100 ақшалай қамтамасыз етілген банк кепілдігін шығару келісіміне (әрі қарай мәтін бойынша – «Келісім») және Ақшаның кепіл (кепілсалым) шартына қосу туралы өтінішДата14.03.2018
өлшемі79.14 Kb.
#20901
түріПротокол

Приложение 4.3 к протоколу Правления от 12.12.2012 года № 49 §16а

ДБ АО «Сбербанк»

№______

Күні «___» ____________201_ж.
100 % ақшалай қамтамасыз етілген банк кепілдігін шығару келісіміне (әрі қарай мәтін бойынша – «Келісім») және Ақшаның кепіл (кепілсалым) шартына қосу туралы өтінішКестенің осы бөлігінде көрсетілген жерлерді Клиент толтыру тиіс, қажет емесін толтырып болған соң алып тастау керек

1

Клиент

Атауы және заңды мекенжайы, СТН, «Жинақ банкі» АҚ ЕБ-де ашылған банктік шот, Кбе

1.1Төмендегі талаптарда Банктік кепілдікті/Кепілдікті шығаруды сұрайды:
2

Кредитор (Бенефициар):

Толық атауы,

Заңды мекенжайы,

Банктік деректемелер (қажетті жағдайда)

3

Кепілдік сомасы:

Санмен

(Жазбаша)

4

Кепілдіктің әрекет ету мерзімі:

Күнін көрсету керек __бастап____ дейін

5

Кепілдендіріліген міндеттеме:

Шарттың, конкурстың, тендердің, тағы басқаның атауы
Шарттың жалпы сомасы, конкурсқа қатысу туралы өтініш

Санмен

(Жазбаша)

6

Шарттың № және күні
7

Кепілдікті шығару нысаны:

Қағаз бетінде, SWIFT/TELEX хабарлама

8

Банктің комиссиялық сыйақы мөлшерлемесі

Санмен

(Жазбаша)

9

Клиенттің Банк алдындағы міндеттемелерін қамтамасыз ету:

Мысалы, Кепілдікті қамтамасыз ету есебіне ақшаны тікелей дебеттеу арқылы біздің №____________________шоттан есептен шығаруды сұраймыз

10


Кепілдікті ұсыну әдісі:

Мысалы, Өтініш иесіне қолма-қол беру

11

Міндеттемелердің орындалуын қамтамасыз ету үшін түсетін ақшаның кепіл сомасы

Санмен

(Жазбаша)

12

Келісімшарттың есептік нөмірі (егер бар болса)

(Егер Келісімшарттың есептік нөмірі қарастырылмаса, онда бұл жол толтырылмайды)13

Қосымша ақпарат:

Мысалы,

Өзге банктің растауы

Кепілдікті шығару үшін комиссияны «Жинақ банкі» АҚ ЕБ-де ашылған біздің №____________шоттың есебінен шығаруды сұраймыз.


Банктік кепілдікті шығару үшін комиссиялық сыйақы Принципалға қайтарылмайды/ішінара қайтарылмайды.
Клиент «Жинақ банкі» АҚ ЕБ Банктік кепілдігін/Кепілдікті шығару талаптары айқын және түсінікті екендігін растайды, сонымен қатар, «Жинақ банкі» АҚ ЕБ шығарылған Банктік кепілдік нысанымен келісетіндгін растайды.
Осы арқылы Клиент растайды:

 1. "Жинақ банкі" АҚ ЕБ Тарифтерімен, «Жинақ банкі» АҚ ЕБ-нің www.sberbank.kz адресіндегі сайтында орналасқан 100 % ақшалай қамтамасыз етілген банк кепілдігін шығару туралы келісім талаптармен және сол бойынша төлем тәртібімен танысқандығын және келісетіндігін;

 2. Өтініште көрсетілген бүкіл ақпарат дұрыс болып табылатындығын. Кез келген ақпарат өзгерген жағдайда, Клиент үш жұмыс күні ішінде Банкті хабардар етуге міндеттенетіндігін;

 3. Клиент танысқан және келіскен www.sberbank.kz адресінде орналасқан «Жинақ банкі» АҚ ЕБ-нің 100 % ақшалай қамтамасыз етілген банк кепілдігін шығаруға қосу туралы келісім талаптарына қосылатындығын;

 4. Клиент танысқан және келіскен www.sberbank.kz адресінде орналасқан «Жинақ банкі» АҚ ЕБ-нің Ақшаның кепіл (кепілсалым) шартының талаптарына қосылатындығын;

 5. «Жинақ банкі» АҚ ЕБ-нің 100 % ақшалай қамтамасыз етілген (Стандартты талаптар) банк кепілдігін шығаруға келісетіндігін;

 6. «Жинақ банкі» АҚ ЕБ-нің 100 % ақшалай қамтамасыз етілген банк кепілдігін шығаруға қосу туралы келісімі және Ақшаның кепіл (кепілсалым) шарты осы Өтінішке қол қойылған және «Жинақ банкі» АҚ ЕБ мақұлдаған күннен бастап заңды күшіне енеді және оның ажырамас бөлігі болып табылатындығын.

Осы Өтінішке клиент Банкке өзі келген сәтте қол қойылды. Бұл жағдайда, банктік қызметтердің ұсынылуын кеңейту мақсатында Клиент өзінің қандай да бір қосымша келісімінсіз, сондай-ақ үшінші тұлғалардың келісімінсіз, осы Өтініш бойынша, соның ішінде Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес банктік құпиядан тұратын Банкпен жасалған ұқсас құжаттар (шарттар/келісімдер) бойынша барлық ақпаратты «Сбербанк России» ААҚ-ға ұсынуға/ұсынып отыруға Банкке уәкілеттік береді.

_____________________________________________________________________________________

                            Клиенттің уәкілетті тұлғасының лауазымы және Т.А.Ә.

                                                                                                                                                    М.О.
№______

Дата «___» ____________201_г.
Заявление о присоединении к Соглашению на выпуск Банковской гарантии со 100 % денежным обеспечением (далее по тексту - «Соглашение») и Договору о залоге денег (заклад)Поля указанные в данной части таблицы необходимо заполнить Клиенту ненужное после заполнения удалить

1

Клиент

Наименование и юридический адрес, РНН, банковский счет открытый в ДБ АО «Сбербанк», Кбе

просит выпустить Банковскую гарантию/Гарантию на следующих условиях:
2

Кредитор (Бенефициар):

Полное наименование,

юридический адрес,

банковские реквизиты (при необходимости)

3

Сумма Гарантии:

Цифрами

(Прописью)

4

Срок действия Гарантии:

Необходимо указать дату с___ по ____

5

Гарантируемое обязательство:

Наименование договора, конкурса, тендера, прочее
Общая сумма договора,

заявки на участие в конкурсеЦифрами

(Прописью)

6

№ и дата Договора
7

Форма выпуска Гарантии:

На бумажном носителе, SWIFT/TELEX сообщение

8

Ставка комиссионого вознаграждения Банка

Цифрами

(Прописью)

9

Обеспечение обязательств

Клиента перед Банком:Например, Деньги в счет обеспечения Гарантии просим списать с нашего счета №____________________ путем прямого дебетования

10


Способ вручения Гарантии:

Например, нарочно Заявителю

11

Сумма залога денег, поступающая в обеспечение исполнения обязательств

Цифрами

(Прописью)

12

Учетный номер контракта

(если имеется)


(Если Учетный номер контракта не предусмотрен, строка не заполняется)13

Дополнительная информация:

Например,

Подтверждение другим банком

Комиссию за выпуск Гарантии просим списать с нашего счета открытого в ДБ АО «Сбербанк» №_____________.


Комиссионное вознаграждение за выпуск Банковской гарантии не подлежит возврату/частичному возврату Принципалу.
Клиент подтверждает, что условия выпуска Банковской гарантии/Гарантии ДБ АО «Сбербанк» ясны и поняты, а также подтверждает согласие с формой Банковской гарантии, выпускаемой ДБ АО «Сбербанк».
Настоящим Клиент подтверждает нижеследующее:

 1. Что ознакомлен и согласен с Тарифами ДБ АО "Сбербанк", условиями и порядком оплаты по Соглашению на выпуск Банковской гарантии со 100 % денежным обеспечением, размещенным на сайте ДБ АО "Сбербанк" по адресу: www.sberbank.kz

 2. Что вся информация, указанная в Заявлении, является достоверной. В случае изменения любой информации, Клиент обязуется в течении трех рабочих дней оповестить Банк.

 3. Присоединение к условиям Соглашения на выпуск Банковской гарантии со 100 % денежным обеспечением ДБ АО "Сбербанк", с которым Клиент ознакомился и согласен размещенным по адресу: www.sberbank.kz.

 4. Присоединение к условиям Договора о залоге денег (заклад) ДБ АО «Сбербанк», с которым Клиент ознакомился и согласен размещенным по адресу: www.sberbank.kz

 5. Соглашается на выпуск Банковской гарантии со 100 % денежным обеспечением ДБ АО "Сбербанк" (Стандартные условия).

 6. Соглашение о присоединении на выпуск Банковской гарантии со 100 % денежным обеспечением ДБ АО "Сбербанк" (Стандартные условия) и Договор о залоге денег (заклад) вступает в юридическую силу и является неотъемлемой частью с даты подписания настоящего Заявления и одобрения ДБ АО «Сбербанк».

Настоящее Заявление подписано в момент личного присутствия в Банке. При этом, в целях расширения предоставления банковских услуг,  Клиент без какого-либо дополнительного своего согласия, а также без согласия третьих лиц, уполномочивает Банк предоставить/предоставлять в ОАО «Сбербанк России» всю информацию по настоящему Заявлению, в том числе и по аналогичным документам (договорам/соглашениям) заключенных с Банком,  составляющую банковскую тайну в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

_____________________________________________________________________________________

должность и Ф.И.О. уполномоченного лица КлиентаМ.П.
Каталог: uploads -> files
files -> Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрінің 2016 жылғы 22 қаңтардағы №35 бұйрығымен бекітілген тиісті деңгейдегі білім беру бағдарламаларын іске асыратын Қазақстан
files -> 14 қараша 2012 жылы нормативтік құқықтық кесімдерді
files -> Спорттық атақтарды, разрядтарды және біліктілік санаттарын беру нормалары мен талаптарын бекіту туралы
files -> Календарный план
files -> Қр ауыл шаруашылығы министрлігі «Ұлттық аграрлық ғылыми-білім беру орталығы» кақ
files -> Гаев Андрей Михеевич


Достарыңызбен бөлісу:
©kzref.org 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет