1. Цел на проверкатажүктеу 30.77 Kb.
Дата17.04.2019
өлшемі30.77 Kb.

Д О К Л А Д
ОТНОСНО: Извършена комплексна проверка на обект „Терем-Г. Бенковски” пл. Граф Игнатиево подобект „Пречиствателна станция за битови отпадъчни води ” стопанисвана от „Терем-Г. Бенковски” ЕООД гр. Пловдив
На основание Заповед РД - 213 / 26.08.2013 г. на Директора на РИОСВ - Пловдив във връзка с изпълнение на утвърден от МОСВ План за контролната дейност на инспекцията през 2013 год., на 27.08.2013 г. е извършена комплексна проверка на обект „Терем-Г. Бенковски” пл. Граф Игнатиево, подобект „Пречиствателна станция за битови отпадъчни води” с. Граф Игнатиево, Община Марица
1.Цел на проверката:

Проверката е комплексна и се извършва във връзка с осъществяване на текущ контрол на обекта по спазване изискванията на екологичното законодателство по компоненти и фактори на околната среда.Основен предмет на дейност на „Терем-Г. Бенковски” пл. Граф Игнатиево е извършване на ремонта на летателни апарати. Считано от 19.08.2013 год. е настъпила промяна в наименованието, седалището и адреса на управление на фирмата от „Терем-Г. Бенковски” ЕООД гр. Пловдив, на „Авионамс” АД, регистрирано в ТР при АВ с ЕИК 000635619 и седалище и адрес на управление: 1618 гр. София ,бул. „Цар Борис ІІІ” № 159.
2.Проверени инсталации и дейности:

- Участък за монтаж на летателни апарати

- Пречиствателна станция за битови отпадъчни води /ПСОВ/

- Площадки за временно съхранение на формираните от дейността отпадъци


3. Констатации от проверката по компоненти на околната среда:
3.1. По компонент води / отпадъчни/ – съответствие със Закона за водите – „Терем-Г. Бенковски” ЕООД гр. Пловдив притежава Разрешение за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води с № 0892/2003 год. изменено с Решение № 114/2006 год. и Решение № 434/2008 год., с което е продължен срока на действие - до 2015 год. Съгласно РЗ приемник на пречистените отпадъчни води е общински отводнителен канал. За пречистване на битово–фекалните отпадъчните води формирани от дейността на обект „Участък за монтаж на летателни апарати”, поделение 28000 и жилища на военнослужещи в района е изградена и се експлоатира локална пречиствателна станция /ЛПСОВ/ за биологично пречистване. ЛПСОВ включва финна решетка, биобасейни /ББ/ -2 бр, вторични утаители /ВУ/ - 2 бр. и контактен резервоар с тръбен смесител, като при проверката се установи че работят финна решетка , ББ - 1 бр. и ВУ - 1 бр. поради намаленото количество отпадъчна вода посъпваща за пречистване от горе изброените подобеткти.

За третиране на утайката са изградени калова шахта и 4 бр. изсушителни полета. Дружеството провежда собствен мониторинг на отпадъчните води. До пункта за мониторинг има осигурен достъп и възможност за вземане на проби. Количеството на заустваната отпадъчна вода не се измерва. Таксата за 2012 год. е заплатена за разрешеното по РЗ количество отпадъчна вода, но платежен документ не е представен в РИОСВ-Пловдив.

Взета е проба пречистена отпадъчна вода от пункт съгласно РЗ.
3.2 По фактор отпадъци- на територията на площадката са обособени участъци за временно съхранение и разделно събиране на формираните от дейността отпадъци, според техния вид, състав и свойства. Към момента на проверка не бяха представени:


  • работни листове за класификация на формираните от дейността отпадъци, съгласно изискванията на Наредба №3/2004 го. за класификация на отпадъците.

  • Отчетни книги за вписване на образуваните производствени и опасни отпадъци, съгласно изискванията на Наредба №2 /ДВ. Бр.10 от 2013 год./

  • Договори с фирми, на които се предават формираните от дейността отпадъци


Направени предписания, както следва:

1. Да се представят в деловодството на РИОСВ-Пловдив следните документи:  • работни листове за класификация на отпадъците

  • отчетни книги за вписване на формираните отпадъци

  • договори с фирми на които се предават отпадъците

Срок – 03.09.2013 год.

2. Да се уведоми в законовия срок БДУВ ИБР-Пловдив за настъпилата промяна в наименованието на дружеството с цел да се измени действащото към момента РЗ и се уведоми писмено РИОСВ-Пловдив.


3. Да се представи копие от платежен документ за внесена такса за заустване за 2012 год. съгл. условие от РЗ

Срок – 03.09.2013 год.Съответствие, последващ контрол

За констатираните несъответствия с изискванията на екологичното законодателство по време на проверката на обекта са направени предписания с посочен срок за изпълнение.
Директор на РИОСВ- Пловдив .....................................

/Тамер Бейсимов/


Достарыңызбен бөлісу:


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет