1. Въведение и предмет на дисциплинатажүктеу 0.49 Mb.
бет1/2
Дата07.09.2018
өлшемі0.49 Mb.
  1   2

1.Въведение и предмет на дисциплината.

Производство е имало от раждането на човека до днес:Маркс:Историческите епохи се различават не по това какво се произвежда,а как се произвежда.В исторически план има много и най-различни класификации на технологиите и технологичните процеси.Един главен раздел на технологията е осъществен когато човек е започнал да произвежда не само за себе си,но и за другите хора.В древността хората са започнали от сечива,произвеждали са най-необходимото за себе си,но постепенно започнали да произвеждат и за другите ,с което е поставено началото на пазарните отношения.

Предметът и обхвата на дисциплината включва:

-Дефиниране на основни понятия и определения в областта на производствените технологии

-Изяснява се комплексния и системния метод

-Извършва се класификация и сравнителен анализ на производствените технологии и процеси(ПТП)

-Представени са конкретни технологични методи за преработка на суровини,материали и заготовки за изработване на детайли със сглобки на изделия

-Разгледа ни са методите за проектиране,прогнозиране и оценка на ефективността на произведените технологии

-Разгледани са проблемите на качеството,надеждността,управлението,организацията и автоматизацията на производствените технологии и процеси.Историческо развитие на ПТ

Процес + последователност + преобразуване

В исторически план технологиите са свързани с няколко ключови думи:

Най-общо те отговарят на въпросите

-как,по какъв начин,с какви методи

-технологията е последователност от дейности,които се развиват във времето,т.е. технологиите са процес

-технологиите свързват нещо,което ще се продава на някакъв пазар.Пазарът иска цена,качество,надеждност.

Съвременните технологии най-общо имат 5 компонента

-суровина,заготовка,материал

-машина,която осигурява необходимата енергия за това преобразуване

-инструменти,които осигуряват разнообразие на движенията за обработка на заготовката,материали,суровини

-човекът като работна сила и като знание за взаимодействие на горе посочените 4 компонента:

Икономистите са подредили компонентите по този начин:

Съществуват и други наименования на съответните класификации:

-предмет на труда- заготовки,материали и суровини

-средства на труда-машини,приспособления,инструменти

-труд-всички действия на човека

Взаимодействието на всички тези компоненти ,,дава общото понятие начин на производство”

В най-древната история компонентите на технологията са били:първи компонент,инструменти и човек

Еволюция на материалите: (течни,твърди,газообразни)

Материалите са се развивали в следната последователност: дърво→камък→глина→метали→стъкло→хартия

Течни материали: вода→нефт

Вече съществуват технологии,които преобразуват енергия Е=m.c.c

Ако разширим материалите и суровините с понятието субстанция, вече включените енергия и информация,като ресурс могат да се преобразуватМатериалите биват естествени и синтетични

Естествените-в природата

Синтетичните-получават се от различни методи

Материалите могат да се разделят на конструкционни и не конструкционни.

Конструкционните-могат да се създадат средства за производство.

Неконструкционни-свързани с леката промишленост.

Обикновено се произвеждат в хим. индустрия.В хранително-вкусовата промишленост,имат различен вид.

Конструкционните материали имат в исторически план много силно развитие в следните направления: якост,твърдост,износеност,устоичивост,темп.устоичивост,тегло,ценаИнструменти

Съвременните инструменти са предимно материални;могат да бъдат керамични,метало-керамични,абразивни.

Инструментите,с които се обработват материалите имат най-голямо развитие.Първите такива инструменти се появяват с производството на първите съоръжения.Сегашните инструменти трябва да достигат скорост до 100м/сек.=>висока температура в зоната на обработване.

Човекът

Присъства като работна сила и разум в технологията.Работната сила е замествала машината и приспособлението.В исторически план знанието се носи от човека,като постепенно се появяват първите приспособления,а по късно и машините.

Първите при приспособления-появата на колелото и лостовете.По-късно приспособленията се развиват на основата на лостовете,колелото,коляно-мотовилков механизъм.По-късно се появяват винтовата двойка,колесен механизъм.Постепенно човекът създава приспособления и механизми,за да облекчи себе си.

Първите изделия,които човекът е създал са имали 2,3 до 4 елемента.Някъде до 100 елемента човек може сам да се справи с тях.Съвременните изделия имат десетки и стотици хиляди детайли.Всеки от тях трябва да е изработен достатъчно точно и да функционира достатъчно дълго,без да нарушават функцията,за която са предназначени.


2.Обработващи машини,съоръжения,апарати.Класифик….

машина се нарича механизъм или комплект от механизми и устройства,които изпълнява определени целесъобразни движения и извършва необходима полезна работа,свързана с процеса на преобразуване на енергия и информация от един вид в друг или с процеса на производство.Машините се разделят на две големи групи:

-енергийни

-производствени (работни)

В частност производствените могат да бъдат и информационни.Енергийните машини се разделят на машини,двигатели и машинни преобразуватели.

Двигатели-предназначени да преобразуват какъвто и да е вид енергия в механична енергия ( видни двигатели,вятърни,електрически,ДВГ).

Преобразуватели-преобразуват механичната енергия,получавана от двигателя в друг вид енергия.Типичен пример са ел.генераторите.Към тях спадат хидравличните машини и компресори.

Производствените машини биват също 2 вида:

-технологични

-транспортни

При технологичните се преобразува материална или информационна субстанция от един вид в друг.

Транспортни-няма преобразувание.Самата субстанция се премества от едно място на друго.

Съвременните машини винаги включват някаква машина двигател,която замества мускулната сила на човека.

Агрегатът-съвкупност от машинен двигател с производствена машина.

Съвременните машини са от този вид агрегати.

Устройството,което не извършва движения,но в което се извършват различни хим.,топлинни.,физ. процеси се нар. апарат.

Устройство,което също не извършва движение,но е предназначено да поема само външни натоварвания се нар. съоръжение.

Преобразуват материална или информационна субстанция (обработващите технологични машини).Основната им функция е да преобразуват субстанция от един вид в друг.

Преобразуването на течни и газообразни субстанции се учат по-подробно в друга дисциплина.

Тук по-подробно ще се изучават твърди субстанции,заготовки,суровини,материали.

Производствените технологии се делят на 2 големи класа:

-в непрекъснати производства

-в прекъснати производства

Прекъснатите процеси се нар. още дискретни.При непрекъснатите произв. Процеси,продукцията се измерва в метри,тонове,кубични метри (обемни единици).Обикновено тази продукция е в течно,газообразно,наситено състояние.

Дискретните (прекъснатите процеси) изваждат продукцията във вид на двойки.

Класификация на обработващите машини

1)Според вида на технологичните операции:

-Заготовителни-отливане

-Машини за отнемане на материал (от заготовки)

-Машини,работещи без отнемане на материал,т.е. формообразуване под налягане на горещо или студено.

-Машини,работещи с енергия с гол. плътност-ултразвук,лазерен лъч и плазма.

С тия методи се получават най-точните машини.2)Според вида на главното движение на машината:

-Машина с въртеливо главно движение

-Машина с праволинейно главно движение

3) Според обхвата на технологичните възможности:

-Универсални

-Специализирани

-Специални

4)Според работната точност-различават се 5 класа на точност:

-Нормална

-Повишена

-Висока


-Особено висока

-Най-висока5)Според масата на машината

-Машина- до 1 тон

-Средни - от 1 до 10 тона

-Тежки- над 10 тона6)Според степента на автоматизация и механизация

-Частично механизирани

-Автоматизирани

-Полуавтоматизирани

-Автоматични

При автоматизирани,заготовката се слага и отнема ръчно.При автоматичните-няма човешка намеса.

Механични с цифрово програмно управление- човек може напълно да отсъства;човешкото знание е заместено в машината.

Развитие на комплекс от машини е ЦПУ,представлява гъвкава автоматизирана,производствена с-ма (ГАПС)Класификация на инструментални материали

=Инструментални стомани

-въглеродни

-лигирани

-бързорежещиВъглеродните имат съдържание на въглерод от 0,7 до 1,3%.Ако са качествени имат S и P по-малко от 0,03%.Те правят ……. и стоманите.Имат твърдост до 60-62 единици,топлоустoйчивост 200-250 º,голяма якост на огъване и гол.проводност .Използват се за машини за рязане до 12м/мин. ,ръчни инструменти и щампи и щанци.

Лигираните съдържат лигиращи елементи Cr,Mu,Никел,Волфрам повече от 1%.те са по-твърди,топлоустойчиви,износоустойчиви.

Твърдостта е до…..

Топлоустойчиви-до 300ºС ,скорост на рязане-до 25м/мин.,висока якост на огъване.

Бързорежещи-имат лигиращи елементи (Волфрам,Кобалт…),но тези лигиращи елементи образуват карбиди с ,,С ” на Fe , tº устойчивост до 650º,твърдост до 67 единици,якостта е 3000,4000,5000 мРа,износоустойчивостта се повишава много,скоростта на рязане е 60-70см/мин..Инструментите,които се изработват са стругарски ножове,зъбообработващи…

=Металокерамични твърди сплави

Получават се чрез пресоване и изпичане на прахообразна смес на карбидите на трудно-топимите елементи (Волфрам,Титан,Тантал) свързани с кобалт на прах.Твърдостта е до 90 ед. x Рокфел,топлоустойчивост до 1100ºС,износоустойчивост-висока якост до 6000 мРа,скорост на рязане 5 до 10 пъти по голяма от бързорежещите стомани.

Делят се на 3 групи:

-еднокарбидни

-двукарбидни

-трикарбидни

Еднокарбидните имат кобалтова връзка и волфрамов карбид.

Двукарбидните имат кобалтова връзка,титанов и волфрамов(преобладаващ) карбид.

Трикарбидните имат титанов + волфрамов + танталов карбид + кобалтова връзка.

Срещат се безволфрамови твърди сплави.

Минерално-керамични твърди сплави

Състоят се от окиси на Zn,Ca,Mn и Mg.Технологията е същата.

Термпературо-устойчивост до 1250ºС

Твърдост-до 95 единици х

Износоустойчивост по-малка,якост на огъване 300 до 400 мРа

Абразивни материали

-Естествени абразивни материали са кварц,шмиргел,корунд и диамант,кварцът е Si двуокис със съдържание до 97%.Крегък е U се използва органично.

Корундът се състои от…………..

Шмиргелът е дребнозърнест материал,в к’ преобладават зърна на корунд до 60% и др.примеси.

Диамантът-алтропна форма на С и голяма плътност.Най-твърдия минерал.Нисък коефициент на триене,по-голяма крехкост и по-ниска якост на огъване.Среща се във вид на монокристали.Естествени абразивни материали.


3.Производствени системи.Основни понятия и определения.

Система е подредена съвкупност от елементи,която се появява като едно цяло.В света има 3 групи с-ми:

-естествени

-идеални

-изкуствени

Техническата с-ма е изкуствена.Техническите с-ми са сложни.От гледна точка на целесъобразността биват:

-казуални

-целенасочени

При казуалните с-ми целепоставянето не е присъщо на с-мата, идва отвън (от други с-ми).

Пример:Всяка машина,съоръжение по принцип може да изпълнява цели,но не може да си постави.


  1. работно място в завод:

човек→машина→приспособление→инструмент→материал→където има човек,които може да целепоставя е целенасочена с-ма.целенасочената с-ма има вътрешно целепоставяне.работното място е елемент на всяка производствена с-ма от системна гледна точка.Това значи,че простата производствена с-ма се състои от едно работно място.По принцип с-мите от гледна точка на положението в тях биват:

-статични

-динамични

При статичните с-ми нищо не се променя съществено.

Динамична с-ма е тази,при която непрекъснатото и съществено се променят параметрите на техните елементи и/или връзките м/у тях.Производствените с-ми спадат към динамичните с-ми.

С-мите биват вероятностни и детерминирани.

Вероятностните с-ми зависят в голяма степен от случайни явления и процеси,докато детерминираните не зависят от такива процеси,или зависят толкова малко,че можем да го пренебрегнем.Производствените с-ми са вероятностни с-ми.

Техническа с-ма е всеки обект или процес,който съдържа сл. 5 осн.характеристики:

-Q-система

-F-функция

-S-структура

-H-връзки с ОС

-Z-функционално-структурни св-ва

-U-история(минало) и развитие (бъдеще)Функция на с-мата:Всичко се свързва с целепоставянето и затова най-общо е способност за целесъобразна дейност на с-мата в рамките на по-големи с-ми,в които тя влиза.Целесъобразната дейност е съвкупност от реакции на изменения протичащи вътре в с-мата,които водят до постигане на опр. резултати в съответствие на поставени цели.

Структура-S-представлява качествения и количествения състав на елементите заедно със съществените и устойчиви връзки м/у елементите на с-мата.Връзките имат посока,имат места за предаване или приемане на субстанцията,наречени контакти.В практиката са показани 2 вида стр-ра: -мрежова-м/у елементи на едно ниво

-йерархична-м/у елементи на различни нива

графика:

=>мрежова структура ↑

-Q-система

-F-функция

-S-структура

-H-връзки с ОС

-Z-функционално-структурни св-ва

-U-история(минало) и развитие (бъдеще)

Производствените с-ми са съчетание от мрежова и йерархична структура.

Най-малкия градивен елемент на производствените с-ми е работното място.Следва производствения участък,които обединява няколко работни места.Сбор от няколко произв.участъка прави производствен цех.Няколко цеха правят завод.Юредически погледнато завода може да представлява и фирма.Всичко трябва първо да се проектира после да се изгради(сгради,машини,комуникации….)Н-връзка с ОС

Това са съществените връзки и отношения м/у разглежданата с-ма и околната за нея среда.С-ми от същото ниво,по-малки елементи извън разглежданата с-ма и с-ми от по-високо ниво,в които разглежданата с-ма е като подс-ма или поделемент.Съществените връзки са отношения вътре в с-мата и тези в ОС се различават само по силата.Те са едни и същи по характер,вътрешните са по-силни.В момента ,когато външните станат по-силни от вътрешните,с-мата се разкъсва и структурата се променя(става преструктуриране).

-Z-функционално-структурни св-ва

Те са параметри,описващи подробно структурата и функцията на всички нива.

-U-описание на измененията на с-мата във времето.В науката и техниката е важно с-мите да се проектират,да се изграждат,да се управляват,да се прогнозира поведението на с-мите във времето.

Научната систематика засяга проектирането,управлението и прогнозирането.Тя дава понятията,методите,които важат за всички видове с-ми,Най-общо валидното се дава от тази наука.

Компоненти на производствените с-ми:

Най-малкия неделим елемент на производствените с-ми е работното място.Няколко работни места правят участък,няколко участъка-цех,няколко цеха-завод.Всички тези елементи от с-мна гледна точка могат да са самостоятелни производствени с-ми със собствена структура и функция.Само работното място не може да има структура понеже то не се дели.Няколко завода правят производствено обединение(пропорция,холдинг).

Всеки компонент на производствена с-ма е произв.среда,в която се реализират част от производствения процес или целия процес.Най-често това се свързва с опр.територия,но има и процеси реализиращи се в различни държави и континенти.


4.Жизнен цикъл на произвежданата продукция.Моделиране на жизнения цикъл на изделията.

Продукцията е по-обща,докато изделиата са броики.Жизнен цикъл на продукцията е съвкупност от етапите,през които преминава всяка продукция от нейното създаване до нейното ликвидиране.Под създаване разбираме,идеята за производство на продукцията като обществена потребност.Ликвидиране-про-ята9изделието),след като не може да изпълнява своята ф-я се разгражда на компоненти за преработка и рециклиране.Етапите са 7,могат да бъдат по-малко и повече.

Графика:

Моделирането означава,описание на деиностите във всички етапи на жизнения цикъл и тяхното разположение във времето и пространството .Понякога модела може да има финансови стойности.  1. Етап-започва с педпроектиране проучване за потребностите от дад. продукция или изделие.Преценка дали да се произвежда,цени,в какъв обем...Сега държавата планира и взема решения за транспорта,образованието,енергетиката.В този етап е добре да участват специалисти от всички други етапи.вземат се важни решения за инвестиции , кредити.Предопределят се основни дейности от другите етапи.

  2. Етап-обхваща конструиране на изделието,разработване на конструкторска документация.Тя може да бъде:текстова,графична,смесена,на хартиен и магнитен носител.Трябва да отговаря на стандарти ЕСКД

-изработване на опитен образец(прототип)

-изпитания на опитния образец

3) Етап-ТПП

-прави се технологична документация:текстова,графична,смесена

-разработването на технол.документация чрез ЕСТД и ЕСТПП

-изработване на опитна серия

-изпитания на опитната серия

4) Етап-производство

В производството се реализират технологичните и производствените процеси.В средата,в която се реализира 4-тия етап е произв.с-ма.Ако всички дейности от 1,2,3 етап са извършени качествено в 4 етап не трябва да има проблем ,там основно ще се извършва организация,планиране и регулиране на производството.може да има проблеми от неправилен мениджмънт.Има изделия,които имат десетки и хиляди елементи,изработват се върху хиляди работни места.Напр.: 1 автомобил,които се произвежда за 20 мин.,като хиляди хора работят едновременно,също така има и хиляди машини и съоръжения,които също работят едновременно.5) Етап-реализация

Възстановяват се вложените пари.От икономическа и финансова гледна точка този етап е най-подходящ.6) Етап-експлоатация

-качество,в ковто се реализира ф-ята на изделието.

-отказ от изпълнение на ф-ята,ако настъпят промени.

-ремонт и възстановяване на ф-ята.

-надеждност-св-ва на изделието да изпълнява ф-я за определен период от време.Време е ключова дума свързана с гаранционен срок.

-гаранционен срок-

След последния ремонт идва ликвидацията

7) Етап-ликвидация

-изхабяване на експлоатационния ресурс на изделието.Изхабяването бива:физическорезултат на износване,икономическо-свързан с промени на цени,валута,мита,технологично-засягат технологичните процеси.Технологиите дават себестойността.След разпадането на социализма,икономиката ни работи от 3-4 пъто по-голяма трудоемкост,но поне 5-10 пъти по-малка трудоемкост измерена в пари,енергоемкост по-голяма.

-морално-за принципи,мода(остаряла стока)

Във всяка ликвидация максимално,полезно ефективно да се използват наличните материали и суровини и да се изваршват максимално лесно процесите на ликвидацията.

Моделът на жизнения цикъл обхваща описанията на 3 негови компонента.

1)- описание на дейностите,които се извършват във всички етапи в жизнения цикъл.

2)-описание на необходимите ресурси в етапите от жизнения цикъл

Връзка м/у дейностите пари и време

Графика:


Разходите растат с течение на времето,линейно.Разходите са за труд и изработване на опитен образец.Птез третия етап разходите са много пожече.За да се стигне до пробния стадий на автомобил с 10 хиляди детайла ,работят хиляди хора.Площа на графиката показва всички разходи.

ПАРИ х ВРЕМЕ = РАЗХОДИ

Правят се разходи за работниците в производството.Има разходи и за материали,енергия(компренсиран въздух,природен газ)

4-тия етап по отношение на времето се разглегда в 2 аспекта:

1)-месечен производствен цикъл-свързан с месечния финансов цикъл

Ако направим огледален образ на разходите,това са приходите.Еднократните разходи ако са 100%, 1)етап -поема 10-155,втория-25-30%,третия-55-65%.Това са разходите измеренивъв време и пари.За започване на производство на друг детайл ,трябва отново да се започне от първия етап и да се мине през всичките процедури на производство и проектиране.

Годишна производствена програма

ГПП-120000 бр.

Време за усвояеане=1 година

Време за производство=6 години

Време за експлоатация=10 години

Гаранционен срок=2 години

Еднократни разходи=1мил.лева

Текущи разходи=разходи за:труд+материали+енергия+реклама

Срок за възвръщане на еднократните разходи=5 год.

Себестойност на изделието=Еднократните разходи / 5 год.(срок за възвръщане)+(РТ+РМ+РЕ+ДР)

(РТ+РМ+РЕ+ДР)-текущи разходи

[ЕР/5г.+(РТ+РМ+РЕ+ДР)]:ГПП

ГПП се бележи с N

СИ=(ЕР/5+ТР).1/N,лв./изд.

СИ-себестойност на изделието

СИ+печалба=цена

Текущите разходи могат да се увеличават,те носят добавена ст-ст,т.е. печалбата.
5.Качество,точност и надеждност на изделията

Тези св-ва са характерни за експлоатацията.

Качеството се вгражда в конструкцията и се използва от технолозите.

1)Качество на изделията е обект на проектиране,създаване,управление и използване.Има с-ми за управление на качеството.

Определения за качество:

Според Джуран:качеството е съответствие на употребата.

Според Файкен Баун:качеството,това са най-добрите изделия,по спецификации на потребителя.

Според Крозби:качеството е в съответствие с изискванията.

Според Денинг: най-полезните стоки желани от потребителя.

Според Ишикава: качеството е удовлетворяване на потребителя.

Оксфордския речник:степен на съвършенство

ISO8402: съвкупността от св-ва и характеристики на изделие свързани със способността му да удовлетворява уговорени или предполагаеми потребности.

Качеството е уговорени и предполагаеми св-ва.То може да бъде договорено и нормативно(регламентира се от документи и стандарти).Договорено качество означава договаряне на 2 фирми,които се договарят да произвеждат една за друга.

Според ISO8402 под изделие се разбира резултат от дейности или процеси.Може да бъде осезаемо и неосезаемо.

ISO9004 има 4 основни категории изделия.


  1. изделия от хардуер (нещо материално)-изделия съставени от произведени детайли и възли.

  2. Софтуер-от групата неосезаемите.Най-общо е информация,проекти,процеси и процедури.

  3. Технологи4ни продукти и преработени материали-разглежда суровини,полуфабрикати в 3-те състояния(твърдо,течно и газ.) както и комбинации от тях.

  4. Услуги-неосезаема дейност,процедура ,като планиране,продажби,обучаване,банково дело,транспорт,както и пускане в действие на осезаемите изделия.

ISO1400 се свързва с качеството на управление на ОС

ISO18000 управление на качеството на труда

ISO14000 е продължение на ISO9000

Качеството трябва да се създава,управлява,плаща.Надеждност

Надеждността на машините се нар. св-вото им да съхраняват своето качество в процеса на експлоатация,т.е. да се съхранява качеството на определени условия в опр.време.

Св-во на обекта (на изделието) състоящо се в неговата способност да изпълнява дад. ф-ции при определени условия на експлоатация и в течение на определен период от време (периода за време на работа).

Измерване на качеството и надеждността

Най-често срещани съвкупности от св-ва и характеристики,определящи качеството са: износоустойчивост,виброуст.,якост,твърдост,коравина,производителност на изделието,безотказност,ремонтопригодност,топлоустойчивост,технологичност.Втехнологичността влагаме материалоемкост,трудоемкост и енергоемкост на изделията при проектиране,производство и експлоатация.Част от тези св-ва на качеството принадлежат и на надеждността ,тъй като надеждността е качество за период от време.Надеждността се опред. с безотказност,дългосрочност,съхраняемост,ремонтопригодност.Точност на изделията

Точността е едно от най-важните св-ва на качеството на изделието и е пряко свързана с надеждността.Тъй като изделията се състоят от детайли и възли ,детайлите от повърхнини,повърхнините се състоят и описват с размери,форми,грапавости.Видовете точност са:

-точност на взаимното разположение на детайлите (точност на сглобяването.

-точност на повърхнините на детайлите

-точност на затварящото звено в размерните вериги (решава се при сглобяването,но се проектира при конструирането).

Всички точности се задават от конструктора и се намират в конструкторската документация.Точността се гарантира и реализира в технологиите и производството.Точност на изделието като цяло

Всяко изделие има 1 или няколко работни органа,които изпълняват техните основни ф-ии и тяхната точност на движенията им,представляват точността на изделията като цяло.Точност на взаимното разположение на детайлите

-тя е отклоненията от успоредност,перпендикуляра м/у осите на детайлите,повърхнините.Определя се и от хлабините на сглобките м/у детайлите.Точност на повърхнините

-точност на формата,размер и грапавост

графика:

↑ точност на размера се задава по няколко начина

графика:

D=50


Dmin=49,98}

Dmax=50,05}

δD=0,070mm (разлика)
Rz-средна височина на грапавините,задава се в микрони

Ra-средно отклонение на базовата линия

Rz ≈ 2Ra

Цилиндричната повърхнина може да има грешки,но да са в дадения допуск.


Каталог: uploads
uploads -> Английские слова и выражения в оригинальном написании a horse! a horse! MY KINGDOM FOR a horse! англ букв. «Коня! Коня! Мое царство за коня!»
uploads -> Викторина по пьесе В. Шекспира «Гамлет, принц Датский»
uploads -> Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрінің 2016 жылғы 22 қаңтардағы №35 бұйрығымен бекітілген тиісті деңгейдегі білім беру бағдарламаларын іске асыратын Қазақстан
uploads -> 2018 жылға арналған Жарқайың ауданы бойынша айтақты және естелік күнтізбесі 24 маусым
uploads -> Ақмола оато үшін есікті қайта сатып алуды жүзеге асыру туралы хабарландыру 2016 жылғы 11 қазан Астана қ. Тапсырыс берушінің атауы мен пошталық мекенжайы «Ұлттық ақпараттық технологиялар»
uploads -> «Қостанай қаласы әкімдігінің білім бөлімі»


Достарыңызбен бөлісу:
  1   2


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет