1. X ғасырда Ұлы Моравия мемлекетінің орнына құрылған мемлекетбет2/4
Дата29.08.2018
өлшемі0.51 Mb.
#42535
1   2   3   4

221. Ежелгі заманда Оѕтїстік Ќосґзен бойын алєаш мекендеген халыќтар.

Шумерлер, аккадтар.

222. Ежелгі Ќосґзендегі патесилер – ол:

Шаєын ќала-мемлекеттер.

223. Б.з.д. XXIV єасырда Ќосґзенде ќўрылєан ірі мемлекеттіѕ орталыєы болєан ќала.

Аккад.


224. Вавилон патшалыєын ќўрєан билеуші:

Хаммурапи.

225. Ежелгі Вавилон патшалыєындаєы аса маѕызды ќўжат:

Хаммурапи заѕдар жинаєы.

226. Јлемдегі еѕ ежелгі жазу жїйесі ќалыптасты:

Ќосґзенде.

227. Ежелгі Ќосґзенде алєашќы жазуды ќалыптастырєандар:

Шумерліктер.

228. Ежелгі Вавилондаєы «јлемніѕ жеті кереметініѕ» бірі:

Аспалы баќ.

229. Ежелгі Вавилон ќаласыныѕ ќамќоршы ќўдайы:

Мардук.


230. Ежелгі вавилондыќтардыѕ тїсінігінде Таммуз – ол:

Су ќўдайы.

231. Ежелгі Египеттіѕ халыќ тыєыз ќоныстанєан елге айналєан уаќыты:

Б.з.д. IV мыѕжылдыќ.

232. Ежелгі Египеттіѕ орналасќан жері:

Солтїстік-Шыєыс Африка.

233. Б.з.д. IV мыѕжылдыќта Египет жерінде мемлекеттердіѕ пайда болуына јсер еткен фактор:

Ќўл иеленушілік ќўрылыстыѕ ќалыптасуы.

234. Ежелгі Египет билеушісініѕ титулы:

Патша.


235. Ежелгі Египет мемлекетініѕ алєашќы астанасы:

Мемфис.


236. Ежелгі Египет жазуында ќолданылєан иероглифтер саны:

750-ге жуыќ.

237. Ежелгі египеттіктер бір жылды :

365 кїнге бґлді.

238. Ежелгі Египеттегі Фивы ќаласыныѕ бас храмында еѕбек еткен ќўлдар саны:

80 мыѕ.


239. Астрономиялыќ білім негізінде календарь пайда болєан ел:

Египет.


240. Ежелгі Египетте ќўдайєа баланєандар:

Перєауын.

241. Ежелгі дјуірде бір жылды 12 айєа, 365 кїнге бґле білген халыќ:

Египеттіктер.

242. Ежелгі египеттіктер ќўдай ретінде елестеткен бейне:

Жануар басты адам.

243. Ежелгі египеттіктердіѕ жазуы – таѕба суреттіѕ атауы:

Иероглиф.

244. Ежелгі египеттіктерде Амон – Ра:

Кїн ќўдайы.

245. Ќазіргі Ирак мемлекетініѕ солтїстік-шыєыс бґлігінде орналасќан ежелгі мемлекет:

Ассирия.


246. Б.з.д.ІХ єасырда ќўрылєан, Армения жерінде орналасќан ежелгі мемлекет:

Урарту.


247. Урарту мемлекетініѕ астанасы болєан Тушпа ќаласы орналасќан жер:

Ван кґлініѕ жаєасы.

248. Урарту патшалыєыныѕ мыќты мемлекетке айналєан уаќыт:

Б.з.д. VIII єасыр.

249. Урарту мемлекетініѕ астанасы.

Тушпа.


250. Б.з.б. VIII є. ќуаты арта тїскен мемлекет:

Ассирия.


251. Ассириялыќтардыѕ отаршылдыќ саясатындаєы ерекшеліктердіѕ бірі:

Баєынышты халыќты ата-ќонысынан айыру.

252. Ашшурбанипал кітапханасын ўйымдастырды:

Ассирилыќтар.

253. Ќазіргі Тїркия жерінде ґмір сїрген Оѕтїстік-батыс Азияныѕ ежелгі мемлекеті:

Хетт патшалыєы.

254. Хетт патшалыєын талќандаєан мемлекет:

Ассирия.


255. Оѕтїстік-Батыс Азия жеріндегі ежелгі кеме жасаушылар мен теѕізде жїзушілер:

Финикиялыќтар.

256. Финикиялыќтар мјдениетініѕ ірі жетістігі:

Альфавиттіѕ пайда болуы.

257. Финикиялыќтардыѕ кґктем ќўдайы:

Ваал.


258. Парсы патшасы Кирдіѕ жорыєын тойтарєан Орта Азиядаєы тайпа:

Саќ.


259. І Дарий патша парсы мемлекетін:

20 аймаќќа бґлді.

260. Парсы мемлекетіндегі І Дарий шыєарєан таза алтын теѕге:

Дарик.


261. «Авеста» шыєармасында уаєыздалатын діни ілім:

Заратуштралыќ.

262. Заратуштра дініндегі ќайырымдылыќ ќўдайы:

Ахура Мазда.

263. Заратуштра дінінде ґлген адамныѕ денесін:

Жабайы ќўстарєа тастады.

264. І Дарий кезінде парсылар сыйына бастаєан ќўдай:

Ахурамазда.

265. Ежелгі Бактрия жерініѕ кґптеген елдерге танылуына себеп болєан баєалы тас:

Лазурит.


266. Бактрия мемлекетініѕ астанасы:

Бактр.


267. Азияныѕ орталыќ бґлігінде ќалыптасќан, ежелгі дїниедегі кґшпелілер ќўрєан ірі мемлекеттіѕ бірі:

Кушан мемлекеті.

268. Парфия патшалыєын ќўрєан Адам:

Арсак.


269. Б.з.д. 53 жылы Ќосґзен атырабында римдіктерді талќандаєандар:

Парфиялыќтар.

270. Б.з.д. І мыѕжылдыќтыѕ соѕында Їндістан жеріне солтїстіктен келіп ќоныстанєан кґшпелі тайпа:

Арийлер.


271. Бір орталыќќа баєынєан Їнді мемлекетін ќўруды жїзеге асырєан патша:

Ашок.


272. Ежелгі Їндістандаєы брахмандар – ол:

Абыздар.


273. Ежелгі Їндістанныѕ «Рамаяна» дастанында суреттелген, їнділіктер табынатын ќасиетті маймыл.

Хануман.


274. Ежелгі їнділіктердіѕ шаруашылыєы, басќару жїйесі, јлеуметтік жаєдайы, јдет-єўрыптары жайында мјлімет беретін тарихи шыєарма.

«Ману заѕдары».

275. Будда дінініѕ негізін ќалаушы.

Сиддхардћа.

276. Буддизм дініндегі нирвана – ол:

Рахат ґмір.

277. Ўлы Ќытай ќорєанын салдырєан патша.

Цинь Ши Хуанди.

278. «Сары орамалдылар» кґтерілісі созылды:

20 жылєа.

279. Ќытайлар ґндіру тјсілін біраз уаќытќа дейін ќўпия саќтаєан тауар.

Жібек.


280. Ќытайда ќаєазєа жазу ќалыптасты:

Б.з.д. ІІ єасырда.

281. Јлемде компасты алєаш ойлап тапќандар.

Ќытайлар.

282. Ежелгі Грекиядаєы полистер – ол:

Ќала-мемлекеттер.

283. Афины мемлекетініѕ ќўрамына кірген ќалалар саны.

12.


284. Ежелгі Грекиядаєы демостар – ол:

Ќарапайым халыќ.

285. Архонт Солонныѕ заѕдары негізінде Ежелгі Афиныда пайда болды:

Демократия.

286. Ежелгі Афиныдаєы жоєары ґкімет билігі:

Халыќ жиналысы.

287. Афины ќала мемлекетініѕ Эллададаєы бай жјне ќуатты мемлекетке айналєан уаќыт:

Б.з.д.V єасырдыѕ ортасы.

288. Б.з.д. V єасырдыѕ ортасында ґмір сїрген, Афины демосыныѕ кґсемі, Афины мемлекетініѕ ґрлеуіне ыќпал еткен ќайраткер.

Перикл.


289. Б.з.д. IV єасырда Грекияєа ќауіп тґндірген Балкан тїбегіндегі ел.

Македония.

290. Афинылыќтардыѕ Македонияєа ќарсы тјуелсіздік жолындаєы кїресін басќарєан ќайраткер.

Демосфен.

291. Македония мен гректердыѕ арасында еѕ ірі Херонея соєысы ґткен жыл.

Б.з.д. 338 жыл.

292. Ежелгі Грекиядаєы Дионис ќўдайдыѕ ќўрметіне жасалєан мереке.

Егіншілер мерекесі.

293. Олимпия ойындары кезінде бїкіл Грекияда тыйым салынды:

Соєысќа.


294. Ежелгі Грекияда тўѕєыш Олимпия ойындары ґткен жыл.

Б.з.д 776 жыл.

295. Ежелгі грек жазушысы Эсхилдіѕ ірі трагедиялыќ шыєармаларыныѕ бірі кґрсет.

«Бўєауланєан Прометей».

296. Ежелгі гректердіѕ наным-сеніміндегі ґздері табынєан ќўдайлардыѕ саны.

40-єа жуыќ.

297. Ежелгі гректердіѕ нанымындаєы аєайынды їш ќўдай.

Зевс, Посейдон, Аид.

298. Ежелгі гректер нанымындаєы сўлулыќ пен махаббат ќўдайы.

Афродита.

299. Ежелгі Грекияда сјулет ґнерініѕ барынша ќарќынды дамыєан уаќыты.

Б.з.д. V єасыр.

300. Грекиядаєы јлемніѕ жеті кереметініѕ бірі, мїсінші Фидийдіѕ туындысы:

Зевс мїсіні.

301. Ежелгі Грекиядаєы балаларды он сегіз жастан бастап оќытатын, жан-жаќты єылым, біліммен сусындататын оќу орныныѕ атауы.

Гимнасия.

302. «Илиада» жјне «Одиссея» поэмаларыныѕ авторы:

Гомер.


303. Атаќты єалым Гиппократтыѕ єылыми еѕбектерініѕ саны.

60-єа жуыќ.

304. «Тарихтыѕ атасы» атанєан ежелгі грек тарихшысы.

Геродот.


305. Ежелгі грек философы Демокриттіѕ јлемде тўѕєыш рет жасаєан єылыми тўжырымдамасы.

Атом ќозєалысы жайлы.

306. Ежелгі театр отаны.

Грекия.


307. Македония патшасы ІІ Филипптіѕ б.з.д. 356 жылы жїзеге асырєан ірі реформасы:

Аќша реформасы.

308. Александр Македонскийдіѕ ќайраткерлік жолына тїсуіне ыќпал еткен, єылымныѕ кґптеген салаларымен сусындатќан грек ойшылы.

Аристотель.

309. Александр Македонискийдіѕ соєыссыз баєындырєан мемлекеті:

Египет.


310. Александр Македонский јскерініѕ Кіші Азияєа басып кірген жылы:

Б.з.д. 334 жыл.

311. Б.з.б. 325 ж. Александр Македонский ќўрєан империяныѕ астанасы:

Вавилон.


312. Ежелгі Рим мемлекеті орналасќан Еуропадаєы тїбек.

Апеннин тїбегі.

313. Ежелгі Рим республикасыныѕ саяси-басќару сипаты.

Аристократиялыќ.

314. Римдіктер мен Карфагендіктердіѕ арасындаєы соєыстыѕ атауы.

Пуни соєысы.

315. Їшінші пуни соєысында Рим јскерлерініѕ Карфаген ќаласын толыќтай жаулап алєан жылы.

Б.з.д. 146 жыл.

316. Спартак бастаєан ќўлдар кґтерілісі басталєан жыл.

Б.з.д. 74 жыл.

317. Ежелгі Рим шешені Цицеронныѕ єылыми трактаттарыныѕ саны.

800-н астам.

318. Ежелгі Римдегі «барлыќ ќўдайлардыѕ єибадатханасы» деп аталатын храмныѕ аты:

Пантеон.


319. Христиан дінініѕ ґрлей тїсуіне ыќпал жасаєан, храмдар салуєа рўќсат еткен Рим императоры:

Константин.

320. Мемлекетті дара басќарєан Римніѕ алєашќы императоры:

Октавиан.

321. Рим империясыныѕ екіге бґлінген жылы:

395 жыл.


322. Єўндардыѕ Рим империясына баєытталєан жорыєын басќарєан єўн кґсемі:

Еділ.


323. 455 жылы Рим ќаласын жаулап алєан еуропалыќ тайпа:

Вандал.


324. IV єасырдаєы Рим империясыныѕ јлсірей бастауыныѕ негізгі себептерініѕ бірі.

Ќўлдар еѕбегініѕ тиімсіздігі.

325. V єасырда Рим империясы арќылы Солтїстік Африка жеріне ґткен герман тайпасы.

Вандалдар.

326. V єасырда єўндардыѕ ыєыстыруымен Галлия жеріне барып ґзі мемлекетін ќўрєан герман тайпасы.

Франктер.

327. Батыс Рим империясындаєы ірі кґтеріліс болєан, тарихта ќўл иеленушілік ќўрылыстыѕ жойылу жылы деп аталєан уаќыт.

476 жыл.


328. Франктердіѕ ќылмыстыќ заѕындаєы ќылмыскерге ќолданылатын негізгі жазаныѕ тїрі.

Аќшалай айып тґлеу.

329. Франктер империясында жаѕа ќоєамдыќ ќўрылыс – феодализмніѕ ќалыптаса бастауыныѕ кґрінісі

Карл Мартелдіѕ жерді сыйлыќќа їлестіруі.

330. Франктер билеушісі Ќортыќ Пипин билікке жету жолында арќа сїйеді:

Рим папасына.

331. Франктер билеушісі Пипинніѕ Рим папасына берген сыйлыєыныѕ «жўрнаєы» болып табылады:

Ватикан.


332. 768-814 жылдар аралыєында франктер империясында билік жїргізген атаќты король.

Ўлы Карл.

333. Ўлы Карлдіѕ Франк империясыныѕ ыдырауы нјтижесінде пайда болєан мемлекеттер:

Франция, Германия, Италия.

334. Ўлы Карл империясы кезінде кітап жазу їшін пайдаланєан зат:

Пергамент.

335. Рим имериясыныѕ ресми тїрде Шыєыс жјне Батыс империя болып екіге бґлінген жылы:

395 жыл.


336. Шыєыс Рим империясыныѕ тарихтаєы атауы:

Византия империясы.

337. 552-537 жылдары Византия имераторы Юстинианныѕ Константинопольде салдырєан храмы:

Јулие София храмы.

338. Ерте орта єасырдаєы Еуропадаєы «Азаматтыќ ќўќыќтар жинаєы» атты заѕдыќ ќўжат:

Византиялыќ заѕ.

339. VII єасырдыѕ 70-жылдарында Византияныѕ солтїстік-шыєысында ќўрылєан алєашќы славян мемлекеті.

Болгария патшалыєы.

340. Мўхаммед пайєамбардыѕ ґмір сїрген жылдары.

570-632 жылдар.

341. Ислам діні жолында Мекке ќаласында ґзіне ќолдау таппаєан Мўхаммед пайєамбардыѕ барып паналаєан араб ќаласы.

Медине.


342. Мўхаммед пайєамбардыѕ ќўрєан араб мемлекеті:

Араб халифаты деп аталды.

343. VIII єасырда арабтар жаулап алєан Еуропадаєы ел.

Испания.


344. Араб халифатыныѕ ќўрамынан бґлініп шыќќан Еуропадаєы ірі халифат.

Кордова халифаты.

345. Араб халќыныѕ кґпшілік бґлігі ислам дііні ќабылдаєан жыл.

630 жыл.


346. Аса ірі кітапханасы бар Араб халифатыныѕ ірі ќаласы.

Баєдад.


347. Ислам діні негізінде арабтар бейнелеу ґнерінде тыйым салды:

Адам жјне жануар кейпін бейнелеуге.

348. Еуропалыќтар XVIII єасырєа дейін пайдаланєан Ибн Синаныѕ єылыми еѕбектері.

Медицина жґнінде.

349. Отыз томдыќ «Замана тарихы» атты тарихи-географиялыќ энциклопедияныѕ авторы, ортаєасырлыќ араб тарихшысы.

јл-Масуди.

350. V-VII єасырлар аралыєында ќазіргі Орта Азия, Ауєанстан, Солтїстік-Батыс Їндістан жјне Шыєыс Тїркістан жерлерінде ґмір сїрген ірі тайпалыќ бірлестік.

Эфталит тайпалыќ бірлестігі.

351. V єасырда эфталит тайпалары ґз мемлекетін ќўрєан аймаќ:

Ауєанстанда.

352. Эфталит мемлекетініѕ астанасы болєан ќала:

Бадиян.


353. Эфталит дјуірінен саќталєан жазба деректердіѕ кґпшілігі мына тілде жазылды:

Шыєыс Иран тілі.

354. Эфталиттердіѕ жергілікті тайпалармен бірігуі нјтижесінде пайда болєан халыќ:

Ауєандар.

355. Эфталиттердіѕ ежелгі мјдениет ескерткіштерініѕ орталыєы болєан ќала:

Герат.


356. Эфталит мемлекетініѕ ќўлауына себеп болєан мемлекеттер:

Тїрік ќаєанаты мен Иран.

357. Батыс славяндардыѕ ќўрамына кіретін тайпалар:

Поляктар, чехтар, словактар.

358. ІХ єасырда ќўрылєан тўѕєыш Батыс славян мемлекеті:

Ўлы Морав мемлекеті.

359. 681 жылы Балкан тїбегінде Аспарух ханныѕ басшылыєымен ќўрылєан славян мемлекеті.

Болгар мемлекеті.

360. ХІ єасырда жаѕадан ќўрылєан Орыс мемлекетініѕ гїлденіп, дамуына жаєдай жасаєан ўлы кінјз.

Ярослав Мудрый.

361. 988 жылы Киев Русінде болєан маѕызды тарихи оќиєа.

Христиан дінін ќабылдауы.

362. Киев Русініѕ славян алфавиті – кириллицаны ќабылдаєан єасыры:

IX є.


363. 1185 жылы жазылєан Киев Русініѕ јдеби мўрасы болып табылатын тарихи шыєарма:

«Игорь жорыєы туралы жыр».

364. Ерте орта єасырда феодалдардыѕ жерінде ерікті шаруалардыѕ еѕбегіне негізделген шаруашылыќ:

Поместье.

365. Феодалдардыѕ атаќ-лауазымы бойынша топќа бґліну ерекшелігі:

Феодалдыќ саты.

366. Јскери іспен айналысатын феодалдар:

Рыцарлар.

367. «Барщина» дегеніміз:

Еѕбекпен ґтеу.

368. 1302 жылы Францияда ќўрылєан ґкілетті биліктіѕ ресми атауы.

Бас штаттар.

369. Орта єасырдаєы Франция королініѕ иелігі:

Домен.


370. XIV єасырдаєы Англия мен Франция арасында болєан жїз жылдыќ соєыс ґткен жылдар.

1337-1453 жылдар.

371. 1358 ж. Жакерия кґтерілісінде шаруалар отрядыныѕ басшысы:

Гильом Каль.

372. Жїзжылдыќ соєыста Пуатье ќаласыныѕ тїбінде француз армиясыныѕ аєылшындардан жеѕілген жылы:

1356 жыл.

373. Францияда сословиелік монархия - орталыќтанєан мемлекеттіѕ пайда болєан уаќыты.

XV єасырдыѕ аяєы.

374. 1429 жылы Жанна д Арктыѕ аєылшындардан азат еткен француз ќаласы.

Орлеан.


375. Аєылшын шіркеу сотыныѕ Жанна д' Аркке таќќан айыбы:

Сиќырлыќ жасады.

376. 1453 жылєы жїзжылдыќ соєыста француздардыѕ пайдасына шешілген шайќас:

Бордо шайќасы.

377. Францияны біріктіру аяќталды:

ХІ Людовиктіѕ тўсында.

378. ХІ єасырда Британ аралдарын жаулап алєан Нормандия герцогі.

Вильгельм.

379. Англияда јскери ќызмет атќарєысы келмеген феодалдарєа ІІ Генрихтыѕ енгізген салыєы.

Ќалќандыќ аќша.

380. Англиядаєы алќызыл раушандар мен аќ раушандар соєысы ґткен жылдар.

1455-1485 жылдар.

381. XIV єасырдаєы Англия парламентіндегі екі палата.

Лордтар, ќауымдар палатасы.

382. ХІІІ єасырда ќўрылєан Англия парламентініѕ лордтар палатасына сайланбаєан феодалдар тобы:

Рыцарьлар.

383. Х-ХІ єасырларда «Ќасиетті Рим империясы» деп аталєан корольдік:

Германия корольдігі.

384. 1237 жылы Герман рыцарьлары ќўрєан одаќ.

Тевтон ордені.

385. Х-ХІ єасырларда Германияда ќалалардыѕ пайда болып, ґсе бастауына ыќпал еткен еѕбек бґлінісі.

Ќолґнердіѕ ауылшаруашылыєынан бґлінуі.

386. XV аяєы – XVI єасырдыѕ бас кезінде Германияда ыќпалы кїшейген шіркеу.

Католиктік.

387. Орта єасырдаєы Испаниядаєы реконкиста – ол:

Арабтарєа ќарсы кїрес.

388. 726 жылы Испания жерінде арабтар ќўрєан јмірлік:

Кордова јмірлігі.

389. Орта єасырларда арабтардан азат етілген Пиреней тїбегінде ќўрылєан корольдіктер:

Испания жјне Португалия корольдігі.

390. 1492 жылы Пиреней тїбегінен ќуылєан халыќтар:

Еврейлер.

391. Ортаєасырлардаєы Италия жерінде тјуелсіздікке ќол жеткізген ќала-мемлекеттердіѕ ішіндегі еѕ ќуаттысы.

Венеция.


392. XVI єасырда Венеция ќала-мемлекетініѕ саяси-экономикалыќ жаєынан ќўлдырауына себеп болєан соєыс.

Тїріктермен болєан соєыс.

393. XIV єасырда дїние жїзіндегі тўѕєыш мануфактура ашылєан Италияныѕ ірі ќаласы.

Флоренция.

394. Орта єасырда Еуропадан Шыєысќа баратын ірі сауда жолдарына иелік етті:

Венеция, Генуя кґпестері.

395. Еуропада тўѕєыш жоєары мектептер – университеттер пайда болды:

ХІІ єасырда.

396. Орта єасырларда Еуропадаєы ќўрылєан алєашќы университеттерде оќу ... тілінде жїргізілді.

Латын тілі.

397. Орта єасырда Италияда жўмыс істеген белгілі университет.

Болонье университеті.

398. ХІІ єасырда Францияда жазылып, халыќтыѕ арасына кеѕ тараєан рыцарлыќ дастан.

«Роланд туралы жыр».

399. ХІ-ХІІ єасырларда Еуропада ќўрылыс салуда кеѕінен ќолданылєан Ежелгі Рим сјулет ґнерініѕ їлгісі.

Романдыќ.

400. Дамыєан орта єасырларда Еуропадаєы бейнелеу ґнерініѕ аса зор жетістігін кґрсетіѕіз.

Кітап миниатюрасы.

401. ХІІ єасырда кґшпелі ќыпшаќтардан Русьты отыз жылдай уаќыт ќорєаєан ўлы кінјз:

Владимир Мономах.

402. 1072 жылы Киевте жасалєан кінјздыќ заѕ:

«Русская правда».

403. Шыєыс Рим империясындаєы патриарх басќарєан шіркеудіѕ аты:

Православиелік.

404. 1095 жылы Клермон ќаласындаєы жиында папаныѕ халыќќа жасаєан їндеуінде мўсылмандардан азат етуілуі керек болєан ќала.

Иерусалим.

405. Орта єасырдаєы жапон ќоєамыныѕ еѕ ірі феодалдары:

Дайме.


406. Жапон феодалдыќ ќоєамыныѕ негізгі јскери тобы.

Самурай.


407. Орта єасырлардаєы Жапонияныѕ астанасы.

Киото.


408. XVI єасырдыѕ соѕында Жапонияда ќалыптаса бастаєан капитализмніѕ белгілерініѕ бірі:

Сауда буржуазиясы.

409. 1603 жылы Жапонияны біріктіруді аяќтап сегун атаєын алєан билеуші.

Токугава.

410. Орта єасырда Ќытайда 618-907 жылдары билік жїргізген јулет.

Тан јулеті.

411. 768-824 жылдары ґмір сїрген, будда дінін сынап еѕбек жазєан ќытай жазушысы.

Хань Юй.


412. 1206 жылы Айбек сўлтанныѕ басшылыєымен ќўрылєан Солтїстік Їндістандаєы мемлекет.

Дели сўлтандыєы.

413. Орта єасырдаєы Їндістан халыќтарыныѕ арасындаєы негізгі ерекшелікті кґрсетіѕіз:

Халыќтыѕ кастаєа бґлінуі.

414. Їндістан халыќтарыныѕ діни тїсінігіндегі дїниені жаратушы:

Брахма.


415. ХІ єасырда ќўрылєан Осман империясыныѕ тїп негізі болєан тїрік тайпалары.

Оєыз-селжўќтар.

416. Византия мемлекетініѕ астанасы Константинопольды басып алєан тїрік сўлтаны.

ІІ Мехмед.

417. Тїріктердіѕ ќарамаєына ґткен Балкан тїбегіндегі жерлердіѕ јкімшілік-басќару жаєынан бґлінуі.

Санжаќ.


418. Осман империясындаєы христиан дініндегі балаларды тјрбиелеп-їйрету арќылы жасаќталатын јскери ќўрама.

Янычар.


419. Орта єасырдаєы Осман империясыныѕ езгісіне ќарсы шыќќан болгар жјне серб партизандары ґздерін:

Гайдуктер деп атады.

420. 1513 жылы дїние жїзініѕ картасын, 1523 жылы «Бахрийе» атты теѕіз атласын жасаєан тїрік географы.

Пири Реис.

421. ХІІІ єасырда Орта Азия жеріндегі Хорезм мемлекетініѕ жойылуын тездеткен жаєдай.

Монєол шапќыншылыєы.

422. 1212 жылы Мўхаммед хорезмшахќа ќарсы халыќ кґтерілісі болєан Орта Азия ќаласы:

Самарќанд.

423. Орта єасырдаєы Орта Азия жеріндегі ќалалардыѕ ќолґнершілер мен саудагерлер тўратын бґлігі.

Рабад.


424. 1428-1429 жылдары Ўлыќбектіѕ кезінде Самарќан ќаласында салынєан ірі єылыми орталыќ.

Обсерватория.

425. Орта Азия жерінде ґмір сїрген, атаќты єалым, дјрігер, «Дјрігерлік єылым каноны» атты єылыми еѕбектіѕ авторы.

Јбу Јли ибн Сина.

426. 1250 жылы Египеттегі мемлекет билігін басып алєандар.

Мамлюктер.

427. Ќазіргі Эфиопияныѕ солтїстігінде ІІІ єасырєа ќарай ќўрылєан, орта єасырлардаєы Африкадаєы ќуатты мемлекеттердіѕ бірі.

Аксум.


428. 1004 жылы Каир ќаласында салынєан єылыми орталыќ.

«Білім їйі».

429. Мјскеу ќаласын салдырєан кінјз.

Юрий Долгорукий.

430. «Игорь жорыєы туралы сґз» дастанында аты шыќќан тўлєа ретінде мадаќталатын кінјз.

Всеволод Юрьевич.

431. Шыѕєыс ханныѕ (Темучин) туєан жылы.

1155 жыл.

432. Монєол империясыныѕ ќўрылєан жјне Темучинніѕ хан болып сайланєан жылы.

1206 жыл.

433. Шыѕєыс ханныѕ заѕдар жинаєы.

Яса.


434. Шыѕєыс хан кезіндегі Монєол империясыныѕ астанасы.

Ќараќорым.

435. Монєолдардыѕ батысќа шабуылды бастауєа шешім шыєарєан ќўрылтай жиналысы ґткен жыл.

1235 жыл.

436. 1236 жылы Бату јскері жаулап алєан Еділ бойындаєы ел.

Бўлєар.


437. 1240 жылы монєол-татар јскерлері жаулап алєан Русь ќаласы.

Киев.


438. Орыс жерінде монєол-татар їстемдігі орнаєан уаќыт:

1240-1480 жылдар.

439. Батудыѕ орыс жерінде ќўрєан мемлекеті.

Алтын Орда.

440. Бату ханныѕ кезіндегі Алтын Орданыѕ алып жатќан территориясын кґрсетіѕіз:

Ертістен Дунайєа дейінгі аралыќ.

441. Бату ханныѕ Шыєыс Еуропаєа жорыќ жасаєан жылдарын кґрсетіѕіз:

1236-1242 жылдар.

442. 1539 жылєы Франция королі І Францискініѕ ќабылдаєан тарихи шешімі.

Француз тілін мемлекеттік тіл деп жариялады.

443. 1555 жылєы Нострадамустыѕ «Жїзжылдыќтар» атты тарихи еѕбегінде кґрініс тапќан болжам:

2025 жылєа дейінгі адамзат тарихындаєы оќиєалар айтылды.

444. 1607 жылєы Англиядаєы тарихи оќиєаны кґрсетіѕіз:

Алєаш рет јнўран ќабылданып, орындалды.

445. 1603 жылы Англияда билікке келген корольдік јулет.

Стюарттар јулеті.

446. Орта єасырдаєы Германия жеріндегі католик шіркеуініѕ озбырлыєына ќарсы ќозєалыс.

Реформация.

447. XVI єасырдыѕ аяєында Испанияныѕ дїниежїзілік теѕіздегі їстемдігінен айырылуыныѕ басты себебі.

Англия флотынан жеѕілуі.

448. XVI єасырдыѕ аяєында Испанияныѕ «Жеѕілмейтін армада» теѕіз флотын жеѕген ел:

Англия.


449. Еуропада еѕ алєашќы буржуазиялыќ революция жеѕіске жеткен ел.

Нидерландия.

450. 1559 жылы аяќталєан Италия їшін жїргізілген кїреске ќатысќан еуропалыќ елдер.

Франция мен Испания.

451. XV єасырда еуропалыќтар ойлап тапќан тез жїретін жеѕіл, желкенді кеме.

Каравелла.

452. Еуропалыќтар барєанєа дейін Мексика жерін мекен еткен їндіс тайпасы.

Ацтек.


453. Еуропалыќтар ашќанєа дейін їндіс тайпаларыныѕ бірі - инктер мекендеген ел.

Перу.


454. Христофор Колумбтыѕ туєан отаны.

Италия.


455. XV єасырда еуропалыќтардыѕ теѕіз арќылы баруды кґксеген Азиядаєы «асќан байлыќ» елі.

Їндістан.

456. Христофор Колумбтыѕ Испания жаєалауынан батысќа баєытталєан алєашќы сапары басталды:

1492 жылы.

457. Христофор Колумбтыѕ батысќа баєыт алєан теѕіз сапарында еѕ алєашќы кезіктіріп, ґзі атын ќойєан арал.

Сан-Сальвадор.

458. Америка ќўрлыєын алєаш жаулап алєандар:

Испандыќтар.

459. Христофор Колумбтыѕ ашќан жерін бўрын белгісіз болып келген яєни жаѕа материк екенін дјлелдеді:

Америго Веспуччи.

460. XV-XVI єасырларда Оѕтїстік Америкадаєы Инктер империясын жаулап алєан еуропалыќ ќараќшы.

Писсаро.


461. XV єасырдыѕ аяєында теѕіз арќылы Африканы айналып Їндістанєа алєаш рет барєан португалдыќ саяхатшы.

Васко да Гама.
Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4
©kzref.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет