№ электр ќуатымен жабдыќтау шартыДата26.11.2018
өлшемі162.5 Kb.
#55295

Шарттың мәтіні ҚР Энергетика министрлігінің

2017 ж.23.10. күнгі № 356 Бұйрығына

сәйкес жасалған
___________ Электр энергиясын тұрмыстық мұқтаждықтар үшін пайдаланбайтын тұтынушыларға  арналған электрмен жабдықтау шарты
Ақтөбе қ. «_____»________________20____ж.


«Актобеэнергоснаб» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі 2009ж.10.07. күнгі №000478 лицензияға сәйкес тұтынушыларды электрмен жабдықтауды жүзеге асырушы, бұдан әрі Сатушы атынан Жарғы негізінде әрекет етуші директор ________________________________________________________ бір жағынан және _________________________________________ негізінде әрекет етуші, ____________________________________________________________________

атынан, ___________________________________________________________ бұдан әрі Тұтынушы екінші жағынан, әрі қарай - Тараптар келесі мазмұндағы электрмен жабдықтау шартын (бұдан әрі - Шарт) жасасты:


1-тарау. Шартта пайдаланылатын негізгі ұғымдар

 

1. Шартта мынадай негізгі ұғымдар пайдаланылады:

1) есептік кезең - тұтынылған электр энергиясы есептелетін және тұтынушыға төлем өтеу үшін ұсынылатын электрмен жабдықтау шартымен айқындалатын уақыт кезеңі. Есептік кезең бір күнтізбелік айды құрайды, ол айдың бірінші күнтізбелік күнінің сағат 00-00-ден бастап соңғы күнтізбелік күнінің сағат 24-00-ге дейінгі аралықты қамтиды;

2) тұтынушы - шарт негізінде электр энергиясын тұтынатын жеке немесе заңды тұлға;

3) коммерциялық есептеу құралы - электр қуатын, электр немесе жылу энергиясын коммерциялық есептеуге арналған, Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіпте қолдануға рұқсат етілген техникалық құрылғы;

4) электр энергиясын коммерциялық есептеу жүйесі - электр энергиясы мен қуаты шығынын анықтауға арналған коммерциялық есептеу құралдарының жиынтығы (электр энергиясын есептеуіш, ток пен кернеудің өлшеу трансформаторлары) және өзара белгіленген схема арқылы жалғанған құрылғы (коммутациялық аппарат);

5) электр энергиясын сату нүктесі - энергиямен жабдықтаушы ұйыммен электр энергиясын беру туралы шарты бар энергия таратушы ұйымның жауапкершілігі шекарасында орналасқан нүкте.

Осы Шартта қолданылатын өзге де ұғымдар мен терминдер Қазақстан Республикасының электр энергетикасы мен табиғи монополиялар саласындағы заңнамасына сәйкес қолданылады.

 

2-тарау. Шарттың мәні

 

2. Сатушы сату нүктесіне дейін Тұтынушыға электр энергиясын беруге міндеттенеді, ал Тұтынушы осы Шарттың тәртібі мен талаптарына сәйкес тұтынған электр энергиясы үшін төлем өтеуге міндеттенеді.

3. Шарт Тұтынушымен Қазақстан Республикасының электр энергетикасы саласындағы қолданыстағы заңнамасында белгіленген тәртіпте тікелей электрлік желілерге жалғанған жабдық пен коммерциялық есептеу құралдары болған жағдайда ғана жасалады.Тұтынушыны электрмен жабдықтау осы шарттың, оның ажырамас бөліктері болып саналатын қосымшаларының және ҚР Электр энергиясын пайдалану қағидаларының (бұдан әрі мәтін бойынша – ҚР ЭЭПҚ) 4-т. көзделген құжаттардың негізінде жүргізіледі.
3-тарау. Тұтынылатын электр энергиясын есептеу

 

4. Сатушы берген және Тұтынушы қабылдаған электр энергиясының мөлшері коммерциялық есептеу құралдарының көрсеткішімен, ал олар болмаған немесе уақытша бұзылған жағдайда, есептік жолмен анықталады.

Егер коммерциялық есептеудің Тұтынушының кінәсінсіз (алдыңғы орнату актісінде немесе есептеу құралын аспаптық тексеруде көрсетілген пломбаның тұтас және сәйкес келген жағдайда) бұзылғандығы анықталса, энергия таратушы ұйым тұтыну есебін Тұтынушының электр энергиясын есептеу құралдары мен схемасы бұзылмаған кездегі, яғни алдыңғы немесе есептік кезеңнен кейінгі айдың орташатәуліктік шығыны бойынша жүргізеді. Есептеу кезеңі бұзушылық анықталған күннен бастап коммерциялық есептеу қалпына келген күнге дейінгі уақытпен анықталады, бірақ ол күнтізбелік 30 (отыз) күннен аспайды.

Тұтынушы бұзушылық анықталған күннен бастап күнтізбелік 30 (отыз) күннің ішінде коммерциялық есептеуді қалпына келтіреді.

Коммерциялық есептеу көрсетілген мерзімде қалпына келмеген жағдайда, есептесу техникалық шарттарға сәйкес рұқсат етілген қуат бойынша, ал техникалық шарттар болмаса, тәулігіне 24 сағатты пайдалану уақытын есепке алып, кірме коммутациялық аппаратының бастапқы тогы бойынша жүргізіледі (ҚР ЭЭПҚ 61-т.).5. Электр энергиясын рұқсатсыз тұтынуға жол бермеу мақсатында электр энергиясын коммерциялық есептеу жүйесінде энергия таратушы (энергия өндіруші) ұйымның пломбалары болуы тиіс.

Сатушы мен Тұтынушының арасындағы есеп айырысу үшін электр энергиясын есепке алу электрлік желінің теңгерімдік тиесілігі шекарасында жүргізіледі (ҚР ЭЭПҚ 44-т.).

Егер электр энергиясын коммерциялық есептеу құралы электрлік желінің теңгерімдік тиесілігі шекарасынан тыс жерде орнатылған жағдайда, электрлік желінің теңгерімдік тиесілік шекарасынан электр энергиясын коммерциялық есептеу құралы орнатылған жерге дейінгі электр энергиясының шығындары шарттық негізде электрлік желінің аталған участогы орналасқан меншік иесіне тиесілі және олар ЭТҰ есептік жолымен анықталады (ҚР ЭЭПҚ 45-т.).

6. Осы Шарттың 2-ші қосымшасына сәйкес коммерциялық есептеу құралдарының саны коммерциялық есептеу құралдарының тізбесінде көрсетіледі.7. Сатушының немесе энергия таратушы ұйымның өкілдері сағат 21-00-ден кешіктірмей коммерциялық есептеу аспаптарының көрсеткіштерін алады. Электр энергиясын автоматтандырылған коммерциялық есептеу жүйесін пайдалану барысында көрсеткіштерді қашықтықтан кез келген уақытта алуға болады.

Коммерциялық есептеу құралдарының көрсеткіштерін алу барысында Тұтынушының өз-өзіне қызмет көрсетуіне болады. Көрсеткіштерді алу және төлем құжаттарын төлеу барысында Тұтынушы жіберген қателерді Сатушы және (немесе) энергия таратушы ұйым олардың анықталуы бойынша алты айдан аспайтын мерзім ішінде есепке алады.

Коммерциялық есептеу құралдарының көрсеткіштерін алу мүмкін болмаған жағдайда және егер Тұтынушы өздігімен пайдаланған электр энергиясы туралы мәлімет бермесе, тұтыну есебі өткен кезеңдегі электр энергиясының орташатәуліктік шығыны бойынша жүргізіледі.

Бірақ электр энергиясын орташатәуліктік шығыны бойынша есептеу кезеңі үш есептік кезеңнен аспауы қажет, мерзімі өткеннен кейін электр энергиясын беру тоқтатылады (ҚР ЭЭПҚ 64-т.).

8. Тұтынушы кезекті жылға электр энергиясын тұтыну шамасын анықтау үшін электр энергиясымен жабдықтау жылының алдыңғы жылы басталғанға дейін күнтізбелік 30 (отыз) күннен кешіктірмей, осы Шарттың №1 қосымшасына сәйкес нысан бойынша электр энергиясымен жабдықтау туралы алдын ала өтінім береді.Тұтынушы көрсетілген мерзімде өтінім бермеген жағдайда, электр энергиясымен жабдықтау қолданыстағы №1 қосымшаға сәйкес жүзеге асырылады.
4-тарау. Электр энергиясы үшін төлем өтеу тәртібі

 

9. Тұтынушылар төлем құжатын ұсынған күннен бастап 5 жұмыс күнінің ішінде төлем өтейді. Заңды тұлға болып табылатын Тұтынушы Сатушыға алдыңғы айдың 26 (жиырма алтысы) күніне дейін осы Шарттың №1 қосымшасына сәйкес нысанда электр энергиясымен жабдықтау туралы алдын ала өтінім береді және келіседі.

Сатушының есептік шотына ақша қаражатының есепке алынған күні төлем өтеген күн болып есептеледі. Егер төлем өтеу мерзімінің соңғы күні жұмыс күніне түспесе, онда келесі жақын жұмыс күні мерзімнің соңғы күні болып есептеледі.

Тұтынушылар Сатушыдан (ҚР ЭЭПҚ 58-т.) немесе ЭШФ порталынан өз бетімен төлем құжатын алады. Тараптардың келісімімен Сатушы төлем құжатын Тұтынушының электрондық мекенжайына электронды түрде жібереді. Тұтынушының шоттарды алмауы шартпен көрсетілген мерзімде электр энергиясы үшін төлем өтеуден босатпайды.

Смарт-картасы бар коммерциялық есептеу аспаптарын қолдануға негізделген электр энергиясын коммерциялық есептеудің автоматтандырылған жүйесі болған жағдайда, Тұтынушы тұтынған электр энергиясы үшін төлемді төлем құжатынсыз өз бетінше анықтаған көлемде өтейді.

Тұтынушы тұтынылған электр энергиясы үшін төлемді мерзімінде өтемеген жағдайда, ҚР АК 353-б. сәйкес жауапты болады.

Электр энергиясы үшін төлем өтелмеген немесе толық өтелмеген жағдайда, Сатушы немесе энергия таратушы (энергия өндіруші) ұйым тұтынушыларды жабдықтау тоқтатылғанға дейін кемінде 3 (үш) жұмыс күні бұрын жазбаша түрде ескертіп (ескерту-хабарлама ұсыну арқылы) немесе электрондық поштаға ескерту-хабарлама, СМС-хабарлама жолдау немесе факс арқылы электр энергиясын беруді толықтай немесе жартылай тоқтатады (ҚР ЭЭПҚ 51-б.).

Егер Тұтынушы электрмен жабдықтау шартының талаптарын бұзғандығы үшін ажыратылған болса, онда энергия таратушы ұйым оны бұзушылықты жойып, қайта қосу ақысын төлегеннен кейін қосады (ҚР ЭЭПҚ 62-т.)

Тұтынушы қарызды өтеген жағдайда, түскен төлемнен бірінші кезекте Сатушының берешекті өндіріп алуға (мемлекеттік баж салығы) жұмсаған шығындары (болған жағдайда), тұрақсыздық айыбы, ҚР ЭЭПҚ 66-б. сәйкес жасалған актілер бойынша қайта есептеу сомалары өтеледі. Қалған сома электр энергиясының төлемі ретінде есептеледі.10. Тұтынушыларға ұсынылған электр энергиясы есептері ҚР заңнамасына сәйкес белгіленген тарифтер бойынша жүргізіледі.

Жаңа тарифтер бұқаралық ақпарат құралдары арқылы тұтынушыларға кемінде 3 (үш) жұмыс күні бұрын алдын ала хабарлағаннан кейін қолданысқа енгізіледі және ол аталмыш Шартты қайта жасауға негіз болмайды.
5-тарау. Тұтынушының құқықтары мен міндеттері

 

11. Тұтынушы:

1) жасалған шартқа сәйкес электр энергиясын алуға;

2) жасалған шарттардың талаптарына сәйкес энергия өндiрушi, энергия таратушы және энергиямен жабдықтаушы ұйымдардан электр энергиясымен толық жабдықтамаудан немесе сапасыз электр энергиясымен жабдықтаудан келтiрiлген нақты залалдың орнын толтыруды талап етуге;

3) шарт жасасу және оны орындаумен байланысты даулы мәселелердi шешу үшiн сотқа жүгiнуге;

4) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгiленген тәртiпте сараланған тарифтiк есептеу жүйелерi бойынша тұтынылған электр энергиясы үшiн төлем өтеуге құқылы;

5) Сатушыны бір ай бұрын ескертіп, тұтынған электр энегиясы үшін толық төлем өтеген жағдайда, Шартты бір жақты тәртіпте бұзуға құқылы. Шартты бұзу электр энергиясымен жабдықтауды тоқтатады.

12. Тұтынушы:

1) Қазақстан Республикасының электр энергетикасы саласындағы нормативтік құқықтық актілеріне сәйкес тұтынушылардың меншiгiндегi электр және энергия қондырғыларының және коммерциялық есептеу құралдарының тиiсті техникалық жай-күйін ұстап тұруға, олардың техникалық жай-күйіне қойылатын талаптарды орындауға;

2) электр энергиясын сатып алу - сату шартымен анықталған энергияны тұтыну тәртібiн сақтауға;

3) Қазақстан Республикасының біртұтас электр энергетикалық жүйесiндегi электр энергиясының стандарттық жиiлiгiн ұстап тұруға бағытталған нормативтiк талаптарды орындауға;

4) жасалған шартқа сәйкес босатылған, таратылған және тұтынылған электр энергиясы үшін уақтылы төлем өтеуге;

5) энергиямен жабдықтаушы немесе энергия таратушы ұйымдардың жұмыскерлерiн коммерциялық есептеу құралдарына, сондай-ақ мемлекеттiк энергетикалық қадағалау және бақылау органының жұмыскерлерiн, жергілікті атқарушы органдардың уәкілетті өкілдерін электр және энергия қондырғыларының техникалық жай-күйiн және пайдалану қауiпсiздiгiн бақылау үшiн жiберуге;

6) осы шарттың электрлік желілердің теңгерімдік тиесілігі мен тараптардың пайдалану жауапкершілігін бөлу актісіне сәйкес электр желілерге қосылу схемасын сақтауға міндетті.
6-тарау. Сатушының құқықтары мен міндеттері

 

13. Сатушы энергия таратушы ұйымды қатыстыру арқылы:

1) Тұтынушы пайдаланған электр энергиясы үшін төлем өтемеген жағдайда, Тұтынушының немесе оның өкілінің ескертуді алғандығын растайтын әдіспен (төлем құжаттарында, соның ішінде электрондық поштаға ескерту-хабарлама, СМС-хабарлама жолдау немесе факс арқылы) кемінде 30 (отыз) жұмыс күні бұрын жазбаша түрде ескерту арқылы шартты орындауды тоқтата тұруға құқылы.

Энергия таратушы ұйым төмендегі жағдайларда алдын ала ескертусіз тұтынушыға электр энергиясын беруді толық тоқтатады:  • энергия таратушы ұйымның желілеріне электр энергия қабылдағыштарын өз бетімен қосса;

  • электр энергиясын коммерциялық есептеу құралдарынан басқа (есепке алмай) электр энергиясының қабылдағыштарын қосса;

  • тұтынушының кінәсінен энергия таратушы ұйым мен өзге тұтынушылардың электр қондырғыларының қалыпты жұмысын бұзатын деңгейге дейін электр энергиясының сапа көрсеткіштері төмендесе;

  • энергия таратушы ұйым мен энергетикалық қадағалау және бақылау органының өкілдерін жұмыс уақытында (іссапарға жіберілген құқығында) тұтынушының электр энергиясын коммерциялық есептеу құралдарына және электр қондырғыларына кіргізбесе;

  • апаттық жағдайларда (ҚР ЭЭПҚ 52-т.).

2) шарт жасасу және орындаумен байланысты даулы мәселелер туындаған жағдайда, сотқа жүгінуге құқылы.

14. Сатушы:

1) жасалған Шартқа сәйкес электр энергиясын ұсынуға;

2) Тұтынушыға келтірілген нақты залалды толық көлемде өтеуге;

3) Тұтынушының немесе оның өкілінің хабарламаны алғандығын растайтын әдіспен (төлем құжаттарында, соның ішінде электрондық поштаға ескерту-хабарлама, СМС-хабарлама жолдау немесе факс арқылы) Тұтынушыға:

- электр энергиясын беруді толық немесе жартылай тоқтатқанға дейін 3 (үш) жұмыс күні бұрын;

- Шартты тоқтатқанға (бұзғанға) дейін 30 (отыз) жұмыс күні бұрын жазбаша түрде хабарлауға;

4) бұқаралық ақпарат құралдарында хабарландыру орналастыру арқылы, сондай-ақ төлем құжаттарында аталған өзгерістер туралы ақпарат көрсете отырып, электрмен жабдықтау қызметтерінің тарифтері туралы Тұтынушыға кемінде 3 (үш) жұмыс күні бұрын ақпарат беруге;

5) Тұтынушыдан оған ұсынылатын электр энергиясы үшін өз кассалары арқылы, сондай-ақ банктер және банк операцияларының жеке түрлерін көрсететін ұйымдар арқылы төлем қабылдауды қамтамасыз етуге;

6) Тұтынушыға тұтынылған электр энергиясы үшін төлем өтеуге ай сайын төлем құжатын ұсынуға;

7) энергия таратушы ұйымдар тарапынан жабдықты жөндеу және жаңа тұтынушыларды қосу бойынша жоспарлы жұмыстарды жүргізумен байланысты электр энергиясын жоспарлы түрде тоқтату туралы ажыратудан күнтізбелік үш күн бұрын Тұтынушыға ақпарат беруге;

8) табиғи монополиялар саласында басшылық ететін мемлекеттік органмен келісілген тарифтер бойынша электр энергиясын беруге міндетті.
7-тарау. Тараптардың жауапкершілігі

 

15. Электрмен жабдықтау шарты бойынша міндеттемелер орындалмаған немесе тиісінше орындалмаған жағдайда, тараптар ерікті түрде нақты келтірілген залалды өтеуге немесе келіспеген жағдайда, сот шешімі бойынша өтеуге міндетті.

16. Тараптар форс-мажор жағдайларынан (табиғи құбылыстар, әскери әрекеттер және террористік актілер) туындаған, сонымен қатар тараптардың еркінен тыс болған түрлі жағдайларда (электр тарату желілерінің және басқа жабдықтардың зақымдалуы немесе ұрлануы) электр энергиясын берудегі үзілістер үшін материалдық жауапты болмайды.

17. Тараптар атаулары, құқық белгілейтін құжаттары, заңды мекенжайлары, нақты тұрғылықты жерінің және шарттың талаптарын орындау үшін қажетті өзге де деректемелерінің өзгергені туралы бір-біріне жазбаша жедел түрде хабарлауға міндеттенеді.

 

8-тарау. Қорытынды ережелер

 

18. Шарт тараптар қол қойған күннен бастап жасалған болып есептеледі, күнтізбелік жыл аяқталғанға дейінгі қолданылады.

Жыл сайын Шарттың мерзімі аяқталғанға дейін бір ай бұрын Тараптардың бірінен осы Шартты ұзартудан бас тарту туралы жазбаша өтініш түспесе, осы Шарт жасалған кездегі талаптармен келесі күнтізбелік жылға ұзартылған болып есептеледі.

Шарт тараптардың келісімі бойынша өзгертілуі мүмкін.

19. Сатушы мен Тұтынушы арасында аталмыш Шарттың талаптарын орындауға байланысты даулы мәселелер туындаған жағдайда, Сатушы 3 (үш) жұмыс күнінің ішінде даулы мәселені ерікті түрде шешу үшін Тұтынушыға хабарлайды. Өзара келіспеген жағдайда, даулы мәселелерді шешу аталмыш Шартты орындау орны бойынша сот шешімімен жүзеге асырылады.

20. Шартқа тараптардың келісушілігімен енгізілетін барлық өзгертулер мен толықтырулар Шарттың ережелеріне қайшы келмеуі тиіс, олар қосымша келісім түрінде ресімделеді, тараптардың уәкілетті өкілдерінің қолы қойылып, заңнамада белгіленген тәртіп бойынша ресімделеді.

21. Осы Шарттың талаптарын орындау мақсатында Тұтынушы осы шартпен Сатушыда бар немесе болашақта көрсетілген дерек көзіне түсетін жеке деректерді жинауға, өңдеуге және сақтауға, сонымен қатар Тұтынушы туралы жеке деректерді барлық мемелекеттік/мемлекеттік емес органдарға, ұйымдарға, сот органдарына таратуға келісім береді.

Осы шартпен Тұтынушы жеке деректерді жинауға, өңдеуге және таратуға қандай да бір қосымша келісімнің қажет еместігін және алдағы уақытта осы Шартты орындау үшін тұтынушының жеке деректерін жинауға, өңдеуге және таратуға қатысты Сатушыға қандай да бір наразылығы болмайтындығын растайды.


Текст договора составлен в соответствии с

Приказом Министра энергетики РК

№ 356 от 23.10.17 г.
Договор электроснабжения для потребителей, использующих электрическую энергию не для бытовых нужд ­­­___________


­­­­­­­ г. Актобе «______»_________________ 20____ г.

Товарищество с ограниченной ответственностью "Актобеэнергоснаб", осуществляющее электроснабжение потребителей согласно лицензии № 000478 от 10.07.09 г. именуемое в дальнейшем  Продавец, в лице директора ______________________________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _______________________________________________________  именуемое в дальнейшем Потребитель, в лице _____________________________________________,   действующего на основании ____________________________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий договор электроснабжения (далее - Договор) о нижеследующем:


Глава_1.'>Глава 1. Основные понятия, используемые в договоре
1. В настоящем Договоре используются следующие основные понятия:

1) расчетный период - период времени, определяемый договором на электроснабжение, за который потребленная электрическая энергия учитывается и предъявляется к оплате потребителю. Расчетный период составляет один календарный месяц, который определяется с 00-00 часов первого календарного дня до 24-00 часов последнего календарного дня месяца;

2) потребитель - физическое или юридическое лицо, потребляющее на основе договора электрическую энергию;

3) прибор коммерческого учета - техническое устройство, предназначенное для коммерческого учета электрической мощности, электрической или тепловой энергии, разрешенное к применению в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан;

4) система коммерческого учета электрической энергии - совокупность приборов коммерческого учета для определения расхода электрической энергии и мощности (счетчик электрической энергии, измерительные трансформаторы тока и напряжения) и устройство (коммутационный аппарат), соединенные между собой по установленной схеме;

5) точка продажи электрической энергии - точка, расположенная на границе ответственности энергопередающей организации, с которой энергоснабжающая организация имеет договор на передачу электрической энергии.

Иные понятия и термины, используемые в настоящем Договоре, применяются в соответствии с законодательством Республики Казахстан в области электроэнергетики и в сферах естественных монополий.
Глава 2. Предмет Договора 
2. Продавец обязуется подавать Потребителю электрическую энергию до точки продажи, а Потребитель обязуется производить оплату за потребленную электрическую энергию в порядке и на условиях согласно Договору.

3. Договор заключается с Потребителем только при наличии у него оборудования непосредственно присоединенного к электрическим сетям в порядке, установленном действующим законодательством РК в области электроэнергетики, и приборов коммерческого учета

Электроснабжение Потребителя осуществляется на основании настоящего договора, приложений, являющихся его неотъемлемыми частями и документов, предусмотренных п. 4 Правил пользования электрической энергией РК (далее по тексту – ППЭЭ РК).


Глава 3. Учет потребляемой электрической энергии 
4. Количество электрической энергии, поданной Продавцом и принятой Потребителем, определяется показаниями приборов коммерческого учета, а при их отсутствии или временном нарушении - расчетным путем.

При обнаружении нарушения коммерческого учета не по вине Потребителя (в случае целостности и соответствия пломб, указанным в предыдущем акте установки или инструментальной проверки прибора учета) расчет потребления производится энергопередающей организацией по среднесуточному расходу предыдущего или последующего расчетного периода, в котором средства и схема учета электрической энергии были исправны. Период расчета составляет со дня обнаружения нарушения до дня восстановления коммерческого учета, но не более 30 (тридцати) календарных дней.

Коммерческий учет восстанавливается Потребителем в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня обнаружения нарушения.

Если коммерческий учет не восстановлен в указанный срок, расчет производится по разрешенной мощности согласно техническим условиям, а при отсутствии технических условий по номинальному току вводного коммутационного аппарата с учетом часов использования 24 часа в сутки (п. 61 ППЭЭ РК).

5. Система коммерческого учета электрической энергии, в целях недопущения несанкционированного потребления электрической энергии, должна иметь пломбы энергопередающей (энергопроизводящей) организацией.

Учет электрической энергии для расчетов между Продавцом и Потребителем производится на границе балансовой принадлежности электрической сети (п. 44 ППЭЭ РК).

В случае установки прибора коммерческого учета электрической энергии не на границе балансовой принадлежности электрической сети потери электрической энергии на участке от границы балансовой принадлежности электрической сети до места установки прибора коммерческого учета электрической энергии относятся на договорной основе к владельцу, на балансе которого находится указанный участок электрической сети, и определяются расчетным путем ЭПО (п. 45 ППЭЭ РК).

6. Количество приборов коммерческого учета отражается в перечне приборов коммерческого учета согласно приложению 2 к настоящему Договору.

7. Снятие показаний приборов коммерческого учета производиться не позднее 21-00 часа представителями Продавца или энергопередающей организации. Дистанционное снятия показаний при использовании автоматизированных систем коммерческого учета электрической энергии допускается в любое время.

Допускается самообслуживание Потребителя при снятии показаний приборов коммерческого учета. Ошибки, допущенные Потребителем при снятии показаний и оплате платежных документов, учитываются Продавцом и (или) энергопередающей организацией по мере их выявления в пределах срока, не превышающего шести месяцев.

При невозможности снятия показаний приборов коммерческого учета электрической энергии, и если при этом Потребитель самостоятельно не предоставит сведения о количестве использованной им электрической энергии, расчет потребления производится по среднесуточному расходу электрической энергии за предыдущий период.

При этом период расчета по среднесуточному расходу электрической энергии не превышает трех расчетных периодов, по истечении которых подача электрической энергии прекращается (п. 64 ППЭЭ РК).

8. Для определения величины потребления электрической энергии на очередной год Потребитель не позднее чем за 30 (тридцать) календарных дней до начала года, предшествующего году поставки, подает предварительную заявку о поставке электрической энергии по форме, согласно приложению 1 к настоящему Договору.

В случае не предоставления Потребителем заявки в указанный срок, поставка электроэнергии будет осуществляться согласно существующего приложения № 1.Глава 4. Порядок оплаты электрической энергии 
9. Потребители производят оплату в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты выставления платежного документа. Потребитель, выступающий юридическим лицом, до 26 (двадцать шестого) числа предыдущего месяца подает и согласовывает с Продавцом предварительную заявку о поставке электрической энергии по форме, согласно приложению 1 к настоящему Договору.

Датой оплаты считается дата зачисления денежных средств на расчетный счет Продавца. Если последний день срока оплаты приходится на нерабочий день, то днем окончания срока считается ближайший последующий рабочий день.Потребители самостоятельно получают платежный документ у Продавца (п. 58 ППЭЭ РК) или на портале ИС ЭСФ. По согласованию Сторон платежный документ направляется Продавцом в электронном виде на электронную почту Потребителя. Неполучение счетов не освобождает Потребителя от оплаты за электрическую энергию в указанный договором срок.

В случае наличия автоматизированной системы коммерческого учета электрической энергии, основанной на применении приборов коммерческого учета со смарт-картой, оплата за потребленную электрическую энергию производится Потребителем в самостоятельно определяемом объеме без выставления платежного документа.

В случае просрочки оплаты за потребленную электроэнергию, Потребитель несет ответственность в соответствии со ст. 353 ГК РК.

Продавец или энергопередающая (энергопроизводящая) организация прекращает полностью или частично подачу электрической энергии в случае отсутствия оплаты, а также неполной оплаты за электрическую энергию, письменно предупредив (путем выставления уведомления) или путем направления потребителям уведомления на электронную почту, СМС-сообщением или факс потребителя, не менее чем за 3 (три) рабочих дня до прекращения поставки (п. 51 ППЭЭ РК).

Если Потребитель отключен за нарушения условий договора электроснабжения, то подключение его производится энергопередающей организацией после устранения нарушения и оплаты услуги за подключение (п. 62 ППЭЭ РК).

В случае погашения Потребителем задолженности, из поступившей оплаты в первую очередь погашаются (при наличии) издержки Продавца по взысканию задолженности (государственная пошлина), неустойка, перерасчет по актам, составленным в соответствии с п. 66 ППЭЭ РК. Остаток суммы учитывается в качестве оплаты за электроэнергию.10. Расчеты Потребителей за предоставленную им электрическую энергию производятся по тарифам, установленным в соответствии с законодательством РК.

Введение в действие новых тарифов осуществляется после предварительного уведомления потребителей не менее чем за 3 (три) рабочих дня через средства массовой информации и не является основанием для перезаключения данного Договора.

Глава 5. Права и обязанности Потребителя 
11. Потребитель имеет право:

1) получать электрическую энергию в соответствии с заключенным договором;

2) требовать от энергопроизводящей, энергопередающей и энергоснабжающей организаций возмещения реального ущерба, причиненного недопоставкой или поставкой некачественной электрической энергии, в соответствии с условиями заключенного договора;

3) обращаться в суд для решения спорных вопросов, связанных с заключением и исполнением договора;

4) производить оплату за потребленную электрическую энергию по дифференцированным тарифным системам учета в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан;

5) расторгнуть договор в одностороннем порядке при условии уведомления Продавца не позднее чем за месяц и полной оплаты за потребленную электрическую энергию. Расторжение Договора влечет за собой прекращение электроснабжения.

12. Потребитель обязан:

1) поддерживать надлежащее техническое состояние электро- и энергоустановок и приборов коммерческого учета, находящихся в собственности потребителей, выполнять требования к их техническому состоянию в соответствии с нормативными правовыми актами Республики Казахстан в области электроэнергетики;

2) соблюдать режимы энергопотребления, определенные договором купли-продажи электрической энергии;

3) выполнять нормативные требования, направленные на поддержание стандартной частоты электрической энергии в единой электроэнергетической системе Республики Казахстан;

4) своевременно оплачивать отпущенную, переданную и потребленную электрическую энергию согласно заключенному договору;

5) допускать работников энергоснабжающих или энергопередающих организаций к приборам коммерческого учета, а также работников органа по государственному энергетическому надзору и контролю, уполномоченных представителей местных исполнительных органов для осуществления контроля технического состояния и безопасности эксплуатации электро- и энергоустановок;

6) соблюдать схему подключения к электрическим сетям согласно акта разграничения балансовой принадлежности электрических сетей и эксплуатационной ответственности сторон к настоящему договору.


Глава 6. Права и обязанности Продавца 
13. Продавец, посредством привлечения энергопередающей организации, имеет право:

1) приостановить исполнение Договора (расторжение), в случае неоплаты Потребителем использованной им электрической энергии, при условии письменного предупреждения не менее чем за 30 (тридцать) рабочих дней способом, позволяющим подтвердить факт получения уведомления Потребителем или его представителем (путем направления уведомления в платежных документах, в том числе на электронную почту, СМС-сообщением или факс).

Энергопередающая организация без предварительного уведомления прекращает полностью подачу потребителю электрической энергии в случаях:

- самовольного подключения приемников электрической энергии к электрической сети энергопередающей организации;

- подключения приемников электрической энергии помимо (без учета) приборов коммерческого учета электрической энергии;

- снижения показателей качества электрической энергии по вине потребителя до значений, нарушающих функционирование электроустановок энергопередающей организации и других потребителей;

- недопущения представителей энергопередающей организаций и органа энергетического надзора и контроля к приборам коммерческого учета электрической энергии и электроустановкам потребителя в рабочее время (на правах командированного);

- аварийной ситуации (п. 52 ППЭЭ РК);

2) обращаться в суд для решения спорных вопросов, связанных с заключением и исполнением договора.

14. Продавец обязан:

1) предоставлять электрическую энергию в соответствии с заключенным договором;

2) возместить Потребителю в полном объеме причиненный ему реальный ущерб;

3) письменно уведомить Потребителя способом, позволяющим подтвердить факт получения уведомления Потребителем или его представителем путем направления письменного уведомления (в том числе в платежных документах, на электронную почту, СМС - сообщением или факс) не менее чем:

- за 3 (три) рабочих дня до полного или частичного прекращения подачи электрической энергии;- за 30 (тридцать) рабочих дней до приостановления Договора (расторжения);

4) информировать Потребителя о тарифах на услуги электроснабжения, их изменении путем размещения объявления в средствах массовой информации не менее чем за 3 (три) рабочих дня, а также с указанием информации о данных изменениях в платежных документах;

5) обеспечивать прием платежей от Потребителя за предоставляемую ему электрическую энергию через собственные кассы, а также банки и организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций;

6) ежемесячно представлять Потребителю платежный документ для оплаты за потребленную электрическую энергию;

7) информировать Потребителя о планируемом прекращении подачи электрической энергии в связи с проведением со стороны энергопередающих организаций плановых работ по ремонту оборудования и подключению новых потребителей не позднее, чем за три календарных дня до отключения;

8) предоставлять электрическую энергию по тарифам, согласованным государственным органом, осуществляющим руководство в сфере естественных монополий.
Глава 7. Ответственность сторон
15. В случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по договору электроснабжения, стороны обязаны возместить причиненный реальный ущерб в добровольном порядке либо, в случае не достижения договоренности по решению суда.

16. Стороны не несут материальной ответственности за перерывы в подаче электрической энергии, вызванные форс-мажорными обстоятельствами (стихийные явления, военные действия и террористические акты), а также обстоятельствами, не зависящими от сторон (хищение или повреждение линий электропередачи и другого оборудования).

17. Стороны обязуются незамедлительно письменно уведомлять друг друга об изменении своего наименования, правоустанавливающих документов, юридического адреса, фактического местонахождения и иных реквизитов, необходимых для исполнения условий договора.


Глава 8. Заключительные положения
18. Договор считается заключенным со дня его подписания сторонами, сроком до окончания календарного года.

Ежегодно данный Договор считается продленным на следующий календарный год и на тех же условиях, какие были предусмотрены Договором при его заключении, если за месяц до окончания срока его действия не последует письменного заявления одной из Сторон об отказе от продления данного Договора.

Договор может быть изменен по соглашению сторон.

19. В случае возникновения спорных вопросов между Продавцом и Потребителем, связанных с исполнением условий данного Договора, Продавец в течение 3 (трех) рабочих дней уведомляет Потребителя для решения спорного вопроса в добровольном порядке. В случае не достижения договоренности решения спорных вопросов осуществляется по решению суда, по месту исполнения данного Договора.

20. Все изменения и дополнения, вносимые по договоренности сторон в Договор, не должны противоречить положениям Договора, оформляются в виде дополнительного соглашения, подписываются уполномоченными представителями сторон и оформляются в установленном законодательством порядке.

21. Настоящим Потребитель дает согласие Продавцу на сбор, обработку и хранение персональных данных о нем, находящихся у Продавца или которые поступят в указанный источник в будущем, в целях исполнения условий Договора, а также распространение персональных данных о Потребителе во все государственные/негосударственные органы, организации, в том числе не исключая судебные органы.

Настоящим Потребитель подтверждает, что какого-либо дополнительного согласия на сбор, обработку и распространение его персональных данных не требуется и каких-либо претензий к Продавцу в дальнейшем касательно сбора, обработки и распространения им персональных данных потребителя для исполнения настоящего Договора иметь не будет. 9-тарау. Тараптар деректемелері

Глава 9. Реквизиты сторон
Сатушы: Тұтынушы:

Продавец: Потребитель:


_________________________________________________

_________________________________________________

Мекенжайы: (Адрес)______________________________

_________________________________________________

БСН (БИН)_______________________________________

Банк ______________________________ КБЕ___________

БСК (БИК)________________________________________

ЖСК (ИИК)_______________________________________

Тел.____________________ факс _____________________

Электрондық мекенжайы:

Электронный адрес:_________________________________
____________________

М.О. қолы подпись

«Актобеэнергоснаб» ЖШС/

ТОО "Актобеэнергоснаб"

030007, ҚР, Ақтөбе қ./

030007, РК, г. Актобе

312-ші атқыштар дивизиясы д-лы, 44В/

пр. 312 Стрелковой дивизии, 44В

БСН/БИН 040940005515

«Еуразиялық банк» АҚ , Кбе 17/

АО "Евразийский банк", Кбе 17

БСК (БИК) EURIKZKA

ЖСК (ИИК) KZ14 948 03KZ T220 300 50

тел. 8(7132) 953-259

факс 8(7132) 77-39-20_______________________

М.О. қолы подпись


Достарыңызбен бөлісу:
©kzref.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет