1. Ыдыста 1моль сутегі газы бар. Ыдыстағы сутегі молекулаларының санын аныќтаңызжүктеу 113.77 Kb.
Дата21.04.2019
өлшемі113.77 Kb.

1. Ыдыста 1моль сутегі газы бар. Ыдыстағы сутегі молекулаларының санын аныќтаңыз.

A) 6∙1023

B) 6∙1026

C) 2∙1023

D) 1018

E) 10232. Өткізгіштің меншікті кедергісі

A)

B)

C)

D)

E)3. Тізбектің жалпы кедергісі.

A) 4 Ом


B) 3 Ом

C) 0,5 Ом

D) 8 Ом

E) 2 Ом


4. Параллель қосылған тізбектің кедергісі 12 Ом, кернеуі 120 В, 2 минут ішінде осы өткізгіште өндірілетін токтың жұмысы

A) 240 кДж.

B) 144 кДж.

C) 147 кДж.

D) 127 кДж.

E) 282 кДж.5. Периоды 2 с, жылдамдығы 10 м/с, толқын ұзындығын анықтаңыз.

A) 7 м.


B) 20 м.

C) 5 м.


D) 12 м.

E) 23 м.6. Өзен ағысының жылдамдығы 3 м/c, ал қайықтың сумен салыстырғандағы жылдамдығы 4 м/c. Өзеннің ені 40 м. Қайықтың өзенді перпендикуляр бағытта жүзіп өтіп және қайтып келу уақыты.

A) 10 c.


B) 13 c.

C) 8 c.


D) 20 с.

E) 5 c.7.  жылдамдықпен қозғалып келе жатқан шар қарсы қозғалып келе жатқан жылдамдығы сондай екінші шармен серпімсіз соқтығысады. Шарлардың массалары бірдей. Шарлардың соқтығысқаннан кейінгі жылдамдықтары:

A) 0,75.

B) 0.

C) 0,5.


D) 2.

E) 0,25.8. Парциал қысым - егер басқа газдардың әсері жоқ десек, онда …

A) атмосферадағы оттегі газының түсіретін қысымы.

B) атмосферадағы су буының түсіретін қысымы.

C) су буының бағанасы.

D) атмосферадағы түрлі газдардың қоспасының қысымы.

E) атмосферадағы азоттың түсіретін қысымы.9. Қолданылатын қыздырғыштың температурасы 527С және салқындатқыштың температурасы 27С болса, онда жылу машинасының мүмкін болатын ең жоғарғы ПӘК-і:

A) 0,63.


B) 0,73.

C) 0,38.


D) 0,05.

E) 0,95.10. Механикалық резонанс дегеніміз

A) Тербелмелі жүйенің меншікті жиілігі мен мәжбүрлеуші күштің жиілігі теңескен кезде еріксіз тербеліс амплитудасының күрт артуы.

B) Резонатордың меншікті тербеліс амплитудасының вибратордың меншікті тербеліс амплитудасымен теңесуі.

C) Жүйенің меншікті тербеліс амплитудасы мен еріксіз тербеліс амплитудасы сәйкес келген кезде тербеліс периодының күрт артуы.

D) Тербелуші дененің сыртқы периодты күштердің әсерінсіз тербелуі.

E) Денеге сыртқы периодтты күштердің әсерінен болатын тербеліс.11. Жоғарғы жиілікті тербеліске модуляцияның қолданылуы

A) Сәуле шығау тығыздығын арттыру үшін.

B) Төменгі жиілікті сигналды бөліп алу үшін.

C) Сәуле шығару энергиясын арттыру үшін.

D) Төменгі жиілікті тербелістерді алыс қашықтыққа жеткізу үшін.

E) Сигналды күшейту үшін.12. Энергия бөліп шығара жүретін химиялық реакциялар қандай жарықтың шығару көзі болады

A) Электролюминесценция.

B) Хемилюминесценция.

C) Фотолюминесценция.

D) Катодолюминесценция.

E) Жылулық сәуле шығару.13. Квант оптикалық генераторлар (лазерлер) қолданылатын жағдайлар:

1. Металлдарды және тері кездемелерді кесу.

2. Информацияны беру және сақтау.

3. Ұзындық өлшемі эталонын анықтау.

A) 1,2 және 3.

B) тек 1,2.

C) тек 1.

D) тек 2,3.

E) тек 1,3.


14. Бірдей элемент изотоптарындағы атом ядроларының құрамында:

A) Нейтрондар саны протондар санына тең.

B) Нейтрондар саны тең, протондар саны өзгеше.

C) Нейтрондар саны протондар санынан әлдеқайда аз.

D) Нейтрондар саны протондар санынан әлдеқайда көп.

E) Протондар саны тең, нейтрондар саны өзгеше.15. Бір қалыпты қозғала отырып, жаяу адам 6 секундта 12 м жол жүреді. Осындай жылдамдықпен ол адамның 3 с-та жүрген жолы

A) 36 м.


B) 3 м.

C) 6 м.


D) 4 м.

E) 2 м.


16. Суретте уақыттың бір мезетінде жылдамдығын өзгерткен дененің қозғалыс графигі көрсетілген. Жолдың бірінші және екінші бөліктеріндегі дененің 1 және 2 жылдамдықтарын анықтаңыз.

A) 1  3,6 м/с; 2  10 м/с.

B) 1  10 м/с; 2  20 м/с.

C) 1  10,3 м/с; 2  20 м/с.

D) 1  3 м/с; 2  10 м/с.

E) 1  3,3 м/с; 2  20 м/с.17. Егер радиустары бірдей екі шардың біреуі болаттан, екіншісі қорғасыннан жасалса, олар өзара әсерлескен кездегі үдеулерінің модульдерінің қатынасы:

(болат = 7,8103 кг/м3; қорғасын = 11,3103 кг/м3)

A)  1,9.

B)  1,8.

C)  1,7.

D)  1,6.

E)  1,4.


18. Автомобиль 10 м/с жылдамдықпен қозғалуда. Оның кинетикалық энергиясы 2 есе кеміген кездегі жылдамдығы

A) 40 м/с.

B) 5 м/с.

C) 20 м/с.

D) 25 м/с.

E) м/с.19. Егер газдың көлемі 3 есе кеміп, молекулалардың орташа кинетикалық энергиясы 2 есе артса, онда бір атомды газдың қысымы:

A) өзгермейді.

B) 2 есе артады.

C) 6 есе артады.

D) 6 есе кемиді.

E) 3 есе артады.20. q электр заряды, потенциалдар айырымы 8 В, нүктелер аралығында орын ауыстырғандағы электр өрісі күштерінің жұмысы 4 Дж болады. q зарядтың шамасы:

A) 2 Кл.


B) 10 Кл.

C) 0,5 Кл.

D) 16 Кл.

E) 32 Кл.21. Суретте электр өрісі бейнеленген. 1 және 2 нүктелердің потенциал мәні үлкен болатынын көрсетіңіз

A) 1 = 2.

B) 1 = 0.

C) 2 = 0.

D) 1 < 2.

E) 1 > 2.


22. Төменде келтірілген заттардың қайсылары үшін Ом заңы орындалады:

1. Металдар;

2. Вакуум;

3. Газдар.

A) Тек қана 3.

B) 1, 2 – иә, 3 – жоқ.

C) Тек қана 1.

D) 1, 3 – иә, 2 – жоқ.

E) Тек қана 2.


23. Шыны-сұйық шекарасынан толық шағылудың шектік бұрышы a0 = 60°. Егер шынының сыну көрсеткіші n = 1,5 болса, сұйықтың сыну көрсеткішін анықтаңыз.

A) nc = 1,38.

B) nc = 1,34.

C) nc = 1,32.

D) nc = 1,36.

E) nc = 1,30.24. Фотонның массасы электронның тыныштық массасына тең болатын сәуленің толқын ұзындығын табыңыз. (h=6,6310-34 Джс, m=9,110-31 кг)

A)  2,4 пм.

B)  41 нм.

C)  1,8 нм.

D)  1,8 пм.

E)  24 нм.25. Қуаты 70 кВт, двигателінің тарту күші 7 кН өрге көтеріліп бара жатқан автобустың жылдамдығы:

A) 10 см/с.

B) 36 м/с.

C) 36 км/сағ.

D) 10 м/сағ.

E) 3,6 км/сағ.26. Серіппенің сығылуын 2 есе арттырса, серіппелі пистолетпен атылған снарядтың жылдамдығының өзгерісі

A) есе кемиді.

B) 2 есе кемиді.

C) есе кемиді.

D) есе артады.

E) 2 есе артады.27. Вакуумдық диодтағы электрон анодқа қарай 8 Мм/с жылдамдықпен қозғалады. Анодтық кернеудің мәні: (электронның массасы 9,110-31 кг; заряды 1,610-19 Кл)

A) 100 В.

B) 180 В.

C) 200 В.

D) 250 В.

E) 150 В.28. Орам саны 120 болатын катушкадағы ток күші 7 А, оның магнит өрісінің энергиясын есептеңіз. Магнит ағыны 210-3 Вб.

A) 2,07 Дж.

B) 391 Дж.

C) 0,84 Дж.

D) 27,2 Дж.

E) 0,94 Дж.29. Ұзындығы 2,45 м, ал тербеліс амплитудасы 0,1 м математикалық маятниктің гармониялық тербелісінің теңдеуі (g = 9,8 м/с2)

A) x=0,1sin2t

B) x=0,1sin2πt

C) x=0,1sinπt

D) x=sin2πt

E) x=sinπt30. Толқын ұзындығы 450 нм сәуле әсерінен цинкте фотоэффект байқала ма? Цинктен электрондардың шығу жұмысы А = 4,2 эВ. ( h = 4,13610-15 эВс)

A) E  2,8 эВ. А > E байқалады.

B) E  2,8 эВ. А < E байқалмайды.

C) Е = 0. байқалмайды.

D) E  2,8 эВ. А > E байқалмайды.

E) E  2,8 эВ. А < E байқалады.ФИЗИКА

ПӘНІНЕН СЫНАҚ БІТТІ


 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

ФИЗИКА (каз)

A

D

D

B

B

D

B

B

A

A

D

B

A

E

C

E

E

E

C

C

D

C

E

A

C

E

B

C

A

D

Каталог: userdata -> uploads -> u50210 -> fiz
fiz -> Әртүрлі нәрселерге дейінгі қашықтықты анықтау және олардың орнын табу әдісінің негізіне алынған дыбыстың қасиеті
fiz -> 1. Векторлық болып табылатын физикалық шама a орын ауыстыру
fiz -> B 4 есе кемиді
u50210 -> Жоспар І. Биосфера құрылысы Атмосфера Гидросфера Литосфера ІІ
u50210 -> ¤згергіштік зањдылыќтары
fiz -> моль болатын заттың молекулалар саны
fiz -> 1. жылдамдықпен қозғалған дененің кинетикалық энергиясы 400 Дж болса, оның массасы
fiz -> 1. Ыдыста 1моль сутегі газы бар. Ыдыстағы сутегі молекулаларының санын аныќтаңыз
fiz -> 1. Ньютонның II заңы бойынша денеге әсер ететін күш


Достарыңызбен бөлісу:


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет