1 Химиялық құбылысжүктеу 0.74 Mb.
бет3/6
Дата07.09.2018
өлшемі0.74 Mb.
түріҚұрамы
1   2   3   4   5   6

490 Алюминий нитраты ерітіндісінде лакмустың түсі:

қызыл

491 Алюминийдің темір оксидімен (II) реакциясы теңдеуінде тотықсыздандырғыштың алдына қойылатын коэффициент:2

492 Al 2O3,KCI және FeCl2 қосылыстарындағы металдардың валенттілігі төмендегі қатарға сәйкес келеді:

3,1,2

493 Алюминийдің оттекте реакциясы теңдеуіндегі тотықсыздандырғыш формуласының алдына қойылатын коэффициент:4

494 Мына сызбанұсқаға Э→ Э2O5→ Н3ЭО4 сәйкес келетін генетикалық қатар:

фосфор→фосфор оксиді→фосфор қышқылы

495 Алюминийді таза күйінде алғаш рет алған ғалым

Велер, 1827ж

496 65г алюминий гидроксидінің зат мөлшері

0,83 моль

497 Төмендегі өзгерістер тізбегіндегі X4 заты

AlX1X2 X3X4

Na[Al(OH)4]

498 Егер шығымы 100% болса, 10г алюминийді оттекте жаққанда алынған алюминий оксидінің массасы:

18,9г


499 Алюминий атомында электрондардың энергетикалық деңгейлерге орналасуы

283

500 Алюминотермия әдісімен алуға болатын металдар тобы:

Ni, Cr, Zn

501 Өзгерістер тізбегіндегі айырылу реакциялары

Al(OH)3 Al 2O3 AlCI3Al(NO3)3 Al 2O3AlCl3

1,4

502 Алюминий карбидінің құрамына кіретін көміртектің тотығу дәрежесі-4

503 Al Al(OH) 3AlCI3Al(OH)3 Na[Al (OH)4] өзгерістер тізбегіндегі алюминийдің амфотерлік қасиетін көрсететін реакциялар

2,4

504 Сутекпен мыс оксиді (II) әрекеттескенде түзілетін өнімдерCuH2+ H2O

505 Темір атомының ядросындағы протондар саны

26

506 Темір (III) оксидінің формуласыFe2O3

507 10г мырыш пен 10г күкірт әрекеттескенде түзілген мырыш сульфидінің массасы:

14,9г

508 325 г мырыш тұз қышқылымен әрекеттескенде бөлінетін сутектің зат мөлшері:5 моль

509 FeO→Х→FeCl2 өзгерісінде Х заты

Fe

510 Темірдің қағының формуласы:FeO· Fe 2O3

511 Fe+2НCI= FeCl2+ H2↑ реакция теңдеуіндегі тотықсыздандырғыштың алдына қойылатын коэффициент

2

512 Мырыш атомындағы электрондар саны:30

513 Мыстың периодтық жүйедегі орны:

4 период, 1топ, қосымша топша

514 ZnZn(NO3)2ZnCO3 өзгерісіндегі «Х» және «У» заттарының формуласы:

Х- НNO3; У- К 2СО3

515 Мыс концентрлі күкірт қышқылымен әрекеттескенде түзілетін заттар

CuSO4+ H2О+ SO2

516 Темір хлормен әрекеттескенде мына қасиетті көрсетеді

тотықсыздандырғыш

517 2 моль темірдің зат мөлшеріндегі атом саны

12,04·1024

518 Темір ... периодта орналасқан

3

519 Fe3+- ионының электрондық конфигурациясы... 3d5

520 1,6 г мыс (II) сульфаты бар ерітіндімен әрекеттескен темір тақташадан ерітіндіге өткен темір атомдарының саны

6,02·10²¹

521 Mn (II) оксидінің формуласы:

MnО

522 Мыстың негіздік карбонаты (CuОН)2СО3 ыдырағанда түзілетін заттар:2CuО+ H2О+ СО2

523 32г мыс ұнтағы 11,2л оттек (қ.ж) бар ыдыста қатты қыздырылды. Түзілген оксидтің массасы:

40г

524 Өзгерістер тізбегіндегі тұнба түзілетін реакцияларСuОСuCl2Cu (ОН)2СuSO4Cu3(PO4)2

2,4


525 Мыстың массалық үлесі көп қосылыс

Cu2O


526 Аg- химиялық таңбасының оқылуы

аргентум


527 0,1моль темір 75г 20%-тті мыс(II) сульфаты ерітіндісімен әрекетескенде түзілетін мыстың массасы

6

528 Массасы 16г мыс (ІІ)оксидінің ұнтағы сутекпен толық тотықсыздандырылды.Түзілген мыстың массасы12,8

529 Тек қосымша топша металдары орналасқан қатар

Mn , Tc , Re,V, Mo

530 Табиғатта бос күйінде кездесетін металл

алтын

531 Тізбектегі «А» затыCu→ CuSO4→ Cu (ОН)2→А→Сu

Тізбегіндегі А заты

CuO

532 Органикалық химия-...Көмірсутектер мен олардың туындылары

533 «Органикалық химия» деген атауды ұсынған ғалым...

И.Берцелиус

534 Органикалық қосылыстардың химиялық құрылыс теориясының негізін қалаған ғалым...

А.Бутлеров

535 Изомерия дегеніміз- ... заттар

Молекулаларының құрамы бірдей, бірақ химиялық құрылыстары әр түрлі

536 Органикалық қосылыстар... үлкен топқа бөлінеді

2

537 Көмірсутектер – құрамына тек қана ... элемент кіретін органикалық қосылыстар2

538 Құрамында 14 сутегі атомы бар қаныққан көмірсутегінің изомерінің саны

5

539 Химиялық өзгерістер нәтижесінде түзілетін Х заты:CH4→X→C2H6→CO2

хлорметан

540Қосылыстардың жалпы формуласы СпН2п+2

алкандар


541 Органикалық қосылыстардағы көміртек атомының арасындағы химиялық байланысының түрі...

ковалентті полюссіз

542 Қалыпты жағдайда 6л оттегінің массасы 6л метанның массасынан ауыр

2 есе


543 Сутекті байланыс

көмірқышқыл газының молекулалары арасында пайда болады

544 Радикал:

C2H5


545 Глюкоза құрамы бойынша

әрі көп атомды спирт, әрі альдегид

546 Метандағы көміртектің массалық үлесі:

75%


547 «Батпақ газы» деп аталатын алкан

метан


548 Көмірсутектердің табиғи көздері қатарына жатпайды

гранит


549 Алкандар қатарына жататын көмірсутек

С10Н22


550 Құрамында 20 сутек атомы бар қаныққан көмірсутектің молярлық массасы:

128 г/моль

551 Молярлық массасы 100 г/моль қаныққан көмірсутегінің формуласы:

С7Н16


552 Массасы 352г пропанның зат мөлшері:

8моль


553 Қалыпты жағдайда 1л бутанның массасы (г)

2,59


554 Егер жағуға 134,4л оттек жұмсалған болса, жанған пропанның (қ.ж) көлемі:

26,88 л


555 Метанның жану реакциясының термохимиялық теңдеуі

СН4+2О2→ СО2+2Н2O+880кДж

10г метан жанған кезде бөлінетін жылу мөлшері (кДж)

550


556 Күшті электролит

күкірт қышқылы

557 Іс жүзінде аяғына дейін жүретін реакция

H2SO4+BaCl2→

558 100 молекула тұздың 40 молекуласы иондарға диссоциацияланса, оның диссоциациялану дәрежесі

40%


559 Әлсіз электролит

H2CO3


560 Ерітіндісінде фенолфталеин индикаторының түсі таңқурай түсті болатын қосылыс

K2CO3


561 Күшті қышқыл

HNO3


562 200 молекула тұздың 40 молекуласы иондарға диссоциацияланса, оның диссоциациялану дәрежесі

20 %


563 Бір моль натрий фосфатын суда еріткенде, тұз толық диссоциацияланса, түзілген натрий ионының молі

4

564 Химиялық реакцияға түсетін жұпCuCl2 және NaOH

565 Гидролизденетін тұз

Na2CO3

566 Әлсіз электролиттің диссоциациялану дәрежесін көтеру үшінЕрітіндіні араластыру керек

567 SO42- анионына сапалық реакция

BaCl2+Na2SO4=BaSO4+2NaCl

568 Fe2+ катионына сапалық реакция

FeSO4+2NaOH=Fe(OH)2+Na2SO4

569 220 грамм 7% –тік күкірт қышқылы ерітіндісімен құрамында 2 моль барий хлориді бар ерітінді әрекеттескенде түзілген тұнбаның массасы

36,6г

570 Натрий атомының натрий ионынан айырмашылығыТотығады

571 Ток өткізетін зат

Қант

572 Күшті қышқылHClO4

573 Cl- анионына реактив болатын зат

Күміс нитраты

574 Ерітіндіде сілтілік ортаны көрсететін тұз

Na2SO3

575 200г 20%-тік калий гидроксидінің ерітіндісі мен 200г 10%-ті тұз қышқылының ерітіндісімен әрекеттескенде, түзілген тұздың массасы40,8г

576 50г 26,5% - тік натрий карбонатының ерітіндісіне 24,5г күкірт қышқылын құйғанда, бөлінген газдың (қ.ж) көлемі

2,8л

577 Массасы 200г, массалық үлесі 0,15 натрий гидроксидімен массасы 500г массалық үлесі 0,25 натрий гидроксидінің ерітіндісін араластырған. Алынған ерітіндідегі натрий гидроксидінің массалық үлесі22,1 %

578 Зарядталған бөлшек

ион

579 Ион алмасу реакциясыCaCl2 +Na2CO3→CaCO3↓+2NaCl

580 Бір мезгілде сулы ерітіндіде бола алатын ион жұптары

Ca2+ және NO3-

581 10,6г натрий карбонаты тұз қышқылымен әрекеттескенде түзілген газдың көлемі

2,24л

582 Сулы ерітіндіде тек анион бойынша гидролизденетін натрий тұзысиликат

583 Алюминий сульфаты ерітіндісінде лакмус индикаторының түсі

қызыл

584 Күшті электролиттер диссоциацияланадыІс жүзінде толығымен

585 Су молекуласымен қоршалған иондар-

Гидратталған иондар

586 Әлсіз қышқыл

CH3COOH

587 Формуласы қате жазылған тұзAlOHCl

588 H++OH- →H2O сәйкес келетін толық молекулалық теңдеу

HCl+NaOH→ H2O +NaCl

589 2 моль натрий гидроксидінің ерітіндісі мен 1 моль күкірт қышқылының ерітіндісін араластырғанда, лакмус түсі

Күлгін

590 Диссоциациялану дәрежесіне әсер етпейтін факторҚысым

591 Дұрыс жазылған қысқартылған иондық теңдеуі

A) Ca2++Cl-→CaCl2↓

B) Ba2++OH-→Ba(OH)2↓

C) Ag++Cl-→AgCl↓

D) 2H++OH-→H2O↑

E) Na++OH-→NaOH

{Правильный ответ}=

{Сложность}=B

{Учебник}=химия,9,Н.Нурахметов и др., 2005 ж.

{Класс}=9

{Четверть}=1

$$$016

592 Қысты күні тайғақ болғанда, мұз қатқан жолға NaCl немесе CaCl2 себеді, сонда мұз ериді, себебіЕріткіштен қату температурасы төмен ерітінді түзіледі;

593 Иондардың тотықсыздану қасиеттерінің арту қатары

J-→Br-→Cl-

594 PO43- анионына сапалық реакция

H3PO4+AgNO3→

595 Темір (ІІІ) хлоридімен барий гидроксиді әрекеттескенде түзілген тұнбаның мольдік массасы

107 г/моль

596 pH>7 болады, егер

C(H+)< C(OH-)

597 Ерітіндіде pH>7 болады, егер

Na2CO3

598 Көлемі 200 мл, тығыздығы 1,075г/мл 20% - тік тұз қышқылы ерітіндісімен массасы 20г мәрмәр әрекеттескенде, түзілген көмір қышқыл газының (қ.ж) көлемі4,48л

599 Негіздік оксид

K2O

600 Қышылдық оксидCO2

601 Амфотерлі оксид

PbO

602 100г мәрмәрді қыздырғанда бөлінген көмірқышқыл газының (қ.ж) көлемі22,4л

603 10,2г Al2O3 зат мөлшері

0,1 моль

604 Азоттың жоғары оксиді

N2O5

605 0,1моль көмірқышқыл газының (қ.ж) көлемі2,24л

606 SO3 оксидтегі күкірттің тотығу дәрежесі

+6

607 Қышқылдық оксид + су = қышқыл, осы сызбанұсқаға сәйкес келетін реакцияSO3+H2O=H2SO4

608 H2S→SO2→A→H2SO4→SO2

А заты

SO3


609 Бір бірімен әрекеттесетін заттар жұбы

Na2O мен SiO2

610 Электрондық конфигурациялары ...3s2 3р4 мен ... 2s2 2р4 әрекеттескенде, түзілген жоғарғы оксидтің мольдік массасы

80г/моль


611 Теңдеудің оң жағындағы түзілетін заттың формуласы

3Fe + 2O2 =

Fe3O4

612 Шынының формуласыNa2O∙CaO∙6SiO2

613 4г күкіртті жаққанда 37,1кДж жылу бөлінді, 1 моль күкірт жанғанда бөлінген жылу мөлшері

297 кДж

614 4FeS2 + 11O2 = Fe2O3 + 8SO2 теңдеуі бойынша 64 грамм SO2 алу үшін жұмсалатын FeS2 зат мөлшері0,5моль

615 Pb(NO3)2 айрылғанда түзілетін оксид

NO2

616 Көмірқышқыл газы көмір (ІІ) оксидінен ... ауыр1,57 есе

617 Массасы 2 т глиноземнен 1 т алюминий алынса, өнімнің шығымы

94 %

618 PbS + HNO3 = PbSO4 + H2O + NO түзілген газдың алдындағы коэффициент8

619 Құрғақ мұздың формуласы

Қатты СО2

СО2


620 Суда еритін негіз

Литий гидроксиді

621 Екідайлы гидроксид

Pb(OH)2


622 Реакция өнімдері

Cu(OH)2→


CuO+H2O

623 Натрий гидроксидімен әрекеттеспейтін зат

Cu(OH)2

624 Сөндірілген ізбестің формуласыCa(OH)2

625 Массасы 37 г сөндірілген ізбестің зат мөлшері

0,5 моль

626 Сілті ерітіндісіндегі фенолфталеин түсі

таңқурай түсті

627 5,6 г калий гидроксидінің молекула саны

0,602 ∙1023

628 Күшті негіз

KOH

629 Мына қатарда Mg(OH)2→Ca(OH)2→Sr(OH)2→Ba(OH)2 негіздік қасиетКүшейеді

630 40 г 10%-тті мыс сульфаты натрий гидроксидімен әрекеттескенде түзілген мыс (ІІ) гидроксидінің массасы

2,45 г

631 20г 49%-тті күкірт қышқылын бейтараптауға жұмсалған 10%-тті натрий гидроксидінің массасы80г

632 Термиялық айрылғанда оксид түзетін негіз

Fe(OH)3

633 Cr2(SO4)3→X→Cr2O3→Cr Х затыхром (ІІІ) гидроксиді

634 Екідайлы негіз+қышқыл=тұз+су теңдеуге сәйкес келеді:

Pb(OH)2+2HCl=PbCl2 +2H2O

635 19,6 г мыс (ІІ) гидроксидін термиялық жолмен айырғанда түзілген мыс (ІІ) оксидін тотықсыздандыруға жұмсалған сутектің көлемі

4,48л

636 Натрий тетрагидроксоцинкатының формуласыNa2[Zn(OH)4]

637 Cr2(SO4)3+KMnO4+H2O=K2Cr2O7+Mn(OH)4+H2SO4 барлық коэффициенттер қосындысы

16

638 Көлемі 160 мл массалық үлесі 20%, (ρ=1,25г/мл) натрий гидроксиді ерітіндісіне қорғасын нитраты ерітіндісінің жеткілікті мөлшерімен әсер еткенде түзілген қорғасын (ІІ) гидроксидінің массасы120,5г

639 Еріген заттың массалық үлесі 20% , (ρ=1,25г/мл) көлемі 500 мл натрий гидроксиді ерітіндісінен көлемі 200 мл суды буландырғаннан кейінгі ерітіндідегі негіздің массалық үлесі

29 %

640 Массасы 53,5 г темір (ІІІ) гидроксидін еріту үшін қажетті тығыздығы 1,039 г/мл 8%–тті тұз қышқылы ерітіндісінің көлемі659 мл

641 KMnO4+Na2SO3+H2O=MnO2+KOH+Na2SO4 калий гидроксидінің алдындағы коэффициент

2

642 Көлемі 1 л суға массасы 200 г кальций қосқанда түзілген кальций гидроксидінің массалық үлесі31,1%

643 Қышқыл

HCl

644 Бір негізді қышқылHI

645 HNO3 осы қосылыстағы азоттың тотығу дәрежесі

+5

646 Өте әлсіз қышқылкөмір қышқылы

647 3,4 г күкіртсутек қышқылының зат мөлшері

0,1моль

648 H2Cr2O7 осы қосылыстағы хромның тотығу дәрежесі және валенттілігі+6, VI

649 Молекулалық массасы жоғары қышқыл

H3PO4

650 үшті қышқылHCl

651 Н3ВО3 осы қышқылға сәйкес келетін оксидтің формуласы

B2O3

652 Зертханада 5,85 г натрий хлориді концентрлі күкірт қышқылының артық мөлшерімен әрекеттескенде түзілген хлорсутектің (қ.ж) көлемі2,24л

653 Сұйытылған азот қышқылымен әрекеттескенде аммоний нитратын түзетін металл

Zn

654 Күшті тотықтырғышазот қышқылы

655 Массасы 30 г мыс пен алюминий қоспасына концентрлі азот қышқылымен әсер еткенде 13,44 л газ (қ.ж) бөлінді. Қоспаның құрамы

19,2 гCu, 10,8 гAl

656 Қышқыл ерітіндісінен сутек бөліп шығармайды

Cu

657 H2O→H2S→H2Se→H2Te осы қатарда қышқылдық қасиетартады

658 Қатты күйінде кездесетін қышқыл

бор қышқылы

659 Тізбектегі Х заты

X→S→SO2→SO3 →MgSO4

H2S


660 Тотықтырғыш қасиеті ең жоғары қышқыл

HClO


661 Массасы 140 г концентрациялы азот қышқылына 32 г мыс ұнтақтарын салғанда түзілген мыс нитратының массасы

94г


662 Массасы 316 г 25%-тті KMnO4 ерітіндісі тұз қышқылымен әрекеттескенде түзілген хлордың (қ.ж) көлемі

28 л


663 Құрамында 71 % фосфор ангидриді бар 50 г фосфориттен алуға болатын тығыздығы 1,526 г/мл, 70% фосфор қышқылының көлемі

45,87 л


664 Массасы 200 г 15%–тті күкірт қышқылына 300 г су қосқанда түзілген күкірт қышқылы ерітіндісінің концентрациясы

6 %


665 Көлемі 2 л хлор сутекпен әрекеттескенде 16,385 кДж жылу бөлінеді. Хлор сутектің түзілу жылуы

91,756 кДж

666 Еріген заттың массалық үлесі 0,35 H2SO4 ерітіндісін дайындау үшін массасы 600 г массалық үлесі 0,55 H2SO4 ерітіндісіне қосатын массалық үлесі 0,25 H2SO4 ерітіндісінің массасы

1200г


667 Еріген заттың массалық үлесі 50%–дық 200 г H2SO4 ерітіндісін әзірлеу үшін 60%–дық және 20%–дық ерітінділердің массасы

150г; 50г

668 Орта тұз

CaCO3


669 Қышқылдық тұз

NaHSO4


670 Негіздік тұз

MgOHCl


671 Al(OH)2Cl қосылыстын аталуы,

алюминий дигидроксохлориді

672 13,6 г кальций гидрофосфатының зат мөлшері

0,1моль


673 Бертолле тұзының формуласы

KClO3


674 Салыстырмалы молекулалық массасы жоғары тұз

NaI


675 Қазақша «алмас» деп аталатын тұз

сынап (II) хлориді

676 Ерімейтін тұз

барий сульфаты

677 Уақытша кермектілік судың құрамында болады.

кальций және магний гидрокарбонаты

678 Құрамына 43,4%Na, 13,3%C, 45,4%O кіретін қосылыстың формуласы

Na2CO3


679 CuSO4∙10H2O құрамындағы судың массалық үлесі

53%


680 KMnO4+KNO2+H2O=KNO3+MnO2+KOH тотықсыздандырғыштың алдындағы коэффициент

3

681 KNO2 +KI+H2SO4=NO+I2+K2SO4+H2O тотықтырғыштың алдындағы коэффициент2

682 112 г темір сұйылтылған күкірт қышқылының артық мөлшерінде ерітілген. Алынған тұздың зат мөлшері

2 моль

683 Кальций карбонатының ерітіндісінен артық мөлшерде көмірқышқыл газын өткізгенде түзілетін заткальций гидрокарбонаты

684 Оттегін алуға болатын тұз

Hg(NO3)2

685 Иондық байланысы бар заттар

CaCl2

686 12 кг пириттен 14,7 кг күкірт қышқылы алынған.Өнімнің шығымы75%

687 Массасы 50 г 20%–тті Na2SO4 ерітіндісін дайындау үшін қажет кристаллогидраттың (Na2SO4 ∙10H2O) массасы және судың көлемі

22,6г, 27,4мл

688 Көлемі 4,48 л (қ.ж) оттек алу үшін қажетті KClО3, KMnO4 қажет массалары

16,3г, 63,2гг

689 Аммоний гидрокарбонаты кондитер тағамдарын пісіруге қолданылады. Егер қамырға 39,5 г NH4HCO3 қосылған болса, термиялық айырылу кезінде түзілген газдардың (қ.ж) көлемі

22,4л

690 Алкендерге жатадыэтилен

691 Көлемі 6,72 л пропеннің зат мөлшері

0,3моль

692 Этиленнің бір валентті қалдығынвинил

693 Изопреннің құрылымдық формуласы

СН2=С(СН3)-СН=СН2

694 Алкендердің өндірістік алу жолы

Крекинг

695 Алкендердегі көміртегі атомының гибридтелген күйіsp2

696 Алкендердің жалпы формуласы

CnH2n

697 50г пентен-2 толық жану үшін (қ.ж) жұмсалатын оттектің көлемі120л

698 Ауа бойынша салыстырмалы тығыздығы 1,93 болатын алкеннің формуласы

С4Н8

699 Пропеннің гомологі болатын затСН3-СН2-СН=СН2

700 Алкендерге реагент болатын жұп

KMnO4, Br2 суы

701 Н3С-С(СН3)=СН-СН2-СН3 жүйелі номенклатура бойынша атауы

2-метилпентен-2

702 Өзгеріс тізбегіндегі Z заты:

H2SO4(конц), 180-2000С HBr Na

Этил спирті Х У Z


703 Этиленді катализатор қатысында гидратациялағанда түзілетін өнім

этанол


704 Егер жану реакциясы өнімдерінің мольдік қатынасы 4:4 болса, көмірсутектің аталуы

бутен


705 Бутен молекуласының құрылымдық изомерлер саны

3

706 Көлемі 11,2л алканнан (қ.ж) алуға болатын алкеннің зат мөлшері0,5моль

707 Зат мөлшері 1,5моль этиленді сумен әрекеттестіргенде, шығымы 80% болса алынған этанолдың массасы

55,2г

708 Көлемі 35% этаннан және 65% этиленнен тұратын 20л газ қоспасы (қ.ж) бром суымен әрекеттескенде түзілетін бромэтанның зат мөлшері0,58моль

709 Бром суындағы бромның массалық үлесі 1,6 % болса, көлемі 1,12л (қ.ж) пропиленді түссіздендіре алатын бром суының массасы

500г

710 Белгісіз көмірсутектің ауамен салыстырғандағы тығыздығы 1,931г/мл.Егер оның 5,6г жаққанда 15,6г СО2 , 7,2гН2О түзілсе, көмірсутектің формуласыС4Н8

711 Көлемі 400мл (қ.ж) метан мен этилен қоспасы массасы 40г 3,2%-тті бром суын түссіздендірді. Қоспадағы этиленнің көлемдік үлесі

44,8%

712 Көлемі 200мл этанды дегидрлегенде (шығымы 85% ) этилен түзілді. Осы этиленнен алынатын 1,2-дихлорэтанның (тығыздығы 1,24г/мл) көлемі0,606мл

713 Алкиндердің жалпы формуласы

CnH2n-2

714 Массасы 80г пропиннің (қ.ж) көлемі44,8мл

715 Мына қосылыстың халықаралық номенклатура бойынша атауы:

СН3-С≡СН

пропил


716 Алкиндердің радикалы

Н-С≡С-этинил

717 Массасы 50г табиғи метан газынан алынатын ацетиленнің массасы

40,6г


718 Құрамында 22 сутек атомы бар көмірсутек алкин қатарына жатса, оның құрамындағы көміртек атомы

12

719 Ацетиленнің гомологыНС≡С-СН3

720 Ацетиленнің сутек бщйынша салыстырмалы тығыздығы

13

721 Hg+2 тұздары қатысында ацетиленнің сумен қосылу реакциясының аталуыКучеров реакциясы

722 Бутен-1-ин-3 формуласы

СН≡С-СН=СН2

723 52 г ацетиленмен толық әрекеттесетін бромның массасы

640г

724 Пентиннің мүмкін болатын құрылымдық изомер саны3

725 Өзгерістер тізбегінде «Х» және «У» заттары:

CaCO3→CaO→X→C2H2→У→C2H5Cl

кальций карбиді, этилен

726 Көлемі 11,2л (қ.ж) ацетиленді толық жағу үшін жұмсалатын ауаның көлемі

(оттектің ауадағы үлесі 20 %)

140л

727 Ацетиленге сапалық реакцияKMnO4 тотығуы

728 Теңдеудегі

KMnO4+H2SO4+C2H2→K2SO4+MnSO4+CO2+H2O

жалпы коэффициенттер саны

15

729 Массасы 400г құрамында 15% қоспасы бар кальций карбидінен 80%–ттік шығыммен ацетилен алынса, ацетиленнің көлемі95,2л

730 С2Н2+3О2→2СО2+Н2О2; ΔН=-1400кДж/моль. Егер осы реакцияға 336л оттегі түссе бөлінген жылудың мөлшері

7000кДж

731 Массасы 9,9г дихлорэтан алу үшін хлорсутекпен әрекеттесетін ацетиленнің (қ.ж) көлемі
Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет