Қ ұрастырушы: т.ғ. к., доцент Батталов Қ.ҚДата29.04.2019
өлшемі176.5 Kb.
#124199
түріНұсқаулар

Әдістемелік ұсыныстар мен нұсқаулардың; әдістемелік ұсыныстардың; әдістемелік нұсқаулардың титул парағы


Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.3/40


Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі

С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті


Тарих кафедрасы
«Орта ғасыр тарихы» пәні бойынша
5В020300 Тарих мамандығының студенттеріне арналған
Курстық жұмысына

ӘДІСТЕМЕЛІК ҰСЫНЫСТАРЫ МЕН НҰСҚАУЛЫҚТАРЫ

Павлодар
Әдістемелік ұсыныстар мен нұсқауларды; әдістемелік ұсыныстарды; әдістемелік нұсқауларды бекіту парағы


Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.3/41БЕКІТЕМІН

ОІ жөніндегі проректор

___________ Пфейфер Н.Э

201_ ж. «___» ___________


Қ ұрастырушы: т.ғ.к., доцент Батталов Қ.Қ.

Тарих кафедрасы
Орта ғасыр тарихы пәні бойынша
5В020300 Тарих мамандығының студенттеріне арналған
Курстық жұмысына
ӘДІСТЕМЕЛІК ҰСЫНЫСТАР МЕН НҰСҚАУЛАР

Кафедраның отырысында ұсынылды

20_ж. «___»____________№_____ хаттама.
Кафедра меңгерушісі ___________ Мамытова С.Н. 20__ж. «___» ________

ТжҚ факультет оқу-әдістемелік кеңесімен мақұлданды

20_ж. «_____»____________№____ хаттама
ОӘК төрағасы _____________Батталов Қ.Қ. 20_ж. «_____»___________
МАҚҰЛДАНДЫ:

ОӘБ бастығы ____________Варакута А.А. 20__ж. «_____»_______


Университеттің оқу-әдістемелік кеңесімен құпталған

20__ж. «___»______________ №____ хаттама
Курстық жұмыстың мақсаты мен мазмұны

Медиевистикада, соның ішінде Қазақстан медиевистикасында кезеңдеуге сәйкес орта ғасырлар тарихы халықтардың Ұлы қоныс аударуынан (IY ғасырдың соңы) ХҮII ғасырдағы ағылшын буржуазиялық революциясына дейінгі мерзімді қамтиды. Ерте орта ғасырлар тарихы IҮ ғасырдағы ХI ғасырдың ортасын, дамыған кезең ХI ғасырдың екінші жартысынан ХҮ ғасырды, кейінгі орта ғасырлар ХҮI ғасырдан – ХҮII ғасырдан бірінші жартысына дейінгі уақыт аралығын қамтиды. Орта ғасырлар тарихын зерттеудегі негізгі мақсат орта ғасырлық қоғамның Европа және Византия елдеріне қатысты маңызды процестерін айқындап, олардың мән, маңызын ашып көрсетуге бағыт-бағдар бер. Бағдарлама шығыс елдеріндегі жер иелену мен феодалдық салықтар түрлеріндегі ерекшеліктерді ашып көрсетуді де көздеген.Курстық жұмысты жазған кезде қойылатын міндеттер: орта ғасырлардағы Батыс және Шығыс елдеріндегі тарихи дамудың негізгі және өзекті мәселелерін айқындап, олардың мән, маңызын ашып көрсетуге бағыт беру. Бағдарламаны Басшылыққа алып, оның идеяларын жүзеге асыру барысында тарихқа деген өркениеттілік және формациялық таным жолдары бір-бірінен бөлек қолданылмай, әрқайсысының тиімді жақтары тығыз байланыста, үштастырыла қарастырылғаны жөн.

Курстық жұмыстың зерттеу нәтижесінде студенттер мынадай білім негіздеріне ие болуға тиіс:

- орта ғасырлық қоғамның кеңістік шеңберін;

- орта ғасырлық қоғамның әлеуметтік-экономикалық және саяси құрылысының қалыптасу жолдары түрлеріне сипаттама беруін;

- орта ғасырлардағы Европа, Азия мен Африка континентіндегі өркениет аймақтарын білу және олардың маңызын ашып көрсете білу;

- Европа және Византия, Азия және Африка елдеріндегі феодализмнің экономикалық негіздерін – жерге феодалдық меншіктің түрлері мен ренталық қатынастарды жете білу;

- орта ғасырлардағы Батыс және Шығыс елдеріндегі феодализм дүниежүзілік тарихи процестің құрамдас бөлігі екендігін білу.

Дағдылар мен шеберліктер. Курстық жұмысты жазу барысында студенттер оқытушының жетекшілігімен дәріс үстінде семинарға дайындалу барысында дербес жүмыс жасау дағдысы мен шеберлігіне ие болады:

- оқу құралымен, монографиямен, ғылыми мақаламен жұмыс істеуге; оқытушы ұсынған еңбектерді конспектілеуге;

- шетелдік ғалымдардың еңбектерін сыни талдаудан өткізе отырып, одан қажетті материалды ала білуге;

- орта ғасыр тарихы бойынша деректерді топтастыра білу және олардан мәліметтер ала білуге үйренеді.


КУРС ЖҰМЫСТАРЫНЫҢ ТАҚЫРЫПТАРЫ


 1. Папалар мен императорлар арасындағы инвеститура үшін күрес.

 2. Крест жорықтары барысындағы діне рыцарьлық ордендерінің құрылуы.

 3. Жүз жылдық соғыс барысындағы халықаралық қатынастар.

 4. Англиядағы Тюдорлардық ішкі және сыртқы саясаты.

 5. Нидерланды буржуазиялық революциясы.

 6. Ришельенің саяси портреті.

 7. Неміс гуманизмі.

 8. Англиядағы реформация.

 9. Ғұндардың қоғамдық құрылымы.

 10. «Викингілер дәуіріндегі» Батыс еуропа.

 11. Скандинавия елдеріндегі феодализмнің дамуындағы ерекшеліктер.

 12. Герман империясының құрылуы.

 13. «Оттондық өркендеу» кезеңіндегі мәдениет.

 14. Батыс Еуропадағы коммуналдық қозғалыс,

 15. Орта ғасырлық қалалрдың пайда болуы туралы теориялар.


Курстық жұмысты орындаудың көлемі мен шарты

«Орта ғасыр тарихы» курсынан студенттер міндетті түрде курстық жұмысын жазып, тапсыруы керек.

Жұмысты жақсы орындап, тапсыруы үшін, олар міндетті түрде өздігінен бір курс бөлімінің теориялық материалдарын білуі керек, сонымен қатар тәжірибешілік тапсырмаларға көңіл бөліп, қазіргі заманғы мәдени-философиялық зерттеулермен таныс болуы керек.

Берілген материалдардың мәселелерін түсініп, дайындау үшін, курстық жұмыстың тақырыбын ең алдымен оқу құралдары мен қосымша әдебиеттерді оқып, жазуы керек. Келесі тапсырма осы материалды сатылап, ойлы түрде нақты ұсынуы тиіс.

Терминологияны дұрыс пайдалана алған жағдайда ғана нақтылық болады, ойлау – бұл сұрақтарды сатылып қарастыру, осыдан кейін бірінен соң бірі шыға беретін мәселелер, жалпы осының өзі бір жүйені құрайды, сенімді аргументерді пайдаланған да ғана нәтижеге қол жеткізуге болады. Курстық жұмыстың өзін қолмен таза, мәдениетті орындаудың өзіне көңіл бөлінеді. Оның орташа қолмен жазылғандағы көлемі 40 беттен болуы керек, міндетті түрде ақ жол болуы керек. Курстық жұмыстың өзі титулдық беттен басталады. Мәтіндегі жұмысты қайта оқып шығып, тексеріп, табылған қателерді білдіртпей түзетулері керек.

Курстық жұмысты тексерген кезде қаралатын мәселе: • мазмұнның ғылыми-теориялық деңгейі;

 • мәтін құрудағы дағдылардың қалыптастыруы: өздігінен әдебиеттермен жұмыс істеуі, бастыларын сүзіп алуы, сараптау, библиографияны сауатты жеткізуі;

 • сараптамаға өздігінен және шығармашылық жақындық керек;

 • курстық жұмысты уақытынды тапсыру және дұрыс дайындау.

Бюджет времени.

Студенттердің өздік жұмысының уақыт бюджеті жұмыс бағдарламасына сәйкес СӨЖ бойынша сағаттар көлеміне байланысты құралады:

- 20% дәрістерді өңдеу, 50% - тәжірибе сабақтарына дайындалу, 30% курстық жұмысты дайындау.

Мазмұнына және ресімделуіне қойылатын талаптар

ЖАЛПЫ МІНДЕТТЕР


1. Құжат мәтіндері іштей құжаттарға бөлінеді, көбінесе жалпы мәтін (рефераттар, есептер, түсіндірме хаттар және т.б.), графиктерге бөлінген (специфика, ведомость, кестелер және т.б.).

2. А4 (210х297 м.м.) бетінің бір жағына ғана құжат мәтіндері орындалады ГОСТ 2.301, А3 (297х420 м.м.) иллюстрация және кестелерді пайдаланғанда міндетті түрде пайдалану керек.

3. Құжат мәтіндері келесі әдістермен орындалады:

- қолымен жазу – әріптер мен сандардың көлемі 2,5 м.м. Сандар мен әріптерді міндетті түрді анық, бір қалам түсімен жазу керек (көк, көкшіл, қара) . Түзетулер енгізілген жағдайда жұмыс қабылданбайды.

- электронды түрде жазған кезде Шрифт – Times New Roman, қарапайым, 14 көлемді, аралығы – бір қалыпты.

4. Құжат мәтіндерін машинамен жазған жағдайда, міндетті түрде барлық жеке сөздерді, формулаларды, белгілерді, қара сиямен, қаламмен жазуы керек.

5. Мәтінтің барлық жағынан өзінің жолы болуы керек. Сол жағы поля – 25 мм, оң жағы – 10 мм, жоғарғы және төменгі жағы – 15мм.

Мәтіндегі ақ жол 15-17 мм қолмен жазғандағы немесе (1,25 см) машинамен жазғанда болуы керек. Мәтіндегі барлық ақ жолдар бір қалыпты болуы керек.

Мәтіндегі ең маңызды бөліктері 10 мм аралықта болуы керек.

Құжат мәтінінің қосымша үлгісі А бетінде көрсетілген.

Қателер, графикалық түсініксіз белгілер болса, құжаттағы барлық түзетулерді қара сиямен жазуы керек, немесе ақ сиямен түзетілген жағдайда сол жерге жазылуы тиіс. Бір бетте бес қатеден аспауы тиіс.

Құжат мәтіндерінде қателіктер толығымен түзетілмеген жағдайда қабылданбайды.

6. Құжат құрылымы:


 • титулдық бет (қосымша В-М);

 • тапсырма (шығым және т.б.);

 • мазмұны;

 • нормалық сілтемелер;

 • анықтамалар;

 • белгілер мен қысқартулар;

 • кіріспе;

 • негізгі бөлім;

 • қорытынды (шешімі);

 • қолданылған әдебиет көздері;

 • қосымша (керек жағдайда). 1. Титулдық парақ құжаттың алғашқы бірінші беті болады.

 2. Титулдық бет А4 форматында орындалады, А қосымша негізінде;

  • 1 жолы – Министірліктің атауы, бұл жүйеге жоо-ы кіреді (Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі);

  • 2 жолы – ЖОО –ның атауы (С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті);

  • 3 жолы – кафедраның жалпы атауы, (тапсырма бойынша) дайындалған құжат;

  • 4 жолы – сол жағында – келісім грифі, оң жағында – бекіту грифі (керек кезінде толтырылады);

  • 5 жолы – құжат атауы (үлкен шрифпен), титулды бет жазылады. Құжаттарға, студенттер дайындаған, көрсетіледі (керек кезінде) тақырып атауы мен пәннәі атау;

  • 6 жолы– оң жағында – құжат дайындағандардың қолы, сол жағында – баға қойылады. Студенттердің дайындаған құжаттарына міндетті түрде қабылдап алған жетекшінің қолы тұруы керек;

  • 7 жолы – құжаттың дайындаған жылы ( «жыл» деген сөз керек емес немесе «ж»).

Қазақстан республикасының білім және ғылым министрлігі


С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті
Тарих, археология және этнология кафедрасы


КУРСТЫҚ ЖҰМЫСЫ

КЖ. ХХХХХХ. ХХ-ХХ. ХХ. ХХ. ПЗ
Пән бойынша __________________________________________

Тақырып : _______________________________________________________
_____________________________________________________________

__________

(оценка)Члены комиссии
(должность, ученая степень)
(инициалы, фамилия)

(подпись)


(дата)

Нормоконтролёр:
(должность, ученая степень)
(инициалы, фамилия)

(подпись)


(дата)Руководитель:
(должность, ученая степень)
(инициалы, фамилия)

(подпись)


(дата)

Студент:

_____________________________________________

(инициалы, фамилия)

_________________

(подпись)_______________

(дата)

(группа)

20___


ПМУ ҰС Н 7.06.1/01
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖІНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ
С.ТОРАЙҒЫРОВ АТЫНДАҒЫ ПАВЛОДАР МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ
Тарих кафедрасы
Курс жұмысына

тапсырма

«Орта ғасыр» пәні бойынша

Студент _________________________тобы________________1 Курстық жұмысының мазмұны
1.1 ___________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

1.2 ___________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

1.3 __________________________________________________

_____________________________________________________

1.4 _________________________________________________

____________________________________________________

___________________________________________________

__________________________________________________

2 Бастапқы мәліметтер
2.1 _________________________________________________________

2.2 _________________________________________________________

2.3__________________________________________________________

2.4 _________________________________________________________


3 КЖ дайындау және қорғау кестесі


Бөлім

КЖ орындау апталары

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1

КЖ алу
КЖ қорғау

2
3
4
5

4 КЖ пайдалану кезіндегі дерек қөздерінің тізімі

Тапсырманы алдым: __________________20_ ж. «____»_________

(қолы)
Жұмыс жетекшісі ______________________ Батталов К.К.

(қолы)
Каф. меңгерушісі _____________________ Мамытова С.Н.

(қолы)


Ұсынылатын әдебиеттің тізімі

Негізгі әдебиеттер тізімі:

 1. Осокин, Н.А. История средних веков/Н.А.Осокин.-Минск:Харвест.-2010.-671с.

 2. Тортаев, С. Ә. Орта ғасырлардағы шығыс елдерiнiң тарихы/С. Ә. Тортаев.-Алматы.-2010.-293 б.

 3. Васильев, Л. С. История Востока: в 2 т.:учебник для вузов/Л. С. Васильев.-3-е изд., испр. и доп.-М.:Высш. шк. Т. 1.-2010.-512 с

 4. Виппер, Р. Ю. История средних веков:курс лекций/Р. Ю. Виппер -СПб.: Эстет, 2010.-382 с.

 5. Всемирная история:учебник для вузов/под ред. Г. Б. Поляка, А. Н. Марковой.-М.: ЮНИТИ, 2010.-496 с.

 6. Всемирная история: В 24 т. / А. Н. Бадак [и др.].-Минск: Харвест. Т.7:Раннее средневековье.-2010.-592с.


Қосымша әдебиеттер тізімі:

 1. Византия между Западом и Востоком:опыт ист. характеристики/ отв. ред. Г. Г. Литаврин.-2-е изд.-СПб.:Алетейя,2001.-538 с.

 2. Гаджиева, Е. А. Страна восходящего Солнца: история и куль тура Японии/Е. А. Гаджиева.-Ростов н/Д:Феникс,2006.-253 с.

 3. Егер, О. Всемирная история: в 4 т./О. Егер; под ред. П. Н. Полевого.-Изд. испр. и доп.-М.:АСТ. Т. 2:Средние века.-2000.-692 с

 4. История Востока: в 6 т./отв. ред. Л. Б. Алаев.-М.:"Восточная литература" РАН. Т. 2:Восток в средние века.-2000.-716 с.

 5. История средних веков: в 2 т.:учебник для вузов/под ред. С. П. Карпова.- М.: Изд-во Моск. ун-та: Инфра-М. Т. 2:Раннее новое время.-2000.-431 с.

 6. История средних веков: Европа.-Минск:Харвест,2000.-735 с.

 7. Райс, Тамара Т. Византия: быт, религия, культура/Тамара Т. Райс; пер. с англ. О. О. Дмитриевой.-М.:Центрполиграф,2006.-256 с.

 8. Шэйнэ, Ж.- К. История Византии/Ж.- К. Шейнэ.-М.:АСТ; Астрель 2006.- 159 с.

Каталог: arm -> upload -> umk
umk -> Жұмыс бағдарламасы қазақстан тарихының тарихнамасы пәні бойынша 050203-Тарих мамандығының студенттеріне арналған
umk -> Программа дисциплины Форма для студентов ф со пгу 18. 2/07
umk -> Жұмыс бағдарламасы шет елдер тарихының тарихнамасы пәні бойынша 050203-Тарих мамандығының студенттеріне арналған Павлодар
umk -> АќША, несие, банктер
umk -> Жұмыс оқу бағдарламасының титулдық парағы
umk -> Пәннің жұмыс Нысан
umk -> Web-технологияныњ ±ѓымдары
umk -> Программа дисциплины для студентов
umk -> Ф со пгу 18. 2/05 Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
umk -> Јдістемелік нўсќаулыќ


Достарыңызбен бөлісу:
©kzref.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет