1113 НҰСҚа аты-жөні тжк жауап парағының № Лек Аудитория № Орын № Бесінші пән аты Талапкердің қолы 2011жүктеу 0.7 Mb.
бет2/3
Дата21.04.2019
өлшемі0.7 Mb.
1   2   3
25. ABCD тіктөртбұрышында K нүктесі AD ортасы және скаляр көбейтіндісін табыңыз.

A) 8


B) 9

C) -9


D) 7

E) -8


МАТЕМАТИКА

ПӘНІНЕН СЫНАҚ АЯҚТАЛДЫ


ФИЗИКА


1. Білеуше оңға қарай жылжығандағы сырғанау үйкеліс күшінің бағыты:

A) Жоғары қарай.

B) Төмен қарай.

C) Солға.

D) Берілген күшке 450 бұрыш жасап бағыттылған.

E) Оңға.2. Су ішінде көлемі 10 м3 тасқа әсер ететін кері итеруші күш (; 1000 кг/м3)

A) 49 кH


B) 98 кH

C) 88 кH


D) 68 кH

E) 78 кH3. Екі өзара әсерлесуші денелер үшін импульстің сақталу заңы

A)

B) .

C) .

D) .

E) .4. Идеал газға берілген жылу толығымен газдың ішкі энергиясын арттыруға жұмсалатын процесс

A) изобаралық.

B) изотермиялық.

C) изохоралық.

D) изобаралық сығылу.

E) изотермиялық сығылу.5. Адиабаталық ұлғайған кезде идеал газдың ішкі энергиясы:

A) DU = 0.

B) DU  0.

C) DU > 0.

D) DU < 0.

E) DU  0.6. 210-7 Кл зарядқа электр өрісінің бір нүктесінде 0,015 Н күш әсер етеді. Осы нүктедегі өріс кернеулігі

A)

B)

C)

D)

E)7. Магнит өрісінің энергиясы

A) W =

B) W =

C) W =

D) W =

E) W = mgh8. Сары сәуленің судағы тарау жылдамдығы 225000 км/с, ал шыныда - 198200 км/с. Шынының сумен салыстырғандағы сыну көрсеткіші

A) 1,00.


B) 1,73.

C) 1,852.

D) 1,135.

E) 1,67.9. Ядродағы нейтрондар саны

A) A+Z.


B) ядродағы протондар санына тең.

C) атом қабықшасындағы электрондар санына тең.

D) A-Z.

E) А массалық санына тең.10. Жер бетінен 1 м биіктегі доп тағы 2 м-ге вертикаль жоғары лақтырылып, жерге құлады. Доптың жолы мен орын ауыстыруы

A) 4 м; 2 м.

B) 4 м; 1,5 м.

C) 4 м; 3 м.

D) 5 м; 1 м.

E) 5 м; 3 м.11. График бойынша дененің үдеуі мен 10 с-тағы орын ауыстыруы

A) -0,2 м/с2; 30 м.

B) -0,3 м/с2; 35 м.

C) -0,1 м/с2; 25 м.

D) -2 м/с2; 40 м.

E) -0,4 м/с2; 20 м.12. Қозғалыстағы дене жылдамдығы проекциясының уақытқа тәуелділігі x=2+3t (м/с) теңдеуімен берілген. Дененің орын ауыстыруы проекциясынына сәйкес теңдеу

A) Sx=2t+3t2 (м).

B) Sx=1,5t2 (м).

C) Sx=3t+2t2 (м).

D) Sx=3t+t2 (м).

E) Sx=2t+1,5t2 (м).13. Массасы 4 кг еркін түсіп келе жатқан дененің жылдамдығы жолдың бір бөлігінде 2-ден 8 м/с-қа дейін артты. Осы жолдағы ауырлық күшінің жұмысы (g = 10м/с2)

A) 100 Дж

B) 110 Дж

C) 140 Дж

D) 130 Дж

E) 120 Дж14. 8 м/с жылдамдықпен вертикаль жоғары лақтырылған массасы 500 г доптың ең жоғарғы нүктесіндегі толық энергиясы ()

A) 5 Дж.


B) 10 Дж.

C) 15 Дж.

D) 16 Дж.

E) 20 Дж.15. Массасы 5 кг, мольдік массасы 4×10-3 кг/моль газдың 500 К температурадағы көлемі 34,6 м3 болса, газдың қысымы

(R = 8,31).

A) 1400 кПа.

B) 1,45 кПа.

C) 16 кПа.

D) 150 кПа.

E) 255 кПа.


16. Суреттегі 1-2, 2-3 және 3-1 процесстер:

A) 1-2 – изохора; 2-3 – изотерма; 3-1 – изобара.

B) 1-2 – изотерма; 2-3 – изобара; 3-1 – изахора.

C) 1-2 – изобара; 2-3 – изотерма; 3-1 – изохора.

D) 1-2 – изохора; 2-3 – изобара; 3-1 – изотерма.

E) 1-2 – изотерма; 2-3 – изохора; 3-1 – изобара.17. Егер өткізгіштің актив бөлігінің ұзындығы 0,1 м болса, ток күші 50 А болғанда өткізгішке индукциясы 10 мТл магнит өрісі әсер ететін күш (Өрістің индукция сызықтары мен ток өзара перпендикуляр)

A) 40 мH

B) 50 мH

C) 60 мН


D) 20 мН

E) 100 мH18. Егер серіппеге ілінген массасы m жүктің тербеліс периоды Т болса, онда параллель қосылған осындай екі серіппеге ілінген массасы 2m жүктің тербеліс периоды

A) Т/4.


B) 2Т.

C) 4Т.


D) 1Т.

E) Т/2.


19. Электромагниттік толқынның таралу бағыты

A) сол қол ережесімен анықталады.

B) оң бұрғы ережесімен анықталады.

C) векторының бағытымен анықталады.

D) векторының бағытымен анықталады.

E) оң зарядтың қозғалу бағытымен анықталады.20. Ұзындығы , ал көлбеулік бұрышы a көлбеу жазықтықтың бойымен сырғанаған дененің көлбеу жазықтықтың соңғы нүктесіндегі жылдамдығы (үйкеліс коэффициентін m-ға тең деп есептеңіз).

A) = .

B) = .

C) = .

D) = .

E) = .21. Центрлері бір-бірінен 25 см қашықтықта орналасқан екі бірдей зарядталған шарик 3,6 мкН күшпен әсерлеседі. Шариктердің диаметрі 1 см болса, олардың бетіндегі потенциал (k = 9∙109 Н∙м2/Кл2)

A) 6 кВ


B) 4 кВ

C) 9 кВ


D) 2,4 кВ

E) 1,8 кВ22. Диаметрі 2 мм мыс сымның көлденең қимасы арқылы 3,14 А ток күші өткенде, электрондардың орын ауыстыру жылдамдығы

(мыс сымдағы электрондар концентрациясы 2·1028 м-3, е =1,6·10-19 Кл)

A) ≈0,3 ·10-3 м/с

B) ≈6,3 ·10-5м/с

C) ≈8 ·10-6 м/с

D) ≈0,78 ·10-5 м/с

E) ≈5,8 ·10-5 м/с


23. 1 = 1,5 В; 2 = 2,5 В; 3 = 3,5 В. Тізбектің толық ЭҚК-і

A)  = 1,5 В.

B)  = 7,5 В.

C)  = 2,5 В.

D)  = 6,5 В.

E)  = 3,5 В.


24. Бір мезгілде тербеліс бастаған екі маятниктің біреуі 15 тербеліс жасағанда, екіншісі 10 тербеліс жасаса, маятниктер ұзындықтарының қатынасы

A)

B)

C)

D)

E)25. Квант энергиясы электронның тыныштық энергиясына тең электромагниттік сәуле шығарудың толқын ұзындығы (h = 6,6210-34 Джс, me=9,110-31 кг; с = 3∙108 м/с)

A) 4,1210-11 м.

B) 2,18105 м.

C) 2,410-12 м.

D) 210-57 м.

E) 4,1210-12 м.ХИМИЯ'>ФИЗИКА

ПӘНІНЕН СЫНАҚ АЯҚТАЛДЫ


ХИМИЯ


1. Берілген теңдеудің (...H2 + O2 ...H2O) коэффициенттері

A) 2, 2


B) 1, 4

C) 2, 1


D) 2, 3

E) 1, 3


2. Энергетикалық р-деңгейшесіндегі ең көп жұптаспаған электрондар саны

A) 8.


B) 3.

C) 5.


D) 4.

E) 6.


3. Концентрациялы азот қышқылы

A) тотықсыздандырғыш

B) барлық металдарды пассивтендіреді

C) алтын мен платинаны ерітеді

D) өте күшті тотықтырғыш

E) металдармен әрекеттеспейді4. Ионды-молекулалық теңдеулерде иондар түрінде жазуға болатын қосылыс

A) Мыс (ІІ) ацетаты.

B) Кальций карбонаты.

C) Барий сульфаты.

D) Мыс (ІІ) гидроксиді.

E) Мыс (ІІ) сульфиді.5. Ерітіндіде сульфид- ионын түзетін зат

A) ZnS.


B) PbS.

C) K2S.

D) SnS.

E) H2S.6. Ерітіндісінде лакмустың түсі өзгермейді

A) алюминий хлориді

B) натрий карбонаты

C) темір (III) бромиді

D) калий нитраты

E) цезий сульфиді7. Мына ретпен: азот қышқылы, натрий хлориді, калий гидроксиді-орналасқан қатар

A) HNO3, Ca(OH)2, KH

B) HNO3, NaCl, CaH2

C) HNO2, NaCl, NaOH

D) NH3, KOH, NaCl

E) HNO3, NaCl, KOH8. Жасанды талшық алу үшін целлюлоза

A) сірке ангидридімен өңделеді

B) тотықсызданады

C) азот қышқылымен өңделеді

D) тотығады

E) гидролизденеді9. Қыздырғанда жұмсарып, суытқанда қатып қалу қасиеті бар пластмасса түрі:

A) Пенопластар.

B) Гетинакс.

C) Термопластар.

D) Волокнит.

E) Текстолит.10. А(г) + В(г) = С(г) реакциясының жылдамдығы 25 есе артқан болса, онда қысым

A) 75 есе артқан.

B) 25 есе артқан.

C) 125 есе артқан.

D) 5 есе артқан.

E) 100 есе артқан.11. Салыстырмалы молекулалық массасы 74-ке тең болатын негіз формуласы

A) Cu(OH)2

B) KOH

C) Ca(OH)2D) NaOH

E) Ba(OH)212. 3 моль натрий хлоридін H2SO4 артық мөлшерімен қыздырғанда түзілетін хлорсутектің көлемі(қ.ж.):

A) 22,4 л

B) 33,6 л

C) 67,2 л

D) 11,2 л

E) 44,8 л13. 130 г ұнтақталған мырыш 100 г күкіртпен әрекеттескенде

алынған мырыш сульфидінің зат мөлшері

A) 5 моль

B) 3 моль

C) 4 моль

D) 1 моль

E) 2 моль


14. Әрі тотықтырғыш, әрі тотықсыздандырғыш болатын заттардың нөмірлері:

1. N2; 2.SO3; 3. NO2; 4. NH3; 5. HNO3; 6. H2S; 7. N2O3.

A) 4 6 7.

B) 2 3 6.

C) 1 3 7.

D) 1 2 5.

E) 3 5 7.


15. 100 л көміртегі (II) оксидін жағу үшін қажет оттегінің (қ.ж.) көлемі

A) 85 л


B) 100 л

C) 25 л


D) 75 л

E) 50 л


16. Мыс (ІІ) хлоридінің ерітіндісін электролиздегенде катодта түзілетін зат

A) H2, Cl2

B) Cl2

C) Cu және Cl2

D) О2

E) Cu


17. Fe2+ және Fe3+ иондарының реактивтері

A) KCl және K3Fe(CN)6

B) K4Fe(CN)6 және KCNS

C) KFe(CN)6 және NaCl

D) K3Fe(CN)6 және K4Fe(CN)6

E) K4Fe(CN)6 және KCl18. Молекула құрамында он сутек атомы бар алкен ауадан ауыр

A) 1,9 есе

B) 2,1 есе

C) 4,2 есе

D) 2,4 есе

E) 3,1 есе19. 2-хлорпропанның формуласы

A) CH3-CH2-CH2Cl

B) CH3Cl

C) CH3-CH2-CH2Br

D)

E)20. Тұз қышқылының 68 мл 24-тік (=1,12 г/мл) ерітіндісін бейтараптау үшін қажет калий гидроксидінің зат мөлшері:

A) 0,5 моль.

B) 3,5 моль.

C) 2 моль.

D) 2,5 моль.

E) 0,4 моль.21. Қанықпаған екі көмірсутектің массасы бойынша элементтік құрамы бірдей 85,714 % С және 14,286 % Н. Ал неон бойынша салыстырмалы тығыздықтары - 2,8 және 3,5. Көмірсутектердің молекулалық формулалары:

A) C2H6; C4H10.

B) C3H8; C5H12.

C) C4H8; C5H10.

D) C3H6; C4H8.

E) C3H6; C3H8.22. R1 жәнеR2 радикалдары

R1Cl + R2Cl + 2Na  изопентан.

A) Изопропил, этил.

B) Этил, метил.

C) Изобутил, этил.

D) Этил, этил.

E) Пропил, метил.


23. 35 г 90% фенол ерітіндісі мен 85 г 1% бром суын араластырғанда түзілген өнімнің массасы (г)

A) 0,47


B) 0,63

C) 0,59


D) 0,35

E) 0,52


24. Барлық өзгерулер шығынсыз жүретін болса, 45,4 г тринитроглицеринді синтездеу үшін құрамында 81% тристеараты бар майдың қажет массасы:

A) 210 г


B) 220 г

C) 230 г


D) 250 г

E) 240 г


25. Органикалық еріткіште анилиннің 10г ерітіндісі бар. Ерітіндіге бромның артық мөлшерін қосқанда 6,6г тұнба түзілді. Бастапқы ерітіндідегі анилиннің массалық үлесі (%)

A) 20,3


B) 22,8

C) 19,5


D) 18,6

E) 21,2


ХИМИЯ

ПӘНІНЕН СЫНАҚ АЯҚТАЛДЫ


БИОЛОГИЯ


1. Тірі ағзаларды зерттейтін ғылым:

A) Биология.

B) География.

C) Зоология.

D) Геология.

E) Ботаника.2. Қарапайымдылардың қоректенген кезде түзілетін бөлігі

A) Кіші ядро

B) Асқорыту вакуолі

C) Үлкен ядро

D) Кірпікшелер

E) Жиырылғыш вакуоль3. Aуру туғызатын бактериялар

A) шіріту

B) топырақ

C) паразитті

D) цианобактериялар

E) сүтқышқылы4. Ұлулардың қозғалу мүшесі

A) Аяқ


B) Бақалшақ

C) Бас


D) Бауыр

E) Шапанша5. Құстардың ірі қауырсындарындағы теріге еніп тұратын бөлігі:

A) Қаламша

B) Мұртша

C) Пәрі


D) Сояу

E) Мұрт6. Жүйке жүйесінің шеткі бөлімі

A) Ми


B) Дендрит

C) Жұлын


D) Жүйкелер мен жүйке түйіндері

E) Дене


7. Тірек-қимыл жүйесіне жатады

A) Бауыр

B) Көз

C) Қаңқа мен бұлшықеттерD) Бұлшықет ұлпалары

E) Жүрек


8. Тістің кіреукесі -

A) борпылдақ дәнекер ұлпа

B) негізгі тығыз зат

C) қан тамырлары мен жүйке тамырлары бар ішкі қуыс

D) тістің сыртын қаптайтын қатты ұлпа

E) тіс түбірінің жабыны9. Терінің қызметіне жатпайтыны

A) Қорғаныштық.

B) Тынысалу.

C) Тірек-қимылдық.

D) Дененің температурасын сақтау.

E) Зат алмасу.10. Жасушаның ядросы

A) Қоймалжың зат

B) Ұсақ жасыл денешік

C) Шағын тығыз денешік

D) Жасушаның шырынды бөлігі

E) Түссіз ұсақ денешік11. Тін орналасқан қабат:

A) Қабық


B) Камбий

C) Сүрек


D) Өзек

E) Тоз


12. Көбею мүшелеріне жататындар:

A) Гүл, жеміс, сабақ.

B) Гүл, тамыр, сабақ.

C) Тұқым, жеміс, сабақ.

D) Тамыр, тамыр, сабақ.

E) Гүл, жеміс, тұқым.13. Жыныссыз жолмен көбейетін көп жасушалы:

A) Көбелек.

B) Амеба.

C) Эвглена.

D) Шұбалшаң.

E) Гидра.14. Қоңыр балдыр жасушасының қор заты.

A) Полисахаридтер, еріген көмірсулар.

B) Майлар, қант заттары.

C) Су, шірнелер.

D) Илік заттар, май.

E) Амин қышқылдары.15. Басаяқты былқылдақденелі:

A) Жүзім ұлуы

B) Каракатица

C) Мидия


D) Кемеқұрт

E) Айқұлақ16. Организм қызметінің гуморальдық реттелуінің жүруі

A) О2 қандағы концентрациясы арқылы.

B) Биологиялық белсенді заттар - гормондар арқылы.

C) Орталық жүйке жүйесі арқылы.

D) Перифериялық жүйке жүйесі арқылы.

E) СО2 қандағы концентрациясы арқылы.17. Көмірсулардың ішіндегі полисахаридтер:

A) глюкоза

B) крахмал

C) фруктоза

D) рибоза

E) дезоксирибоза18. Тіршіліктің табиғи теориясын тұжырымдады

A) А. Опарин

B) Дж. Тиндаль

C) С. Миллер

D) Ч. Дарвин

E) Дж. Холдейн19. Биосфераның жаңа сапалық деңгейі

A) Биосфера

B) Литосфера

C) Гидросфера

D) Атмосфера

E) Ноосфера20. Қырықбуын жапырағының түсі:

A) Қызыл


B) Сары

C) Жасыл


D) Қоңыр

E) Ақ


21. Қан түзілетін ұлпа

A) Жүйке ұлпасы

B) Дәнекер

C) Эпителий

D) Бірыңғай салалы бұлшық ет ұлпасы

E) Көлденең салалы бұлшық ет ұлпасы22. Адамдар ұзақ жасаушыларды зерттейтін ғылым

A) Микология.

B) Эмбриология.

C) Геронтология.

D) Урология.

E) Кардиология.23. Энергиясы мол органикалық заттардың ыдырауы

A) Энтропия

B) Биосинтез

C) Катаболизм

D) Хемосинтез

E) Анаболизм24. «Тұқым қуалайтын өзгергіштіктегі ұқсас қатарлар» заңын ашқан.

A) Г.Мендель.

B) Г.Морган.

C) У.Бэтсон.

D) Ч.Дарвин.

E) Н.Вавилов.25. Аналогиялық мүшелерге жататындар

A) Көртышқан мен бақаның алдыңғы қолдары

B) Құс қанаты мен иттің аяғы

C) Құс қанаты мен көбелектің қанаты

D) Егеуқұйрық пен бақаның алдыңғы қолдары

E) Бұршақтың мұртшасы мен кактустың тікенегіБИОЛОГИЯ

ПӘНІНЕН СЫНАҚ АЯҚТАЛДЫ


ГЕОГРАФИЯ


1. География ғылымы ... саладан тұрады:

A) 1


B) 5

C) 3


D) 2

E) 4


2. Гринвич меридианы басып өтетін қала:

A) Лондон

B) Астана

C) Токио


D) Мадрид

E) Нью – Иорк3. Жер шарындағы ең үлкен алапты өзен:

A) Еділ.


B) Конго.

C) Лена.

D) Миссисипи.

E) Амазонка.4. Дүниежүзілік мұхит суының алабы (млн.км²):

A) 361,1


B) 510,1

C) 300,1


D) 250,1

E) 149,1


5. Географиялық қабықтағы ең ірі табиғат кешендері

A) Материктер мен мұхиттар.

B) Жазықтар.

C) Антропогендік табиғат кешендері.

D) Теңіздер.

E) Таулар.6. Топырақтың қара шірігі пайда болады

A) Адамның әсерінен

B) Жылудың түсуінен

C) Жер бедерінің пішінінен

D) Өсімдік қалдықтарынан

E) Ылғалдық мөлшерінен7. Қазақстандық Алтайдағы ірі су қойма

A) Вячеслав.

B) Сергеев.

C) Бұқтырма.

D) Кеңгір.

E) Қапшағай.8. Мұнай кен орындары

A) Құмкөл, Саяқ

B) Майкүбі, Кемпірсай

C) Доссор, Теңіз

D) Торғай, Қоңырат

E) Өзен, Екібастұз9. Батыс Қазақстан экономикалық ауданының негізгі өзен алабы.

A) Сырдария.

B) Ертіс.

C) Іле.


D) Жайық.

E) Торғай.10. Қоңыржай белдеудегі дала мен шөлдің аралығындағы өтпелі зона:

A) Дала


B) Орман

C) Шөлейт

D) Тундра

E) Шөл


11. Африкадағы көлемі жағынан ең үлкен көл...

A) Рудольфа.

B) Ньяса.

C) Танганьика.

D) Чад.

E) Виктория.12. “Рахманов бұлағы” қорықшасы орналасқан жер.

A) Солтүстік Қазақстан.

B) Оңтүстік Қазақстан.

C) Шығыс Қазақстан.

D) Батыс Қазақстан.

E) Орталық Қазақстан.13. Қара металдар

A) Уран, ванадий.

B) Никель, алюминий.

C) Мыс, қорғасын.

D) Темір, хром.

E) Алтын, күміс.14. Қазақстанның ең ірі сауда серіктесі

A) АҚШ


B) Ресей

C) Қырғызстан

D) Өзбекстан

E) Жапония15. Дүние жүзі бойынша халық тығыздығы ең жоғары ел

A) Бангладеш

B) АҚШ

C) ҮндістанD) Қытай

E) Ресей


16. Роттердам порты орналасқан ел

A) АҚШ


B) Франция

C) Германия

D) Нидерланды

E) Испания17. Жүзімдіктер мен бақтар кең тараған мемлекет

A) Украина

B) Түрікменстан

C) Ресей


D) Қазақстан

E) Молдова18. Шетелдік Азиядағы қала - мемлекет:

A) Бомбей.

B) Яхаса.

C) Үрімші.

D) Калькутта.

E) Сингапур.19. Африканың ең дамыған мемлекеті

A) Египет.

B) Оңтүстік Африка Республикасы.

C) Судан.

D) Заир.

E) Алжир.20. Исландиядағы белсенді вулканды атаңыз.

A) Эребус.

B) Узон.

C) Кихпиныч.

D) Гекла.

E) Гамчен.21. Верный қаласындағы жер сілкінуді зерттеген экспедицияны ұйымдастырушы.

A) Северцов.

B) Мушкетов.

C) Потанин.

D) Уәлиханов.

E) Семенов-Тян-Шанский.22. ... рудаларының дүние жүзі бойынша қорының жартысынан астамы Қазақстанның жер қойнауында кездеседі.

A) Алтын


B) Никель

C) Хром


D) Күміс

E) Марганец23. Шөлдегі өзен аңғарларында өсімдіктер мен қалың бұталар өскен жерлер.

A) Жунгли.

B) Тоғай.

C) Тақыр.

D) Тайга.

E) Саванна.24. Қазақстандағы ең ірі СЭС:

A) Қапшағай.

B) Шардара.

C) Бұқтарма.

D) Өскемен.

E) Бөген.25. Несие-нарығы қатынастарының атқаратын қызметі

A) Аймақтық валюталар жүйесінің қарқынды дамуы

B) Қарыз және несиелер беру

C) Экономикалық ақпараттар алмасу

D) Дамушы елдердегі еуропалық банк жүйесінің жасалуы

E) Экономикасы дамыған елдердің дамушы елдерге қаржылай көмек көрсетуіГЕОГРАФИЯ

ПӘНІНЕН СЫНАҚ АЯҚТАЛДЫ


ДҮНИЕ ЖҮЗІ ТАРИХЫ


1. Леонардо да Винчидің дүние жүзіне белгілі картинасы:

A) “Мона Лиза”.

B) “Сикст мадоннасы”.

C) “Алып”.

D) “Давид”.

E) “Құл”.2. АҚШ-тың Тәуелсіздік декларациясының авторы:

A) Т.Джефферсон.

B) А.Линкольн.

C) Б.Франклин.

D) А.Гамильтон.

E) Д.Вашингтон.3. XIX ғасырдың 70 жылдары барлық елдерді отар иеліктері жағынан басып озған ел:

A) Англия.

B) Пруссия.

C) Ресей.

D) Франция.

E) АҚШ.


4. Қытай Республикасының тұңғыш президенті:

A) Чан Кай Ши

B) Сунь Ятсен

C) Лян Цичао

D) Юань Шикай

E) Кан Ювэй5. Жас түріктер революциясы басталды:

A) 1905 ж.

B) 1906 ж.

C) 1907 ж.

D) 1908 ж.

E) 1909 ж.6. Версаль шарты бойынша Германияның Саар облысын басқару құқығы 15 жылға берілді:

A) Ұлттар Лигасына.

B) АҚШ - қа.

C) Англияға.

D) Еуропалық Одаққа.

E) Францияға.7. Екінші дүниежүзілік соғыстың алдында еврей ұлтының өкілдері қоныстанған Оңтүстік-Батыс Азиядағы аймақ:

A) Ирак.


B) Иран.

C) Палестина.

D) Сирия.

E) Ливан.8. 1941 жылы Мәскеуді қорғауда ерлік көрсеткен Қазақстандық дивизия:

A) 516 атқыштар дивизиясы.

B) 72 дивизия.

C) 34 дивизия.

D) 316 атқыштар дивизиясы.

E) 14 дивизия.9. 1997 жылы Қытайға қайтарылған Ұлыбританияның отары:

A) Тайвань.

B) Макао.

C) Гонконг.

D) Хайнань.

E) Маньчжурия.10. Ежелгі Вавилондағы «әлемнің жеті кереметінің» бірі:

A) Мардук құдайдың ғибадатханасы.

B) Родос алыбы.

C) Аспалы бақ.

D) Галикарнас кесенесі.

E) Артемида ғибадатханасы.11. Ежелгі Грекияда Аттиканың тұрғындарын оның басты қаласының атына орай былай атаған:

A) афинылықтар

B) марафондықтар

C) спартандықтар

D) коринфтар

E) гректер12. Византия императорының атағы:

A) Дим


B) Князь

C) Василевс

D) Патша

E) Патриарх13. Шыңғыс хан бастаған басқыншылардың Жетісуға келіп кірген уақыты:

A) 1204 ж.

B) 1243 ж.

C) 1219 ж.

D) 1211 ж.

E) 1230 ж.14. Шіркеуді епископтар мен шіркеу соттары билігінен және құпиялықтардан тазартуды жақтаушылар:

A) Джентрилер

B) Индепенденттер

C) Пуритандар

D) Диггерлер

E) Ленлордтар15. Ост-Үнді компаниясы мына мемлекетке тиесілі:

A) Испания.

B) Италия.

C) Франция.

D) Англия.

E) Германия.16. ХІХ ғ. ортасында АҚШ-тың саяси күресінде ең шиеленіскен мәселе:

A) Құлдық жүйенің сақталуы

B) Әйелдердің азаматтық құқығы

C) Шенеуніктердің сатылғыштығы

D) Үндістердің азаматтық құқықтары

E) Көрші елдермен «татуласу» саясаты17. 1935 жылы Болгарияда барлық билікті толығымен қолына шоғырландырған патша:

A) Фердинанд.

B) ХІІІ Альфонс.

C) ІІІ Борис.

D) Николай.

E) ІІ Борис.18. 1960 жылы Мавритания тәуелсіздігін алды:

A) Англиядан

B) Испаниядан

C) Италиядан

D) Франциядан

E) Германиядан19. 1936 жылы КСРО-да енгізілген, өнер саласында ерекше еңбек сіңірген өнер қайраткерлеріне берілетін атақ:

A) «КСРО-ның өнер үздігі»

B) «Социалистік Еңбек Ері»

C) «КСРО-ның халық әртісі»

D) «КСРО-ның құрметті өнер қайраткері»

E) «КСРО-ның Батыры»20. Бірінші Пуни соғысы болған жыл:

A) б.з.б. 146 ж.

B) б.з.б. 264 ж.

C) б.з.б. 241 ж.

D) б.з.б. 149 ж.

E) б.з.б. 280 ж.21. Франктер империясында жаңа қоғамдық құрылыс – феодализмнің қалыптаса бастауының белгісі:

A) Ұсақ өндірістің пайда болуы.

B) Карл Мартелдің жерді сыйлыққа үлестіруі.

C) Егіншіліктің жедел дамуы.

D) Тұрақты әскерлердің көбеюі.

E) Карл Мартелдің басқа мемлекеттердің жерлерін жаулап алуы.22. 768-824 жылдары өмір сүрген, будда дінін сынап еңбек жазған қытай жазушысы:

A) Ли-Бо.

B) Хань Юй.

C) Ян Гуан.

D) Ян Цзянь.

E) Ду Фу.23. 1896 ж. Ресей мен Қытай арасында жасалған одақ бойынша Қытайдың Ресейге берген концессиясы:

A) Үнді-Қытайға темір жол салуға.

B) Циндао портын жалға берді.

C) Шығыс Қытай темір жолын салуға және оны пайдалануға.

D) Гуанжоувань бухтасын ықпал ету аймағына берді.

E) Шаньдунь провинциясын берді.24. Мәскеуде 1963 жылы 5 тамызда қол қойылған келісім шарт:

A) Стратегиялық қаруды қысқарту.

B) Химиялық қаруға тыйым салу.

C) Шабуыл қаруын пайдалануға тыйым салу.

D) Ауада, ғарышта және су астында ядролық қаруды сынақтан өткізуді тоқтату.

E) Бактериологиялық қаруды қысқарту.25. ГФР бірінші канцлері Конрад Аденауэр жетекшісі болған партия:

A) Христиан-демократиялық одағы

B) Христиан-әлеуметтік одағы

C) Социал-демократиялық партия

D) Еркін демократиялық партия

E) Ұлттық-демократиялық партияДҮНИЕ ЖҮЗІ ТАРИХЫ

ПӘНІНЕН СЫНАҚ АЯҚТАЛДЫ


ҚАЗАҚ ӘДЕБИЕТІ


1. Малайсары би Сырыммен қоштасарында: «Есіңе салар үш сөзім бар: «обал, сауап, борыш». Осы үш сөз есіңде болса, елің жаныңнан кетпес, елің барда басқа дұшпан басыңа теппес»,- деген екен. Үзіндідегі шешендік сөз түрін табыңыз.

A) Шешендік өсиет.

B) Шешендік сын.

C) Шешендік нақыл.

D) Шешендік жұмбақ.

E) Шешендік дау.2. «Өнер-білім бар жұрттар

Тастан сарай салғызды.

Айшылық алыс жерлерден

Көзіңді ашып-жұмғанша,

Жылдам хабар алғызды», - деген өлең жолдарының авторын табыңыз.

A) Бұқар жырау.

B) А.Құнанбаев.

C) С.Сейфуллин.

D) Ы.Алтынсарин.

E) М.Дулатов.3. «Қазақ» газетінің тұңғыш редакторын белгілеңіз.

A) А. Байтұрсынов.

B) М. Дулатов.

C) С. Торайғыров.

D) Ы. Алтынсарин.

E) М. Сералин.4. «Бақытсыз Жамал» романының авторын белгілеңіз.

A) Міржақып Дулатов.

B) Жүсіпбек Аймауытов.

C) Спандияр Көбеев.

D) Мұхамеджан Сералин.

E) Сұлтанмахмұт Торайғыров.5. С.Сейфуллиннің шығармасында әсемдіктің ғаламат символына айналған зеңгір тауды белгілеңіз.

A) Гималай.

B) Алтай.

C) Алатау.

D) Альпі.

E) Көкшетау.6. Немістің ұлы ақыны Гетемен ой бөлісетін қаламгерді табыңыз.

A) Б.Бұлқышев.

B) А.Құнанбайұлы.

C) Ж.Саин.

D) Қ.Аманжолов.

E) Г.Бельгер.7. «Қазақстан үшін Әуезов – екінші Абай» - деп кім айтқанын анықтаңыз.

A) Н.Погодин.

B) М.Горький.

C) Ш.Айтматов.

D) Ғ.Мүсірепов.

E) Б.Матиф.8. «Белгілі бір өлшеммен, қиыннан қиыстырылып, үйлесімді ырғақпен ұйқасып келетін өрнекті сөз ұйқасы» деген анықтамаға тән атауды табыңыз.

A) Бунақ.

B) Ұйқас.

C) Тармақ.

D) Өлең.

E) Буын.9. Мұхтар Шахановтың тарихи шындыққа негізделіп жазылған шығармасын табыңыз.

A) «Төрт сәуле»

B) «Төрт ана»

C) «Достық өлкесінің заңы»

D) «Танакөз»

E) «Отырар»10. «Ер Тарғын» жырындағы батырдың жарының есімін табыңыз.

A) Ақжүніс.

B) Гүлбаршын.

C) Қаракөзайым.

D) Құртқа.

E) Назым.11. Ханның жақсы болмағы-

Қарашының елдігі,

Қарашы халық сыйласа,

Алтыннан болар белдігі, -деген өлең шумағы кімдікі екенін табыңыз.

A) Махамбеттікі.

B) Ақтамбердінікі.

C) Жиембеттікі.

D) Асан қайғынікі.

E) Бұқардікі.12. «Медғат-Қасым» поэмасы Абайдың қай ұлынікі, белгілеңіз.

A) Ақылбай.

B) Мағауия.

C) Әбдірахман.

D) Шәкәрім.

E) Тұрағұл.13. Ақан серінің өлеңдерін табыңыз.

A) ’’Бірінші Назым’’, ’’Терме’’.

B) ’’Сұлу’’, ’’Үш түлкі’’.

C) ’’Бостандық’’.

D) ’’Жаз’’, ’’Қыс’’.

E) ’’Жайықтың ақ түлкісі аралдағы’’, ’’Ақ көйлек’’.14. Көкшетау, мен қайтейін биігіңді-ей,

Бауырыңда бейқам өстім киігіңдей.

Дұшпаннан қысым көріп, үйден безіп,

Басамын қайда барып күйігімді?! - деген өлең жолдарының айтылуына себеп болған жағдайды көрсетіңіз.

A) Омбы қаласына патшаның мұрагері келгенде

B) Қоянды жәрмеңкесінде Карон балуанмен белдескенде

C) Көкшетаудан қуғындалып, Жетісу жеріне ат басын бұрғанда

D) Жетісу өңірінен Көкшетауға қайта аттанарда

E) Жала жабылып түрмеге қамалғанда15. "Пірім бар жыр нөсерін аспанға атқан,

Сұңқардай саңқылдаған ер Сүйінбай".

Үзінді Жамбылдың қай айтысынан алынғанын анықтаңыз.

A) Бақтыбаймен айтысы.

B) Сарбаспен айтысы.

C) Құлмамбетпен айтысы.

D) Шашубаймен айтысы.

E) Досмағамбетпен айтысы.


16. М.Әуезовтің «Еңлік-Кебек» пьесасындағы Абыз сарыны нені білдіретінін табыңыз.

A) Шығармадағы байланысты.

B) Пьесаның идеялық мазмұнын.

C) Оқиғаның дамуын.

D) Оқиғаның кіріспесін.

E) Оқиғаның басталуын.17. С.Мұқановтың ’’Сұлушаш’’поэмасының кейіпкерлерін табыңыз.

A) Ботагөз, Асқар.

B) Алтай, Тілеуберді.

C) Бүркіт, Бәтес.

D) Салтанат, Қадиша.

E) Қарагөз, Сырым.18. Баяндаудың ерекшелігін анықтаңыз.

A) Шығарманың оқиғасын желілі түрде көркем әңгімелеу.

B) Екі адамның өзара кезектесе сөйлеуі.

C) Оқиғаның болған жерін көрсету.

D) Табиғат көркін суреттеу.

E) Шығармаға қатысушының мінезін, дүниеге көзқарасын

сипаттау.


19. Мұқағали Мақатаевтың «Аққулар ұйықтағанда» поэмасындағы:

-Аққуменен баланы аластаңдар,- деген жолдарды айтқан кейіпкерді табыңыз.

A) Қарт.

B) Мерген.

C) Тәуіп шал.

D) Әке.


E) Ана.

20. ’’Құдатғу білігте’’ әділдіктің бейнесі ретінде кім алынғанын анықтаңыз.

A) Айтолды.

B) Қорқыт.

C) Күнтуды.

D) Одгүрміш.

E) Ұғділміш.21. Шәкәрім «Ләйлі – Мәжнүн» дастанын шығыстың қай ақынынан алып, қазақша жырлаған, белгілеңіз.

A) Хожа Хафиз.

B) Физули.

C) Шәмси.

D) Науай.

E) Омар Хаям.22. Б.Майлиннің «Айранбайы» қандай әңгіме екенін белгілеңіз.

A) Автобиографиялық.

B) Терең психологиялық.

C) Шытырман оқиғалы.

D) Күлдіргі.

E) Этнографиялық.23. Қасым Аманжоловтың Абайдың «Сегіз аяқ өлеңіне» еліктеп жазған өлеңін анықтаңыз.

A) «Хантәңірі».

B) «Шықтым өмір шыңына».

C) «Күлемін де жылаймын».

D) «Сәбитке».

E) «Толғау».24. Ғ.Мұстафиннің романын анықтаңыз.

A) «Тұтқын».

B) «Күлмеген адам».

C) «Шығанақ».

D) «Айғақ».

E) «Құлаған құс».25. Д.Исабековтің Дермене деп аталатын повесі бар, сол сөздің мағынасын анықтаңыз.

A) Жусанның дәрі жасайтын бір түрі.

B) Дәрінің аты.

C) Зоршылдық, өктемдік деген сөз.

D) Күркенің төрт бұрышына қағатын ағаш.

E) Қурайдың аты.ҚАЗАҚ ӘДЕБИЕТІ

ПӘНІНЕН СЫНАҚ АЯҚТАЛДЫ


АҒЫЛШЫН ТІЛІ


1. «E» әріпі төртінші буындағы түрде тұр

A) here


B) pencil

C) pretty

D) tent

E) street2. Берілген сөз қай сөзбен үйлеседі?

A rіght.


A) character.

B) house.

C) car.

D) umbrella.E) answer.

3. Don’t play with … Отпен ойнама.

A) Water.

B) Rain.

C) Fire.


D) Wind.

E) Snow.4. Тиісті артикльді қойыңыз.

My dad was at … home yesterday.

A) The.

B) - .


C) A.

D) On.


E) An.

5. Предлогтың дұрыс вариантын таңдап алыңыз.

We all went ... the cіnema last nіght.

A) іn.

B) durіng.C) at.

D) to.


E) from.

6. Жауаптың дұрыс нұсқасын таңдаңыз:

We don’t need __ bread

A) many


B) few

C) a


D) some

E) any


7. Зат есімнің жекеше түріндегі тәуелділік формасын таңдаңыз:

A) Students’

B) Grannys’

C) Father’s

D) Lawyers’

E) Books’8. Етістіктің дұрыс түрін табыңыз.

He ... fourteen.

A) Been.

B) Am.


C) Are.

D) Is.


E) Be.

9. Дұрыс нұсқасы

Mrs.Johnson…(that) she…for an American company

A) said/worked

B) says/work

C) said/working

D) says/working

E) say/worked


10. Предлогтың дұрыс вариантын таңдаңыз:

I haven`t read this newspaper yet. I only looked … it.

A) Out.

B) In.


C) Through.

D) After.

E) Up.


11. Артық сөзді табыңыз:

A) Saіlor.

B) Cooker.

C) Doctor.

D) Seller.

E) Worker.12. “To be going to” құрылымының дұрыс нұсқасын таңдаңыз

They ........visit the museum.

A) is going to

B) am going to

C) are going

D) are going to

E) are not going


13. Сөздің дұрыс түсіндірмесін көрсетіңіз.

Darkness.

A) Жылы.

B) Қара.


C) Қараңғылау.

D) Қараңғылық.

E) Қараңғы.


14. Қажетті сөзді қойыңыз.

Jamal іs the ... gіrl іn our class.

A) most.

B) prettіest.

C) more.

D) much.


E) pretty.

15. Есімдіктің дұрыс нұсқасын таңдаңыз:

I taught … to play togyz-kumalack.

A) Me.

B) Myself.C) Myselves.

D) I.


E) Mine.

16. Дұрыс сөзді табыңыз.

І`d lіke to buy ... .

A) a jeans.

B) jeans.

C) the jeanses.

D) jeanses.

E) jeanes.


17. Рұқсат беруді білдіретін модальды етістік:

A) To be.

B) May.

C) Must.


D) Ought.

E) Should.18. Герундий толықтауыштың қызметін атқарып тұрған сөйлемді табыңыз:

A) I like reading books.

B) Reading books is my hobby.

C) I began reading the magazine two days ago.

D) On reading the magazine I returned it to my friend.

E) That boy reading the book is my friend.19. Инфинитивті, герундийді, есімше ІІ-ні дұрыс қолданыңыз.

Іt was late, so we decіded ... a taxі home.

A) took.

B) havіng take.

C) to take.

D) taken.

E) takіng.


20. Берілген әріптерден дұрыс құралған сөз табыңыз.

r, d, u, a, h, t, g.

A) draught.

B) taurghd.

C) taughdr.

D) graudht.

E) draurght.


21. Берілген сөздің антонимы:

To offer


A) to refuse

B) to return

C) to suggest

D) to store

E) to put off


22. Сөйлемді толықтырыңыз:

The house іs іn a good ...

A) hands.

B) shape.

C) famіly.

D) land.


E) condіtіon.

23. Сан есімді оқыңыз:

$ 83.10


A) Eіghty three dollars and ten cents.

B) Eіghty three dollars ten cents.

C) Eіghty three dollar and ten cents.

D) Eіghty three dollars and ten cent.

E) Eіghty three dollar and ten cent.


24. Мәтінді оқып, тапсырманы орындаңыз:

Many years ago a rіch man named Llewellyn lіved іn the mountaіns іn Wales.He had a lіttle son two years old. Gelert, a large dog, was always near the boy. He was ready to protect hіm at any moment.

One mornіng Llewellyn went huntіng wіthout Gelert. But the hunt was not good. When Llewellyn came back home, Gelert came runnіng to meet hіm. There was blood on hіs face and head. Llewellyn hurrіed to the room where the chіld slept. The chіld could not be seen іn the room. The bed, chaіrs and tables were overturned. Here and there he could see blood on the floor. Llewellyn turned to Gelert and saіd:" You have kіlled my chіld". So he kіlled the dog. But a few mіnutes later he found hіs son іn hіs overturned bed. He was all rіght. Then he saw the body of a large grey wolf іn the dark corner of the room. Then Llewellyn understood everythіng. Gelert had kіlled the wolf before іt attacked the chіld.

Сұраққа жауап беріңіз:

Why dіd Llewellyn kіll the dog?

A) Because the dog kіlled hіs chіld.

B) Because the dog couldn’t kіll the wolf.

C) Because he thought the dog had kіlled hіs son.

D) Because the dog wanted to kіll hіs son.

E) Because he dіdn’t lіke the dog.25. Сөйлемді мағынасына сәйкес аяқтаңыз.

The novel "Sіster Carrіe" was wrіtten by ... .

A) Charles Dіckens.

B) Ethel Lіlіan Voynіch.

C) Somerset Maugham.

D) Alan Marshall.

E) Theodore Dreіser.

АҒЫЛШЫН ТІЛІ

ПӘНІНЕН СЫНАҚ АЯҚТАЛДЫ


Каталог: upload -> iblock -> 390
iblock -> 2016 жыл. 19 шілде №395 Әділет департаменті 2016 ж. 22 шілде №3905
iblock -> 7 қазан күні сағат 17: 00-де Қр тұңғыш Президент аудиториясында Қазақстанның халық әртісі Досхан Жолжақсыновтың шығармашылық кеші өтеді
iblock -> Құрметті студент! 2016 жылы «Гуманитарлық ғылымдар 2»
iblock -> Пресс-центр
390 -> Положительные заключения по проведению государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий, выданные гау управление госэкспертизы рб в 2012 году


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет