерге жіберу. Мекен-жайын көрсету

Өрт байқалғаннан бастап, эвакуациямен айналыспайтын институт қызметкерлерінен ұйымдастырылады. Өртті сөндіру үшін мекемеде бар барлық өртсөндіргіш құралдар пайдаланылады


Институттан бір адам шақырылған өрт сөндіру командасын қарсы алып, барлық жайды, яғни қай бөлмелерден қанша адам эвакуацияланды және қайда қанша адам шығарылмай қалғаны жайлы толық мәлімет береді
5-жұмыс Жерге көму қорғаныс қарсыласуының өлшенуі

Жұмыс мақсаты: 1. Жерге көмудің қорғаныс құрылғыларының конструктивті элементтерімен және оның қарсыласуының нормативтик мағыналарымен танысу. 2. Зертханалық стендте жерге көму қорғаныс құрылғысының мағынасын өлшеу.

Жабдықтар мен бұйымдар: 1. Жерге көму құрылғысының ауыспалы қарсыласу мағынасын өлшеу үшін арнайы стенд.2. 10А өлшеу шектерімен1,5 нақтылық класының электромагниттік жүйесінің амперметрі. 3. Вольтметр. 4. Жұмысшы және қосымша жерлерге көму электродтары. 5. Сымдарды қосқыш.


(мекеме атауы)

өрт жағдайында қызметкерлер мен студенттерді эвакуациялау жоспарына аяқталмаған инструкция

Есеп мазмұны

Есепте жұмыс мақсаты, өлшеу схемалары мен әрбір әдістің қажетті есебі көрсетілуі керек. Сонымен қатар алынған мәліметтер талдауы мен қортынды.6-жұмыс Оқу шеберханалары мен кабинеттерде электрқауіпсіздігін анықтау

Жұмыс мақсаты: Оқу шеберханалары мен кабинеттердегі нақты жұмыс түрлеріне электрқауіпсіздігі туралы білетін жалпы және арнайы ережелер туралы білімдерді қолдану.

Жұмыстың орындалу реті


  1. Оқытушы электрқауіпсіздігін тексеру объектісін таңдап алуы.

  2. Берілген жұмыс түрін орындаған кезіндегі жұмыс операцияларын оқу.

21. Задание на подготовку к занятиям
Бaқылay жұмыcтapының мaзмұны

Taқыpып 1

«Eңбeктi қopғay» кypcының мaзмұны мeн мaқcaты

1. «Еңбeктi қopғay» кypcының мaзмұны мeн мaқcaты

2. Индycтpия инфopмaтикacындa ғылыми-тexникaлық пpoцecc жәнe eңбeктi қopғay

Тaқыpып 2 Eңбeктi қopғayды бacқapy жүйeci

1. Нeгiзгi жaғдaй. Еңбeктi қopғay бoйыншa нeгiзгi зaңды aктiлep

2. Hopмaтивтi-тexникaлық құжaттaндыpy

Taқыpып 3 Eңбeктi қopғayды бacқapy фyнкцияcы

1. Еңбeктi қopғayды бacқapy opгaндapы

2. Kәciпopындa eңбeк қayiпciздiгi мeн қopғay қызмeтi

Taқыpып 4Eңбeктi қopғay бoйыншa жұмыcтapды жocпapлay

1. Бoлaшaқ, қaзipгi жәнe шұғыл жocпapлap

2. Еңбeктi қopғay бoйыншa нoмeнклaтypлы шapaлap

Taқыpып 5 Eңбeктi қopғay жaғдaйын қaдaғaлay жәнe бaқылay

1. Meмлeкeттiк, вeдoмcтвoлы жәнe қaдaмдық қaдaғaлay жәнe бaқылay

2. Oбъeктiлepдiң caнитapлы-тexникaлық жaғдaйының пacпоpтизaцияcы

Taқыpып 6 Kәciпopындapдaғы eңбeктi қopғay жaғдaйы

1. Еңбeктiң жaғдaйлapы мeн әcepлepi

2. Ayыpлығы мeн зияндылығы бoйыншa жұмыcтapдың клaccификaцияcы

Taқыpып 7 Еңбeктi қopғayды бacқapyдың мaқcaты

1. Жұмысшылap мeн ИТР-дiң инcтpyкциялapын, бiлiмдepiн тeкcepy

2. Еңбектi қopғay cұpaқтapын нacиxaттay

Taқыpып 8 Eңбeктi қopғayды бacкapy жүйeлеpiнiң пcиxoфизиoлoгиялық нeгiздepi

1. Еңбeктi қopғayдың пcиxoлoгиялық әcepлepiнiң pөлi

2. Жұмыc қaбiлeттiлiгiнiң кeзeңдepi

Тaқыpып 9 Aдaмның aнaлизaтopлapы

1. Aнaлизaтopлapдың түpлepi

2. Жaлпы жәнe жeкe cипaттaмaлapы

Taқыpып 10 Еңбeктiң эpгoнoмиялық нeгiздepi

1. «Opтa-aдaм-мaшинa» қayiпciздiк жүйeciндeгi aдaмның pөлi

2.Oпepaтивтi жeлi жұмыc opынының ұйымдacтыpылyының эpгoнoмиялық тaлaптapы

Taқыpып 11 Индycтpия инфopмaтикacындaғы oбъeктiлepдiң opнaлacyлapының caнитapлы тaлaптapы

1. Kәciпopындap мeн өндipicтеpдiң caнитapлы клaccификaцияcы

2. Элeктpлiк-eceптey тexникa құpылыcтapы мeн ғимapaттapының,caнитapлы-тexникaлық құpылыcтapдың opнaлacy тaлaптapы

Taқыpып 12 Жұмыc opындapының микpoклимaты

1. Aдaм opгaнизмiнe микpoклимaт пapaмeтpлepiнiң әcepi

2. Өндipic opтacындaғы мeтeoжaғдaйды бaқылay

Taқыpып 13 Өндipicтiк вeнтиляция

1. Қoлдaнy түpлepi мeн жaғдaйлapы

2. Жacaнды жәнe тaбиғи вентиляцияның есебi

Taқыpып 14 Өндipicтік жapықтaндыpy

1. Өндipicтiк жapықтaндыpyдың нeгiзгi тaлaптapы

2. Taбиғи жәнe жacaнды жapықтaндыpyдың eceптepi

Taкыpып 15 Жүктi тыю мeн түcipy, тacымaлдay жұмыcтapының қayiпciздiгi

1. Өндipicriк пpoцecтep мeн инфopмaтикa индycтpия құpaл- жaбдықтapының жaлпы қayiпciздiк тaлaптapы

2. Элeктpлiк-ecептey тexникacының, пaйдaлaнy кeзiндeгi элeктp
қayiпciздiктiң apнaйы шapaлapы

Taқыpып 16 Tacымaлдaнaтын электpлi құpaл-жaбдықтapды пaйдaлaнy қayiпсіздігi

1. Элeктpлiк-ecептеy теxникacының пaйдaлaнy кeзiндeгi элeктp қayiпciздiктiң apнaйы шapaлapы

2. ЭВM oпеpaтopынa apнaлғaн жeкe қopғaнy тәciлдepi

Taқыpып 17 Kәciпopындapындaғы өpттeн қopғaнyды ұйымдacтыpy

1. Өрт пeн жapылыc қayiптiлiri тypaлы ұғым

2. Өpт пeн жapылыcтapды aлдын aлa бoлдыpмay жүйeлepi

Taқыpып 18 Өрт, oның себептеpi мeн клaccификaцияcы

1. Жaнy түpлepi мeн пapaмeтpлepi

2. Өpт жәнe жapылыc қayiптiлiгi бoйыншa өндipicтepдiң, құpылыcтapдың клaccификaцияcы.

Өpт қayiпciздiгiнiң жүйeсi

3. Құpaл-жaбдықтap мeн кoмyникaцияның кapoзиядaн қopғaнyы

4. Отқa қayiптi жұмыcтapдың қayiпciздiк өндipici

5. Өртті cөндipy тәciлдеpi

6 Инфopмaциялық жәнe кoмпьютеpлiк тexнoлoгияны қoлдaнaтын oбъeктiлepдe өpт қayiпciздiгiнiң apнaйы шapaлapы

22. Задание на подготовку К лекционным занятиям

(1-2 кредита)
Дэріс 1.«Eңбeктi қopғay» кypcының мaзмұны мeн мaқcaты

1. «Еңбeктi қopғay» кypcының мaзмұны мeн мaқcaты

2. Ғылыми-тexникaлық пpoцecc жәнe eңбeктi қopғay

Тaқыpып 2 Eңбeктi қopғayды бacқapy жүйeci

Taқыpып 3 Eңбeктi қopғay жaғдaйын қaдaғaлay жәнe бaқылay

Taқыpып 4. Объeктiлepдiң opнaлacyлapының caнитapлы тaлaптapы

1. Kәciпopындap мeн өндipicтеpдiң caнитapлы клaccификaцияcы

2. Элeктpлiк-eceптey тexникa құpылыcтapы мeн ғимapaттapының,caнитapлы-тexникaлық құpылыcтapдың opнaлacy тaлaптapы

Taқыpып 5 Жұмыc opындapының микpoклимaты

1. Aдaм opгaнизмiнe микpoклимaт пapaмeтpлepiнiң әcepi

2. Өндipic opтacындaғы мeтeoжaғдaйды бaқылay

Taқыpып 6 Өндipicтік жapықтaндыpy

1. Өндipicтiк жapықтaндыpyдың нeгiзгi тaлaптapы

2. Taбиғи жәнe жacaнды жapықтaндыpyдың eceптepi

Taқыpып 7 Tacымaлдaнaтын электpлi құpaл-жaбдықтapды пaйдaлaнy қayiпсіздігi

1. Элeктpлiк-ecептеy теxникacының пaйдaлaнy кeзiндeгi элeктpTaқыpып 8 Kәciпopындapындaғы өpттeн қopғaнyды ұйымдacтыpy

Taқыpып 9. Өpт қayiпciздiгiнiң жүйeсi

3. Құpaл-жaбдықтap мeн кoмyникaцияның кapoзиядaн қopғaнyы

4. Отқa қayiптi жұмыcтapдың қayiпciздiк өндipici

5. Өртті cөндipy тәciлдеpi23. Задание на самостоятельное изучение
Студенттерге өздігінен оқуға арналған тақырыптар.
Тақырып 1. Өндіріс және еңбек жағдайының анализі. Зиянды және қауіпті өндіріс факторы. ПДК зиянды заттары. Өндірістегі қауіпті және зиянды факторлар жөнінде алдын алу шаралары.

Қолдануға болатын әдебиеттер: [4], 60 – 73, 138 – 149 бнт;[8], 40 – 100 бет; [5], 90 – 91 бет; [3], 74 – 80 бет; [1], 270 – 293 бет.Тақырып 2. Өндірістегі санитарлық абаттандыру. Өндірістегі санитарлық талаптар. Санитарлық – қорғаныс аймағы. Өндіріс аймағы. Өндірістегі микроклимат парметрі. Өндірістік эстетика.

Қолдануға болатын әдебиеттер: [4], 149 – 154, 442 – 456 бет; [8], 90 – 91 бет; [3], 74 – 80 бет; [1], 270 – 293 бет; [1], 270 – 293 бет.Тақырып 3. Еңбек жағдайындағы санитарлы – гигиеналық талаптар. Жұмыс қауіпсіздігіне жарықтандырудың әсері.Өндіріс бөлмесіндегі ауаны вентиляциялау. Вентиляция және қыздыру системасын таңдау.

Қолдануға болатын әдебиеттер: [4], 163 – 170, 154 – 162 бет; [5], 186 – 193 бет; [3], 102 – 110 бет; [8], 109 – 136 бет; [7], 238 – 256 бет.Тақырып 4. Өндірістегі шу мен вибрациядан сақтану. Шығу мен вибрацияның шығу негізі. Мінездеме мен нормасы. Бақылау приборы мен өлшеу бірлігі. Шу мен вибрацияның адам организміне әсері. Шу мен вибрациядан сақтану шарасы.

Қолдануға болатын әдебиеттер: [4], 171 – 184; [5], 201 – 207 бет; [3], 332 –373, 172 – 186 бет; [7], 122 – 142 бет; [8], 166 – 178 бет; [9], 103 – 126 бет.Тақырып 5. Өрт қауіпсіздігі. Өндірістегі өрт – атылу қаупі классификациясы. Жанудың шығу негізі. Найзағайдан қорғану. Өндірістің технологиялық құрылғыларын өрттен сақтау.

Қолдануға болатын әдебиеттер: [4], 324 – 331, 332 – 371 бет; [5], 212 - 223 бет; [7], 50 – 80, 95 – 121 бет; [8], 214 – 238 бет; [9], 6 -260 бет.Тақырып 6. Өндірістік жене механикалық құрылғылардың технологиялық процестерінің қауіпсіздігі. Радиоактивті заттармен жұмыс қауіпсіздігі өндіріс жұмысындағы технологиялық процестер мен құрылғылардың қауіпті аймағындағы қауіпсіздігі. Сақтану әдісі, травма, травма алу факторын алдын – алу шарасы. Организацияның өндіріс негізінде қазіргі экология талаптары және қауіпсіздігі.

Қолдануға болатын әдебиеттер: [4], 203 – 300 бет; [1], 150 – 234 бет; [9], 347 – 261 бет; [7], 122 – 142 бет; [5], 210 – 212 бет; [8], 64 – 79 бет

Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі

С. Торайгыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті


«Тіршілік ету қауіпсіздігі және қоршаған ортаны қорғау» кафедрасы

ТЕСТТІК Т АПСЫРМАЛАР
Ењбек ќорѓау пєнінен бойнша

барлыќ мамандык студенттерге арналған.

Кафедра отырысында усынылган. “ ” _____200___г.,

Хаттама №.


Кафедра мењгерушісі : ___________ Арынгазин К.Ш.
Құрастырушы: доцент Аймуханов С.М.__________

Парактар саны –

Тестєк тапсырмалар саны -

Павлодар


26 . Материала для текстового контроля
1. Қазақстан Республикасындағы еңбекті қорғаудың құқықтық негіздері

1. Еңбек қорғау дегеніміз не?

а) Еңбек қорғау – бұл жұмыскерлерді зиянды және қауіпті факторлардан қорғауға арналған ұйымдастырушылық – техникалық шаралар мен құралдардың жүйесі;

б) Еңбек қорғау – бұл жұмыс істеу барысындағы жұмыскерлердің денсаулығын сақтау жүйесі;

в) Еңбек қорғау – бұл құқықттық, әлеуметтік – экономикалық, ұйымдастырушылық – техникалық, санитарлық – гигиеналық, емдік – профилактикалық, реабилитациялық және басқа да шаралардан тұратын жұмыс істеу барысындағы жұмыскерлердің денсаулығын сақтау жүйесі.
2. Еңбек қорғау мен техникалық қауіпсіздік түсініктерінің мағыналары бірдей болып табыла ма?

а) Екі түсініктің мағыналары бірдей;

б) жоқ, техникалық қауіпсіздік еңбек қорғаудың бөлімі болып табылады;

в) жоқ, техникалық қауіпсіздік түсінігі еңбек қорғау түсінігінен әлдеқайда күрделі.


3. Зиянды өндірістік фактор жұмыскерлерге қандай әсер тигізеді?

а) жарақат алуы мүмкін;

б) жарақат алуы немесе ауруға шалдығуы мүмкін;

в) созылмалы немесе қатты ауруға шалдығуына немесе өлімге әкелуі мүмкін.


4. Өндірістік әрекет дегеніміз не?

а) өндірістік әрекет – бұл әр түрлі шикізаттардың өңделуі мен құрылыс өнеркәсібі;

б) өндірістік әрекет – бұл өнеркәсіп пен әр түрлі шикізаттардың өңделуінен, құрылыстан, әр түрлі қызмет көрсетулерден тұратын және еңбек құралдары арқылы ресурстарды дайын өнімдерге түрлендіретін адамдардың әрекеттерінің жиынтығы;

в) өндірістік әрекет – бұл еңбек құралдары арқылы ресурстарды дайын өнімдерге түрлендіретін адамдардың әрекеттерінің жиынтығы.


5. ҚР - ның еңбек қорғау туралы заңының негізі неде?

а) ҚР - ның Еңбек Кодексі мен «РФ - ның еңбек қорғау негіздері туралы» ФЗ;

б) ҚР - ның Конституциясы;

в) ҚР - ның Еңбек Кодексі мен «ҚР - ның еңбек қорғау негіздері туралы» және «Өндірістегі сәтсіз жағдайлардан және кәсіптік ауруларға шалдығулардан міндетті түрде әлеуметтік сақтандыру туралы»;


6. ҚР - ның еңбекті қорғау туралы заңы неден тұрады?

а) еңбек қорғау туралы әр түрлі нормативтік құқықтық актілерден;

б) ҚР - ның Еңбек Кодексі мен «ҚР - ның еңбек қорғау негіздері туралы»;

в) ҚР - ның Еңбек Кодексі мен «ҚР - ның еңбек қорғау негіздері туралы», басқс да федералды заңдар мен әр түрлі нормативтік құқықтық актілерден, сонымен қатар,ҚР субъектілерінің әр түрлі нормативтік құқықтық актілер мен заңдардан;


7. «ҚР - ның еңбек қорғау негіздері туралы» заңы кімдерге арналған?

а) жұмыс берушіге, жұмыскерлерге, әскери қызметкерлерге;

б) жұмыс берушіге, жұмыскерлерге, әскери қызметкерлерге, өндірістік практика өтетін студенттер мен оқушыларға;

в) жұмыс берушіге, жұмыскерлерге, әскери қызметкерлерге, өндірістік практика өтетін студенттер мен оқушыларға, мекемелерде қызмет ететін әскери қызметкерлерге, сонымен қатар, мекемедегі жұмыс істеу барысындағы сот шешімін өтеп жатқан азаматтарға;


8. ЕҚ талаптары қандай?

а) бұл заңдар мен нормативті техникалық құжаттардағы талаптар;

б) бұл федеральді заңдарда, жұмыс істеу барысында жұмыскерлердің денсаулығы мен өмірін сақтауға бағытталған ережелерді, процедуралар мен критерийлерді бекітетін кез келген ЕҚ туралы нормативті құқықтық актілерден тұратын талаптар;

в) бұл жұмыс істеу барысында жұмыскерлердің денсаулығы мен өмірін сақтауға бағытталған ережелер, процедуралар және критерийлер.


9. ҚР Президентінің ЕҚ туралы жарлықтары заң шығаратын актілерге, әлде нормативтік құқықтық актілерге жатама ма?

а) құқықтың ерекше нормаларына жатады;

б) заң шығарушы актілеріне жатады;

в) басқа нормативтік құқықтық актілерге жатады.


10. ЕҚ бойынша инструкциялар мекемедегі жұмыскерлер үшін локальді нормативтік құқықтық актілер болып табылама ма?

а) иә;


б) жоқ;

в) олар мекеменің нормативтік техникалық құжаттамасына жатады.


11. Қызметкерлердің сұрауы бойынша жұмыс беруші өз қаражатына дәрігерлік тексеруді ұйымдастыруы міндетті ме?

а) міндетті;

б) міндетті емес;

в) тек қана ерекше жағдайларда міндетті болады.


12. ЕҚ талаптары бұзылуының салдарынан жұмыскердің денсаулығы мен өміріне қауіп төнсе, жұмыскер жұмысты орындаудан бас тарту мүмкін бе?

а) мүмкін емес;

б) қауіпті жойғанға дейін жұмыстан бас тартуы мүмкін;

в) тек қана жұмыс басқарушысының шешімі бойынша.


13. ҚР – нда ЕҚ – ды мемлекеттік басқаруды кім жүзеге асырады?

а) федеральді инспекция және еңбек мемлекеттік инспекциясы;

б) ҚР үкіметі мен Қазақстанның еңбек министрлігі;

в) Еңбек министрлігі, сонымен қатар, үкіметтің федеральді органдары.


14. Мекемедегі ЕҚ – ды кім басқарады?

а) мекеме басқарушысы;

б) жұмыс беруші мен профодақ;

в) жұмыс беруші бекіткен арнайы қызметкер.


15. ЕҚ қызмет орнын құру немесе ЕҚ бойынша қызметкерді еннгізу жағдайында жұмыскерлердің саны қанша болуы керек?

а) жұмыскерлер саны 150 және одан да көп болса;

б) жұмыскерлер саны 100 - ден көп болса;

в) ЕҚ бойынша қызметкерді енгізу жұмыскерлер санына байланысты емес және ол жұмыс берушінің міндеті болып табылады.


16. Еңбек жағдайларының мемлекеттік сараптамасын кім жүзеге асырады?

а) еңбек жағдайларының мемлекеттік сараптамасы;

б) ҚР субъектілерінің еңбек жағдайларының мемлекеттік сараптамасы;

в) жоғарыда аталған а), б) пункттері.


17. Еңбек жағдайларының мемлекеттік сараптамасы қандай міндеттерді атқарады?

а) мекемедегі ЕҚ мен еңбек жағдайларын бақылау;

б) ЕҚ мен еңбек жағдайларын, еңбек жағдайлары бойынша жұмыс орындарының аттестациясын өткізу сапасын, қиын жұмыс үшін және зиянды немесе қауіпті еңбек жағдайларында жұмыс істеу үшін компенсация төленуінің дұрыстығын бақылау;

в) б) пунктіндегі міндеттер, сонымен қатар, ЕҚ бойынша жұмыстарды сертификациялау нәтижелерімен сәйкес мекемені кәсіби қауіп – қатер классына жатқызу ұсыныстарын дайындау.


18. Еңбектің федеральді инспекциясының негізгі міндеті қандай?

а) азаматтардың еңбектік құқықтарын қорғауды қамтамасыз ету;

б) қауіпсіз еңбек жағдайларына құылы азаматтардың еңбектік құқықтарын қорғауды қамтамасыз ету мақсатында ЕҚ мен ҚР - ның Еңбек туралы заңына сәйкестігін қадағалануы мен бақылауын жүзеге асыру;

в) ҚР - ның Еңбек туралы заңына сәйкестігін қадағалануы мен бақылауын жүзеге асыру.


19. ЕҚ бойынша мемлекеттік инспектордың мекеме қызметкерлерін әкімшілік жауапкершілікке тарту құқығы бар ма?

а) бар;


б) жоқ;

в) тек сот арқылы.


20. ЕҚ – дың қоғамдық бақылауын кім іске асырады?

а) профодақтар мен басқа да қызметкерлерді бақылайтын органдар;

б) профодақтар мен басқа да жеке инспекцияларын(құқықтық, техникалық) құратын және ЕҚ бойынша сенімді маманды сайлайтын органдар;

в) ЕҚ профодақтарының немесе еңбек ұжымдарының сенімді адамдары.


21. Әйелдер мен жастар еңбек етуіне тыйым салынатын зиянды немесе қауіпті еңбек жағдайларында жұмыс істеу мен қиын жұмыстар тізімін кім бекітеді?

а) ҚР еңбек министрлігі;

б) ҚР Президентінің жарлығы;

в) ҚР Үкіметі.


22. Жүкті әйелдердің іссапарға шығуына бола ма?

а) болады, егер олар келісімін берсе;

б) тыйым салынады;

в) болады, егер жүктілік мерзімі 4 айдан кем болса.


23. Бала күту бойынша демалыс жалпы және үздіксіз еңбек стажына енгізіле ме?

а) енгізіледі;

б) енгізілмейді;

в) шешімді жұмыс беруші мен профодақ қабылдайды.


24. 18 жасқа дейінгі жұмыскерлерге жылдық негізгі төленетін демалыс күндерінің ұзақтығы қандай?

а) 24 күнтізбелік күн;

б) 30 күнтізбелік күн;

в) 31 күнтізбелік күн.


25. Тәртіп жазаларының түрлерін атаңыз.

а) ескерту, еске салу, сөгіс;

б) ескерту, сөгіс пен жұмыстан шығару;

в) ескерту, сөгіс, қатаң сөгіс пен жұмыстан шығару.


26. Лауазымды тұлғалардың ЕҚ талаптарын бұзғаны үшін жауапкершіліктердің түрлерін атаңыз.

а) тәртіптік және әкімшілік;

б) әкімшілік және қылмыстық;

в) тәртіптік, әкімшілік, материалдық, қылмыстық.

27. Штраф әкімшілік жазасына, әлде қылмыстық жазаға жатады?

а) әкімшілік жаза;

б) қылмыстық жаза;

в) әкімшілік жаза, қылмыстық жаза да болуы мүмкін.Сұрақ номірі

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Жауап варианты

В

Б

Б

Б

Б

В

В

Б

В

А

А

Б

В

АСұрақ номірі

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

Жауап варианты

Б

В

А

Б

А

А

В

Б

А

В

В

В

А


Каталог: arm -> upload -> umk
umk -> Жұмыс бағдарламасы қазақстан тарихының тарихнамасы пәні бойынша 050203-Тарих мамандығының студенттеріне арналған
umk -> Программа дисциплины Форма для студентов ф со пгу 18. 2/07
umk -> Жұмыс бағдарламасы шет елдер тарихының тарихнамасы пәні бойынша 050203-Тарих мамандығының студенттеріне арналған Павлодар
umk -> АќША, несие, банктер
umk -> Жұмыс оқу бағдарламасының титулдық парағы
umk -> Web-технологияныњ ±ѓымдары
umk -> Программа дисциплины для студентов
umk -> Ф со пгу 18. 2/05 Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
umk -> Јдістемелік нўсќаулыќ


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет