1 Жиекті тігістерді орындау жолдарының зерттеп логикалық талын жасаужүктеу 151.44 Kb.
Дата01.05.2019
өлшемі151.44 Kb.ÒÅÕÍÈÊÀËÛ² ±ÛËÛÌÄÀÐÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÍÀÓÊÈ
ЖОК 678.053.72.002.54

ЖИЕКТІ ТІГІСТІ АВТОМАТТЫ ТҮРДЕ ОРЫНДАЙТЫН

ҚҰРЫЛЫМДЫ ЖАСАУ

Техн.ғыл.канд. С.Ж.Баубеков
Жұмыста жиекті тігісті автоматтандыратын жаңа әдіс жасалған, оны орындау мақсатында автоматтандырылған 330 кл. тігін машинасын қолдану ұйғарылған. Мұнда үйкелісті бағдарлап тасымалдағыш құрлымның (ҮБТҚ) шығырлы механизмі, бөлшектің жиегін тігу кезінде, оны автоматты бағдарлауға қатысады.


ХАБАРЛАУ 1
Кіріспе


Қазіргі заманғы жеңіл өндірісінде негізінен жиекті тігісті орындауға жалпы тағайындалған тігін машиналарын қолданады. Мұнда технологиялық процесс оператордың қатысуымен орындалады. Жиекті тігісті орындау оператордан үлкен мұқияттылықты, шыдымды, шеберлікті, процестен қөзалмай үнемі қадағалауды талап етеді. Өйткені жиекті тігіс бұйымды біріктіріп қана қоймайды, ол бұйымның сапасын да анықтайды. Сәл технологиялық шарттан ауытқу, мысалы бұйым жиегінен 0,1 мм ауытқу бұйымды жарамсыз етеді. Мұндай жұмыс адамды қажытады. Ұзақ уақыт жұмыс істеген адам кәсіби ауруға ұшырайды. Мұндай жұмыстан үлкен өнімділік талап ету мүмкіндігі жоқ.

Жеңіл өндірісінде бұл операция көптеп қолданылады, мысалы жинау тігісі 1010 операцияда орындалады, оның 60% бұйымның жиегімен түседі /1/.


1.1. Жиекті тігістерді орындау жолдарының зерттеп

логикалық талын жасау
Белгілі жиекті тігістердің орындалуы тәртіптерін зерттеп мынадай тұжырымға келуге болады /1/, жалпы жиекті тігісті мүмкін орындау жолдарын логикалық бұталы тал түрінде келтіруге болады, сурет 1. Мұнда тал бұталары мүмкін болған жиекті тігістердің орындалу әдістерін, жиектің формаларын, бұйымның қозғалу сипатын көрсетеді. Талдың тамырынан жиекті тігістің профилі - бірінші рангты бұта шығады: L - түзу сызықты; R()- доға кесінді; R(), L - кесінділер композициясы, ол түзу сызықты және доға кесінділерден тұрады; R(), L,- комбинациялы сынық жиектер; екінші рангаты бұталар қозғалыс жылдамдығын сипаттайды (12); үшінші рангтаға бұталар – жиекпен қозғаулу әдісін (V1V2); төртінші рангты бұталар – бұйымды қозғау әдісін көрсетеді (А,Б,В). Әр бұтаның төбесінде қай операцияда берілген өңдеу әдісін қолдануға болатындығы көрсетілген.

Көп технологиялық опенрациялардың арасында бұйымды жинау операцияларының орны ерекше, оларды автоматтандыру еңбек сапасы мен өнімділігін арттырары сөзсіз.

Бұл операциялардың күрделілігі сонда, ол жиектен 1,01,5 мм /1/ жерден өтуі тиіс, ал қателік мөлшері модельді аяқкиім үшін  0,1 мм /2/.

Бұл операцияларды орындайтын көптеген құрылымдар белгілі. Бірақ олар жиекті тігісті арнайы даярлаған программа бойынша орындайды.

Арнайы әдебиеттердегі деректерді зерттеу барысында, бұл тақырып бойынша тігісті автоматты түрде орындау мақсатына қолданылатын құрылымдар құны 50-60 мың АҚШ доллары көлемінде екен. Бірақ олар бір тігіс түрінде ғана арналған. Егер тігіс түрі, бұйым өлшемі, фасоны өзгерсе прогораммаларды қайта жасау керек болады, бұл үлкен уақыт және қаржы шығынын талап етеді.

Жиекті тігістерді орындау жолдарының логикалық талы
Сурет 1

Ал ізшіл жүйелерді қолданып, тігісті автоматты түрде орындайтын құрылымдар тиісті дәлдікпен жұмыс істемейді, өйткені олар инертті, дер кезінде тоқтай алмайды, тез бұрыла алмайды, сөйтіп тігіс қателігін тудырып, бұйым сапасыз болып шығады.

Техникада қатаң программа бойынша (жұдырықша, копир, шаблон т.б.) жұмыс істейтін құрылымдар белгілі. Бұлар да тігіс түрі, өлшемі, бұйым фасоны өзгерсе қатаң программаны құрылымдарды қайта жасауды керек етеді, бұл қымбат жұмыс.

Тігісті автоматтандыру мәселесімен Қазақстанда басқа ғылыми орталықтар шұғылданбайды, тек М.Х.Дулати атындағы Тараз мемлекеттік университетінің «Жеңіл өндірісінің машиналары мен аппараттары» кафедрасының ғалым-мамандары ғана 1978 жылдан бері шұғылданады. Бұл тақырыпта ондаған өнертапқыштық құжаттар және 90-тен аса ғылыми статьялар жария етілген және шалғай шетелдерде ғылыми конференцияларда талқыланған. Халықаралық көрмелерде жаңа жасалған құрылымдары жүлделі болған. Оларда ТМД елдеріндегі көптеген фабрикаларға өндіріске ендірген.

ТМД елдерінде бұл мәселемен шұғылданатын Россия, Украина, Белоруссия, Молдова, Грузия, Әзербайжан т.б. елдерімен кафедраның тығыз байланысы бар. Ондағы ғалым-мамандармен ылғи творчествалық қарым-қатынасты үзген емес. Бірақ бұл елдерде және шалғай шетелдерде кедергі эффектісіне негізденген құрылымдарды зерттеу және жасау қолға алынбаған.
1.2. Бұйымды жиекті тігіспен өңдеу әдісінің жазбасы
Бұл жұмыста ұсынылып отырған құрылым жаңа жасалған әдіске негізделген. Жаңа әдісті /3/ қолдану жаңа құрылымдарды жасауға мүмкіндік береді /4/. Бұлар да тігу процессін автоматтандыруға көмектеседі.

Бұйымды бағдарлау процесі


Сурет 2


Мұнда жиекті тігіс орындалатын бұйымды бағдарлап қозғалту көлденең тігіс бағытымен қозғалатын инемен В , сурет 2, түзу сызық 1-1, өзгермейтін мөлшерге υВ және қос роликті қозғағыш С , υС, өзгергіш шамаға қозғайды. Мұнда υВ < υС /егер жиек қисығы ішке қарай бағытталса/, немесе υВ > υС /егер жиек қисығы сыртқа қарай бағытталса/. Осы қозғалыс әдісі, бұйымды лездік айналу орталығы (ЛАО) Р арқылы бұрады, да жиекті 2- 2 нормалында, В,С нүктелері арқылы жүргізілген горизонталь 3-3 сызығына қатысты, α бұрышымен орналасқан тірегіш А апарып түйістіреді. Осы әдіс бойынша кез келген жиекті бұйым бір циклда міндетті түрде тірегішке түйіседі. Оны роликті тасымалдағыштың жетекші механизмде орналасқан солқылдақ құрылымның комегімен іске асырады. Бұл құрылым жиегтің қисықтығына қарай, жоғарыда көрсетілген қозғалыс шамасының υВ , υС айырмашылығын қамтамасыз етеді. Демек оның жұмысына жиектің қисықтығы программа болады.

Бұл әдіс бойынша көптеген жалпы тағайындалған өндірістік тігін машиналары автоматтандырылып, өндірістік байқаулардан өткен. Мәселен, 330, 550, 224, 597, 697, т.б. тігін машиналары.


1.3. Автоматтандырылаған құрылымның структуралық схемасын негіздеу
Жоғарыда көрсетілген бағдарлап тасымалдау әдісін іске асыру үшін базалық 330 кл. машинасы негізінде жаңа құрамданған автоматтандырылған /1/ машинасы жасалған. Ол: тігіс бағытымен қозғалатын инеден, қос роликті қозғағыш, бұйым шетін тежейтін тіректерден тұрады, сурет 3.

Төменгі қозғағыш ролик С1 тігіс қадамын өзгеткіш қорап арқылы айналмалы қозғалысқа келеді. Білік 2 – де айналдырғыш дегене 3 фрикциялы муфта 4 арқылы жалғанған, бұл роликкі жұмыс кезінде жиектің қисықтығына қарай қажетінше қозғалыс жасау мүмкіндігін береді. Жоғарғы тасымалдағыш ролик С2 қозғалысты білік 5 тісті дегенелер 6 және 4 муфта сияқты жұмыс істейтін солқылдақ буын 9 тұрады. Ине В тігіс бағытымен қозғалысты эксцентрикті рычагтар жүйесі арқылы алады, ауытқу мөлшері рычаг 11 сектор саңылауымен бұрып, гайка 16 – мен бекіту арқылы орындалады (сурет 3 ).


1.4. Автоматты машинаның жұмыс істеу реті
Бұйым Д қозғау роликтер С1, С2 және ине В арқылы орындалады. Роликтермен қозғалту шамасы VC, инемен қозғалту мөлшерінен VB кем болғандықтан бұйым жиегі ЛАО (Р) арқылы бұрылып, А тірегіне келіп түйіседі де, Δ мөлшеріне жиек мыжылады. Жиектің тірегішке мыжылу күші, алдын ала материал түріне қарай солқылдақ құрылымның серіппесінің 4 және 7 (сурет 3) қысымын реттеу арқылы таңдалып қойылады. Ол С1 и С2 роликтерінің әртүрлі тайғанау мөлшеріндегі қозғалыс моментін қамтамасыз етеді. Осылардың арқасында жиектің артық мөлшерде мыжылмауы қамтамасыз етіледі.

Жиек тірегішке А түйіскен соң сызықты жылдамдықтар VC, VВ өзара теңеседі. Бұйым теке қозғалады, ал жиек тірегіштен сәл (0,1 мм) шамасына тірегіштен алшақтаса, солқылдақ құрылым қайтадан роликтер мен иненің қозғалыс шамаларының айырмашылығын тудырады, да бұйым қайта жиегімен тірегішке түйіседі. Осы түйістіру процессі – жиекті тірегішке қатысты бағдарлау әр тасымалдау циклында қайталанады, сөйтіп үздіксіз бағдарлау әрекетінің арқасында жиекті тігістің орындалуы бұйым жиегіне эквидистантно – біркелкі болуы қамтамасыз етіледі.

Осы бағдарлау әдісін қолданып автоматы жиекті тігіс жасайтын машиналар жасалды. Оның бірін мына фотолардан көруге болады. Бұларды (сурет 4 қараңыз) көрсетілген операцияларда аяқ киім және тігін, тері галантереясы өндірістерінде қолдануға болады.

Осы операцияларды алғашқы 330 кл негізінде жасалған модель – үлгі автоматты машинамен өндірісте орындалуын мына суреттерден көруге болады (операциялар сурет 4 а, б,в).Автоматтандырылған жиекті тігіс машинасыСурет 3


Автоматты машина орындайтын операциялар
Сурет 4


Қорытынды


1. Қазіргі заманғы нарықтық экономика жағдайында жеңіл өндірісіне жоғары технологияны ендіру мақсатында, өндірістегі технологиялық операциялардың сапасы мен өнімділігін көтеру мәселесі, оларды орындайтын автоматты құрылғылар мен машиналармен жабдықтауды талап етеді.

2. Осыған орай жұмыста жеңіл өндірісінің бұйымдарын жинауда жиі кездесетін жиекті тігісті автоматты орындау тәсілдері мен оны орындайтын құрылғылар мен автоматы машиналар жасалған:

- Бұйымды автоматты бағдарлау әдісі негізінде (А.С. 1333728) тігін машиналары негізінде 330-8, 597 кл. (патент РК №9530, № 11352/02) жиекті тігісті автоматты жасайтын құрылым жасалған;


    • әдіс (А.С. №1333728) негізінде (430 кл.) машинасын қайта құрамдап, екі бұйымды жиекті тігіспен еріксіз жинау құрылымы жасалған.

3. Жасалған құрылымдар арзан, көп қаражатты талап етпейді. Мысалы: 420 и 438,4 долларов 330-8 кл. машина үшін; 790 и 810,4 долларов – 430 кл машина үшіншығынмен жай машинаны автоматты машинаға айналдыруға болады.

4. Өндірістік тексеруден өткен 330 кл машинасы тігіс сапасын көтеруге қол жеткізді. Тігіс дәлдігі 0,1 мм артық болған жоқ. Бұл қолмен тіккеннен әлдеқайда дәл орындалған тігін тізбегін көрсетеді.

5. Аяқ киім өндірісіндегі бір автоматты машина тігіске қажетті салпыншақты кеміту есебінен жылына 3х105 дм2 және операцияны орындайтын оператордың үлкен квалификациясын талап етпейді, себебі жиекті тігіс оператордың қадағалауын қажет етпейді, автоматты түрде жиек инеге қатысты бағдарланады.

Әдебиет

1. Баубеков С.Д. Моделирование фрикционно-транспортно-ориентирующих устройств (ФТОУ) для автоматизированной контурной обработки деталей. Монография. Тараз: Тараз университеті, 2004, 282 с.

2. Патент РК №9530. Способ автоматического перемещения в плоскости изделия или машины. Авт. Баубеков С.Д., Таукебаева К.С. и Тлеуов С.Т. БИ №10, 2000 .

3. Авторское свидетельство СССР №1333728. Способ выполнения краевой строчки на швейных деталях при их обработке по контуру и устройство для его осуществления // Комиссаров А.И., Баубеков С.Д.; опубл. 09.07.1985. БИ №23.

4. Предварительный патент РК № 11352/02. Механизм для плоского программированного перемещения изделия. /Баубеков С.Д., Байгунчеков Ж.Ж., Таукебаева К.С., Баубеков Е.С.; опубл. 29.06.05, Бюл. № 21. -4 с: ил.

М.Х.Дулати атындағы Тараз Мемлекеттік университеті, Тараз

«РАЗРАБОТКА УСТРОЙСТВА ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ

ВЫПОЛНЕНИЯ КОНТУРНОЙ СТРОЧКИ»


Канд.техн.наук С.Д.Баубеков
Создан способ для контурной обработки заготовок при их сборке. Для реализации этого способа разработан фрикционно-транспортно-ориентирующего устройства (ФТОУ). В работе приводится методика реализации нового способа на базе машины 330 кл., путем изменения ее конструкции.


"DEVELOPMENT OF THE MECHANISM FOR

AUTOMATION OF THE MOVING"

Kand.tech.sci. C.D.Baubekov


Way is Created for contour processing the stocking up under their assembly. The Device realizing this way will allow the assembly of the details for instance, processing on sidebar of the aplique works or ornament. The Mechanism contains the holder of the detail and symmetrical located overhand and from below this holder device for moving moreover displacement is realized alternately, on constant corner first, then on programmed corner, comparatively still and rolling axis.

ЖОК 678.053.72.002.54
ЖИЕКТІ ТІГІСТІ АВТОМАТТЫ ӨҢДЕЙТІН ҚҰРЫЛЫМНЫҢ

ДИНАМИКАЛЫҚ ЗЕРТТЕУІ

Техн.ғыл.канд. С.Ж.БаубековЖұмыста автоматтандырылған тігін машинасын бұйымды жинауда қолдану ұйғарылған. Жұмыста алғаш рет, бағдарлағыш күшті табуға кулондық үйкеліс күші қолданылып, процестің математикалық үлгісі алынды. Оны сараптауға MATH CAD бағдарламасын қолданып, құрылымның үздіксіз жұмыс істеуін қамтамасыз ететін ҮБТҚ – ның параметрлері табылды.

ХАБАРЛАУ 2
Бүгінде жеңіл және тігін өндірісінде жиекті тігісті орындауға жалпы арналған тігін машиналарын қолданады. Мұнда операцияны орындау кезінде бөлшекті колмен қозғайды, бірақ өңдеу сапасы оператордың шеберлігі мен шыдамдылығына байланысты болады да, көп жағдайда сапасы төмендеу болады. Себебі, монотонды ұзақ уақытты жұмыс операторды қажытады, қол және көз талады. Осылар, технологиялық операция – жиекті тігістің орындалу кателігіне себепкер болады. Осы жайтты болдырмау үшін, оператордың назары мен қолын алмастыратын жаңа автоматты құрылым жасалды /1/. Оның жұмыс істеу қабілетін тексеру үшін, жұмысты орындайтын тетік – үйкелісті бағдарлай қозғағыш құрылым (ҮБҚҚ) мен материал арасындағы пайда болатын күштердің шамасын анықтау керек. Бұл күштер, технологиялық операцияны құрылым ауытқусыз дәл орындап, эквидистантты тігіс алуға жағдай туғызады.

/2/ - де бағдарлау кезінде құрал мен материал арасында пайда болған күштердің бағыты мен шамалары анықталды. Енді осыларды пайдаланып үйкелісті бағдарлай қозғағыш құрылымның (ҮБҚҚ) бағдарлағыш күшін, материал мен құрал арасында пайда болатын құрғақ кедергі коэффициентін ескеріп анықтайық.

Технологиялық процестің сапасы, жиекті тігістің сапасымен анықталатын-дықтан, оның мыжылмай (деформациясыз) орындалуын қамтамасыз ету керек. Сондықтан, бағдарлау кезінде (детальдің тірегішке соғылғандағы - А нүктесі), бағдарлағыш күштің (Rор), детальдің жиегіне әсерін анықтайық (сурет 1 ).


. (1)
Сонда, ҮБҚҚ-ны қолданып датальді автоматты түрде бағдарлағанда жиектің деформациясы [έ] – дан аспауы керек, демек тігіс жиекке эквидистанты (жиектен бірдей қашықтықта) түсу шартын қамтамасыз ету керек
∆< [έ], (2)
мұнда, [έ] – тірегіштің жиекті ең үлкен мүмкін мыжу-деформациялау мөлшері. Сонымен, N – ны құрғақ үйкелісті ескеріп, Д,Аламбердің принціпі бойынша анықтасақ, онда (1) шарт бойынша, әсер етуші күштердің тепе- теңдік теңдеуін жазамыз
, (3)
мұнда, F - масса орталығына қатысты құрғақ үйкелісі ескерілген кедергі күштің бас векторы; P– қозғалатын (бағдарланатын) детальдің инерция күші, P=m a ; m - детальдің массасы, a - детальдің үдеуі; N- детальдің тірегішке түсіретін нормальді қысымы ; N=Rcosφ; Rop – бағдарлағыш күш (1) формуламен анықталады. (2) шарт бойынша
∆= N/ с < [έ], (4)
(5)
мұнда, с - детальдің материалының қатаңдығы, (4) ескеріп
. (6)
Егер , екенін ескерсек. Ал, материал мен машина платформасының арасындағы кедергі күшті мына формуламен анықтаймыз /2/:
, (8)
мұнда, - материал мен машина платформасының арасындағы кедергі кедергі коэффициенті.

Алдымен P ескермей жүйенің тепе – теңдік теңдеуін жазайық=, (7)
(9) формулаға (7) және (8) мәндерін қойып, төмендегі заңдылықты аламыз

Бағдарлағыш күшті зерттеу
1 – деталь; 2 – тірегіш; 3 – тігін машинасының платформасы
Сурет 1


. (9)

(7) формулада көрсетілгендей бағдарлағыш күш пен арасында белгілі байланыс бар, оны жиектің деформациясымен баланыстырып былай жазамыз


,
Егер (9) – ді Pескеріп қайта жазсақ:

+ (10)

(7 и 9) MATH CAD бағдарламасымен ЭВМ-ді қолданып, зерттеп ҮБҚҚ – ның оптималды параметрлерін r1, r2, ω, ψ, α, NC, h1, h2 анықтаймыз, оларды жоғарыда келтірілген құрылымды жасауға қолданамыз.


Бағдарлағыш күшті (Rор) MATH CAD бағдарламасын қолданып зерттеу

Компьютердің есептеу қуаты оны ғылыми зерттеу құралы ретінде қолдануға мүмкіндік береді. Күрделі есептеу жұмыстарын шешуге арнайы жазылған бағдарламаларды қолдануға болады. Әмбебап бағдарламалар қатарына MathCAD жатады. Бұл бағдарлама автоматтандырылған жүйе ретінде, сандық немесе аналитикалық (формула) түрде барілген есептерді динамикалық тұрғыда шеше алады. Сонымен қатар, бұл бағдарламаның есептеумен қатар, форматталынған ғылыми және техникалық құжаттарды даярлау мүмкіндігі бар. Төменде аталған бағдарламаны, аналитикалық (формула) түрде берілген есепті шешіп, ҮБҚҚ-ның оптималды өлшемдерін алуға қолдану процессі көрсетілген.

Зерттеу барысында (7 мен 9) формулаларды қолданып, олардағы негізгі факторлар өзгерте отырып, графиктер соғылған, сурет 2 а,б,в. Зерттеу нәтижесі ретінде, ең кіші реакция күштерін қамтамасыз ететін параметрлерді табу қарастырылған. Сурет 2а - реакцияларының қатысты өзгеруі, демек өссе - реакциялары кемиді. оптималды мәні, -ның 43-200 мм аралығында жатыр. Демек, жиектің қисықтығының осы мәндерінде ҮБҚҚ жақсы жұмыс сапасын қамтамасыз етеді, тігіс жиекке эквидистантты болады.

Сурет 2 б - -ның мәні артса, - реакцияларының мәні кемиді, демек жиектің шетін деформациялайтын күш және бағдарлауға керекті күш те кемиді. Демек, -ның мәнін 0,035-0,105 рад алған қолайлы.

Сурет 2 в- детальдің ҮБҚҚ мен бұру бұрышының - реакцияларына аса көп ықпалы жоқтығын аңғартады.Rа, Rор(ρ, α, ψ ) графиктік өзгерістері
а.

б.в.

Сурет 2Қорытынды

Сонымен, ҮБҚҚ-ның барлық параметрлерін алу үшін, қажетті факторлардың, құрылымға ықпалы зерттеліп, қажетті жұмыс дәлдігін қамтамасыз ету мүмкіндігіне қол жеткіздік. Алынған нәтиже бойынша, 330 кл. тігін машинасы негізінде жиекті тігіс орындайтын автоматты құрылым жасалды. Оны қолданып, жеңіл өндірісінің бұйымдарын жинауда кездесетін жиекті тігістерді орындау кезінде қол еңбегін автоматтандыруға қолдануға болады.


Әдебиет
1. А.С.№1333728. Способ выполнения краевой строчки на швейных деталях при их обработке по контуру и устройство для его осуществления // Комиссаров А.И., Баубеков С.Д.; опубл. 09.07.1985. БИ №23.

2. Баубеков С.Д. Моделирование фрикционно-транспортно-ориентирующих устройств (ФТОУ) для автоматизированной контурной обработки деталей. Монография. Тараз: Тараз университеті, 2004, 282 с.

3. Патент РК №9530. Способ автоматического перемещения в плоскости изделия или машины. Авт. Баубеков С.Д., Таукебаева К.С. и Тлеуов С.Т. БИ №10, 2000 .

4. Предварительный пат. 11352/02 РК. Механизм для плоского программированного перемещения изделия. /Баубеков С.Д., Байгунчеков Ж.Ж., Таукебаева К.С., Баубеков Е.С.; опубл. 29.06.05, Бюл. № 21. -4 с: ил.

М.Х.Дулати атындағы Тараз Мемлекеттік университеті, Тараз

ДИНАМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЕ УСТРОЙСТВА

ДЛЯ КОНТУРНОЙ ОБРАБОТКИ

Канд.техн.наук С.Д.Баубеков


В работе впервые используется кулонова сила трения для определения ориентирующей реакции устройства и использована программа MATH CAD для исследования математической модели процесса ориентации с применением ФТОУ. Задача заключается в точном выполнении заданной контурной обработки, для чего необходимо, определить силы возникающие между рабочими органами устройства и обрабатываемой деталью.

STUDY DEVICE FOR CONTOUR PROCESSING WITH USING


Kand.tech.sci. C.D.Baubekov
The Task is concluded in exact execution given contour processing, for what necessary, define power appearing between workers organ device and processed by detail, get the mathematical model of the process.

Power of friction is for the first time used In functioning for determination orientating reactions device and is for the first time used program MATH CAD for study of the mathematical model of the process to orientation with using FTOU.
Достарыңызбен бөлісу:


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет